HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  73 formes différentes pour 97 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[511]   ταῦτα ~διαπραξάμενος ἐκβὰς παρὰ τὴν  θάλατταν   καὶ τὴν ναῦν περιπατεῖ ἐν
[512]   ~καὶ τοῦτον ὀνήσει, ἄντε ἐκ  θαλάττης   ἄντε ἐκ δικαστηρίου ἐάντε ἄλλοθεν
[522]   ἴδοις ἄν με φέροντα (τὸν  θάνατον.   ~αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ἀποθνῄσκειν
[523]   παυστέον ἐστὶν προειδότας αὐτοὺς τὸν  θάνατον·   νῦν ~γὰρ προί̈ σασι. τοῦτο
[524]   τοιόνδε τι λογίζομαι συμβαίνειν.  θάνατος   τυγχάνει ὤν, ὡς ~ἐμοὶ δοκεῖ,
[481]   ἀδίκως καὶ ἀθέως, ἐάντε αὖ  θανάτου   ἄξια ἠδικηκὼς ~ᾖ, ὅπως μὴ
[480]   δὲ φυγῆς, φεύγοντα, ἐὰν δὲ  θανάτου,   ἀποθνῄσκοντα, αὐτὸν ~πρῶτον ὄντα κατήγορον
[516]   αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, ὀλίγου δὲ καὶ  ~θανάτου   ἐτίμησαν, δῆλον ὅτι ὡς πονηροῦ
[486]   μοχθηροῦ, ἀποθάνοις ἄν, εἰ βούλοιτο  θανάτου   σοι τιμᾶσθαι. ~καίτοι πῶς σοφὸν
[511]   σῴζει γε καὶ αὕτη ἐκ  θανάτου   τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν εἴς τι
[527]   ναὶ μὰ Δία σύ γε  θαρρῶν   πατάξαι τὴν ~(ἄτιμον ταύτην πληγήν·
[475]   ~(Σωκράτης) ~ὅταν ἄρα δυοῖν καλοῖν  θάτερον   κάλλιον ᾖ, τῷ ἑτέρῳ
[482]   ἕτερα τοιαῦτα ἀκούειν, καὶ μὴ  ~θαύμαζε   ὅτι ἐγὼ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ
[482]   λέγει δὲ σὺ νῦν  ~θαυμάζεις,   παρῆσθα δὲ καὶ αὐτὸς λεγομένοις.
[454]   Γοργία· ~ἀλλ' ἵνα μὴ  θαυμάζῃς   ἐὰν καὶ ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν
[481]   ἑκάστοτε διὰ τούτους λέγεις  θαυμάζοι   ~ὡς ἄτοπά ἐστιν, ἴσως εἴποις
[492]   βίος. οὐ γάρ τοι  θαυμάζοιμ'   ἂν εἰ ~Εὐριπίδης ἀληθῆ ἐν
[452]   τοῦτον ~παιδοτρίβης εἴποι ὅτι  θαυμάζοιμί   τἄν, Σώκρατες, καὶ αὐτὸς
[458]   ~ἄκουε δή, Γοργία,  θαυμάζω   ἐν τοῖς λεγομένοις ὑπὸ σοῦ·
[456]   περὶ τούτων. ~(Σωκράτης) ~ταῦτα καὶ  θαυμάζων,   Γοργία, πάλαι ἐρωτῶ τίς
[461]   ῥητορικῇ κἂν ἀδίκως χρῷτο, οὕτω  ~θαυμάσας   καὶ ἡγησάμενος οὐ συνᾴδειν τὰ
[469]   ἐμοὶ ~δύναμίς τις καὶ τυραννὶς  θαυμασία   ἄρτι προσγέγονεν· ἐὰν γὰρ ἄρα
[489]   οὐ τοὺς ἰσχυροτέρους; καὶ  θαυμάσιε   πρᾳότερόν με προδίδασκε, ἵνα μὴ
[470]   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν,  θαυμάσιε,   (τὸ μέγα δύνασθαι) πάλιν αὖ
[512]   σῴζοντα ἡμᾶς, ~οὐδέ γε,  θαυμάσιε,   τὸν μηχανοποιόν, ὃς οὔτε στρατηγοῦ,
[518]   Σάραμβος κάπηλος, ὅτι οὗτοι  ~θαυμάσιοι   γεγόνασιν σωμάτων θεραπευταί, μὲν
[496]   ἀπήλλακται; ~(Καλλίκλης) ἥκιστά γε. ~(Σωκράτης)  θαυμάσιον   γὰρ (οἶμαι καὶ ἄλογον γίγνεται·
[477]   ὡς μεγάλῃ βλάβῃ καὶ κακῷ  θαυμασίῳ   ὑπερβάλλουσα ~(τἆλλα τῆς ψυχῆς
[471]   τὸν σὸν λόγον. νῦν δὲ  θαυμασίως   ὡς ἄθλιος ~γέγονεν, ἐπεὶ τὰ
[502]   δὴ σεμνὴ αὕτη καὶ  θαυμαστή,   τῆς τραγῳδίας ποίησις, ἐφ'
[517]   σκυτοτόμον σκυτοδεψόν, οὐδὲν  θαυμαστόν   ἐστιν ὄντα τοιοῦτον ~δόξαι καὶ
[527]   καὶ οὐδέν γ' ἂν ἦν  θαυμαστὸν   καταφρονεῖν τούτων, εἴ πῃ ζητοῦντες
[518]   σωμάτων θεραπευταί, μὲν ἄρτους  θαυμαστοὺς   ~(παρασκευάζων, δὲ ὄψον,
