HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


δ  =  5 formes différentes pour 94 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[493]   μὲν πορίζεσθαι, χαλεπὰ δέ, τὰ  δ'   ἀγγεῖα τετρημένα καὶ σαθρά, ~ἀναγκάζοιτο
[494]   ἀγγεῖα τετρημένα καὶ σαθρά, ~ἀναγκάζοιτο  δ'   ἀεὶ καὶ νύκτα καὶ (ἡμέραν
[518]   ἐστιν εἰς ἀρετὴν (σώματος, τὰς  δ'   ἄλλας πάσας ταύτας ~ἀγνοεῖν· διὸ
[526]   ἀφικόμενος (τὰ προσήκοντα πάσχει. ἐνίοτε  δ'   ἄλλην ~εἰσιδὼν ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ
[472]   ~μαρτυρῶ εἷς ὢν μόνος, τοὺς  δ'   ἄλλους πάντας τούτους χαίρειν ἐᾷς.
[507]   καὶ κακῶς πράττοντα ἄθλιον· οὗτος  δ'   ἂν εἴη ἐναντίως ~ἔχων
[458]   τι μὴ ἀληθὲς λέγω, ἡδέως  δ'   ἂν ~ἐλεγξάντων εἴ τίς τι
[501]   δοκῇ τούτων εἶναι, φάθι,  δ'   ἂν μή, μὴ ~φάθι. (πρῶτον
[520]   πέρι οὐδενὸς ἀξίων; ~(Σωκράτης) ~τί  δ'   ἂν περὶ ἐκείνων λέγοις, οἳ
[525]   τε ἄλλως ἀδικίας ἀπαλλάττεσθαι. ~(οἳ  δ'   ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ
[485]   τυγχάνει βέλτιστος ὤν" ~αντιοπε (ὅπου  δ'   ἂν φαῦλος ᾖ, ἐντεῦθεν φεύγει
[469]   μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα· εἰ  δ'   ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἀδικεῖσθαι,
[493]   τοὺς δὲ ἀνοήτους ἀμυήτους, (τῶν  δ'   ἀνοήτων τοῦτο τῆς ψυχῆς οὗ
[449]   διατελέσαι τὸ μὲν ~ἐρωτῶν, τὸ  δ'   ἀποκρινόμενος, τὸ δὲ μῆκος τῶν
[490]   καὶ τοῦτον ἄρχειν δεῖ, τοὺς  δ'   ἄρχεσθαι, καὶ πλέον ἔχειν τὸν
[490]   παντοδαποί, οἱ μὲν ~ἰσχυροί, οἱ  δ'   ἀσθενεῖς, εἷς δὲ ἡμῶν
[518]   καὶ τὰς ἀρχαίας ~σάρκας· οἱ  (δ'   αὖ δι' ἀπειρίαν οὐ τοὺς
[451]   ἂν ~ἑκάτερα τυγχάνῃ ὄντα. εἰ  δ'   αὖ ἔροιτο· τὴν δὲ λογιστικὴν
[491]   αὖθις δὲ τοὺς φρονιμωτέρους, νῦν  δ'   αὖ ~ἕτερόν τι ἥκεις ἔχων·
[452]   μεῖζον ἀγαθὸν (ἀνθρώποις ὑγιείας; εἰ  δ'   αὖ μετὰ τοῦτον ~παιδοτρίβης
[501]   δὲ τούτου μὲν ~ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναι  δ'   αὖ, ὥσπερ ἐκεῖ, τὴν ἡδονὴν
[511]   δεῖ ταύτης τῆς ἐπιστήμης. εἰ  δ'   αὕτη σοι δοκεῖ σμικρὰ εἶναι,
[465]   διέστηκε μὲν ~οὕτω φύσει, ἅτε  δ'   ἐγγὺς ὄντων φύρονται ἐν τῷ
[463]   τί ποτε οὗτος ἡγεῖται ~ὃ  δ'   ἐγὼ καλῶ τὴν ῥητορικήν, πράγματός
[520]   δικαστικῆς καὶ γυμναστικὴ ἰατρικῆς· μόνοις  δ'   ἔγωγε καὶ ᾤμην τοῖς ~δημηγόροις
[507]   φάναι, φίλε ~Καλλίκλεις· σὺ  δ'   εἰ ἔχεις, δίδασκε. ~(Καλλίκλης) λέγ'
[461]   σφαλλόμεθα, σὺ παρὼν ἐπανόρθου δίκαιος  δ'   εἶ ~καὶ ἐγὼ ἐθέλω τῶν
[463]   ~ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἔα, ἐμοὶ  δ'   εἰπὲ πῶς λέγεις πολιτικῆς μορίου
