Alphabétiquement     [«   »]
τότ 1
τοτὲ 4
τότε 15
τοῦ 178
του 7
τοῦθ 2
τοὐναντίον 10
Fréquences     [«    »]
173 μὴ
176
178 τε
178 τοῦ
180 οὐ
181 τὰ
183 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

τοῦ


Pages
[468]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἕνεκ' ἄρα  τοῦ   ἀγαθοῦ ἅπαντα ταῦτα ποιοῦσιν οἱ
[500]   τοῦ ἡδέος θήραν, τὴν ~δὲ  τοῦ   ἀγαθοῦ αὐτὸ δέ μοι τοῦτο
[500]   ἡδύ, ἕτερον δὲ τὸ ἡδὺ  τοῦ   ἀγαθοῦ, ἑκατέρου δὲ αὐτοῖν ~μελέτην
[467]   λέγεις, ἐνίοτε μὲν μετέχει  τοῦ   ἀγαθοῦ, ~(ἐνίοτε δὲ τοῦ κακοῦ,
[495]   καὶ ἀνδρείαν καὶ ἀλλήλων καὶ  τοῦ   ἀγαθοῦ ~ἕτερον. ~(Καλλίκλης) ~Σωκράτης δέ
[468]   ὅταν ἑστῶμεν, τοῦ αὐτοῦ ἕνεκα,  τοῦ   ἀγαθοῦ· οὔ; ~(Πῶλος) ναί.
[506]   τοῦ ἡδέος; ~τὸ ἡδὺ ἕνεκα  τοῦ   ἀγαθοῦ. ~ἡδὺ δέ ἐστιν τοῦτο
[497]   ὥστε ἕτερον ~γίγνεται τὸ ἡδὺ  τοῦ   ἀγαθοῦ. ~(Καλλίκλης) οὐκ οἶδ' ἅττα
[506]   ~πότερον δὲ τὸ ἡδὺ ἕνεκα  τοῦ   ἀγαθοῦ πρακτέον, τὸ ἀγαθὸν
[456]   πολλάκις γὰρ ἤδη ~ἔγωγε μετὰ  τοῦ   ἀδελφοῦ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων
[526]   ἐπαίνου ~ἄξιον ἐν μεγάλῃ ἐξουσίᾳ  τοῦ   ἀδικεῖν γενόμενον δικαίως διαβιῶναι. ὀλίγοι
[475]   δή, πῶς ἐλέγετο νυνδὴ περὶ  τοῦ   ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι; οὐκ ἔλεγες
[509]   δύναμιν. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ δὴ  τοῦ   ἀδικεῖν; πότερον ἐὰν μὴ βούληται
[509]   ἄλλως. ~(Σωκράτης) ~δυοῖν οὖν ὄντοιν,  τοῦ   ἀδικεῖν τε καὶ ἀδικεῖσθαι, μεῖζον
[482]   συνεχώρησεν τὸ ~ἀδικεῖν αἴσχιον εἶναι  τοῦ   ἀδικεῖσθαι· ἐκ (ταύτης γὰρ αὖ
[489]   ἔχειν ~καὶ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν  (τοῦ   ἀδικεῖσθαι; ἔστιν ταῦτα οὔ;
[475]   ~οὐκοῦν εἴπερ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν  τοῦ   ἀδικεῖσθαι, ἤτοι λυπηρότερόν ἐστιν καὶ
[475]   ἆρα λύπῃ ὑπερβάλλει τὸ ἀδικεῖν  τοῦ   ~ἀδικεῖσθαι, καὶ ἀλγοῦσι μᾶλλον οἱ
[473]   ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τὸ ἀδικεῖν  τοῦ   ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι. ~(Πῶλος) πάνυ
[474]   τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τὸ ~ἀδικεῖν  τοῦ   ἀδικεῖσθαι κάκιον ἡγεῖσθαι καὶ τὸ
[489]   εἶναι, καὶ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν  τοῦ   ἀδικεῖσθαι; μὴ φθόνει ~μοι ἀποκρίνασθαι
[508]   ἦν, τὸ εἶναι τὸ ἀδικεῖν  τοῦ   ἀδικεῖσθαι ὅσῳπερ (αἴσχιον τοσούτῳ κάκιον·
[489]   μόνον ἐστὶν αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν  τοῦ   (ἀδικεῖσθαι, οὐδὲ δίκαιον ~τὸ ἴσον
[475]   τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἂν εἴη  τοῦ   ἀδικεῖσθαι. ~(Πῶλος) δῆλον δὴ ὅτι.
