Alphabétiquement     [«   »]
γ 11
γάλακτος 1
γάρ 66
γὰρ 209
γέ 17
γε 241
γεγόνασιν 4
Fréquences     [«    »]
183 ἐν
184 τὴν
189 ὡς
209 γὰρ
210 Πῶλος
214 ὅτι
226 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

γὰρ


Pages
[468]   δὲ ὄντα οὐ βουλόμεθα. τὰ  γὰρ   ἀγαθὰ βουλόμεθα, ὡς φῂς σύ,
[505]   λέγομεν καὶ τί ψεῦδος· κοινὸν  γὰρ   ἀγαθὸν ἅπασι φανερὸν γενέσθαι αὐτό.
[522]   τὸ δὲ ἀδικεῖν φοβεῖται· πολλῶν  γὰρ   ἀδικημάτων γέμοντα ~τὴν ψυχὴν εἰς
[509]   ἀδικεῖν, ἱκανὸν τοῦτ' ἐστίν οὐ  γὰρ   ~ἀδικήσει καὶ ἐπὶ (τοῦτο
[507]   τοιοῦτος οὔτε θεῷ· κοινωνεῖν  γὰρ   ἀδύνατος, ὅτῳ δὲ μὴ ἔνι
[502]   οὐδὲ πρὸς τὸ ἥδιστον; ἠνία  γὰρ   ᾄδων τοὺς θεατάς. ἀλλὰ δὴ
[473]   οὔτε διδοὺς δίκην δυοῖν  γὰρ   ἀθλίοιν ~εὐδαιμονέστερος μὲν (οὐκ ἂν
[473]   Πῶλε, ἀλλ' ἀδύνατον· τὸ  γὰρ   ἀληθὲς οὐδέποτε ἐλέγχεται. ~(Πῶλος) ~πῶς
[495]   ὑγιείας ἔχει καὶ νόσου; οὐ  γὰρ   ἅμα δήπου ὑγιαίνει τε καὶ
[497]   κακὰ τοῖς ἀνιαροῖς. ~τῶν μὲν  γὰρ   ἅμα παύεται, τῶν δὲ οὔ,
[508]   πλεονεξίαν οἴει δεῖν ἀσκεῖν· ~γεωμετρίας  γὰρ   ἀμελεῖς. εἶεν· ἐξελεγκτέος δὴ
[465]   οἱ ἄλλοι ~ἄνθρωποι τούτοις. καὶ  γὰρ   ἄν, εἰ μὴ ψυχὴ
[487]   ἐπ' ἄλλην βάσανον ἀναφέρειν. οὐ  γὰρ   ἄν ποτε αὐτὸ ~συνεχώρησας σὺ
[507]   κακόν, λῃστοῦ βίον ζῶντα. οὔτε  γὰρ   ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπῳ ~προσφιλὴς ἂν
[510]   εἴη, οὐδ' ἂν οὗτος· καταφρονοῖ  γὰρ   ἂν αὐτοῦ ~τύραννος καὶ
[517]   τῇ ἀληθινῇ ~ῥητορικῇ ἐχρῶντο οὐ  γὰρ   ἂν ἐξέπεσον οὔτε τῇ κολακικῇ.
[465]   εἰπεῖν ὥσπερ οἱ ~γεωμέτραι ἤδη  γὰρ   (ἂν ἴσως ἀκολουθήσαις ὅτι
[472]   ἐστιν πρὸς τὴν (ἀλήθειαν· ~ἐνίοτε  γὰρ   ἂν καὶ καταψευδομαρτυρηθείη τις ὑπὸ
[492]   εὐδαίμονες εἶναι. ~(Καλλίκλης) ~οἱ λίθοι  γὰρ   ἂν οὕτω γε καὶ οἱ
