Alphabétiquement     [«   »]
τεχνικοῦ 2
τεχνικώτατον 1
τεχνῶν 10
τῇ 90
τῇδε 6
τηλικοῦτος 2
τὴν 184
Fréquences     [«    »]
89 δέ
84 πρὸς
87 τοῖς
90 τῇ
91 λέγεις
91 οὐκοῦν
92 δοκεῖ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

τῇ


Pages
[457]   τῇ ~ῥητορικῇ χρῆσθαι, ὥσπερ καὶ  τῇ   ἀγωνίᾳ. ἐὰν δὲ οἶμαι ῥητορικὸς
[492]   τυραννίδα ~δυναστείαν, τί ἂν>  τῇ   ἀληθείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον εἴη
[509]   ἄνθρωπος βοηθεῖν ~ἑαυτῷ καταγέλαστος ἂν  τῇ   ἀληθείᾳ εἴη; ἆρα οὐ ταύτην,
[514]   Καλλίκλεις, οὐ καταγέλαστον ἂν ἦν  τῇ   ~ἀληθείᾳ, εἰς τοσοῦτον ἀνοίας ἐλθεῖν
[452]   ~(Γοργίας) ~ὅπερ ἐστίν, Σώκρατες,  τῇ   ἀληθείᾳ μέγιστον ἀγαθὸν καὶ αἴτιον
[492]   ἐν τῇ ἑαυτῶν ~πόλει; ἀλλὰ  τῇ   ἀληθείᾳ, Σώκρατες, ἣν φῂς
[517]   εἰ οὗτοι ῥήτορες ἦσαν, οὔτε  τῇ   ἀληθινῇ ~ῥητορικῇ ἐχρῶντο οὐ γὰρ
[456]   ἄλλῃ πάσῃ ἀγωνίᾳ. καὶ ~γὰρ  (τῇ   ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τούτου ἕνεκα
[456]   Σώκρατες, τῇ ῥητορικῇ χρῆσθαι ὥσπερ  τῇ   ἄλλῃ πάσῃ ἀγωνίᾳ. καὶ ~γὰρ
[527]   ἐπὶ τὸ δίκαιον ἀεί, καὶ  τῇ   ἄλλῃ πάσῃ πράξει. ἐμοὶ οὖν
[466]   δίκαιον γάρ. καὶ νῦν ταύτῃ  τῇ   ἀποκρίσει εἴ ~τι ἔχεις χρῆσθαι,
[465]   ~βραχέα οὐκ ἐμάνθανες, οὐδὲ χρῆσθαι  τῇ   ἀποκρίσει ἥν σοι ἀπεκρινάμην οὐδὲν
[452]   δὲ τοῦ ἄλλων ἄρχειν ἐν  τῇ   αὑτοῦ πόλει ~ἑκάστῳ. ~(Σωκράτης) τί
[520]   (τὸ ἀργύριον· οὐ γὰρ δὴ  τῇ   βραδυτῆτι οἶμαι ἀδικοῦσιν ~οἱ ἄνθρωποι,
[464]   ~ἑκάτεραι τούτων, τε ἰατρικὴ  τῇ   γυμναστικῇ καὶ δικαιοσύνη τῇ
[520]   τὴν ῥητορικήν, τοῦ ~δὲ καταφρονεῖς.  τῇ   δὲ ἀληθείᾳ κάλλιόν ἐστιν σοφιστικὴ
[465]   λέγω, ὀψοποιικὴ κολακεία ὑπόκειται·  τῇ   δὲ ~γυμναστικῇ κατὰ τὸν αὐτὸν
[511]   τι διαπραττομένη, ἀλλὰ ταὐτὰ διαπραξαμένη  τῇ   δικανικῇ, ἐὰν ~μὲν ἐξ Αἰγίνης