[475]   χρόνῳ αἴσχιον εἶναι τὸ ἀδικεῖν  τοῦ   ἀδικεῖσθαι; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) νῦν
[479]   ἀνθρώπων, ~καὶ ἀεὶ τὸν ἀδικοῦντα  τοῦ   ἀδικουμένου ἀθλιώτερον εἶναι καὶ τὸν
[483]   πλέον ἔχειν καὶ τὸν ~δυνατώτερον  τοῦ   ἀδυνατωτέρου. δηλοῖ δὲ ταῦτα πολλαχοῦ
[494]   λέγων ~συγχωρῆσαι τὸν κόσμιον βίον  τοῦ   ἀκολάστου ἀμείνω εἶναι, οὐ
[494]   ὄντος τοῦ βίου, λέγεις τὸν  τοῦ   ~ἀκολάστου εὐδαιμονέστερον εἶναι τὸν
[493]   ἑκατέρου, τοῦ τε σώφρονος καὶ  τοῦ   ἀκολάστου, οἷον ~εἰ δυοῖν ἀνδροῖν
[472]   με ἐκ ~τῆς οὐσίας καὶ  τοῦ   ἀληθοῦς. ἐγὼ δὲ ἂν μὴ
[452]   αὐτοῖς τοῖς ἀνθρώποις, ἅμα δὲ  τοῦ   ἄλλων ἄρχειν ἐν τῇ αὑτοῦ
[501]   τὴν ἡδονὴν ~θεραπεύῃ, ἀσκέπτως ἔχων  τοῦ   ἀμείνονός τε καὶ τοῦ χείρονος·
[506]   ἔτι διελεγόμην, ~ἕως αὐτῷ τὴν  τοῦ   Ἀμφίονος ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς
[465]   χάρισι ταῖς πρὸς αὑτό, τὸ  ~τοῦ   Ἀναξαγόρου ἂν πολὺ ἦν,
[500]   ὃν σὺ παρακαλεῖς ἐμέ, τὰ  τοῦ   ἀνδρὸς δὴ ταῦτα ~πράττοντα, λέγοντά
[447]   τίς δύναμις τῆς τέχνης  τοῦ   ἀνδρός, καὶ τί ~ἐστιν
[493]   τε ὦ, πεῖσαι ~μεταθέσθαι, ἀντὶ  τοῦ   ἀπλήστως καὶ ἀκολάστως ἔχοντος βίου
[453]   διδάσκει ~ἡμᾶς ὅσα ἐστὶν τὰ  τοῦ   ἀριθμοῦ, καὶ ἀριθμητικὸς ἄνθρωπος;
[460]   περὶ λόγους εἴη ~οὐ τοὺς  τοῦ   ἀρτίου καὶ περιττοῦ, ἀλλὰ τοὺς
[493]   ἄλλην σοι εἰκόνα λέγω ἐκ  τοῦ   αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νῦν. σκόπει
[468]   τὸ ἐναντίον ἕσταμεν ὅταν ἑστῶμεν,  τοῦ   αὐτοῦ ἕνεκα, τοῦ ἀγαθοῦ·
[502]   ὡρμημένοι, καὶ ἕνεκα τοῦ ἰδίου  τοῦ   ~αὑτῶν ὀλιγωροῦντες τοῦ κοινοῦ, ὥσπερ
[488]   αὐτὸς (ὅρος ἐστὶν  τοῦ   βελτίονος ~καὶ τοῦ κρείττονος; τοῦτό
[484]   καὶ τἆλλα κτήματα εἶναι πάντα  τοῦ   βελτίονός τε καὶ κρείττονος ~τὰ
[501]   μὲν τεχνικαί, ~προμήθειάν τινα ἔχουσαι  τοῦ   βελτίστου περὶ τὴν ψυχήν, αἱ
[465]   ὅτι τοῦ ἡδέος στοχάζεται ἄνευ  τοῦ   βελτίστου· τέχνην δὲ αὐτὴν οὔ
[493]   γὰρ εἰ ~τοιόνδε λέγεις περὶ  τοῦ   βίου ἑκατέρου, τοῦ τε σώφρονος
[527]   ~ὅτι οὗτος τρόπος ἄριστος  τοῦ   βίου, καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ
[494]   λύπας· ἆρα τοιούτου ἑκατέρου ὄντος  τοῦ   βίου, λέγεις τὸν τοῦ ~ἀκολάστου
[516]   ἐγεγόνεσαν (ὑπ' αὐτοῦ, ἐπὶ ~τελευτῇ  τοῦ   βίου τοῦ Περικλέους, κλοπὴν αὐτοῦ
[484]   ὅτι οὔτε πριάμενος οὔτε ~δόντος  τοῦ   Γηρυόνου ἠλάσατο τὰς βοῦς, (ὡς
[471]   εὖ πρὸς τὴν ~ῥητορικὴν πεπαιδεῦσθαι,  τοῦ   δὲ διαλέγεσθαι ἠμεληκέναι· καὶ νῦν
[520]   τι οἴει εἶναι, τὴν ῥητορικήν,  τοῦ   ~δὲ καταφρονεῖς. τῇ δὲ ἀληθείᾳ
[484]   τῇ ἡλικίᾳ· ἐὰν δὲ περαιτέρω  τοῦ   δέοντος ἐνδιατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν ~ἀνθρώπων.