[507]   θεοὺς καὶ περὶ ~ἀνθρώπους· οὐ  γὰρ   ἂν σωφρονοῖ τὰ μὴ προσήκοντα
[521]   μ' ~ἔσται εἰσάγων οὐδεὶς  γὰρ   ἂν χρηστὸς μὴ ἀδικοῦντ' ἄνθρωπον
[512]   ζῆν τῷ μοχθηρῷ ~ἀνθρώπῳ· κακῶς  γὰρ   ἀνάγκη ἐστὶν ζῆν. ~διὰ ταῦτα
[483]   νόμῳ δὲ τὸ ἀδικεῖν. οὐδὲ  (γὰρ   ~ἀνδρὸς τοῦτό γ' ἐστὶν τὸ
[448]   ἐστιν οὐκ ~ἀπεκρίνω. ~(Πῶλος) οὐ  γὰρ   ἀπεκρινάμην ὅτι εἴη καλλίστη;
[469]   τυραννὶς θαυμασία ἄρτι προσγέγονεν· ἐὰν  γὰρ   ἄρα ἐμοὶ δόξῃ ~τινὰ τουτωνὶ
[519]   τοῦτο ἄτοπον ἐργάζονται πρᾶγμα· φάσκοντες  γὰρ   ~ἀρετῆς διδάσκαλοι εἶναι πολλάκις κατηγοροῦσιν
[497]   καλεῖς ἄφρονας καὶ δειλούς; οὐ  γὰρ   ἄρτι γε, ἀλλὰ τοὺς ~ἀνδρείους
[448]   καὶ ἀπειρηκέναι μοι ~δοκεῖ· πολλὰ  γὰρ   ἄρτι διελήλυθεν. ~(Χαιρεφῶν) τί δέ,
[463]   Γοργίας (ἐπιτηδεύει, οὐκ οἶδα ~καὶ  γὰρ   ἄρτι ἐκ τοῦ λόγου οὐδὲν
[484]   ἀπριάτας ~λέγει οὕτω πως τὸ  γὰρ   ᾆσμα οὐκ ἐπίσταμαι λέγει δ'
[500]   καὶ Γοργίαν ἐτύγχανον λέγων. ἔλεγον  ~γὰρ   αὖ, εἰ μνημονεύεις, (ὅτι εἶεν
[449]   γε ὡς διὰ βραχυτάτων. καὶ  γὰρ   αὖ καὶ ~τοῦτο ἕν ἐστιν
[482]   εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι· ἐκ (ταύτης  γὰρ   αὖ τῆς ὁμολογίας ~αὐτὸς ὑπὸ
[502]   ἣν οὐ πάνυ ~ἀγάμεθα· κολακικὴν  γὰρ   αὐτήν φαμεν εἶναι. ~(Καλλίκλης) πάνυ
[458]   μεντἂν ἐλεγχθέντων ~ἐλεγξάντων· μεῖζον  γὰρ   αὐτὸ ἀγαθὸν ἡγοῦμαι, ὅσῳπερ μεῖζον
[455]   ~Γοργία, τὰ τοιαῦτα; ἐπειδὴ  γὰρ   αὐτός τε φῂς ῥήτωρ εἶναι
[447]   αὐτὸν ἐρωτᾶν, Σώκρατες. καὶ  γὰρ   αὐτῷ ἓν τοῦτ' ἦν τῆς
[512]   ὡς οὐδὲν ~τἆλλά ἐστιν· ἱκανὸς  γὰρ   αὐτῷ λόγος. ἀλλὰ σὺ
[475]   ὄκνει ~ἀποκρίνασθαι, Πῶλε· οὐδὲν  γὰρ   βλαβήσῃ· ἀλλὰ γενναίως τῷ λόγῳ
[467]   βούλονται, ποιοῦσιν ἑκάστοτε τίς  γὰρ   βούλεται πλεῖν τε καὶ ~κινδυνεύειν
[447]   ἐμὲ ἥκειν οἴκαδε· παρ' ἐμοὶ  γὰρ   (Γοργίας) καταλύει ~καὶ ἐπιδείξεται ὑμῖν.
