Alphabétiquement     [«   »]
οὔκουν 3
οὐλὰς 1
οὐλῶν 1
οὖν 168
οὗπερ 1
οὔπω 3
οὐρανὸν 1
Fréquences     [«    »]
167 εἰ
168 οὐκ
157 περὶ
168 οὖν
169 τὸν
173 μὴ
176
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

οὖν


Pages
[473]   γάρ σε ~ἡγοῦμαι. νῦν μὲν  οὖν   διαφερόμεθα ταῦτ' ἐστιν· σκόπει
[499]   γάρ; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ἆρ'  οὖν   ἀγαθαὶ μὲν αἱ ὠφέλιμοι, κακαὶ
[523]   δικάζοντες μέλλοιεν τελευτᾶν· ~κακῶς  οὖν   αἱ δίκαι ἐκρίνοντο. τε
[477]   ἀμφότερα; ~(Πῶλος) ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   ἀλγεινότερόν ἐστιν τοῦ πένεσθαι καὶ
[484]   τε καὶ ἡττόνων. ~τὸ μὲν  οὖν   ἀληθὲς οὕτως ἔχει, γνώσῃ δέ,
[505]   ἄλλῳ τῳ διαλέξῃ. ~(Σωκράτης) τίς  οὖν   ἄλλος ἐθέλει; μὴ γάρ τοι
[463]   ἀπόκριναι ὁποῖον μόριον. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   ἂν μάθοις ἀποκριναμένου; ἔστιν γὰρ
[509]   ἔλαττον δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι. τί  οὖν   ἂν παρασκευασάμενος ἄνθρωπος ~βοηθήσειεν αὑτῷ,
[455]   ἄν σε ἀνερέσθαι. ὑπ' (ἐμοῦ  οὖν   ~ἀνερωτώμενος νόμισον καὶ ὑπ' ἐκείνων
[497]   οὐκ ~ᾤμην θεμιτὸν εἶναι. ὅθεν  οὖν   ἀπέλιπες ἀποκρίνου, εἰ οὐχ ἅμα
[498]   πῶς γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~τί  οὖν;   ἀπιόντων τῶν πολεμίων πότεροί σοι
[469]   ἐν τῇδε τῇ πόλει, εἰ  οὖν   ἀπιστοῦντί σοι δείξαιμι ~τὸ ἐγχειρίδιον,
[469]   πῶς γὰρ οὔ; ~(Πῶλος) ~ὅστις  οὖν   ἀποκτείνυσιν ὃν ἂν δόξῃ αὐτῷ,
[465]   ἐκεῖνο ἐν σώματι. ἴσως μὲν  οὖν   ~ἄτοπον πεποίηκα, ὅτι σε οὐκ
[509]   οὐ καταγέλαστος εἶναι. ἐγὼ μὲν  ~οὖν   αὖ τίθημι (ταῦτα οὕτως ἔχειν·
[464]   ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. ~κολακείαν μὲν  οὖν   αὐτὸ καλῶ, ~καὶ αἰσχρόν φημι
[455]   ὧν νυνδὴ Σωκράτης ἔλεγεν; πειρῶ  οὖν   ~αὐτοῖς ἀποκρίνεσθαι. ~(Γοργίας) ~ἀλλ' ἐγώ
[452]   ἀνθρώποις, ἀλλ' ἐμή” εἰ  οὖν   αὐτὸν ἐγὼ ἐροίμην· σὺ ~δὲ
[524]   τῇ ψυχῇ ἄνθρωπος. ἐπειδὰν  οὖν   ~ἀφίκωνται παρὰ τὸν δικαστήν, οἱ
[500]   ἐστὶν οὗτος ἐκείνου διαφέρων. ἴσως  (οὖν   βέλτιστόν ~ἐστιν, ὡς ἄρτι ἐγὼ
[463]   μόρια ἐπὶ τέτταρσιν πράγμασιν. εἰ  οὖν   βούλεται πῶλος πυνθάνεσθαι, ~πυνθανέσθω· οὐ
[517]   εἶναι ἐκείνους τούτων ἐκπορίζειν. πρᾶγμα  οὖν   γελοῖον ~ποιοῦμεν ἐγώ τε καὶ
[505]   χάριν ἀπεκρινάμην. ~(Σωκράτης) εἶεν· τί  οὖν   δὴ ποιήσομεν; μεταξὺ τὸν λόγον
