Alphabétiquement     [«   »]
τούτω 1
τούτῳ 23
Τούτων 1
τούτων 70
τουτωνί 1
τουτωνὶ 1
τραγῳδίας 1
Fréquences     [«    »]
66 γάρ
68 ναί
69 ὥσπερ
70 τούτων
75 πάνυ
77 νῦν
80 ἄρα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

τούτων


Pages
[454]   καὶ ἄρτι ἔλεγον, καὶ περὶ  τούτων   ἐστι δίκαιά τε καὶ
[499]   ~καὶ πίνειν ἡδονάς, ἄρα  τούτων   αἱ μὲν ὑγίειαν ποιοῦσαι ἐν
[476]   ὡμολόγηται; ~(Πῶλος) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)  τούτων   ἄρα μὲν ποιεῖ καλά,
[517]   σώματος θεραπεία, ἥνπερ καὶ προσήκει  τούτων   ἄρχειν πασῶν τῶν τεχνῶν ~καὶ
[474]   παρόντας, ἀλλ' εἰ μὴ ~ἔχεις  τούτων   βελτίω ἔλεγχον, ὅπερ νυνδὴ ἐγὼ
[517]   εἰκόνων ~λέγω, ἵνα ῥᾷον καταμάθῃς.  τούτων   γὰρ ποριστικὸν εἶναι κάπηλον
[450]   ἀληθῆ λέγεις. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' οὔτοι  τούτων   γε οὐδεμίαν οἶμαί σε βούλεσθαι
[477]   ἔμοιγε δοκεῖ, Σώκρατες, ἀπὸ  τούτων   γε. ~(Σωκράτης) ~ὑπερφυεῖ τινι ἄρα
[508]   ἔφη πῶλος δι' αἰσχύνην ὁμολογῆσαι.  ~τούτων   δὲ οὕτως ἐχόντων σκεψώμεθα τί
[465]   ἂν ἄλογον πρᾶγμα·  τούτων   δὲ πέρι εἰ ἀμφισβητεῖς, ἐθέλω
[476]   πάσχειν. ~(Πῶλος) ἀλλ' ὁμολογῶ. ~(Σωκράτης)  ~τούτων   δὴ ὁμολογουμένων, τὸ δίκην διδόναι
[517]   πολῖται, ~ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν  (τούτων   διέφερον ἐκεῖνοι· ὅπερ μόνον ἔργον
[527]   γ' ἂν ἦν θαυμαστὸν καταφρονεῖν  τούτων,   εἴ πῃ ζητοῦντες ~εἴχομεν αὐτῶν
[493]   δὲ σπάνια καὶ χαλεπὰ ἑκάστου  τούτων   εἴη καὶ μετὰ πολλῶν πόνων
[501]   μὲν ἄν σοι δοκῇ  τούτων   εἶναι, φάθι, δ' ἂν
[501]   ὧν πράττει, καὶ λόγον ἔχει  τούτων   ἑκάστου δοῦναι, ~ἰατρική·
[523]   (οἱ οὖν δικασταὶ ὑπό τε  τούτων   ~ἐκπλήττονται, καὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ
[517]   ~σοι ὁμολογῶ δεινοτέρους εἶναι ἐκείνους  τούτων   ἐκπορίζειν. πρᾶγμα οὖν γελοῖον ~ποιοῦμεν
[465]   φίλε Πῶλε σὺ γὰρ  τούτων   ἔμπειρος ὁμοῦ ἂν ~πάντα χρήματα
[453]   λόγος ἐστίν, ~καὶ ἐμὲ εἶναι  τούτων   ἕνα· ἀξιῶ δὲ καὶ σέ.
