Alphabétiquement     [«   »]
τυχὼν 1
τύχωσι 1
τύχωσιν 2
τῷ 115
τὼ 4
τῳ 2
τώδε 1
Fréquences     [«    »]
113 ἀλλὰ
104 Σώκρατες
106 τι
115 τῷ
116 σοι
118 τῆς
120 Γοργίας
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

τῷ


Pages
[499]   ὁμοίως γίγνεται κακὸς καὶ ἀγαθὸς  τῷ   ἀγαθῷ καὶ μᾶλλον ~(ἀγαθὸς
[483]   νόμου. ~ὥσπερ αὐτίκα ἐν τούτοις,  τῷ   ἀδικεῖν τε καὶ τῷ ἀδικεῖσθαι,
[483]   τούτοις, τῷ ἀδικεῖν τε καὶ  τῷ   ἀδικεῖσθαι, Πώλου τὸ κατὰ νόμον
[508]   καὶ αἴσχιον εἶναι ἐμοὶ  τῷ   ἀδικουμένῳ. ταῦτα ἡμῖν ἄνω ~ἐκεῖ
[509]   τῶν κακῶν ~ἐστιν ἀδικία  τῷ   ἀδικοῦντι καὶ ἔτι τούτου μεῖζον
[508]   καὶ ἐμὲ καὶ ~τὰ ἐμὰ  τῷ   ἀδικοῦντι καὶ κάκιον καὶ αἴσχιον
[460]   ἐξελαύνειν ἐκ τῆς πόλεως, ἀλλὰ  τῷ   ἀδικοῦντι καὶ ~οὐκ ὀρθῶς χρωμένῳ
[513]   τι γνήσιον ἀπεργάζεσθαι εἰς φιλίαν  τῷ   Ἀθηναίων δήμῳ καὶ ~ναὶ μὰ
[513]   ὡς ὁμοιότατον γίγνεσθαι τῷ δήμῳ  τῷ   Ἀθηναίων, εἰ ~μέλλεις τούτῳ προσφιλὴς
[470]   Πῶλε· οὐ γάρ πω συγγέγονα  τῷ   ἀνδρί. ~(Πῶλος) ~τί δέ; συγγενόμενος
[485]   γὰρ νυνδὴ ἔλεγον, ὑπάρχει τούτῳ  τῷ   ἀνθρώπῳ, κἂν ~πάνυ εὐφυὴς ᾖ,
[510]   πολλοῦ δεῖ, εἴπερ ὅμοιος ἔσται  τῷ   ἄρχοντι ὄντι ἀδίκῳ ~καὶ παρὰ
[510]   ἐπαινῶν, ἐθέλῃ ἄρχεσθαι καὶ ὑποκεῖσθαι  τῷ   ἄρχοντι. οὗτος ~μέγα (ἐν ταύτῃ
[484]   ἅπερ ἐγὼ λέγω ἐνδείκνυσθαι ἐν  τῷ   ᾄσματι ἐν λέγει ὅτι
[465]   ἂν ~πάντα χρήματα ἐφύρετο ἐν  τῷ   αὐτῷ, ἀκρίτων ὄντων τῶν τε
[465]   δ' ἐγγὺς ὄντων φύρονται ἐν  τῷ   αὐτῷ καὶ περὶ ταὐτὰ σοφισταὶ
[520]   πονηρόν ἐστιν εἰς σφᾶς,  τῷ   αὐτῷ λόγῳ τούτῳ ἅμα καὶ
[490]   αὖ νῦν λέγεις; ἐὰν ἐν  τῷ   αὐτῷ ὦμεν, ὥσπερ νῦν, πολλοὶ
[513]   πολιτικὸς εἶναι, πολιτικὸν καὶ ~ῥητορικόν·  τῷ   αὑτῶν γὰρ (ἤθει λεγομένων τῶν
