Alphabétiquement     [«   »]
γυναικῶν 1
γυναιξὶν 1
γωνίᾳ 1
δ 63
δαιμονία 1
δαιμόνιε 3
δάκνοντας 1
Fréquences     [«    »]
60 ἐστὶν
62 Καλλίκλεις
62 οὔ
63 δ
63 ἔγωγε
64 λέγω
66 γάρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

δ


Pages
[493]   μὲν πορίζεσθαι, χαλεπὰ δέ, τὰ  δ'   ἀγγεῖα τετρημένα καὶ σαθρά, ~ἀναγκάζοιτο
[494]   ἀγγεῖα τετρημένα καὶ σαθρά, ~ἀναγκάζοιτο  δ'   ἀεὶ καὶ νύκτα καὶ (ἡμέραν
[518]   ἐστιν εἰς ἀρετὴν (σώματος, τὰς  δ'   ἄλλας πάσας ταύτας ~ἀγνοεῖν· διὸ
[526]   ἀφικόμενος (τὰ προσήκοντα πάσχει. ἐνίοτε  δ'   ἄλλην ~εἰσιδὼν ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ
[472]   ~μαρτυρῶ εἷς ὢν μόνος, τοὺς  δ'   ἄλλους πάντας τούτους χαίρειν ἐᾷς.
[507]   καὶ κακῶς πράττοντα ἄθλιον· οὗτος  δ'   ἂν εἴη ἐναντίως ~ἔχων
[458]   τι μὴ ἀληθὲς λέγω, ἡδέως  δ'   ἂν ~ἐλεγξάντων εἴ τίς τι
[501]   δοκῇ τούτων εἶναι, φάθι,  δ'   ἂν μή, μὴ ~φάθι. (πρῶτον
[520]   πέρι οὐδενὸς ἀξίων; ~(Σωκράτης) ~τί  δ'   ἂν περὶ ἐκείνων λέγοις, οἳ
[525]   τε ἄλλως ἀδικίας ἀπαλλάττεσθαι. ~(οἳ  δ'   ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ
[485]   τυγχάνει βέλτιστος ὤν" ~αντιοπε (ὅπου  δ'   ἂν φαῦλος ᾖ, ἐντεῦθεν φεύγει
[469]   μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα· εἰ  δ'   ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἀδικεῖσθαι,
[493]   τοὺς δὲ ἀνοήτους ἀμυήτους, (τῶν  δ'   ἀνοήτων τοῦτο τῆς ψυχῆς οὗ
[449]   διατελέσαι τὸ μὲν ~ἐρωτῶν, τὸ  δ'   ἀποκρινόμενος, τὸ δὲ μῆκος τῶν
[490]   καὶ τοῦτον ἄρχειν δεῖ, τοὺς  δ'   ἄρχεσθαι, καὶ πλέον ἔχειν τὸν
[490]   παντοδαποί, οἱ μὲν ~ἰσχυροί, οἱ  δ'   ἀσθενεῖς, εἷς δὲ ἡμῶν
[518]   καὶ τὰς ἀρχαίας ~σάρκας· οἱ  (δ'   αὖ δι' ἀπειρίαν οὐ τοὺς
[451]   ἂν ~ἑκάτερα τυγχάνῃ ὄντα. εἰ  δ'   αὖ ἔροιτο· τὴν δὲ λογιστικὴν
[491]   αὖθις δὲ τοὺς φρονιμωτέρους, νῦν  δ'   αὖ ~ἕτερόν τι ἥκεις ἔχων·
[452]   μεῖζον ἀγαθὸν (ἀνθρώποις ὑγιείας; εἰ  δ'   αὖ μετὰ τοῦτον ~παιδοτρίβης
[501]   δὲ τούτου μὲν ~ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναι  δ'   αὖ, ὥσπερ ἐκεῖ, τὴν ἡδονὴν
[511]   δεῖ ταύτης τῆς ἐπιστήμης. εἰ  δ'   αὕτη σοι δοκεῖ σμικρὰ εἶναι,
[465]   διέστηκε μὲν ~οὕτω φύσει, ἅτε  δ'   ἐγγὺς ὄντων φύρονται ἐν τῷ
[463]   τί ποτε οὗτος ἡγεῖται ~ὃ  δ'   ἐγὼ καλῶ τὴν ῥητορικήν, πράγματός
[520]   δικαστικῆς καὶ γυμναστικὴ ἰατρικῆς· μόνοις  δ'   ἔγωγε καὶ ᾤμην τοῖς ~δημηγόροις
[507]   φάναι, φίλε ~Καλλίκλεις· σὺ  δ'   εἰ ἔχεις, δίδασκε. ~(Καλλίκλης) λέγ'
[461]   σφαλλόμεθα, σὺ παρὼν ἐπανόρθου δίκαιος  δ'   εἶ ~καὶ ἐγὼ ἐθέλω τῶν
[463]   ~ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἔα, ἐμοὶ  δ'   εἰπὲ πῶς λέγεις πολιτικῆς μορίου
[524]   μὲν εἰς μακάρων νήσους,  δ'   εἰς Τάρταρον. καὶ τοὺς μὲν
[455]   τῆς ~Θεμιστοκλέους συμβουλῆς γέγονεν, τὰ  δ'   ἐκ τῆς Περικλέους ἀλλ' οὐκ
[490]   ἀλλὰ τῶν μὲν ~πλέον, τῶν  δ'   ἔλαττον ἑκτέον· ἐὰν δὲ τύχῃ
[477]   οὔκ, ἀλλὰ πενίαν. ~(Σωκράτης) ~τί  δ'   ἐν σώματος κατασκευῇ; κακίαν ἂν
[459]   οὐ γὰρ σὸν ἔργον ποιήσεις  δ'   ἐν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι
[457]   ἐπὶ (δικαίου χρείᾳ παρέδωκεν,  ~δ'   ἐναντίως χρῆται. τὸν οὖν οὐκ
[481]   ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάθημα. λέγω  δ'   ἐννοήσας ὅτι ἐγώ τε καὶ
[454]   δοκεῖ ~μὲν δῆλον (εἶναι, ἐγὼ  δ'   ἐπανερωτῶ ὅπερ γὰρ λέγω, τοῦ
[448]   δῆλον ὅτι ζωγράφον. ~(Χαιρεφῶν) ~νῦν  δ'   ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστίν,
[454]   παρεχόμενον ἄνευ τοῦ εἰδέναι, ~τὸ  δ'   ἐπιστήμην; ~(Γοργίας) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)
[452]   ἴσως, Σώκρατες, ὑγίεια; ~τί  δ'   ἐστὶν μεῖζον ἀγαθὸν (ἀνθρώποις ὑγιείας;
[504]   ~νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμιοι· ταῦτα  δ'   ἔστιν δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη.