[524]   μὲν εἰς μακάρων νήσους,  δ'   εἰς Τάρταρον. καὶ τοὺς μὲν
[455]   τῆς ~Θεμιστοκλέους συμβουλῆς γέγονεν, τὰ  δ'   ἐκ τῆς Περικλέους ἀλλ' οὐκ
[490]   ἀλλὰ τῶν μὲν ~πλέον, τῶν  δ'   ἔλαττον ἑκτέον· ἐὰν δὲ τύχῃ
[477]   οὔκ, ἀλλὰ πενίαν. ~(Σωκράτης) ~τί  δ'   ἐν σώματος κατασκευῇ; κακίαν ἂν
[459]   οὐ γὰρ σὸν ἔργον ποιήσεις  δ'   ἐν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι
[457]   ἐπὶ (δικαίου χρείᾳ παρέδωκεν,  ~δ'   ἐναντίως χρῆται. τὸν οὖν οὐκ
[481]   ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάθημα. λέγω  δ'   ἐννοήσας ὅτι ἐγώ τε καὶ
[454]   δοκεῖ ~μὲν δῆλον (εἶναι, ἐγὼ  δ'   ἐπανερωτῶ ὅπερ γὰρ λέγω, τοῦ
[448]   δῆλον ὅτι ζωγράφον. ~(Χαιρεφῶν) ~νῦν  δ'   ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστίν,
[454]   παρεχόμενον ἄνευ τοῦ εἰδέναι, ~τὸ  δ'   ἐπιστήμην; ~(Γοργίας) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)
[452]   ἴσως, Σώκρατες, ὑγίεια; ~τί  δ'   ἐστὶν μεῖζον ἀγαθὸν (ἀνθρώποις ὑγιείας;
[504]   ~νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμιοι· ταῦτα  δ'   ἔστιν δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη.
[501]   ἑκάστου δοῦναι, ~ἰατρική·  δ'   ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, πρὸς ἣν
[485]   φεύγει καὶ λοιδορεῖ τοῦτο, ~τὸ  δ'   ἕτερον ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ,
[503]   εἴη ~καὶ αἰσχρὰ δημηγορία, τὸ  δ'   ἕτερον καλόν, τὸ παρασκευάζειν ὅπως
[493]   ἕνεκα τούτων ἡσυχίαν ἔχοι· τῷ  δ'   ἑτέρῳ τὰ μὲν νάματα, ὥσπερ
[507]   πράττειν ἂν πράττῃ, τὸν  δ'   εὖ πράττοντα μακάριόν τε καὶ
[486]   πείθου, παῦσαι δὲ ἐλέγχων, πραγμάτων  δ'   ~εὐμουσίαν ἄσκει, καὶ ἄσκει ὁπόθεν
[504]   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~τί  δ'   ψυχή; ἀταξίας τυχοῦσα ἔσται
[478]   ἀπαλλαττόμενος. ~(Πῶλος) ἔοικεν. ~(Σωκράτης) οὗτος  δ'   ἦν νουθετούμενός τε καὶ
[498]   μέν γε μᾶλλον μᾶλλον, οἳ  δ'   ἧττον ἧττον, οἳ δὲ παραπλησίως
[501]   τέχνη εἶναι ἀλλ' ~ἐμπειρία, ~(ἡ  δ'   ἰατρική, λέγων ὅτι μὲν
[507]   φιλία οὐκ ἂν εἴη. φασὶ  δ'   οἱ σοφοί, Καλλίκλεις, ~καὶ
[492]   ἐν τοῖσδε λέγει, λέγων ~τίς  δ'   οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν μέν
[523]   γὰρ κρίνονται. ~Πολλοὶ οὖν,  δ'   ὅς, ψυχὰς πονηρὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένοι
[484]   γὰρ ᾆσμα οὐκ ἐπίσταμαι λέγει  δ'   ὅτι οὔτε πριάμενος οὔτε ~δόντος
[498]   ἴσως οἱ δειλοί. ~(Σωκράτης) ἀπιόντων  δ'   οὐ μᾶλλον χαίρουσιν; ~(Καλλίκλης) ἴσως.