[462]   τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν· ὀκνῶ  γὰρ   Γοργίου ἕνεκα λέγειν, μὴ οἴηταί
[523]   γυμνοὺς κριτέον ἁπάντων τούτων· τεθνεῶτας  γὰρ   δεῖ κρίνεσθαι. ~καὶ τὸν κριτὴν
[527]   τὴν ~(ἄτιμον ταύτην πληγήν· οὐδὲν  γὰρ   δεινὸν πείσῃ, ἐὰν τῷ ὄντι
[480]   ἐστὶν τῆς ῥητορικῆς; δεῖ ~μὲν  γὰρ   δὴ ἐκ τῶν νῦν ὡμολογημένων
[451]   σύ, Γοργία. τυγχάνει μὲν  γὰρ   δὴ ῥητορικὴ οὖσα τῶν
[474]   ἔλεγχον ἀποκρινόμενος τὰ ~ἐρωτώμενα. ἐγὼ  γὰρ   δὴ οἶμαι καὶ ἐμὲ καὶ
[507]   καὶ ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη· οὐ  γὰρ   δὴ σώφρονος ἀνδρός ἐστιν οὔτε
[520]   τάχους λαμβάνοι (τὸ ἀργύριον· οὐ  γὰρ   δὴ τῇ βραδυτῆτι οἶμαι ἀδικοῦσιν
[513]   αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποιοῦντας; ἄνευ  γὰρ   δὴ τούτου, ὡς ἐν τοῖς
[480]   ἄλλως δὲ μή; ~(Πῶλος) τί  γὰρ   δὴ φῶμεν, Σώκρατες; ~(Σωκράτης)
[459]   ἐν τοῖς μὴ εἰδόσιν; οὐ  γὰρ   δήπου ἔν γε τοῖς εἰδόσι
[462]   ἔλεγχέ τε καὶ ἐλέγχου. ~φῂς  γὰρ   δήπου καὶ σὺ ἐπίστασθαι ἅπερ
[455]   αὐτὸς γὰρ καλῶς ὑφηγήσω. οἶσθα  γὰρ   δήπου ὅτι τὰ νεώρια ~ταῦτα
[455]   ἀδίκων, ἀλλὰ πιστικὸς μόνον· οὐ  γὰρ   δήπου ὄχλον γ' ἂν ~δύναιτο
[489]   σαφῶς εἰδέναι ὅτι λέγεις. οὐ  γὰρ   δήπου σύ γε ~τοὺς δύο
[525]   τῶν πόλεων ~πραξάντων γεγονότας· οὗτοι  γὰρ   διὰ τὴν ἐξουσίαν μέγιστα καὶ
[463]   πρῶτον ἀποκρίνωμαι ὅτι ἐστίν. οὐ  ~γὰρ   δίκαιον, Πῶλε· ἀλλ' εἴπερ
[510]   δοκεῖ ἥπερ ἐμοί. ἐμοὶ μὲν  γὰρ   δοκεῖ ἥδε· αὐτὸν ἄρχειν
[504]   ἔλεγχε καὶ μὴ ἐπίτρεπε. ἐμοὶ  γὰρ   δοκεῖ ταῖς μὲν τοῦ σώματος
[494]   Σώκρατες, τοὺς λόγους; ~(Σωκράτης) ~ἦ  γὰρ   ἐγὼ ἄγω ἐνταῦθα, γενναῖε,
[469]   λέγοντος τῷ λόγῳ ἐπιλαβοῦ. (εἰ  γὰρ   ἐγὼ ἐν ἀγορᾷ ~πληθούσῃ λαβὼν
[515]   τοὐναντίον διαφθαρῆναι ὑπ' ἐκείνου. ταυτὶ  γὰρ   ἔγωγε ἀκούω, ~Περικλέα πεποιηκέναι Ἀθηναίους
[506]   καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι  γὰρ   ἔγωγε καὶ ~αὐτὸς ἀκοῦσαί σου
[471]   ὧν σὺ φῄς. ~(Πῶλος) ~οὐ  γὰρ   ἐθέλεις, ἐπεὶ δοκεῖ γέ σοι
[493]   αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νῦν. σκόπει  γὰρ   εἰ ~τοιόνδε λέγεις περὶ τοῦ
[453]   ποιοῖ ~περὶ ὅτου λέγεται. σκόπει  γὰρ   εἴ σοι δοκῶ δικαίως ἀνερωτᾶν
[488]   ~πρεσβύτερον καὶ νεώτερον ὄντα. ἐγὼ  γὰρ   εἴ τι μὴ ὀρθῶς πράττω
[486]   πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας; νῦν  γὰρ   εἴ τις σοῦ λαβόμενος
[494]   ἐκπλαγῇς οὐδὲ μὴ αἰσχυνθῇς· ἀνδρεῖος  γὰρ   εἶ. ἀλλ' ~ἀποκρίνου μόνον. ~(Καλλίκλης)
[521]   μοι εἰπέ, Καλλίκλεις· ~δίκαιος  γὰρ   εἶ, ὥσπερ ἤρξω παρρησιάζεσθαι πρὸς
[479]   ὑγίεια καὶ ἀρετὴ σώματος. κινδυνεύουσι  γὰρ   ~ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν ὡμολογημένων
[471]   τοῖς δικαστηρίοις ~ἡγούμενοι ἐλέγχειν. καὶ  γὰρ   ἐκεῖ οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους
[459]   ἔσται ~ῥήτωρ. ~(Γοργίας) καὶ  γὰρ   ἔλεγον, ἔν γε ὄχλῳ. ~(Σωκράτης)
[491]   καὶ ἐγὼ σοῦ; σὺ ~μὲν  γὰρ   ἐμὲ φῂς ἀεὶ ταὐτὰ λέγειν,
[485]   Εὐριπίδου, οὗπερ ἐμνήσθην. καὶ  γὰρ   ἐμοὶ τοιαῦτ' ~ἄττα ἐπέρχεται πρὸς
[467]   οὗ ἕνεκα πλέουσιν, πλουτεῖν· ~πλούτου  γὰρ   ἕνεκα πλέουσιν. ~(Πῶλος) πάνυ γε.
