Alphabétiquement     [«   »]
Περδίκκας 1
Περδίκκου 3
πέρι 9
περὶ 157
περί 1
περιέλοι 1
περιιέναι 1
Fréquences     [«    »]
146 ἀλλ
141
137 τοὺς
157 περὶ
167 εἰ
168 οὐκ
168 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

περὶ


Pages
[501]   σῶμα καὶ περὶ ψυχὴν καὶ  περὶ   ἄλλο ὅτου ἄν τις τὴν
[455]   σύλλογος περὶ ναυπηγῶν  περὶ   ἄλλου τινὸς δημιουργικοῦ ἔθνους, ἄλλο
[522]   εἰ ~βεβοηθηκὼς εἴη αὑτῷ, μήτε  περὶ   (ἀνθρώπους μήτε περὶ θεοὺς ἄδικον
[507]   ἂν καὶ περὶ θεοὺς καὶ  περὶ   ~ἀνθρώπους· οὐ γὰρ ἂν σωφρονοῖ
[523]   παρέλαβον. ἦν οὖν νόμος ὅδε  περὶ   ἀνθρώπων ἐπὶ Κρόνου, καὶ ἀεὶ
[450]   τὰς τοιαύτας (μοι δοκεῖς ~λέγειν,  περὶ   ἃς οὐ φῂς τὴν ῥητορικὴν
[526]   τοιοῦτόν τινα λάβῃ, ἄλλο μὲν  ~περὶ   αὐτοῦ οὐκ οἶδεν οὐδέν, οὔθ'
[495]   ἐναντία ἐστὶν ταῦτα ἀλλήλοις, ἀνάγκη  περὶ   αὐτῶν ἔχειν ὥσπερ ~περὶ ὑγιείας
[459]   δίκαιον ἄδικον, πειθὼ δὲ  περὶ   αὐτῶν μεμηχανημένος ὥστε δοκεῖν ~εἰδέναι
[518]   ἐπαί̈ οντας καλὸν κἀγαθὸν οὐδὲν  ~περὶ   αὐτῶν, οἵ, ἂν οὕτω τύχωσιν,
[490]   τὰ τοιάδε· οἷον γεωργικὸν ἄνδρα  περὶ   γῆν ~φρόνιμόν τε καὶ καλὸν
[518]   ~ὅτι Ἄνθρωπε, ἐπαί̈ εις οὐδὲν  περὶ   γυμναστικῆς· διακόνους μοι λέγεις καὶ
[520]   αἰσχρόν. ~(Καλλίκλης) ἔοικέ γε. ~(Σωκράτης)  ~περὶ   δέ γε ταύτης τῆς πράξεως,
[501]   μὲν μίαν ψυχὴν ἔστιν τοῦτο,  περὶ   δὲ δύο καὶ πολλὰς οὐκ
[507]   προσήκοντα πράττων δίκαι' ἂν πράττοι,  περὶ   δὲ ~θεοὺς ὅσια· τὸν δὲ
[505]   καὶ σύ; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης)  ~περὶ   δὲ ψυχήν, ἄριστε, οὐχ
[460]   ~ἄδικον πρᾶγμα, γ' ἀεὶ  περὶ   δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιεῖται· ~ἐπειδὴ
[455]   συμβουλεύειν οἷοί τε ἐσόμεθα; πότερον  ~περὶ   δικαίου μόνον καὶ ἀδίκου
[501]   ἔστιν; ~(Καλλίκλης) οὔκ, ἀλλὰ καὶ  περὶ   δύο καὶ περὶ πολλάς. ~(Σωκράτης)
[527]   καὶ πᾶσαν κολακείαν καὶ τὴν  περὶ   ἑαυτὸν καὶ τὴν περὶ τοὺς
[520]   ἀξίων; ~(Σωκράτης) ~τί δ' ἂν  περὶ   ἐκείνων λέγοις, οἳ φάσκοντες προεστάναι
[515]   πόλει, νῦν μοι ~ἀναμνησθεὶς εἰπὲ  περὶ   ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ὧν ὀλίγῳ
[450]   γυμναστικὴ περὶ λόγους ἐστὶν τοὺς  περὶ   εὐεξίαν τε τῶν σωμάτων ~καὶ
[451]   με ἔροιτο ὧν νυνδὴ ἔλεγον  περὶ   ἡστινοσοῦν τῶν ~τεχνῶν· Σώκρατες,
