Alphabétiquement     [«   »]
ἀπριάτας 1
ἄρ 3
ἆρ 25
ἄρα 80
ἆρα 24
ἀργοὺς 1
ἀργύριον 3
Fréquences     [«    »]
77 νῦν
75 πάνυ
70 τούτων
80 ἄρα
82 ἐὰν
82 τις
84 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἄρα


Pages
[519]   καὶ ~ἀγαθὰ τὴν πόλιν πεποιηκότες  ἄρα   ἀδίκως ὑπ' αὐτῆς ἀπόλλυνται, ὡς
[524]   ~ἀπ' ἀλλήλοιν· ἐπειδὰν δὲ διαλυθῆτον  ἄρα   ἀπ' ἀλλήλοιν, οὐ πολὺ ἧττον
[496]   πάντως δήπου. ~(Σωκράτης) ~ἐὰν εὕρωμεν  ἄρα   ἄττα ὧν ἅμα τε ἀπαλλάττεται
[460]   εἶναι. ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐδέποτε  ἄρα   βουλήσεται ῥητορικὸς ἀδικεῖν. ~(Γοργίας)
[460]   ~(Γοργίας) φαίνεταί γε. ~(Σωκράτης) ~οὐδέποτε  ἄρα   βουλήσεται γε δίκαιος ἀδικεῖν.
[469]   ~(Σωκράτης) ἥκιστά γε. ~(Πῶλος) σὺ  ἄρα   βούλοιο ἂν ἀδικεῖσθαι μᾶλλον
[508]   μέλλοντα ὀρθῶς ῥητορικὸν ἔσεσθαι δίκαιον  ἄρα   δεῖ εἶναι καὶ ἐπιστήμονα ~τῶν
[487]   τε ζώσης καὶ μὴ τρία  ἄρα   δεῖ ἔχειν σὺ πάντα
[513]   ἂν οἰκῇ, ~καὶ νῦν δὲ  ἄρα   δεῖ σὲ ὡς ὁμοιότατον γίγνεσθαι
[480]   δέ γε αὖ μεταβαλόντα, εἰ  ἄρα   δεῖ τινα κακῶς ποιεῖν, εἴτ'
[453]   πείθει; ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~πειθοῦς  ἄρα   δημιουργός ἐστιν καὶ ἀριθμητική;
[455]   ἄδικον. ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐδ'  ἄρα   διδασκαλικὸς ῥήτωρ ἐστὶν δικαστηρίων
[517]   οἶμαι ὡμολογηκέναι καὶ ἐγνωκέναι ὡς  ἄρα   διττὴ ~αὕτη τις (ἡ πραγματεία
[468]   τῶν ἀγαθῶν. ~(Σωκράτης) ~τὸ ἀγαθὸν  ἄρα   διώκοντες καὶ βαδίζομεν ὅταν βαδίζωμεν,
[475]   κακῷ; ~(Πῶλος) ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ~ὅταν  ἄρα   δυοῖν καλοῖν θάτερον κάλλιον ᾖ,
[506]   ~φαίην ἂν ἔγωγε. ~κόσμος τις  ἄρα   ἐγγενόμενος ἐν ἑκάστῳ ἑκάστου
[468]   ~(Πῶλος) οὐκ ἔστιν. ~(Σωκράτης) ~ἀληθῆ  ἄρα   ἐγὼ ἔλεγον, λέγων ὅτι ἔστιν
[475]   τοῦτον τὸν λόγον. ~(Σωκράτης) ~ἀληθῆ  ἄρα   ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι οὔτ' ἂν
[508]   ~καλῶς λέγεται οὔ, ὡς  ἄρα   ἐγὼ οὐχ οἷός τ' εἰμὶ
[470]   οὐκ ~ἀληθῆ λέγεις; ~(Σωκράτης) ~πολλὴν  ἄρα   ἐγὼ τῷ παιδὶ χάριν ἕξω,
[521]   ~ἀνθρώπου καὶ φαύλου. ~(Σωκράτης) ~ἀνόητος  ἄρα   εἰμί, Καλλίκλεις, ὡς ἀληθῶς,
[490]   καὶ σφόδρα γε. ~(Σωκράτης) ~πολλάκις  ἄρα   εἷς φρονῶν μυρίων μὴ φρονούντων
[469]   θαυμασία ἄρτι προσγέγονεν· ἐὰν γὰρ  ἄρα   ἐμοὶ δόξῃ ~τινὰ τουτωνὶ τῶν
[512]   αὐτοῦ ὠφέληται· εἰ δέ τις  ἄρα   ἐν τῷ τοῦ σώματος ~τιμιωτέρῳ,
[500]   ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~τῶν ἀγαθῶν  ἄρα   ἕνεκα δεῖ καὶ τἆλλα καὶ
[515]   ἐν ἡμῖν. ἄλλου του  ἄρα   ἐπιμελήσῃ ἡμῖν ἐλθὼν ~ἐπὶ τὰ
[479]   κακοῦ; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~δεύτερον  ἄρα   ἐστὶν τῶν κακῶν μεγέθει τὸ
