Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῄνεσα 1
ἐπῄνεσεν 1
ἕπηται 1
ἐπὶ 51
ἐπί 1
ἐπιβουλεύων 2
ἐπιδεῖξαι 2
Fréquences     [«    »]
49 αὐτὸς
50 δεῖ
50 οὕτω
51 ἐπὶ
51 οὕτως
52 οὐδὲν
52 ὧν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἐπὶ


Pages
[457]   τῶν πόλεων. ἐκεῖνος μὲν γὰρ  ἐπὶ   (δικαίου χρείᾳ παρέδωκεν, ~δ'
[508]   φημι, ~Καλλίκλεις, τὸ τύπτεσθαι  ἐπὶ   κόρρης ἀδίκως αἴσχιστον εἶναι, οὐδέ
[527]   σε ἴσως ~τυπτήσει τις καὶ  ἐπὶ   κόρρης ἀτίμως καὶ πάντως προπηλακιεῖ.
[508]   τοῦτο τὸ τοῦ σοῦ λόγου,  ἐπὶ   κόρρης, ἐάντε χρήματα ἀφαιρεῖσθαι, ~ἐάντε
[486]   τι καὶ ἀγροικότερον εἰρῆσθαι, ἔξεστιν  ἐπὶ   κόρρης τύπτοντα μὴ ~διδόναι δίκην.
[523]   οὖν νόμος ὅδε περὶ ἀνθρώπων  ἐπὶ   Κρόνου, καὶ ἀεὶ καὶ νῦν
[523]   καλοῦσιν, ἰέναι. ~Τούτων δὲ δικασταὶ  ἐπὶ   Κρόνου καὶ ἔτι νεωστὶ τοῦ
[480]   δὴ φῶμεν, Σώκρατες; ~(Σωκράτης)  ~ἐπὶ   μὲν ἄρα τὸ ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρ
[500]   ὅντινα χρὴ ~τρόπον ζῆν, πότερον  ἐπὶ   ὃν σὺ παρακαλεῖς ἐμέ, τὰ
[453]   τελευτᾷ· ἔχεις τι ~λέγειν  ἐπὶ   πλέον τὴν ῥητορικὴν δύνασθαι
[521]   οὕτως ἔχοντα; ~(Καλλίκλης) ἔστιν. ~(Σωκράτης)  ~ἐπὶ   ποτέραν οὖν με παρακαλεῖς τὴν
[483]   ἐστράτευσεν πατὴρ αὐτοῦ  ἐπὶ   ~Σκύθας; (ἄλλα μυρία ἄν
[464]   ψυχῇ πολιτικὴν καλῶ, τὴν δὲ  ἐπὶ   ~σώματι μίαν μὲν οὕτως ὀνομάσαι
[514]   νοῦν ἐχόντων ἦν ἂν ἰέναι  ἐπὶ   τὰ δημόσια ~ἔργα· εἰ δὲ
[496]   ὡς ὁμολογῶ. ~(Σωκράτης) ~ἴθι δὴ  ἐπὶ   τὰ ἔμπροσθεν ὡμολογημένα. τὸ πεινῆν
[514]   τειχῶν νεωρίων ἱερῶν  ἐπὶ   τὰ ~μέγιστα οἰκοδομήματα, πότερον ἔδει
[484]   οὕτως ἔχει, γνώσῃ δέ, ἂν  ἐπὶ   τὰ μείζω ἔλθῃς ἐάσας ἤδη
[514]   δημοσίᾳ πράξοντες τῶν ~πολιτικῶν πραγμάτων  ἐπὶ   τὰ οἰκοδομικά, τειχῶν
[515]   του ἄρα ἐπιμελήσῃ ἡμῖν ἐλθὼν  ~ἐπὶ   τὰ (τῆς πόλεως πράγματα
[481]   (πλεῖστον χρόνον βιώσεται τοιοῦτος ὤν.  ἐπὶ   τὰ ~τοιαῦτα ἔμοιγε δοκεῖ,
[488]   ~ἐνδείκνυσθαι, ὡς αἱ μεγάλαι πόλεις  ἐπὶ   τὰς σμικρὰς κατὰ τὸ φύσει
[516]   καλοὶ κἀγαθοὶ ἐγεγόνεσαν (ὑπ' αὐτοῦ,  ἐπὶ   ~τελευτῇ τοῦ βίου τοῦ Περικλέους,
[463]   τὴν σοφιστικήν, τέτταρα ~ταῦτα μόρια  ἐπὶ   τέτταρσιν πράγμασιν. εἰ οὖν βούλεται
[464]   δύο λέγω τέχνας· τὴν μὲν  ἐπὶ   τῇ ψυχῇ πολιτικὴν καλῶ, τὴν
[483]   ἐπεὶ ~ποίῳ δικαίῳ χρώμενος Ξέρξης  ἐπὶ   τὴν Ἑλλάδα ἐστράτευσεν
