HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


τ  =  22 formes différentes pour 102 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[481]   τε καὶ λόγοις οὐχ οἷός  τ'   εἶ ~ἐναντιοῦσθαι, ὥστε, εἴ τίς
[519]   ~σὺ δ' οὐκ ἂν οἷός  τ'   εἴης λέγειν, εἰ μή τίς
[508]   ὡς ἄρα ἐγὼ οὐχ οἷός  τ'   εἰμὶ βοηθῆσαι οὔτε ἐμαυτῷ οὔτε
[458]   ὑπολαμβάνω. ῥητορικὸν φῂς ποιεῖν οἷός  τ'   εἶναι, ~ἐάν τις βούληται παρὰ
[452]   ~(Γοργίας) ~τὸ πείθειν ἔγωγ' οἷόν  τ'   εἶναι τοῖς λόγοις καὶ ἐν
[491]   Καλλίκλεις, ὡς οὐ ταὐτὰ σύ  τ'   ἐμοῦ κατηγορεῖς καὶ ἐγὼ σοῦ;
[526]   ὀνειδίζω σοι ὅτι οὐχ οἷός  ~τ'   ἔσῃ σαυτῷ βοηθῆσαι, ὅταν
[509]   ἐντετύχηκα, ~ὥσπερ νῦν, οὐδεὶς οἷός  τ'   ἐστὶν ἄλλως λέγων μὴ οὐ
[488]   (οὐδὲ γάρ τοι τότε οἷός  ~τ'   μαθεῖν σου τί ποτε
[465]   ἥν σοι ἀπεκρινάμην οὐδὲν ~οἷός  τ'   ἦσθα, ἀλλ' ἐδέου διηγήσεως. ~ἐὰν
[518]   κακόν τι ποιήσουσιν, ἂν οἷοί  τ'   ὦσι, τοὺς δὲ ~προτέρους ἐκείνους
[516]   οὔκουν οἵ γε ἀγαθοὶ ἡνίοχοι  κατ'   ἀρχὰς μὲν ~οὐκ ἐκπίπτουσιν ἐκ
[471]   μᾶλλον Ἀρχέλαος. ~(Σωκράτης) ~καὶ  κατ'   ἀρχὰς τῶν λόγων, Πῶλε,
[499]   με. καίτοι οὐκ ᾤμην γε  ~κατ'   ἀρχὰς ὑπὸ σοῦ ἑκόντος εἶναι
[482]   ταὐτὸν τοῦτο ~ἔπαθεν. καὶ ἔγωγε  κατ'   αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἄγαμαι Πῶλον,
[472]   καὶ οἱ ξένοι, ~ἐὰν βούλῃ  κατ'   ἐμοῦ μάρτυρας παρασχέσθαι ὡς οὐκ
[472]   σὺ ἀναγκάζεις, ἀλλὰ ~ψευδομάρτυρας πολλοὺς  κατ'   ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπιχειρεῖς ἐκβάλλειν με
[467]   πλεῖν τε καὶ ~κινδυνεύειν καὶ  πράγματ'   ἔχειν; ἀλλ' ἐκεῖνο οἶμαι οὗ
[494]   τῷ μὲν γὰρ πληρωσαμένῳ ἐκείνῳ  οὐκέτ'   ἔστιν ἡδονὴ ~οὐδεμία, ἀλλὰ τοῦτ'
[526]   ἄλλην ~εἰσιδὼν ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ  μετ'   ἀληθείας, ἀνδρὸς ἰδιώτου ἄλλου
[472]   Νικηράτου καὶ οἱ ἀδελφοὶ  μετ'   αὐτοῦ, ὧν οἱ τρίποδες οἱ
[495]   λόγους, καὶ οὐκ ἂν ἔτι  μετ'   ἐμοῦ ἱκανῶς ~τὰ ὄντα ἐξετάζοις,
[498]   ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~συλλόγισαι δὴ κοινῇ  μετ'   ἐμοῦ τί ἡμῖν συμβαίνει ἐκ
[521]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~οἶμαι  μετ'   ὀλίγων Ἀθηναίων, ἵνα μὴ εἴπω
[500]   τύχῃς παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποκρίνου,  μήτ'   (αὖ τὰ παρ' ἐμοῦ ~οὕτως