[487]   δὲ παρρησίας καὶ αἰσχυντηροτέρω μᾶλλον  τοῦ   δέοντος· πῶς γὰρ οὔ; ~ὥ
[487]   (παρεκελεύεσθε ἀλλήλοις ὅπως μὴ πέρα  τοῦ   δέοντος ~σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφθαρέντες.
[511]   καὶ ~λελωβημένῳ διὰ τὴν μίμησιν  τοῦ   δεσπότου καὶ δύναμιν. ~(Καλλίκλης) ~οὐκ
[509]   καὶ οἰκείοις, ~δευτέραν δὲ (τὴν  τοῦ   δευτέρου κακοῦ καὶ τρίτην τὴν
[457]   τοιούτων ἀνθρώπων ἠξίωσαν (ἀκροαταὶ ~γενέσθαι.  τοῦ   δὴ ἕνεκα λέγω ταῦτα; ὅτι
[455]   ἤκουον ~ὅτε συνεβούλευεν ἡμῖν περὶ  τοῦ   διὰ μέσου τείχους. ~(Γοργίας) ~καὶ
[465]   ἀλλότριον κάλλος ἐφελκομένους τοῦ οἰκείου  τοῦ   ~διὰ τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν. ἵν'
[521]   τῆς πόλεως, διόρισόν μοι· τὴν  τοῦ   ~διαμάχεσθαι Ἀθηναίοις ὅπως ὡς βέλτιστοι
[519]   γενομένους, ἐξαιρεθέντας μὲν ~ἀδικίαν ὑπὸ  τοῦ   διδασκάλου, σχόντας δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν
[474]   καὶ τὸ μὴ διδόναι δίκην  τοῦ   διδόναι. ~(Πῶλος) ~ἐγὼ δέ γε
[479]   καὶ τὸν μὴ διδόντα ~δίκην  τοῦ   διδόντος; οὐ ταῦτ' ἦν τὰ
[460]   ἀρτίου καὶ περιττοῦ, ἀλλὰ τοὺς  τοῦ   δικαίου καὶ ἀδίκου· γάρ;
[483]   οἶμαι οὗτοι κατὰ ~φύσιν τὴν  τοῦ   δικαίου ταῦτα πράττουσιν, καὶ ναὶ
[484]   τὰς βοῦς, (ὡς τούτου ὄντος  τοῦ   δικαίου ~φύσει, καὶ βοῦς καὶ
[526]   κἀγαθοὶ ταύτην τὴν ἀρετὴν τὴν  τοῦ   δικαίως (διαχειρίζειν ἄν τις
[523]   ἐπὶ Κρόνου καὶ ἔτι νεωστὶ  τοῦ   Διὸς τὴν ἀρχὴν ἔχοντος ζῶντες
[509]   μέγεθος πέφυκεν, οὕτω καὶ κάλλος  τοῦ   δυνατὸν εἶναι ~ἐφ' ἕκαστα βοηθεῖν
[505]   τοῦ Ἐπιχάρμου γένηται, πρὸ  τοῦ   δύο ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ὢν
[508]   τῷ βουλομένῳ ὥσπερ οἱ ἄτιμοι  τοῦ   ἐθέλοντος, (ἄντε τύπτειν βούληται, ~τὸ
[454]   ἐξ ἧς πιστεύειν γίγνεται ἄνευ  τοῦ   εἰδέναι ἐξ ἧς ~τὸ
[454]   τὸ μὲν πίστιν παρεχόμενον ἄνευ  τοῦ   εἰδέναι, ~τὸ δ' ἐπιστήμην; ~(Γοργίας)
[459]   ~(Σωκράτης) ~ὁ οὐκ εἰδὼς ἄρα  τοῦ   εἰδότος ἐν οὐκ εἰδόσι πιθανώτερος
[459]   εἰδὼς ἐν οὐκ εἰδόσιν (μᾶλλον  τοῦ   εἰδότος; ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ
[459]   εἴπερ τοῦ ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται,  τοῦ   εἰδότος πιθανώτερος γίγνεται; ~(Γοργίας) πάνυ
