Alphabétiquement     [«   »]
350
33
34
ἡ 141
6
6
5
Fréquences     [«    »]
133 τί
137 τοὺς
130 τοῦτο
141 ἡ
146 ἀλλ
157 περὶ
167 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias


Pages
[477]   τῶν ~ὄντων. ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης)  ~ἡ   ἀδικία ἄρα καὶ ἀκολασία
[477]   τούτων τῶν πονηριῶν αἰσχίστη; οὐχ     ἀδικία καὶ συλλήβδην τῆς
[479]   ~ἆρ' οὖν συμβαίνει μέγιστον κακὸν     ἀδικία καὶ τὸ (ἀδικεῖν; ~(Πῶλος)
[509]   καὶ μέγιστον τῶν κακῶν ~ἐστιν     ἀδικία τῷ ἀδικοῦντι καὶ ἔτι
[513]   τὰς Θετταλίδας· σὺν τοῖς φιλτάτοις     αἵρεσις ἡμῖν ἔσται ταύτης ~τῆς
[477]   ~(Σωκράτης) ~ἡ ἀδικία ἄρα καὶ     ἀκολασία καὶ ἄλλη ψυχῆς
[505]   τῇ ψυχῇ ἄμεινόν ἐστιν     ἀκολασία, ὥσπερ σὺ νυνδὴ ᾤου.
[504]   ἐγγίγνηται, ἀκολασία δὲ ~ἀπαλλάττηται, καὶ     ἄλλη ἀρετὴ ἐγγίγνηται, κακία δὲ
[504]   αὐτῷ ὑγίεια γίγνεται καὶ     ἄλλη ἀρετὴ τοῦ ~σώματος. ἔστιν
[477]   ἄρα καὶ ἀκολασία καὶ     ἄλλη ψυχῆς πονηρία μέγιστον τῶν
[507]   (γε κοσμία σώφρων; ~πολλὴ ἀνάγκη.  ~ἡ   ἄρα σώφρων ψυχὴ ἀγαθή. ἐγὼ
[506]   ἆρα τεταγμένον καὶ κεκοσμημένον ἐστὶν     ἀρετὴ ἑκάστου; ~φαίην ἂν ἔγωγε.
[453]   ~πειθοῦς ἄρα δημιουργός ἐστιν καὶ     ἀριθμητική; ~(Γοργίας) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[451]   ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ~καθάπερ     ἀριθμητικὴ λογιστικὴ ἔχει περὶ
[450]   προσδέονται βραχέος πάνυ, οἷον     ἀριθμητικὴ καὶ λογιστικὴ ~καὶ γεωμετρικὴ
[453]   αὐτῶν τεχνῶν λέγωμεν ὧνπερ νυνδή·     ἀριθμητικὴ οὐ διδάσκει ~ἡμᾶς ὅσα
[451]   ~τεχνῶν· Σώκρατες, τίς (ἐστιν     ἀριθμητικὴ τέχνη; εἴποιμ' ἂν αὐτῷ,
[471]   ὑόν, παῖδα ὡς ἑπτέτη, οὗ     ~ἀρχὴ ἐγίγνετο κατὰ τὸ δίκαιον,
[507]   κακή ~ἐστιν· ἦν δὲ αὕτη     ἄφρων τε καὶ ἀκόλαστος. ~πάνυ
[508]   λέληθέν σε ὅτι ἰσότης     γεωμετρικὴ καὶ ἐν ~θεοῖς καὶ
[448]   ἀλλ' οὐδεὶς ἐρωτᾷ ποία τις     Γοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς, καὶ
[450]   ~(Γοργίας) μάλιστα. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ     γυμναστικὴ περὶ λόγους ἐστὶν τοὺς
[524]   μὲν εἰς μακάρων νήσους,     δ' εἰς Τάρταρον. καὶ τοὺς
[501]   τούτων ἑκάστου δοῦναι, ~ἰατρική·     δ' ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, πρὸς
[501]   δοκεῖ τέχνη εἶναι ἀλλ' ~ἐμπειρία,  ~(ἡ   δ' ἰατρική, λέγων ὅτι
[513]   εἰ βούλει, σοὶ οὕτως. ~(Σωκράτης)  ~ἡ   δέ γε ἑτέρα, ὅπως ὡς
