Alphabétiquement     [«   »]
ὅσῳπερ 3
ὅταν 29
ὅτε 5
ὅτι 214
ὁτιοῦν 4
ὅτου 7
ὁτουοῦν 3
Fréquences     [«    »]
209 γὰρ
210 Πῶλος
189 ὡς
214 ὅτι
226 εἶναι
236 μὲν
237 Καλλίκλης
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ὅτι


Pages
[482]   διὰ τὸ ἔθος τῶν ~ἀνθρώπων,  ὅτι   ἀγανακτοῖεν ἂν εἴ τις μὴ
[511]   ~σχήματι· λογίζεσθαι γὰρ οἶμαι ἐπίσταται  ὅτι   ἄδηλόν ἐστιν οὕστινάς τε ὠφέληκεν
[503]   ὑστέρῳ λόγῳ ἠναγκάσθημεν ἡμεῖς ὁμολογεῖν  ὅτι   αἳ μὲν τῶν ~ἐπιθυμιῶν πληρούμεναι
[479]   τὸ κάεσθαι καὶ τὸ τέμνεσθαι,  ὅτι   (ἀλγεινόν. οὐ δοκεῖ καὶ
[479]   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν ἀποδέδεικται  ὅτι   ἀληθῆ ἐλέγετο; ~(Πῶλος) φαίνεται. ~(Σωκράτης)
[521]   ἵνα μὴ αὖ ~ἐγὼ εἴπω  ὅτι   ἀλλ' ἀφελόμενος οὐχ ἕξει ὅτι
[485]   οἷάπερ ἐκεῖνος πρὸς τὸν ἀδελφόν,  ὅτι   ἀμελεῖς, ~Σώκρατες, ὧν δεῖ
[462]   σὺ κελεύεις σαυτὸν ἐρωτᾶν ἑκάστοτε  ὅτι   ἄν τις βούληται, ὡς ~ἐπιστάμενος
[447]   Καλλικλῆς ὅδε ὅτι ~ἐπαγγέλλῃ ἀποκρίνεσθαι  ὅτι   ἄν τίς σε ἐρωτᾷ; ~(Γοργίας)
[466]   ὡς ἔπος εἰπεῖν, ποιεῖν μέντοι  ὅτι   ἂν αὐτοῖς δόξῃ ~βέλτιστον εἶναι.
[473]   ἐν τῇ πόλει ~διαβιῷ ποιῶν  ὅτι   ἂν βούληται, ζηλωτὸς ὢν καὶ
[461]   δοκεῖ μὴ καλῶς ὡμολογῆσθαι, ~ἀναθέσθαι  ὅτι   ἂν σὺ βούλῃ, ἐάν μοι
[500]   δεῖν πρὸς ἐμὲ παίζειν ~μηδ'  ὅτι   ἂν τύχῃς παρὰ τὰ δοκοῦντα
[522]   οὔτε ἄλλο οὐδέν· ὥστε ἴσως,  ὅτι   ἂν τύχω, τοῦτο πείσομαι. ~(Καλλίκλης)
[481]   σου ἑκάστοτε, καίπερ ὄντος δεινοῦ,  ~ὅτι   ἂν φῇ σου τὰ παιδικὰ
[486]   τί δή; ~(Σωκράτης) ~εὖ οἶδ'  ὅτι,   ἅν μοι σὺ ὁμολογήσῃς περὶ
[470]   ~(Σωκράτης) τί δή; λέγε. ~(Πῶλος)  ~ὅτι   ἀναγκαῖον τὸν οὕτω πράττοντα ζημιοῦσθαί
[518]   ἠγανάκτεις, εἴ σοι ἔλεγον ἐγὼ  ~ὅτι   Ἄνθρωπε, ἐπαί̈ εις οὐδὲν περὶ
[518]   ἥκεις δὲ ὀλίγον ὕστερον λέγων  ὅτι   ἄνθρωποι (καλοὶ κἀγαθοὶ ~γεγόνασιν πολῖται
[449]   Γοργία, ἄγαμαί γε τὰς ἀποκρίσεις,  ὅτι   ἀποκρίνῃ ὡς οἷόν τε διὰ
[521]   ~μὴ εἴπῃς πολλάκις εἴρηκας,  ὅτι   ἀποκτενεῖ με βουλόμενος, ἵνα
[511]   ἀλλὰ καὶ σὺ ἐμοῦ ~ἄκουε,  ὅτι   ἀποκτενεῖ μέν, ἂν βούληται, ἀλλὰ
[461]   ἐπισκοπουμένων ὁρᾷς δὴ καὶ ~αὐτὸς  ὅτι   αὖ ὁμολογεῖται τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον
[521]   γε ὢν ἀγαθὸν ὄντα· μηδ'  ὅτι   ἀφαιρήσεται ἐάν τι ἔχω, ἵνα
