Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκέτῃ 1
Ἀλκέτου 2
Ἀλκιβιάδου 2
ἀλλ 146
ἄλλ 4
ἀλλὰ 113
ἀλλά 6
Fréquences     [«    »]
141
133 τί
137 τοὺς
146 ἀλλ
157 περὶ
167 εἰ
168 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἀλλ


Pages
[507]   οὔτε φεύγειν μὴ προσήκει,  ἀλλ'   δεῖ καὶ πράγματα καὶ
[520]   βραδυτῆτι οἶμαι ἀδικοῦσιν ~οἱ ἄνθρωποι,  ἀλλ'   ἀδικίᾳ· γάρ; ~(Καλλίκλης) ναί.
[473]   ~(Σωκράτης) ~οὐ δῆτα, Πῶλε,  ἀλλ'   ἀδύνατον· τὸ γὰρ ἀληθὲς οὐδέποτε
[497]   ἵνα περανθῶσιν οἱ ~λόγοι. ~(Καλλίκλης)  ~ἀλλ'   ἀεὶ τοιοῦτός ἐστιν (Σωκράτης)
[481]   μὴ ἀποθανεῖται, μάλιστα μὲν μηδέποτε,  ἀλλ'   ἀθάνατος ἔσται πονηρὸς ~ὤν, εἰ
[456]   οὐδαμοῦ (ἂν φανῆναι τὸν ἰατρόν,  ἀλλ'   αἱρεθῆναι ἂν τὸν ~εἰπεῖν δυνατόν,
[509]   ἡνίκα ὡμολογήσαμεν μηδένα ~βουλόμενον ἀδικεῖν,  ἀλλ'   ἄκοντας τοὺς ἀδικοῦντας πάντας ἀδικεῖν;
[470]   Μακεδονίας; ~(Σωκράτης) ~εἰ δὲ μή,  ἀλλ'   ἀκούω γε. ~(Πῶλος) ~εὐδαίμων οὖν
[505]   οἶδ' ἅττα λέγεις, Σώκρατες,  ἀλλ'   ἄλλον τινὰ ἐρώτα. ~(Σωκράτης) ~οὗτος
[488]   τοῦτο ὅτι οὐχ ἑκὼν ἐξαμαρτάνω  ἀλλ'   ἀμαθίᾳ τῇ ἐμῇ· σὺ οὖν,
[515]   ~οὐκ ἴσως δή, βέλτιστε,  ἀλλ'   ἀνάγκη ἐκ τῶν ὡμολογημένων, εἴπερ
[483]   ἐστὶν τὸ πάθημα, τὸ ἀδικεῖσθαι,  ἀλλ'   ἀνδραπόδου τινὸς ~κρεῖττόν ἐστιν
[481]   φῇ ἔχειν, οὐ δυναμένου ἀντιλέγειν,  ἀλλ'   ~ἄνω (καὶ κάτω μεταβαλλομένου· ἔν
[503]   ἄλλο τι οὐκ εἰκῇ ἐρεῖ,  ἀλλ'   ~(ἀποβλέπων πρός τι; ὥσπερ καὶ
[450]   καλεῖν; τάχα δὲ εἴσομαι σαφέστερον.  ἀλλ'   ~ἀπόκριναι· εἰσὶν ἡμῖν τέχναι.