[478]   διδούς. ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) κάκιστα  ἄρα   ζῇ ἔχων (ἀδικίαν) καὶ
[502]   ~θεάτροις; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~νῦν  ἄρα   ἡμεῖς ηὑρήκαμεν ῥητορικήν τινα πρὸς
[508]   Πῶλον αἰσχύνῃ ᾤου συγχωρεῖν, ἀληθῆ  ~ἄρα   ἦν, τὸ εἶναι τὸ ἀδικεῖν
[477]   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~ἡ ἀδικία  ἄρα   καὶ ἀκολασία καὶ
[504]   ἔστω τοῦτο οὕτω. ~(Σωκράτης) ~τάξεως  ἄρα   καὶ κόσμου τυχοῦσα οἰκία χρηστὴ
[524]   ταὐτὸν δή μοι δοκεῖ ~τοῦτ'  ἄρα   καὶ περὶ τὴν ψυχὴν εἶναι,
[506]   ὄντων; ~ἔμοιγε δοκεῖ. ~καὶ ψυχὴ  ἄρα   κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς ἀμείνων
[493]   τετρημένῳ ~κοσκίνῳ. τὸ δὲ κόσκινον  ἄρα   λέγει, ὡς ἔφη πρὸς
[475]   Σώκρατες, τοῦτό γε. ~(Σωκράτης) οὐκ  ἄρα   λύπῃ γε ὑπερέχει. ~(Πῶλος) οὐ
[521]   ὅτι ὡς διακονήσοντα. ~(Σωκράτης) ~κολακεύσοντα  ἄρα   με, γενναιότατε, παρακαλεῖς. ~(Καλλίκλης)
[472]   ἀθλιώτατος εἴη. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' ἐὰν  ἄρα   μὴ τυγχάνῃ δίκης ἀδικῶν,
[489]   νομίζουσιν οὕτως. ~(Σωκράτης) ~οὐ νόμῳ  ἄρα   μόνον ἐστὶν αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν
[488]   οὔ; ~(Σωκράτης) τὰ τῶν πολλῶν  ἄρα   νόμιμα τὰ τῶν κρειττόνων ἐστίν.
[476]   ~(Πῶλος) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) τούτων  ἄρα   μὲν ποιεῖ καλά,
[478]   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~εὐδαιμονέστατος μὲν  ἄρα   μὴ ἔχων κακίαν ἐν
[498]   φῄς; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ἀγαθοὶ  ἄρα   οἳ ἂν χαίρωσι, κακοὶ δὲ
[492]   φημὶ ταῦτα ἐγώ. ~(Σωκράτης) ~οὐκ  ἄρα   ὀρθῶς λέγονται οἱ μηδενὸς δεόμενοι
[489]   τοὺς ἀμείνους ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ὁρᾷς  ἄρα   ὅτι σὺ αὐτὸς ὀνόματα λέγεις,
[471]   καὶ πονηρὸν ἄθλιον. ~(Πῶλος) ἄθλιος  ἄρα   οὗτός ἐστιν Ἀρχέλαος κατὰ
[476]   τύπτεσθαι; ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~τοιοῦτον  ἄρα   πάθος τῷ τυπτομένῳ ἐστὶν οἷον
[477]   ὠφέλιμα. ~(Πῶλος) ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ἀγαθὰ  ἄρα   πάσχει δίκην διδούς; ~(Πῶλος)
[478]   δῆλον δή. ~(Σωκράτης) ~χρηματιστικὴ μὲν  ἄρα   πενίας ἀπαλλάττει, (ἰατρικὴ δὲ νόσου,
[449]   ~ὑγιαίνοιεν; ~(Γοργίας) οὔ. ~(Σωκράτης) ~οὐκ  ἄρα   περὶ πάντας γε τοὺς λόγους
[477]   διδούς; ~(Πῶλος) ἔοικεν. ~(Σωκράτης) ὠφελεῖται  ἄρα;   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ~ἆρα ἥνπερ
[448]   πολλῶν ἐτῶν. ~(Χαιρεφῶν) που  ἄρα   ῥᾳδίως ἀποκρινῇ, Γοργία. ~(Γοργίας)
[454]   οὔ; ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκ  ἄρα   ῥητορικὴ μόνη πειθοῦς ἐστιν δημιουργός.
