Alphabétiquement     [«   »]
ταχὺ 1
ταχὺς 1
τέ 5
τε 178
τεθεραπεῦσθαι 1
τέθναμεν 2
τεθνάναι 3
Fréquences     [«    »]
173 μὴ
176
169 τὸν
178 τε
178 τοῦ
180 οὐ
181 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

τε


Pages
[500]   χεῖρον, αἱ δὲ ~γιγνώσκουσαι ὅτι  τε   ἀγαθὸν καὶ ὅτι κακόν· καὶ
[496]   γε οὐκ ἂν εἴη τό  τε   ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν. ὁμολογοῦμεν
[481]   φιλοσοφίας, σὺ δὲ δυοῖν, τοῦ  τε   Ἀθηναίων ~δήμου καὶ τοῦ Πυριλάμπους.
[472]   εἰδέναι τε κάλλιστον μὴ εἰδέναι  τε   αἴσχιστον· τὸ ~γὰρ κεφάλαιον αὐτῶν
[514]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν οὕτω πάντα, τά  τε   ἄλλα κἂν εἰ ἐπιχειρήσαντες δημοσιεύειν
[525]   ἐν Ἅιδου· οὐ γὰρ οἷόν  τε   ἄλλως ἀδικίας ἀπαλλάττεσθαι. ~(οἳ δ'
[509]   σοῦ τις νεανικώτερος, ~οὐχ οἷόν  τε   ἄλλως λέγοντα ὡς ἐγὼ
[496]   εὕρωμεν ἄρα ἄττα ὧν ἅμα  τε   ἀπαλλάττεται ἄνθρωπος καὶ ἅμα ἔχει,
[509]   τὰς ὠφελίας ταύτας ἔχειν, τήν  τε   ἀπὸ ~τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ
[451]   τὸ αὐτὸ γάρ ἐστιν, τό  τε   ἄρτιον καὶ ~τὸ περιττόν διαφέρει
[490]   νέμειν, ἐν τῷ δὲ ἀναλίσκειν  τε   αὐτὰ καὶ καταχρῆσθαι ~εἰς τὸ
[480]   δίκην καὶ ~ὑγιὴς γένηται, ἀναγκάζειν  τε   αὑτὸν καὶ τοὺς ἄλλους μὴ
[487]   οἱ ἄλλοι οὐκ ἔχουσιν· ~πεπαίδευσαί  τε   γὰρ ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ ἂν
[495]   ἀγαθόν, τὸ πάντως χαίρειν· ταῦτά  τε   γὰρ τὰ νυνδὴ αἰνιχθέντα ~πολλὰ
[504]   καὶ κεκοσμημένον πρᾶγμα· καὶ ~οἵ  τε   δὴ ἄλλοι δημιουργοὶ καὶ οὓς
[514]   κεραμείαν ἐπιχειρεῖν μανθάνειν, ~καὶ αὐτούς  τε   δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν καὶ ἄλλους τοιούτους
[449]   ἀποκρίσεις, ὅτι ἀποκρίνῃ ὡς οἷόν  τε   διὰ ~βραχυτάτων. ~(Γοργίας) ~πάνυ γὰρ
[500]   διττὼ τὼ βίω, σκέψασθαι τί  τε   διαφέρετον ἀλλήλοιν καὶ ~ὁπότερον βιωτέον
[462]   ῥητορικὴ εἶναι, χαρίζεσθαι οἷόν  τε   εἶναι ἀνθρώποις; ~(Σωκράτης) ~τί δέ,
[503]   τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ πρέπον  τε   εἶναι καὶ ἁρμόττειν, ~ἕως ἂν
[501]   ~μὲν γάρ, Καλλίκλεις, δοκοῦσίν  τε   εἶναι, καὶ ἔγωγέ φημι τὸ
[470]   ἕπηται τὸ ὠφελίμως πράττειν, ἀγαθόν  τε   εἶναι, καὶ τοῦτο, ὡς ~ἔοικεν,
[472]   λόγος ἐστίν, σὺ ἡγῇ οἷόν  τε   εἶναι ~μακάριον ἄνδρα ἀδικοῦντά τε
[510]   ἔσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ οἵῳ  τε   εἶναι ὡς πλεῖστα ἀδικεῖν καὶ
[497]   με νουθετεῖς. οὐχ ἅμα διψῶν  τε   ἕκαστος ~ἡμῶν πέπαυται καὶ ἅμα
[517]   διακονικώτεροι γεγονέναι καὶ μᾶλλον οἷοί  τε   ἐκπορίζειν τῇ ~πόλει ὧν ἐπεθύμει.