[501]   ἑκάστου δοῦναι, ~ἰατρική·  δ'   ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, πρὸς ἣν
[485]   φεύγει καὶ λοιδορεῖ τοῦτο, ~τὸ  δ'   ἕτερον ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ,
[503]   εἴη ~καὶ αἰσχρὰ δημηγορία, τὸ  δ'   ἕτερον καλόν, τὸ παρασκευάζειν ὅπως
[493]   ἕνεκα τούτων ἡσυχίαν ἔχοι· τῷ  δ'   ἑτέρῳ τὰ μὲν νάματα, ὥσπερ
[507]   πράττειν ἂν πράττῃ, τὸν  δ'   εὖ πράττοντα μακάριόν τε καὶ
[486]   πείθου, παῦσαι δὲ ἐλέγχων, πραγμάτων  δ'   ~εὐμουσίαν ἄσκει, καὶ ἄσκει ὁπόθεν
[504]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~τί  δ'   ψυχή; ἀταξίας τυχοῦσα ἔσται
[478]   ἀπαλλαττόμενος. ~(Πῶλος) ἔοικεν. ~(Σωκράτης) οὗτος  δ'   ἦν νουθετούμενός τε καὶ
[498]   μέν γε μᾶλλον μᾶλλον, οἳ  δ'   ἧττον ἧττον, οἳ δὲ παραπλησίως
[501]   τέχνη εἶναι ἀλλ' ~ἐμπειρία, ~(ἡ  δ'   ἰατρική, λέγων ὅτι μὲν
[507]   φιλία οὐκ ἂν εἴη. φασὶ  δ'   οἱ σοφοί, Καλλίκλεις, ~καὶ
[492]   ἐν τοῖσδε λέγει, λέγων ~τίς  δ'   οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν
[523]   γὰρ κρίνονται. ~Πολλοὶ οὖν,  δ'   ὅς, ψυχὰς πονηρὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένοι
[484]   γὰρ ᾆσμα οὐκ ἐπίσταμαι λέγει  δ'   ὅτι οὔτε πριάμενος οὔτε ~δόντος
[498]   ἴσως οἱ δειλοί. ~(Σωκράτης) ἀπιόντων  δ'   οὐ μᾶλλον χαίρουσιν; ~(Καλλίκλης) ἴσως.
[464]   δέ; δοκοῦσαν μὲν εὐεξίαν, οὖσαν  δ'   οὔ; οἷον τοιόνδε λέγω· πολλοὶ
[501]   ἡδονὴν ἡμῶν μόνον διώκειν, ἄλλο  δ'   οὐδὲν φροντίζειν; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε δοκεῖ.
[519]   οὐκ ἐθέλων ἀποκρίνεσθαι. ~(Καλλίκλης) ~σὺ  δ'   οὐκ ἂν οἷός τ' εἴης
[497]   μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά· ἐγὼ  δ'   οὐκ ~ᾤμην θεμιτὸν εἶναι. ὅθεν
[458]   ἀκούειν ἐάν τι λέγητε· ἐμοὶ  δ'   οὖν καὶ αὐτῷ μὴ γένοιτο
[498]   γε. ~(Σωκράτης) οὐδὲν διαφέρει. χαίρουσιν  δ'   οὖν καὶ οἱ δειλοί; ~(Καλλίκλης)
[513]   (ταὐτὰ ταῦτα διασκοπώμεθα, πεισθήσῃ. ~ἀναμνήσθητι  δ'   οὖν ὅτι δύ' ἔφαμεν εἶναι
[527]   ἀτίμως καὶ πάντως προπηλακιεῖ. ~τάχα  δ'   οὖν ταῦτα μῦθός σοι δοκεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005