Alphabétiquement     [«   »]
ἄττα 6
ἅττα 2
ἀτυχήσαις 1
αὖ 42
αὖθις 5
αὐλητικήν 1
αὐτὰ 10
Fréquences     [«    »]
42 ἀγαθὸν
41 αὐτὸν
41 τίς
42 αὖ
43 σε
44 δή
44 εἴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

αὖ


Pages
[489]   ὅπως μὴ ~ἁλώσῃ ἐνταῦθα σὺ  αὖ   αἰσχυνόμενος. νομίζουσιν, οὔ, οἱ
[487]   ἐνδείᾳ οὔτ' αἰσχύνης περιουσίᾳ, οὐδ'  αὖ   ἀπατῶν ~ἐμὲ συγχωρήσαις ἄν· φίλος
[508]   καὶ ἐπιστήμονα ~τῶν δικαίων,  αὖ   Γοργίαν ἔφη πῶλος δι' αἰσχύνην
[518]   τὰς ἀρχαίας ~σάρκας· οἱ (δ'  αὖ   δι' ἀπειρίαν οὐ τοὺς ἑστιῶντας
[521]   ἐάν τι ἔχω, ἵνα μὴ  αὖ   ~ἐγὼ εἴπω ὅτι ἀλλ' ἀφελόμενος
[461]   ἐρωτώμενον ~ἀποκρίνεσθαι, οὐ δεινὰ ἂν  αὖ   ἐγὼ πάθοιμι, ~εἰ μὴ ἐξέσται
[500]   τεχνικοῦ. ~(Σωκράτης) ~ἀναμνησθῶμεν δὴ ὧν  αὖ   ἐγὼ πρὸς Πῶλον καὶ Γοργίαν
[476]   μεῖζον τὸ μὴ διδόναι, ὡς  αὖ   ἐγὼ ᾤμην. ~σκοπώμεθα δὲ τῇδε·
[500]   Γοργίαν ἐτύγχανον λέγων. ἔλεγον ~γὰρ  αὖ,   εἰ μνημονεύεις, (ὅτι εἶεν παρασκευαὶ
[524]   τούτου καὶ νεκρός. μαστιγίας  ~αὖ   εἴ τις ἦν καὶ ἴχνη
[484]   γε οἶμαι οἱ πολιτικοί, ἐπειδὰν  αὖ   εἰς τὰς ~ὑμετέρας διατριβὰς ἔλθωσιν
[524]   καὶ ~τἆλλα οὕτως· καὶ εἰ  αὖ   ἐπετήδευε κομᾶν, κομήτης τούτου καὶ
[451]   ~ἑκάτερα τυγχάνῃ ὄντα. εἰ δ'  αὖ   ἔροιτο· τὴν δὲ λογιστικὴν τίνα
[472]   βούλῃ, Ἀριστοκράτης (ὁ ~Σκελλίου, οὗ  αὖ   ἐστιν ἐν Πυθίου τοῦτο τὸ
[491]   δὲ τοὺς φρονιμωτέρους, νῦν δ'  αὖ   ~ἕτερόν τι ἥκεις ἔχων· ἀνδρειότεροί
[478]   Σώκρατες, δίκη. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  αὖ   ἤτοι ἡδονὴν πλείστην ποιεῖ
[481]   ἑαυτοῦ ἀδίκως καὶ ἀθέως, ἐάντε  αὖ   θανάτου ἄξια ἠδικηκὼς ~ᾖ, ὅπως
[521]   με βουλόμενος, ἵνα μὴ  αὖ   καὶ ἐγὼ ~εἴπω, ὅτι Πονηρός
[506]   σκεύους καὶ σώματος καὶ ψυχῆς  αὖ   καὶ ~ζῴου παντός, οὐ τῷ
[452]   ἐγὼ τῆς ἐμῆς· εἴποιμ' ἂν  ~αὖ   καὶ πρὸς τοῦτον· σὺ δὲ
[449]   ὡς διὰ βραχυτάτων. καὶ γὰρ  αὖ   καὶ ~τοῦτο ἕν ἐστιν ὧν
[468]   ~τρέχειν καὶ πλεῖν, καὶ οἷον  αὖ   λίθους καὶ ξύλα καὶ τἆλλα
[452]   ἀγαθὸν (ἀνθρώποις ὑγιείας; εἰ δ'  αὖ   μετὰ τοῦτον ~παιδοτρίβης εἴποι
[480]   ἔχει. ~(Σωκράτης) ~τοὐναντίον δέ γε  αὖ   μεταβαλόντα, εἰ ἄρα δεῖ τινα
[490]   ~ἔχε δὴ αὐτοῦ. τί ποτε  αὖ   νῦν λέγεις; ἐὰν ἐν τῷ
[472]   δὲ καὶ ἄλλος, ὃν ~ἐγὼ  αὖ   οἶμαι. παραβαλόντες οὖν παρ' ἀλλήλους
[461]   ὁρᾷς δὴ καὶ ~αὐτὸς ὅτι  αὖ   ὁμολογεῖται τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον εἶναι
[455]   νεωρίων, ἀλλ' οἱ ἀρχιτέκτονες· οὐδ'  αὖ   ὅταν στρατηγῶν αἱρέσεως ~πέρι
[454]   ~(Γοργίας) οὐδαμῶς. ~(Σωκράτης) ~δῆλον ἄρ'  αὖ   ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστιν. ~(Γοργίας)
[470]   θαυμάσιε, (τὸ μέγα δύνασθαι) πάλιν  αὖ   σοι φαίνεται, ἐὰν μὲν ~πράττοντι
[494]   μὲν οὖν. ~(Σωκράτης) ~χαραδριοῦ τινα  αὖ   σὺ βίον λέγεις, ἀλλ' οὐ
[488]   πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως, ὡς ἄρτι  αὖ   σὺ ἔλεγες, ~δίκαιον εἶναι τὸ
[500]   παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποκρίνου, μήτ'  (αὖ   τὰ παρ' ἐμοῦ ~οὕτως ἀποδέχου
[482]   τοῦ ἀδικεῖσθαι· ἐκ (ταύτης γὰρ  αὖ   τῆς ὁμολογίας ~αὐτὸς ὑπὸ σοῦ
[509]   καταγέλαστος εἶναι. ἐγὼ μὲν ~οὖν  αὖ   τίθημι (ταῦτα οὕτως ἔχειν· εἰ
[514]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν δεύτερον  αὖ   τόδε, εἴ τι πώποτε οἰκοδόμημα
[499]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ἀγαθὸν δὲ  αὖ   τὸν χαίροντα; ~(Καλλίκλης) ναί. ~(Σωκράτης)
[473]   ~ἴσως. σὺ δέ γε εὐδαίμονας  αὖ   τοὺς ἀδικοῦντας, ἐὰν μὴ διδῶσι
[473]   τοῦτο, Πῶλε; γελᾷς; ἄλλο  αὖ   τοῦτο εἶδος ἐλέγχου ἐστίν, ~ἐπειδάν
[504]   λέγεις. ~(Σωκράτης) ~ἔγωγε. τί δὲ  αὖ   τῷ ἐν τῇ ψυχῇ ἐγγιγνομένῳ
[473]   ἀδύνατον εἶναι ἐξελέγχειν; ~(Σωκράτης) ~μορμολύττῃ  αὖ,   γενναῖε Πῶλε, καὶ οὐκ
[501]   τούτου μὲν ~ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναι δ'  αὖ,   ὥσπερ ἐκεῖ, τὴν ἡδονὴν μόνον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005