[457]   ἐκ τῶν πόλεων. ἐκεῖνος μὲν  γὰρ   ἐπὶ (δικαίου χρείᾳ παρέδωκεν,
[474]   ~(Πῶλος) ~πάνυ μὲν οὖν· καὶ  γὰρ   ἐπιθυμῶ εἰδέναι ὅτι ποτ' ἐρεῖς.
[486]   καί μοι μηδὲν ἀχθεσθῇς· εὐνοίᾳ  γὰρ   ἐρῶ ~τῇ σῇ οὐκ αἰσχρὸν
[513]   σοι πείθομαι. ~(Σωκράτης) ~ὁ δήμου  γὰρ   ἔρως, Καλλίκλεις, ἐνὼν ἐν
[512]   ἐλάττω ἐνίοτε δύναται σῴζειν· πόλεις  γὰρ   ἔστιν ὅτε ὅλας ~σῴζει. μή
[456]   μᾶλλον ἄλλος ὁστισοῦν· οὐ  ~γὰρ   ἔστιν περὶ ὅτου οὐκ ἂν
[453]   ~ἄκουσον δή, Γοργία. ἐγὼ  γὰρ   εὖ ἴσθ' ὅτι, ὡς (ἐμαυτὸν
[520]   εἴπερ ἀληθῆ ἔλεγον. ἄλλην μὲν  γὰρ   εὐεργεσίαν τις εὐεργετηθείς, οἷον ~ταχὺς
[480]   ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ τοῦτο μὲν  γὰρ   ~εὐλαβητέον ἐὰν δὲ ἄλλον ἀδικῇ
[470]   δεῖ παλαιοῖς (πράγμασιν ἐλέγχειν· τὰ  ~γὰρ   ἐχθὲς καὶ πρώην γεγονότα ταῦτα
[527]   ὄντες βουλεύεσθαι νῦν. αἰσχρὸν  γὰρ   ἔχοντάς γε ὡς νῦν φαινόμεθα
[463]   οὖν ἂν μάθοις ἀποκριναμένου; ἔστιν  γὰρ   ῥητορικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν
[477]   οὐκοῦν εἴπερ καλά, ἀγαθά;  γὰρ   ἡδέα ὠφέλιμα. ~(Πῶλος) ἀνάγκη.
[456]   δέ σοι τεκμήριον ἐρῶ· πολλάκις  γὰρ   ἤδη ~ἔγωγε μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ
[522]   ἂν εἰσελθὼν εἰς δικαστήριον. ~οὔτε  γὰρ   ἡδονὰς ἃς ἐκπεπόρικα ἕξω αὐτοῖς
[513]   πολιτικὸν καὶ ~ῥητορικόν· τῷ αὑτῶν  γὰρ   (ἤθει λεγομένων τῶν λόγων ἕκαστοι
[487]   ἄλλοι οὐκ ἔχουσιν· ~πεπαίδευσαί τε  γὰρ   ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ ἂν φήσαιεν
[448]   (Χαιρεφῶν) ἐμοῦ. (Γοργίας) μὲν  γὰρ   καὶ ἀπειρηκέναι μοι ~δοκεῖ· πολλὰ
[525]   δὲ τούτοις καὶ Ὅμηρος· βασιλέας  γὰρ   καὶ ~δυνάστας ἐκεῖνος πεποίηκεν (τοὺς
[447]   ~οὐδὲν πρᾶγμα, Σώκρατες· ἐγὼ  γὰρ   καὶ ἰάσομαι. φίλος γάρ μοι
[447]   μάλα γε ἀστείας ἑορτῆς· πολλὰ  γὰρ   καὶ καλὰ (Γοργίας) ἡμῖν ὀλίγον
[484]   ἐνδιατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν ~ἀνθρώπων. ἐὰν  γὰρ   καὶ πάνυ εὐφυὴς καὶ
[503]   σὺ λέγεις. ~(Σωκράτης) ~ἐξαρκεῖ. εἰ  γὰρ   καὶ τοῦτό ἐστι διπλοῦν, τὸ
[472]   εἴ τι διοίσουσιν ~ἀλλήλων. καὶ  γὰρ   καὶ τυγχάνει περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν
[455]   καὶ τὸ σὸν σπεύδειν· ἴσως  γὰρ   καὶ τυγχάνει τις τῶν ἔνδον
[463]   εἶναι; ~(Σωκράτης) ~αἰσχρὸν ἔγωγε τὰ  γὰρ   κακὰ αἰσχρὰ καλῶ ἐπειδὴ δεῖ
[478]   γάρ; ~(Πῶλος) (ναί. ~(Σωκράτης) ~μεγάλου  γὰρ   κακοῦ ἀπαλλάττεται, ὥστε λυσιτελεῖ ὑπομεῖναι
[523]   παύσω τοῦτο γιγνόμενον. ~νῦν μὲν  γὰρ   κακῶς αἱ δίκαι δικάζονται. ἀμπεχόμενοι