[497]   λέγεις. ~(Γοργίας) ~μηδαμῶς, Καλλίκλεις,  ἀλλ'   ἀποκρίνου καὶ ἡμῶν ἕνεκα, ἵνα
[498]   ἀλλὰ τί τοῦτο; ~(Σωκράτης) οὐδέν·  ἀλλ'   ἀποκρίνου. ~(Καλλίκλης) εἶδον. ~(Σωκράτης) τί
[494]   μὴ αἰσχυνθῇς· ἀνδρεῖος γὰρ εἶ.  ἀλλ'   ~ἀποκρίνου μόνον. ~(Καλλίκλης) φημὶ τοίνυν
[447]   ~(Σωκράτης) ~εὖ λέγεις, Καλλίκλεις.  ἀλλ'   ἆρα ἐθελήσειεν ἂν (ἡμῖν διαλεχθῆναι;
[498]   οὐ πολύ τι διαφέρειν. ~(Σωκράτης)  ἀλλ'   ἀρκεῖ καὶ τοῦτο. ἐν πολέμῳ
[465]   ψυχὴ τῷ σώματι (ἐπεστάτει,  ἀλλ'   ~αὐτὸ αὑτῷ, καὶ μὴ ὑπὸ
[465]   τε ὀψοποιικὴ καὶ ~ἰατρική,  ἀλλ'   αὐτὸ τὸ σῶμα ἔκρινε σταθμώμενον
[512]   μὴ ἔστιν ἐγὼ λέγω,  ἀλλ'   αὐτὸ τοῦτ' ἐστὶν ἀρετή, τὸ
[463]   κολακείας μόριον ~εἶναι τὴν ῥητορικήν,  ἀλλ'   αὐτὸν λέληθα οὔπω ἀποκεκριμένος,
[513]   οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶναι  ἀλλ'   αὐτοφυῶς ὅμοιον ~τούτοις, εἰ μέλλεις
[521]   μὴ αὖ ~ἐγὼ εἴπω ὅτι  ἀλλ'   ἀφελόμενος οὐχ ἕξει ὅτι χρήσεται
[472]   γ' ἂν ἀθλιώτατος εἴη. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   ἐὰν ἄρα μὴ τυγχάνῃ δίκης
[503]   ἔχω ἔγωγε πῶς εἴπω. ~(Καλλίκλης)  ἀλλ'   ἐὰν ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις. ~(Σωκράτης)
[468]   οὐδὲ χρήματα ~ἀφαιρεῖσθαι ἁπλῶς οὕτως,  ἀλλ'   ἐὰν μὲν ὠφέλιμα ταῦτα,
[457]   ἑαυτούς, (οὕτω ~διαλύεσθαι τὰς συνουσίας,  ἀλλ'   ἐὰν περί του ἀμφισβητήσωσιν καὶ
[513]   ψυχῇ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μοι·  ἀλλ'   ἐὰν ~πολλάκις (ἴσως καὶ) βέλτιον
[481]   μὴ δῷ δίκην ἐχθρός,  ἀλλ'   ἐάντε ~χρυσίον ᾖ> ἡρπακὼς πολύ,
[523]   ~ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν Ζεύς·  ἀλλ'   ἐγώ, ἔφη, παύσω τοῦτο γιγνόμενον.
[460]   ~ποθ' δύναμίς ἐστιν. ~(Γοργίας)  ~ἀλλ'   ἐγὼ μὲν οἶμαι, Σώκρατες,
[489]   ~(Καλλίκλης) πάνυ μὲν οὖν. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   ἐγὼ μέν, δαιμόνιε, καὶ
[463]   ~μὰ τὸν Δία, Σώκρατες,  ἀλλ'   ἐγὼ οὐδὲ αὐτὸς συνίημι ὅτι
[463]   εἴδωλον εἶναι τὴν ~ῥητορικήν. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   ἐγὼ πειράσομαι φράσαι γέ
[472]   ἂν βούλῃ τῶν ἐνθάδε ~ἐκλέξασθαι.  ἀλλ'   ἐγώ σοι εἷς ὢν οὐχ
[455]   πειρῶ οὖν ~αὐτοῖς ἀποκρίνεσθαι. ~(Γοργίας)  ~ἀλλ'   ἐγώ σοι πειράσομαι, Σώκρατες,
[500]   λέγω. ~(Καλλίκλης) οὐ δῆτα. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   ἐγώ σοι σαφέστερον ἐρῶ. ἐπειδὴ