[464]   δέ; δοκοῦσαν μὲν εὐεξίαν, οὖσαν  δ'   οὔ; οἷον τοιόνδε λέγω· πολλοὶ
[501]   ἡδονὴν ἡμῶν μόνον διώκειν, ἄλλο  δ'   οὐδὲν φροντίζειν; ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε δοκεῖ.
[519]   οὐκ ἐθέλων ἀποκρίνεσθαι. ~(Καλλίκλης) ~σὺ  δ'   οὐκ ἂν οἷός τ' εἴης
[497]   μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά· ἐγὼ  δ'   οὐκ ~ᾤμην θεμιτὸν εἶναι. ὅθεν
[458]   ἀκούειν ἐάν τι λέγητε· ἐμοὶ  δ'   οὖν καὶ αὐτῷ μὴ γένοιτο
[498]   γε. ~(Σωκράτης) οὐδὲν διαφέρει. χαίρουσιν  δ'   οὖν καὶ οἱ δειλοί; ~(Καλλίκλης)
[513]   (ταὐτὰ ταῦτα διασκοπώμεθα, πεισθήσῃ. ~ἀναμνήσθητι  δ'   οὖν ὅτι δύ' ἔφαμεν εἶναι
[527]   ἀτίμως καὶ πάντως προπηλακιεῖ. ~τάχα  δ'   οὖν ταῦτα μῦθός σοι δοκεῖ
[521]   μοι δοκεῖς, Σώκρατες, πιστεύειν  μηδ'   ἂν ἓν τούτων παθεῖν, ὡς
[479]   ποιοῦσιν ὥστε δίκην μὴ διδόναι  ~μηδ'   ἀπαλλάττεσθαι τοῦ μεγίστου κακοῦ, καὶ
[486]   μήτε αὐτὸν αὑτῷ δυνάμενον βοηθεῖν  μηδ'   ἐκσῶσαι ἐκ τῶν ~μεγίστων κινδύνων
[494]   ἀπαισχυνῇ. δεῖ δέ, ὡς ~ἔοικε,  μηδ'   ἐμὲ ἀπαισχυνθῆναι. καὶ πρῶτον μὲν
[460]   χρῆται, ~μὴ τῷ διδάξαντι ἐγκαλεῖν  μηδ'   ἐξελαύνειν ἐκ τῆς πόλεως, ἀλλὰ
[500]   οἴου δεῖν πρὸς ἐμὲ παίζειν  ~μηδ'   ὅτι ἂν τύχῃς παρὰ τὰ
[521]   Πονηρός γε ὢν ἀγαθὸν ὄντα·  μηδ'   ὅτι ἀφαιρήσεται ἐάν τι ἔχω,
[505]   σὺ νυνδὴ ᾤου. ~(Καλλίκλης) οὐκ  οἶδ'   ἅττα λέγεις, Σώκρατες, ἀλλ'
[497]   ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ. ~(Καλλίκλης) οὐκ  οἶδ'   ἅττα σοφίζῃ, Σώκρατες. ~(Σωκράτης)
[458]   πολλοῖς ἤδη λόγοις ~παραγενόμενος οὐκ  οἶδ'   εἰ πώποτε ἥσθην οὕτως ὥσπερ
[513]   ~ταῦτα, Καλλίκλεις; ~(Καλλίκλης) ~οὐκ  οἶδ'   ὅντινά μοι τρόπον δοκεῖς εὖ
[511]   δεσπότου καὶ δύναμιν. ~(Καλλίκλης) ~οὐκ  οἶδ'   ὅπῃ στρέφεις ἑκάστοτε τοὺς λόγους
[486]   ~(Καλλίκλης) τί δή; ~(Σωκράτης) ~εὖ  οἶδ'   ὅτι, ἅν μοι σὺ ὁμολογήσῃς