[455]   ~(Σωκράτης) ~λέγεται ταῦτα, Γοργία,  περὶ   Θεμιστοκλέους· Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς
[522]   αὑτῷ, μήτε περὶ (ἀνθρώπους μήτε  περὶ   θεοὺς ἄδικον ~μηδὲν μήτε εἰρηκὼς
[507]   τὰ προσήκοντα πράττοι ἂν καὶ  περὶ   θεοὺς καὶ περὶ ~ἀνθρώπους· οὐ
[455]   δύναμαι κατανοῆσαι ὅτι λέγω. ὅταν  περὶ   ἰατρῶν αἱρέσεως τῇ ~πόλει
[516]   ὡμολόγεις. πάλιν δὲ λέγε μοι  περὶ   Κίμωνος· οὐκ ~ἐξωστράκισαν αὐτὸν οὗτοι
[450]   ῥητορικὴν καλεῖς, ἂν  περὶ   λόγους; ~(Γοργίας) ~ὅτι, Σώκρατες,
[460]   λόγοις ἐλέγετο ὅτι ῥητορικὴ  περὶ   λόγους εἴη ~οὐ τοὺς τοῦ
[450]   τέχνας οὐ ῥητορικὰς καλεῖς, οὔσας  περὶ   λόγους, εἴπερ ~ταύτην ῥητορικὴν καλεῖς,
[450]   ἰατρικὴ ἄρα, ὡς ἔοικεν,  περὶ   λόγους ἐστίν. ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης)
[450]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ γυμναστικὴ  περὶ   λόγους ἐστὶν τοὺς περὶ εὐεξίαν
[450]   Γοργία, οὕτως (ἔχουσιν· ἑκάστη αὐτῶν  περὶ   ~λόγους ἐστὶν τούτους, οἳ τυγχάνουσιν
[450]   τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἀξιῶ εἶναι  περὶ   λόγους, ὀρθῶς λέγων, ~ὡς ἐγώ
[449]   τῶν ὄντων ~ἐστὶν ἐπιστήμη; ~(Γοργίας)  περὶ   λόγους. ~(Σωκράτης) ~ποίους τούτους,
[507]   ταῦτ' εἶναι οὕτω. ~καὶ μὴν  περὶ   μὲν ἀνθρώπους τὰ προσήκοντα πράττων
[501]   τῷδε ~χαρίσωμαι. (Σωκράτης) ~πότερον δὲ  περὶ   μὲν μίαν ψυχὴν ἔστιν τοῦτο,
[455]   τῇ ~πόλει σύλλογος  περὶ   ναυπηγῶν περὶ ἄλλου τινὸς
[455]   δεῖ αἱρεῖσθαι. οὐδ' ὅταν τειχῶν  περὶ   οἰκοδομήσεως λιμένων ~κατασκευῆς
[527]   τὴν περὶ τοὺς ~ἄλλους, καὶ  περὶ   ὀλίγους καὶ περὶ πολλούς, φευκτέον·
[454]   ~δημιουργοὺς οὔσας καὶ ἧστινος καὶ  περὶ   ὅτι· οὔ; ~(Γοργίας) ναί.
[457]   εἶναι ἐν τοῖς πλήθεσιν (ἔμβραχυ  περὶ   ὅτου ἂν βούληται· ἀλλ' ~οὐδέν
[496]   ~(Καλλίκλης) πῶς λέγεις; ~(Σωκράτης) οἷον  περὶ   ὅτου βούλει τοῦ σώματος ἀπολαβὼν
[453]   μάλιστ' ἂν ἡμῖν καταφανὲς ποιοῖ  ~περὶ   ὅτου λέγεται. σκόπει γὰρ εἴ
[453]   διαλέγεται βουλόμενος εἰδέναι αὐτὸ τοῦτο  περὶ   ὅτου λόγος ἐστίν, ~καὶ
[456]   ἄλλος ὁστισοῦν· οὐ ~γὰρ ἔστιν  περὶ   ὅτου οὐκ ἂν πιθανώτερον εἴποι
[472]   καὶ ~(ὅστις μή. αὐτίκα πρῶτον,  περὶ   οὗ νῦν λόγος ἐστίν,
[505]   ὠφελούμενος καὶ αὐτὸς τοῦτο πάσχων  περὶ   οὗ λόγος ~ἐστί, κολαζόμενος.