[500]   ἀνδρὸς δὴ ταῦτα ~πράττοντα, λέγοντά  τε   ἐν τῷ δήμῳ καὶ ῥητορικὴν
[459]   τὸ παράπαν ~οὐχ οἷός  τε   ἔσῃ αὐτὸν διδάξαι τὴν ῥητορικήν,
[455]   τίνων τῇ πόλει συμβουλεύειν οἷοί  τε   ἐσόμεθα; πότερον ~περὶ δικαίου μόνον
[472]   γιγνώσκειν ἀγνοεῖν ὅστις  τε   εὐδαίμων ἐστὶν καὶ ~(ὅστις μή.
[487]   βασανιεῖν ἱκανῶς ψυχῆς πέρι ~ὀρθῶς  τε   ζώσης καὶ μὴ τρία ἄρα
[514]   εἴχομεν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιδεῖξαι οἰκοδομήματά  τε   ~μηδὲν πολλὰ καὶ
[514]   εἰ μὲν ηὑρίσκομεν σκοπούμενοι διδασκάλους  τε   ἡμῶν ἀγαθοὺς καὶ ~(ἐλλογίμους γεγονότας
[464]   αὐτὸ οὖσαι, ~ἑκάτεραι τούτων,  τε   ἰατρικὴ τῇ γυμναστικῇ καὶ
[465]   τῷ αὐτῷ, ἀκρίτων ὄντων τῶν  τε   ἰατρικῶν καὶ ~ὑγιεινῶν καὶ ὀψοποιικῶν.
[515]   καὶ ἄφρων, ~διὰ Καλλικλέα καλός  τε   κἀγαθὸς γέγονεν, ξένος
[499]   ἐάν τις ταὐτὰ φῇ ~ἡδέα  τε   καὶ ἀγαθὰ εἶναι; οὐ ταῦτα
[474]   ἡγῇ σύ, ὡς ἔοικας, καλόν  τε   καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν ~καὶ
[504]   ῥήτωρ ἐκεῖνος, τεχνικός  τε   καὶ ἀγαθός, καὶ τοὺς ~λόγους
[475]   νῦν ὁρίζῃ, Σώκρατες, ἡδονῇ  τε   καὶ ἀγαθῷ ὁριζόμενος τὸ ~καλόν.
[454]   περὶ τούτων ἐστι δίκαιά  τε   καὶ ἄδικα. ~(Σωκράτης) ~καὶ ἐγώ
[509]   ~δυοῖν οὖν ὄντοιν, τοῦ ἀδικεῖν  τε   καὶ ἀδικεῖσθαι, μεῖζον μέν φαμεν
[455]   οὐ ~διδασκαλικῆς περὶ τὸ δίκαιόν  τε   καὶ ἄδικον. ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης)
[472]   τε εἶναι ~μακάριον ἄνδρα ἀδικοῦντά  τε   καὶ ἄδικον ὄντα, εἴπερ Ἀρχέλαον
[454]   ἄλλοις ὄχλοις ~περὶ τῶν δικαίων  τε   καὶ ἀδίκων; ἐξ ἧς πιστεύειν
[460]   πύκτης τῇ πυκτικῇ χρῆταί  τε   καὶ ἀδίκως ~χρῆται καὶ ἀδικῇ,
[484]   ~νόμος πάντων βασιλεὺς ~θνατῶν  τε   καὶ ἀθανάτων· ~οὗτος δὲ δή,
[469]   γε ἀποθνῄσκων ἀδίκως ἐλεινός  τε   καὶ ἄθλιός ἐστιν. ~(Σωκράτης) ~ἧττον
[496]   εὐδαιμονίαν καὶ τἀναντία τούτων, κακά  τε   καὶ ἀθλιότητα, ~ἐν μέρει λαμβάνει
[525]   καὶ ἀκρατίας τῶν πράξεων ἀσυμμετρίας  τε   ~καὶ αἰσχρότητος γέμουσαν τὴν ψυχὴν
[515]   ὅστις πρότερον πονηρὸς ὤν, ἄδικός  τε   καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄφρων, ~διὰ