[515]   (τῆς πόλεως πράγματα ὅπως  ὅτι   βέλτιστοι οἱ πολῖται ὦμεν;
[490]   σιτίων πλέον ἡμῶν ἑκτέον αὐτῷ,  ὅτι   βελτίων ἐστίν, τῷ μὲν
[458]   τουτοισί, διαλέγου ~τε καὶ ἐρώτα  ὅτι   βούλει. ~(Σωκράτης) ~ἄκουε δή,
[487]   μοι εὔνους εἶ. καὶ μὴν  ὅτι   γε οἷος παρρησιάζεσθαι καὶ μὴ
[461]   ὥσπερ νῦν λέγεις; ~οἴει  ὅτι   Γοργίας ᾐσχύνθη σοι μὴ προσομολογῆσαι
[519]   μεγάλην τὴν πόλιν πεποιηκέναι ~αὐτούς·  ~ὅτι   δὲ οἰδεῖ καὶ ὕπουλός ἐστιν
[526]   οὐδέν, οὔθ' ὅστις οὔθ' ὧντινων,  ὅτι   δὲ πονηρός τις· καὶ τοῦτο
[490]   ~(Σωκράτης) ~ἀλλ' εἰς ὑποδήματα δῆλον  ὅτι   δεῖ πλεονεκτεῖν τὸν (φρονιμώτατον εἰς
[491]   ἐγώ σοι ~νῦν παρρησιαζόμενος λέγω,  ὅτι   δεῖ τὸν ὀρθῶς βιωσόμενον τὰς
[483]   οἶμαι φύσις αὐτὴ ἀποφαίνει ~(αὐτό,  ὅτι   δίκαιόν ἐστιν τὸν ἀμείνω τοῦ
[522]   οὔτε τὸ ἀληθὲς ἕξω εἰπεῖν,  ~ὅτι   δικαίως (πάντα ταῦτα ἐγὼ λέγω,
[468]   ἂν δέξαιο ἐξεῖναί σοι ποιεῖν  ὅτι   δοκεῖ σοι ἐν τῇ πόλει
[513]   διασκοπώμεθα, πεισθήσῃ. ~ἀναμνήσθητι δ' οὖν  ὅτι   δύ' ἔφαμεν εἶναι τὰς παρασκευὰς
[457]   τοὺς ἰατροὺς τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσθαι  ὅτι   ~δύναιτο ἂν τοῦτο ποιῆσαι οὔτε
[466]   ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~λέγω τοίνυν σοι  ὅτι   δύο ταῦτ' ἐστιν τὰ ἐρωτήματα,
[509]   ~(Καλλίκλης) δῆλον δὴ τοῦτό γε,  ὅτι   ἐὰν δύναμιν. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ
[521]   παθεῖν. τόδε μέντοι εὖ οἶδ'  ὅτι,   ἐάνπερ εἰσίω εἰς ~δικαστήριον περὶ
[518]   λέγω, καὶ ὁμολογεῖς ὡς εἰδὼς  ὅτι   ~ἐγὼ λέγω· ἥκεις δὲ ὀλίγον
[482]   τοιαῦτα ἀκούειν, καὶ μὴ ~θαύμαζε  ὅτι   ἐγὼ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ τὴν
[509]   αὐτὸς ~λόγος ἐστιν ἀεί,  ὅτι   ἐγὼ ταῦτα οὐκ οἶδα ὅπως
[481]   ἑαυτοῦ πάθημα. λέγω δ' ἐννοήσας  ὅτι   ἐγώ τε καὶ ~σὺ νῦν
[507]   λέγ' ὠγαθέ. ~(Σωκράτης) ~λέγω δὴ  ὅτι,   εἰ σώφρων ἀγαθή ἐστιν,
[461]   λεγόμενα ἐκείνους εἶπον τοὺς ~λόγους,  ὅτι   εἰ μὲν κέρδος ἡγοῖο εἶναι
[482]   αὐτῷ, εἰ βούλοιο τἀληθῆ λέγειν,  ~ὅτι   εἰ μή τις παύσει τὰ
[452]   πρὸς τί τοῦτο λέγεις; ~(Σωκράτης)  ~ὅτι   εἴ σοι αὐτίκα παρασταῖεν οἱ
[500]   ἔλεγον ~γὰρ αὖ, εἰ μνημονεύεις,  (ὅτι   εἶεν παρασκευαὶ αἱ μὲν μέχρι
