Alphabétiquement     [«   »]
οὗτος 29
οὑτοσὶ 1
οὕτω 50
οὕτως 51
οὑτωσί 1
οὑτωσὶ 3
οὐχ 34
Fréquences     [«    »]
50 δεῖ
51 ἐπὶ
50 οὕτω
51 οὕτως
52 οὐδὲν
52 ὧν
53 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

οὕτως


Pages
[468]   πόλεων οὐδὲ χρήματα ~ἀφαιρεῖσθαι ἁπλῶς  οὕτως,   ἀλλ' ἐὰν μὲν ὠφέλιμα
[478]   γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν  οὕτως   ἂν περὶ σῶμα εὐδαιμονέστατος ἄνθρωπος
[464]   καὶ ἰατρόν, ἐν ἀνδράσιν  οὕτως   ~ἀνοήτοις ὥσπερ οἱ παῖδες, πότερος
[500]   μήτ' (αὖ τὰ παρ' ἐμοῦ  ~οὕτως   ἀποδέχου ὡς παίζοντος· ὁρᾷς γὰρ
[485]   ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγούμενος  οὕτως   αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. ~ἀλλ' οἶμαι
[454]   ἐπειδή γε καὶ σοὶ δοκεῖ  οὕτως.   ~(Γοργίας) ~ταύτης τοίνυν τῆς πειθοῦς
[522]   καλῶς ἔχειν ἄνθρωπος ἐν πόλει  οὕτως   διακείμενος ~καὶ ἀδύνατος ὢν ἑαυτῷ
[505]   ~γένωμαι. ἀτὰρ κινδυνεύει ἀναγκαιότατον εἶναι  οὕτως.   εἰ μέντοι ποιήσομεν, οἶμαι ~ἔγωγε
[449]   διὰ βραχέων ἀπεκρίνω, καὶ νῦν  οὕτως   εἰπὲ τίς τέχνη ~καὶ
[450]   καλεῖν, οὐχ ὅτι τῷ ~ῥήματι  οὕτως   εἶπες, ὅτι διὰ λόγου
[513]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ' οὖν  οὕτως   ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστιν τῇ πόλει
[478]   πονηρίας καὶ ἀδικίας; εἰ μὴ  οὕτως   εὐπορεῖς, ὧδε σκόπει· ποῖ ἄγομεν
[484]   ἡττόνων. ~τὸ μὲν οὖν ἀληθὲς  οὕτως   ἔχει, γνώσῃ δέ, ἂν ἐπὶ
[522]   βούλει, σοὶ ~ἐγώ, ὡς τοῦτο  οὕτως   ἔχει, ἐθέλω λόγον λέξαι. ~(Καλλίκλης)
[495]   αἰσχρὰ φαίνεται συμβαίνοντα, εἰ τοῦτο  οὕτως   ἔχει, καὶ ἄλλα πολλά. ~(Καλλίκλης)
[483]   δηλοῖ δὲ ταῦτα πολλαχοῦ ὅτι  οὕτως   ἔχει, καὶ ἐν ~τοῖς ἄλλοις
[509]   (ταῦτα οὕτως ἔχειν· εἰ δὲ  οὕτως   ἔχει καὶ μέγιστον τῶν κακῶν
[510]   τοῦτον οὐδεὶς χαίρων ἀδικήσει. οὐχ  ~οὕτως   ἔχει; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~εἰ
[520]   ὠφελήκασιν οὕς φασιν ὠφελεῖν. οὐχ  οὕτως   ἔχει; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)
[480]   συμβαίνειν; ~(Πῶλος) ναί, τοῦτό γε  οὕτως   ἔχει. ~(Σωκράτης) ~τοὐναντίον δέ γε
[509]   τοῦ μή. ἆρα ἄλλως  οὕτως   ἔχει, Καλλίκλεις; ~(Καλλίκλης) οὐκ
[459]   ῥήτωρ τῶν ἄλλων διὰ τὸ  οὕτως   ἔχειν, αὐτίκα ~ἐπισκεψόμεθα, ἐάν τι
[509]   μὲν ~οὖν αὖ τίθημι (ταῦτα  οὕτως   ἔχειν· εἰ δὲ οὕτως ἔχει
[514]   ἄλλην δύναμιν ἡντινοῦν. φῶμεν  οὕτως   ἔχειν; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε, εἴ