[488]   βέλτιον καὶ τὸ ἰσχυρότερον; ~(Καλλίκλης)  ἀλλ'   ἐγώ σοι σαφῶς λέγω, ὅτι
[491]   ἀνέξῃ οὔτ' αὐτὸς ἐρεῖς; ~(Καλλίκλης)  ~ἀλλ'   ἔγωγε καὶ πάλαι λέγω. πρῶτον
[466]   ἀποφαίνῃ, ἐμὲ ἐρωτᾷς. ~(Πῶλος)  ἀλλ'   ἔγωγε σὲ ἐρωτῶ. ~(Σωκράτης) ~εἶεν,
[469]   γε λέγεις ὅπερ ἐγώ. ~(Πῶλος)  ~ἀλλ'   ἔγωγε τοῦτο λέγω ὅπερ ἄρτι,
[465]   ἀπεκρινάμην οὐδὲν ~οἷός τ' ἦσθα,  ἀλλ'   ἐδέου διηγήσεως. ~ἐὰν μὲν οὖν
[467]   δὲ μή, αὐτὸς ἀποκρίνου. ~(Πῶλος)  ~ἀλλ'   ἐθέλω ἀποκρίνεσθαι, ἵνα καὶ εἰδῶ
[458]   ~ἐπαγγειλάμενον ἐρωτᾶν ὅτι τις βούλεται.  (ἀλλ'   εἰ δοκεῖ τουτοισί, διαλέγου ~τε
[467]   ἵνα προσείπω σε (κατὰ σέ·  ἀλλ'   εἰ μὲν ἔχεις ~ἐμὲ ἐρωτᾶν,
[474]   με κέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας,  ἀλλ'   εἰ μὴ ~ἔχεις τούτων βελτίω
[490]   ποῖα ὑποδήματα; φλυαρεῖς ἔχων. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα λέγεις,
[504]   αὐτὸς λέγεις, Σώκρατες; ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   εἴ σοι ἥδιόν ἐστιν, ἐγὼ
[462]   ἀπιέναι καὶ μὴ ἀκούειν σου;  ~ἀλλ'   εἴ τι κήδῃ τοῦ λόγου
[463]   οὐ ~γὰρ δίκαιον, Πῶλε·  ἀλλ'   εἴπερ βούλει πυθέσθαι, ἐρώτα ὁποῖον
[491]   ~κρείττους καὶ εἰς ὅτι. ~(Καλλίκλης)  ~ἀλλ'   εἴρηκά γε ἔγωγε τοὺς φρονίμους
[461]   τὰ ~δίκαια καὶ ἄλλους διδάξειν;  ἀλλ'   εἰς τὰ τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ
[480]   τυγχάνῃ ἀδικῶν, ~καὶ μὴ ἀποκρύπτεσθαι  ἀλλ'   εἰς τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ
[490]   περιιέναι; ~(Καλλίκλης) ποίων ἱματίων; ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   εἰς ὑποδήματα δῆλον ὅτι δεῖ
[471]   καὶ ἀποδοὺς τὴν ἀρχὴν ἐκείνῳ,  ἀλλ'   εἰς φρέαρ ἐμβαλὼν καὶ ἀποπνίξας
[467]   καὶ ~κινδυνεύειν καὶ πράγματ' ἔχειν;  ἀλλ'   ἐκεῖνο οἶμαι οὗ ἕνεκα πλέουσιν,
[467]   οὐ τοῦτο ~βούλεται πράττει,  ἀλλ'   ἐκεῖνο (οὗ ἕνεκα πράττει; ~(Πῶλος)
[468]   του ποιοῦμεν, μὴ ἐκεῖνα βούλεσθαι,  (ἀλλ'   ~ἐκεῖνο οὗ ἕνεκα ταῦτα ποιοῦμεν;
[470]   μὴ κάμῃς φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν,  ἀλλ'   ἔλεγχε. ~(Πῶλος) ~ἀλλὰ μήν,
[469]   ἀζηλώτους ζηλοῦν οὔτε τοὺς ἀθλίους,  ἀλλ'   ἐλεεῖν. ~(Πῶλος) ~τί δέ; οὕτω
[506]   ἤδη χαίρειν καὶ ~ἀπίωμεν. ~(Γοργίας)  ~ἀλλ'   ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ,
[500]   οὔ μοι δοκεῖ τέχνη εἶναι  ἀλλ'   ~ἐμπειρία, ~(ἡ δ' ἰατρική, λέγων
[463]   ἐμὸς λόγος, οὐκ ἔστιν τέχνη  ἀλλ'   ἐμπειρία καὶ τριβή. ταύτης μόριον
