Alphabétiquement     [«   »]
προπηλακιζόμενος 1
προπηλακίσαι 1
πρός 4
πρὸς 84
προσαγαγὼν 1
προσαγορεύεις 1
προσαναγκάζει 1
Fréquences     [«    »]
80 ἄρα
82 ἐὰν
82 τις
84 πρὸς
87 τοῖς
89 δέ
90 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

πρὸς


Pages
[451]   ὅτι καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ  πρὸς   ἄλληλα πῶς ἔχει ~πλήθους ἐπισκοπεῖ
[451]   καὶ ἡλίου καὶ σελήνης, πῶς  πρὸς   ἄλληλα τάχους ἔχει. ~(Γοργίας) ὀρθῶς
[457]   ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσιν διαλέγεσθαι ~διορισάμενοι  πρὸς   ἀλλήλους καὶ μαθόντες καὶ διδάξαντες
[456]   δυνατόν, εἰ βούλοιτο. καὶ εἰ  πρὸς   ἄλλον γε δημιουργὸν ὁντιναοῦν ~ἀγωνίζοιτο,
[466]   ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαί γέ σοι  πρὸς   ~ἀμφότερα. φημὶ γάρ, Πῶλε,
[447]   βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, καὶ  ~πρὸς   ἅπαντα ἔφη ἀποκρινεῖσθαι. ~(Σωκράτης) ~ἦ
[457]   τῆς ῥητορικῆς. ~δυνατὸς μὲν γὰρ  πρὸς   ἅπαντάς ἐστιν ῥήτωρ καὶ
[456]   ἀγωνίᾳ οὐ τούτου ἕνεκα δεῖ  πρὸς   ἅπαντας χρῆσθαι ~ἀνθρώπους, ὅτι ἔμαθεν
[451]   διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι καὶ  πρὸς   αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα πῶς
[465]   ἔκρινε σταθμώμενον ταῖς χάρισι ταῖς  πρὸς   αὑτό, τὸ ~τοῦ Ἀναξαγόρου ἂν
[452]   ἄλλῳ ὁτῳοῦν. ~φαῖμεν ἂν οὖν  πρὸς   αὐτόν· τί δὲ δή;
[483]   ἄνθρωποί εἰσιν καὶ οἱ πολλοί.  πρὸς   αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ ~αὑτοῖς
[465]   ἴσως ἀκολουθήσαις ὅτι κομμωτικὴ  πρὸς   ~γυμναστικήν, τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς νομοθετικήν,
[479]   ~Πῶλε, τὸ ἀλγεινὸν αὐτοῦ καθορᾶν,  πρὸς   δὲ τὸ ὠφέλιμον τυφλῶς ἔχειν
[502]   ἄρα ἡμεῖς ηὑρήκαμεν ῥητορικήν τινα  πρὸς   δῆμον τοιοῦτον οἷον παίδων τε
[465]   ὀψοποιικὴ πρὸς ~ἰατρικήν, τοῦτο ῥητορικὴ  πρὸς   δικαιοσύνην. ὅπερ μέντοι λέγω, διέστηκε
[514]   ἀστῶν, μήτε ~ἄνδρα μήτε γυναῖκα,  πρὸς   Διός, Καλλίκλεις, οὐ καταγέλαστον
[460]   τοιαῦτα ἔχει, Γοργία; ~(καὶ  πρὸς   Διός, ὥσπερ ἄρτι εἶπες, ἀποκαλύψας
[521]   γὰρ εἶ, ὥσπερ ἤρξω παρρησιάζεσθαι  πρὸς   ἐμέ, διατελεῖν νοεῖς λέγων.
[493]   ἄρα λέγει, ὡς ἔφη  πρὸς   ἐμὲ (λέγων, τὴν ψυχὴν ~εἶναι·
[500]   Καλλίκλεις, μήτε αὐτὸς οἴου δεῖν  πρὸς   ἐμὲ παίζειν ~μηδ' ὅτι ἂν
[513]   ~οὐκοῦν μὲν ἑτέρα,  πρὸς   ἡδονήν, ἀγεννὴς καὶ οὐδὲν ἄλλο
[513]   σῶμα καὶ ψυχήν, μίαν μὲν  πρὸς   ἡδονὴν ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ
[501]   δ' ἑτέρα τῆς ἡδονῆς,  πρὸς   ἣν θεραπεία αὐτῇ ἐστιν
[486]   βασανίζουσιν τὸν χρυσόν, τὴν ἀρίστην,  πρὸς   ~ἥντινα ἔμελλον προσαγαγὼν αὐτήν, εἴ
[514]   ~σὲ καὶ σὺ ἐμέ, φέρε  πρὸς   θεῶν, αὐτὸς δὲ (Σωκράτης)
[465]   νομοθετικήν, καὶ ὅτι ὀψοποιικὴ  πρὸς   ~ἰατρικήν, τοῦτο ῥητορικὴ πρὸς δικαιοσύνην.
