Alphabétiquement     [«   »]
δέδεται 1
δεηθῇ 1
δεήσει 1
δεῖ 50
δειλίαν 1
δειλοί 2
δειλοὶ 5
Fréquences     [«    »]
49 αὐτὸς
48 κατὰ
48 τὰς
50 δεῖ
50 οὕτω
51 ἐπὶ
51 οὕτως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

δεῖ


Pages
[456]   ἐν ἄλλῳ τινὶ συλλόγῳ ὁπότερον  δεῖ   ~αἱρεθῆναι ἰατρόν, οὐδαμοῦ (ἂν φανῆναι
[455]   ἐν ἑκάστῃ αἱρέσει τὸν ~τεχνικώτατον  δεῖ   αἱρεῖσθαι. οὐδ' ὅταν τειχῶν περὶ
[488]   τοὺς ἰσχυροτέρους κρείττους καλεῖς καὶ  ~δεῖ   ἀκροᾶσθαι τοῦ ἰσχυροτέρου τοὺς ἀσθενεστέρους,
[474]   ἄλλοι πάντες. ~(Πῶλος) πολλοῦ γε  δεῖ,   ἀλλ' οὔτ' ἐγὼ οὔτε σὺ
[486]   ἱκανῶς ἔχω καὶ οὐδέν με  δεῖ   ἄλλης ~βασάνου; ~(Καλλίκλης) πρὸς τί
[527]   (Γοργίας) οὐκ ~ἔχετε ἀποδεῖξαι ὡς  δεῖ   ἄλλον τινὰ βίον ζῆν
[459]   ~αὐτὰ μὲν τὰ πράγματα οὐδὲν  δεῖ   αὐτὴν εἰδέναι ὅπως ἔχει, μηχανὴν
[491]   ἄρχοντα· τοῦτο μὲν οὐδὲν  δεῖ,   αὐτὸν ἑαυτοῦ ~ἄρχειν, τῶν δὲ
[523]   δεῖ κρίνεσθαι. ~καὶ τὸν κριτὴν  δεῖ   γυμνὸν εἶναι, τεθνεῶτα, αὐτῇ τῇ
[494]   ἤρξω, καὶ ὅπως μὴ ἀπαισχυνῇ.  δεῖ   δέ, ὡς ~ἔοικε, μηδ' ἐμὲ
[509]   ~ἀδικήσει καὶ ἐπὶ (τοῦτο  δεῖ   δύναμίν τινα καὶ τέχνην παρασκευάσασθαι,
[513]   Καλλίκλεις· οὐ γὰρ μιμητὴν  δεῖ   εἶναι ἀλλ' αὐτοφυῶς ὅμοιον ~τούτοις,
[492]   κολαστέον, εἰ μέλλει τις οἷον  δεῖ   εἶναι, ἐῶντα ~δὲ αὐτὰς ὡς
[508]   ὀρθῶς ῥητορικὸν ἔσεσθαι δίκαιον ἄρα  δεῖ   εἶναι καὶ ἐπιστήμονα ~τῶν δικαίων,
[510]   τὸ μὴ ἀδικεῖν; πολλοῦ  δεῖ,   εἴπερ ὅμοιος ἔσται τῷ ἄρχοντι
[500]   καὶ ὁποῖα ~κακά, τεχνικοῦ  δεῖ   εἰς ἕκαστον; ~(Καλλίκλης) τεχνικοῦ. ~(Σωκράτης)
[487]   ζώσης καὶ μὴ τρία ἄρα  δεῖ   ἔχειν σὺ πάντα ἔχεις,
[507]   σκοπὸς εἶναι πρὸς ὃν βλέποντα  δεῖ   ~ζῆν, καὶ πάντα εἰς τοῦτο
[507]   μὴ προσήκει, ἀλλ'  δεῖ   καὶ πράγματα καὶ ἀνθρώπους καὶ
[500]   ~(Σωκράτης) ~τῶν ἀγαθῶν ἄρα ἕνεκα  δεῖ   καὶ τἆλλα καὶ τὰ ἡδέα
[523]   κριτέον ἁπάντων τούτων· τεθνεῶτας γὰρ  δεῖ   κρίνεσθαι. ~καὶ τὸν κριτὴν δεῖ
[480]   μεγάλη χρεία ἐστὶν τῆς ῥητορικῆς;  δεῖ   ~μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν
[456]   ἐστὶν καὶ τοιαύτη τῆς τέχνης·  ~δεῖ   μέντοι, Σώκρατες, τῇ ῥητορικῇ
[457]   τέχνῃ ἀδικῇ, οὐ τὸν διδάξαντα  δεῖ   μισεῖν τε καὶ ~ἐκβάλλειν ἐκ
[490]   τῷ μὲν ~ἄρχειν πάντα ἐκεῖνον  δεῖ   νέμειν, ἐν τῷ δὲ ἀναλίσκειν
