Alphabétiquement     [«   »]
διώκοντα 2
διώκοντες 1
διωκτέον 1
δοκεῖ 92
δοκεῖν 7
δοκεῖς 16
δοκῇ 9
Fréquences     [«    »]
91 λέγεις
91 οὐκοῦν
90 τῇ
92 δοκεῖ
95 δὴ
100 μοι
104 Σώκρατες
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

δοκεῖ


Pages
[514]   τοιούτους παρακαλεῖν; οὐκ ~ἀνόητόν σοι  δοκεῖ   ἂν εἶναι οὕτω πράττειν; ~(Καλλίκλης)
[506]   ἐστιν, ἀρετῆς ~τινος παραγενομένης; ~ἔμοιγε  δοκεῖ   ἀναγκαῖον εἶναι, Καλλίκλεις. ~ἀλλὰ
[467]   ~οὐκ ἄρτι ὡμολόγεις ποιεῖν  δοκεῖ   αὐτοῖς βέλτιστα εἶναι, (τούτου πρόσθεν)
[467]   ~ποιοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν  δοκεῖ   αὐτοῖς καὶ οἱ τύραννοι οὐδὲν
[467]   οὔ φημι. ~(Πῶλος) ποιοῦντες  δοκεῖ   αὐτοῖς; ~(Σωκράτης) φημί. ~(Πῶλος) σχέτλιά
[469]   μέγα δύνασθαι, τὸ ποιεῖν  δοκεῖ   αὐτῷ· δοκεῖ σοι; ~(Πῶλος)
[468]   κάκιον, οὗτος δήπου ποιεῖ  δοκεῖ   αὐτῷ· γάρ; ~(Πῶλος) ναί.
[468]   ἄνθρωπον ποιοῦντα ἐν πόλει  δοκεῖ   ~αὐτῷ μὴ μέγα δύνασθαι μηδὲ
[471]   ~(Πῶλος) ~οὐ γὰρ ἐθέλεις, ἐπεὶ  δοκεῖ   γέ σοι ὡς ἐγὼ λέγω.
[484]   (ἐξέλαμψεν τὸ τῆς φύσεως δίκαιον.  δοκεῖ   δέ μοι καὶ ~Πίνδαρος ἅπερ
[495]   ~ἴθι δή μοι, ἐπειδὴ οὕτω  δοκεῖ,   διελοῦ τάδε· ἐπιστήμην που καλεῖς
[485]   μου τὰ ὦτα καί μοι  δοκεῖ   δουλοπρεπές τι εἶναι· ὅταν δὲ
[470]   γε. ~(Πῶλος) ~εὐδαίμων οὖν σοι  δοκεῖ   εἶναι ἄθλιος; ~(Σωκράτης) ~οὐκ
[511]   νεῖν ἐπιστήμη σεμνή τίς σοι  δοκεῖ   εἶναι; ~(Καλλίκλης) μὰ Δί' οὐκ
[462]   ἐρωτᾷς εἰ οὐ καλή μοι  δοκεῖ   εἶναι; ~(Πῶλος) ~οὐ γὰρ πέπυσμαι
[510]   δοκῶ εὖ λέγειν. φίλος μοι  δοκεῖ   ἕκαστος ἑκάστῳ εἶναι ~ὡς οἷόν
[462]   νυνδὴ ἔλεγον, ἀναθέμενος ὅτι σοι  δοκεῖ,   ἐν τῷ μέρει ~ἐρωτῶν τε
[470]   φαίνεται, ἐὰν μὲν ~πράττοντι  δοκεῖ   ἕπηται τὸ ὠφελίμως πράττειν, ἀγαθόν
[469]   ~(Πῶλος) ~τί δέ; οὕτω σοι  δοκεῖ   ἔχειν περὶ ὧν ἐγὼ λέγω
[516]   ἡμερώτερα ~ἀποδείξῃ ἀγριώτερα παρέλαβε;  δοκεῖ   οὔ; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε,
[462]   τινα. ~(Πῶλος) ἐμπειρία ἄρα σοι  δοκεῖ   ῥητορικὴ εἶναι; ~(Σωκράτης) ἔμοιγε,
