Alphabétiquement     [«   »]
ἰσχυροτέρου 1
ἰσχυροτέρους 3
ἰσχυροὺς 1
ἴσως 40
Ἰταλικός 1
ἴχνη 1
κἀγαθὴ 1
Fréquences     [«    »]
40 ἔχειν
40 ἡμῖν
39 Πῶλε
40 ἴσως
41 αὐτὸν
41 τίς
42 ἀγαθὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἴσως


Pages
[455]   σχεδὸν καὶ συχνοὺς ~αἰσθάνομαι, οἳ  ἴσως   αἰσχύνοιντ' ἄν σε ἀνερέσθαι. ὑπ'
[465]   οἱ ~γεωμέτραι ἤδη γὰρ (ἂν  ἴσως   ἀκολουθήσαις ὅτι κομμωτικὴ πρὸς
[520]   οἷον ~ταχὺς γενόμενος διὰ παιδοτρίβην,  ἴσως   ἂν ἀποστερήσειε τὴν χάριν, εἰ
[469]   ἀπιστοῦντί σοι δείξαιμι ~τὸ ἐγχειρίδιον,  ἴσως   ἂν εἴποις ἰδὼν ὅτι
[518]   δὲ ὄψον, δὲ οἶνον.  ἴσως   ἂν οὖν ἠγανάκτεις, εἴ σοι
[455]   ~νόμισον καὶ τὸ σὸν σπεύδειν·  ἴσως   γὰρ καὶ τυγχάνει τις τῶν
[458]   ἐν τοῖς λεγομένοις ὑπὸ σοῦ·  ἴσως   γάρ τοι σοῦ ~ὀρθῶς λέγοντος
[499]   τὸν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ὁμοίως,  ἴσως   δὲ καὶ μᾶλλον τὸν ~κακόν;
[490]   καλὸν καὶ ἀγαθόν, τοῦτον δὴ  ἴσως   δεῖ πλεονεκτεῖν τῶν ~σπερμάτων καὶ
[515]   ἔλεγεν; ~(Καλλίκλης) ἴσως. ~(Σωκράτης) ~οὐκ  ἴσως   δή, βέλτιστε, ἀλλ' ἀνάγκη
[481]   λέγεις θαυμάζοι ~ὡς ἄτοπά ἐστιν,  ἴσως   εἴποις ἂν αὐτῷ, εἰ βούλοιο
[519]   ~αἰτίους τῶν κακῶν· σοῦ δὲ  ἴσως   ἐπιλήψονται, ἐὰν μὴ εὐλαβῇ, καὶ
[471]   Μακεδόνων, ἀλλ' οὐκ εὐδαιμονέστατος, καὶ  ἴσως   ἔστιν ὅστις ~Ἀθηναίων ἀπὸ σοῦ
[490]   οὐδὲ ποτῶν. ~(Σωκράτης) ~μανθάνω, ἀλλ'  ἴσως   ἱματίων, καὶ δεῖ τὸν ὑφαντικώτατον
[513]   ἀντιστατεῖ μοι· ἀλλ' ἐὰν ~πολλάκις  (ἴσως   καὶ) βέλτιον (ταὐτὰ ταῦτα διασκοπώμεθα,
[483]   τὸν τῆς ~φύσεως, οὐ μέντοι  ἴσως   κατὰ τοῦτον ὃν ἡμεῖς τιθέμεθα·
[504]   γιγνομένῳ; ~(Καλλίκλης) Ὑγίειαν καὶ ἰσχὺν  ἴσως   λέγεις. ~(Σωκράτης) ~ἔγωγε. τί δὲ
[490]   ταῦτα ~καὶ βέλτιστον. τὸν σκυτοτόμον  ἴσως   μέγιστα δεῖ ὑποδήματα καὶ πλεῖστα
[465]   ψυχῇ, ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι.  ἴσως   μὲν οὖν ~ἄτοπον πεποίηκα, ὅτι
[458]   τοιοῦτος εἶναι οἷον σὺ ὑφηγῇ·  ἴσως   ~μέντοι χρῆν ἐννοεῖν καὶ τὸ
[521]   εἰσαχθεὶς εἰς δικαστήριον ὑπὸ πάνυ  ἴσως   μοχθηροῦ ~ἀνθρώπου καὶ φαύλου. ~(Σωκράτης)
[498]   ~(Σωκράτης) ἆρα ὁμοίως; ~(Καλλίκλης) μᾶλλον  ἴσως   οἱ δειλοί. ~(Σωκράτης) ἀπιόντων δ'
[522]   τοιούτους δικαστάς; οὐ μέγα; ~(Καλλίκλης)  ἴσως·   οἴεσθαί γε χρή. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[522]   δικασταί, οὔτε ἄλλο οὐδέν· ὥστε  ἴσως,   ὅτι ἂν τύχω, τοῦτο πείσομαι.
[452]   ὢν ταῦτα λέγεις; εἴποι ἂν  ἴσως   ὅτι ἰατρός. τί οὖν λέγεις;
[500]   ποτ' ἐστὶν οὗτος ἐκείνου διαφέρων.  ἴσως   (οὖν βέλτιστόν ~ἐστιν, ὡς ἄρτι
[500]   ἀλλήλοιν καὶ ~ὁπότερον βιωτέον αὐτοῖν.  ἴσως   οὖν οὔπω οἶσθα τί λέγω.
[458]   παροῦσι πολλὰ ἐπεδειξάμην, καὶ νῦν  ἴσως   πόρρω ἀποτενοῦμεν, ~(ἢν διαλεγώμεθα. σκοπεῖν
[493]   ἄρα τις μυθολογῶν κομψὸς ἀνήρ,  ἴσως   Σικελός ~τις Ἰταλικός, παράγων
[480]   ἔμοιγε δοκεῖ, τοῖς μέντοι ἔμπροσθεν  ἴσως   σοι ~ὁμολογεῖται. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν
[473]   ~(Πῶλος) ἀληθῆ γε οἰόμενος. ~(Σωκράτης)  ~ἴσως.   σὺ δέ γε εὐδαίμονας αὖ
[519]   αἰτίων ὄντων τῶν κακῶν ἀλλ'  ἴσως   συναιτίων. καίτοι ἔγωγε ~ἀνόητον πρᾶγμα
[515]   ὅτε ~τὰ τελευταῖα ἔλεγεν; ~(Καλλίκλης)  ἴσως.   ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἴσως δή,
[498]   δ' οὐ μᾶλλον χαίρουσιν; ~(Καλλίκλης)  ἴσως.   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν λυποῦνται μὲν καὶ
[490]   εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα λέγεις,  ἴσως   τὰ τοιάδε· οἷον γεωργικὸν ἄνδρα
[493]   ζῆν; ~(καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι  ἴσως   τέθναμεν· ἤδη γάρ του ἔγωγε
[461]   αὐτὸς διδάξειν, ἔπειτα ἐκ ταύτης  ἴσως   τῆς ὁμολογίας ἐναντίον τι ~συνέβη
[527]   ἐνθάδε σὺ ἐκεῖ, καί σε  ἴσως   ~τυπτήσει τις καὶ ἐπὶ κόρρης
[489]   παντοδαπῶν ἀνθρώπων μηδενὸς ἀξίων πλὴν  ~ἴσως   τῷ σώματι ἰσχυρίσασθαι, καὶ οὗτοι
[452]   πῶς γὰρ οὔ, φαίη ἂν  ἴσως,   Σώκρατες, ὑγίεια; ~τί δ'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005