Alphabétiquement     [«   »]
λεγόντων 1
λέγουσαν 1
λέγουσιν 4
λέγω 64
λέγωμεν 1
λέγων 23
λέγωσι 1
Fréquences     [«    »]
63 δ
63 ἔγωγε
62 οὔ
64 λέγω
66 γάρ
68 ναί
69 ὥσπερ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

λέγω


Pages
[506]   οὐδὲ γάρ ~τοι ἔγωγε εἰδὼς  λέγω   λέγω, ἀλλὰ ζητῶ κοινῇ
[512]   εἰ μὴ ἔστιν ἐγὼ  λέγω,   ἀλλ' αὐτὸ τοῦτ' ἐστὶν ἀρετή,
[506]   ~τοι ἔγωγε εἰδὼς λέγω  λέγω,   ἀλλὰ ζητῶ κοινῇ μεθ' ὑμῶν,
[464]   κολακευτικὴ ~αἰσθομένη οὐ γνοῦσα  λέγω   ἀλλὰ στοχασαμένη τέτραχα ἑαυτὴν διανείμασα,
[482]   μὴ ~θαύμαζε ὅτι ἐγὼ ταῦτα  λέγω,   ἀλλὰ τὴν φιλοσοφίαν, τὰ ἐμὰ
[491]   πῶς λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ἕνα ἕκαστον  λέγω   αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχοντα· τοῦτο
[466]   τῷ δυναμένῳ. ~(Πῶλος) ἀλλὰ μὴν  λέγω   γε. ~(Σωκράτης) ~ἐλάχιστον τοίνυν μοι
[463]   ὡς ἤδη ~εἰδότι ἐγὼ  λέγω.   ~(Γοργίας) ~μὰ τὸν Δία,
[481]   τῷ ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάθημα.  λέγω   δ' ἐννοήσας ὅτι ἐγώ τε
[476]   τοιοῦτον οἷον ποιεῖ τὸ ποιοῦν;  λέγω   δὲ ~τὸ τοιόνδε· εἴ τις
[453]   ~μόνη καὶ ἄλλαι τέχναι;  λέγω   δὲ τὸ τοιόνδε· ὅστις διδάσκει
[507]   δίδασκε. ~(Καλλίκλης) λέγ' ὠγαθέ. ~(Σωκράτης)  ~λέγω   δὴ ὅτι, εἰ σώφρων
[465]   ῥητορικὴ πρὸς δικαιοσύνην. ὅπερ μέντοι  λέγω,   διέστηκε μὲν ~οὕτω φύσει, ἅτε
[464]   ἐὰν δύνωμαι, σαφέστερον ἐπιδείξω  λέγω.   δυοῖν ὄντοιν τοῖν ~πραγμάτοιν δύο
[493]   ~φέρε δή, ἄλλην σοι εἰκόνα  λέγω   ἐκ τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου τῇ
[521]   χάριν ~λέγων τοὺς λόγους οὓς  λέγω   ἑκάστοτε, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον,
[521]   κομψὰ ταῦτα, οὐχ ἕξω ὅτι  ~λέγω   ἐν τῷ δικαστηρίῳ. αὐτὸς
[474]   εἶναι. ἐγὼ γὰρ ὧν ἂν  λέγω   ἕνα μὲν ~παρασχέσθαι μάρτυρα ἐπίσταμαι,
[484]   μοι καὶ ~Πίνδαρος ἅπερ ἐγὼ  λέγω   ἐνδείκνυσθαι ἐν τῷ ᾄσματι ἐν
[465]   ~(τῇ μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥσπερ  λέγω,   ὀψοποιικὴ κολακεία ὑπόκειται· τῇ
[458]   ἐλεγχθέντων εἴ τι μὴ ἀληθὲς  λέγω,   ἡδέως δ' ἂν ~ἐλεγξάντων εἴ
[518]   ὁμολογεῖς ὡς εἰδὼς ὅτι ~ἐγὼ  λέγω·   ἥκεις δὲ ὀλίγον ὕστερον λέγων
[517]   σοι διὰ τῶν αὐτῶν εἰκόνων  ~λέγω,   ἵνα ῥᾷον καταμάθῃς. τούτων γὰρ
[464]   ἀληθῆ λέγεις. ~(Σωκράτης) ~τὸ τοιοῦτον  λέγω   καὶ ἐν σώματι εἶναι καὶ
[518]   μέν μοι δοκεῖς μανθάνειν ὅτι  λέγω,   καὶ ὁμολογεῖς ὡς εἰδὼς ὅτι
[522]   ~ὅτι δικαίως (πάντα ταῦτα ἐγὼ  λέγω,   καὶ πράττω τὸ ὑμέτερον δὴ
[489]   ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία τούτους  λέγω,   καὶ σφόδρα γε. ~(Σωκράτης) ~πολλάκις
[494]   γε καὶ διψῶντα πίνειν; ~(Καλλίκλης)  ~λέγω,   καὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἁπάσας
[500]   ἴσως οὖν οὔπω οἶσθα τί  λέγω.   ~(Καλλίκλης) οὐ δῆτα. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ'
[491]   ἂν γνοίη ὅτι οὐ τοῦτο  λέγω.   ~(Καλλίκλης) ~πάνυ γε σφόδρα,