[462]   εἰρῆσθαι. ~(Πῶλος) ἀλλὰ τί σοι  δοκεῖ   ῥητορικὴ εἶναι; ~(Σωκράτης) ~πρᾶγμα
[462]   ἀπεργασίας. ~(Πῶλος) ~οὐκοῦν καλόν σοι  δοκεῖ   ῥητορικὴ εἶναι, χαρίζεσθαι οἷόν
[481]   ~ἀδικεῖν οὐ μεγάλη τίς μοι  δοκεῖ   χρεία αὐτῆς εἶναι, εἰ
[510]   ἥπερ ἐμοί. ἐμοὶ μὲν γὰρ  δοκεῖ   ἥδε· αὐτὸν ἄρχειν δεῖν
[485]   καὶ μὴ ἀπαλλαττόμενον, πληγῶν μοι  δοκεῖ   ἤδη δεῖσθαι, ~Σώκρατες, οὗτος
[510]   ὡς ὀλίγιστα; ~σκέψαι εἰ σοὶ  δοκεῖ   ἥπερ ἐμοί. ἐμοὶ μὲν γὰρ
[485]   φιλοσοφίαν ἄγαμαι, καὶ ~πρέπειν μοι  δοκεῖ,   καὶ ἡγοῦμαι ἐλεύθερόν τινα εἶναι
[479]   τέμνεσθαι, ὅτι (ἀλγεινόν. οὐ  δοκεῖ   καὶ σοὶ οὕτω; ~(Πῶλος) ἔμοιγε.
[467]   δὲ ποιεῖν ἄνευ νοῦ  ~δοκεῖ   καὶ σὺ ὁμολογεῖς κακὸν εἶναι·
[506]   παρέχει ~ἕκαστον τῶν ὄντων; ~ἔμοιγε  δοκεῖ.   ~καὶ ψυχὴ ἄρα κόσμον ἔχουσα
[475]   τις ἀνθρώπων; ~(Πῶλος) οὔ μοι  δοκεῖ   κατά γε τοῦτον τὸν λόγον.
[512]   ὅτε ὅλας ~σῴζει. μή σοι  δοκεῖ   κατὰ τὸν δικανικὸν εἶναι; καίτοι
[527]   δ' οὖν ταῦτα μῦθός σοι  δοκεῖ   λέγεσθαι ὥσπερ γραὸς καὶ καταφρονεῖς
[454]   τοιοῦτόν τί σε ἀνέρωμαι,  δοκεῖ   ~μὲν δῆλον (εἶναι, ἐγὼ δ'
[463]   δὲ καὶ ὀψοποιική·  δοκεῖ   μὲν εἶναι τέχνη, ~ὡς δὲ
[461]   τῶν ὡμολογημένων εἴ τί σοι  δοκεῖ   μὴ καλῶς ὡμολογῆσθαι, ~ἀναθέσθαι ὅτι
[447]   ὥστ' ~ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ μὲν  δοκεῖ,   νῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ, εἰς
[507]   μέλλει εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε  δοκεῖ   σκοπὸς εἶναι πρὸς ὃν
[524]   θάνατος τυγχάνει ὤν, ὡς ~ἐμοὶ  δοκεῖ,   οὐδὲν ἄλλο δυοῖν πραγμάτοιν
[513]   ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ  δοκεῖ,   οὐκ ~ὀρθῶς βουλεύῃ, Καλλίκλεις·
[522]   ἂν τύχω, τοῦτο πείσομαι. ~(Καλλίκλης)  ~δοκεῖ   οὖν σοι, Σώκρατες, καλῶς
[454]   Γοργία, ἐπειδή γε καὶ σοὶ  δοκεῖ   οὕτως. ~(Γοργίας) ~ταύτης τοίνυν τῆς
[497]   καὶ στενὰ ταῦτα, ἐπείπερ Γοργίᾳ  δοκεῖ   οὕτως. ~(Σωκράτης) ~εὐδαίμων εἶ,