[451]   τί> ἐστι τοῦτο τῶν ὄντων,  περὶ   οὗ οὗτοι οἱ λόγοι εἰσὶν
[476]   οὕτως ἐχέτω· μετὰ τοῦτο ~δὲ  περὶ   οὗ τὸ δεύτερον ἠμφεσβητήσαμεν σκεψώμεθα,
[449]   ~(Γοργίας) οὔ. ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα  περὶ   πάντας γε τοὺς λόγους
[457]   ἅπαντάς ἐστιν ῥήτωρ καὶ  περὶ   παντὸς λέγειν, ὥστε ~πιθανώτερος εἶναι
[467]   ~ἄλλο τι οὖν οὕτω καὶ  περὶ   πάντων; ἐάν τίς τι πράττῃ
[476]   εἰ ὁμολογεῖς, ἄρτι ἔλεγον,  περὶ   πάντων, οἷον ἂν ποιῇ τὸ
[459]   μανθάνειν; ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  περὶ   πάντων ὥστ' ἐν ὄχλῳ πιθανὸν
[501]   ἀλλὰ καὶ περὶ δύο καὶ  περὶ   πολλάς. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ ἁθρόαις
[527]   ~ἄλλους, καὶ περὶ ὀλίγους καὶ  περὶ   πολλούς, φευκτέον· καὶ τῇ ῥητορικῇ
[490]   Καλλίκλεις; οὐχ οὕτως, ὠγαθέ; ~(Καλλίκλης)  ~περὶ   σιτία, λέγεις, καὶ ποτὰ καὶ
[514]   ἐλεύθερος; ~κἂν ἐγὼ οἶμαι  περὶ   σοῦ ἕτερα τοιαῦτα ἐσκόπουν· καὶ
[457]   τε ~καὶ εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες  περὶ   σφῶν αὐτῶν τοιαῦτα οἷα καὶ
[478]   ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν οὕτως ἂν  περὶ   σῶμα εὐδαιμονέστατος ἄνθρωπος εἴη, ἰατρευόμενος,
[501]   τὸ τοιοῦτον κολακείαν ~εἶναι καὶ  περὶ   σῶμα καὶ περὶ ψυχὴν καὶ
[474]   ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν  περὶ   σώματος κάλλους; ~(Πῶλος) οὐκ ἔχω.
[518]   καὶ διακονικὰς καὶ ἀνελευθέρους ~εἶναι  περὶ   σώματος πραγματείαν, τὰς ἄλλας τέχνας,
[459]   ὡς περὶ τὸ ὑγιεινὸν καὶ  περὶ   τὰ ἄλλα ~ὧν αἱ ἄλλαι
[518]   τὰ πολιτικά, ὥσπερ ἂν εἰ  περὶ   τὰ ~γυμναστικὰ ἐμοῦ ἐρωτῶντος οἵτινες
[450]   ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) τούς γε  περὶ   τὰ νοσήματα; ~(Γοργίας) μάλιστα. ~(Σωκράτης)
[518]   δοκεῖς μοι ~ὁμοιοτάτους προτείνεσθαι ἀνθρώπους  περὶ   τὰ πολιτικά, ὥσπερ ἂν εἰ
[459]   γε συμβαίνει. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ  περὶ   τὰς ἄλλας ἁπάσας τέχνας ὡσαύτως
[500]   κακόν· καὶ ἐτίθην τῶν μὲν  περὶ   τὰς ἡδονὰς ~τὴν μαγειρικὴν ἐμπειρίαν
[490]   εἷς δὲ ἡμῶν φρονιμώτερος  περὶ   ταῦτα, ἰατρὸς ὤν, δέ,
[465]   φύρονται ἐν τῷ αὐτῷ καὶ  περὶ   ταὐτὰ σοφισταὶ καὶ ~ῥήτορες, καὶ