[462]   εἴ τι κήδῃ τοῦ λόγου  τοῦ   εἰρημένου καὶ ἐπανορθώσασθαι ~αὐτὸν βούλει,
[501]   καὶ ~ἐμπειρίᾳ μνήμην μόνον σῳζομένη  (τοῦ   εἰωθότος γίγνεσθαι, δὴ καὶ
[474]   τῷ μέρει παράδος, ~καὶ πείρασαι  τοῦ   ἐλέγχου οἷον ἐγὼ οἶμαι δεῖν
[514]   ἐπιστάμεθα, τὴν ~οἰκοδομικήν, καὶ παρὰ  τοῦ   ἐμάθομεν; ἔδει ἂν οὔ;
[519]   ἐπιλήψονται, ἐὰν μὴ εὐλαβῇ, καὶ  τοῦ   ἐμοῦ ~ἑταίρου Ἀλκιβιάδου, ὅταν καὶ
[453]   καὶ περὶ τίνων αὐτὴν ~εἶναι.  τοῦ   ἕνεκα δὴ αὐτὸς ὑποπτεύων σὲ
[488]   ἐστιν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν οἱ πολλοὶ  τοῦ   ἑνὸς κρείττους εἰσὶν κατὰ φύσιν;
[489]   γε ~τοὺς δύο βελτίους ἡγῇ  τοῦ   ἑνός, οὐδὲ τοὺς σοὺς δούλους
[454]   δ' ἐπανερωτῶ ὅπερ γὰρ λέγω,  τοῦ   ἑξῆς ἕνεκα ~περαίνεσθαι τὸν λόγον
[505]   σαυτῷ; ~(Σωκράτης) ~ἵνα μοι τὸ  τοῦ   Ἐπιχάρμου γένηται, πρὸ τοῦ
[484]   καταγέλαστοί εἰσιν. ~συμβαίνει γὰρ τὸ  τοῦ   Εὐριπίδου· ~αντιοπε τέ ἐστιν ἕκαστος
[480]   μόνον μὴ αὐτὸς ἀδικῆται ὑπὸ  τοῦ   ἐχθροῦ τοῦτο μὲν γὰρ ~εὐλαβητέον
[506]   Ἀμφίονος ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς  τοῦ   Ζήθου· ἐπειδὴ δὲ σύ,
[454]   καὶ ἄλλαι, δικαίως ~ὥσπερ περὶ  τοῦ   ζωγράφου μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεθ' ἂν
[474]   ἐκτὸς τούτων ~ἐστίν, τὰ καλά,  τοῦ   ὠφέλιμα εἶναι ἡδέα
[500]   παρασκευὴν τῆς κτήσεως, τὴν μὲν  τοῦ   ἡδέος θήραν, τὴν ~δὲ τοῦ
[465]   γὰρ ~πρὸς σὲ λέγω ὅτι  τοῦ   ἡδέος στοχάζεται ἄνευ τοῦ βελτίστου·
[506]   πρακτέον, τὸ ἀγαθὸν ἕνεκα  τοῦ   ἡδέος; ~τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ
[475]   κάκιον καὶ τὸ αἴσχιον ἀντὶ  τοῦ   ἧττον; μὴ ὄκνει ~ἀποκρίνασθαι,
[483]   τὸ δίκαιον κέκριται, τὸν κρείττω  τοῦ   ἥττονος ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν.
[456]   παρασχεῖν τῷ ~ἰατρῷ, οὐ δυναμένου  τοῦ   ἰατροῦ πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα, οὐκ
[459]   δήπου ἔν γε τοῖς εἰδόσι  ~τοῦ   ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται. ~(Γοργίας) ἀληθῆ
[459]   ὅτι καὶ περὶ τοῦ ὑγιεινοῦ  τοῦ   ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται ~ῥήτωρ.
