Alphabétiquement     [«   »]
εἶχε 1
εἴχομεν 2
εἰωθότος 1
ἐκ 53
ἐκαλοῦμεν 1
ἕκαστα 2
ἑκάστη 3
Fréquences     [«    »]
52 οὐδὲν
51 οὕτως
52 ὧν
53 ἐκ
56 λέγειν
58
58 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἐκ


Pages
[512]   φαίης ἂν βελτίων εἶναι καὶ  ἐκ   ~βελτιόνων. τὸ δὲ βέλτιον εἰ
[471]   οὐδὲν ἣν νῦν ἔχει, ὄντι  ~ἐκ   γυναικὸς ἦν δούλη Ἀλκέτου
[512]   ὀνήσει, ἄντε ἐκ θαλάττης ἄντε  ἐκ   δικαστηρίου ἐάντε ἄλλοθεν ~ὁποθενοῦν (σώσῃ,
[512]   ἐστὶν ~καὶ τοῦτον ὀνήσει, ἄντε  ἐκ   θαλάττης ἄντε ἐκ δικαστηρίου ἐάντε
[511]   μὴν σῴζει γε καὶ αὕτη  ἐκ   θανάτου τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν εἴς
[523]   Πλούτων καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ οἱ  ἐκ   μακάρων ~νήσων ἰόντες ἔλεγον πρὸς
[510]   ἔοικεν, αὐτῷ ὁδός ἐστιν, εὐθὺς  ἐκ   νέου ~ἐθίζειν αὑτὸν τοῖς αὐτοῖς
[483]   ~βελτίστους καὶ ἐρρωμενεστάτους ἡμῶν αὐτῶν,  ἐκ   νέων λαμβάνοντες, ~ὥσπερ λέοντας, κατεπᾴδοντές
[468]   τις ἀποκτείνει τινὰ ἐκβάλλει  ἐκ   πόλεως ~ἀφαιρεῖται χρήματα, εἴτε
[482]   ~ἀδικεῖν αἴσχιον εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι·  ἐκ   (ταύτης γὰρ αὖ τῆς ὁμολογίας
[461]   ~παρ' αὐτόν, αὐτὸς διδάξειν, ἔπειτα  ἐκ   ταύτης ἴσως τῆς ὁμολογίας ἐναντίον
[523]   δικαστὰς ὑεῖς ἐμαυτοῦ, ~δύο μὲν  ἐκ   τῆς Ἀσίας, Μίνω τε καὶ
[524]   παρὰ τὸν δικαστήν, οἱ μὲν  ἐκ   τῆς Ἀσίας (παρὰ τὸν Ῥαδάμανθυν,
[524]   εἰς Τάρταρον. καὶ τοὺς μὲν  ~ἐκ   τῆς Ἀσίας Ῥαδάμανθυς κρινεῖ, τοὺς
[524]   τε καὶ Ῥαδάμανθυν, ~(ἕνα δὲ  ἐκ   τῆς Εὐρώπης, Αἰακόν· ~οὗτοι οὖν
[524]   Ἀσίας Ῥαδάμανθυς κρινεῖ, τοὺς δὲ  ἐκ   τῆς Εὐρώπης Αἰακός· Μίνῳ δὲ
[455]   καὶ τῶν λιμένων κατασκευὴ  ἐκ   τῆς ~Θεμιστοκλέους συμβουλῆς γέγονεν, τὰ
[472]   ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλειν με  ἐκ   ~τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἀληθοῦς.
[455]   ~Θεμιστοκλέους συμβουλῆς γέγονεν, τὰ δ'  ἐκ   τῆς Περικλέους ἀλλ' οὐκ ἐκ
[460]   τῷ διδάξαντι ἐγκαλεῖν μηδ' ἐξελαύνειν  ἐκ   τῆς πόλεως, ἀλλὰ τῷ ἀδικοῦντι
[508]   ἐάντε χρήματα ἀφαιρεῖσθαι, ~ἐάντε ἐκβάλλειν  ἐκ   τῆς πόλεως, ἐάντε, τὸ ἔσχατον,
[504]   τῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐγγιγνομένῳ  ἐκ   τῆς τάξεως καὶ τοῦ κόσμου;
[504]   ἐστιν ἐν τῷ σώματι τῷ  ἐκ   τῆς τάξεώς τε καὶ τοῦ
[493]   δή, ἄλλην σοι εἰκόνα λέγω  ἐκ   τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νῦν.
