Alphabétiquement     [«   »]
σαφῶς 9
σέ 5
σὲ 20
σε 43
σεαυτοῦ 1
σελήνην 1
σελήνης 1
Fréquences     [«    »]
42 ἀγαθὸν
42 αὖ
41 τίς
43 σε
44 δή
44 εἴ
45
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

σε


Pages
[451]   οὐδέν πω σαφές. ~οἴομαι γάρ  σε   ἀκηκοέναι ἐν τοῖς συμποσίοις ᾀδόντων
[455]   ~αἰσθάνομαι, οἳ ἴσως αἰσχύνοιντ' ἄν  σε   ἀνερέσθαι. ὑπ' (ἐμοῦ οὖν ~ἀνερωτώμενος
[454]   καὶ ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί  σε   ἀνέρωμαι, δοκεῖ ~μὲν δῆλον
[450]   οὔτοι τούτων γε οὐδεμίαν οἶμαί  σε   βούλεσθαι ῥητορικὴν καλεῖν, οὐχ ὅτι
[452]   ~ἰατρὸς ὅτι Σώκρατες, ἐξαπατᾷ  σε   Γοργίας· οὐ γάρ ἐστιν
[470]   μήν, Σώκρατες, οὐδέν γέ  σε   δεῖ παλαιοῖς (πράγμασιν ἐλέγχειν· τὰ
[458]   ὧνπερ καὶ ἐγώ, ~ἡδέως ἄν  σε   διερωτῴην· εἰ δὲ μή, ἐῴην
[470]   ἀδίκως, κάκιον. ~(Πῶλος) ~χαλεπόν γέ  σε   ἐλέγξαι, Σώκρατες· ἀλλ' οὐχὶ
[470]   Σώκρατες· ἀλλ' οὐχὶ κἂν παῖς  σε   ἐλέγξειεν ὅτι οὐκ ~ἀληθῆ λέγεις;
[470]   καὶ πρώην γεγονότα ταῦτα ἱκανά  σε   ἐξελέγξαι ἐστὶν καὶ ἀποδεῖξαι ὡς
[471]   τῶν λόγων, Πῶλε, ἔγωγέ  σε   ἐπῄνεσα ὅτι μοι δοκεῖς εὖ
[485]   ἀμελεῖς, ~Σώκρατες, ὧν δεῖ  σε   ἐπιμελεῖσθαι, ~καὶ φύσιν ψυχῆς ὧδε
[454]   δὲ ἐνθένδε. εἰ γάρ τίς  σε   ἔροιτο· ἆρ' ἔστιν τις,
[447]   ~ἐπαγγέλλῃ ἀποκρίνεσθαι ὅτι ἄν τίς  σε   ἐρωτᾷ; ~(Γοργίας) ~ἀληθῆ, (Χαιρεφῶν)
[494]   μόνον κνησιῷ ἔτι τί  σε   ἐρωτῶ; ὅρα, Καλλίκλεις, τί
[453]   σε· ὥσπερ ἂν εἰ ~ἐτύγχανόν  σε   ἐρωτῶν τίς ἐστιν τῶν ζωγράφων
[473]   ταὐτὰ ἐμοὶ λέγειν· φίλον γάρ  σε   ~ἡγοῦμαι. νῦν μὲν οὖν
[453]   ~γράφων, ἆρ' οὐκ ἂν δικαίως  σε   ἠρόμην τὰ ποῖα τῶν
[474]   ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς  σε   ἠρώτων· πότερον δοκεῖ σοι,
[481]   εἰπέ μοι, Σώκρατες, (πότερόν  σε   θῶμεν νυνὶ ~σπουδάζοντα παίζοντα;
[527]   ἐγὼ ἐνθάδε σὺ ἐκεῖ, καί  σε   ἴσως ~τυπτήσει τις καὶ ἐπὶ
[493]   ἑλέσθαι. ἀλλὰ πότερον ~(πείθω τί  σε   καὶ μετατίθεσθαι εὐδαιμονεστέρους εἶναι τοὺς
[449]   Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ῥήτορα ἄρα χρή  σε   καλεῖν; ~(Γοργίας) ~ἀγαθόν γε,
[467]   λῷστε Πῶλε, ἵνα προσείπω  σε   (κατὰ σέ· ἀλλ' εἰ μὲν
[453]   ~ἀλλ' ὑποπτεύω γε ἣν οἶμαί  σε   λέγειν καὶ περὶ ὧν· οὐδὲν
[454]   ~καὶ ἐγώ τοι ὑπώπτευον ταύτην  σε   λέγειν τὴν πειθὼ καὶ περὶ
[489]   αὐτὸς πάλαι τοπάζω τοιοῦτόν τί  σε   λέγειν τὸ ~κρεῖττον, καὶ ἀνερωτῶ
[457]   τῆς ῥητορικῆς· φοβοῦμαι οὖν ~διελέγχειν  σε,   μή με ὑπολάβῃς οὐ πρὸς
[508]   ταῦτα σοφὸς ὤν, ἀλλὰ λέληθέν  σε   ὅτι ἰσότης γεωμετρικὴ
[465]   μὲν οὖν ~ἄτοπον πεποίηκα, ὅτι  σε   οὐκ ἐῶν μακροὺς λόγους λέγειν
[450]   Γοργία, λέγεις; ἀλλ' οὐκ οἶμαί  σε   οὔτε τὴν ἀριθμητικὴν οὔτε τὴν
[513]   παραδώσειν ~τέχνην τινὰ τοιαύτην, ἥτις  (σε   ποιήσει μέγα δύνασθαι ἐν τῇ
[513]   σε τούτοις ὁμοιότατον ~ἀπεργάσεται, οὗτός  σε   ποιήσει, ὡς ἐπιθυμεῖς πολιτικὸς εἶναι,
[517]   ἀλλήλων ὅτι ~λέγομεν. ἐγὼ γοῦν  σε   πολλάκις οἶμαι ὡμολογηκέναι καὶ ἐγνωκέναι
[494]   Καλλίκλεις, τί ~ἀποκρινῇ, ἐάν τίς  σε   τὰ ἐχόμενα τούτοις ἐφεξῆς ἅπαντα
[515]   ~ἐλεύθερος; λέγε μοι, (ἐάν τίς  σε   ταῦτα ἐξετάζῃ, Καλλίκλεις, τί
[494]   τὸν τοῦ κοσμίου; πείθω τί  σε   ταῦτα λέγων ~συγχωρῆσαι τὸν κόσμιον
[453]   ὧν· οὐδὲν μέντοι ἧττον ἐρήσομαί  ~σε   τίνα ποτὲ λέγεις τὴν πειθὼ
[506]   χρῆναί πω (ἀπιέναι, ἀλλὰ διεξελθεῖν  ~σε   τὸν λόγον· φαίνεται δέ μοι
[513]   Πυριλάμπους γε πρός. ὅστις οὖν  σε   τούτοις ὁμοιότατον ~ἀπεργάσεται, οὗτός σε
[449]   δή. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ ἄλλους  σε   φῶμεν δυνατὸν εἶναι ποιεῖν; ~(Γοργίας)
[449]   Γοργία, αὐτὸς ἡμῖν εἰπὲ τίνα  σε   χρὴ ~καλεῖν ὡς τίνος ἐπιστήμονα
[453]   εἴ σοι δοκῶ δικαίως ἀνερωτᾶν  σε·   ὥσπερ ἂν εἰ ~ἐτύγχανόν σε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005