[493]   μὲν οὖν ἕτερος πληρωσάμενος  μήτ'   ἐποχετεύοι μήτε τι ~φροντίζοι, ἀλλ'
[471]   ὅστις ~Ἀθηναίων ἀπὸ σοῦ (ἀρξάμενος  δέξαιτ'   ἂν ἄλλος ὁστισοῦν Μακεδόνων ~γενέσθαι
[475]   σὺ οὔτ' ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων  ~δέξαιτ'   ἂν μᾶλλον ἀδικεῖν ἀδικεῖσθαι·
[479]   δὲ ~τοὐναντίον οἰόμενος, εἴτε Ἀρχέλαος  εἴτ'   ἄλλος ἀνθρώπων ὁστισοῦν μὴ δίδωσι
[478]   ἀθλιώτερος πότερος δυοῖν ἐχόντοιν κακὸν  εἴτ'   ἐν σώματι εἴτ' ἐν ψυχῇ,
[478]   ἐχόντοιν κακὸν εἴτ' ἐν σώματι  εἴτ'   ἐν ψυχῇ, ~ἰατρευόμενος καὶ
[513]   τῇδε ~ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ  εἴτ'   ἐπὶ τὸ βέλτιον εἴτ' ἐπὶ
[513]   πολιτείᾳ εἴτ' ἐπὶ τὸ βέλτιον  εἴτ'   ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ
[480]   ἄρα δεῖ τινα κακῶς ποιεῖν,  εἴτ'   ἐχθρὸν εἴτε ~ὁντινοῦν, ἐὰν μόνον
[452]   οὖν ὅτι ~τὸ μετὰ τοῦτο  ἔροιτ'   ἄν· καὶ τί ἐστιν (τοῦτο
[520]   εὖ ποιήσας ~ταύτην τὴν εὐεργεσίαν  ἀντ'   εὖ πείσεται· εἰ δὲ μή,
[520]   τὸν εὖ παθόντα ~ἐπιθυμεῖν ποιεῖ  ἀντ'   εὖ ποιεῖν, ὥστε καλὸν δοκεῖ
[455]   καὶ συχνοὺς ~αἰσθάνομαι, οἳ ἴσως  αἰσχύνοιντ'   ἄν σε ἀνερέσθαι. ὑπ' (ἐμοῦ
[521]   οὐδεὶς γὰρ ἂν χρηστὸς μὴ  ἀδικοῦντ'   ἄνθρωπον εἰσαγάγοι καὶ ~οὐδέν γε
[474]   καὶ γὰρ ἐπιθυμῶ εἰδέναι ὅτι  ποτ'   ἐρεῖς. ~(Σωκράτης) ~λέγε δή μοι,
[508]   δὲ οὕτως ἐχόντων σκεψώμεθα τί  ποτ'   ἐστὶν σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις,
[453]   ἀπὸ τῆς ῥητορικῆς πειθώ, ἥτις  ποτ'   ἐστὶν ἣν σὺ λέγεις καὶ
[500]   τὸν ἐν ~φιλοσοφίᾳ, καὶ τί  ποτ'   ἐστὶν οὗτος ἐκείνου διαφέρων. ἴσως
[510]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~τίς οὖν  ποτ'   ἐστὶν τέχνη τῆς παρασκευῆς τοῦ
[460]   τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέλαβον ὡς  οὐδέποτ'   ἂν εἴη ῥητορικὴ ~ἄδικον
[505]   κάμνοντα δὲ ὡς ἔπος ~εἰπεῖν  οὐδέποτ'   ἐῶσιν ἐμπίμπλασθαι ὧν ἐπιθυμεῖ; συγχωρεῖς
[516]   καὶ αὐτοὶ ~ἀμείνους γένωνται ἡνίοχοι,  τότ'   ἐκπίπτουσιν· οὐκ ἔστι ταῦτ' οὔτ'
[516]   καὶ ταῦτ' εἰς ~αὑτόν, ὃν  ἥκιστ'   ἂν ἐβούλετο. ~(Καλλίκλης) βούλει σοι
[453]   ἵνα οὕτω προί̈ ὡς  μάλιστ'   ἂν ἡμῖν καταφανὲς ποιοῖ ~περὶ
