Alphabétiquement     [«   »]
τινων 1
τίνων 5
τίς 41
τις 82
τίσεώς 1
Τιτυόν 1
τμῆμα 2
Fréquences     [«    »]
80 ἄρα
82 ἐὰν
77 νῦν
82 τις
84 πρὸς
87 τοῖς
89 δέ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

τις


Pages
[520]   προέσθαι, εἴπερ τῷ ὄντι ~δύναιτό  τις   ἀγαθοὺς ποιεῖν. οὐχ οὕτω; ~(Καλλίκλης)
[456]   τείχους. ~(Γοργίας) ~καὶ ὅταν γέ  τις   αἵρεσις ὧν νυνδὴ σὺ
[483]   καὶ νόμος· ~ἐὰν οὖν  τις   αἰσχύνηται (καὶ μὴ τολμᾷ λέγειν
[453]   ὅτι, ὡς (ἐμαυτὸν πείθω, εἴπερ  τις   ~ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται βουλόμενος εἰδέναι
[514]   σῶμα πρὸς ~ὑγίειαν; ἤδη  τις   ἄλλος διὰ Σωκράτην ἀπηλλάγη νόσου,
[525]   Τιτυόν· Θερσίτην δέ, καὶ εἴ  τις   ἄλλος πονηρὸς ἦν ~ἰδιώτης, οὐδεὶς
[476]   ~(Σωκράτης) οὐκοῦν καὶ εἰ κάει  τις,   ἀνάγκη τι κάεσθαι; ~(Πῶλος) πῶς
[475]   Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ἄλλος δέ  τις   ἀνθρώπων; ~(Πῶλος) οὔ μοι δοκεῖ
[468]   ~οὐκοῦν εἴπερ ταῦτα ὁμολογοῦμεν, εἴ  τις   ἀποκτείνει τινὰ ἐκβάλλει ἐκ
[506]   ἑκάστου; ~φαίην ἂν ἔγωγε. ~κόσμος  τις   ἄρα ἐγγενόμενος ἐν ἑκάστῳ
[512]   ὑπ' αὐτοῦ ὠφέληται· εἰ δέ  τις   ἄρα ἐν τῷ τοῦ σώματος
[520]   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν εἴ  τις   αὐτὸ τοῦτο ἀφαιρεῖ, τὴν ἀδικίαν,
[484]   ἐστιν, Σώκρατες, χαρίεν, ἄν  τις   αὐτοῦ μετρίως ~ἅψηται ἐν τῇ
[520]   μὴ φάναι συμβουλεύειν, ~ἐὰν μή  τις   αὐτῷ ἀργύριον διδῷ. γάρ;
[458]   ἐθέλειν, αὐτὸν ~ἐπαγγειλάμενον ἐρωτᾶν ὅτι  τις   βούλεται. (ἀλλ' εἰ δοκεῖ τουτοισί,
[458]   ποιεῖν οἷός τ' εἶναι, ~ἐάν  τις   βούληται παρὰ σοῦ μανθάνειν; ~(Γοργίας)
[462]   σαυτὸν ἐρωτᾶν ἑκάστοτε ὅτι ἄν  τις   βούληται, ὡς ~ἐπιστάμενος ἀποκρίνεσθαι; ~(Πῶλος)
[447]   ἐκέλευε γοῦν νυνδὴ ἐρωτᾶν ὅτι  τις   βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, καὶ
[464]   ~ἰατρός τε καὶ τῶν γυμναστικῶν  τις.   ~(Γοργίας) ἀληθῆ λέγεις. ~(Σωκράτης) ~τὸ
[487]   ὅτι ἐνίκα ~ἐν ὑμῖν τοιάδε  τις   δόξα, μὴ προθυμεῖσθαι εἰς τὴν
[450]   ῥητορική ἐστιν, καὶ ~ὑπολάβοι ἄν  τις,   εἰ βούλοιτο δυσχεραίνειν ἐν τοῖς
[503]   χείρω, μή, τοῦτο δὲ τέχνη  τις   εἴη τοιοῦτον ἄνδρα τούτων τινὰ
[501]   αὐλητικήν. οὐ δοκεῖ σοι τοιαύτη  τις   εἶναι, ~ὦ Καλλίκλεις, τὴν ἡδονὴν
[456]   οὐδέ γε μὰ Δία ἐάν  τις   εἰς παλαίστραν ~φοιτήσας εὖ ἔχων
[456]   ἐστιν τῆς ~ῥητορικῆς. δαιμονία γάρ  τις   ἔμοιγε καταφαίνεται τὸ μέγεθος οὕτω