[450]   τέχνη. ~(Γοργίας) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~τί  οὖν   δή ποτε τὰς ἄλλας τέχνας
[497]   ~οὐχ ὁμολογεῖς; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε· τί  οὖν   δή; ~(Σωκράτης) ~ὅτι οὐ τὰ
[515]   ἦν ~ἐκεῖνος πολίτης. ~(Καλλίκλης) τί  οὖν   δή; ~(Σωκράτης) ~οὐδέν· ἀλλὰ τόδε
[480]   ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~εἶεν· εἰ  οὖν   δὴ ταῦτα ἀληθῆ, Πῶλε,
[452]   αὑτοῦ πόλει ~ἑκάστῳ. ~(Σωκράτης) τί  οὖν   δὴ τοῦτο λέγεις; ~(Γοργίας) ~τὸ
[453]   δὲ καὶ σέ. ~(Γοργίας) τί  οὖν   δή, Σώκρατες; ~(Σωκράτης) ~ἐγὼ
[457]   ἔλεγες περὶ τῆς ῥητορικῆς· φοβοῦμαι  οὖν   ~διελέγχειν σε, μή με ὑπολάβῃς
[523]   ~μαρτυρήσοντες ὡς δικαίως βεβιώκασιν· (οἱ  οὖν   δικασταὶ ὑπό τε τούτων ~ἐκπλήττονται,
[466]   τί τάχα δράσεις; ~(Πῶλος) ~ἆρ'  οὖν   δοκοῦσί σοι ὡς κόλακες ἐν
[456]   ~δημιουργῶν ἐν πλήθει. μὲν  οὖν   δύναμις τοσαύτη ἐστὶν καὶ τοιαύτη
[454]   ~(Γοργίας) ἔστι ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~βούλει  οὖν   δύο εἴδη θῶμεν πειθοῦς, τὸ
[526]   ὡς ὑγιεστάτην τὴν ψυχήν· χαίρειν  οὖν   ~ἐάσας τὰς τιμὰς τὰς τῶν
[492]   λέγειν δὲ οὐκ ἐθέλουσιν. δέομαι  οὖν   ~ἐγώ σου μηδενὶ τρόπῳ ἀνεῖναι,
[465]   ~ὑγιεινῶν καὶ ὀψοποιικῶν. μὲν  οὖν   ἐγώ φημι τὴν ῥητορικὴν εἶναι,
[466]   ῥητορική; ~(Σωκράτης) ~κολακείας μὲν  οὖν   ἔγωγε εἶπον μόριον. ἀλλ' οὐ
[466]   ἐγὼ οὔ φημι; φημὶ μὲν  οὖν   ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~μὰ τὸν οὐ
[485]   ἄνανδρον ~καὶ πληγῶν ἄξιον. ταὐτὸν  οὖν   ἔγωγε τοῦτο πάσχω καὶ πρὸς
[449]   ἀλλὰ καὶ ἄλλοθι. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   ἐθελήσαις ἄν, Γοργία, ὥσπερ
[474]   δὲ (πολλοῖς οὐδὲ ~διαλέγομαι. ὅρα  οὖν   εἰ ἐθελήσεις ἐν τῷ μέρει
[458]   γενέσθαι, ἀλλὰ πρὸς σέ. ~(ἐγὼ  οὖν,   εἰ μὲν καὶ σὺ εἶ
[501]   ~(Καλλίκλης) οἶμαι ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ἔχεις  οὖν   εἰπεῖν αἵτινές εἰσιν αἱ ἐπιτηδεύσεις
[470]   δῆτα οὕτω γε. ~(Σωκράτης) ἔχεις  οὖν   εἰπεῖν δι' ὅτι μέμφῃ τὴν
[495]   πεπονθέναι; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν,   εἴπερ ἐναντία ἐστὶν ταῦτα ἀλλήλοις,
[482]   δὲ καὶ αὐτὸς λεγομένοις.  οὖν   ἐκείνην ἐξέλεγξον, ὅπερ ~ἄρτι ἔλεγον,