[452]   σύλλογος γίγνηται. καίτοι ἐν ταύτῃ  τῇ   δυνάμει δοῦλον ~μὲν ἕξεις τὸν
[457]   ῥητορικὸς γενόμενός τις ~κᾆτα ταύτῃ  τῇ   δυνάμει καὶ τῇ τέχνῃ ἀδικῇ,
[485]   ~τὸ δ' ἕτερον ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ  τῇ   ἑαυτοῦ, ἡγούμενος οὕτως αὐτὸς ἑαυτὸν
[515]   δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα παρασκευάζειν  τῇ   ἑαυτοῦ πόλει, νῦν μοι ~ἀναμνησθεὶς
[492]   ἐχθροῖς, καὶ ταῦτα ἄρχοντες ἐν  τῇ   ἑαυτῶν ~πόλει; ἀλλὰ τῇ ἀληθείᾳ,
[481]   (καὶ κάτω μεταβαλλομένου· ἔν τε  τῇ   ἐκκλησίᾳ, ἐάν τι σοῦ λέγοντος
[488]   οὐχ ἑκὼν ἐξαμαρτάνω ἀλλ' ἀμαθίᾳ  τῇ   ἐμῇ· σὺ οὖν, ὥσπερ ~ἤρξω
[484]   τις αὐτοῦ μετρίως ~ἅψηται ἐν  τῇ   ἡλικίᾳ· ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ
[523]   ἔχοντος ζῶντες ~ἦσαν ζώντων, ἐκείνῃ  τῇ   ἡμέρᾳ δικάζοντες μέλλοιεν τελευτᾶν·
[464]   γυμναστικῆς τὴν νομοθετικήν, ἀντίστροφον δὲ  τῇ   ἰατρικῇ ~τὴν δικαιοσύνην. (ἐπικοινωνοῦσι μὲν
[457]   ὑπάρχοντας· ~(οἱ δὲ μεταστρέψαντες χρῶνται  τῇ   ἰσχύϊ καὶ τῇ τέχνῃ οὐκ
[517]   οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσον οὔτε  τῇ   κολακικῇ. ~(Καλλίκλης) ~ἀλλὰ μέντοι πολλοῦ
[465]   εἰ ἀμφισβητεῖς, ἐθέλω ~ὑποσχεῖν λόγον.  ~(τῇ   μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥσπερ λέγω,
[464]   τῇ γυμναστικῇ καὶ δικαιοσύνη  τῇ   νομοθετικῇ· ~ὅμως δὲ διαφέρουσίν τι
[493]   λέγω ἐκ τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου  τῇ   νῦν. σκόπει γὰρ εἰ ~τοιόνδε
[511]   ἄλλων ὀλίγου πάντων τῶν ἐν  τῇ   πόλει· ἀλλὰ καὶ σὺ ἐμοῦ
[473]   τύραννος καταστῇ καὶ ἄρχων ἐν  τῇ   πόλει ~διαβιῷ ποιῶν ὅτι ἂν
[510]   ὡς ὑμέτερος ~λόγος, ἐν  τῇ   πόλει διαπεπράξεται. ~(Καλλίκλης) πάνυ γε.