[448]   ~ἀπεκρίνω. ~(Πῶλος) οὐ γὰρ ἀπεκρινάμην  ὅτι   εἴη καλλίστη; ~(Σωκράτης) ~καὶ
[486]   ἂν καὶ ~χασμῷο οὐκ ἔχων  ὅτι   εἴποις, καὶ εἰς τὸ δικαστήριον
[515]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν εἴπερ ἀγαθοί, δῆλον  ὅτι   ἕκαστος αὐτῶν βελτίους ἐποίει τοὺς
[456]   δεῖ πρὸς ἅπαντας χρῆσθαι ~ἀνθρώπους,  ὅτι   ἔμαθεν πυκτεύειν τε καὶ παγκρατιάζειν
[462]   εἶναι; ~(Πῶλος) ~οὐ γὰρ πέπυσμαι  ὅτι   ἐμπειρίαν τινὰ αὐτὴν φῂς εἶναι;
[455]   ῥητορικὸς οὐ συμβουλεύσει; δῆλον γὰρ  ὅτι   ἐν ἑκάστῃ αἱρέσει τὸν ~τεχνικώτατον
[489]   οὐδὲ ὀρθῶς ἐμοῦ κατηγορεῖν λέγων  ὅτι   ἐναντίον ἐστὶν νόμος καὶ
[487]   σοφίαν ἀσκητέον εἴη, καὶ οἶδα  ὅτι   ἐνίκα ~ἐν ὑμῖν τοιάδε τις
[454]   ~(Γοργίας) δῆλον δήπου, Σώκρατες,  ὅτι   ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν. ~(Σωκράτης)
[447]   Γοργία, ἀληθῆ λέγει Καλλικλῆς ὅδε  ὅτι   ~ἐπαγγέλλῃ ἀποκρίνεσθαι ὅτι ἄν τίς
[463]   ῥητορικὴν πρὶν ἂν πρῶτον ἀποκρίνωμαι  ὅτι   ἐστίν. οὐ ~γὰρ δίκαιον,
[468]   ~ἀληθῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, λέγων  ὅτι   ἔστιν ἄνθρωπον ποιοῦντα ἐν πόλει
[518]   εἶναι τούτων. ταὐτὰ οὖν ταῦτα  ὅτι   ἔστιν καὶ ~περὶ ψυχήν, τοτὲ
[517]   σώματος, παντὶ τῷ μὴ εἰδότι  ὅτι   ~ἔστιν τις παρὰ ταύτας ἁπάσας
[470]   ἄλλως δὲ αὐτόθεν οὐ γιγνώσκεις  ὅτι   εὐδαιμονεῖ; ~(Σωκράτης) μὰ Δί' οὐ
[497]   γε ἔτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν,  (ὅτι   ἔχων ~ληρεῖς) ἵνα εἰδῇς ὡς
[448]   αὐτὸν ὀρθῶς ἐκαλοῦμεν; ~(Πῶλος) δῆλον  ὅτι   ζωγράφον. ~(Χαιρεφῶν) ~νῦν δ' ἐπειδὴ
[454]   οὔσας καὶ ἧστινος καὶ περὶ  ὅτι·   οὔ; ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης)
[450]   ὅτι τῷ ~ῥήματι οὕτως εἶπες,  ὅτι   διὰ λόγου τὸ κῦρος
[508]   σοφὸς ὤν, ἀλλὰ λέληθέν σε  ὅτι   ἰσότης γεωμετρικὴ καὶ
[500]   ~ἀληθῆ λέγειν. ἔλεγον δέ που  ὅτι   μὲν ὀψοποιικὴ οὔ μοι
[501]   ~ἐμπειρία, ~(ἡ δ' ἰατρική, λέγων  ὅτι   μὲν τούτου οὗ θεραπεύει
[460]   γε, Γοργία, λόγοις ἐλέγετο  ὅτι   ῥητορικὴ περὶ λόγους εἴη
[499]   ὡς ἔοικεν, νῦν λέγεις,  ~ὅτι   ἡδοναί τινές εἰσιν αἱ μὲν
[452]   μετὰ τοῦτον ~παιδοτρίβης εἴποι  ὅτι   θαυμάζοιμί τἄν, Σώκρατες, καὶ
[452]   ταῦτα λέγεις; εἴποι ἂν ἴσως  ὅτι   ἰατρός. τί οὖν λέγεις;
[486]   ~τεθεραπεῦσθαι τὴν ψυχήν, εὖ εἴσεσθαι  ὅτι   ἱκανῶς ἔχω καὶ οὐδέν με