[521]   τοῦτο παθεῖν. τόδε μέντοι εὖ  οἶδ'   ὅτι, ἐάνπερ εἰσίω εἰς ~δικαστήριον
[498]   ~(Καλλίκλης) ἀλλὰ μὰ Δί' οὐκ  οἶδ'   ὅτι λέγεις. ~(Σωκράτης) ~οὐκ οἶσθ'
[512]   (τῶν ἄλλων ὧν νυνδὴ ἔλεγον;  οἶδ'   ὅτι φαίης ἂν βελτίων εἶναι
[493]   τοὺς κοσμίους τῶν ~ἀκολάστων,  οὐδ'   ἂν ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα μυθολογῶ,
[512]   ταῖς γυναιξὶν ὅτι τὴν εἱμαρμένην  οὐδ'   ἂν ~εἷς ἐκφύγοι, τὸ ἐπὶ
[519]   ψεῦδός ἐστιν· προστάτης γὰρ πόλεως  (οὐδ'   ἂν εἷς ποτε ~ἀδίκως ἀπόλοιτο
[510]   εἴ τις πολὺ φαυλότερος εἴη,  οὐδ'   ἂν οὗτος· καταφρονοῖ γὰρ ἂν
[455]   καὶ ἄδικον. ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης)  ~οὐδ'   ἄρα διδασκαλικὸς ῥήτωρ ἐστὶν
[487]   σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ' αἰσχύνης περιουσίᾳ,  οὐδ'   αὖ ἀπατῶν ~ἐμὲ συγχωρήσαις ἄν·
[455]   νεωρίων, ἀλλ' οἱ ἀρχιτέκτονες·  οὐδ'   αὖ ὅταν στρατηγῶν αἱρέσεως ~πέρι
[455]   (ῥητορικῆς· ἐγὼ μὲν γάρ τοι  ~οὐδ'   αὐτός πω δύναμαι κατανοῆσαι ὅτι
[517]   (βούλει εἴργασται. ~(Σωκράτης) ~ὦ δαιμόνιε,  οὐδ'   ἐγὼ ψέγω τούτους ὥς γε
[460]   οὐ δεῖ τοῖς (παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν  ~οὐδ'   ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων, ἐὰν
[468]   ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα σφάττειν βουλόμεθα  οὐδ'   ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων οὐδὲ
[508]   ~φίλων οὐδενὶ οὐδὲ τῶν οἰκείων,  οὐδ'   ἐκσῶσαι ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων,
[496]   γε ἅμα τοὺς αὐτούς; ~(Καλλίκλης)  οὐδ'   ὁπωστιοῦν. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ ὅταν
[455]   αἱρέσει τὸν ~τεχνικώτατον δεῖ αἱρεῖσθαι.  οὐδ'   ὅταν τειχῶν περὶ οἰκοδομήσεως
[492]   Σώκρατες, ἣν φῂς σὺ διώκειν,  ὧδ'   ἔχει· τρυφὴ καὶ ~ἀκολασία καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005