[490]   πάντων ἀσθενέστατος ὤν, πάντων ~ἐλάχιστον  τῷ   βελτίστῳ, Καλλίκλεις; οὐχ οὕτως,
[526]   πράξαντος καὶ οὐ ~πολυπραγμονήσαντος ἐν  τῷ   βίῳ, ἠγάσθη τε καὶ ἐς
[482]   Καλλίκλεις, ἀλλὰ διαφωνήσει ἐν ἅπαντι  τῷ   βίῳ. ~καίτοι ἔγωγε οἶμαι,
[508]   μεγίστων κινδύνων, εἰμὶ δὲ ~ἐπὶ  τῷ   βουλομένῳ ὥσπερ οἱ ἄτιμοι τοῦ
[481]   ῥητορικὴ χρήσιμος εἶναι, ἐπεὶ  τῷ   γε μὴ μέλλοντι ~ἀδικεῖν οὐ
[493]   ἀλλ' ἕνεκα τούτων ἡσυχίαν ἔχοι·  τῷ   δ' ἑτέρῳ τὰ μὲν νάματα,
[464]   τοῦ μὲν βελτίστου οὐδὲν φροντίζει,  τῷ   δὲ ἀεὶ ἡδίστῳ θηρεύεται τὴν
[513]   λεγομένων τῶν λόγων ἕκαστοι χαίρουσι,  τῷ   ~δὲ ἀλλοτρίῳ ἄχθονται, εἰ μή
[490]   πάντα ἐκεῖνον δεῖ νέμειν, ἐν  τῷ   δὲ ἀναλίσκειν τε αὐτὰ καὶ
[525]   ἀνηρτημένους ἐκεῖ ἐν Ἅιδου ἐν  τῷ   ~δεσμωτηρίῳ, τοῖς ἀεὶ τῶν ἀδίκων
[510]   τοῖς αὐτοῖς χαίρειν καὶ ἄχθεσθαι  τῷ   δεσπότῃ, καὶ παρασκευάζειν ~ὅπως ὅτι
[500]   ταῦτα ~πράττοντα, λέγοντά τε ἐν  τῷ   δήμῳ καὶ ῥητορικὴν ἀσκοῦντα καὶ
[451]   εἴποιμ' ἂν ὥσπερ οἱ ἐν  τῷ   δήμῳ (συγγραφόμενοι, ὅτι τὰ μὲν
[513]   δεῖ σὲ ὡς ὁμοιότατον γίγνεσθαι  τῷ   δήμῳ τῷ Ἀθηναίων, εἰ ~μέλλεις
[515]   ὅτε Περικλῆς ἤρχετο λέγειν ἐν  τῷ   δήμῳ, χείρους ἦσαν οἱ Ἀθηναῖοι
[460]   τῇ ῥητορικῇ ἀδίκως χρῆται, ~μὴ  τῷ   διδάξαντι ἐγκαλεῖν μηδ' ἐξελαύνειν ἐκ
[456]   ἐκεῖνοι μὲν γὰρ παρέδοσαν ἐπὶ  τῷ   δικαίως χρῆσθαι ~τούτοις πρὸς τοὺς
[521]   οὐχ ἕξω ὅτι ~λέγω ἐν  τῷ   δικαστηρίῳ. αὐτὸς δέ μοι
[472]   οἱ ~ἐφεξῆς ἑστῶτές εἰσιν ἐν  τῷ   Διονυσίῳ, ἐὰν δὲ βούλῃ, Ἀριστοκράτης
[452]   καὶ οὐχ αὑτῷ, ἀλλὰ σοὶ  τῷ   δυναμένῳ λέγειν καὶ ~πείθειν τὰ
[466]   γε λέγεις ἀγαθόν τι εἶναι  τῷ   δυναμένῳ. ~(Πῶλος) ἀλλὰ μὴν λέγω
[466]   μέγα δύνασθαι ἔφης ἀγαθὸν εἶναι  τῷ   δυναμένῳ. ~(Πῶλος) φημὶ γὰρ οὖν.