[451]   Σώκρατες; εἴποιμ' ἂν ὅτι  ~περὶ   τὴν τῶν ἄστρων φορὰν καὶ
[449]   τυγχάνει οὖσα; ὥσπερ ὑφαντικὴ  ~περὶ   τὴν τῶν ἱματίων ἐργασίαν·
[449]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ μουσικὴ  περὶ   τὴν τῶν μελῶν ποίησιν; ~(Γοργίας)
[501]   ~προμήθειάν τινα ἔχουσαι τοῦ βελτίστου  περὶ   τὴν ψυχήν, αἱ δὲ τούτου
[524]   μοι δοκεῖ ~τοῦτ' ἄρα καὶ  περὶ   τὴν ψυχὴν εἶναι, Καλλίκλεις·
[517]   καὶ περὶ τὸ σῶμα καὶ  περὶ   τὴν ψυχήν, καὶ ~μὲν
[524]   ὡς δικαιοτάτη ~κρίσις  περὶ   τῆς πορείας τοῖς ἀνθρώποις. ~ταῦτ'
[461]   Σώκρατες; οὕτω καὶ σὺ  περὶ   τῆς ῥητορικῆς δοξάζεις ὥσπερ νῦν
[457]   αὐτὸς δὴ λόγος καὶ  περὶ   τῆς ῥητορικῆς. ~δυνατὸς μὲν γὰρ
[455]   ἴδωμεν τί ποτε καὶ λέγομεν  περὶ   τῆς (ῥητορικῆς· ἐγὼ μὲν γάρ
[453]   οὔ; ~(Σωκράτης) ~ἴθι δὴ καὶ  περὶ   τῆς ῥητορικῆς εἰπέ· πότερόν σοι
[449]   δή μοι ἀπόκριναι οὕτως καὶ  περὶ   τῆς ῥητορικῆς, περὶ τί τῶν
[462]   ἐπειδὴ (Γοργίας) ἀπορεῖν σοι ~δοκεῖ  περὶ   τῆς ῥητορικῆς, σὺ αὐτὴν τίνα
[457]   σύμφωνα οἷς τὸ πρῶτον ἔλεγες  περὶ   τῆς ῥητορικῆς· φοβοῦμαι οὖν ~διελέγχειν
[453]   ἐρωτᾷ ἡμᾶς ποίας πειθοῦς καὶ  περὶ   τί, ἀποκρινούμεθά που αὐτῷ ~ὅτι
[451]   καὶ εἴ με ἐπανέροιτο· ~τῶν  περὶ   τί; εἴποιμ' ἂν ὅτι τῶν
[451]   κυρουμένων· καὶ εἰ ἐπανέροιτο·  ~περὶ   τί; εἴποιμ' ἂν ὥσπερ οἱ
[451]   οἱ τῆς ἀστρονομίας, εἰ φαίη,  περὶ   τί εἰσιν, Σώκρατες; εἴποιμ'
[451]   τοιαῦται οὖσαι, πειρῶ εἰπεῖν  περὶ   τί ἐν λόγοις τὸ κῦρος
[454]   ποίας δὴ ~πειθοῦς καὶ τῆς  περὶ   τί πειθοῦς ῥητορική ἐστιν
[451]   ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~λέγε δὴ τῶν  περὶ   τί; τί> ἐστι τοῦτο τῶν
[449]   οὕτως καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς,  περὶ   τί τῶν ὄντων ~ἐστὶν ἐπιστήμη;
[449]   καὶ ~ἄλλον ῥήτορα· ῥητορικὴ  περὶ   τί τῶν ὄντων τυγχάνει οὖσα;
[453]   τὴν ἀπὸ τῆς (ῥητορικῆς καὶ  περὶ   τίνων αὐτὴν ~εἶναι. τοῦ ἕνεκα
[491]   λόγον. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν σὺ ἐρεῖς  περὶ   τίνων κρείττων τε καὶ
[455]   Γοργία, ἔσται, ~ἐάν σοι συνῶμεν;  περὶ   τίνων τῇ πόλει συμβουλεύειν οἷοί
[500]   ἀλλὰ οὐ τέχνην, τῶν δὲ  περὶ   τὸ ἀγαθὸν τὴν ἰατρικὴν ~τέχνην.