[507]   κοσμία; ~πῶς γὰρ οὐ μέλλει;  ~ἡ   δέ (γε κοσμία σώφρων; ~πολλὴ
[483]   ~πολλῶν, καὶ ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν·     δέ γε οἶμαι φύσις αὐτὴ
[467]   τύραννοι οὐδὲν ἀγαθὸν τοῦτο ~κεκτήσονται,     δὲ δύναμίς ἐστιν, ὡς σὺ
[482]   οὗτος ἄλλοτε ~ἄλλων ἐστὶ λόγων,     δὲ φιλοσοφία ἀεὶ (τῶν αὐτῶν,
[450]   τῷ ~ῥήματι οὕτως εἶπες, ὅτι     διὰ λόγου τὸ κῦρος ἔχουσα
[514]   (προσφέρειν, ~ἐὰν μὴ καλὴ κἀγαθὴ     διάνοια τῶν μελλόντων
[464]   τε ἰατρικὴ τῇ γυμναστικῇ καὶ     δικαιοσύνη τῇ νομοθετικῇ· ~ὅμως δὲ
[478]   ποιεῖ καὶ ἰατρικὴ γίγνεται πονηρίας     δίκη. ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~εὐδαιμονέστατος
[526]   ~τ' ἔσῃ σαυτῷ βοηθῆσαι, ὅταν     δίκη σοι καὶ
[478]   ~(Πῶλος) πολὺ διαφέρει, Σώκρατες,     δίκη. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν αὖ ἤτοι
[460]   τῆς ῥητορικῆς εἰπὲ τίς ~ποθ'     δύναμίς ἐστιν. ~(Γοργίας) ~ἀλλ' ἐγὼ
[456]   Γοργία, πάλαι ἐρωτῶ τίς ποτε     δύναμίς ἐστιν τῆς ~ῥητορικῆς. δαιμονία
[447]   γὰρ πυθέσθαι παρ' αὐτοῦ τίς     δύναμις τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρός,
[452]   μέγιστον ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ'     ἐμή” εἰ οὖν αὐτὸν ἐγὼ
[487]   αὐτὸς φῄς. τῷ ὄντι οὖν     ἐμὴ καὶ ~σὴ ὁμολογία
[486]   μοι σὺ ὁμολογήσῃς περὶ ὧν     ἐμὴ ψυχὴ δοξάζει, ταῦτ' ἤδη
[501]   τοιαίδε ἅπασαι, οἷον κιθαριστικὴ     ἐν τοῖς ἀγῶσιν; ~(Καλλίκλης) ναί.
[492]   καὶ ἀποπιμπλάναι ὧν ἂν ἀεὶ     ἐπιθυμία γίγνηται. ~ἀλλὰ τοῦτ' οἶμαι
[460]   μεμαθηκὼς ~ἕκαστα τοιοῦτός ἐστιν οἷον     ἐπιστήμη ἕκαστον ἀπεργάζεται; ~(Γοργίας) πάνυ
[450]   ὡς ἔπος εἰπεῖν πᾶσά ἐστιν     ἐπιστήμη, τῆς δὲ ῥητορικῆς οὐδέν
[501]   ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, πρὸς ἣν     θεραπεία αὐτῇ ἐστιν ἅπασα, κομιδῇ
[465]   διεκρίνετο τε ὀψοποιικὴ καὶ     ~ἰατρική, ἀλλ' αὐτὸ τὸ σῶμα
[450]   λέγειν; ~(Γοργίας) ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ~καὶ     ἰατρικὴ ἄρα, ὡς ἔοικεν, περὶ
[501]   λόγον ἔχει τούτων ἑκάστου δοῦναι,     ~ἰατρική· δ' ἑτέρα τῆς
[450]   ἆρ' οὖν, (ἣν νυνδὴ ἐλέγομεν,     ἰατρικὴ περὶ τῶν καμνόντων ~ποιεῖ
[508]   ὤν, ἀλλὰ λέληθέν σε ὅτι     ἰσότης γεωμετρικὴ καὶ ἐν
[448]   οὐ γὰρ ἀπεκρινάμην ὅτι εἴη     καλλίστη; ~(Σωκράτης) ~καὶ μάλα. ἀλλ'
[519]   τὴν πόλιν· ~ὅταν οὖν ἔλθῃ     καταβολὴ αὕτη τῆς ἀσθενείας, τοὺς