[464]   βέλτιστα σιτία τῷ σώματι εἰδέναι,  ~ὥστ'   εἰ δέοι ἐν παισὶ διαγωνίζεσθαι
[458]   πώποτε ἥσθην οὕτως ὥσπερ νυνί·  ὥστ'   ἔμοιγε, κἂν ~τὴν ἡμέραν ὅλην
[459]   ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν περὶ πάντων  ὥστ'   ἐν ὄχλῳ πιθανὸν εἶναι, οὐ
[447]   ἰάσομαι. φίλος γάρ μοι (Γοργίας)  ὥστ'   ~ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ μὲν δοκεῖ,
[485]   οὗπερ ἐμνήσθην. καὶ γὰρ ἐμοὶ  τοιαῦτ'   ~ἄττα ἐπέρχεται πρὸς σὲ λέγειν,
[510]   πρὸς φίλον σπουδάσειεν. ~(Καλλίκλης) καὶ  ταῦτ'   ἀληθῆ. ~(Σωκράτης) ~λείπεται δὴ ἐκεῖνος
[520]   οὕτω; ~(Καλλίκλης) φημί. ~(Σωκράτης) ~διὰ  ταῦτ'   ἄρα, ὡς ἔοικε, τὰς μὲν
[450]   κύρωσις διὰ λόγων ~(ἐστίν. διὰ  ταῦτ'   ἐγὼ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἀξιῶ
[507]   τὰ μὴ προσήκοντα πράττων; ~(ἀνάγκη  ταῦτ'   εἶναι οὕτω. ~καὶ μὴν περὶ
[516]   ἀπέφηνεν οἵους παρέλαβεν, καὶ  ταῦτ'   εἰς ~αὑτόν, ὃν ἥκιστ' ἂν
[493]   δι' ἀπιστίαν τε καὶ λήθην.  ταῦτ'   ἐπιεικῶς μέν ἐστιν ὑπό τι
[473]   νῦν μὲν οὖν διαφερόμεθα  ταῦτ'   ἐστιν· σκόπει δὲ καὶ σύ.
[466]   ~λέγω τοίνυν σοι ὅτι δύο  ταῦτ'   ἐστιν τὰ ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαί
[492]   καὶ ~εὐδαιμονία, τὰ δὲ ἄλλα  ταῦτ'   ἐστὶν τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ
[490]   τῶν μυρίων κρείττων. ~(Καλλίκλης) ~ἀλλὰ  ταῦτ'   ἔστιν λέγω. τοῦτο γὰρ
[524]   περὶ τῆς πορείας τοῖς ἀνθρώποις.  ~ταῦτ'   ἔστιν, Καλλίκλεις, ἐγὼ
[486]   ὧν ἐμὴ ψυχὴ δοξάζει,  ταῦτ'   ἤδη ἐστὶν ~αὐτὰ τἀληθῆ. ~ἐννοῶ
[479]   διδόντα ~δίκην τοῦ διδόντος; οὐ  ταῦτ'   ἦν τὰ ὑπ' ἐμοῦ λεγόμενα;
[501]   δὴ καὶ ~πορίζεται τὰς ἡδονάς.  ταῦτ'   οὖν πρῶτον σκόπει εἰ δοκεῖ
[516]   ἡνίοχοι, τότ' ἐκπίπτουσιν· οὐκ ἔστι  ταῦτ'   οὔτ' ἐν ἡνιοχείᾳ οὔτ' ~ἐν
[487]   ~συνεχώρησας σὺ οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ  οὔτ'   αἰσχύνης περιουσίᾳ, οὐδ' αὖ ἀπατῶν
[474]   ~ἐγὼ δέ γε οὔτ' ἐμὲ  οὔτ'   ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα. ἐπεὶ σὺ
[475]   ἂν ἐγὼ οὔτ' ἂν σὺ  οὔτ'   ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων ~δέξαιτ' ἂν
[474]   ἀλλ' οὔτ' ἐγὼ οὔτε σὺ  οὔτ'   ἄλλος οὐδείς. ~(Σωκράτης) οὔκουν ἀποκρινῇ;
[512]   οὔτ' ἂν δοῦναι θυγατέρα ἐθέλοις,  οὔτ'   ἂν αὐτὸς λαβεῖν τὴν ἐκείνου.