[470]   λέγω, Πῶλε· τὸν μὲν  γὰρ   καλὸν καὶ ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ
[455]   τῆς ῥητορικῆς ~δύναμιν ἅπασαν· αὐτὸς  γὰρ   καλῶς ὑφηγήσω. οἶσθα γὰρ δήπου
[472]   μὴ εἰδέναι τε αἴσχιστον· τὸ  ~γὰρ   κεφάλαιον αὐτῶν ἐστιν γιγνώσκειν
[482]   πολὺ ἧττον ἔμπληκτος· μὲν  γὰρ   Κλεινίειος οὗτος ἄλλοτε ~ἄλλων ἐστὶ
[488]   ~οὐκοῦν τὰ τῶν βελτιόνων; οἱ  γὰρ   κρείττους βελτίους πολὺ κατὰ τὸν
[523]   ἔφη, οἱ κρινόμενοι ~κρίνονται· ζῶντες  γὰρ   κρίνονται. ~Πολλοὶ οὖν, δ'
[460]   ~μαθήσεται. ~(Σωκράτης) ~ἔχε δή· καλῶς  γὰρ   λέγεις. ἐάνπερ ῥητορικὸν σύ τινα
[454]   (εἶναι, ἐγὼ δ' ἐπανερωτῶ ὅπερ  γὰρ   λέγω, τοῦ ἑξῆς ἕνεκα ~περαίνεσθαι
[485]   τοὺς ~φιλοσοφοῦντας. παρὰ νέῳ μὲν  γὰρ   μειρακίῳ ὁρῶν φιλοσοφίαν ἄγαμαι, καὶ
[517]   τῇ ~πόλει ὧν ἐπεθύμει. ἀλλὰ  γὰρ   μεταβιβάζειν τὰς ἐπιθυμίας καὶ μὴ
[513]   ~ὀρθῶς βουλεύῃ, Καλλίκλεις· οὐ  γὰρ   μιμητὴν δεῖ εἶναι ἀλλ' αὐτοφυῶς
[467]   εἶναι, (τούτου πρόσθεν) ~(Σωκράτης) καὶ  γὰρ   νῦν ὁμολογῶ. ~(Πῶλος) οὐκ οὖν
[448]   ~(Γοργίας) ~ἀληθῆ, (Χαιρεφῶν) καὶ  γὰρ   νυνδὴ αὐτὰ ταῦτα ἐπηγγελλόμην, καὶ
[485]   ~Σώκρατες, οὗτος ἀνήρ.  γὰρ   νυνδὴ ἔλεγον, ὑπάρχει τούτῳ τῷ
[448]   πῶλος παρεσκευάσθαι εἰς λόγους· ἀλλὰ  γὰρ   ~ὑπέσχετο (Χαιρεφῶν) τι οὐ
[519]   εἶναι καὶ ὅσοι σοφισταί. καὶ  γὰρ   οἱ ~σοφισταί, τἆλλα σοφοὶ ὄντες,
[503]   ἔτι τοῦτο ἐρωτᾷς· εἰσὶ μὲν  γὰρ   οἳ κηδόμενοι τῶν πολιτῶν λέγουσιν
[470]   ~καὶ ἀληθῆ γε ἐρῶ· οὐ  γὰρ   οἶδα παιδείας ὅπως ἔχει καὶ
[489]   ἁμάρτῃ, ἕρμαιον ~τοῦτο ποιούμενος; ἐμὲ  γὰρ   οἴει ἄλλο τι λέγειν τὸ
[454]   Σώκρατες, ἄλλο. ~(Σωκράτης) ~καλῶς  γὰρ   οἴει· γνώσῃ δὲ ἐνθένδε. εἰ
[451]   ~γεωμετρίαν ῥητορικὴν λέγειν. ~(Γοργίας) ὀρθῶς  γὰρ   οἴει, Σώκρατες, καὶ δικαίως
[483]   τῶν ἄλλων ~ζητεῖν ἔχειν· ἀγαπῶσι  γὰρ   οἶμαι αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον
[496]   ~ψυχῆς εἴτε σώματος βούλει; οὐδὲν  γὰρ   οἶμαι διαφέρει. ἔστι ταῦτα
[490]   ταῦτ' ἔστιν λέγω. τοῦτο  γὰρ   οἶμαι ἐγὼ τὸ δίκαιον εἶναι
[525]   τιμωρίαις συνεχόμενον ὡς ἀνίατον οὐ  γὰρ   ~οἶμαι ἐξῆν αὐτῷ· διὸ καὶ
[511]   περιπατεῖ ἐν μετρίῳ ~σχήματι· λογίζεσθαι  γὰρ   οἶμαι ἐπίσταται ὅτι ἄδηλόν ἐστιν
[496]   ~(Καλλίκλης) ἥκιστά γε. ~(Σωκράτης) θαυμάσιον  γὰρ   (οἶμαι καὶ ἄλογον γίγνεται·
[505]   ταῦτα; ~(Καλλίκλης) ἔστω. ~(Σωκράτης) ~οὐ  γὰρ   οἶμαι λυσιτελεῖ μετὰ μοχθηρίας σώματος
[458]   μεγίστου ἄλλον ἀπαλλάξαι. οὐδὲν  γὰρ   οἶμαι ~τοσοῦτον κακὸν εἶναι ἀνθρώπῳ,
[449]   τε διὰ ~βραχυτάτων. ~(Γοργίας) ~πάνυ  γὰρ   οἶμαι, Σώκρατες, ἐπιεικῶς τοῦτο
