Alphabétiquement     [«   »]
ἐστὶ 5
ἐστί 2
ἔστι 15
ἐστιν 120
ἐστίν 23
ἐστὶν 60
ἔστιν 47
Fréquences     [«    »]
120 Γοργίας
116 σοι
118 τῆς
120 ἐστιν
120 ταῦτα
123 οἱ
124 ἐγὼ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἐστιν


Pages
[452]   τῆς σῆς τέχνης ~ἔργον μέγιστόν  ἐστιν   ἀγαθόν; πῶς γὰρ οὔ, φαίη
[509]   ἐπεὶ ἔμοιγε αὐτὸς ~λόγος  ἐστιν   ἀεί, ὅτι ἐγὼ ταῦτα οὐκ
[470]   εἴ σοι παρ' ἐμοῦ ἥδιόν  ἐστιν   ἀκούειν, ὅταν μὲν ~δικαίως τις
[457]   αἰτία οὔτε πονηρὰ τούτου ἕνεκά  ἐστιν,   ~ἀλλ' οἱ μὴ χρώμενοι οἶμαι
[485]   ἐπαινεῖν. ~ἀλλ' οἶμαι τὸ ὀρθότατόν  ἐστιν   ἀμφοτέρων μετασχεῖν. φιλοσοφίας μὲν ὅσον
[501]   πρὸς ἣν θεραπεία αὐτῇ  ἐστιν   ἅπασα, κομιδῇ ~ἀτέχνως ἐπ' αὐτὴν
[506]   καὶ τἆλλα πάντα ὅσ' ἀγαθά  ἐστιν,   ἀρετῆς ~τινος παραγενομένης; ~ἔμοιγε δοκεῖ
[510]   ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ὅπου τύραννός  ἐστιν   ἄρχων ἄγριος καὶ ἀπαίδευτος, εἴ
[502]   ποίησις, ἐφ' ἐσπούδακεν; ~πότερόν  ἐστιν   αὐτῆς τὸ ἐπιχείρημα καὶ
[458]   ἀγαθὸν ἡγοῦμαι, ὅσῳπερ μεῖζον ἀγαθόν  ἐστιν   ~αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι κακοῦ τοῦ μεγίστου
[483]   καὶ προπηλακιζόμενος μὴ οἷός ~τέ  ἐστιν   αὐτὸς αὑτῷ βοηθεῖν μηδὲ ἄλλῳ
[454]   ἄρ' αὖ ὅτι οὐ ταὐτόν  ἐστιν.   ~(Γοργίας) ἀληθῆ λέγεις. ~(Σωκράτης) ~(ἀλλὰ
[460]   εἰπὲ τίς ~ποθ' δύναμίς  ἐστιν.   ~(Γοργίας) ~ἀλλ' ἐγὼ μὲν οἶμαι,
[449]   γε τοὺς λόγους ῥητορική  ἐστιν.   ~(Γοργίας) οὐ δῆτα. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ
[454]   ~οὐκ ἄρα ῥητορικὴ μόνη πειθοῦς  ἐστιν   δημιουργός. ~(Γοργίας) ἀληθῆ λέγεις. ~(Σωκράτης)
[519]   ~ὅτι δὲ οἰδεῖ καὶ ὕπουλός  ἐστιν   (δι' ἐκείνους τοὺς παλαιούς, ~οὐκ
[504]   ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' εἴ σοι ἥδιόν  ἐστιν,   ἐγὼ ἐρῶ· σὺ δέ, ἂν
[522]   Ἅιδου ἀφικέσθαι πάντων ἔσχατον κακῶν  ἐστιν.   εἰ δὲ βούλει, σοὶ ~ἐγώ,
[518]   πονηρὸν τῶν ~σιτίων ποτῶν  ἐστιν   εἰς ἀρετὴν (σώματος, τὰς δ'
[520]   ~αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς πονηρόν  ἐστιν   εἰς σφᾶς, τῷ αὐτῷ