[489]   τοὺς σοὺς δούλους βελτίους σοῦ,  ὅτι   ~ἰσχυρότεροί εἰσιν σύ. ἀλλὰ
[453]   γε. ~(Σωκράτης) ~ἆρα διὰ τοῦτο,  ὅτι   καὶ ἄλλοι εἰσὶ ζωγράφοι γράφοντες
[451]   τίνα καλεῖς τέχνην; ~εἴποιμ' ἂν  ὅτι   καὶ αὕτη ἐστὶν τῶν λόγῳ
[451]   τὴν ~ἀστρονομίαν ἀνέροιτο, ἐμοῦ λέγοντος  ὅτι   καὶ αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ
[459]   οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἔλεγές τοι νυνδὴ  ὅτι   καὶ περὶ τοῦ ὑγιεινοῦ τοῦ
[451]   ~τὸ περιττόν διαφέρει δὲ τοσοῦτον,  ὅτι   καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς
[500]   ~γιγνώσκουσαι ὅτι τε ἀγαθὸν καὶ  ὅτι   κακόν· καὶ ἐτίθην τῶν μὲν
[491]   τε καὶ ~κρείττους καὶ εἰς  ὅτι.   ~(Καλλίκλης) ~ἀλλ' εἴρηκά γε ἔγωγε
[495]   ~φέρε δὴ ὅπως μεμνησόμεθα ταῦτα,  ὅτι   Καλλικλῆς ἔφη Ἀχαρνεὺς ἡδὺ μὲν
[499]   ἀκροῶμαι, Σώκρατες, καθομολογῶν, ἐνθυμούμενος  ὅτι,   κἂν ~παίζων τίς σοι ἐνδῷ
[508]   ἤρου εἰ σπουδάζων λέγοιμι, ~λέγοντα  ὅτι   κατηγορητέον εἴη καὶ αὑτοῦ καὶ
[488]   κατὰ τὸ φύσει δίκαιον ~ἔρχονται,  ὅτι   κρείττους εἰσὶν καὶ ἰσχυρότεραι, ὡς
[512]   μηχανοποιόν, ὃς οὔτε στρατηγοῦ, μὴ  ὅτι   κυβερνήτου, ~οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἐλάττω
[497]   τοῦ πίνειν; ~(Καλλίκλης) οὐκ οἶδα  ὅτι   λέγεις. ~(Γοργίας) ~μηδαμῶς, Καλλίκλεις,
[489]   καὶ ἀνερωτῶ γλιχόμενος σαφῶς εἰδέναι  ὅτι   λέγεις. οὐ γὰρ δήπου σύ
[463]   ἀλλ' ἐγὼ οὐδὲ αὐτὸς συνίημι  ὅτι   λέγεις. ~(Σωκράτης) ~εἰκότως γε,
[498]   ἀλλὰ μὰ Δί' οὐκ οἶδ'  ὅτι   λέγεις. ~(Σωκράτης) ~οὐκ οἶσθ' ὅτι
[467]   ἐθέλω ἀποκρίνεσθαι, ἵνα καὶ εἰδῶ  ὅτι   λέγεις. ~(Σωκράτης) ~πότερον οὖν σοι
[517]   ἀεὶ περιφερόμενοι καὶ ἀγνοοῦντες ἀλλήλων  ὅτι   ~λέγομεν. ἐγὼ γοῦν σε πολλάκις
[521]   τὰ κομψὰ ταῦτα, οὐχ ἕξω  ὅτι   ~λέγω ἐν τῷ δικαστηρίῳ.
[518]   τοτὲ μέν μοι δοκεῖς μανθάνειν  ὅτι   λέγω, καὶ ὁμολογεῖς ὡς εἰδὼς
[455]   ~οὐδ' αὐτός πω δύναμαι κατανοῆσαι  ὅτι   λέγω. ὅταν περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως
[496]   ~(Σωκράτης) ~αἰσθάνῃ οὖν τὸ συμβαῖνον,  ὅτι   λυπούμενον χαίρειν λέγεις ἅμα, ὅταν
[520]   καὶ μὴ συνθέμενος αὐτῷ μισθὸν  ὅτι   μάλιστα ἅμα μεταδιδοὺς ~τοῦ τάχους