[466]   τοίνυν μοι δοκοῦσι τῶν ἐν  τῇ   πόλει δύνασθαι οἱ ῥήτορες. ~(Πῶλος)
[510]   ἄρχοντι. οὗτος ~μέγα (ἐν ταύτῃ  τῇ   πόλει δυνήσεται, τοῦτον οὐδεὶς χαίρων
[513]   ταύτης ~τῆς δυνάμεως τῆς ἐν  τῇ   πόλει. εἰ δέ σοι οἴει
[469]   (μέγα ἐγὼ δύναμαι ἐν τῇδε  τῇ   πόλει, εἰ οὖν ἀπιστοῦντί σοι
[510]   αὐτὸν ἄρχειν δεῖν ἐν  τῇ   ~πόλει καὶ τυραννεῖν,
[518]   (καλοὶ κἀγαθοὶ ~γεγόνασιν πολῖται ἐν  τῇ   πόλει, καὶ ἐπειδὰν ἐγὼ ἐρωτῶ
[513]   οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστιν  τῇ   πόλει καὶ τοῖς πολίταις θεραπεύειν,
[468]   ποιεῖν ὅτι δοκεῖ σοι ἐν  τῇ   πόλει ~μᾶλλον μή, οὐδὲ
[469]   λέγω ὅπερ ἄρτι, ἐξεῖναι ἐν  τῇ   πόλει, ἂν δοκῇ αὐτῷ,
[521]   εἰ μὴ οἴομαι ἐν τῇδε  τῇ   πόλει ~ὁντινοῦν ἂν ὅτι τύχοι,
[510]   ἀπαίδευτος, εἴ τις τούτου ἐν  τῇ   ~πόλει πολὺ βελτίων εἴη, φοβοῖτο
[517]   γεγονότα τὰ πολιτικὰ ἐν τῇδε  τῇ   πόλει. σὺ δὲ ὡμολόγεις τῶν
[455]   ὅταν περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως  τῇ   ~πόλει σύλλογος περὶ ναυπηγῶν
[455]   ~ἐάν σοι συνῶμεν; περὶ τίνων  τῇ   πόλει συμβουλεύειν οἷοί τε ἐσόμεθα;
[468]   τοιοῦτος (μέγα δύναται ἐν  τῇ   πόλει ταύτῃ, εἴπερ ἐστὶ τὸ
[513]   (σε ποιήσει μέγα δύνασθαι ἐν  τῇ   πόλει τῇδε ~ἀνόμοιον ὄντα τῇ
[486]   ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον ζῆν ἐν  τῇ   πόλει; τὸν δὲ ~τοιοῦτον, εἴ
[513]   εἶναι καὶ μέγα δύνασθαι ἐν  τῇ   πόλει· τοῦθ' ὅρα εἰ σοὶ
[510]   ἄρα τις ἐννοήσειεν ἐν ταύτῃ  τῇ   πόλει τῶν νέων, τίνα ἂν
[517]   καὶ μᾶλλον οἷοί τε ἐκπορίζειν  τῇ   ~πόλει ὧν ἐπεθύμει. ἀλλὰ γὰρ
[513]   τῇ πόλει τῇδε ~ἀνόμοιον ὄντα  τῇ   πολιτείᾳ εἴτ' ἐπὶ τὸ βέλτιον
[513]   ἄριστα βιοίη, ~ἆρα ἐξομοιῶν (αὑτὸν  τῇ   πολιτείᾳ ταύτῃ ἐν ἂν
[460]   τῶν πόλεων, ἐὰν πύκτης  τῇ   πυκτικῇ χρῆταί τε καὶ ἀδίκως
[460]   οὕτως καὶ ἐὰν ῥήτωρ  τῇ   ῥητορικῇ ἀδίκως χρῆται, ~μὴ τῷ
[508]   ἑταίρου, ἐάν τι ἀδικῇ, καὶ  ~τῇ   ῥητορικῇ ἐπὶ τοῦτο χρηστέον· καὶ
[460]   ἀδικοῦντι καὶ ~οὐκ ὀρθῶς χρωμένῳ  τῇ   ῥητορικῇ; ἐρρήθη ταῦτα οὔ;
[461]   ῥητορικὸν ἀδύνατον εἶναι ἀδίκως χρῆσθαι  τῇ   ~ῥητορικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. ταῦτα
[461]   ὕστερον ἔλεγες ~ὅτι ῥήτωρ  (τῇ   ῥητορικῇ κἂν ἀδίκως χρῷτο, οὕτω