[477]   βλάβην ἀμφότερα ~αἴσχιστόν  ἐστιν   ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐν τῷ
[484]   τὸ τοῦ Εὐριπίδου· ~αντιοπε τέ  ἐστιν   ἕκαστος ἐν τούτῳ, καὶ ἐπὶ
[500]   ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν παντὸς ἀνδρός  ἐστιν   ἐκλέξασθαι ποῖα ἀγαθὰ τῶν ἡδέων
[472]   Ἀριστοκράτης (ὁ ~Σκελλίου, οὗ αὖ  ἐστιν   ἐν Πυθίου τοῦτο τὸ καλὸν
[459]   ~οὐκοῦν τὸ ἐν ὄχλῳ τοῦτό  ἐστιν,   ἐν τοῖς μὴ εἰδόσιν; οὐ
[504]   συνομολογεῖν. ~(Σωκράτης) ~τί οὖν ὄνομά  ἐστιν   ἐν τῷ σώματι τῷ ἐκ
[510]   αὕτη, ὡς ἔοικεν, αὐτῷ ὁδός  ἐστιν,   εὐθὺς ἐκ νέου ~ἐθίζειν αὑτὸν
[512]   ἀλλ' οἶδεν ὅτι οὐκ ἄμεινόν  ἐστιν   ζῆν τῷ μοχθηρῷ ~ἀνθρώπῳ· κακῶς
[472]   αἴσχιστον· τὸ ~γὰρ κεφάλαιον αὐτῶν  ἐστιν   γιγνώσκειν ἀγνοεῖν ὅστις
[505]   κολάζεσθαι ἄρα τῇ ψυχῇ ἄμεινόν  ἐστιν   ἀκολασία, ὥσπερ σὺ
[476]   δίκην διδόναι πότερον πάσχειν τί  ἐστιν   ποιεῖν; ~(Πῶλος) ἀνάγκη,
[459]   τί ἀγαθὸν τί κακόν  ἐστιν   τί καλὸν ~τί
[509]   ἔχει καὶ μέγιστον τῶν κακῶν  ~ἐστιν   ἀδικία τῷ ἀδικοῦντι καὶ
[451]   τῶν ~τεχνῶν· Σώκρατες, τίς  (ἐστιν   ἀριθμητικὴ τέχνη; εἴποιμ' ἂν
[450]   ~πράξεις ὡς ἔπος εἰπεῖν πᾶσά  ἐστιν   ἐπιστήμη, τῆς δὲ ῥητορικῆς
[502]   φημί. ~(Σωκράτης) δημηγορία ἄρα τίς  ἐστιν   ποιητική. ~(Καλλίκλης) φαίνεται. ~(Σωκράτης)
[463]   ἐγὼ δέ, ~εἰ μὲν τοῦτό  ἐστιν   ῥητορικὴ ἣν Γοργίας (ἐπιτηδεύει,
[453]   συνίημι, λέγεις ὅτι πειθοῦς δημιουργός  ἐστιν   ῥητορική, ~καὶ πραγματεία
[507]   ὅτι, εἰ σώφρων ἀγαθή  ἐστιν,   τοὐναντίον τῇ σώφρονι πεπονθυῖα
[452]   ἐξαπατᾷ σε Γοργίας· οὐ γάρ  ἐστιν   τούτου τέχνη περὶ ~τὸ
[479]   ~ἀγνοῶν γε, ὡς ἔοικεν, οἷόν  ἐστιν   ὑγίεια καὶ ἀρετὴ σώματος.
[517]   καὶ ~μὲν ἑτέρα διακονική  ἐστιν,   δυνατὸν εἶναι ἐκπορίζειν, ἐὰν
[493]   τέθναμεν καὶ τὸ μὲν σῶμά  ἐστιν   ἡμῖν σῆμα, τῆς ~δὲ ψυχῆς
[507]   τοὐναντίον τῇ σώφρονι πεπονθυῖα κακή  ~ἐστιν·   ἦν δὲ αὕτη ἄφρων
[475]   τούτοιν ἀμφοτέροις ~ὑπερβάλλον κάλλιόν  ἐστιν,   ἤτοι ἡδονῇ ὠφελίᾳ
[512]   γίγνεσθαι μηχανοποιούς, ὡς οὐδὲν ~τἆλλά  ἐστιν·   ἱκανὸς γὰρ αὐτῷ λόγος.