[507]   ἦν δὲ αὕτη ἄφρων  τε   καὶ ἀκόλαστος. ~πάνυ γε. ~καὶ
[522]   φοβεῖται, ὅστις μὴ παντάπασιν ἀλόγιστός  ~τε   καὶ ἄνανδρός ἐστιν, τὸ δὲ
[525]   καὶ δίκην διδόντες ὑπὸ θεῶν  τε   καὶ ἀνθρώπων οὗτοι οἳ ἂν
[472]   καὶ τυγχάνῃ δίκης ὑπὸ θεῶν  τε   καὶ ἀνθρώπων. ~(Πῶλος) ἄτοπά γε,
[465]   τρόπον τοῦτον κομμωτική, κακοῦργός  τε   καὶ ~ἀπατηλὴ καὶ ἀγεννὴς καὶ
[456]   φίλους δεῖ ~τύπτειν οὐδὲ κεντεῖν  τε   καὶ ἀποκτεινύναι. οὐδέ γε μὰ
[484]   νέων λαμβάνοντες, ~ὥσπερ λέοντας, κατεπᾴδοντές  τε   καὶ γοητεύοντες καταδουλούμεθα (λέγοντες ~ὡς
[462]   τε καὶ ἐρωτώμενος, ὥσπερ ἐγώ  τε   καὶ (Γοργίας) ἔλεγχέ τε καὶ
[473]   καὶ τοὺς αὑτοῦ ~ἐπιδὼν παῖδάς  τε   καὶ γυναῖκα τὸ ἔσχατον ἀνασταυρωθῇ
[518]   δὴ καὶ ταύτας μὲν δουλοπρεπεῖς  τε   καὶ διακονικὰς καὶ ἀνελευθέρους ~εἶναι
[482]   λύραν μοι κρεῖττον εἶναι ἀνάρμοστόν  τε   ~καὶ διαφωνεῖν, καὶ χορὸν
[447]   καὶ τί ~ἐστιν ἐπαγγέλλεταί  τε   καὶ διδάσκει· τὴν δὲ ἄλλην
[525]   εἰσὶν δὲ οἱ μὲν ~ὠφελούμενοί  τε   καὶ δίκην διδόντες ὑπὸ θεῶν
[523]   ἀθέως εἰς τὸ τῆς τίσεώς  τε   καὶ δίκης ~δεσμωτήριον, δὴ
[457]   γε τελευτῶντες αἴσχιστα ἀπαλλάττονται, λοιδορηθέντες  τε   ~καὶ εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες περὶ
[457]   οὐ τὸν διδάξαντα δεῖ μισεῖν  τε   καὶ ~ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων.
[456]   τοῖς ὅπλοις διδάσκοντας μάχεσθαι μισεῖν  τε   καὶ ~ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων.
[462]   ἐγώ τε καὶ (Γοργίας) ἔλεγχέ  τε   καὶ ἐλέγχου. ~φῂς γὰρ δήπου
[470]   ~ποιεῖν νυνδὴ ἐλέγομεν, ἀποκτεινύναι  τε   καὶ ἐξελαύνειν ἀνθρώπους καὶ ~ἀφαιρεῖσθαι
[484]   καὶ δημοσίᾳ, καὶ τῶν ἡδονῶν  τε   καὶ ~ἐπιθυμιῶν τῶν ἀνθρωπείων, καὶ
[478]   οὗτος δ' ἦν νουθετούμενός  τε   καὶ ἐπιπληττόμενος καὶ δίκην διδούς.
[499]   καλὸν (εἶναι τὰ καλὰ λέγειν  τε   καὶ ~ἐπισκοπεῖσθαι. ἀγαθὸν μὲν εἶναι
[458]   (ἀλλ' εἰ δοκεῖ τουτοισί, διαλέγου  ~τε   καὶ ἐρώτα ὅτι βούλει. ~(Σωκράτης)
[462]   δοκεῖ, ἐν τῷ μέρει ~ἐρωτῶν  τε   καὶ ἐρωτώμενος, ὥσπερ ἐγώ τε
[526]   ~πολυπραγμονήσαντος ἐν τῷ βίῳ, ἠγάσθη  τε   καὶ ἐς μακάρων νήσους ἀπέπεμψε.