[459]   αὐτίκα ~ἐπισκεψόμεθα, ἐάν τι ἡμῖν  πρὸς   λόγου ᾖ· νῦν δὲ τόδε
[465]   κομμωτικὴ πρὸς ~γυμναστικήν, τοῦτο σοφιστικὴ  πρὸς   νομοθετικήν, καὶ ὅτι ὀψοποιικὴ
[474]   τὴν χρείαν λέγεις καλὰ εἶναι,  πρὸς   ἂν ἕκαστον ~χρήσιμον ᾖ,
[519]   ὅταν καὶ τὰ ἀρχαῖα προσαπολλύωσι  (πρὸς   οἷς ~ἐκτήσαντο, οὐκ αἰτίων ὄντων
[474]   μὲν ~παρασχέσθαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, αὐτὸν  πρὸς   ὃν ἄν μοι λόγος
[507]   ἔμοιγε δοκεῖ σκοπὸς εἶναι  πρὸς   ὃν βλέποντα δεῖ ~ζῆν, καὶ
[455]   αἱρέσεως ~πέρι τάξεώς τινος  πρὸς   πολεμίους χωρίων (καταλήψεως συμβουλὴ
[502]   λειπόμενον; ~(Καλλίκλης) ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν  πρὸς   πολὺν ὄχλον καὶ δῆμον οὗτοι
[521]   δέ μοι ἥκει λόγος ὅνπερ  πρὸς   Πῶλον ἔλεγον· ~κρινοῦμαι γὰρ ὡς
[500]   ~ἀναμνησθῶμεν δὴ ὧν αὖ ἐγὼ  πρὸς   Πῶλον καὶ Γοργίαν ἐτύγχανον λέγων.
[520]   καὶ παραπλήσιον, ὥσπερ ἐγὼ ἔλεγον  πρὸς   ~Πῶλον· σὺ δὲ δι' ἄγνοιαν
[457]   λέγειν τοῦ ~καταφανὲς γενέσθαι, ἀλλὰ  πρὸς   σέ. ~(ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν
[485]   φθέγξασθαι. ἐγὼ δέ, ~Σώκρατες,  πρὸς   σὲ ἐπιεικῶς ἔχω φιλικῶς· κινδυνεύω
[485]   γὰρ ἐμοὶ τοιαῦτ' ~ἄττα ἐπέρχεται  πρὸς   σὲ λέγειν, οἷάπερ ἐκεῖνος πρὸς
[465]   τοιοῦτον, Πῶλε τοῦτο γὰρ  ~πρὸς   σὲ λέγω ὅτι τοῦ ἡδέος
[469]   λαβὼν ὑπὸ μάλης ἐγχειρίδιον λέγοιμι  πρὸς   σὲ ὅτι Πῶλε, ἐμοὶ
[482]   Πώλου πάθος ὅπερ Γοργίου κατηγόρει  ~πρὸς   σὲ παθεῖν. ἔφη γάρ που
[462]   δοκεῖ, Πῶλε, ὥς γε  πρὸς   σὲ τἀληθῆ εἰρῆσθαι. ~(Πῶλος) ἀλλὰ
[504]   οὔ; ~(Καλλίκλης) ἔστω. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  πρὸς   ταῦτα βλέπων ῥήτωρ ἐκεῖνος,
[513]   φίλη κεφαλή. λέγομέν τι  πρὸς   ~ταῦτα, Καλλίκλεις; ~(Καλλίκλης) ~οὐκ
[472]   ἔλεγχος οὐδενὸς ἄξιός ἐστιν  πρὸς   τὴν (ἀλήθειαν· ~ἐνίοτε γὰρ ἂν
[502]   τοῦτό γε, Σώκρατες, ὅτι  πρὸς   τὴν (ἡδονὴν μᾶλλον ὥρμηται καὶ
[471]   εἰς φρέαρ ἐμβαλὼν καὶ ἀποπνίξας  ~πρὸς   τὴν μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν χῆνα
[471]   ἐπῄνεσα ὅτι μοι δοκεῖς εὖ  πρὸς   τὴν ~ῥητορικὴν πεπαιδεῦσθαι, τοῦ δὲ
[486]   με δεῖ ἄλλης ~βασάνου; ~(Καλλίκλης)  πρὸς   τί δὴ τοῦτο ἐρωτᾷς,
[451]   ἀδόλως. ~(Γοργίας) ἀκήκοα γάρ· ἀλλὰ  πρὸς   τί τοῦτο λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ὅτι
[503]   οἱ ἄλλοι πάντες δημιουργοὶ (βλέποντες)  ~πρὸς   τὸ αὑτῶν ἔργον ἕκαστος οὐκ
[502]   αὕτη ἐστίν; ~πότερόν σοι δοκοῦσιν  πρὸς   τὸ βέλτιστον ἀεὶ λέγειν οἱ