[510]   τῷ δεσπότῃ, καὶ παρασκευάζειν ~ὅπως  ὅτι   μάλιστα ὅμοιος ἔσται ἐκείνῳ. οὐχ
[502]   οἱ ἀκούοντες βελτίους γίγνοιντο, ~ἢ  ὅτι   μέλλει (χαριεῖσθαι τῷ ὄχλῳ τῶν
[470]   ~(Σωκράτης) ἔχεις οὖν εἰπεῖν δι'  ὅτι   μέμφῃ τὴν τοιαύτην δύναμιν; ~(Πῶλος)
[509]   ταῦτα οὐκ οἶδα ὅπως ἔχει,  ὅτι   μέντοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα, ~ὥσπερ
[478]   ~μηδὲ κάμνων ἀρχήν; ~(Πῶλος) δῆλον  ὅτι   μηδὲ κάμνων. ~(Σωκράτης) ~οὐ γὰρ
[471]   Πῶλε, ἔγωγέ σε ἐπῄνεσα  ὅτι   μοι δοκεῖς εὖ πρὸς τὴν
[520]   γὰρ ὅτι τοῦτο αἴτιόν ἐστιν,  ὅτι   μόνη αὕτη τῶν εὐεργεσιῶν τὸν
[484]   τῷ ᾄσματι ἐν λέγει  ὅτι   ~νόμος πάντων βασιλεὺς ~θνατῶν
[457]   τοῦ δὴ ἕνεκα λέγω ταῦτα;  ὅτι   νῦν ἐμοὶ δοκεῖς σὺ οὐ
[461]   ~ἐπειδὴ δὲ ὀλίγον ὕστερον ἔλεγες  ~ὅτι   ῥήτωρ (τῇ ῥητορικῇ κἂν
[453]   ζωγράφων Ζεῦξις, εἴ μοι εἶπες  ὅτι   τὰ ζῷα ~γράφων, ἆρ'
[465]   ἤδη γὰρ (ἂν ἴσως ἀκολουθήσαις  ὅτι   κομμωτικὴ πρὸς ~γυμναστικήν, τοῦτο
[465]   τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς νομοθετικήν, καὶ  ὅτι   ὀψοποιικὴ πρὸς ~ἰατρικήν, τοῦτο
[456]   σὺ ἔλεγες, Σώκρατες, ὁρᾷς  ὅτι   οἱ ῥήτορές ~εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες
[460]   ~μέμνησαι οὖν λέγων ὀλίγῳ πρότερον  ὅτι   οὐ δεῖ τοῖς (παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν
[515]   ἐμὲ δὲ παρακαλεῖς καὶ ὀνειδίζεις  ὅτι   οὐ πράττω, οὐκ ~ἐπισκεψόμεθα ἀλλήλους,
[457]   καθεωρακέναι ἐν ~αὐτοῖς τὸ τοιόνδε,  ὅτι   οὐ ῥᾳδίως δύνανται περὶ ὧν
[497]   ἔγωγε· τί οὖν δή; ~(Σωκράτης)  ~ὅτι   οὐ τὰ αὐτὰ γίγνεται,
[454]   οὐδαμῶς. ~(Σωκράτης) ~δῆλον ἄρ' αὖ  ὅτι   οὐ ταὐτόν ἐστιν. ~(Γοργίας) ἀληθῆ
[491]   οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν γνοίη  ὅτι   οὐ τοῦτο λέγω. ~(Καλλίκλης) ~πάνυ
[469]   Πῶλε. ~(Πῶλος) τί δή; ~(Σωκράτης)  ~ὅτι   οὐ χρὴ οὔτε τοὺς ἀζηλώτους
[470]   ~(Πῶλος) ~δῆλον δή, Σώκρατες,  ὅτι   οὐδὲ τὸν μέγαν βασιλέα γιγνώσκειν
[448]   αὐτὰ ταῦτα ἐπηγγελλόμην, καὶ λέγω  ὅτι   ~οὐδείς μέ πω ἠρώτηκε καινὸν
[512]   καταποντωθῆναι καὶ οὕστινας ἔβλαψεν, ~εἰδὼς  ὅτι   οὐδὲν (αὐτοὺς βελτίους ἐξεβίβασεν
[475]   ἔλεγχος παρὰ τὸν ἔλεγχον παραβαλλόμενος  ὅτι   οὐδὲν ~ἔοικεν, ἀλλὰ σοὶ μὲν
[520]   τούτῳ ἅμα καὶ ~ἑαυτῶν κατηγορεῖν  ὅτι   οὐδὲν ὠφελήκασιν οὕς φασιν ὠφελεῖν.
