Alphabétiquement     [«   »]
χρῷτο 1
χωρίων 1
ψέγοντος 1
ψέγουσιν 2
ψέγω 1
ψέγων 1
ψελλιζόμενον 1
Fréquences     [«    »]
2 χρηστέον
2 χρώματα
2 χρώμενοι
2 ψέγουσιν
2 ψυχαῖς
2 ψυχὰς
2 ψυχή
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ψέγουσιν


Pages
[483]   ἐπαίνους ἐπαινοῦσιν καὶ τοὺς ~(ψόγους  ψέγουσιν·   ἐκφοβοῦντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους τῶν ἀνθρώπων
[492]   τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν· ~ὅθεν  ψέγουσιν   τοὺς τοιούτους δι' αἰσχύνην, ἀποκρυπτόμενοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005