[506]   αὖ καὶ ~ζῴου παντός, οὐ  τῷ   εἰκῇ κάλλιστα παραγίγνεται, ἀλλὰ τάξει
[504]   ὄνομά ἐστιν ἐν τῷ σώματι  τῷ   ἐκ τῆς τάξεώς τε καὶ
[477]   ἐστιν ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐν  τῷ   ἔμπροσθεν. ~(Πῶλος) μάλιστα. ~(Σωκράτης) ~αἴσχιστον
[475]   ὑπὸ σοῦ ὡμολογεῖτο ἡμῖν ἐν  τῷ   ~ἔμπροσθεν χρόνῳ αἴσχιον εἶναι τὸ
[504]   ~(Σωκράτης) ~ἔγωγε. τί δὲ αὖ  τῷ   ἐν τῇ ψυχῇ ἐγγιγνομένῳ ἐκ
[525]   προσήκοντα πάθη. ~(προσήκει δὲ παντὶ  τῷ   ἐν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ' ἄλλου
[475]   ~καλόν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τὸ αἰσχρὸν  τῷ   ἐναντίῳ, λύπῃ τε καὶ κακῷ;
[488]   καὶ τοὺς νόμους ~τίθενται ἐπὶ  τῷ   ἑνί, ὥσπερ καὶ σὺ ἄρτι
[499]   σῶμα ἃς νυνδὴ ἐλέγομεν ἐν  τῷ   ἐσθίειν ~καὶ πίνειν ἡδονάς,
[475]   ~(Πῶλος) οὐ φαίνεται. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν  τῷ   ἑτέρῳ λείπεται. ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης)
[503]   τιθῇ, καὶ προσαναγκάζει τὸ ἕτερον  τῷ   ἑτέρῳ πρέπον τε εἶναι καὶ
[481]   οὐκ ἂν ἦν ῥᾴδιον ~(ἐνδείξασθαι  τῷ   ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάθημα. λέγω
[475]   καλοῖν θάτερον κάλλιον ᾖ,  τῷ   ἑτέρῳ τούτοιν ἀμφοτέροις ~ὑπερβάλλον
[512]   φιλοψυχητέον, ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα ~περὶ τούτων  τῷ   θεῷ καὶ πιστεύσαντα ταῖς γυναιξὶν
[474]   κατὰ ἡδονήν τινα, ἐὰν ἐν  τῷ   θεωρεῖσθαι χαίρειν ποιῇ ~τοὺς θεωροῦντας;
[456]   τεμεῖν καῦσαι παρασχεῖν  τῷ   ~ἰατρῷ, οὐ δυναμένου τοῦ ἰατροῦ
[522]   τί ἂν οἴει ἐν τούτῳ  τῷ   κακῷ ἀποληφθέντα ἰατρὸν ἔχειν εἰπεῖν;
[475]   ἑτέρῳ λείπεται. ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης)  τῷ   κακῷ. ~(Πῶλος) ἔοικεν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[526]   πέπεισμαι, ~καὶ σκοπῶ ὅπως ἀποφανοῦμαι  τῷ   κριτῇ ὡς ὑγιεστάτην τὴν ψυχήν·
[524]   οὖν ἐπειδὰν τελευτήσωσι, δικάσουσιν ἐν  τῷ   λειμῶνι, ἐν τῇ τριόδῳ ~ἐξ
[506]   γενέσθαι αὐτό. ~δίειμι (μὲν οὖν  τῷ   λόγῳ ἐγὼ ὡς ἄν μοι
[469]   ~ὦ μακάριε, ἐμοῦ δὴ λέγοντος  τῷ   λόγῳ ἐπιλαβοῦ. (εἰ γὰρ ἐγὼ
[457]   οὐ ζητοῦντας τὸ προκείμενον ἐν  ~τῷ   λόγῳ· καὶ ἔνιοί γε τελευτῶντες
[492]   ἀγεννῶς γε, Καλλίκλεις, ἐπεξέρχῃ  τῷ   λόγῳ παρρησιαζόμενος· σαφῶς γὰρ ~σὺ
[471]   ὡς σὺ οἴει, ~ἐξελήλεγμαι τούτῳ  τῷ   λόγῳ, φάσκων τὸν ἀδικοῦντα οὐκ
[527]   ἥκομεν ἀπαιδευσίας ~ὥσπερ οὖν ἡγεμόνι  τῷ   λόγῳ χρησώμεθα τῷ νῦν παραφανέντι,
