Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοῖς 19
αὑτοῖς 1
αὐτόν 5
αὐτὸν 41
αὑτὸν 6
αὑτόν 1
αὐτὸς 49
Fréquences     [«    »]
40 ἔχειν
40 ἡμῖν
40 ἴσως
41 αὐτὸν
41 τίς
42 ἀγαθὸν
42 αὖ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

αὐτὸν


Pages
[458]   ἡγοῦμαι, ὅσῳπερ μεῖζον ἀγαθόν ἐστιν  ~αὐτὸν   ἀπαλλαγῆναι κακοῦ τοῦ μεγίστου
[510]   μὲν γὰρ δοκεῖ ἥδε·  αὐτὸν   ἄρχειν δεῖν ἐν τῇ ~πόλει
[486]   τέχνη φῶτα ~ἔθηκε χείρονα, μήτε  αὐτὸν   αὑτῷ δυνάμενον βοηθεῖν μηδ' ἐκσῶσαι
[482]   ταύτην τὴν ὁμολογίαν ~ἀναγκασθῆναι ἐναντία  αὐτὸν   αὑτῷ εἰπεῖν, σὲ δὲ αὐτὸ
[471]   ἀποδώσων τὴν ἀρχὴν ἣν Περδίκκας  ~αὐτὸν   ἀφείλετο, ξενίσας καὶ καταμεθύσας αὐτόν
[488]   λέγω. ~(Σωκράτης) ~πότερον δὲ τὸν  αὐτὸν   βελτίω καλεῖς σὺ καὶ κρείττω;
[462]   λόγου τοῦ εἰρημένου καὶ ἐπανορθώσασθαι  ~αὐτὸν   βούλει, ὥσπερ νυνδὴ ἔλεγον, ἀναθέμενος
[459]   παράπαν ~οὐχ οἷός τε ἔσῃ  αὐτὸν   διδάξαι τὴν ῥητορικήν, ἐὰν μὴ
[480]   δὴ ἐκ τῶν νῦν ὡμολογημένων  αὐτὸν   ἑαυτὸν μάλιστα φυλάττειν ὅπως ~μὴ
[491]   τοῦτο μὲν οὐδὲν δεῖ,  αὐτὸν   ἑαυτοῦ ~ἄρχειν, τῶν δὲ ἄλλων;
[491]   λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ἕνα ἕκαστον λέγω  αὐτὸν   ἑαυτοῦ ἄρχοντα· τοῦτο μὲν
[491]   πολλοί, σώφρονα ὄντα καὶ ἐγκρατῆ  αὐτὸν   ἑαυτοῦ, ~τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν
[452]   ἀλλ' ἐμή” εἰ οὖν  αὐτὸν   ἐγὼ ἐροίμην· σὺ ~δὲ τίς
[460]   ῥητορικὸν σύ τινα ποιήσῃς, ἀνάγκη  αὐτὸν   ~εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ
[448]   γε. ~(Χαιρεφῶν) ἰατρὸν ἄρα φάσκοντες  αὐτὸν   εἶναι καλῶς ἂν ἐλέγομεν. ~(Πῶλος)
[480]   ἄλλος τις ὧν ἂν κήδηται,  αὐτὸν   ἑκόντα ἰέναι ἐκεῖσε ~ὅπου ὡς
[472]   ἐγὼ δὲ ἂν μὴ σὲ  αὐτὸν   ἕνα ὄντα μάρτυρα ~παράσχωμαι ὁμολογοῦντα
[458]   γίγνεται ἐμέ γε μὴ ἐθέλειν,  αὐτὸν   ~ἐπαγγειλάμενον ἐρωτᾶν ὅτι τις βούλεται.