[526]   κακοὶ γίγνονται τῶν δυναστῶν. ~ὅπερ  οὖν   ἔλεγον, ἐπειδὰν Ῥαδάμανθυς ἐκεῖνος
[519]   φλυαριῶν ἐμπεπλήκασι τὴν πόλιν· ~ὅταν  οὖν   ἔλθῃ καταβολὴ αὕτη τῆς
[484]   ἠθῶν παντάπασιν ἄπειροι ~γίγνονται. ἐπειδὰν  οὖν   ἔλθωσιν εἴς τινα ἰδίαν
[522]   ὡμολόγηται κρατίστη εἶναι. εἰ μὲν  οὖν   ἐμέ τις ἐξελέγχοι ταύτην τὴν
[465]   συχνὸν λόγον ~ἀποτέτακα. ἄξιον μὲν  οὖν   ἐμοὶ συγγνώμην ἔχειν ἐστίν· λέγοντος
[506]   ἐθέλεις συνδιαπερᾶναι τὸν λόγον, ἀλλ'  οὖν   ἐμοῦ γε ἀκούων ~ἐπιλαμβάνου, ἐάν
[524]   ἐκ τῆς Εὐρώπης, Αἰακόν· ~οὗτοι  οὖν   ἐπειδὰν τελευτήσωσι, δικάσουσιν ἐν τῷ
[462]   αὐτὴν φῂς εἶναι; ~(Σωκράτης) ~βούλει  οὖν,   ἐπειδὴ τιμᾷς τὸ χαρίζεσθαι, σμικρόν
[527]   καὶ ζῆν καὶ τεθνάναι. τούτῳ  οὖν   ἑπώμεθα, καὶ τοὺς ἄλλους ~παρακαλῶμεν,
[467]   πράττει; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   ἔστιν τι τῶν ὄντων
[493]   καὶ ~χαλεπῶν ἐκποριζόμενα· μὲν  οὖν   ἕτερος πληρωσάμενος μήτ' ἐποχετεύοι μήτε
[496]   ~(Καλλίκλης) σφόδρα γε. ~(Σωκράτης) ~πότερον  οὖν   ἔτι πλείω ἐρωτῶ, ὁμολογεῖς
[523]   τὰ τῶν κρινομένων. ~πρῶτον μὲν  οὖν,   ἔφη, παυστέον ἐστὶν προειδότας αὐτοὺς
[523]   ~κρίνονται· ζῶντες γὰρ κρίνονται. ~Πολλοὶ  οὖν,   δ' ὅς, ψυχὰς πονηρὰς
[487]   καὶ αὐτὸς φῄς. τῷ ὄντι  οὖν   ἐμὴ καὶ ~σὴ
[454]   ~(Γοργίας) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ποτέραν  οὖν   ῥητορικὴ πειθὼ ποιεῖ ἐν
[518]   δὲ οἶνον. ἴσως ἂν  οὖν   ἠγανάκτεις, εἴ σοι ἔλεγον ἐγὼ
[527]   εἰς τοσοῦτον ἥκομεν ἀπαιδευσίας ~ὥσπερ  οὖν   ἡγεμόνι τῷ λόγῳ χρησώμεθα τῷ
[450]   πῶς γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ἆρ'  οὖν,   (ἣν νυνδὴ ἐλέγομεν, ἰατρικὴ
[465]   ἐθέλω ~ὑποσχεῖν λόγον. ~(τῇ μὲν  οὖν   ἰατρικῇ, ὥσπερ λέγω, ὀψοποιικὴ
[468]   γάρ; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   καὶ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει
[458]   ἐάν τι λέγητε· ἐμοὶ δ'  οὖν   καὶ αὐτῷ μὴ γένοιτο τοσαύτη
[474]   οὔκουν ἀποκρινῇ; ~(Πῶλος) ~πάνυ μὲν  οὖν·   καὶ γὰρ ἐπιθυμῶ εἰδέναι ὅτι
[523]   ~γὰρ προί̈ σασι. τοῦτο μὲν  οὖν   καὶ δὴ εἴρηται τῷ Προμηθεῖ
[466]   ἀλλ' ἐδέου διηγήσεως. ~ἐὰν μὲν  οὖν   καὶ (ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου μὴ
[498]   ~(Σωκράτης) οὐδὲν διαφέρει. χαίρουσιν δ'  οὖν   καὶ οἱ δειλοί; ~(Καλλίκλης) σφόδρα
[458]   λόγος ὤν. εἰ μὲν  οὖν   καὶ σὺ φῂς τοιοῦτος εἶναι,