[525]   ἐνθάδε καὶ ἐν Ἅιδου· οὐ  γὰρ   οἷόν τε ἄλλως ἀδικίας ἀπαλλάττεσθαι.
[523]   λέξω μέλλω λέγειν. ὥσπερ  γὰρ   Ὅμηρος λέγει, ~διενείμαντο τὴν ἀρχὴν
[523]   ἐγὼ δὲ ~λόγον· ὡς ἀληθῆ  γὰρ   ὄντα σοι λέξω μέλλω
[455]   ῥητορικὸς οὐ συμβουλεύσει; δῆλον  γὰρ   ὅτι ἐν ἑκάστῃ αἱρέσει τὸν
[500]   ~οὕτως ἀποδέχου ὡς παίζοντος· ὁρᾷς  γὰρ   ὅτι περὶ τούτου ἡμῖν εἰσιν
[487]   ἤδη ἐστὶν ~αὐτὰ τἀληθῆ. ~ἐννοῶ  γὰρ   (ὅτι τὸν μέλλοντα βασανιεῖν ἱκανῶς
[520]   γάρ; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~δῆλον  γὰρ   ὅτι τοῦτο αἴτιόν ἐστιν, ὅτι
[506]   γε κόσμον ἔχουσα κοσμία; ~πῶς  γὰρ   οὐ μέλλει; ~ἡ δέ (γε
[491]   λέγεις τοὺς σώφρονας. ~(Σωκράτης) ~πῶς  γὰρ   (οὔ) οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν
[469]   λέγω τῶν ἀνθρώπων; ~(Σωκράτης) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Πῶλος) ~ὅστις οὖν ἀποκτείνυσιν
[449]   λέγειν, καὶ φρονεῖν; ~(Γοργίας) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ἆρ' οὖν, (ἣν
[478]   καὶ ~ὑγιῆ εἶναι. ~(Πῶλος) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν οὕτως
[453]   ἄν σοι ἀπεκέκριτο; ~(Γοργίας) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~ἴθι δὴ καὶ
[476]   ἀνάγκη τι κάεσθαι; ~(Πῶλος) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~καὶ εἰ σφόδρα
[496]   ὄνομα ὀφθαλμία; ~(Καλλίκλης) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) οὐ δήπου καὶ
[498]   ἡδοναί, εἴπερ χαίρουσιν; ~(Καλλίκλης) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) οὐκοῦν ἀγαθῶν παρόντων
[516]   ἐστὶν οὔ; ~(Καλλίκλης) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) οὐκοῦν ἀνθρώπων Περικλῆς
[464]   τι καὶ ψυχήν; ~(Γοργίας) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ τούτων
[499]   αἱ δὲ πονηραί; ~(Καλλίκλης) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τὰς μὲν
[475]   καὶ τοῦτο ἀνάγκη; ~(Πῶλος) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~πρῶτον (μὲν δὴ
[488]   σὺ ἄρτι ἔλεγες. ~(Καλλίκλης) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) τὰ τῶν πολλῶν
[477]   ἡγῇ τινα εἶναι; ~(Πῶλος) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~ταύτην οὖν οὐκ
[498]   εἶδες ἄνδρα δειλόν; ~(Καλλίκλης) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~τί οὖν; ἀπιόντων
[495]   ἀνδρείαν ἑτέραν ἡδονῆς; ~(Καλλίκλης) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~φέρε δὴ ὅπως
[476]   ὑπό τινος ποιοῦντος; ~(Πῶλος) πῶς  γὰρ   οὔ; ὑπό γε τοῦ κολάζοντος.