[459]   ἀληθῆ λέγεις. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν εἴπερ  τοῦ   ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται, τοῦ εἰδότος
[459]   πιθανώτερος ἔσται, ὅταν ῥήτωρ  τοῦ   ~ἰατροῦ πιθανώτερος ᾖ. τοῦτο συμβαίνει
[502]   τοῖς πολίταις ὡρμημένοι, καὶ ἕνεκα  τοῦ   ἰδίου τοῦ ~αὑτῶν ὀλιγωροῦντες τοῦ
[488]   κρείττους καλεῖς καὶ ~δεῖ ἀκροᾶσθαι  τοῦ   ἰσχυροτέρου τοὺς ἀσθενεστέρους, οἷόν μοι
[488]   καὶ τί (ἐπιτηδεύειν καὶ μέχρι  τοῦ,   καὶ ~πρεσβύτερον καὶ νεώτερον ὄντα.
[468]   μετέχει τοῦ ἀγαθοῦ, ~(ἐνίοτε δὲ  τοῦ   κακοῦ, ἐνίοτε δὲ οὐδετέρου, οἷον
[478]   ψυχῇ, ~ἰατρευόμενος καὶ ἀπαλλαττόμενος  τοῦ   κακοῦ, μὴ ἰατρευόμενος,
[479]   δέ γε μὴ διδόναι ἐμμονὴ  τοῦ   κακοῦ; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~δεύτερον
[479]   μὴν ἀπαλλαγή γε ἐφάνη τούτου  τοῦ   κακοῦ τὸ δίκην διδόναι; ~(Πῶλος)
[492]   ἂν ἄθλιοι γεγονότες ~(εἶεν ὑπὸ  τοῦ   καλοῦ τοῦ τῆς δικαιοσύνης καὶ
[457]   πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονικοῦντα λέγειν  τοῦ   ~καταφανὲς γενέσθαι, ἀλλὰ πρὸς σέ.
[481]   ἑκάτερος, ἐγὼ ~μὲν Ἀλκιβιάδου τε  τοῦ   Κλεινίου καὶ φιλοσοφίας, σὺ δὲ
[494]   ψωρῶντα καὶ ~κνησιῶντα, ἀφθόνως ἔχοντα  τοῦ   κνῆσθαι, κνώμενον διατελοῦντα τὸν βίον
[502]   τοῦ ἰδίου τοῦ ~αὑτῶν ὀλιγωροῦντες  τοῦ   κοινοῦ, ὥσπερ παισὶ προσομιλοῦσι τοῖς
[507]   ~παρασκευαστέον μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσθαι  τοῦ   κολάζεσθαι, ἐὰν δὲ δεηθῇ
[476]   πῶς γὰρ οὔ; ὑπό γε  τοῦ   κολάζοντος. ~(Σωκράτης) δὲ ὀρθῶς
[494]   ~ἀκολάστου εὐδαιμονέστερον εἶναι τὸν  τοῦ   κοσμίου; πείθω τί σε ταῦτα
[504]   ἐκ τῆς τάξεώς τε καὶ  τοῦ   κόσμου γιγνομένῳ; ~(Καλλίκλης) Ὑγίειαν καὶ
[504]   ἐγγιγνομένῳ ἐκ τῆς τάξεως καὶ  τοῦ   κόσμου; πειρῶ ~εὑρεῖν καὶ εἰπεῖν
[488]   (ὅρος ἐστὶν τοῦ βελτίονος ~καὶ  τοῦ   κρείττονος; τοῦτό μοι αὐτὸ σαφῶς
[461]   τῆς Ἑλλάδος ~πλείστη ἐστὶν ἐξουσία  τοῦ   λέγειν, ἔπειτα σὺ ἐνταῦθα τούτου
[460]   ~τὸν δὲ ῥητορικὸν ἀνάγκη ἐκ  τοῦ   λόγου δίκαιον εἶναι. ~(Γοργίας) ναί.