[451]   τί; εἴποιμ' ἂν ὅτι τῶν  περὶ   τὸ ἄρτιόν τε καὶ περιττὸν
[454]   αὐτῷ ~ὅτι τῆς διδασκαλικῆς τῆς  περὶ   τὸ (ἄρτιόν τε καὶ τὸ
[451]   ἀριθμητικὴ λογιστικὴ ἔχει  περὶ   τὸ αὐτὸ γάρ ἐστιν, τό
[464]   (ἐπικοινωνοῦσι μὲν δὴ ἀλλήλαις, ἅτε  περὶ   τὸ αὐτὸ οὖσαι, ~ἑκάτεραι τούτων,
[459]   τόδε πρότερον σκεψώμεθα, ἆρα ~(τυγχάνει  περὶ   τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον
[455]   ἐστιν πιστευτικῆς ἀλλ' οὐ ~διδασκαλικῆς  περὶ   τὸ δίκαιόν τε καὶ ἄδικον.
[452]   γάρ ἐστιν τούτου τέχνη  περὶ   ~τὸ μέγιστον ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις,
[450]   ἐστὶν τούτους, οἳ τυγχάνουσιν ὄντες  περὶ   τὸ πρᾶγμα οὗ ἑκάστη ἐστὶν
[479]   διαπράξαιτο μὴ διδόναι δίκην τῶν  περὶ   ~τὸ σῶμα ἁμαρτημάτων τοῖς ἰατροῖς
[517]   τις (ἡ πραγματεία ἔστιν καὶ  περὶ   τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν
[504]   καὶ οὓς νυνδὴ ἐλέγομεν, οἱ  περὶ   τὸ σῶμα, παιδοτρίβαι ~τε καὶ
[459]   οὕτως ἔχων ῥητορικὸς ὡς  περὶ   τὸ ὑγιεινὸν καὶ περὶ τὰ
[475]   ~φέρε δή, πῶς ἐλέγετο νυνδὴ  περὶ   τοῦ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι; οὐκ
[493]   σκόπει γὰρ εἰ ~τοιόνδε λέγεις  περὶ   τοῦ βίου ἑκατέρου, τοῦ τε
[455]   αὐτὸς ἤκουον ~ὅτε συνεβούλευεν ἡμῖν  περὶ   τοῦ διὰ μέσου τείχους. ~(Γοργίας)
[454]   ἀλλὰ καὶ ἄλλαι, δικαίως ~ὥσπερ  περὶ   τοῦ ζωγράφου μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεθ'
[459]   ~ἔλεγές τοι νυνδὴ ὅτι καὶ  περὶ   τοῦ ὑγιεινοῦ τοῦ ἰατροῦ πιθανώτερος
[527]   τὴν περὶ ἑαυτὸν καὶ τὴν  περὶ   τοὺς ~ἄλλους, καὶ περὶ ὀλίγους
[500]   ὡς παίζοντος· ὁρᾷς γὰρ ὅτι  περὶ   τούτου ἡμῖν εἰσιν οἱ λόγοι,
[479]   ἔοικεν. ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν οὐ  περὶ   τούτου, φίλε, ἠμφεσβητήσαμεν, σὺ
[454]   ὥσπερ καὶ ἄρτι ἔλεγον, καὶ  περὶ   τούτων ἐστι δίκαιά τε
[491]   καὶ ~ἰατροὺς οὐδὲν παύῃ, ὡς  περὶ   τούτων ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον.