[495]   ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ἐπιχειρῶμεν ἄρα  τῷ   λόγῳ ὡς σοῦ σπουδάζοντος; ~(Καλλίκλης)
[475]   οὐδὲν γὰρ βλαβήσῃ· ἀλλὰ γενναίως  τῷ   λόγῳ ὥσπερ ~ἰατρῷ παρέχων ἀποκρίνου,
[507]   ὅπως ~δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφροσύνη  (τῷ   μακαρίῳ μέλλοντι ἔσεσθαι, οὕτω ~πράττειν,
[490]   αὐτῷ, ὅτι βελτίων ἐστίν,  τῷ   μὲν ~ἄρχειν πάντα ἐκεῖνον δεῖ
[494]   ~(Καλλίκλης) ~οὐ πείθεις, Σώκρατες.  τῷ   μὲν γὰρ πληρωσαμένῳ ἐκείνῳ οὐκέτ'
[493]   ἑκατέρῳ πίθοι πολλοὶ εἶεν καὶ  τῷ   μὲν (ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ ~πλήρεις,
[474]   ὅρα οὖν εἰ ἐθελήσεις ἐν  τῷ   μέρει διδόναι ἔλεγχον ἀποκρινόμενος τὰ
[462]   ἀναθέμενος ὅτι σοι δοκεῖ, ἐν  τῷ   μέρει ~ἐρωτῶν τε καὶ ἐρωτώμενος,
[474]   νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, ἐμοὶ ἐν  τῷ   μέρει παράδος, ~καὶ πείρασαι τοῦ
[517]   ἄλλοις θεραπευτὴν εἶναι σώματος, παντὶ  τῷ   μὴ εἰδότι ὅτι ~ἔστιν τις
[512]   ὅτι οὐκ ἄμεινόν ἐστιν ζῆν  τῷ   μοχθηρῷ ~ἀνθρώπῳ· κακῶς γὰρ ἀνάγκη
[527]   οὖν ἡγεμόνι τῷ λόγῳ χρησώμεθα  τῷ   νῦν παραφανέντι, ὃς ἡμῖν σημαίνει
[510]   καὶ σοφοὶ λέγουσιν, ὅμοιος  τῷ   ὁμοίῳ. ~οὐ καὶ σοί; ~(Καλλίκλης)
[493]   Σικελός ~τις Ἰταλικός, παράγων  τῷ   ὀνόματι διὰ τὸ πιθανόν τε
[517]   τε καὶ ἰατρική, δὴ  τῷ   ὄντι γε ~ἐστὶν σώματος θεραπεία,
[520]   ταύτην τὴν εὐεργεσίαν προέσθαι, εἴπερ  τῷ   ὄντι ~δύναιτό τις ἀγαθοὺς ποιεῖν.
[527]   οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσῃ, ἐὰν  τῷ   ὄντι ᾖς καλὸς κἀγαθός, ~ἀσκῶν
[493]   κατθανεῖν δὲ ζῆν; ~(καὶ ἡμεῖς  τῷ   ὄντι ἴσως τέθναμεν· ἤδη γάρ
[492]   σου μηδενὶ τρόπῳ ἀνεῖναι, ἵνα  τῷ   ὄντι κατάδηλον γένηται πῶς βιωτέον.
[487]   εἶ, ὡς καὶ αὐτὸς φῄς.  τῷ   ὄντι οὖν ἐμὴ καὶ
[495]   Σώκρατες. ~(Σωκράτης) σὺ δὲ  τῷ   ὄντι, Καλλίκλεις, ταῦτα ἰσχυρίζῃ;
[482]   ἐνόει ~εἰπεῖν. σὺ γὰρ  τῷ   ὄντι, Σώκρατες, εἰς τοιαῦτα
[526]   ἀνθρώπων, τὴν ἀλήθειαν ἀσκῶν πειράσομαι  ~τῷ   ὄντι ὡς ἂν δύνωμαι βέλτιστος
[502]   γίγνοιντο, ~ἢ ὅτι μέλλει (χαριεῖσθαι  τῷ   ὄχλῳ τῶν θεατῶν; ~(Καλλίκλης) δῆλον
[470]   λέγεις; ~(Σωκράτης) ~πολλὴν ἄρα ἐγὼ  τῷ   παιδὶ χάριν ἕξω, ἴσην δὲ
[514]   τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο ἐν  τῷ   πίθῳ τὴν κεραμείαν ἐπιχειρεῖν μανθάνειν,
[520]   σοφισταῖς οὐκ ἐγχωρεῖν μέμφεσθαι τούτῳ  τῷ   πράγματι ~αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς
[523]   μὲν οὖν καὶ δὴ εἴρηται  τῷ   Προμηθεῖ (ὅπως ἂν παύσῃ ~αὐτῶν.