[518]   τῶν τεχνῶν ~καὶ χρῆσθαι τοῖς  τούτων   ἔργοις διὰ τὸ εἰδέναι ὅτι
[477]   ἐστι καὶ ἀνίᾳ ὑπερβάλλον αἴσχιστον  τούτων   ἐστὶν ~βλάβῃ ἀμφότερα;
[474]   τὰ ἐπιτηδεύματα οὐ δήπου ἐκτὸς  τούτων   ~ἐστίν, τὰ καλά, τοῦ
[464]   περὶ τὸ αὐτὸ οὖσαι, ~ἑκάτεραι  τούτων,   τε ἰατρικὴ τῇ γυμναστικῇ
[491]   ~ἰατροὺς οὐδὲν παύῃ, ὡς περὶ  τούτων   ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον. ~(Σωκράτης)
[493]   μήτε τι ~φροντίζοι, ἀλλ' ἕνεκα  τούτων   ἡσυχίαν ἔχοι· τῷ δ' ἑτέρῳ
[496]   καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τἀναντία  τούτων,   κακά τε καὶ ἀθλιότητα, ~ἐν
[499]   μὲν ἀγαθαί, αἱ δὲ (τἀναντία  τούτων   ~κακαί; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)
[478]   ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης) τί οὖν  τούτων   κάλλιστόν ἐστιν (ὧν λέγεις) ~(Πῶλος)
[474]   ~τοὺς θεωροῦντας; ἔχεις τι ἐκτὸς  τούτων   λέγειν περὶ σώματος κάλλους; ~(Πῶλος)
[519]   ὑπ' αὐτῆς ἀπόλλυνται, ὡς  τούτων   ~λόγος. τὸ δὲ ὅλον ψεῦδός
[459]   σὺ τῆς ῥητορικῆς διδάσκαλος  τούτων   μὲν οὐδὲν διδάξεις ~τὸν ἀφικνούμενον
[447]   ἡμῖν ὀλίγον πρότερον ~ἐπεδείξατο. ~(Σωκράτης)  ~τούτων   μέντοι, Καλλίκλεις, αἴτιος (Χαιρεφῶν)
[448]   δὲ κατὰ τύχην. ἑκάστων δὲ  τούτων   μεταλαμβάνουσιν ἄλλοι ἄλλων ~ἄλλως, τῶν
[458]   σκοπεῖν οὖν χρὴ καὶ τὸ  τούτων,   μή τινας αὐτῶν κατέχομεν ~βουλομένους
[488]   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τὰ  τούτων   νόμιμα κατὰ φύσιν καλά, κρειττόνων
[464]   γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ  τούτων   οἴει τινὰ εἶναι ἑκατέρου εὐεξίαν;
[471]   καὶ μὴν οὐδέν γέ σοι  τούτων   ὁμολογῶ ὧν σὺ φῄς. ~(Πῶλος)
[462]   οὖν. ~(Σωκράτης) ~καὶ νῦν δὴ  τούτων   ὁπότερον βούλει ποίει, ἐρώτα
[517]   νῦν ἔργα τοιαῦτα ~ἐργάσηται οἷα  τούτων   ὅστις (βούλει εἴργασται. ~(Σωκράτης) ~ὦ
[464]   διαφέρουσίν τι ἀλλήλων. τεττάρων δὴ  τούτων   οὐσῶν, καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ
[467]   ἐστὶν κακὸν μεταξὺ  τούτων,   ~οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακόν; ~(Πῶλος)
[521]   Σώκρατες, πιστεύειν μηδ' ἂν ἓν  τούτων   παθεῖν, ὡς οἰκῶν ~ἐκποδὼν καὶ
[487]   ~ἔχει δὴ οὑτωσὶ δῆλον ὅτι  τούτων   πέρι νυνί· (ἐάν τι σὺ