[517]   ἔοικεν, οἱ ἔμπροσθεν λόγοι ἦσαν,  (ὅτι   οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ~ἄνδρα ἀγαθὸν
[491]   μοι· ἐγὼ δὲ σοῦ τοὐναντίον,  ὅτι   ~οὐδέποτε ταὐτὰ λέγεις περὶ τῶν
[470]   οὐχὶ κἂν παῖς σε ἐλέγξειεν  ὅτι   οὐκ ~ἀληθῆ λέγεις; ~(Σωκράτης) ~πολλὴν
[512]   ἄλλοθεν ~ὁποθενοῦν (σώσῃ, ἀλλ' οἶδεν  ὅτι   οὐκ ἄμεινόν ἐστιν ζῆν τῷ
[486]   φάσκων ἀδικεῖν μηδὲν ~ἀδικοῦντα, οἶσθ'  ὅτι   οὐκ ἂν ἔχοις ὅτι (χρήσαιο
[512]   ἀπεπνίγη, οὗτος μὲν ἄθλιός ἐστιν  ὅτι   οὐκ ~ἀπέθανεν, καὶ οὐδὲν ὑπ'
[512]   ~οὔτε τὰς ψυχάς. λογίζεται οὖν  ὅτι   οὐκ, εἰ μέν τις μεγάλοις
[464]   οὐκ ἂν ῥᾳδίως αἴσθοιτό τις  ὅτι   οὐκ εὖ ἔχουσιν, ἀλλ'
[465]   οὔ ~φημι εἶναι ἀλλ' ἐμπειρίαν,  ὅτι   οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα
[453]   πειθώ, σαφῶς μὲν εὖ ἴσθ'  ὅτι   οὐκ οἶδα, οὐ μὴν ~ἀλλ'
[475]   ~(Σωκράτης) ~ἀληθῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον,  ὅτι   οὔτ' ἂν ἐγὼ οὔτ' ἂν
[484]   ᾆσμα οὐκ ἐπίσταμαι λέγει δ'  ὅτι   οὔτε πριάμενος οὔτε ~δόντος τοῦ
[518]   Σικελικὴν καὶ Σάραμβος κάπηλος,  ὅτι   οὗτοι ~θαυμάσιοι γεγόνασιν σωμάτων θεραπευταί,
[511]   Σώκρατες· οὐκ ~οἶσθα  ὅτι   οὗτος μιμούμενος τὸν μὴ
[527]   νῦν παραφανέντι, ὃς ἡμῖν σημαίνει  ~ὅτι   οὗτος τρόπος ἄριστος τοῦ
[483]   ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς γένεσιν,  ὅτι   ~οὕτω τὸ δίκαιον κέκριται, τὸν
[483]   ἀδυνατωτέρου. δηλοῖ δὲ ταῦτα πολλαχοῦ  ὅτι   οὕτως ἔχει, καὶ ἐν ~τοῖς
[488]   τὸν ~ἐμαυτοῦ, εὖ ἴσθι τοῦτο  ὅτι   οὐχ ἑκὼν ἐξαμαρτάνω ἀλλ' ἀμαθίᾳ
[526]   ἀγώνων εἶναι, καὶ ὀνειδίζω σοι  ὅτι   οὐχ οἷός ~τ' ἔσῃ σαυτῷ
[522]   ~τοιοῦτον μέντοι καὶ ἐγὼ οἶδα  ὅτι   πάθος πάθοιμι ἂν εἰσελθὼν εἰς
[453]   εἴ τι ἐγὼ συνίημι, λέγεις  ὅτι   πειθοῦς δημιουργός ἐστιν ῥητορική,
[451]   εἰσιν, Σώκρατες; εἴποιμ' ἂν  ὅτι   ~περὶ τὴν τῶν ἄστρων φορὰν
[500]   ἀποδέχου ὡς παίζοντος· ὁρᾷς γὰρ  ὅτι   περὶ τούτου ἡμῖν εἰσιν οἱ
[504]   μὴ ὀνήσει αὐτὸ ἔσθ'  ὅτι   ~πλέον τοὐναντίον κατά γε
[467]   μὴ ~(Σωκράτης) ἐξελεγχθῇ ὑπὸ Πώλου  ὅτι   ποιοῦσιν βούλονται; ~(Πῶλος) οὗτος
[521]   μὴ αὖ καὶ ἐγὼ ~εἴπω,  ὅτι   Πονηρός γε ὢν ἀγαθὸν ὄντα·
[474]   οὖν· καὶ γὰρ ἐπιθυμῶ εἰδέναι  ὅτι   ποτ' ἐρεῖς. ~(Σωκράτης) ~λέγε δή
[502]   δὴ τοῦτό γε, Σώκρατες,  ὅτι   πρὸς τὴν (ἡδονὴν μᾶλλον ὥρμηται
[522]   ἐνδείᾳ ~τελευτῴην ἔγωγε, εὖ οἶδα  ὅτι   ῥᾳδίως ἴδοις ἄν με φέροντα