[510]   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~εἰ ἄρα  τις   ἐννοήσειεν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει
[522]   εἶναι. εἰ μὲν οὖν ἐμέ  τις   ἐξελέγχοι ταύτην τὴν ~βοήθειαν ἀδύνατον
[526]   τοῦ δικαίως (διαχειρίζειν ἄν  τις   ~ἐπιτρέπῃ· εἷς δὲ καὶ πάνυ
[453]   ~(Γοργίας) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ἐάν  τις   ἐρωτᾷ ἡμᾶς ποίας πειθοῦς καὶ
[512]   καὶ τὰ ἑαυτοῦ ὄντα ὁποῖός  τις   ἔτυχεν, καταγέλαστός σοι ψόγος
[520]   ἔλεγον. ἄλλην μὲν γὰρ εὐεργεσίαν  τις   εὐεργετηθείς, οἷον ~ταχὺς γενόμενος διὰ
[483]   ~Σκύθας; (ἄλλα μυρία ἄν  τις   ἔχοι τοιαῦτα λέγειν. ἀλλ' οἶμαι
[493]   μυθολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως Σικελός  ~τις   Ἰταλικός, παράγων τῷ ὀνόματι
[448]   μάλα. ἀλλ' οὐδεὶς ἐρωτᾷ ποία  τις   Γοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς,
[517]   ἐγνωκέναι ὡς ἄρα διττὴ ~αὕτη  τις   (ἡ πραγματεία ἔστιν καὶ περὶ
[481]   τι ~(ἢ) τὸ αὐτό, ἀλλά  τις   ἡμῶν ἴδιόν τι ἔπασχεν πάθος
[524]   νεκρός. μαστιγίας ~αὖ εἴ  τις   ἦν καὶ ἴχνη εἶχε τῶν
[527]   ἐκεῖ, καί σε ἴσως ~τυπτήσει  τις   καὶ ἐπὶ κόρρης ἀτίμως καὶ
[500]   οὗ τί ~ἂν μᾶλλον σπουδάσειέ  τις   καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχων ἄνθρωπος,
[526]   οὔθ' ὧντινων, ὅτι δὲ πονηρός  τις·   καὶ τοῦτο ~κατιδὼν ἀπέπεμψεν εἰς
[469]   ὅτι Πῶλε, ἐμοὶ ~δύναμίς  τις   καὶ τυραννὶς θαυμασία ἄρτι προσγέγονεν·
[489]   τὸν νόμον ἄγων, ἐὰν δέ  τις   κατὰ νόμον, ἐπὶ τὴν φύσιν.
[483]   ἐν τοῖς λόγοις, ἐὰν μέν  τις   ~κατὰ νόμον λέγῃ, κατὰ φύσιν
[527]   ~ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ· ἐὰν δέ  τις   κατά τι κακὸς γίγνηται, κολαστέος
[489]   ἐν τοῖς λόγοις, ἐὰν μέν  τις   κατὰ φύσιν λέγῃ, ~ἐπὶ τὸν
[457]   ἐὰν δὲ οἶμαι ῥητορικὸς γενόμενός  τις   ~κᾆτα ταύτῃ τῇ δυνάμει καὶ
[521]   τούτοις ληφθείς, εἰ αὐτοῦ ~κατηγοροῖ  τις   λέγων ὅτι παῖδες, πολλὰ
[512]   οὖν ὅτι οὐκ, εἰ μέν  τις   μεγάλοις καὶ ἀνιάτοις νοσήμασιν ~κατὰ
[482]   ~ἀνθρώπων, ὅτι ἀγανακτοῖεν ἂν εἴ  τις   μὴ φαίη διὰ δὴ ταύτην
[493]   ἄνω κάτω, καὶ τοῦτο ἄρα  τις   μυθολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως Σικελός
[509]   εἰ μὴ λύσεις σοῦ  τις   νεανικώτερος, ~οὐχ οἷόν τε ἄλλως
[492]   φῂς οὐ κολαστέον, εἰ μέλλει  τις   οἷον δεῖ εἶναι, ἐῶντα ~δὲ