[503]   ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἤρξατο δημηγορεῖν, ἐν  τῷ   πρόσθεν χρόνῳ χείρους ~ὄντες; ἐγὼ
[513]   δήμῳ καὶ ~ναὶ μὰ Δία  τῷ   Πυριλάμπους γε πρός. ὅστις οὖν
[450]   βούλεσθαι ῥητορικὴν καλεῖν, οὐχ ὅτι  τῷ   ~ῥήματι οὕτως εἶπες, ὅτι
[462]   φῂς σὺ ποιῆσαι τέχνην ἐν  τῷ   συγγράμματι (ὃ ἐγὼ ἔναγχος ~ἀνέγνων.
[464]   καὶ προσποιεῖται τὰ βέλτιστα σιτία  τῷ   σώματι εἰδέναι, ~ὥστ' εἰ δέοι
[465]   ἄν, εἰ μὴ ψυχὴ  τῷ   σώματι (ἐπεστάτει, ἀλλ' ~αὐτὸ αὑτῷ,
[499]   αἱ μὲν ὑγίειαν ποιοῦσαι ἐν  τῷ   σώματι, ἰσχὺν ~ἄλλην
[524]   εἶχε τῶν πληγῶν οὐλὰς ἐν  τῷ   σώματι ὑπὸ μαστίγων
[489]   ἀνθρώπων μηδενὸς ἀξίων πλὴν ~ἴσως  τῷ   σώματι ἰσχυρίσασθαι, καὶ οὗτοι φῶσιν,
[504]   ~τί οὖν ὄνομά ἐστιν ἐν  τῷ   σώματι τῷ ἐκ τῆς τάξεώς
[507]   ἂν εἴη ἐναντίως ~ἔχων  τῷ   σώφρονι, ἀκόλαστος, ὃν σὺ
[510]   ἐκεῖνος μόνος ἄξιος λόγου φίλος  τῷ   τοιούτῳ, ὃς ἂν ὁμοήθης ὤν,
[512]   εἰ δέ τις ἄρα ἐν  τῷ   τοῦ σώματος ~τιμιωτέρῳ, τῇ ψυχῇ,
[469]   ἐπεὶ κἂν ἐμπρησθείη οἰκία τούτῳ  τῷ   τρόπῳ ἥντινά σοι δοκοῖ, καὶ
[476]   ναί. ~(Σωκράτης) ~τοιοῦτον ἄρα πάθος  τῷ   τυπτομένῳ ἐστὶν οἷον ἂν τὸ
[512]   ὀνείδει ἀποκαλέσαις ἂν μηχανοποιόν, καὶ  ~τῷ   ὑεῖ αὐτοῦ οὔτ' ἂν δοῦναι
[503]   μὴ τοῦτο, ἀλλ' ~ὅπερ ἐν  τῷ   ὑστέρῳ λόγῳ ἠναγκάσθημεν ἡμεῖς ὁμολογεῖν
[488]   μέν σοι ὁμολογήσαντα, ἐν ~δὲ  τῷ   ὑστέρῳ χρόνῳ μὴ ταὐτὰ πράττοντα
[517]   τοῖς λόγοις· ἐν παντὶ γὰρ  τῷ   χρόνῳ ὃν διαλεγόμεθα ~οὐδὲν παυόμεθα
[494]   ἐστὶν τὸ ~ἡδέως ζῆν, ἐν  τῷ   ὡς πλεῖστον ἐπιρρεῖν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005