Alphabétiquement     [«   »]
εἰρωνεύῃ 1
εἰρωνεύου 1
εις 1
εἰς 58
εἴς 2
εἷς 10
εἰσαγάγοι 1
Fréquences     [«    »]
58
53 ἐκ
56 λέγειν
58 εἰς
60 ἐστὶν
62 Καλλίκλεις
62 οὔ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

εἰς


Pages
[522]   γὰρ ἀδικημάτων γέμοντα ~τὴν ψυχὴν  εἰς   Ἅιδου ἀφικέσθαι πάντων ἔσχατον κακῶν
[471]   ἀνεψιὸν αὑτοῦ, σχεδὸν ἡλικιώτην, ἐμβαλὼν  εἰς   ἅμαξαν, νύκτωρ ~ἐξαγαγὼν ἀπέσφαξέν τε
[519]   λεγόντων τῶν φασκόντων παιδεύειν ἀνθρώπους  εἰς   ~ἀρετήν; ~(Καλλίκλης) ~ἔγωγε· ἀλλὰ τί
[518]   τῶν ~σιτίων ποτῶν ἐστιν  εἰς   ἀρετὴν (σώματος, τὰς δ' ἄλλας
[449]   τοῦτο, οἷον καὶ πῶλος ~ἤρξατο,  εἰς   αὖθις ἀποθέσθαι; ἀλλ' ὅπερ ὑπισχνῇ,
[449]   ποίησαι, τῆς ~βραχυλογίας, μακρολογίας δὲ  εἰς   αὖθις. ~(Γοργίας) ~ἀλλὰ ποιήσω, καὶ
[447]   δοκεῖ, νῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ,  εἰς   αὖθις. ~(Καλλίκλης) ~τί δέ,
[447]   διδάσκει· τὴν δὲ ἄλλην ἐπίδειξιν  εἰς   αὖθις, ὥσπερ σὺ ~λέγεις, ποιησάσθω.
[516]   οἵους παρέλαβεν, καὶ ταῦτ'  εἰς   ~αὑτόν, ὃν ἥκιστ' ἂν ἐβούλετο.
[522]   ὅτι πάθος πάθοιμι ἂν εἰσελθὼν  εἰς   δικαστήριον. ~οὔτε γὰρ ἡδονὰς ἃς
[521]   εὖ οἶδ' ὅτι, ἐάνπερ εἰσίω  εἰς   ~δικαστήριον περὶ (τούτων τινὸς κινδυνεύων,
[521]   ~ἐκποδὼν καὶ οὐκ ἂν εἰσαχθεὶς  εἰς   δικαστήριον ὑπὸ πάνυ ἴσως μοχθηροῦ
[481]   τοῦτο ἀλλ' ἔχων ἀναλίσκῃ καὶ  εἰς   ~ἑαυτὸν καὶ εἰς τοὺς ἑαυτοῦ
[500]   ὁποῖα ~κακά, τεχνικοῦ δεῖ  εἰς   ἕκαστον; ~(Καλλίκλης) τεχνικοῦ. ~(Σωκράτης) ~ἀναμνησθῶμεν
[517]   ὑποδήματα, ἄλλ' ~ὧν ἔρχεται σώματα  εἰς   ἐπιθυμίαν· καὶ ἐξεπίτηδές σοι διὰ
[448]   Γοργία, φαίνεται πῶλος παρεσκευάσθαι  εἰς   λόγους· ἀλλὰ γὰρ ~ὑπέσχετο
[523]   διελθόντα καὶ ~(ὁσίως, ἐπειδὰν τελευτήσῃ,  εἰς   μακάρων νήσους ἀπιόντα οἰκεῖν ἐν
[524]   φέρετον τὼ ὁδώ, μὲν  εἰς   μακάρων νήσους, δ' εἰς
[515]   δειλοὺς καὶ λάλους καὶ ~φιλαργύρους,  εἰς   μισθοφορίαν πρῶτον καταστήσαντα. ~(Καλλίκλης) ~τῶν
[491]   βελτίους τε καὶ ~κρείττους καὶ  εἰς   ὅτι. ~(Καλλίκλης) ~ἀλλ' εἴρηκά γε
[474]   σχήματα καὶ φωνὰς ~καὶ ἐπιτηδεύματα,  εἰς   οὐδὲν ἀποβλέπων καλεῖς ἑκάστοτε καλά;
[456]   γε μὰ Δία ἐάν τις  εἰς   παλαίστραν ~φοιτήσας εὖ ἔχων τὸ
[456]   τῇ ~ῥητορικῇ. φημὶ δὲ καὶ  εἰς   πόλιν ὅπῃ βούλει ἐλθόντα ῥητορικὸν
[520]   ~αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς πονηρόν ἐστιν  εἰς   σφᾶς, τῷ αὐτῷ λόγῳ
[491]   εἴρηκά γε ἔγωγε τοὺς φρονίμους  εἰς   τὰ τῆς πόλεως πράγματα καὶ
[491]   οὐδὲ μαγείρους, ἀλλ' (οἳ ἂν  εἰς   τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι
[461]   ~δίκαια καὶ ἄλλους διδάξειν; ἀλλ'  εἰς   τὰ τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ ἀγροικία
[503]   ~δημιουργούς, ὅντινα βούλει αὐτῶν, ὡς  εἰς   τάξιν τινὰ ἕκαστος ἕκαστον τίθησιν
[526]   τις· καὶ τοῦτο ~κατιδὼν ἀπέπεμψεν  εἰς   Τάρταρον, ἐπισημηνάμενος, ἐάντε ἰάσιμος ἐάντε