[501]   καὶ αἱ τοιαίδε ἅπασαι, οἷον     κιθαριστικὴ ἐν τοῖς ἀγῶσιν;
[464]   σῶμα, τῶν δὲ τὴν ψυχήν,     κολακευτικὴ ~αἰσθομένη οὐ γνοῦσα λέγω
[465]   κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον     κομμωτική, κακοῦργός τε καὶ ~ἀπατηλὴ
[523]   ἐκεῖνον τὸν κόσμον, ἵνα δικαία     κρίσις ᾖ. ~ἐγὼ μὲν οὖν
[523]   γένη καὶ ~πλούτους, καί, ἐπειδὰν     κρίσις ᾖ, ἔρχονται αὐτοῖς πολλοὶ
[524]   τὼ ἑτέρω, ἵνα ὡς δικαιοτάτη     ~κρίσις περὶ τῆς πορείας
[526]   δίκη σοι καὶ     κρίσις ἣν νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον,
[450]   ἀλλὰ πᾶσα πρᾶξις καὶ     κύρωσις διὰ λόγων ~(ἐστίν. διὰ
[451]   μὲν ἄλλα ~καθάπερ ἀριθμητικὴ     λογιστικὴ ἔχει περὶ τὸ αὐτὸ
[451]   τὸ περιττὸν καὶ τὸ ἄρτιον     λογιστική. καὶ εἴ τις τὴν
[480]   ταῦτα ἀληθῆ, Πῶλε, τίς     μεγάλη χρεία ἐστὶν τῆς ῥητορικῆς;
[524]   ~ἐξ ἧς φέρετον τὼ ὁδώ,     μὲν εἰς μακάρων νήσους,
[517]   καὶ περὶ τὴν ψυχήν, καὶ     ~μὲν ἑτέρα διακονική ἐστιν,
[513]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν     μὲν ἑτέρα, πρὸς ἡδονήν,
[456]   ὁστισοῦν τῶν ~δημιουργῶν ἐν πλήθει.     μὲν οὖν δύναμις τοσαύτη ἐστὶν
[500]   λέγειν. ἔλεγον δέ που ὅτι     μὲν ὀψοποιικὴ οὔ μοι δοκεῖ
[501]   ~(ἡ δ' ἰατρική, λέγων ὅτι     μὲν τούτου οὗ θεραπεύει καὶ
[449]   ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ     μουσικὴ περὶ τὴν τῶν μελῶν
[465]   μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥσπερ λέγω,     ὀψοποιικὴ κολακεία ὑπόκειται· τῇ δὲ
[463]   μόρια εἶναι, ἓν δὲ καὶ     ὀψοποιική· δοκεῖ μὲν εἶναι
[464]   ὑπὸ μὲν οὖν τὴν ἰατρικὴν     ~ὀψοποιικὴ ὑποδέδυκεν, καὶ προσποιεῖται τὰ
[510]   οἶμαι ἔγωγε, πᾶν τοὐναντίον οὑτωσὶ     ~παρασκευὴ ἔσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ
[470]   ~(Πῶλος) ~τί δέ; ἐν τούτῳ     πᾶσα εὐδαιμονία ἐστίν; ~(Σωκράτης) ~ὥς
[451]   πᾶν κυρουμένων· καὶ εἰ ἐπανέροιτο·     ~περὶ τί; εἴποιμ' ἂν ὥσπερ
[451]   ἄλλαι τοιαῦται οὖσαι, πειρῶ εἰπεῖν     περὶ τί ἐν λόγοις τὸ
[472]   καλὸν ἀνάθημα, ἐὰν δὲ βούλῃ,     ~Περικλέους ὅλη οἰκία ἄλλη
[502]   ~(Σωκράτης) δημηγορία ἄρα τίς ἐστιν     ποιητική. ~(Καλλίκλης) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[519]   ἀνδρῶν πέρι. ~αἰσθάνομαι γάρ, ὅταν     πόλις τινὰ τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν
[453]   δημιουργός ἐστιν ῥητορική, ~καὶ     πραγματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ
[517]   ὡς ἄρα διττὴ ~αὕτη τις  (ἡ   πραγματεία ἔστιν καὶ περὶ τὸ
[525]   (ἐπιορκιῶν καὶ ἀδικίας, ~ἑκάστη     πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωμόρξατο εἰς τὴν
[450]   ἐστιν ~τοιοῦτον χειρούργημα, ἀλλὰ πᾶσα     πρᾶξις καὶ κύρωσις διὰ
[450]   πλείους, καὶ τὸ παράπαν ~πᾶσα     πρᾶξις καὶ τὸ (κῦρος αὐταῖς
[513]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν μὲν ἑτέρα,     πρὸς ἡδονήν, ἀγεννὴς καὶ οὐδὲν
[502]   γε. ~(Σωκράτης) ~εἶεν· τί δὲ     πρὸς τὸν Ἀθηναίων δῆμον ῥητορικὴ
[460]   ὑπέλαβον ὡς οὐδέποτ' ἂν εἴη     ῥητορικὴ ~ἄδικον πρᾶγμα, γ'
[455]   ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν. ~(Σωκράτης)  ~ἡ   ῥητορικὴ ἄρα, ὡς ἔοικεν, πειθοῦς
[459]   ὡσαύτως ἔχει ῥήτωρ καὶ     ῥητορική· ~αὐτὰ μὲν τὰ πράγματα
[462]   ~(Πῶλος) ἐμπειρία ἄρα σοι δοκεῖ     ῥητορικὴ εἶναι; ~(Σωκράτης) ἔμοιγε, εἰ
[462]   ~(Πῶλος) ἀλλὰ τί σοι δοκεῖ     ῥητορικὴ εἶναι; ~(Σωκράτης) ~πρᾶγμα
[462]   ~(Πῶλος) ~οὐκοῦν καλόν σοι δοκεῖ     ῥητορικὴ εἶναι, χαρίζεσθαι οἷόν τε
[449]   περὶ πάντας γε τοὺς λόγους     ῥητορική ἐστιν. ~(Γοργίας) οὐ δῆτα.
[454]   καὶ τῆς περὶ τί πειθοῦς     ῥητορική ἐστιν τέχνη; οὐ
[480]   πατρίδος ἀδικούσης οὐ χρήσιμος οὐδὲν     ῥητορικὴ ἡμῖν, Πῶλε, εἰ
[463]   δέ, ~εἰ μὲν τοῦτό ἐστιν     ῥητορικὴ ἣν Γοργίας (ἐπιτηδεύει, οὐκ
[511]   ἐκ τῶν ἐσχάτων κινδύνων, ὥσπερ     ῥητορική. καὶ ~αὕτη μὲν προσεσταλμένη
[453]   λέγεις ὅτι πειθοῦς δημιουργός ἐστιν     ῥητορική, ~καὶ πραγματεία αὐτῆς
[463]   ἂν μάθοις ἀποκριναμένου; ἔστιν γὰρ     ῥητορικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον
[453]   πότερόν σοι δοκεῖ πειθὼ ποιεῖν     ῥητορικὴ ~μόνη καὶ ἄλλαι
[451]   Γοργία. τυγχάνει μὲν γὰρ δὴ     ῥητορικὴ οὖσα τῶν λόγῳ τὰ
[454]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ποτέραν οὖν     ῥητορικὴ πειθὼ ποιεῖ ἐν δικαστηρίοις
[460]   Γοργία, λόγοις ἐλέγετο ὅτι     ῥητορικὴ περὶ λόγους εἴη ~οὐ
[449]   ποιῆσαι ἂν καὶ ~ἄλλον ῥήτορα·     ῥητορικὴ περὶ τί τῶν ὄντων
[466]   φῄς; κολακεία δοκεῖ σοι εἶναι     ῥητορική; ~(Σωκράτης) ~κολακείας μὲν οὖν
[463]   γέ μοι φαίνεται εἶναι     ῥητορική· ~τυγχάνει ὂν τοῦτο, ~εἰ
[481]   ~τοιαῦτα ἔμοιγε δοκεῖ, Πῶλε,     ῥητορικὴ χρήσιμος εἶναι, ἐπεὶ τῷ
[451]   οὗτοι οἱ λόγοι εἰσὶν οἷς     ~ῥητορικὴ χρῆται; ~(Γοργίας) τὰ μέγιστα