[502]   πατὴρ αὐτοῦ Μέλης;  πρὸς   τὸ βέλτιστον βλέπων ἐδόκει σοι
[464]   δὴ τούτων οὐσῶν, καὶ ἀεὶ  πρὸς   τὸ ~βέλτιστον θεραπευουσῶν τῶν μὲν
[513]   ἡδονὴν ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ  ~πρὸς   τὸ βέλτιστον, μὴ καταχαριζόμενον ἀλλὰ
[521]   λόγους οὓς λέγω ἑκάστοτε, ἀλλὰ  πρὸς   τὸ βέλτιστον, οὐ πρὸς ~(τὸ
[505]   χρῆναι πάντας ἡμᾶς φιλονίκως ἔχειν  πρὸς   τὸ εἰδέναι τὸ ἀληθὲς τί
[503]   ἕκαστος οὐκ εἰκῇ ἐκλεγόμενος προσφέρει  (πρὸς   τὸ ἔργον τὸ ~αὑτῶν, ἀλλ'
[502]   κιθαρῳδεῖν; ~ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ  πρὸς   τὸ ἥδιστον; ἠνία γὰρ ᾄδων
[521]   ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, οὐ  πρὸς   ~(τὸ ἥδιστον, καὶ οὐκ ἐθέλων
[457]   σε, μή με ὑπολάβῃς οὐ  πρὸς   τὸ πρᾶγμα φιλονικοῦντα λέγειν τοῦ
[502]   αὑτῶν λόγους, ~καὶ οὗτοι  πρὸς   τὸ χαρίζεσθαι τοῖς πολίταις ὡρμημένοι,
[485]   πρὸς σὲ λέγειν, οἷάπερ ἐκεῖνος  πρὸς   τὸν ἀδελφόν, ὅτι ἀμελεῖς,
[502]   ~(Σωκράτης) ~εἶεν· τί δὲ  πρὸς   τὸν Ἀθηναίων δῆμον ῥητορικὴ (καὶ
[485]   πεπονθέναι νῦν ὅπερ ~Ζῆθος  πρὸς   τὸν Ἀμφίονα Εὐριπίδου, οὗπερ
[523]   ἐκ μακάρων ~νήσων ἰόντες ἔλεγον  πρὸς   τὸν Δία ὅτι φοιτῷέν (σφιν
[481]   λέγεις ἐκεῖνος ~βούλεται, καὶ  πρὸς   τὸν Πυριλάμπους νεανίαν τὸν καλὸν
[456]   ἐπὶ τῷ δικαίως χρῆσθαι ~τούτοις  πρὸς   τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἀδικοῦντας,
[485]   οὖν ἔγωγε τοῦτο πάσχω καὶ  πρὸς   τοὺς ~φιλοσοφοῦντας. παρὰ νέῳ μὲν
[485]   γίγνεται, καὶ ἔγωγε (ὁμοιότατον πάσχω  πρὸς   τοὺς ~φιλοσοφοῦντας ὥσπερ πρὸς τοὺς
[485]   πάσχω πρὸς τοὺς ~φιλοσοφοῦντας ὥσπερ  πρὸς   τοὺς ψελλιζομένους καὶ παίζοντας. ὅταν
[500]   ~(Σωκράτης) ~ἴθι δή, καὶ  πρὸς   τούσδε ἐγὼ ἔλεγον, διομολόγησαί μοι,
[504]   καὶ ἐάν τι ἀφαιρῆται, ἀφαιρήσεται,  πρὸς   τοῦτο ἀεὶ τὸν νοῦν ~ἔχων,
[474]   ἂν ἕκαστον ~χρήσιμον ᾖ,  πρὸς   τοῦτο, κατὰ ἡδονήν τινα,
[452]   ἐμῆς· εἴποιμ' ἂν ~αὖ καὶ  πρὸς   τοῦτον· σὺ δὲ δὴ τίς
[514]   (Σωκράτης) πῶς ἔχει τὸ σῶμα  πρὸς   ~ὑγίειαν; ἤδη τις ἄλλος
[519]   ἐθέλεις ~ἀποκρίνεσθαι. ἀλλ' ὠγαθέ, εἰπὲ  πρὸς   Φιλίου, οὐ δοκεῖ σοι ἄλογον
[500]   ἀγαθὸν τὴν ἰατρικὴν ~τέχνην. καὶ  πρὸς   Φιλίου, Καλλίκλεις, μήτε αὐτὸς
[510]   καὶ οὐκ ἄν ποτε ὡς  πρὸς   φίλον σπουδάσειεν. ~(Καλλίκλης) καὶ ταῦτ'
[521]   τῶν νῦν· ἅτε οὖν οὐ  πρὸς   χάριν ~λέγων τοὺς λόγους οὓς
[521]   ἰατρόν, ὡς ~διακονήσοντα καὶ  πρὸς   χάριν ὁμιλήσοντα; τἀληθῆ μοι εἰπέ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005