[489]   ἐὰν δέ τις κατὰ νόμον,  ἐπὶ   τὴν φύσιν. ~(Καλλίκλης) ~οὑτοσὶ ἀνὴρ
[523]   πάντων τῶν συγγενῶν καὶ ~καταλιπόντα  ἐπὶ   τῆς γῆς πάντα ἐκεῖνον τὸν
[513]   ~ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ εἴτ'  ἐπὶ   τὸ βέλτιον εἴτ' ἐπὶ τὸ
[503]   γάρ, ~ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ  ἐπὶ   τὸ βέλτιστον λέγων, ἂν
[512]   τοῖς ~λόγοις, λέγων καὶ παρακαλῶν  ἐπὶ   τὸ δεῖν γίγνεσθαι μηχανοποιούς, ὡς
[527]   καὶ τῇ ῥητορικῇ οὕτω ~χρηστέον  ἐπὶ   τὸ δίκαιον ἀεί, καὶ τῇ
[513]   δύ' ἔφαμεν εἶναι τὰς παρασκευὰς  ἐπὶ   τὸ ἕκαστον ~θεραπεύειν, καὶ σῶμα
[510]   οὑτωσὶ ~παρασκευὴ ἔσται αὐτῷ  ἐπὶ   τὸ οἵῳ τε εἶναι ὡς
[513]   εἴτ' ἐπὶ τὸ βέλτιον εἴτ'  ἐπὶ   τὸ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ,
[461]   ὃ> δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν  ἐπὶ   τοιαῦτα ~ἐρωτήματα ἐπεὶ τίνα οἴει
[489]   μέν τις κατὰ φύσιν λέγῃ,  ~ἐπὶ   τὸν νόμον ἄγων, ἐὰν δέ
[500]   ὃν ὑμεῖς νῦν πολιτεύεσθε,  (ἐπὶ)   τόνδε τὸν βίον τὸν ἐν
[480]   εἰ μὴ ~εἴ τις (ὑπολάβοι  ἐπὶ   τοὐναντίον κατηγορεῖν δεῖν μάλιστα μὲν
[484]   ἐστιν ἕκαστος ἐν τούτῳ, καὶ  ἐπὶ   τοῦτ' ἐπείγεται, ~νέμων τὸ πλεῖστον
[510]   διαπεράνῃς τὸν λόγον. ~(Σωκράτης) ~καὶ  ἐπὶ   τοῦτο ἄρα, ὡς ἔοικεν, παρασκευαστέον
[509]   οὐ γὰρ ~ἀδικήσει καὶ  ἐπὶ   (τοῦτο δεῖ δύναμίν τινα καὶ
[517]   μὴ ἐπιτρέπειν, ~πείθοντες καὶ βιαζόμενοι  ἐπὶ   τοῦτο ὅθεν ἔμελλον ἀμείνους ἔσεσθαι
[508]   τι ἀδικῇ, καὶ ~τῇ ῥητορικῇ  ἐπὶ   τοῦτο χρηστέον· καὶ Πῶλον
[480]   καὶ τῶν ἄλλων οἰκείων καὶ  ἐπὶ   τοῦτο ~χρώμενον τῇ ῥητορικῇ, ὅπως
[526]   καὶ δὴ καὶ σὲ ἀντιπαρακαλῶ  ἐπὶ   τοῦτον τὸν βίον καὶ τὸν
[515]   ~οὐδέν· ἀλλὰ τόδε μοι εἰπὲ  ἐπὶ   τούτῳ, εἰ λέγονται Ἀθηναῖοι διὰ
[512]   οὐδ' ἂν ~εἷς ἐκφύγοι, τὸ  ἐπὶ   τούτῳ σκεπτέον τίν' ἂν τρόπον
[508]   τῶν μεγίστων κινδύνων, εἰμὶ δὲ  ~ἐπὶ   τῷ βουλομένῳ ὥσπερ οἱ ἄτιμοι
[456]   πόλεων. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ παρέδοσαν  ἐπὶ   τῷ δικαίως χρῆσθαι ~τούτοις πρὸς
[488]   δὴ καὶ τοὺς νόμους ~τίθενται  ἐπὶ   τῷ ἑνί, ὥσπερ καὶ σὺ
[453]   μάλιστα πείθει. ~(Σωκράτης) ~πάλιν δὴ  ἐπὶ   τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγωμεν ὧνπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005