[479]   ἆρ' αἰσθάνῃ τὰ συμβαίνοντα ἐκ  τοῦ   λόγου; βούλει ~συλλογισώμεθα αὐτά;
[453]   λέγω; οὐ σοῦ ~ἕνεκα ἀλλὰ  τοῦ   λόγου, ἵνα οὕτω προί̈
[516]   πολιτικὰ Περικλῆς ἦν ἐκ τούτου  τοῦ   λόγου. ~(Καλλίκλης) οὐ σύ γε
[463]   οἶδα ~καὶ γὰρ ἄρτι ἐκ  τοῦ   λόγου οὐδὲν ἡμῖν καταφανὲς ἐγένετο
[519]   παθόντες ὑπ' αὐτῶν. καὶ τούτου  τοῦ   λόγου τί ἂν ἀλογώτερον εἴη
[462]   σου; ~ἀλλ' εἴ τι κήδῃ  τοῦ   λόγου τοῦ εἰρημένου καὶ ἐπανορθώσασθαι
[524]   εἰδὼς ὅτου ~ἐστίν, ἀλλὰ πολλάκις  τοῦ   μεγάλου βασιλέως ἐπιλαβόμενος ἄλλου
[477]   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~ἆρα οὖν  τοῦ   μεγίστου ἀπαλλάττεται (κακοῦ; ὧδε δὲ
[458]   ἀγαθόν ἐστιν ~αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι κακοῦ  τοῦ   μεγίστου ἄλλον ἀπαλλάξαι. οὐδὲν
[480]   καταδήλων τῶν ἀδικημάτων γιγνομένων ~ἀπαλλάττωνται  τοῦ   μεγίστου κακοῦ, ἀδικίας. φῶμεν οὕτως
[479]   δίκην μὴ διδόναι ~μηδ' ἀπαλλάττεσθαι  τοῦ   μεγίστου κακοῦ, καὶ χρήματα παρασκευαζόμενοι
[464]   (εἶναι τοῦτο ὅπερ ὑπέδυ, ~καὶ  τοῦ   μὲν βελτίστου οὐδὲν φροντίζει, τῷ
[458]   τι καὶ ἄλλο πράττειν. ~(Χαιρεφῶν)  ~τοῦ   μὲν θορύβου, Γοργία τε
[509]   ταύτας ἔχειν, τήν τε ἀπὸ  ~τοῦ   μὴ ἀδικεῖν καὶ τὴν ἀπὸ
[509]   ἀδικήσεται, ἐὰν δύναμιν ~παρασκευάσηται  τοῦ   μὴ ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται; ~(Καλλίκλης)
[509]   μὴ ἀδικεῖν καὶ τὴν ἀπὸ  τοῦ   μὴ ἀδικεῖσθαι; πότερα δύναμιν
[509]   ~ἐφ' ἕκαστα βοηθεῖν καὶ αἰσχύνη  τοῦ   μή. ἆρα ἄλλως οὕτως
[510]   ποτ' ἐστὶν τέχνη τῆς παρασκευῆς  τοῦ   μηδὲν ἀδικεῖσθαι ὡς ὀλίγιστα;
[512]   σαυτοῦ ἐπαινεῖς, τίνι δικαίῳ λόγῳ  τοῦ   μηχανοποιοῦ καταφρονεῖς ~καὶ (τῶν ἄλλων
[511]   βέλτιστε; καὶ  τοῦ   νεῖν ἐπιστήμη σεμνή τίς σοι
[483]   δὲ τὰ τῆς φύσεως, τὰ  τοῦ   νόμου. ~ὥσπερ αὐτίκα ἐν τούτοις,
[510]   τύραννος καὶ τούτῳ ἐξ ~ἅπαντος  (τοῦ   νοῦ οὐκ ἄν ποτε δύναιτο
[465]   ὥστε ποιεῖν ἀλλότριον κάλλος ἐφελκομένους  τοῦ   οἰκείου τοῦ ~διὰ τῆς γυμναστικῆς
[485]   καὶ ἐλευθέριον καὶ πρέπον τῇ  τοῦ   παιδίου ἡλικίᾳ, ~ὅταν δὲ σαφῶς
[523]   καὶ Πλούτων, ἐπειδὴ παρὰ  τοῦ   ~πατρὸς παρέλαβον. ἦν οὖν νόμος
[477]   ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν ἀλγεινότερόν ἐστιν  τοῦ   πένεσθαι καὶ κάμνειν τὸ ἄδικον
[471]   γυναικὸς ἦν δούλη Ἀλκέτου  τοῦ   Περδίκκου ἀδελφοῦ, καὶ κατὰ μὲν
[471]   ~(ὕστερον τὸν ἀδελφόν, τὸν γνήσιον  τοῦ   Περδίκκου ὑόν, παῖδα ὡς ἑπτέτη,