[457]   ~οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα  δεῖ   οὔτε τοὺς ἰατροὺς τὴν δόξαν
[470]   Σώκρατες, οὐδέν γέ σε  δεῖ   παλαιοῖς (πράγμασιν ἐλέγχειν· τὰ ~γὰρ
[490]   ~ἀλλ' εἰς ὑποδήματα δῆλον ὅτι  δεῖ   πλεονεκτεῖν τὸν (φρονιμώτατον εἰς ταῦτα
[490]   καὶ ἀγαθόν, τοῦτον δὴ ἴσως  δεῖ   πλεονεκτεῖν τῶν ~σπερμάτων καὶ ὡς
[459]   εἰδότος; ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ  ~δεῖ   προεπιστάμενον ταῦτα ἀφικέσθαι παρὰ σὲ
[456]   ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τούτου ἕνεκα  δεῖ   πρὸς ἅπαντας χρῆσθαι ~ἀνθρώπους, ὅτι
[485]   ὅτι ἀμελεῖς, ~Σώκρατες, ὧν  δεῖ   σε ἐπιμελεῖσθαι, ~καὶ φύσιν ψυχῆς
[513]   οἰκῇ, ~καὶ νῦν δὲ ἄρα  δεῖ   σὲ ὡς ὁμοιότατον γίγνεσθαι τῷ
[463]   γὰρ κακὰ αἰσχρὰ καλῶ ἐπειδὴ  δεῖ   σοι ἀποκρίνασθαι ὡς ἤδη ~εἰδότι
[481]   πράττομεν, ὡς ἔοικεν,  δεῖ;   ~(Σωκράτης) ~ὦ Καλλίκλεις, εἰ μή
[511]   εἴς τι τοιοῦτον ~ἐμπέσωσιν οὗ  δεῖ   ταύτης τῆς ἐπιστήμης. εἰ δ'
[480]   γε αὖ μεταβαλόντα, εἰ ἄρα  δεῖ   τινα κακῶς ποιεῖν, εἴτ' ἐχθρὸν
[460]   λέγων ὀλίγῳ πρότερον ὅτι οὐ  δεῖ   τοῖς (παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν ~οὐδ' ἐκβάλλειν
[515]   σοῦ ἀποκρινοῦμαι. εἰ ~τοίνυν τοῦτο  δεῖ   τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα παρασκευάζειν τῇ
[491]   σοι ~νῦν παρρησιαζόμενος λέγω, ὅτι  δεῖ   τὸν ὀρθῶς βιωσόμενον τὰς μὲν
[490]   ~μανθάνω, ἀλλ' ἴσως ἱματίων, καὶ  δεῖ   τὸν ὑφαντικώτατον μέγιστον ἱμάτιον ἔχειν
[490]   σὸν ~λόγον, καὶ τοῦτον ἄρχειν  δεῖ,   τοὺς δ' ἄρχεσθαι, καὶ πλέον
[456]   τῶν φίλων, οὐ τούτου ἕνεκα  δεῖ   τοὺς ~(παιδοτρίβας καὶ τοὺς ἐν
[456]   οὐ τούτου ἕνεκα τοὺς φίλους  δεῖ   ~τύπτειν οὐδὲ κεντεῖν τε καὶ
[505]   ἄδικος καὶ ἀνόσιος, εἴργειν αὐτὴν  δεῖ   τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ~μὴ ἐπιτρέπειν
[490]   βέλτιστον. τὸν σκυτοτόμον ἴσως μέγιστα  δεῖ   ὑποδήματα καὶ πλεῖστα ~ὑποδεδεμένον περιπατεῖν.
[484]   πόλιν, καὶ τῶν λόγων οἷς  δεῖ   χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς ~συμβολαίοις
[449]   αὐτὰ εἰπεῖν. ~(Σωκράτης) ~τούτου μὴν  δεῖ,   Γοργία· καί μοι ἐπίδειξιν
[517]   ~(Καλλίκλης) ~ἀλλὰ μέντοι πολλοῦ γε  δεῖ,   Σώκρατες, μή ποτέ τις
[507]   διώκειν, καὶ ὑπομένοντα καρτερεῖν ὅπου  δεῖ·   ὥστε ~πολλὴ (ἀνάγκη, Καλλίκλεις,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005