[505]   μὴ ἄνευ κεφαλῆς περιίῃ. ἀπόκριναι  οὖν   καὶ τὰ λοιπά, ~ἵνα ἡμῖν
[483]   καὶ οἱ πολλοί. πρὸς αὑτοὺς  οὖν   καὶ τὸ ~αὑτοῖς συμφέρον τούς
[510]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖν;
[463]   ~πολιτικῆς μορίου εἴδωλον. ~(Πῶλος) ~τί  οὖν;   καλὸν αἰσχρὸν λέγεις αὐτὴν
[450]   οὔ; ~(Γοργίας) ~πάνυ μὲν  οὖν   καλῶς ὑπολαμβάνεις, Σώκρατες. ~(Σωκράτης)
[452]   ἄν. τίς ὤν; ~χρηματιστής. τί  οὖν;   κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνθρώποις ἀγαθὸν
[476]   καλεῖς; ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ἔχεις  οὖν   λέγειν ὡς οὐχὶ τά γε
[452]   ἂν ἴσως ὅτι ἰατρός. τί  οὖν   λέγεις; τὸ τῆς σῆς
[460]   οὐ φαίνεταί γε. ~(Σωκράτης) ~μέμνησαι  οὖν   λέγων ὀλίγῳ πρότερον ὅτι οὐ
[450]   ~ὡς ἐγώ φημι. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   μανθάνω οἵαν αὐτὴν βούλει καλεῖν;
[521]   ~(Καλλίκλης) ἔστιν. ~(Σωκράτης) ~ἐπὶ ποτέραν  οὖν   με παρακαλεῖς τὴν θεραπείαν τῆς
[465]   ~διὰ τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν. ἵν'  οὖν   μὴ μακρολογῶ, ἐθέλω σοι εἰπεῖν
[474]   καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν. ~μὴ  οὖν   μηδὲ νῦν με κέλευε ἐπιψηφίζειν
[452]   τὸ ἀγαθόν; ἀποκρινάσθω ~(Γοργίας) ἴθι  οὖν   νομίσας, Γοργία, ἐρωτᾶσθαι καὶ
[523]   παρὰ τοῦ ~πατρὸς παρέλαβον. ἦν  οὖν   νόμος ὅδε περὶ ἀνθρώπων ἐπὶ
[523]   (σφιν ἄνθρωποι ἑκατέρωσε ~ἀνάξιοι. εἶπεν  οὖν   Ζεύς· ἀλλ' ἐγώ, ἔφη,
[460]   ~(Γοργίας) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~τί  οὖν;   τὰ τεκτονικὰ μεμαθηκὼς τεκτονικός,
[488]   ὄντων; ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) ἆρ'  οὖν   οἱ πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως, ὡς
[467]   ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~πῶς ἂν  οὖν   οἱ ῥήτορες μέγα δύναιντο
[466]   φημὶ γὰρ οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἀγαθὸν  οὖν   οἴει εἶναι, ἐάν τις ποιῇ
[504]   καὶ τοῦτο συνομολογεῖν. ~(Σωκράτης) ~τί  οὖν   ὄνομά ἐστιν ἐν τῷ σώματι
[509]   ~(Καλλίκλης) οὐκ ἄλλως. ~(Σωκράτης) ~δυοῖν  οὖν   ὄντοιν, τοῦ ἀδικεῖν τε καὶ
[461]   ~ῥητορικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. ταῦτα  οὖν   ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μὰ τὸν