[509]   λέγοντα ὡς ἐγὼ νῦν  λέγω   καλῶς λέγειν· ἐπεὶ ἔμοιγε
[508]   λόγοις οὕτω φανέντα, ὡς ἐγὼ  λέγω,   κατέχεται καὶ δέδεται, ~καὶ (εἰ
[472]   μάρτυρας παρασχέσθαι ὡς οὐκ ἀληθῆ  λέγω·   μαρτυρήσουσί σοι, ~ἐὰν μὲν βούλῃ,
[506]   ἀμφισβητῶν ἐμοί, ἐγὼ πρῶτος συγχωρήσομαι.  λέγω   μέντοι ταῦτα, εἰ ~δοκεῖ χρῆναι
[469]   ἐγώ. ~(Πῶλος) ~ἀλλ' ἔγωγε τοῦτο  λέγω   ὅπερ ἄρτι, ἐξεῖναι ἐν τῇ
[455]   αὐτός πω δύναμαι κατανοῆσαι ὅτι  λέγω.   ὅταν περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως
[491]   ἐγώ σοι ~νῦν παρρησιαζόμενος  λέγω,   ὅτι δεῖ τὸν ὀρθῶς βιωσόμενον
[448]   νυνδὴ αὐτὰ ταῦτα ἐπηγγελλόμην, καὶ  λέγω   ὅτι ~οὐδείς μέ πω ἠρώτηκε
[488]   ~(Καλλίκλης) ἀλλ' ἐγώ σοι σαφῶς  λέγω,   ὅτι ταὐτόν ἐστιν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[489]   τὸ βελτίους; οὐ ~πάλαι σοι  λέγω   ὅτι ταὐτόν φημι εἶναι τὸ
[465]   Πῶλε τοῦτο γὰρ ~πρὸς σὲ  λέγω   ὅτι τοῦ ἡδέος στοχάζεται ἄνευ
[453]   σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ' οὐκ αὐτὸς  λέγω;   οὐ σοῦ ~ἕνεκα ἀλλὰ τοῦ
[491]   κρείττους οἵ εἰσιν οὐ σκυτοτόμους  ~λέγω   οὐδὲ μαγείρους, ἀλλ' (οἳ ἂν
[472]   μάρτυρα ~παράσχωμαι ὁμολογοῦντα περὶ ὧν  λέγω,   οὐδὲν οἶμαι ἄξιον λόγου μοι
[464]   οὖσαν δ' οὔ; οἷον τοιόνδε  λέγω·   πολλοὶ δοκοῦσιν εὖ ~ἔχειν τὰ
[509]   δύναμιν βούλησιν; ὧδε ~δὲ  λέγω·   πότερον ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖσθαι,
[491]   ~(Καλλίκλης) ~ἀλλ' ἔγωγε καὶ πάλαι  λέγω.   πρῶτον μὲν τοὺς κρείττους οἵ
[463]   Γοργία· οὐδὲν γάρ πω σαφὲς  λέγω,   πῶλος δὲ ὅδε νέος ἐστὶ
[496]   τὸ μέντοι πεινῶντα ἐσθίειν ἡδὺ  (λέγω.   ~(Σωκράτης) μανθάνω· ἀλλ' οὖν τό
[488]   ἔλεγον καὶ τότε καὶ νῦν  λέγω.   ~(Σωκράτης) ~πότερον δὲ τὸν αὐτὸν
[490]   φλυαρίας· (ἐγὼ δὲ οὐ ταῦτα  ~λέγω.   ~(Σωκράτης) ~πότερον οὐ τὸν φρονιμώτερον
[471]   δοκεῖ γέ σοι ὡς ἐγὼ  λέγω.   ~(Σωκράτης) ~ὦ μακάριε, ῥητορικῶς γάρ
[457]   (ἀκροαταὶ ~γενέσθαι. τοῦ δὴ ἕνεκα  λέγω   ταῦτα; ὅτι νῦν ἐμοὶ δοκεῖς
[464]   δυοῖν ὄντοιν τοῖν ~πραγμάτοιν δύο  λέγω   τέχνας· τὴν μὲν ἐπὶ τῇ
[464]   τοῦ σώματος ~θεραπείας δύο μόρια  λέγω,   τὴν μὲν γυμναστικήν, τὴν δὲ
[496]   ἡδὺ ἀνιαρὸν ~εἶναι; αὐτὸ  λέγω   τὸ πεινῆν. ~(Καλλίκλης) ἀνιαρὸν ἔγωγε·
[521]   εὖ καὶ γενναίως εἰπέ. ~(Καλλίκλης)  λέγω   τοίνυν ὅτι ὡς διακονήσοντα. ~(Σωκράτης)
[466]   δοκῇ αὐτοῖς; ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης)  ~λέγω   τοίνυν σοι ὅτι δύο ταῦτ'
[454]   ἐγὼ δ' ἐπανερωτῶ ὅπερ γὰρ  λέγω,   τοῦ ἑξῆς ἕνεκα ~περαίνεσθαι τὸν
[490]   ~(Καλλίκλης) ~ἀλλὰ ταῦτ' ἔστιν  λέγω.   τοῦτο γὰρ οἶμαι ἐγὼ τὸ
[469]   δοκεῖ ἔχειν περὶ ὧν ἐγὼ  λέγω   τῶν ἀνθρώπων; ~(Σωκράτης) πῶς γὰρ
[447]   σκυτοτόμος· οὐ μανθάνεις ὡς  λέγω;   ~(Χαιρεφῶν) ~μανθάνω καὶ ἐρήσομαι. εἰπέ
[470]   ἐστίν; ~(Σωκράτης) ~ὥς γε ἐγὼ  λέγω,   Πῶλε· τὸν μὲν γὰρ
[454]   ~(Γοργίας) ~ταύτης τοίνυν τῆς πειθοῦς  λέγω,   Σώκρατες, τῆς ἐν τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005