[507]   τὸν δ' εὖ πράττοντα μακάριόν  τε   καὶ εὐδαίμονα ~εἶναι, τὸν δὲ
[492]   ἐπικουρίαν ἔχῃ, τοῦτ' ἐστὶν ἀρετή  τε   καὶ ~εὐδαιμονία, τὰ δὲ ἄλλα
[487]   σὺ πάντα ἔχεις, ἐπιστήμην  τε   καὶ ~εὔνοιαν καὶ παρρησίαν. ἐγὼ
[484]   καὶ κρείττονος ~τὰ τῶν χειρόνων  τε   καὶ ἡττόνων. ~τὸ μὲν οὖν
[471]   εἰς ἅμαξαν, νύκτωρ ~ἐξαγαγὼν ἀπέσφαξέν  τε   καὶ ἠφάνισεν ἀμφοτέρους. καὶ ταῦτα
[517]   παρὰ ταύτας ἁπάσας τέχνη γυμναστική  τε   καὶ ἰατρική, δὴ τῷ
[504]   οἱ περὶ τὸ σῶμα, παιδοτρίβαι  ~τε   καὶ ἰατροί, κοσμοῦσί που τὸ
[464]   δέοι ἐν παισὶ διαγωνίζεσθαι ὀψοποιόν  τε   καὶ ἰατρόν, ἐν ἀνδράσιν
[452]   δὲ ἔργον μού ἐστιν καλούς  τε   καὶ ἰσχυροὺς ποιεῖν ~τοὺς ἀνθρώπους
[475]   τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναντίῳ, λύπῃ  τε   καὶ κακῷ; ~(Πῶλος) ἀνάγκη. ~(Σωκράτης)
[490]   γεωργικὸν ἄνδρα περὶ γῆν ~φρόνιμόν  τε   καὶ καλὸν καὶ ἀγαθόν, τοῦτον
[507]   τελέως, τὸν δὲ ἀγαθὸν εὖ  τε   καὶ ~καλῶς πράττειν ἂν
[457]   λέγειν μὴ σαφῶς, χαλεπαίνουσί  τε   καὶ κατὰ φθόνον ~οἴονται τὸν
[521]   τοὺς νεωτάτους ὑμῶν διαφθείρει τέμνων  τε   καὶ κάων, ~καὶ (ἰσχναίνων καὶ
[504]   ἂν τὸ (ἅπαν συστήσηται τεταγμένον  τε   καὶ κεκοσμημένον πρᾶγμα· καὶ ~οἵ
[467]   ἑκάστοτε τίς γὰρ βούλεται πλεῖν  τε   καὶ ~κινδυνεύειν καὶ πράγματ' ἔχειν;
[491]   θεούς, ἀτεχνῶς γε ἀεὶ σκυτέας  τε   καὶ κναφέας καὶ μαγείρους λέγων
[504]   τυχοῦσα ἔσται χρηστή, τάξεώς  τε   καὶ κόσμου τινός; ~(Καλλίκλης) ἀνάγκη
[484]   κτήματα εἶναι πάντα τοῦ βελτίονός  τε   καὶ κρείττονος ~τὰ τῶν χειρόνων
[491]   τίνας ποτὲ λέγεις τοὺς βελτίους  τε   καὶ ~κρείττους καὶ εἰς ὅτι.