[502]   ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ δὴ     σεμνὴ αὕτη καὶ θαυμαστή,
[487]   ὄντι οὖν ἐμὴ καὶ     ~σὴ ὁμολογία τέλος ἤδη ἕξει
[487]   ἀληθείας. πάντων δὲ καλλίστη ἐστὶν     σκέψις, ~Καλλίκλεις, περὶ τούτων
[502]   ἐστιν αὐτῆς τὸ ἐπιχείρημα καὶ     σπουδή, ὡς σοὶ δοκεῖ, χαρίζεσθαι
[507]   ~(Σωκράτης) ~λέγω δὴ ὅτι, εἰ     σώφρων ἀγαθή ἐστιν, τοὐναντίον
[450]   τὸ πρᾶγμα οὗ ἑκάστη ἐστὶν     τέχνη. ~(Γοργίας) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~τί
[449]   καὶ νῦν οὕτως εἰπὲ τίς     τέχνη ~καὶ τίνα Γοργίαν καλεῖν
[457]   οὔκουν ~οἱ διδάξαντες πονηροί, οὐδὲ     τέχνη οὔτε αἰτία οὔτε πονηρὰ
[502]   σεμνὴ αὕτη καὶ θαυμαστή,     τῆς τραγῳδίας ποίησις, ἐφ'
[477]   καὶ κακῷ θαυμασίῳ ὑπερβάλλουσα ~(τἆλλα     τῆς ψυχῆς πονηρία αἴσχιστόν ἐστι
[477]   οὐχ ἀδικία καὶ συλλήβδην     τῆς ψυχῆς ~πονηρία; ~(Πῶλος) πολύ
[497]   διαφέρει; πάντως οὐ σὴ αὕτη     τιμή, Καλλίκλεις· ἀλλ' ὑπόσχες
[518]   τι, ὅταν δὴ αὐτοῖς ἥκῃ     τότε πλησμονὴ ~νόσον φέρουσα συχνῷ
[511]   δέ, βέλτιστε; καὶ     τοῦ νεῖν ἐπιστήμη σεμνή τίς
[507]   εἰ σώφρων ἀγαθή ἐστιν,     τοὐναντίον τῇ σώφρονι πεπονθυῖα κακή
[452]   σε Γοργίας· οὐ γάρ ἐστιν     τούτου τέχνη περὶ ~τὸ μέγιστον
[502]   κιθαρῳδικὴ δοκεῖ σοι πᾶσα καὶ     τῶν διθυράμβων ποίησις ἡδονῆς χάριν
[501]   τῶν χορῶν διδασκαλία καὶ     τῶν διθυράμβων ποίησις; οὐ τοιαύτη
[455]   τὰ τείχη τὰ Ἀθηναίων καὶ     τῶν λιμένων κατασκευὴ ἐκ τῆς
[502]   μή; ποτέρως σοι δοκεῖ ~παρεσκευάσθαι     τῶν τραγῳδιῶν ποίησις; ~(Καλλίκλης) ~δῆλον
[501]   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ     τῶν χορῶν διδασκαλία καὶ
[504]   ὑγιεινόν, ἐξ οὗ ἐν αὐτῷ     ὑγίεια γίγνεται καὶ ἄλλη
[479]   γε, ὡς ἔοικεν, οἷόν ἐστιν     ὑγίεια καὶ ἀρετὴ σώματος. κινδυνεύουσι
[449]   τῶν ὄντων τυγχάνει οὖσα; ὥσπερ     ὑφαντικὴ ~περὶ τὴν τῶν ἱματίων
[473]   καὶ πέρυσι βουλεύειν λαχών, ἐπειδὴ     φυλὴ ~ἐπρυτάνευε καὶ ἔδει με
[489]   ἐναντίον ἐστὶν νόμος καὶ     ~φύσις, δὴ καὶ ἐγὼ
[481]   οὐ μεγάλη τίς μοι δοκεῖ     χρεία αὐτῆς εἶναι, εἰ δὴ
[504]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~τί δ'     ψυχή; ἀταξίας τυχοῦσα ἔσται χρηστή,
[465]   καὶ γὰρ ἄν, εἰ μὴ     ψυχὴ τῷ σώματι (ἐπεστάτει, ἀλλ'
[525]   ἀλγηδόνων καὶ ὀδυνῶν γίγνεται αὐτοῖς     ~ὠφελία καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005