[450]   ἐν τοῖς λόγοις, τὴν ἀριθμητικὴν  ἄρα   ~ῥητορικήν, Γοργία, λέγεις; ἀλλ'
[462]   ἐμπειρίαν ἔγωγέ τινα. ~(Πῶλος) ἐμπειρία  ἄρα   σοι δοκεῖ ῥητορικὴ εἶναι;
[500]   ἐγὼ ἔλεγον, διομολόγησαί μοι, εἰ  ἄρα   σοι ἔδοξα τότε ~ἀληθῆ λέγειν.
[468]   ποιοῦμεν; ~(Πῶλος) μάλιστα. ~(Σωκράτης) ~οὐκ  ἄρα   σφάττειν βουλόμεθα οὐδ' ἐκβάλλειν ἐκ
[507]   κοσμία σώφρων; ~πολλὴ ἀνάγκη. ~ἡ  ἄρα   σώφρων ψυχὴ ἀγαθή. ἐγὼ μὲν
[505]   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~τὸ κολάζεσθαι  ἄρα   τῇ ψυχῇ ἄμεινόν ἐστιν
[510]   ἔχει; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~εἰ  ἄρα   τις ἐννοήσειεν ἐν ταύτῃ τῇ
[502]   λόγοι; ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) δημηγορία  ἄρα   τίς ἐστιν ποιητική. ~(Καλλίκλης)
[493]   ~μεταπίπτειν ἄνω κάτω, καὶ τοῦτο  ἄρα   τις μυθολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως
[480]   Σώκρατες; ~(Σωκράτης) ~ἐπὶ μὲν  ἄρα   τὸ ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρ τῆς ἀδικίας
[497]   ὡμολόγηκας. ~(Καλλίκλης) φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~οὐκ  ἄρα   τὸ χαίρειν ἐστὶν εὖ πράττειν
[468]   ~(Πῶλος) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἕνεκ'  ἄρα   τοῦ ἀγαθοῦ ἅπαντα ταῦτα ποιοῦσιν
[459]   ὅτι. ~(Σωκράτης) ~ὁ οὐκ εἰδὼς  ἄρα   τοῦ εἰδότος ἐν οὐκ εἰδόσι
[469]   καὶ τὰ ἴδια· ~ἀλλ' οὐκ  ἄρα   τοῦτ' ἔστιν τὸ μέγα δύνασθαι,
[499]   ἐσθίειν ~καὶ πίνειν ἡδονάς,  ἄρα   τούτων αἱ μὲν ὑγίειαν ποιοῦσαι
[469]   ἀδικεῖσθαι ἀδικεῖν. ~(Πῶλος) σὺ  ἄρα   τυραννεῖν οὐκ ἂν δέξαιο; ~(Σωκράτης)
[495]   ἰσχυρίζῃ; ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ἐπιχειρῶμεν  ἄρα   τῷ λόγῳ ὡς σοῦ σπουδάζοντος;
[448]   ~(Πῶλος) πάνυ γε. ~(Χαιρεφῶν) ἰατρὸν  ἄρα   φάσκοντες αὐτὸν εἶναι καλῶς ἂν
[498]   κακοί; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~παραπλησίως  ἄρα   χαίρουσιν καὶ λυποῦνται οἱ ἀγαθοὶ
[449]   ῥητορικῆς, Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ῥήτορα  ἄρα   χρή σε καλεῖν; ~(Γοργίας) ~ἀγαθόν
[477]   ~(Πῶλος) εἰκός γε. ~(Σωκράτης) κακίας  ἄρα   ψυχῆς ἀπαλλάττεται δίκην διδούς;
[520]   ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) ~διὰ ταῦτ'  ἄρα,   ὡς ἔοικε, τὰς μὲν ἄλλας
[517]   ~(Καλλίκλης) οὐκ ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~ἀληθεῖς  ἄρα,   ὡς ἔοικεν, οἱ ἔμπροσθεν λόγοι
[510]   λόγον. ~(Σωκράτης) ~καὶ ἐπὶ τοῦτο  ἄρα,   ὡς ἔοικεν, παρασκευαστέον ἐστὶ δύναμίν
[455]   τὸ πιστεύειν. ~(Σωκράτης) ~ἡ ῥητορικὴ  ἄρα,   ὡς ἔοικεν, πειθοῦς (δημιουργός ἐστιν
[450]   ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ~καὶ ἰατρικὴ  ἄρα,   ὡς ἔοικεν, περὶ λόγους ἐστίν.
[477]   τούτων γε. ~(Σωκράτης) ~ὑπερφυεῖ τινι  ἄρα   ὡς μεγάλῃ βλάβῃ καὶ κακῷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005