[465]   ἴσως μὲν οὖν ~ἄτοπον πεποίηκα,  ὅτι   σε οὐκ ἐῶν μακροὺς λόγους
[447]   δημιουργός, ἀπεκρίνατο ἂν δήπου σοι  ~ὅτι   σκυτοτόμος· οὐ μανθάνεις ὡς
[462]   βούλει, ὥσπερ νυνδὴ ἔλεγον, ἀναθέμενος  ὅτι   σοι δοκεῖ, ἐν τῷ μέρει
[482]   αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἄγαμαι Πῶλον,  ὅτι   σοι συνεχώρησεν τὸ ~ἀδικεῖν αἴσχιον
[489]   ἀμείνους ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~ὁρᾷς ἄρα  ὅτι   σὺ αὐτὸς ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς
[475]   τοῦ ἀδικεῖσθαι. ~(Πῶλος) δῆλον δὴ  ὅτι.   ~(Σωκράτης) ~ἄλλο τι οὖν ὑπὸ
[459]   ἰατρὸς ἐπιστήμων. ~(Γοργίας) δῆλον  ὅτι.   ~(Σωκράτης) ~ὁ οὐκ εἰδὼς ἄρα
[497]   ~(Σωκράτης) ~εὐδαίμων εἶ, Καλλίκλεις,  ὅτι   τὰ μεγάλα μεμύησαι πρὶν τὰ
[451]   οἱ ἐν τῷ δήμῳ (συγγραφόμενοι,  ὅτι   τὰ μὲν ἄλλα ~καθάπερ
[455]   καλῶς ὑφηγήσω. οἶσθα γὰρ δήπου  ὅτι   τὰ νεώρια ~ταῦτα (καὶ τὰ
[496]   ἄνθρωπος καὶ ἅμα ἔχει, δῆλον  ~ὅτι   ταῦτά γε οὐκ ἂν εἴη
[522]   εἰ εἴποι ~τὴν ἀλήθειαν,  ὅτι   ταῦτα πάντα ἐγὼ ἐποίουν,
[521]   ἀποθάνοιμι. βούλει σοι εἴπω δι'  ὅτι   ταῦτα προσδοκῶ; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε.
[488]   ἀλλ' ἐγώ σοι σαφῶς λέγω,  ὅτι   ταὐτόν ἐστιν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν οἱ
[489]   βελτίους; οὐ ~πάλαι σοι λέγω  ὅτι   ταὐτόν φημι εἶναι τὸ βέλτιον
[500]   τὸ χεῖρον, αἱ δὲ ~γιγνώσκουσαι  ὅτι   τε ἀγαθὸν καὶ ὅτι κακόν·
[512]   θεῷ καὶ πιστεύσαντα ταῖς γυναιξὶν  ὅτι   τὴν εἱμαρμένην οὐδ' ἂν ~εἷς
[448]   πῶλος καὶ ἐξ ὧν εἴρηκεν  ὅτι   τὴν καλουμένην ῥητορικὴν μᾶλλον ~μεμελέτηκεν
[454]   περὶ τί, ἀποκρινούμεθά που αὐτῷ  ~ὅτι   τῆς διδασκαλικῆς τῆς περὶ τὸ
[458]   μὴ ἐθέλειν, αὐτὸν ~ἐπαγγειλάμενον ἐρωτᾶν  ὅτι   τις βούλεται. (ἀλλ' εἰ δοκεῖ
[447]   ~ἐπιδείξεως· ἐκέλευε γοῦν νυνδὴ ἐρωτᾶν  ὅτι   τις βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων,
[515]   σαφῶς καὶ ἐγὼ καὶ σύ,  ὅτι   τὸ μὲν πρῶτον ~ηὐδοκίμει Περικλῆς
[452]   φαῖμεν ἂν ἡμεῖς. δῆλον οὖν  ὅτι   ~τὸ μετὰ τοῦτο ἔροιτ' ἄν·
[467]   οὗ ἕνεκα πίνουσιν; ~(Πῶλος) δῆλον  ὅτι   τὸ (ὑγιαίνειν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ
[457]   παρόντας ~ἄχθεσθαι ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν,  ὅτι   τοιούτων ἀνθρώπων ἠξίωσαν (ἀκροαταὶ ~γενέσθαι.