[486]   μειρακιώδει (τινὶ διατρέπεις μορφώματι, καὶ  ~οὔτ'   ἂν δίκης βουλαῖσι προσθεῖ' ἂν
[512]   μηχανοποιόν, καὶ ~τῷ ὑεῖ αὐτοῦ  οὔτ'   ἂν δοῦναι θυγατέρα ἐθέλοις, οὔτ'
[475]   ~ἀληθῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι  οὔτ'   ἂν ἐγὼ οὔτ' ἂν σὺ
[475]   ἔλεγον, ὅτι οὔτ' ἂν ἐγὼ  οὔτ'   ἂν σὺ οὔτ' ἄλλος οὐδεὶς
[491]   οὔτε ἐμοῦ ὑποβάλλοντος ἀνέξῃ  οὔτ'   αὐτὸς ἐρεῖς; ~(Καλλίκλης) ~ἀλλ' ἔγωγε
[495]   ~(Σωκράτης) ~οὐ τοίνυν ὀρθῶς ποιῶ  οὔτ'   ἐγώ, εἴπερ ποιῶ τοῦτο, οὔτε
[474]   ~(Πῶλος) πολλοῦ γε δεῖ, ἀλλ'  οὔτ'   ἐγὼ οὔτε σὺ οὔτ' ἄλλος
[486]   βουλαῖσι προσθεῖ' ἂν ὀρθῶς λόγον,  οὔτ'   εἰκὸς ἂν καὶ πιθανὸν ἂν
[474]   διδόναι. ~(Πῶλος) ~ἐγὼ δέ γε  οὔτ'   ἐμὲ οὔτ' ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα.
[516]   ἔστι ταῦτ' οὔτ' ἐν ἡνιοχείᾳ  οὔτ'   ~ἐν ἄλλῳ ἔργῳ οὐδενί·
[516]   τότ' ἐκπίπτουσιν· οὐκ ἔστι ταῦτ'  οὔτ'   ἐν ἡνιοχείᾳ οὔτ' ~ἐν ἄλλῳ
[493]   οὐδέν τι μᾶλλον μεταθήσῃ; ~(Καλλίκλης)  τοῦτ'   ἀληθέστερον εἴρηκας, Σώκρατες. ~(Σωκράτης)
[524]   χρόνον. ταὐτὸν δή μοι δοκεῖ  ~τοῦτ'   ἄρα καὶ περὶ τὴν ψυχὴν
[473]   ~τοῦτο ἐλέγχειν; ~(Πῶλος) ~ἀλλ' ἔτι  τοῦτ'   ἐκείνου χαλεπώτερόν ἐστιν, Σώκρατες,
[484]   ἕκαστος ἐν τούτῳ, καὶ ἐπὶ  τοῦτ'   ἐπείγεται, ~νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας
[466]   οἱ ἀγαθοὶ ~ῥήτορες; ~(Σωκράτης) ~ἐρώτημα  τοῦτ'   ἐρωτᾷς λόγου τινὸς ἀρχὴν
[492]   καὶ ἐλευθερία, ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχῃ,  τοῦτ'   ἐστὶν ἀρετή τε καὶ ~εὐδαιμονία,
[512]   ἐγὼ λέγω, ἀλλ' αὐτὸ  τοῦτ'   ἐστὶν ἀρετή, τὸ ~σῴζειν αὑτὸν
[509]   ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖν, ἱκανὸν  τοῦτ'   ἐστίν οὐ γὰρ ~ἀδικήσει
[491]   πόλεων ἄρχειν, καὶ τὸ δίκαιον  τοῦτ'   ~ἐστίν, πλέον ἔχειν τούτους τῶν
[491]   γένοιτο ἄνθρωπος ~δουλεύων ὁτῳοῦν; ἀλλὰ  τοῦτ'   ἐστὶν τὸ κατὰ φύσιν καλὸν
[494]   οὐκέτ' ἔστιν ἡδονὴ ~οὐδεμία, ἀλλὰ  τοῦτ'   ἔστιν, νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον,
[469]   τὰ ἴδια· ~ἀλλ' οὐκ ἄρα  τοῦτ'   ἔστιν τὸ μέγα δύνασθαι, τὸ
[504]   σῶμα καὶ συντάττουσιν. ὁμολογοῦμεν οὕτω  τοῦτ'   ~ἔχειν οὔ; ~(Καλλίκλης) ἔστω
[487]   τοῖς λόγοις ~ὁμολογήσῃς μοι, βεβασανισμένον  τοῦτ'   ἤδη ἔσται ἱκανῶς ὑπ' ἐμοῦ
[478]   μηδὲ κάμνων. ~(Σωκράτης) ~οὐ γὰρ  τοῦτ'   ἦν εὐδαιμονία, ὡς ἔοικε, κακοῦ
[447]   Σώκρατες. καὶ γὰρ αὐτῷ ἓν  τοῦτ'   ἦν τῆς ~ἐπιδείξεως· ἐκέλευε γοῦν
[492]   ἀεὶ ἐπιθυμία γίγνηται. ~ἀλλὰ  τοῦτ'   οἶμαι τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005