[480]   οἰκείων καὶ ἐπὶ τοῦτο ~χρώμενον  τῇ   ῥητορικῇ, ὅπως ἂν καταδήλων τῶν
[527]   καὶ περὶ πολλούς, φευκτέον· καὶ  τῇ   ῥητορικῇ οὕτω ~χρηστέον ἐπὶ τὸ
[456]   ἔπεισα, οὐκ ἄλλῃ τέχνῃ  τῇ   ~ῥητορικῇ. φημὶ δὲ καὶ εἰς
[457]   ἄλλους δημιουργούς, ἀλλὰ δικαίως καὶ  τῇ   ~ῥητορικῇ χρῆσθαι, ὥσπερ καὶ τῇ
[456]   τέχνης· ~δεῖ μέντοι, Σώκρατες,  τῇ   ῥητορικῇ χρῆσθαι ὥσπερ τῇ ἄλλῃ
[513]   Καλλίκλεις, ἐνὼν ἐν τῇ ψυχῇ  τῇ   σῇ ἀντιστατεῖ μοι· ἀλλ' ἐὰν
[515]   βελτίω πεποιηκέναι ἄνθρωπον τῇ συνουσίᾳ  τῇ   σῇ; ὀκνεῖς ἀποκρίνασθαι, ~εἴπερ ἔστιν
[486]   μηδὲν ἀχθεσθῇς· εὐνοίᾳ γὰρ ἐρῶ  ~τῇ   σῇ οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ σοι
[515]   τίνα ~φήσεις βελτίω πεποιηκέναι ἄνθρωπον  τῇ   συνουσίᾳ τῇ σῇ; ὀκνεῖς ἀποκρίνασθαι,
[507]   σώφρων ἀγαθή ἐστιν, τοὐναντίον  τῇ   σώφρονι πεπονθυῖα κακή ~ἐστιν· ἦν
[457]   ~κᾆτα ταύτῃ τῇ δυνάμει καὶ  τῇ   τέχνῃ ἀδικῇ, οὐ τὸν διδάξαντα
[457]   μεταστρέψαντες χρῶνται τῇ ἰσχύϊ καὶ  τῇ   τέχνῃ οὐκ ὀρθῶς. οὔκουν ~οἱ
[485]   φαίνεται καὶ ἐλευθέριον καὶ πρέπον  τῇ   τοῦ παιδίου ἡλικίᾳ, ~ὅταν δὲ
[524]   δικάσουσιν ἐν τῷ λειμῶνι, ἐν  τῇ   τριόδῳ ~ἐξ ἧς φέρετον τὼ
[492]   βασιλέων ~ὑέσιν εἶναι αὐτοὺς  τῇ   φύσει ἱκανοὺς ἐκπορίσασθαι ἀρχήν τινα
[505]   ναί. ~(Σωκράτης) ~τὸ κολάζεσθαι ἄρα  τῇ   ψυχῇ ἄμεινόν ἐστιν
[523]   δεῖ γυμνὸν εἶναι, τεθνεῶτα, αὐτῇ  τῇ   ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν ~θεωροῦντα
[504]   τί δὲ αὖ τῷ ἐν  τῇ   ψυχῇ ἐγγιγνομένῳ ἐκ τῆς τάξεως
[524]   Καλλίκλεις· ἔνδηλα πάντα ἐστὶν ἐν  τῇ   ~ψυχῇ, ἐπειδὰν γυμνωθῇ τοῦ σώματος,
[505]   οὕτω γάρ που αὐτῇ ἄμεινον  τῇ   ψυχῇ; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)
[524]   ἐπιτήδευσιν ἑκάστου πράγματος ἔσχεν ἐν  τῇ   ψυχῇ ἄνθρωπος. ἐπειδὰν οὖν
[453]   πειθὼ τοῖς ἀκούουσιν ἐν  τῇ   ψυχῇ ~ποιεῖν; ~(Γοργίας) ~οὐδαμῶς,
[464]   λέγω τέχνας· τὴν μὲν ἐπὶ  τῇ   ψυχῇ πολιτικὴν καλῶ, τὴν δὲ
[512]   ἐν τῷ τοῦ σώματος ~τιμιωτέρῳ,  τῇ   ψυχῇ, πολλὰ νοσήματα ἔχει καὶ
[513]   ἔρως, Καλλίκλεις, ἐνὼν ἐν  τῇ   ψυχῇ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μοι·
[521]   ἵνα μὴ εἴπω μόνος, ἐπιχειρεῖν  τῇ   ὡς ἀληθῶς ~πολιτικῇ τέχνῃ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005