[467]   τὰ ~τοιαῦτα, κακὰ δὲ τἀναντία  τούτων;   ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~τὰ δὲ
[526]   ταῦτα καὶ Αἰακός ἑκάτερος  τούτων   ῥάβδον ἔχων δικάζει δὲ
[517]   ~ἔμπορον δημιουργόν του αὐτῶν  (τούτων,   σιτοποιὸν ὀψοποιὸν ~ὑφάντην
[456]   οἱ νικῶντες τὰς γνώμας περὶ  τούτων.   ~(Σωκράτης) ~ταῦτα καὶ θαυμάζων,
[525]   τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι ~γένωνται, ἐκ  τούτων   τὰ παραδείγματα γίγνεται, καὶ οὗτοι
[518]   κατὰ τὸ δίκαιον δεσποίνας εἶναι  τούτων.   ταὐτὰ οὖν ταῦτα ὅτι ἔστιν
[523]   ~αὐτῶν. ἔπειτα γυμνοὺς κριτέον ἁπάντων  τούτων·   τεθνεῶτας γὰρ δεῖ κρίνεσθαι. ~καὶ
[459]   ῥητορικήν, ἐὰν μὴ προειδῇ περὶ  τούτων   τὴν ~ἀλήθειαν; πῶς τὰ
[501]   δὴ πότερον ~συγκατατίθεσαι ἡμῖν περὶ  τούτων   τὴν αὐτὴν δόξαν ἀντίφῃς;
[503]   τέχνη τις εἴη τοιοῦτον ἄνδρα  τούτων   τινὰ ~(γεγονέναι) οὐκ ἔχω ἔγωγε
[486]   ἂν οἴει με ἅσμενον ~εὑρεῖν  τούτων   τινὰ τῶν λίθων βασανίζουσιν
[521]   ἐάνπερ εἰσίω εἰς ~δικαστήριον περὶ  (τούτων   τινὸς κινδυνεύων, σὺ λέγεις,
[451]   γὰρ ῥητορικὴ τυγχάνει ~μὲν οὖσα  τούτων   τις τῶν τεχνῶν τῶν τὸ
[503]   οὑτωσὶ ἀτρέμα σκοπούμενοι εἴ τις  τούτων   τοιοῦτος γέγονεν· φέρε γάρ, ~ὁ
[494]   τούτοις ἐφεξῆς ἅπαντα ἐρωτᾷ. καὶ  τούτων   ~τοιούτων ὄντων κεφάλαιον, τῶν
[512]   οὐ φιλοψυχητέον, ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα ~περὶ  τούτων   τῷ θεῷ καὶ πιστεύσαντα ταῖς
[458]   τε καὶ Σώκρατες, αὐτοὶ ἀκούετε  τούτων   τῶν ἀνδρῶν ~βουλομένων ἀκούειν ἐάν
[482]   τις παύσει τὰ (σὰ παιδικὰ  τούτων   τῶν λόγων, οὐδὲ σὺ παύσῃ
[526]   οὖν, Καλλίκλεις, ὑπό τε  τούτων   τῶν λόγων πέπεισμαι, ~καὶ σκοπῶ
[524]   πιστεύω (ἀληθῆ εἶναι· καὶ ἐκ  ~τούτων   τῶν λόγων τοιόνδε τι λογίζομαι
[525]   δὲ καὶ τοὺς πολλοὺς εἶναι  τούτων   τῶν ~παραδειγμάτων ἐκ τυράννων καὶ
[477]   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~τίς οὖν  τούτων   τῶν πονηριῶν αἰσχίστη; οὐχ
[490]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἦ οὖν  τούτων   τῶν σιτίων πλέον ἡμῶν ἑκτέον
[454]   λέγειν τὴν πειθὼ καὶ περὶ  τούτων,   Γοργία· ~ἀλλ' ἵνα μὴ
[452]   σοι αὐτίκα παρασταῖεν οἱ δημιουργοὶ  τούτων   ὧν ἐπῄνεσεν τὸ σκολιὸν
[487]   σκέψις, ~Καλλίκλεις, περὶ  τούτων   ὧν σὺ δή μοι ἐπετίμησας,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005