[468]   ποιεῖν βούλεται. ~(Σωκράτης) ~ἔστιν  οὖν   ὅπως τοιοῦτος (μέγα δύναται
[513]   ταῦτα διασκοπώμεθα, πεισθήσῃ. ~ἀναμνήσθητι δ'  οὖν   ὅτι δύ' ἔφαμεν εἶναι τὰς
[512]   σώματα ~οὔτε τὰς ψυχάς. λογίζεται  οὖν   ὅτι οὐκ, εἰ μέν τις
[452]   σήν, φαῖμεν ἂν ἡμεῖς. δῆλον  οὖν   ὅτι ~τὸ μετὰ τοῦτο ἔροιτ'
[478]   δώσοντας; ~(Πῶλος) φημί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   οὐ δικαιοσύνῃ τινὶ χρώμενοι κολάζουσιν
[479]   πέφυκεν. ~(Πῶλος) ἔοικεν. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   οὐ περὶ τούτου, φίλε,
[521]   πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν· ἅτε  οὖν   οὐ πρὸς χάριν ~λέγων τοὺς
[477]   πῶς γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~ταύτην  οὖν   οὐκ ἀδικίαν καλεῖς καὶ ἀμαθίαν
[516]   ἐπεμέλετο; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~τί  οὖν;   οὐκ ἔδει αὐτούς, ὡς ἄρτι
[457]   ~δ' ἐναντίως χρῆται. τὸν  οὖν   οὐκ ὀρθῶς χρώμενον μισεῖν δίκαιον
[500]   καὶ ~ὁπότερον βιωτέον αὐτοῖν. ἴσως  οὖν   οὔπω οἶσθα τί λέγω. ~(Καλλίκλης)
[472]   τούτους χαίρειν ἐᾷς. ἔστιν μὲν  οὖν   ~οὗτός τις τρόπος ἐλέγχου, ὡς
[467]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἄλλο τι  οὖν   οὕτω καὶ περὶ πάντων; ἐάν
[478]   πῶς γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   οὕτως ἂν περὶ σῶμα εὐδαιμονέστατος
[513]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστιν τῇ
[500]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   παντὸς ἀνδρός ἐστιν ἐκλέξασθαι ποῖα
[472]   ὃν ~ἐγὼ αὖ οἶμαι. παραβαλόντες  οὖν   παρ' ἀλλήλους σκεψώμεθα εἴ τι
[498]   κακοί; ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   παραπλησίως εἰσὶν ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ
[514]   εἴ σοι ἥδιον. ~(Σωκράτης) ~εἰ  οὖν   παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, Καλλίκλεις, δημοσίᾳ
[527]   τῇ ἄλλῃ πάσῃ πράξει. ἐμοὶ  οὖν   πειθόμενος ~ἀκολούθησον ἐνταῦθα, οἷ ἀφικόμενος
[485]   σὲ ἐπιεικῶς ἔχω φιλικῶς· κινδυνεύω  οὖν   πεπονθέναι νῦν ὅπερ ~Ζῆθος
[523]   αἱ δίκαι ἐκρίνοντο. τε  οὖν   Πλούτων καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ οἱ
[467]   γὰρ νῦν ὁμολογῶ. ~(Πῶλος) οὐκ  οὖν   ποιοῦσιν βούλονται; ~(Σωκράτης) οὔ
[510]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~τίς  οὖν   ποτ' ἐστὶν τέχνη τῆς παρασκευῆς