[502]   χαίρωσιν ἐάντε μή; ποτέρως σοι  δοκεῖ   ~παρεσκευάσθαι τῶν τραγῳδιῶν ποίησις;
[453]   τῆς ῥητορικῆς εἰπέ· πότερόν σοι  δοκεῖ   πειθὼ ποιεῖν ῥητορικὴ ~μόνη
[462]   Σώκρατες· ἐπειδὴ (Γοργίας) ἀπορεῖν σοι  ~δοκεῖ   περὶ τῆς ῥητορικῆς, σὺ αὐτὴν
[527]   τὶ ὄντας, οἷς οὐδέποτε ταὐτὰ  δοκεῖ   περὶ τῶν ~αὐτῶν, καὶ ταῦτα
[464]   τὴν ἄνοιαν ~καὶ ἐξαπατᾷ, ὥστε  δοκεῖ   πλείστου ἀξία εἶναι. ὑπὸ μὲν
[468]   ἀποκρίνῃ; ~(Πῶλος) ἀλλ' οὔ μοι  δοκεῖ   ποιεῖν βούλεται. ~(Σωκράτης) ~ἔστιν
[448]   μὲν γὰρ καὶ ἀπειρηκέναι μοι  ~δοκεῖ·   πολλὰ γὰρ ἄρτι διελήλυθεν. ~(Χαιρεφῶν)
[511]   ἐπιστήμης. εἰ δ' αὕτη σοι  δοκεῖ   σμικρὰ εἶναι, ἐγώ σοι ~(μείζω
[519]   ὠγαθέ, εἰπὲ πρὸς Φιλίου, οὐ  δοκεῖ   σοι ἄλογον εἶναι ἀγαθὸν ~φάσκοντα
[454]   ῥητορική ἐστιν τέχνη; οὐ  δοκεῖ   σοι ~(δίκαιον εἶναι ἐπανερέσθαι; ~(Γοργίας)
[466]   ~(Πῶλος) ~τί οὖν φῄς; κολακεία  δοκεῖ   σοι εἶναι ῥητορική; ~(Σωκράτης)
[469]   δόξῃ αὐτῷ, δικαίως ἀποκτεινύς, ἄθλιος  δοκεῖ   σοι ~εἶναι καὶ ἐλεινός; ~(Σωκράτης)
[454]   (ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~πότερον οὖν ταὐτὸν  δοκεῖ   σοι εἶναι μεμαθηκέναι καὶ πεπιστευκέναι,
[486]   ἐρῶ ~τῇ σῇ οὐκ αἰσχρὸν  δοκεῖ   σοι εἶναι οὕτως ἔχειν ὡς
[468]   δέξαιο ἐξεῖναί σοι ποιεῖν ὅτι  δοκεῖ   σοι ἐν τῇ πόλει ~μᾶλλον
[501]   ταῦτ' οὖν πρῶτον σκόπει εἰ  δοκεῖ   σοι ἱκανῶς λέγεσθαι, καὶ ~εἶναί
[516]   ποιοῦντας δι' ἀγριότητα. οὐ  δοκεῖ   σοι (κακὸς ~εἶναι ἐπιμελητὴς ὁστισοῦν
[516]   ~ἐν ἄλλῳ ἔργῳ οὐδενί·  δοκεῖ   σοι; ~(Καλλίκλης) οὐκ ἔμοιγε. ~(Σωκράτης)
[502]   σκόπει· ~οὐχὶ τε κιθαρῳδικὴ  δοκεῖ   σοι πᾶσα καὶ τῶν
[469]   ποιεῖν δοκεῖ αὐτῷ·  δοκεῖ   σοι; ~(Πῶλος) οὐ δῆτα οὕτω
[501]   δὲ σκεψώμεθα τὴν αὐλητικήν. οὐ  δοκεῖ   σοι τοιαύτη τις εἶναι, ~ὦ
[519]   τούτῳ οὐκ ~ἔχουσιν; οὐ  δοκεῖ   σοι τοῦτο ἄτοπον εἶναι,
[474]   ἐξ ἀρχῆς σε ἠρώτων· πότερον  δοκεῖ   σοι, ~Πῶλε, κάκιον εἶναι,
[478]   οἱ ἰατρευόμενοι; ~(Πῶλος) οὐκ ἔμοιγε  δοκεῖ.   ~(Σωκράτης) ἀλλ' ὠφέλιμόν γε.