[452]   ~ἔργον μέγιστόν ἐστιν ἀγαθόν; πῶς  γὰρ   οὔ, φαίη ἂν ἴσως,
[487]   αἰσχυντηροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος· πῶς  γὰρ   οὔ; ~ὥ γε εἰς τοσοῦτον
[527]   σὺ πιστεύων ἐμὲ παρακαλεῖς· ἔστι  γὰρ   οὐδενὸς ~ἄξιος Καλλίκλεις.
[503]   χρόνῳ χείρους ~ὄντες; ἐγὼ μὲν  γὰρ   οὐκ οἶδα τίς ἐστιν οὗτος.
[452]   ἀγαθὸν εἶναι πλοῦτον; ~φήσομεν. πῶς  γὰρ   οὔκ; ἐρεῖ. καὶ μὴν ἀμφισβητεῖ
[466]   εἶναι τῷ δυναμένῳ. ~(Πῶλος) φημὶ  γὰρ   οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἀγαθὸν οὖν οἴει
[505]   μοχθηρίας σώματος ζῆν ἀνθρώπῳ· ἀνάγκη  γὰρ   ~οὕτω καὶ ζῆν μοχθηρῶς.
[504]   οὔ; ~(Καλλίκλης) συγχωρῶ. ~(Σωκράτης) ~τί  γὰρ   ὄφελος, Καλλίκλεις, σώματί γε
[485]   ψελλιζομένους καὶ παίζοντας. ὅταν μὲν  γὰρ   ~παιδίον ἴδω, ἔτι προσήκει
[483]   ἐδιώκαθες κατὰ φύσιν. φύσει μὲν  γὰρ   πᾶν ~αἴσχιόν ἐστιν ὅπερ καὶ
[456]   ἐκ τῶν πόλεων. ἐκεῖνοι μὲν  γὰρ   παρέδοσαν ἐπὶ τῷ δικαίως χρῆσθαι
[462]   μοι δοκεῖ εἶναι; ~(Πῶλος) ~οὐ  γὰρ   πέπυσμαι ὅτι ἐμπειρίαν τινὰ αὐτὴν
[494]   πείθεις, Σώκρατες. τῷ μὲν  γὰρ   πληρωσαμένῳ ἐκείνῳ οὐκέτ' ἔστιν ἡδονὴ
[448]   ἐμπειριῶν ἐμπείρως ~ηὑρημέναι· ἐμπειρία μὲν  γὰρ   ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι
[466]   σμικρότατον, ὥσπερ νυνδὴ ἔλεγον· οὐδὲν  ~(γὰρ   ποιεῖν ὧν βούλονται ὡς ἔπος
[519]   δὲ ὅλον ψεῦδός ἐστιν· προστάτης  γὰρ   πόλεως (οὐδ' ἂν εἷς ποτε
[487]   καὶ ~εὔνοιαν καὶ παρρησίαν. ἐγὼ  γὰρ   πολλοῖς ἐντυγχάνω οἳ ἐμὲ οὐχ
[517]   ~λέγω, ἵνα ῥᾷον καταμάθῃς. τούτων  γὰρ   ποριστικὸν εἶναι κάπηλον ὄντα
[523]   προειδότας αὐτοὺς τὸν θάνατον· νῦν  ~γὰρ   προί̈ σασι. τοῦτο μὲν οὖν
[457]   περὶ τῆς ῥητορικῆς. ~δυνατὸς μὲν  γὰρ   πρὸς ἅπαντάς ἐστιν ῥήτωρ
[465]   τὸ τοιοῦτον, Πῶλε τοῦτο  γὰρ   ~πρὸς σὲ λέγω ὅτι τοῦ
[491]   πόλεως πράγματα καὶ ~ἀνδρείους. τούτους  γὰρ   (προσήκει τῶν πόλεων ἄρχειν, καὶ
[447]   ἐθελήσειεν ἂν (ἡμῖν διαλεχθῆναι; ~βούλομαι  γὰρ   πυθέσθαι παρ' αὐτοῦ τίς
[451]   ἀπόκρισιν ἣν ἠρόμην διαπέρανον. ἐπεὶ  γὰρ   ῥητορικὴ τυγχάνει ~μὲν οὖσα τούτων
[459]   οὐδὲν διδάξεις ~τὸν ἀφικνούμενον οὐ  γὰρ   σὸν ἔργον ποιήσεις δ' ἐν