[491]   ἀλλὰ τοτὲ μὲν τοὺς (βελτίους  τε   καὶ ~κρείττους τοὺς ἰσχυροτέρους ὡρίζου,
[451]   τῶν λόγῳ τὰ πάντα ~διαπραττομένων  τε   καὶ κυρουμένων· γάρ; ~(Γοργίας)
[493]   οὐ ~δυναμένην στέγειν δι' ἀπιστίαν  τε   καὶ λήθην. ταῦτ' ἐπιεικῶς μέν
[481]   τοῖς γὰρ τῶν παιδικῶν βουλεύμασίν  τε   καὶ λόγοις οὐχ οἷός τ'
[492]   τὸν τῶν πολλῶν ~ἀνθρώπων νόμον  τε   καὶ λόγον καὶ ψόγον;
[504]   ψυχῆς τάξεσι καὶ κοσμήσεσιν νόμιμόν  τε   καὶ νόμος, ὅθεν καὶ ~νόμιμοι
[495]   οὐ γὰρ ἅμα δήπου ὑγιαίνει  τε   καὶ νοσεῖ ἄνθρωπος, ~οὐδὲ
[495]   ἄνθρωπος, ~οὐδὲ ἅμα ἀπαλλάττεται ὑγιείας  τε   καὶ νόσου. ~(Καλλίκλης) πῶς λέγεις;
[472]   δόξαν, Πῶλε, ἀδικῶν  τε   καὶ ἄδικος πάντως μὲν
[498]   ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ οἱ ἀγαθοί  τε   καὶ οἱ κακοί; καὶ
[509]   αὑτῷ μήτε τοῖς αὑτοῦ φίλοις  τε   καὶ οἰκείοις, ~δευτέραν δὲ (τὴν
[456]   χρῆσθαι ~ἀνθρώπους, ὅτι ἔμαθεν πυκτεύειν  τε   καὶ παγκρατιάζειν καὶ ἐν ὅπλοις
[452]   τὸ σκολιὸν ~ποιήσας, ἰατρός  τε   καὶ παιδοτρίβης καὶ χρηματιστής, καὶ
[493]   τῷ ὀνόματι διὰ τὸ πιθανόν  τε   καὶ πειστικὸν ὠνόμασε ~πίθον, τοὺς
[451]   ὅτι τῶν περὶ τὸ ἄρτιόν  τε   καὶ περιττὸν (γνῶσις) ὅσα ἂν
[479]   μὴ διδόναι ~δίκην πάντων μέγιστόν  τε   καὶ πρῶτον κακῶν πέφυκεν. ~(Πῶλος)
[509]   ἐν τοῖς ~ἔμπροσθεν λόγοις ἐγώ  τε   καὶ πῶλος οὔ, ἡνίκα
[527]   ἐστε τῶν νῦν Ἑλλήνων, σύ  τε   καὶ πῶλος καὶ (Γοργίας) οὐκ
[487]   τὼ δὲ ~ξένω τώδε, Γοργίας  τε   καὶ Πῶλος, σοφὼ μὲν καὶ
[499]   πρακτέον εἶναι, εἰ μνημονεύεις, ~ἐμοί  τε   καὶ Πώλῳ. ἆρα καὶ σοὶ
[523]   μὲν ἐκ τῆς Ἀσίας, Μίνω  τε   καὶ Ῥαδάμανθυν, ~(ἕνα δὲ ἐκ
[487]   ἤδη ἔσται ἱκανῶς ὑπ' ἐμοῦ  τε   καὶ σοῦ, καὶ ~οὐκέτι αὐτὸ
[520]   ἔγωγε καὶ ᾤμην τοῖς ~δημηγόροις  τε   καὶ σοφισταῖς οὐκ ἐγχωρεῖν μέμφεσθαι
[510]   τε μάλιστα, ὅνπερ οἱ παλαιοί  τε   καὶ σοφοὶ λέγουσιν, ὅμοιος
[497]   ~Ἐρώτα δὴ σὺ τὰ σμικρά  τε   καὶ στενὰ ταῦτα, ἐπείπερ Γοργίᾳ
[500]   σαφέστερον ἐρῶ. ἐπειδὴ ὡμολογήκαμεν ἐγώ  τε   καὶ σὺ εἶναι μέν τι
[517]   πρᾶγμα οὖν γελοῖον ~ποιοῦμεν ἐγώ  τε   καὶ σὺ ἐν τοῖς λόγοις·
[481]   λέγω δ' ἐννοήσας ὅτι ἐγώ  τε   καὶ ~σὺ νῦν τυγχάνομεν ταὐτόν
[512]   ἀγαθὸν ~ἢ τὸ σῴζειν  τε   καὶ σῴζεσθαι. μὴ γὰρ τοῦτο
[458]   ~τοῦ μὲν θορύβου, Γοργία  τε   καὶ Σώκρατες, αὐτοὶ ἀκούετε τούτων
[504]   κόσμιοι· ταῦτα δ' ἔστιν δικαιοσύνη  τε   καὶ σωφροσύνη. φῂς ~ἢ οὔ;