[461]   οἴει ἀπαρνήσεσθαι μὴ οὐχὶ καὶ  αὐτὸν   ἐπίστασθαι τὰ ~δίκαια καὶ ἄλλους
[481]   σπουδάζειν· οὐδὲν μέντοι οἷον τὸ  αὐτὸν   ~ἐρωτᾶν. ~(Καλλίκλης) ~νὴ τοὺς θεοὺς
[447]   ποιησάσθω. ~(Καλλίκλης) ~οὐδὲν οἷον τὸ  αὐτὸν   ἐρωτᾶν, Σώκρατες. καὶ γὰρ
[503]   εἰπεῖν, τί οὐχὶ καὶ ἐμοὶ  αὐτὸν   ~ἔφρασας τίς ἐστιν; ~(Καλλίκλης) ~ἀλλὰ
[522]   οἴει ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ ἂν  αὐτὸν   ἔχεσθαι ὅτι (χρὴ εἰπεῖν; ~(Καλλίκλης)
[511]   σώσασα ~νυνδὴ ἔλεγον, καὶ  αὐτὸν   καὶ παῖδας καὶ χρήματα καὶ
[482]   ~διδάξοι αὐτὸν (Γοργίας) αἰσχυνθῆναι  αὐτὸν   καὶ φάναι διδάξειν διὰ τὸ
[463]   μόριον ~εἶναι τὴν ῥητορικήν, ἀλλ'  αὐτὸν   λέληθα οὔπω ἀποκεκριμένος, δὲ
[460]   καὶ τἆλλα οὕτω κατὰ τὸν  αὐτὸν   λόγον, μεμαθηκὼς ~ἕκαστα τοιοῦτός
[482]   ὑπὸ σοῦ, ἐὰν ἀφίκηται παρ'  ~αὐτὸν   μὴ ἐπιστάμενος τὰ δίκαια
[482]   ῥητορικὴν (βουλόμενος μαθεῖν, εἰ ~διδάξοι  αὐτὸν   (Γοργίας) αἰσχυνθῆναι αὐτὸν καὶ
[510]   βελτίων εἴη, φοβοῖτο δήπου ἂν  αὐτὸν   τύραννος καὶ τούτῳ ἐξ
[448]   ἔμπειρος ἦν ~τέχνης, τίνα ἂν  αὐτὸν   ὀρθῶς ἐκαλοῦμεν; ~(Πῶλος) δῆλον ὅτι
[448]   ἐπιστήμων ἐστίν, τίνα ἂν καλοῦντες  αὐτὸν   ὀρθῶς ~καλοῖμεν; ~(Πῶλος) ~ὦ (Χαιρεφῶν)
[516]   μοι περὶ Κίμωνος· οὐκ ~ἐξωστράκισαν  αὐτὸν   οὗτοι οὓς ἐθεράπευεν, ἵνα αὐτοῦ
[474]   ἕνα μὲν ~παρασχέσθαι μάρτυρα ἐπίσταμαι,  αὐτὸν   πρὸς ὃν ἄν μοι
[480]   φεύγοντα, ἐὰν δὲ θανάτου, ἀποθνῄσκοντα,  αὐτὸν   ~πρῶτον ὄντα κατήγορον καὶ αὑτοῦ
[459]   ἐν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι  ~αὐτὸν   τὰ τοιαῦτα οὐκ εἰδότα καὶ
[471]   (ὅς γε πρῶτον μὲν τοῦτον  αὐτὸν   τὸν ~δεσπότην καὶ θεῖον μεταπεμψάμενος
[496]   ἅμα τοῦτο γίγνεται κατὰ τὸν  αὐτὸν   τόπον καὶ χρόνον εἴτε ~ψυχῆς
[465]   τῇ δὲ ~γυμναστικῇ κατὰ τὸν  αὐτὸν   τρόπον τοῦτον κομμωτική, κακοῦργός
[526]   φησιν Ὀδυσσεὺς ~Ὁμήρου ἰδεῖν  αὐτὸν   ~χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν.
[448]   ἀδελφὸς αὐτοῦ ~Ἡρόδικος, τί ἂν  αὐτὸν   ὠνομάζομεν δικαίως; οὐχ ὅπερ ἐκεῖνον;
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005