[479]   αὐτά; ~(Πῶλος) εἰ σοί γε  δοκεῖ.   ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν συμβαίνει μέγιστον
[476]   τούτου τοῦ ~ποιοῦντος; ~(Πῶλος) ἔμοιγε  δοκεῖ.   ~(Σωκράτης) ~ἆρα τοῦτο πάσχον
[519]   ἔπειτα πονηρός ἐστιν; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε  δοκεῖ.   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ἀκούεις τοιαῦτα λεγόντων
[501]   δ' οὐδὲν φροντίζειν; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε  δοκεῖ.   ~(Σωκράτης) οὐκοῦν καὶ αἱ τοιαίδε
[475]   ἀμφότερα. ~(Πῶλος) οὐκ ἔμοιγε  δοκεῖ.   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ τὸ τῶν
[504]   καὶ μὴ ἐπίτρεπε. ἐμοὶ γὰρ  δοκεῖ   ταῖς μὲν τοῦ σώματος τάξεσιν
[500]   μὲν ὀψοποιικὴ οὔ μοι  δοκεῖ   τέχνη εἶναι ἀλλ' ~ἐμπειρία, ~(ἡ
[462]   νῦν με, ὀψοποιία ἥτις μοι  δοκεῖ   τέχνη εἶναι. ~(Πῶλος) ἐρωτῶ δή,
[463]   τὸ κεφάλαιον κολακείαν. ταύτης μοι  δοκεῖ   τῆς ἐπιτηδεύσεως ~πολλὰ μὲν καὶ
[520]   ἀντ' εὖ ποιεῖν, ὥστε καλὸν  δοκεῖ   τὸ σημεῖον εἶναι, εἰ εὖ
[463]   εἰπέ· μηδὲν ἐμὲ αἰσχυνθῇς. ~(Σωκράτης)  ~δοκεῖ   τοίνυν μοι, Γοργία, εἶναί
[480]   ~ἄτοπα μέν, Σώκρατες, ἔμοιγε  δοκεῖ,   τοῖς μέντοι ἔμπροσθεν ἴσως σοι
[524]   τινα χρόνον. ταὐτὸν δή μοι  δοκεῖ   ~τοῦτ' ἄρα καὶ περὶ τὴν
[458]   ὅτι τις βούλεται. (ἀλλ' εἰ  δοκεῖ   τουτοισί, διαλέγου ~τε καὶ ἐρώτα
[502]   καὶ σπουδή, ὡς σοὶ  δοκεῖ,   χαρίζεσθαι τοῖς ~θεαταῖς μόνον,
[485]   παιδαρίου ἀκούσω, πικρόν τί μοι  δοκεῖ   χρῆμα εἶναι ~καὶ ἀνιᾷ μου
[506]   συγχωρήσομαι. λέγω μέντοι ταῦτα, εἰ  ~δοκεῖ   χρῆναι διαπερανθῆναι τὸν λόγον· εἰ
[458]   εἶναι, διαλεγώμεθα· εἰ δὲ καὶ  ~δοκεῖ   χρῆναι ἐᾶν, ἐῶμεν ἤδη χαίρειν
[481]   παίζει; ~(Χαιρεφῶν) ~ἐμοὶ μὲν  δοκεῖ,   Καλλίκλεις, ὑπερφυῶς σπουδάζειν· οὐδὲν
[481]   ὤν. ἐπὶ τὰ ~τοιαῦτα ἔμοιγε  δοκεῖ,   Πῶλε, ῥητορικὴ χρήσιμος
[462]   ~(Πῶλος) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~οὐδεμία ἔμοιγε  δοκεῖ,   Πῶλε, ὥς γε πρὸς
[477]   καὶ ἀμαθῆ; ~(Πῶλος) οὐκ ἔμοιγε  δοκεῖ,   Σώκρατες, ἀπὸ τούτων γε.
[476]   ~διασκεψάμενος εἰπέ. ~(Πῶλος) ἀλλά μοι  δοκεῖ,   Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~σκόπει δὴ
[506]   ~(Γοργίας) ~ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὐ  δοκεῖ,   Σώκρατες, χρῆναί πω (ἀπιέναι,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005