[464]   οὓς οὐκ ἂν ῥᾳδίως αἴσθοιτό  τις   ὅτι οὐκ εὖ ἔχουσιν, ἀλλ'
[517]   τῷ μὴ εἰδότι ὅτι ~ἔστιν  τις   παρὰ ταύτας ἁπάσας τέχνη γυμναστική
[482]   τἀληθῆ λέγειν, ~ὅτι εἰ μή  τις   παύσει τὰ (σὰ παιδικὰ τούτων
[502]   γε. ~(Σωκράτης) ~φέρε δή, εἴ  τις   περιέλοι τῆς ποιήσεως πάσης τό
[466]   ~ἀγαθὸν οὖν οἴει εἶναι, ἐάν  τις   ποιῇ ταῦτα ἂν δοκῇ
[510]   ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~οὐδέ γε εἴ  τις   πολὺ φαυλότερος εἴη, οὐδ' ἂν
[462]   φάθι. ~(Σωκράτης) φημὶ δή, ἐμπειρία  τις.   ~(Πῶλος) τίς; φάθι. ~(Σωκράτης) ~φημὶ
[489]   ὢν ὀνόματα θηρεύων, καὶ (ἐάν  τις   ῥήματι ἁμάρτῃ, ἕρμαιον ~τοῦτο ποιούμενος;
[486]   φιλοσοφίας ἐλαύνοντας; νῦν γὰρ εἴ  τις   σοῦ λαβόμενος ~ἄλλου ὁτουοῦν
[470]   ἐστιν ἀκούειν, ὅταν μὲν ~δικαίως  τις   ταῦτα ποιῇ, ἄμεινον εἶναι, ὅταν
[499]   καὶ τὰ πρότερα ἐκεῖνα, ἐάν  τις   ταὐτὰ φῇ ~ἡδέα τε καὶ
[451]   ἄρτιον λογιστική. καὶ εἴ  τις   τὴν ~ἀστρονομίαν ἀνέροιτο, ἐμοῦ λέγοντος
[501]   καὶ περὶ ἄλλο ὅτου ἄν  τις   τὴν ἡδονὴν ~θεραπεύῃ, ἀσκέπτως ἔχων
[451]   ἄρτι, ὅτι τῶν διὰ λόγου  τις   τὸ κῦρος ἐχουσῶν. καὶ εἴ
[479]   διαπεπραγμένοι εἰσὶν ὥσπερ ἂν εἴ  τις   ~τοῖς μεγίστοις νοσήμασιν συνισχόμενος διαπράξαιτο
[510]   ἄρχων ἄγριος καὶ ἀπαίδευτος, εἴ  τις   τούτου ἐν τῇ ~πόλει πολὺ
[503]   δὴ οὑτωσὶ ἀτρέμα σκοπούμενοι εἴ  τις   τούτων τοιοῦτος γέγονεν· φέρε γάρ,
[520]   ταύτης τῆς πράξεως, ὅντιν' ἄν  τις   τρόπον ὡς βέλτιστος εἴη καὶ
[472]   ἐᾷς. ἔστιν μὲν οὖν ~οὗτός  τις   τρόπος ἐλέγχου, ὡς σύ τε
[476]   λέγω δὲ ~τὸ τοιόνδε· εἴ  τις   τύπτει, ἀνάγκη τι τύπτεσθαι; ~(Πῶλος)
[455]   σπεύδειν· ἴσως γὰρ καὶ τυγχάνει  τις   τῶν ἔνδον ὄντων ~μαθητής σου
[517]   δεῖ, Σώκρατες, μή ποτέ  τις   τῶν νῦν ἔργα τοιαῦτα ~ἐργάσηται
[507]   δεηθῇ ~αὐτὸς ἄλλος  τις   τῶν οἰκείων, ἰδιώτης
[451]   ῥητορικὴ τυγχάνει ~μὲν οὖσα τούτων  τις   τῶν τεχνῶν τῶν τὸ πολὺ
[472]   ~ἐνίοτε γὰρ ἂν καὶ καταψευδομαρτυρηθείη  τις   ὑπὸ πολλῶν καὶ δοκούντων εἶναί
[480]   Πῶλε, εἰ μὴ ~εἴ  τις   (ὑπολάβοι ἐπὶ τοὐναντίον κατηγορεῖν δεῖν
[481]   εἶναι, εἰ δὴ καὶ ἔστιν  τις   χρεία, ὡς ~ἔν γε τοῖς
[485]   εἶναι· ὅταν δὲ (ἀνδρὸς ~ἀκούσῃ  τις   ψελλιζομένου παίζοντα ὁρᾷ, καταγέλαστον
[454]   τίς σε ἔροιτο· ἆρ' ἔστιν  τις,   Γοργία, ~πίστις ψευδὴς καὶ
[480]   ἀδικήσῃ αὐτὸς ἄλλος  τις   ὧν ἂν κήδηται, αὐτὸν ἑκόντα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005