[481]   τούτους λέγεις θαυμάζοι ~ὡς ἄτοπά  ἐστιν,   ἴσως εἴποις ἂν αὐτῷ, εἰ
[476]   τά γε δίκαια πάντα καλά  ἐστιν,   καθ' ὅσον δίκαια; καὶ ~διασκεψάμενος
[482]   ἔλεγον, ὡς οὐ τὸ ἀδικεῖν  ἐστιν   καὶ ἀδικοῦντα δίκην μὴ διδόναι
[514]   τὸ οἰκοδόμημα καλὸν αἰσχρόν  ἐστιν·   ~καὶ εἰ μὲν ηὑρίσκομεν σκοπούμενοι
[453]   ναί. ~(Σωκράτης) ~πειθοῦς ἄρα δημιουργός  ἐστιν   καὶ ἀριθμητική; ~(Γοργίας) φαίνεται.
[450]   τῶν μὲν ἐργασία τὸ πολύ  ἐστιν   καὶ λόγου βραχέος ~δέονται, ἔνιαι
[475]   ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, ἤτοι λυπηρότερόν  ἐστιν   καὶ λύπῃ ~ὑπερβάλλον αἴσχιον ἂν
[450]   λόγου τὸ κῦρος ἔχουσα ῥητορική  ἐστιν,   καὶ ~ὑπολάβοι ἄν τις, εἰ
[478]   ἆρ' οὖν τὸ ἰατρεύεσθαι ἡδύ  ἐστιν,   καὶ χαίρουσιν οἱ ἰατρευόμενοι; ~(Πῶλος)
[503]   καὶ ἐμοὶ αὐτὸν ~ἔφρασας τίς  ἐστιν;   ~(Καλλίκλης) ~ἀλλὰ μὰ Δία οὐκ
[519]   τε ~καὶ ὢν ἔπειτα πονηρός  ἐστιν;   ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε δοκεῖ. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[452]   ἄν, τὸ δὲ ἔργον μού  ἐστιν   καλούς τε καὶ ἰσχυροὺς ποιεῖν
[471]   ἄθλιον. ~(Πῶλος) ἄθλιος ἄρα οὗτός  ἐστιν   Ἀρχέλαος κατὰ τὸν σὸν
[471]   καὶ νῦν ἄλλο τι οὗτός  ~ἐστιν   λόγος, με καὶ
[457]   ~δυνατὸς μὲν γὰρ πρὸς ἅπαντάς  ἐστιν   ῥήτωρ καὶ περὶ παντὸς
[467]   ἄλλον χρηματισμὸν χρηματιζόμενοι οὐ τοῦτό  ~ἐστιν   βούλονται, ποιοῦσιν ἑκάστοτε
[447]   τέχνης τοῦ ἀνδρός, καὶ τί  ~ἐστιν   ἐπαγγέλλεταί τε καὶ διδάσκει·
[460]   λόγον, μεμαθηκὼς ~ἕκαστα τοιοῦτός  ἐστιν   οἷον ἐπιστήμη ἕκαστον ἀπεργάζεται;
[517]   σκυτοτόμον σκυτοδεψόν, οὐδὲν θαυμαστόν  ἐστιν   ὄντα τοιοῦτον ~δόξαι καὶ αὑτῷ
[483]   φύσει μὲν γὰρ πᾶν ~αἴσχιόν  ἐστιν   ὅπερ καὶ κάκιον, τὸ ἀδικεῖσθαι,
[520]   ~δῆλον γὰρ ὅτι τοῦτο αἴτιόν  ἐστιν,   ὅτι μόνη αὕτη τῶν εὐεργεσιῶν
[512]   μὴ ἀπεπνίγη, οὗτος μὲν ἄθλιός  ἐστιν   ὅτι οὐκ ~ἀπέθανεν, καὶ οὐδὲν
[487]   σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις, ἱκανόν μοι τεκμήριόν  ἐστιν   ὅτι ~ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους
[506]   καὶ τὸ ἀγαθὸν τὸ ~αὐτό  ἐστιν;   οὐ ταὐτόν, ὡς ἐγὼ καὶ
[448]   ὥσπερ τινὸς ψέγοντος, ἥτις δέ  ἐστιν   οὐκ ~ἀπεκρίνω. ~(Πῶλος) οὐ γὰρ
[511]   γὰρ οἶμαι ἐπίσταται ὅτι ἄδηλόν  ἐστιν   οὕστινάς τε ὠφέληκεν ~τῶν συμπλεόντων
[507]   οὐ γὰρ δὴ σώφρονος ἀνδρός  ἐστιν   οὔτε ~διώκειν οὔτε φεύγειν