[452]   παρ' ἄλλῳ ὁτῳοῦν. ~φαῖμεν ἂν  οὖν   πρὸς αὐτόν· τί δὲ δή;
[501]   καὶ ~πορίζεται τὰς ἡδονάς. ταῦτ'  οὖν   πρῶτον σκόπει εἰ δοκεῖ σοι
[513]   τῷ Πυριλάμπους γε πρός. ὅστις  οὖν   σε τούτοις ὁμοιότατον ~ἀπεργάσεται, οὗτός
[470]   ἀλλ' ἀκούω γε. ~(Πῶλος) ~εὐδαίμων  οὖν   σοι δοκεῖ εἶναι ἄθλιος;
[467]   εἰδῶ ὅτι λέγεις. ~(Σωκράτης) ~πότερον  οὖν   σοι δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦτο
[522]   τύχω, τοῦτο πείσομαι. ~(Καλλίκλης) ~δοκεῖ  οὖν   σοι, Σώκρατες, καλῶς ἔχειν
[487]   ~σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφθαρέντες. ἐπειδὴ  οὖν   σου ἀκούω ταὐτὰ ἐμοὶ ~συμβουλεύοντος
[481]   ~δήμου καὶ τοῦ Πυριλάμπους. αἰσθάνομαι  οὖν   σου ἑκάστοτε, καίπερ ὄντος δεινοῦ,
[475]   ~(Πῶλος) ἔοικε. ~(Σωκράτης) ~δέξαιο ἂν  οὖν   σὺ μᾶλλον τὸ κάκιον καὶ
[470]   ὁμολογεῖται. ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~πότε  οὖν   σὺ φῂς ἄμεινον εἶναι ταῦτα
[479]   σοί γε δοκεῖ. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   συμβαίνει μέγιστον κακὸν ἀδικία
[466]   τῷ δυναμένῳ. ~(Πῶλος) φημὶ γὰρ  οὖν.   ~(Σωκράτης) ~ἀγαθὸν οὖν οἴει εἶναι,
[489]   οὕτω λέγεις; ~(Καλλίκλης) πάνυ μὲν  οὖν.   ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' ἐγὼ μέν,
[473]   διδῶσι δίκην. ~(Πῶλος) πάνυ μὲν  οὖν.   ~(Σωκράτης) ~ἐγὼ δέ γε αὐτοὺς
[459]   ἀλλὰ ~(πείθοντα; ~(Γοργίας) πάνυ μὲν  οὖν.   ~(Σωκράτης) ~ἔλεγές τοι νυνδὴ ὅτι
[462]   ~ἐπιστάμενος ἀποκρίνεσθαι; ~(Πῶλος) πάνυ μὲν  οὖν.   ~(Σωκράτης) ~καὶ νῦν δὴ τούτων
[477]   τὰ τοιαῦτα; ~(Πῶλος) πάνυ μὲν  οὖν.   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν χρημάτων (καὶ σώματος
[497]   ἀγαθοὺς καλεῖς; ~(Καλλίκλης) πάνυ μὲν  οὖν.   ~(Σωκράτης) τί δέ; παῖδα ἀνόητον
[494]   ταῖς ἐκροαῖς; ~(Καλλίκλης) πάνυ μὲν  οὖν.   ~(Σωκράτης) ~χαραδριοῦ τινα αὖ σὺ
[468]   οὔκ, ἀλλὰ ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~πότερον  οὖν   τὰ μεταξὺ ταῦτα ἕνεκα τῶν
[499]   τι; ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'  οὖν   τὰς τοιάσδε λέγεις, οἷον κατὰ
[523]   κρίσις ᾖ. ~ἐγὼ μὲν  οὖν   ταῦτα ἐγνωκὼς πρότερος ὑμεῖς
[527]   καὶ πάντως προπηλακιεῖ. ~τάχα δ'  οὖν   ταῦτα μῦθός σοι δοκεῖ λέγεσθαι
[518]   δίκαιον δεσποίνας εἶναι τούτων. ταὐτὰ  οὖν   ταῦτα ὅτι ἔστιν καὶ ~περὶ