[460]   ~(Σωκράτης) ~τὸν δὲ ῥητορικὸν ἀνάγκη  ἐκ   τοῦ λόγου δίκαιον εἶναι. ~(Γοργίας)
[479]   Πῶλε, ἆρ' αἰσθάνῃ τὰ συμβαίνοντα  ἐκ   τοῦ λόγου; βούλει ~συλλογισώμεθα
[463]   οὐκ οἶδα ~καὶ γὰρ ἄρτι  ἐκ   τοῦ λόγου οὐδὲν ἡμῖν καταφανὲς
[511]   ἐὰν δὲ ἐξ Αἰγύπτου  ἐκ   ~τοῦ Πόντου, (ἐὰν πάμπολυ, ταύτης
[516]   ἀγαθὸς τὰ πολιτικὰ Περικλῆς ἦν  ἐκ   τούτου τοῦ λόγου. ~(Καλλίκλης) οὐ
[525]   τὰ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι ~γένωνται,  ἐκ   τούτων τὰ παραδείγματα γίγνεται, καὶ
[524]   ἀκηκοὼς πιστεύω (ἀληθῆ εἶναι· καὶ  ἐκ   ~τούτων τῶν λόγων τοιόνδε τι
[500]   σύμψηφος ἡμῖν εἶ καὶ σὺ  ἐκ   τρίτων; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~τῶν
[525]   πολλοὺς εἶναι τούτων τῶν ~παραδειγμάτων  ἐκ   τυράννων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν
[455]   ἐκ τῆς Περικλέους ἀλλ' οὐκ  ἐκ   τῶν ~δημιουργῶν. ~(Σωκράτης) ~λέγεται ταῦτα,
[526]   ἐξῆν ἀλλὰ γάρ, Καλλίκλεις,  ~ἐκ   τῶν (δυναμένων εἰσὶ καὶ οἱ
[448]   πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν  ἐκ   τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως ~ηὑρημέναι· ἐμπειρία
[511]   τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα  ἐκ   τῶν ἐσχάτων κινδύνων, ὥσπερ
[516]   κατ' ἀρχὰς μὲν ~οὐκ ἐκπίπτουσιν  ἐκ   τῶν ζευγῶν, ἐπειδὰν δὲ θεραπεύσωσιν
[511]   τέχνας ταύτας αἳ ἡμᾶς ἀεὶ  ~ἐκ   τῶν (κινδύνων σῴζουσιν, ὥσπερ καὶ
[508]   οὐδὲ τῶν οἰκείων, οὐδ' ἐκσῶσαι  ἐκ   τῶν μεγίστων κινδύνων, εἰμὶ δὲ
[486]   αὑτῷ δυνάμενον βοηθεῖν μηδ' ἐκσῶσαι  ἐκ   τῶν ~μεγίστων κινδύνων μήτε ἑαυτὸν
[479]   καὶ ἀρετὴ σώματος. κινδυνεύουσι γὰρ  ~ἐκ   τῶν νῦν ἡμῖν ὡμολογημένων τοιοῦτόν
[480]   ῥητορικῆς; δεῖ ~μὲν γὰρ δὴ  ἐκ   τῶν νῦν ὡμολογημένων αὐτὸν ἑαυτὸν
[460]   τοῖς (παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν ~οὐδ' ἐκβάλλειν  ἐκ   τῶν πόλεων, ἐὰν πύκτης
[456]   μάχεσθαι μισεῖν τε καὶ ~ἐκβάλλειν  ἐκ   τῶν πόλεων. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ
[457]   δεῖ μισεῖν τε καὶ ~ἐκβάλλειν  ἐκ   τῶν πόλεων. ἐκεῖνος μὲν γὰρ
[466]   καὶ χρήματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνουσιν  ἐκ   ~τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ
[466]   καὶ ~ἀφαιροῦνται χρήματα καὶ ἐκβάλλουσιν  ἐκ   τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ
[468]   ἄρα σφάττειν βουλόμεθα οὐδ' ἐκβάλλειν  ἐκ   τῶν πόλεων οὐδὲ χρήματα ~ἀφαιρεῖσθαι
[504]   καὶ κόσμου τινός; ~(Καλλίκλης) ἀνάγκη  ἐκ   τῶν πρόσθεν καὶ τοῦτο συνομολογεῖν.
[515]   δή, βέλτιστε, ἀλλ' ἀνάγκη  ἐκ   τῶν ὡμολογημένων, εἴπερ ἀγαθός γ'
[477]   βλάβην ἀμφότερα ~αἴσχιστόν ἐστιν  ἐκ   τῶν ὡμολογημένων ἐν τῷ ἔμπροσθεν.
[498]   μετ' ἐμοῦ τί ἡμῖν συμβαίνει  ἐκ   τῶν ὡμολογημένων· ~καὶ δὶς γάρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005