[503]   μὲν γὰρ οὐκ οἶδα τίς  ἐστιν   οὗτος. ~(Καλλίκλης) ~τί δέ; Θεμιστοκλέα
[471]   ἠδικηκὼς τῶν ἐν Μακεδονίᾳ, ἀθλιώτατός  ~ἐστιν   πάντων Μακεδόνων, ἀλλ' οὐκ εὐδαιμονέστατος,
[505]   τὸ εἰδέναι τὸ ἀληθὲς τί  ἐστιν   ~περὶ ὧν λέγομεν καὶ τί
[455]   ἄρα, ὡς ἔοικεν, πειθοῦς (δημιουργός  ἐστιν   πιστευτικῆς ἀλλ' οὐ ~διδασκαλικῆς περὶ
[472]   δὲ ἔλεγχος οὐδενὸς ἄξιός  ἐστιν   πρὸς τὴν (ἀλήθειαν· ~ἐνίοτε γὰρ
[519]   ~λόγος. τὸ δὲ ὅλον ψεῦδός  ἐστιν·   προστάτης γὰρ πόλεως (οὐδ' ἂν
[478]   ὠφελίαν ἀμφότερα, εἴπερ κάλλιστόν  ~ἐστιν;   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) ἆρ' οὖν
[477]   πονηρία μέγιστον τῶν ὄντων ~κακόν  ἐστιν;   ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης) τίς οὖν
[508]   ἄθλιοι, εἰ οὗτος ἀληθής  ἐστιν,   σκεπτέον τί τὰ συμβαίνοντα. τὰ
[473]   μὲν οὖν διαφερόμεθα ταῦτ'  ἐστιν·   σκόπει δὲ καὶ σύ. εἶπον
[520]   καταφρονεῖς. τῇ δὲ ἀληθείᾳ κάλλιόν  ἐστιν   σοφιστικὴ ῥητορικῆς ὅσῳπερ ~νομοθετικὴ δικαστικῆς
[469]   ἂν ποιῇ, οὐκ ἀμφοτέρως ζηλωτόν  ἐστιν;   ~(Σωκράτης) εὐφήμει, Πῶλε. ~(Πῶλος)
[469]   ἀδίκως ἐλεινός τε καὶ ἄθλιός  ἐστιν.   ~(Σωκράτης) ~ἧττον ἀποκτεινύς,
[488]   σοι σαφῶς λέγω, ὅτι ταὐτόν  ἐστιν.   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν οἱ πολλοὶ τοῦ
[470]   ἀναγκαῖον τὸν οὕτω πράττοντα ζημιοῦσθαί  ἐστιν.   ~(Σωκράτης) τὸ δὲ ζημιοῦσθαι οὐ
[497]   ~λόγοι. ~(Καλλίκλης) ~ἀλλ' ἀεὶ τοιοῦτός  ἐστιν   (Σωκράτης) Γοργία· σμικρὰ καὶ
[466]   τοίνυν σοι ὅτι δύο ταῦτ'  ἐστιν   τὰ ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαί γέ
[483]   ἀλλ' ἀνδραπόδου τινὸς ~κρεῖττόν  ἐστιν   τεθνάναι ζῆν, ὅστις ἀδικούμενος
[454]   περὶ τί πειθοῦς ῥητορική  ἐστιν   τέχνη; οὐ δοκεῖ σοι
[513]   ~ἆρ' οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμῖν  ἐστιν   τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις
[456]   ἐρωτῶ τίς ποτε δύναμίς  ἐστιν   τῆς ~ῥητορικῆς. δαιμονία γάρ τις
[483]   ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτό  ἐστιν   τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν
[522]   παντάπασιν ἀλόγιστός ~τε καὶ ἄνανδρός  ἐστιν,   τὸ δὲ ἀδικεῖν φοβεῖται· πολλῶν
[451]   ᾄδοντες ὅτι ὑγιαίνειν μὲν ἄριστόν  ἐστιν,   τὸ δὲ ~δεύτερον καλὸν γενέσθαι,
[484]   ἴσον χρὴ ἔχειν καὶ τοῦτό  ἐστιν   τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον.