[481]   ~δῆμος Ἀθηναίων μὴ φῇ  οὕτως   ἔχειν, μεταβαλλόμενος λέγεις ἐκεῖνος
[499]   τοτὲ μὲν ~τὰ αὐτὰ φάσκων  οὕτως   ἔχειν, τοτὲ δὲ ἑτέρως, ἐξαπατῶν
[486]   οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι  οὕτως   ἔχειν ὡς ἐγὼ σὲ οἶμαι
[476]   χαίρειν. καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν  οὕτως   ἐχέτω· μετὰ τοῦτο ~δὲ περὶ
[520]   δὲ μή, οὔ. ἔστι ταῦτα  οὕτως   ἔχοντα; ~(Καλλίκλης) ἔστιν. ~(Σωκράτης) ~ἐπὶ
[508]   δι' αἰσχύνην ὁμολογῆσαι. ~τούτων δὲ  οὕτως   ἐχόντων σκεψώμεθα τί ποτ' ἐστὶν
[450]   αἱ ἄλλαι τέχναι, Γοργία,  οὕτως   (ἔχουσιν· ἑκάστη αὐτῶν περὶ ~λόγους
[459]   καλὸν καὶ ~ἀγαθὸν καὶ κακὸν  οὕτως   ἔχων ῥητορικὸς ὡς περὶ
[480]   τοῦ μεγίστου κακοῦ, ἀδικίας. φῶμεν  οὕτως   μὴ φῶμεν, Πῶλε;
[510]   ~ἔστω σοι τοῦτο, Σώκρατες,  οὕτως,   ἵνα διαπεράνῃς τὸν λόγον. ~(Σωκράτης)
[460]   ~χρῆται καὶ ἀδικῇ, ὡσαύτως δὲ  οὕτως   καὶ ἐὰν ῥήτωρ τῇ
[524]   παχὺς καὶ ἀποθανόντος, καὶ ~τἆλλα  οὕτως·   καὶ εἰ αὖ ἐπετήδευε κομᾶν,
[521]   ἀλλ' ὥσπερ με ~ἀδίκως ἀφείλετο,  οὕτως   καὶ (λαβὼν ἀδίκως χρήσεται, εἰ
[449]   λέγεις. ἴθι δή μοι ἀπόκριναι  οὕτως   καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς, περὶ
[516]   σὺ δὲ τί φῄς; οὐχ  οὕτως;   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ μὴν
[505]   καὶ ζῆν μοχθηρῶς. οὐχ  οὕτως;   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ
[510]   μάλιστα ὅμοιος ἔσται ἐκείνῳ. οὐχ  οὕτως;   ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τούτῳ
[464]   δὲ ἐπὶ ~σώματι μίαν μὲν  οὕτως   ὀνομάσαι οὐκ ἔχω σοι, μιᾶς
[497]   στενὰ ταῦτα, ἐπείπερ Γοργίᾳ δοκεῖ  οὕτως.   ~(Σωκράτης) ~εὐδαίμων εἶ, Καλλίκλεις,
[513]   ~(Καλλίκλης) ἔστω, εἰ βούλει, σοὶ  οὕτως.   ~(Σωκράτης) ~ἡ δέ γε ἑτέρα,
[489]   ἀλλ' οἵ γε πολλοὶ νομίζουσιν  οὕτως.   ~(Σωκράτης) ~οὐ νόμῳ ἄρα μόνον
[500]   (σύμφαθι μή σύμφῃς; ~(Καλλίκλης)  οὕτως   φημί. ~(Σωκράτης) ~ἴθι δή,
[490]   τῷ βελτίστῳ, Καλλίκλεις; οὐχ  οὕτως,   ὠγαθέ; ~(Καλλίκλης) ~περὶ σιτία, λέγεις,
[488]   ἆρ' οὖν οἱ πολλοὶ νομίζουσιν  οὕτως,   ὡς ἄρτι αὖ σὺ ἔλεγες,
[509]   τὴν τοῦ τρίτου καὶ τἆλλα  ~οὕτως·   ὡς ἑκάστου κακοῦ μέγεθος πέφυκεν,
[469]   πῶς δῆτα, Σώκρατες; ~(Σωκράτης)  ~οὕτως,   ὡς μέγιστον τῶν κακῶν τυγχάνει
[458]   οὐκ οἶδ' εἰ πώποτε ἥσθην  οὕτως   ὥσπερ νυνί· ὥστ' ἔμοιγε, κἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005