[524]   εἰς μακάρων νήσους, δ'  εἰς   Τάρταρον. καὶ τοὺς μὲν ~ἐκ
[484]   οἶμαι οἱ πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ  εἰς   τὰς ~ὑμετέρας διατριβὰς ἔλθωσιν καὶ
[490]   ὅτι δεῖ πλεονεκτεῖν τὸν (φρονιμώτατον  εἰς   ταῦτα ~καὶ βέλτιστον. τὸν σκυτοτόμον
[490]   ὤν, βελτίων καὶ κρείττων ἔσται  εἰς   ταῦτα; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)
[487]   τοιάδε τις δόξα, μὴ προθυμεῖσθαι  εἰς   τὴν ἀκρίβειαν φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ ~εὐλαβεῖσθαι
[490]   καὶ ὡς πλείστῳ σπέρματι χρῆσθαι  εἰς   τὴν αὑτοῦ γῆν. ~(Καλλίκλης) ὡς
[525]   ~ἑκάστη πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωμόρξατο  εἰς   τὴν ψυχήν, καὶ πάντα σκολιὰ
[517]   χρόνῳ ὃν διαλεγόμεθα ~οὐδὲν παυόμεθα  εἰς   τὸ αὐτὸ ἀεὶ περιφερόμενοι καὶ
[516]   προσεζημίωσαν; ~Μιλτιάδην δὲ τὸν Μαραθῶνι  εἰς   τὸ βάραθρον (ἐμβαλεῖν ἐψηφίσαντο, καὶ
[486]   ~ἄλλου ὁτουοῦν τῶν τοιούτων  εἰς   τὸ δεσμωτήριον ἀπάγοι, φάσκων ἀδικεῖν
[486]   οὐκ ἔχων ὅτι εἴποις, καὶ  εἰς   τὸ δικαστήριον ἀναβάς, κατηγόρου τυχὼν
[490]   ἀναλίσκειν τε αὐτὰ καὶ καταχρῆσθαι  ~εἰς   τὸ ἑαυτοῦ σῶμα οὐ πλεονεκτητέον,
[497]   Καλλίκλεις· καὶ πρόιθί γε ἔτι  εἰς   τὸ ἔμπροσθεν, (ὅτι ἔχων ~ληρεῖς)
[523]   τὸν δὲ ἀδίκως καὶ ἀθέως  εἰς   τὸ τῆς τίσεώς τε καὶ
[480]   ἀδικῶν, ~καὶ μὴ ἀποκρύπτεσθαι ἀλλ'  εἰς   τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ ἀδίκημα,
[482]   γὰρ τῷ ὄντι, Σώκρατες,  εἰς   τοιαῦτα ἄγεις φορτικὰ καὶ δημηγορικά,
[494]   ὧν ~δέονται; ~(Καλλίκλης) οὐκ αἰσχύνῃ  εἰς   τοιαῦτα ἄγων, Σώκρατες, τοὺς
[511]   καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας, ἀποβιβάσασ'  εἰς   ~τὸν λιμένα δύο δραχμὰς ἐπράξατο,
[493]   εἶεν, οἱ ~ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν  εἰς   τὸν τετρημένον πίθον ὕδωρ ἑτέρῳ
[487]   πῶς γὰρ οὔ; ~ὥ γε  εἰς   τοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύθατον, ὥστε διὰ
[514]   καταγέλαστον ἂν ἦν τῇ ~ἀληθείᾳ,  εἰς   τοσοῦτον ἀνοίας ἐλθεῖν ἀνθρώπους, ὥστε,
[527]   καὶ ταῦτα περὶ (τῶν μεγίστων  εἰς   τοσοῦτον ἥκομεν ἀπαιδευσίας ~ὥσπερ οὖν
[526]   καὶ πάνυ ἐλλόγιμος γέγονεν καὶ  εἰς   τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, ~Ἀριστείδης
[481]   ἀναλίσκῃ καὶ εἰς ~ἑαυτὸν καὶ  εἰς   τοὺς ἑαυτοῦ ἀδίκως καὶ ἀθέως,
[507]   βλέποντα δεῖ ~ζῆν, καὶ πάντα  εἰς   τοῦτο τὰ αὑτοῦ συντείνοντα καὶ
[453]   αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον  εἰς   τοῦτο τελευτᾷ· ἔχεις τι
[490]   ~(Καλλίκλης) ποίων ἱματίων; ~(Σωκράτης) ~ἀλλ'  εἰς   ὑποδήματα δῆλον ὅτι δεῖ πλεονεκτεῖν
[513]   εἰ μέλλεις τι γνήσιον ἀπεργάζεσθαι  εἰς   φιλίαν τῷ Ἀθηναίων δήμῳ καὶ
[471]   ἀποδοὺς τὴν ἀρχὴν ἐκείνῳ, ἀλλ'  εἰς   φρέαρ ἐμβαλὼν καὶ ἀποπνίξας ~πρὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005