[481]   ~σπουδάζοντα παίζοντα; εἰ μὲν  γὰρ   σπουδάζεις τε καὶ τυγχάνει ταῦτα
[492]   ἐπεξέρχῃ τῷ λόγῳ παρρησιαζόμενος· σαφῶς  γὰρ   ~σὺ νῦν λέγεις οἱ
[495]   δοκοῦντα σαυτῷ ἐρεῖς. ~(Καλλίκλης) καὶ  γὰρ   σύ, Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~οὐ
[519]   τοὺς παλαιούς, ~οὐκ αἰσθάνονται. ἄνευ  γὰρ   σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης λιμένων καὶ
[495]   τὸ πάντως χαίρειν· ταῦτά τε  γὰρ   τὰ νυνδὴ αἰνιχθέντα ~πολλὰ καὶ
[519]   τῆς πόλεως ἧς προστατεῖ. κινδυνεύει  γὰρ   ταὐτὸν ~εἶναι, ὅσοι τε πολιτικοὶ
[456]   τῇ ἄλλῃ πάσῃ ἀγωνίᾳ. καὶ  ~γὰρ   (τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τούτου
[522]   μήτε εἰρηκὼς μήτε εἰργασμένος. αὕτη  γὰρ   τῆς βοηθείας ἑαυτῷ πολλάκις ~ἡμῖν
[522]   φέροντα (τὸν θάνατον. ~αὐτὸ μὲν  γὰρ   τὸ ἀποθνῄσκειν οὐδεὶς φοβεῖται, ὅστις
[484]   τοὺς λόγους, καταγέλαστοί εἰσιν. ~συμβαίνει  γὰρ   τὸ τοῦ Εὐριπίδου· ~αντιοπε τέ
[478]   ὅτι μηδὲ κάμνων. ~(Σωκράτης) ~οὐ  γὰρ   τοῦτ' ἦν εὐδαιμονία, ὡς ἔοικε,
[469]   ὂν τὸ ἀδικεῖν. ~(Πῶλος)  γὰρ   τοῦτο μέγιστον; οὐ τὸ ἀδικεῖσθαι
[512]   σῴζειν τε καὶ σῴζεσθαι. μὴ  γὰρ   τοῦτο μέν, τὸ ζῆν ὁποσονδὴ
[453]   μοι δοκεῖς ἱκανῶς ὁρίζεσθαι· ἔστιν  γὰρ   τοῦτο τὸ ~κεφάλαιον αὐτῆς. ~(Σωκράτης)
[465]   ἦν, φίλε Πῶλε σὺ  γὰρ   τούτων ἔμπειρος ὁμοῦ ἂν ~πάντα
[475]   μᾶλλον ἀδικεῖν ἀδικεῖσθαι· κάκιον  γὰρ   τυγχάνει ὄν. ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης)
[482]   αἰσχυνθεὶς ἐνόει ~εἰπεῖν. σὺ  γὰρ   τῷ ὄντι, Σώκρατες, εἰς
[517]   ἐν τοῖς λόγοις· ἐν παντὶ  γὰρ   τῷ χρόνῳ ὃν διαλεγόμεθα ~οὐδὲν
[484]   καὶ εὐδόκιμον ἔσεσθαι ἄνδρα. καὶ  γὰρ   τῶν νόμων ἄπειροι ~γίγνονται τῶν
[481]   τοῦτον τοιαῦτα ἕτερα ~πέπονθας. τοῖς  γὰρ   τῶν παιδικῶν βουλεύμασίν τε καὶ
[449]   ἀκοῦσαι. ~(Σωκράτης) ~φέρε δή· ῥητορικῆς  γὰρ   φῂς ἐπιστήμων τέχνης (εἶναι καὶ
[474]   ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ  γὰρ   ὧν ἂν λέγω ἕνα μὲν
[521]   ὅνπερ πρὸς Πῶλον ἔλεγον· ~κρινοῦμαι  γὰρ   ὡς ἐν παιδίοις ἰατρὸς ἂν
[494]   ~(Σωκράτης) ~εὖγε, βέλτιστε· διατέλει  γὰρ   ὥσπερ ἤρξω, καὶ ὅπως μὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005