[507]   ὃν σὺ ἐπῄνεις. ~ἐγὼ μὲν  οὖν   ταῦτα οὕτω τίθεμαι καί φημι
[497]   οὔ, ὡς ἑτέρων ὄντων· πῶς  οὖν   ταὐτὰ ἂν εἴη τὰ ~ἡδέα
[454]   πεπιστευκέναι; ~(Γοργίας) (ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~πότερον  οὖν   ταὐτὸν δοκεῖ σοι εἶναι μεμαθηκέναι
[477]   ἐστιν; ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης) τίς  οὖν   τέχνη πενίας ἀπαλλάττει; οὐ χρηματιστική;
[464]   πλείστου ἀξία εἶναι. ὑπὸ μὲν  οὖν   τὴν ἰατρικὴν ~ὀψοποιικὴ ὑποδέδυκεν,
[483]   φύσις καὶ νόμος· ~ἐὰν  οὖν   τις αἰσχύνηται (καὶ μὴ τολμᾷ
[496]   ἡδὺ (λέγω. ~(Σωκράτης) μανθάνω· ἀλλ'  οὖν   τό γε πεινῆν αὐτὸ ἀνιαρόν.
[478]   ~ἐστιν; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ἆρ'  οὖν   τὸ ἰατρεύεσθαι ἡδύ ἐστιν, καὶ
[496]   λυπούμενον; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~αἰσθάνῃ  οὖν   τὸ συμβαῖνον, ὅτι λυπούμενον χαίρειν
[477]   διδούς; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~ἆρα  οὖν   τοῦ μεγίστου ἀπαλλάττεται (κακοῦ; ὧδε
[516]   ὡς πονηροῦ ὄντος. ~(Καλλίκλης) τί  οὖν;   τούτου ἕνεκα κακὸς ἦν Περικλῆς;
[478]   ἀδικίας. ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης) τί  οὖν   τούτων κάλλιστόν ἐστιν (ὧν λέγεις)
[477]   ἀδικίαν; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~τίς  οὖν   τούτων τῶν πονηριῶν αἰσχίστη; οὐχ
[490]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἦ  οὖν   τούτων τῶν σιτίων πλέον ἡμῶν
[506]   φανερὸν γενέσθαι αὐτό. ~δίειμι (μὲν  οὖν   τῷ λόγῳ ἐγὼ ὡς ἄν
[475]   δὴ ὅτι. ~(Σωκράτης) ~ἄλλο τι  οὖν   ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων
[466]   ἔχεις χρῆσθαι, χρῶ. ~(Πῶλος) ~τί  οὖν   φῄς; κολακεία δοκεῖ σοι εἶναι
[458]   πόρρω ἀποτενοῦμεν, ~(ἢν διαλεγώμεθα. σκοπεῖν  οὖν   χρὴ καὶ τὸ τούτων, μή
[526]   ἔχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν. ~ἐγὼ μὲν  οὖν,   Καλλίκλεις, ὑπό τε τούτων
[475]   ὄν. ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~ὁρᾷς  οὖν,   Πῶλε, ἔλεγχος παρὰ
[470]   ὅρον ὁρίζῃ. ~(Πῶλος) ~σὺ μὲν  οὖν,   Σώκρατες, ἀπόκριναι (ταὐτὸ) τοῦτο.
[495]   ἔλεγον γάρ. ~(Σωκράτης) ἄλλο τι  οὖν   ὡς ἕτερον τὴν ἀνδρείαν τῆς
[488]   ἀλλ' ἀμαθίᾳ τῇ ἐμῇ· σὺ  οὖν,   ὥσπερ ~ἤρξω νουθετεῖν με, μὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005