[516]   αὐτοῦ, ἐπὶ ~τελευτῇ τοῦ βίου  τοῦ   Περικλέους, κλοπὴν αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, ὀλίγου
[497]   πέπαυται καὶ ἅμα ἡδόμενος διὰ  τοῦ   πίνειν; ~(Καλλίκλης) οὐκ οἶδα ὅτι
[476]   εἶναι καὶ πάσχον ὑπὸ τούτου  τοῦ   ~ποιοῦντος; ~(Πῶλος) ἔμοιγε δοκεῖ. ~(Σωκράτης)
[511]   δὲ ἐξ Αἰγύπτου ἐκ  ~τοῦ   Πόντου, (ἐὰν πάμπολυ, ταύτης τῆς
[481]   τοῦ τε Ἀθηναίων ~δήμου καὶ  τοῦ   Πυριλάμπους. αἰσθάνομαι οὖν σου ἑκάστοτε,
[451]   δέ, ὥς φησιν ποιητὴς  τοῦ   σκολιοῦ, τὸ ~πλουτεῖν ἀδόλως. ~(Γοργίας)
[508]   ~τὸ νεανικὸν δὴ τοῦτο τὸ  τοῦ   σοῦ λόγου, ἐπὶ κόρρης, ἐάντε
[512]   καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν ὅσαι  τοῦ   σῴζειν ~ἕνεκα πεποίηνται. ἀλλ'
[524]   πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς ψυχῆς καὶ  τοῦ   σώματος, ~ἀπ' ἀλλήλοιν· ἐπειδὰν δὲ
[496]   ~(Σωκράτης) οἷον περὶ ὅτου βούλει  τοῦ   σώματος ἀπολαβὼν (σκόπει. νοσεῖ ~που
[499]   ἰσχὺν ~ἄλλην τινὰ ἀρετὴν  τοῦ   σώματος, αὗται μὲν ἀγαθαί, αἱ
[504]   γίγνεται καὶ ἄλλη ἀρετὴ  τοῦ   ~σώματος. ἔστιν ταῦτα οὐκ
[464]   σοι, μιᾶς δὲ οὔσης τῆς  τοῦ   σώματος ~θεραπείας δύο μόρια λέγω,
[524]   ἐν τῇ ~ψυχῇ, ἐπειδὰν γυμνωθῇ  τοῦ   σώματος, τά τε τῆς φύσεως
[504]   ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ ταῖς μὲν  τοῦ   σώματος τάξεσιν ~ὄνομα εἶναι ὑγιεινόν,
[512]   δέ τις ἄρα ἐν τῷ  τοῦ   σώματος ~τιμιωτέρῳ, τῇ ψυχῇ, πολλὰ
[520]   μισθὸν ὅτι μάλιστα ἅμα μεταδιδοὺς  ~τοῦ   τάχους λαμβάνοι (τὸ ἀργύριον· οὐ
[481]   καὶ φιλοσοφίας, σὺ δὲ δυοῖν,  τοῦ   τε Ἀθηναίων ~δήμου καὶ τοῦ
[493]   λέγεις περὶ τοῦ βίου ἑκατέρου,  τοῦ   τε σώφρονος καὶ τοῦ ἀκολάστου,
[492]   γεγονότες ~(εἶεν ὑπὸ τοῦ καλοῦ  τοῦ   τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς σωφροσύνης,
[509]   δευτέρου κακοῦ καὶ τρίτην τὴν  τοῦ   τρίτου καὶ τἆλλα ~οὕτως· ὡς
[518]   συχνῷ ὕστερον χρόνῳ, ἅτε ἄνευ  τοῦ   ὑγιεινοῦ γεγονυῖα, τούτους ~αἰτιάσονται καὶ
[459]   τοι νυνδὴ ὅτι καὶ περὶ  τοῦ   ὑγιεινοῦ τοῦ ἰατροῦ πιθανώτερος ἔσται
[488]   καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἀμείνω  τοῦ   φαυλοτέρου; μή τι ἄλλο λέγεις
[483]   ὅτι δίκαιόν ἐστιν τὸν ἀμείνω  τοῦ   χείρονος πλέον ἔχειν καὶ τὸν
[501]   ἔχων τοῦ ἀμείνονός τε καὶ  τοῦ   χείρονος· σὺ δὲ δὴ πότερον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005