[487]   ~ὄντας κοινωνοὺς γεγονότας σοφίας, σέ  τε   καὶ Τείσανδρον τὸν Ἀφιδναῖον καὶ
[472]   ~ἔσται ἆρ' ἂν τυγχάνῃ δίκης  τε   καὶ τιμωρίας; ~(Πῶλος) ἥκιστά γε,
[454]   διδασκαλικῆς τῆς περὶ τὸ (ἄρτιόν  τε   καὶ τὸ περιττὸν ὅσον ἐστίν·
[450]   μὲν ἄλλων τεχνῶν περὶ χειρουργίας  τε   καὶ τοιαύτας ~πράξεις ὡς ἔπος
[454]   ῥητορικὴ πειθὼ ποιεῖ ἐν δικαστηρίοις  τε   καὶ τοῖς ἄλλοις ὄχλοις ~περὶ
[467]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ οἱ πλέοντές  τε   καὶ τὸν ἄλλον χρηματισμὸν χρηματιζόμενοι
[471]   ἀφείλετο, ξενίσας καὶ καταμεθύσας αὐτόν  τε   καὶ τὸν ὑὸν αὐτοῦ ~Ἀλέξανδρον,
[504]   σώματι τῷ ἐκ τῆς τάξεώς  τε   καὶ τοῦ κόσμου γιγνομένῳ; ~(Καλλίκλης)
[501]   ~θεραπεύῃ, ἀσκέπτως ἔχων τοῦ ἀμείνονός  τε   καὶ τοῦ χείρονος· σὺ δὲ
[481]   παίζοντα; εἰ μὲν γὰρ σπουδάζεις  τε   καὶ τυγχάνει ταῦτα ἀληθῆ ~ὄντα
[483]   αὐτίκα ἐν τούτοις, τῷ ἀδικεῖν  τε   καὶ τῷ ἀδικεῖσθαι, Πώλου τὸ
[455]   διδασκαλικὸς ῥήτωρ ἐστὶν δικαστηρίων  τε   καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων ~δικαίων
[464]   εὖ ἔχουσιν, ἀλλ' ~ἰατρός  τε   καὶ τῶν γυμναστικῶν τις. ~(Γοργίας)
[467]   λέγεις εἶναι ἀγαθὸν μὲν σοφίαν  τε   καὶ ὑγίειαν καὶ πλοῦτον καὶ
[491]   ἐρεῖς περὶ τίνων κρείττων  τε   καὶ φρονιμώτερος πλέον ἔχων δικαίως
[485]   οὕτω, ψελλιζόμενον καὶ παῖζον, χαίρω  ~τε   καὶ χαρίεν μοι φαίνεται καὶ
[516]   ~(Σωκράτης) οὐκοῦν εἴπερ ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους  τε   καὶ χείρους; ~(Καλλίκλης) ἔστω. ~(Σωκράτης)
[519]   ὅτι ὑφ' ἑαυτοῦ ἀγαθὸς γεγονώς  τε   ~καὶ ὢν ἔπειτα πονηρός ἐστιν;
[523]   πονηρὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένοι εἰσὶ σώματά  τε   καλὰ καὶ γένη καὶ ~πλούτους,
[472]   τι ταῦτα περὶ ὧν εἰδέναι  τε   κάλλιστον μὴ εἰδέναι τε αἴσχιστον·
[502]   ἀλλὰ δὴ σκόπει· ~οὐχὶ  τε   κιθαρῳδικὴ δοκεῖ σοι πᾶσα καὶ
[473]   μεγάλας καὶ παντοδαπὰς λώβας αὐτός  τε   λωβηθεὶς καὶ τοὺς αὑτοῦ ~ἐπιδὼν
[510]   ἕκαστος ἑκάστῳ εἶναι ~ὡς οἷόν  τε   μάλιστα, ὅνπερ οἱ παλαιοί τε
[502]   περιέλοι τῆς ποιήσεως πάσης τό  τε   μέλος καὶ τὸν ῥυθμὸν καὶ
[519]   ὡς ἀδικοῦσι σφᾶς ~(αὑτούς) τούς  τε   μισθοὺς ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην χάριν
[483]   καὶ τὸ ~αὑτοῖς συμφέρον τούς  τε   νόμους τίθενται καὶ τοὺς ἐπαίνους