[456]   καὶ οἱ νικῶντες τὰς γνώμας  περὶ   τούτων. ~(Σωκράτης) ~ταῦτα καὶ θαυμάζων,
[459]   τὴν ῥητορικήν, ἐὰν μὴ προειδῇ  περὶ   τούτων τὴν ~ἀλήθειαν; πῶς
[501]   δὲ δὴ πότερον ~συγκατατίθεσαι ἡμῖν  περὶ   τούτων τὴν αὐτὴν δόξαν
[521]   ὅτι, ἐάνπερ εἰσίω εἰς ~δικαστήριον  περὶ   (τούτων τινὸς κινδυνεύων, σὺ
[512]   καὶ οὐ φιλοψυχητέον, ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα  ~περὶ   τούτων τῷ θεῷ καὶ πιστεύσαντα
[454]   σε λέγειν τὴν πειθὼ καὶ  περὶ   τούτων, Γοργία· ~ἀλλ' ἵνα
[487]   ἐστὶν σκέψις, ~Καλλίκλεις,  περὶ   τούτων ὧν σὺ δή μοι
[491]   τοὐναντίον, ὅτι ~οὐδέποτε ταὐτὰ λέγεις  περὶ   τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ τοτὲ μὲν
[527]   ὄντας, οἷς οὐδέποτε ταὐτὰ δοκεῖ  περὶ   τῶν ~αὐτῶν, καὶ ταῦτα περὶ
[490]   γε, Καλλίκλεις, ἀλλὰ καὶ  περὶ   τῶν αὐτῶν. ~(Καλλίκλης) ~νὴ τοὺς
[454]   τε καὶ τοῖς ἄλλοις ὄχλοις  ~περὶ   τῶν δικαίων τε καὶ ἀδίκων;
[450]   (ἣν νυνδὴ ἐλέγομεν, ἰατρικὴ  περὶ   τῶν καμνόντων ~ποιεῖ δυνατοὺς εἶναι
[527]   περὶ τῶν ~αὐτῶν, καὶ ταῦτα  περὶ   (τῶν μεγίστων εἰς τοσοῦτον ἥκομεν
[487]   ἐναντίον πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ ~ταῦτα  περὶ   τῶν μεγίστων. σὺ δὲ ταῦτα
[464]   οἱ παῖδες, πότερος ἐπαί̈ ει  περὶ   τῶν χρηστῶν σιτίων καὶ ~(πονηρῶν,
[495]   ἀνάγκη περὶ αὐτῶν ἔχειν ὥσπερ  ~περὶ   ὑγιείας ἔχει καὶ νόσου; οὐ
[450]   Σώκρατες, τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν  περὶ   χειρουργίας τε καὶ τοιαύτας ~πράξεις
[501]   ~εἶναι καὶ περὶ σῶμα καὶ  περὶ   ψυχὴν καὶ περὶ ἄλλο ὅτου
[501]   λέγεσθαι, καὶ ~εἶναί τινες καὶ  περὶ   ψυχὴν τοιαῦται ἄλλαι πραγματεῖαι, αἱ
[518]   οὖν ταῦτα ὅτι ἔστιν καὶ  ~περὶ   ψυχήν, τοτὲ μέν μοι δοκεῖς
[472]   ~ἀλλήλων. καὶ γὰρ καὶ τυγχάνει  περὶ   ὧν ἀμφισβητοῦμεν οὐ πάνυ σμικρὰ
[457]   τοιόνδε, ὅτι οὐ ῥᾳδίως δύνανται  περὶ   ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσιν διαλέγεσθαι ~διορισάμενοι
[472]   οἶμαι ἄξιον λόγου μοι ~πεπεράνθαι  περὶ   ὧν ἂν (ἡμῖν λόγος
[469]   δέ; οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν  περὶ   ὧν ἐγὼ λέγω τῶν ἀνθρώπων;
[472]   ὄντα, ~ἀλλὰ σχεδόν τι ταῦτα  περὶ   ὧν εἰδέναι τε κάλλιστον μὴ
[486]   ὅτι, ἅν μοι σὺ ὁμολογήσῃς  περὶ   ὧν ἐμὴ ψυχὴ δοξάζει,
[505]   εἰδέναι τὸ ἀληθὲς τί ἐστιν  ~περὶ   ὧν λέγομεν καὶ τί ψεῦδος·
[472]   ἕνα ὄντα μάρτυρα ~παράσχωμαι ὁμολογοῦντα  περὶ   ὧν λέγω, οὐδὲν οἶμαι ἄξιον
[455]   μόνον καὶ ἀδίκου καὶ  περὶ   ὧν νυνδὴ Σωκράτης ἔλεγεν; πειρῶ
[453]   ἣν οἶμαί σε λέγειν καὶ  περὶ   ὧν· οὐδὲν μέντοι ἧττον ἐρήσομαί
[472]   δοκούντων εἶναί τι. ~καὶ νῦν  περὶ   ὧν σὺ λέγεις ὀλίγου σοι
[458]   εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα (ψευδὴς  περὶ   ὧν τυγχάνει νῦν ~ἡμῖν
[449]   δυνατούς. ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  περὶ   ὧνπερ λέγειν, καὶ φρονεῖν; ~(Γοργίας)
[453]   ἐστὶν ἣν σὺ λέγεις καὶ  ~περὶ   ὧντινων πραγμάτων ἐστὶν πειθώ, σαφῶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005