[465]   δὲ αὐτὴν οὔ ~φημι εἶναι  ἀλλ'   ἐμπειρίαν, ὅτι οὐκ ἔχει λόγον
[496]   γάρ; ~(Καλλίκλης) σφόδρα γε. ~(Σωκράτης)  ἀλλ'   ἐν μέρει οἶμαι ἑκάτερον καὶ
[527]   ὅσπερ καὶ ἐκεῖσε φαίνεται ~συμφέρων.  ἀλλ'   ἐν τοσούτοις λόγοις τῶν ἄλλων
[494]   μήτε χαίροντα ἔτι μήτε λυπούμενον.  ἀλλ'   ἐν τούτῳ ἐστὶν τὸ ~ἡδέως
[482]   πλείστους ἀνθρώπους μὴ ~ὁμολογεῖν μοι  ἀλλ'   ἐναντία λέγειν μᾶλλον ἕνα
[493]   μήτ' ἐποχετεύοι μήτε τι ~φροντίζοι,  ἀλλ'   ἕνεκα τούτων ἡσυχίαν ἔχοι· τῷ
[448]   σοί γε ἱκανῶς; ~(Χαιρεφῶν) οὐδέν·  ἀλλ'   ἐπειδὴ σὺ βούλει, ἀποκρίνου. ~(Πῶλος)
[522]   ἔχει, ἐθέλω λόγον λέξαι. ~(Καλλίκλης)  ἀλλ'   ἐπείπερ γε καὶ τἆλλα ἐπέρανας,
[505]   φασὶ μεταξὺ θέμις εἶναι (καταλείπειν,  ἀλλ'   ~ἐπιθέντας κεφαλήν, ἵνα μὴ ἄνευ
[481]   ~ἐρωτᾶν. ~(Καλλίκλης) ~νὴ τοὺς θεοὺς  ἀλλ'   ἐπιθυμῶ. εἰπέ μοι, Σώκρατες,
[495]   ἡδονῶν ~ὁποῖαι ἀγαθαὶ καὶ κακαί;  ἀλλ'   ἔτι καὶ νῦν λέγε πότερον
[473]   βούλει καὶ ~τοῦτο ἐλέγχειν; ~(Πῶλος)  ~ἀλλ'   ἔτι τοῦτ' ἐκείνου χαλεπώτερόν ἐστιν,
[481]   ἡρπακὼς πολύ, μὴ ἀποδιδῷ τοῦτο  ἀλλ'   ἔχων ἀναλίσκῃ καὶ εἰς ~ἑαυτὸν
[464]   τις ὅτι οὐκ εὖ ἔχουσιν,  ἀλλ'   ~ἰατρός τε καὶ τῶν
[447]   Σώκρατες, οὕτω μεταλαγχάνειν. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   ἦ, τὸ λεγόμενον, κατόπιν ἑορτῆς
[452]   ~τὸ μέγιστον ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις,  ἀλλ'   ἐμή” εἰ οὖν αὐτὸν
[489]   πολλὰ νυνδὴ εἰρωνεύου πρός με·  ~ἀλλ'   ἴθι εἰπέ, τίνας λέγεις τοὺς
[488]   ~ἤρξω νουθετεῖν με, μὴ ἀποστῇς,  ἀλλ'   ἱκανῶς μοι ἔνδειξαι τί ἔστιν
[486]   ἂν ἔχοις ὅτι (χρήσαιο σαυτῷ,  ἀλλ'   ἰλιγγιῴης ἂν καὶ ~χασμῷο οὐκ
[454]   λόγον ἐρωτῶ, οὐ σοῦ ἕνεκα  ἀλλ'   ἵνα μὴ ἐθιζώμεθα ὑπονοοῦντες ~προαρπάζειν
[454]   καὶ περὶ τούτων, Γοργία·  ~ἀλλ'   ἵνα μὴ θαυμάζῃς ἐὰν καὶ
[490]   γε οὐδὲ ποτῶν. ~(Σωκράτης) ~μανθάνω,  ἀλλ'   ἴσως ἱματίων, καὶ δεῖ τὸν
[519]   οὐκ αἰτίων ὄντων τῶν κακῶν  ἀλλ'   ἴσως συναιτίων. καίτοι ἔγωγε ~ἀνόητον
[455]   λιμένων ~κατασκευῆς νεωρίων,  ἀλλ'   οἱ ἀρχιτέκτονες· οὐδ' αὖ ὅταν
[457]   οὔτε πονηρὰ τούτου ἕνεκά ἐστιν,  ~ἀλλ'   οἱ μὴ χρώμενοι οἶμαι ὀρθῶς.
[455]   χωρίων (καταλήψεως συμβουλὴ ᾖ,  ~ἀλλ'   οἱ στρατηγικοὶ τότε συμβουλεύσουσιν, οἱ
[489]   ἱκανοῦ ἀνδρὸς διαγνῶναι ὡμολογηκότος. ~(Καλλίκλης)  ἀλλ'   οἵ γε πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως.