[487]   ἐστὶν ~αὐτὰ τἀληθῆ. ~ἐννοῶ γὰρ  (ὅτι   τὸν μέλλοντα βασανιεῖν ἱκανῶς ψυχῆς
[465]   τοῦτο γὰρ ~πρὸς σὲ λέγω  ὅτι   τοῦ ἡδέος στοχάζεται ἄνευ τοῦ
[498]   ὅτι λέγεις. ~(Σωκράτης) ~οὐκ οἶσθ'  ὅτι   τοὺς ἀγαθοὺς ἀγαθῶν φῂς παρουσίᾳ
[520]   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~δῆλον γὰρ  ὅτι   τοῦτο αἴτιόν ἐστιν, ὅτι μόνη
[487]   σοι. ~ἔχει δὴ οὑτωσὶ δῆλον  ὅτι   τούτων πέρι νυνί· (ἐάν τι
[527]   ἀληθέστερα εὑρεῖν· νῦν δὲ ὁρᾷς  ὅτι   τρεῖς ὄντες ὑμεῖς, ~οἵπερ σοφώτατοί
[521]   τῇδε τῇ πόλει ~ὁντινοῦν ἂν  ὅτι   τύχοι, τοῦτο παθεῖν. τόδε μέντοι
[450]   σε βούλεσθαι ῥητορικὴν καλεῖν, οὐχ  ὅτι   τῷ ~ῥήματι οὕτως εἶπες, ὅτι
[451]   ἂν αὐτῷ, ~ὥσπερ σὺ ἄρτι,  ὅτι   τῶν διὰ λόγου τις τὸ
[451]   ~τῶν περὶ τί; εἴποιμ' ἂν  ὅτι   τῶν περὶ τὸ ἄρτιόν τε
[451]   ~σκολιόν, ἐν καταριθμοῦνται ᾄδοντες  ὅτι   ὑγιαίνειν μὲν ἄριστόν ἐστιν, τὸ
[519]   ~φάσκοντα πεποιηκέναι τινὰ μέμφεσθαι τούτῳ  ὅτι   ὑφ' ἑαυτοῦ ἀγαθὸς γεγονώς τε
[512]   ἄλλων ὧν νυνδὴ ἔλεγον; οἶδ'  ὅτι   φαίης ἂν βελτίων εἶναι καὶ
[462]   Πῶλε; ἤδη πέπυσαι παρ' ἐμοῦ  ὅτι   φημὶ (αὐτὴν εἶναι, ὥστε τὸ
[523]   ἰόντες ἔλεγον πρὸς τὸν Δία  ὅτι   φοιτῷέν (σφιν ἄνθρωποι ἑκατέρωσε ~ἀνάξιοι.
[522]   πάσῃ ἀπορίᾳ ἂν αὐτὸν ἔχεσθαι  ὅτι   (χρὴ εἰπεῖν; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε.
[486]   οἶσθ' ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις  ὅτι   (χρήσαιο σαυτῷ, ἀλλ' ἰλιγγιῴης ἂν
[521]   ὅτι ἀλλ' ἀφελόμενος οὐχ ἕξει  ὅτι   χρήσεται αὐτοῖς, ἀλλ' ὥσπερ με
[465]   καὶ ~ῥήτορες, καὶ οὐκ ἔχουσιν  ὅτι   χρήσονται οὔτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς οὔτε
[518]   τούτων ἔργοις διὰ τὸ εἰδέναι  ὅτι   χρηστὸν καὶ πονηρὸν τῶν ~σιτίων
[466]   (ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου μὴ ἔχω  ὅτι   χρήσωμαι, ἀπότεινε ~καὶ σὺ λόγον,
[467]   μὲν ἔχεις ~ἐμὲ ἐρωτᾶν, ἐπίδειξον  ὅτι   ψεύδομαι, εἰ δὲ μή, αὐτὸς
[521]   εἰ αὐτοῦ ~κατηγοροῖ τις λέγων  ὅτι   παῖδες, πολλὰ ὑμᾶς καὶ
[469]   μάλης ἐγχειρίδιον λέγοιμι πρὸς σὲ  ὅτι   Πῶλε, ἐμοὶ ~δύναμίς τις
[448]   τί δή, Σώκρατες; ~(Σωκράτης)  ~ὅτι,   Πῶλε, ἐρομένου (Χαιρεφῶν) τος
[452]   εἴποι πρῶτον μὲν ~ἰατρὸς  ὅτι   Σώκρατες, ἐξαπατᾷ σε Γοργίας·
[469]   ἐγχειρίδιον, ἴσως ἂν εἴποις ἰδὼν  ὅτι   Σώκρατες, οὕτω μὲν πάντες
[450]   ἂν περὶ λόγους; ~(Γοργίας)  ~ὅτι,   Σώκρατες, τῶν μὲν ἄλλων
[487]   ἑταιροτάτοις, ἱκανόν μοι τεκμήριόν ἐστιν  ὅτι   ~ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους εἶ.
[521]   γενναίως εἰπέ. ~(Καλλίκλης) λέγω τοίνυν  ὅτι   ὡς διακονήσοντα. ~(Σωκράτης) ~κολακεύσοντα ἄρα
[453]   Γοργία. ἐγὼ γὰρ εὖ ἴσθ'  ὅτι,   ὡς (ἐμαυτὸν πείθω, εἴπερ τις
[456]   πάντα γε εἰδείης, Σώκρατες,  ὅτι   ὡς ἔπος εἰπεῖν ἁπάσας τὰς
[516]   δὲ καὶ ~θανάτου ἐτίμησαν, δῆλον  ὅτι   ὡς πονηροῦ ὄντος. ~(Καλλίκλης) τί
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005