[472]   τις τρόπος ἐλέγχου, ὡς σύ  τε   οἴει καὶ ἄλλοι πολλοί· ἔστιν
[502]   πρὸς δῆμον τοιοῦτον οἷον παίδων  τε   ~ὁμοῦ καὶ γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν,
[466]   οὐχ, ὥσπερ οἱ τύραννοι, ἀποκτεινύασίν  τε   (ὃν ἂν βούλωνται, καὶ ~ἀφαιροῦνται
[523]   οὖν αἱ δίκαι ἐκρίνοντο.  τε   οὖν Πλούτων καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ
[505]   μὲν ἂν πονηρὰ ᾖ, ἀνόητός  τε   ~οὖσα καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄδικος
[465]   ταύτης κατεθεωρεῖτο καὶ διεκρίνετο  τε   ὀψοποιικὴ καὶ ~ἰατρική, ἀλλ'
[501]   ἡδονῆς οὔτε τὴν ~αἰτίαν, ἀλόγως  τε   παντάπασιν ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν
[455]   καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων ~δικαίων  τε   πέρι καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ πιστικὸς
[519]   κινδυνεύει γὰρ ταὐτὸν ~εἶναι, ὅσοι  τε   πολιτικοὶ προσποιοῦνται εἶναι καὶ ὅσοι
[514]   ὄντες, ἐπεσκεψάμεθα δήπου ἂν ἐγώ  τε   ~σὲ καὶ σὺ ἐμέ, φέρε
[524]   ὅτε ἔζη ἄνθρωπος, τό  τε   σῶμα τὴν ~φύσιν τὴν αὑτοῦ
[493]   περὶ τοῦ βίου ἑκατέρου, τοῦ  τε   σώφρονος καὶ τοῦ ἀκολάστου, οἷον
[481]   ~ἄνω (καὶ κάτω μεταβαλλομένου· ἔν  τε   τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐάν τι σοῦ
[496]   ~(Σωκράτης) τὸ δὲ πίνειν πλήρωσίς  τε   τῆς ἐνδείας καὶ ἡδονή; ~(Καλλίκλης)
[524]   ἐπειδὰν γυμνωθῇ τοῦ σώματος, τά  τε   τῆς φύσεως καὶ τὰ παθήματα
[509]   μεῖζον μεγίστου ὄντος, εἰ οἷόν  τε,   τὸ ~ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην,
[481]   δυοῖν ἑκάτερος, ἐγὼ ~μὲν Ἀλκιβιάδου  τε   τοῦ Κλεινίου καὶ φιλοσοφίας, σὺ
[523]   βεβιώκασιν· (οἱ οὖν δικασταὶ ὑπό  τε   τούτων ~ἐκπλήττονται, καὶ ἅμα καὶ
[526]   μὲν οὖν, Καλλίκλεις, ὑπό  τε   τούτων τῶν λόγων πέπεισμαι, ~καὶ
[450]   λόγους ἐστὶν τοὺς περὶ εὐεξίαν  τε   τῶν σωμάτων ~καὶ καχεξίαν; ~(Γοργίας)
[487]   παρρησιάζεσθαι καὶ μὴ ~αἰσχύνεσθαι, αὐτός  τε   φῂς καὶ λόγος ὃν
[455]   τὰ τοιαῦτα; ἐπειδὴ γὰρ αὐτός  τε   φῂς ῥήτωρ εἶναι καὶ ἄλλους
[482]   ταῦτα ἐναντί' ἀλλήλοις ἐστίν,  τε   φύσις καὶ νόμος· ~ἐὰν
[493]   σοι ἐνδειξάμενος, ἐάν πως οἷός  τε   ὦ, πεῖσαι ~μεταθέσθαι, ἀντὶ τοῦ
[511]   ἐπίσταται ὅτι ἄδηλόν ἐστιν οὕστινάς  τε   ὠφέληκεν ~τῶν συμπλεόντων οὐκ ἐάσας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005