[518]   τῆς ἀποβολῆς τῶν ἀρχαίων σαρκῶν,  ἀλλ'   οἳ ἂν αὐτοῖς τύχωσι ~τότε
[491]   οὐ σκυτοτόμους ~λέγω οὐδὲ μαγείρους,  ἀλλ'   (οἳ ἂν εἰς τὰ τῆς
[515]   ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ τάδε οὐκέτι ἀκούω,  ἀλλ'   οἶδα σαφῶς καὶ ἐγὼ καὶ
[512]   δικαστηρίου ἐάντε ἄλλοθεν ~ὁποθενοῦν (σώσῃ,  ἀλλ'   οἶδεν ὅτι οὐκ ἄμεινόν ἐστιν
[510]   ~καὶ παρὰ τούτῳ μέγα δυνήσεται;  ἀλλ'   οἶμαι ἔγωγε, πᾶν τοὐναντίον οὑτωσὶ
[483]   μηδὲ ἄλλῳ οὗ ἂν κήδηται.  ἀλλ'   οἶμαι οἱ τιθέμενοι ~τοὺς νόμους
[483]   ἄν τις ἔχοι τοιαῦτα λέγειν.  ἀλλ'   οἶμαι οὗτοι κατὰ ~φύσιν τὴν
[485]   ἡγούμενος οὕτως αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαινεῖν.  ~ἀλλ'   οἶμαι τὸ ὀρθότατόν ἐστιν ἀμφοτέρων
[486]   ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ μικρὰ (ταῦτα,  ἀλλ'   ~οἷς ἔστιν καὶ βίος καὶ
[471]   γενόμενος καὶ οὐ μετεμέλησεν αὐτῷ,  ἀλλ'   ὀλίγον ~(ὕστερον τὸν ἀδελφόν, τὸν
[476]   τοιοῦτον τὸ πάσχον πάσχειν. ~(Πῶλος)  ἀλλ'   ὁμολογῶ. ~(Σωκράτης) ~τούτων δὴ ὁμολογουμένων,
[503]   ἄλλων· εἰ δὲ μὴ τοῦτο,  ἀλλ'   ~ὅπερ ἐν τῷ ὑστέρῳ λόγῳ
[449]   πῶλος ~ἤρξατο, εἰς αὖθις ἀποθέσθαι;  ἀλλ'   ὅπερ ὑπισχνῇ, μὴ ψεύσῃ, ἀλλὰ
[503]   (πρὸς τὸ ἔργον τὸ ~αὑτῶν,  ἀλλ'   ὅπως ἂν εἶδός τι αὐτῷ
[455]   ἔοικεν, πειθοῦς (δημιουργός ἐστιν πιστευτικῆς  ἀλλ'   οὐ ~διδασκαλικῆς περὶ τὸ δίκαιόν
[457]   ~οἴονται τὸν ἑαυτῶν λέγειν, φιλονικοῦντας  ἀλλ'   οὐ ζητοῦντας τὸ προκείμενον ἐν
[466]   μὲν οὖν ἔγωγε εἶπον μόριον.  ἀλλ'   οὐ μνημονεύεις τηλικοῦτος ὤν,
[494]   τινα αὖ σὺ βίον λέγεις,  ἀλλ'   οὐ νεκροῦ οὐδὲ λίθου. καί
[503]   ~εἴτε ἀηδέστερα ἔσται τοῖς ἀκούουσιν.  (ἀλλ'   οὐ πώποτε σὺ ταύτην εἶδες
[500]   τἆλλα καὶ τὰ ἡδέα πράττειν,  ἀλλ'   οὐ τἀγαθὰ τῶν ~ἡδέων. ~(Καλλίκλης)
[489]   οἱ πολλοὶ τὸ ἴσον ἔχειν  ~ἀλλ'   οὐ τὸ πλέον δίκαιον εἶναι,
[490]   μή. ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης)  ἀλλ'   οὐ τὸν βελτίω πλέον δεῖν
[457]   δίκαιον καὶ ἐκβάλλειν ~καὶ ἀποκτεινύναι  ἀλλ'   οὐ τὸν διδάξαντα. ~(Σωκράτης) ~οἶμαι,
[515]   φιλόνικος εἶ, Σώκρατες. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   οὐ φιλονικίᾳ γε ἐρωτῶ, ἀλλ'
[468]   ὄντα; τί οὐκ ἀποκρίνῃ; ~(Πῶλος)  ἀλλ'   οὔ μοι δοκεῖ ποιεῖν
[505]   καταλύομεν; ~(Καλλίκλης) αὐτὸς γνώσῃ. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   οὐδὲ τοὺς μύθους φασὶ μεταξὺ
[448]   καλλίστη; ~(Σωκράτης) ~καὶ μάλα.  ἀλλ'   οὐδεὶς ἐρωτᾷ ποία τις
[457]   (ἔμβραχυ περὶ ὅτου ἂν βούληται·  ἀλλ'   ~οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα
[475]   μὴ ἐρωτῶ. ~(Πῶλος)  ἀλλ'   οὐκ ἂν δεξαίμην, Σώκρατες.