[488]   σαφῶς διόρισον, ταὐτὸν ἕτερόν  ἐστιν   τὸ ~κρεῖττον καὶ τὸ βέλτιον
[451]   ἔχει περὶ τὸ αὐτὸ γάρ  ἐστιν,   τό τε ἄρτιον καὶ ~τὸ
[450]   ἐπιστήμη, τῆς δὲ ῥητορικῆς οὐδέν  ἐστιν   ~τοιοῦτον χειρούργημα, ἀλλὰ πᾶσα
[483]   αὐτὴ ἀποφαίνει ~(αὐτό, ὅτι δίκαιόν  ἐστιν   τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον
[477]   ἀνάγκη. ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν ἀλγεινότερόν  ἐστιν   τοῦ πένεσθαι καὶ κάμνειν τὸ
[452]   καὶ ὑπ' ἐμοῦ, ~ἀπόκριναι τί  ἐστιν   τοῦτο φῂς σὺ μέγιστον
[506]   ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ. ~ἡδὺ δέ  ἐστιν   τοῦτο οὗ (παραγενομένου ἡδόμεθα, ἀγαθὸν
[452]   τοῦτο ἔροιτ' ἄν· καὶ τί  ἐστιν   (τοῦτο τὸ ἀγαθόν; ἀποκρινάσθω ~(Γοργίας)
[482]   νῦν ἐμοῦ ἀκούεις, καί μοί  ἐστιν   τῶν ~ἑτέρων παιδικῶν πολὺ ἧττον
[453]   εἰ ~ἐτύγχανόν σε ἐρωτῶν τίς  ἐστιν   τῶν ζωγράφων Ζεῦξις, εἴ μοι
[493]   καὶ λήθην. ταῦτ' ἐπιεικῶς μέν  ἐστιν   ὑπό τι ~ἄτοπα, δηλοῖ μὴν
[473]   ~ἀλλ' ἔτι τοῦτ' ἐκείνου χαλεπώτερόν  ἐστιν,   Σώκρατες, ἐξελέγξαι. ~(Σωκράτης) ~οὐ
[486]   τιμᾶσθαι. ~καίτοι πῶς σοφὸν τοῦτό  ἐστιν,   Σώκρατες, ἥτις εὐφυῆ λαβοῦσα
[484]   ἤδη ~φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γάρ τοί  ἐστιν,   Σώκρατες, χαρίεν, ἄν τις
[478]   ~(Σωκράτης) τί οὖν τούτων κάλλιστόν  ἐστιν   (ὧν λέγεις) ~(Πῶλος) τίνων λέγεις;
[449]   γὰρ αὖ καὶ ~τοῦτο ἕν  ἐστιν   ὧν φημι, μηδένα ἂν ἐν
[500]   ἐκείνου διαφέρων. ἴσως (οὖν βέλτιστόν  ~ἐστιν,   ὡς ἄρτι ἐγὼ ἐπεχείρησα, διαιρεῖσθαι,
[508]   οὕτω ~διακεῖσθαι πάντων δὴ αἴσχιστόν  ἐστιν,   ὡς σὸς λόγος.
[508]   δὴ οὗτος λόγος (ἡμῖν  ἐστιν,   ~ὡς οὐ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης
[467]   τοῦτο ~κεκτήσονται, δὲ δύναμίς  ἐστιν,   ὡς σὺ φῄς, ἀγαθόν, τὸ
[476]   δίκην ~ἆρα μέγιστον τῶν κακῶν  ἐστιν,   ὡς σὺ ᾤου, μεῖζον
[451]   λόγοις τὸ κῦρος ἔχουσα ~ῥητορική  ἐστιν.   ὥσπερ ἂν εἴ τίς με
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005