Alphabétiquement     [«   »]
ἡμέτερα 2
ἡμέτερον 1
ἡμέτερος 1
ἡμῖν 40
ἠμφεσβητήσαμεν 2
ἠμφιεσμένοι 1
ἡμῶν 19
Fréquences     [«    »]
40 ἔχειν
38 με
39 Πῶλε
40 ἡμῖν
40 ἴσως
41 αὐτὸν
41 τίς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἡμῖν


Pages
[508]   ἐμοὶ τῷ ἀδικουμένῳ. ταῦτα  ἡμῖν   ἄνω ~ἐκεῖ ἐν τοῖς πρόσθεν
[502]   τῶν ἐλευθέρων ἀνδρῶν, τί ποτε  ἡμῖν   αὕτη ἐστίν; ~πότερόν σοι δοκοῦσιν
[447]   Καλλίκλεις. ἀλλ' ἆρα ἐθελήσειεν ἂν  (ἡμῖν   διαλεχθῆναι; ~βούλομαι γὰρ πυθέσθαι παρ'
[527]   πολιτικοῖς, ὁποῖον ἄν τι  ἡμῖν   δοκῇ, τότε βουλευσόμεθα, ~βελτίους ὄντες
[499]   γάρ που τῶν ἀγαθῶν ἅπαντα  ἡμῖν   ἔδοξεν πρακτέον εἶναι, εἰ μνημονεύεις,
[447]   γάρ μοι (Γοργίας) ὥστ' ~ἐπιδείξεται  ἡμῖν,   εἰ μὲν δοκεῖ, νῦν, ἐὰν
[500]   οὐκ ~ἐκεῖνο τῶν ἄλλων; σύμψηφος  ἡμῖν   εἶ καὶ σὺ ἐκ τρίτων;
[449]   μᾶλλον δέ, Γοργία, αὐτὸς  ἡμῖν   εἰπὲ τίνα σε χρὴ ~καλεῖν
[500]   ὁρᾷς γὰρ ὅτι περὶ τούτου  ἡμῖν   εἰσιν οἱ λόγοι, οὗ τί
[515]   ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσῃ  ἡμῖν   ἐλθὼν ~ἐπὶ τὰ (τῆς πόλεως
[475]   ἀνθρώπων καὶ ὑπὸ σοῦ ὡμολογεῖτο  ἡμῖν   ἐν τῷ ~ἔμπροσθεν χρόνῳ αἴσχιον
[513]   σὺν τοῖς φιλτάτοις αἵρεσις  ἡμῖν   ἔσται ταύτης ~τῆς δυνάμεως τῆς
[513]   ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον  ἡμῖν   ἐστιν τῇ πόλει καὶ τοῖς
[508]   ἐξελεγκτέος δὴ οὗτος λόγος  (ἡμῖν   ἐστιν, ~ὡς οὐ δικαιοσύνης καὶ
[515]   ~τρόπον οἴει δεῖν πολιτεύεσθαι ἐν  ἡμῖν.   ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσῃ
[490]   ὥσπερ νῦν, πολλοὶ ~ἁθρόοι, καὶ  ἡμῖν   ἐν κοινῷ πολλὰ σιτία
[463]   ἄρτι ἐκ τοῦ λόγου οὐδὲν  ἡμῖν   καταφανὲς ἐγένετο τί ποτε οὗτος
[453]   προί̈ ὡς μάλιστ' ἂν  ἡμῖν   καταφανὲς ποιοῖ ~περὶ ὅτου λέγεται.
[495]   ~ἕτερον. ~(Καλλίκλης) ~Σωκράτης δέ γε  ἡμῖν   Ἀλωπεκῆθεν οὐχ ὁμολογεῖ ταῦτα.
[472]   μοι ~πεπεράνθαι περὶ ὧν ἂν  (ἡμῖν   λόγος ᾖ· οἶμαι δὲ
[505]   οὖν καὶ τὰ λοιπά, ~ἵνα  ἡμῖν   λόγος κεφαλὴν λάβῃ. ~(Καλλίκλης)
[458]   (ψευδὴς περὶ ὧν τυγχάνει νῦν  ~ἡμῖν   λόγος ὤν. εἰ μὲν
[447]   πολλὰ γὰρ καὶ καλὰ (Γοργίας)  ἡμῖν   ὀλίγον πρότερον ~ἐπεδείξατο. ~(Σωκράτης) ~τούτων
[480]   Πῶλε, εἴπερ τὰ πρότερον μένει  ἡμῖν   ~ὁμολογήματα; οὐκ ἀνάγκη ταῦτα ἐκείνοις
[491]   οὐδὲν παύῃ, ὡς περὶ τούτων  ἡμῖν   ὄντα τὸν λόγον. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[476]   ἐῶ χαίρειν. καὶ τοῦτο μὲν  ἡμῖν   οὕτως ἐχέτω· μετὰ τοῦτο ~δὲ
[455]   καὶ αὐτὸς ἤκουον ~ὅτε συνεβούλευεν  ἡμῖν   περὶ τοῦ διὰ μέσου τείχους.
[501]   σὺ δὲ δὴ πότερον ~συγκατατίθεσαι  ἡμῖν   περὶ τούτων τὴν αὐτὴν δόξαν
[514]   καλὰ μετὰ τῶν ~διδασκάλων ᾠκοδομημένα  ἡμῖν,   πολλὰ δὲ καὶ ἴδια ἡμῶν
[459]   ἔχειν, αὐτίκα ~ἐπισκεψόμεθα, ἐάν τι  ἡμῖν   πρὸς λόγου ᾖ· νῦν δὲ
[477]   σύμπασα ψυχῆς πονηρία νυνδὴ (ὡμολόγηται  ἡμῖν;   ~(Πῶλος) ὡμολόγηται γάρ. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[493]   καὶ τὸ μὲν σῶμά ἐστιν  ἡμῖν   σῆμα, τῆς ~δὲ ψυχῆς τοῦτο
[527]   χρησώμεθα τῷ νῦν παραφανέντι, ὃς  ἡμῖν   σημαίνει ~ὅτι οὗτος τρόπος
[498]   δὴ κοινῇ μετ' ἐμοῦ τί  ἡμῖν   συμβαίνει ἐκ τῶν ὡμολογημένων· ~καὶ
[468]   ~ἀφαιρούμεθα χρήματα, οἰόμενοι ἄμεινον εἶναι  ἡμῖν   ταῦτα ποιεῖν μή; ~(Πῶλος)
[450]   εἴσομαι σαφέστερον. ἀλλ' ~ἀπόκριναι· εἰσὶν  ἡμῖν   τέχναι. γάρ; ~(Γοργίας) ναί.
[455]   καὶ ὑπ' ἐκείνων ἀνερωτᾶσθαι· τί  ἡμῖν,   Γοργία, ἔσται, ~ἐάν σοι
[480]   οὐ χρήσιμος οὐδὲν ῥητορικὴ  ἡμῖν,   Πῶλε, εἰ μὴ ~εἴ
[479]   κινδυνεύουσι γὰρ ~ἐκ τῶν νῦν  ἡμῖν   ὡμολογημένων τοιοῦτόν τι ποιεῖν καὶ
[522]   γὰρ τῆς βοηθείας ἑαυτῷ πολλάκις  ~ἡμῖν   ὡμολόγηται κρατίστη εἶναι. εἰ μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005