[469]   τὰ δημόσια καὶ τὰ ἴδια·  ~ἀλλ'   οὐκ ἄρα τοῦτ' ἔστιν τὸ
[453]   δὴ αὐτὸς ὑποπτεύων σὲ ἐρήσομαι,  ἀλλ'   οὐκ αὐτὸς λέγω; οὐ σοῦ
[455]   τὰ δ' ἐκ τῆς Περικλέους  ἀλλ'   οὐκ ἐκ τῶν ~δημιουργῶν. ~(Σωκράτης)
[500]   ἕνεκα δεῖν πάντα τἆλλα πράττεσθαι  (ἀλλ'   οὐκ ~ἐκεῖνο τῶν ἄλλων; σύμψηφος
[471]   Μακεδονίᾳ, ἀθλιώτατός ~ἐστιν πάντων Μακεδόνων,  ἀλλ'   οὐκ εὐδαιμονέστατος, καὶ ἴσως ἔστιν
[450]   ἄρα ~ῥητορικήν, Γοργία, λέγεις;  ἀλλ'   οὐκ οἶμαί σε οὔτε τὴν
[506]   οὐκ ἐθέλεις συνδιαπερᾶναι τὸν λόγον,  ἀλλ'   οὖν ἐμοῦ γε ἀκούων ~ἐπιλαμβάνου,
[496]   ἐσθίειν ἡδὺ (λέγω. ~(Σωκράτης) μανθάνω·  ἀλλ'   οὖν τό γε πεινῆν αὐτὸ
[474]   πάντες. ~(Πῶλος) πολλοῦ γε δεῖ,  ἀλλ'   οὔτ' ἐγὼ οὔτε σὺ οὔτ'
[450]   ῥητορικήν. ~(Γοργίας) ἀληθῆ λέγεις. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   οὔτοι τούτων γε οὐδεμίαν οἶμαί
[470]   γέ σε ἐλέγξαι, Σώκρατες·  ἀλλ'   οὐχὶ κἂν παῖς σε ἐλέγξειεν
[496]   εὖ ~μάλα σκεψάμενος ἀποκρίνου. ~(Καλλίκλης)  ἀλλ'   ὑπερφυῶς ὡς ὁμολογῶ. ~(Σωκράτης) ~ἴθι
[453]   ὅτι οὐκ οἶδα, οὐ μὴν  ~ἀλλ'   ὑποπτεύω γε ἣν οἶμαί σε
[497]   αὕτη τιμή, Καλλίκλεις·  ἀλλ'   ὑπόσχες ~Σωκράτει ἐξελέγξαι ὅπως ἂν
[451]   Σώκρατες, καὶ ἄριστα. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλ'   Γοργία, ἀμφισβητήσιμον καὶ τοῦτο
[495]   εἴπερ ποιῶ τοῦτο, οὔτε σύ.  ἀλλ'   μακάριε, ἄθρει ~μὴ οὐ
[512]   ὅσαι τοῦ σῴζειν ~ἕνεκα πεποίηνται.  ἀλλ'   μακάριε, ὅρα μὴ ἄλλο
[519]   ἐπειδή μοι οὐκ ἐθέλεις ~ἀποκρίνεσθαι.  ἀλλ'   ὠγαθέ, εἰπὲ πρὸς Φιλίου, οὐ
[491]   οἱ κρείττους καὶ οἱ ~βελτίους.  ἀλλ'   ὠγαθέ, εἰπὼν ἀπαλλάγηθι τίνας ποτὲ
[486]   κόρρης τύπτοντα μὴ ~διδόναι δίκην.  ἀλλ'   ὠγαθέ, ἐμοὶ πείθου, παῦσαι δὲ
[515]   ~ἀλλ' οὐ φιλονικίᾳ γε ἐρωτῶ,  ἀλλ'   ὡς ἀληθῶς βουλόμενος εἰδέναι ὅντινά
[521]   οὐχ ἕξει ὅτι χρήσεται αὐτοῖς,  ἀλλ'   ὥσπερ με ~ἀδίκως ἀφείλετο, οὕτως
[491]   ἄρχοντα λέγεις; ~(Σωκράτης) ~οὐδὲν ποικίλον  ἀλλ'   ὥσπερ οἱ πολλοί, σώφρονα ὄντα
[478]   ~(Πῶλος) οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. ~(Σωκράτης)  ἀλλ'   ὠφέλιμόν γε. γάρ; ~(Πῶλος)
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005