[525]   τοῖς ἀεὶ τῶν ἀδίκων ἀφικνουμένοις  θεάματα   καὶ νουθετήματα. ~(ὧν ἐγώ φημι
[518]   ~θεραπευταί, ἔλεγές μοι πάνυ σπουδάζων,  Θεαρίων   ἀρτοκόπος καὶ Μίθαικος
[495]   οὐδὲ Καλλικλῆς, ὅταν αὐτὸς αὑτὸν  θεάσηται   ὀρθῶς. ~εἰπὲ γάρ μοι, τοὺς
[524]   Ῥαδάμανθυν, ~ὁ Ῥαδάμανθυς ἐκείνους ἐπιστήσας  θεᾶται   ἑκάστου τὴν ψυχήν, οὐκ εἰδὼς
[502]   ὡς σοὶ δοκεῖ, χαρίζεσθαι τοῖς  ~θεαταῖς   μόνον, καὶ διαμάχεσθαι, ἐάν
[502]   ὥρμηται καὶ ~τὸ χαρίζεσθαι τοῖς  θεαταῖς.   ~(Σωκράτης) οὐκοῦν τὸ τοιοῦτον,
[502]   ἥδιστον; ἠνία γὰρ ᾄδων τοὺς  θεατάς.   ἀλλὰ δὴ σκόπει· ~οὐχὶ
[502]   σοι οἱ ποιηταὶ ἐν τοῖς  ~θεάτροις;   ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~νῦν ἄρα
[502]   μέλλει (χαριεῖσθαι τῷ ὄχλῳ τῶν  θεατῶν;   ~(Καλλίκλης) δῆλον δὴ τοῦτό γε,
[471]   τοῦτον αὐτὸν τὸν ~δεσπότην καὶ  θεῖον   μεταπεμψάμενος ὡς ἀποδώσων τὴν ἀρχὴν
[505]   οὐδὲ τοὺς μύθους φασὶ μεταξὺ  θέμις   εἶναι (καταλείπειν, ἀλλ' ~ἐπιθέντας κεφαλήν,
[526]   ἰδεῖν αὐτὸν ~χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα,  θεμιστεύοντα   νέκυσσιν. ~ἐγὼ μὲν οὖν,
[519]   τοὺς τότε παρόντας αἰτιάσονται ~συμβούλους,  Θεμιστοκλέα   δὲ καὶ Κίμωνα καὶ Περικλέα
[503]   ἐστιν οὗτος. ~(Καλλίκλης) ~τί δέ;  Θεμιστοκλέα   οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀγαθὸν γεγονότα
[516]   μὴ ἀκούσειαν ~τῆς φωνῆς; καὶ  Θεμιστοκλέα   ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησαν καὶ φυγῇ
[455]   ~λέγεται ταῦτα, Γοργία, περὶ  Θεμιστοκλέους·   Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς ἤκουον
[455]   τῶν λιμένων κατασκευὴ ἐκ τῆς  ~Θεμιστοκλέους   συμβουλῆς γέγονεν, τὰ δ' ἐκ
[515]   καὶ Κίμων καὶ Μιλτιάδης ~καὶ  Θεμιστοκλῆς.   ~(Καλλίκλης) ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν εἴπερ
[497]   σμικρά· ἐγὼ δ' οὐκ ~ᾤμην  θεμιτὸν   εἶναι. ὅθεν οὖν ἀπέλιπες ἀποκρίνου,
[508]   ἰσότης γεωμετρικὴ καὶ ἐν  ~θεοῖς   καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύναται,
[523]   καὶ νῦν ~ἔτι ἔστιν ἐν  θεοῖς,   τῶν ἀνθρώπων τὸν μὲν δικαίως
[482]   μὰ τὸν κύνα τὸν Αἰγυπτίων  θεόν,   ~οὔ σοι ὁμολογήσει Καλλικλῆς,
[522]   μήτε περὶ (ἀνθρώπους μήτε περὶ  θεοὺς   ἄδικον ~μηδὲν μήτε εἰρηκὼς μήτε
[481]   αὐτὸν ~ἐρωτᾶν. ~(Καλλίκλης) ~νὴ τοὺς  θεοὺς   ἀλλ' ἐπιθυμῶ. εἰπέ μοι,
[491]   τῶν αὐτῶν. ~(Καλλίκλης) ~νὴ τοὺς  θεούς,   ἀτεχνῶς γε ἀεὶ σκυτέας τε
[508]   ~καὶ οὐρανὸν καὶ (γῆν καὶ  θεοὺς   καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν
[507]   προσήκοντα πράττοι ἂν καὶ περὶ  θεοὺς   καὶ περὶ ~ἀνθρώπους· οὐ γὰρ
[507]   δίκαι' ἂν πράττοι, περὶ δὲ  ~θεοὺς   ὅσια· τὸν δὲ τὰ δίκαια
[458]   ἄλλο πράττειν. ~(Καλλίκλης) ~νὴ τοὺς  θεούς,   (Χαιρεφῶν) καὶ μὲν δὴ
[501]   τῆς ἡδονῆς, πρὸς ἣν  θεραπεία   αὐτῇ ἐστιν ἅπασα, κομιδῇ ~ἀτέχνως
[517]   τῷ ὄντι γε ~ἐστὶν σώματος  θεραπεία,   ἥνπερ καὶ προσήκει τούτων ἄρχειν
[521]   ποτέραν οὖν με παρακαλεῖς τὴν  θεραπείαν   τῆς πόλεως, διόρισόν μοι· τὴν
[464]   δὲ οὔσης τῆς τοῦ σώματος  ~θεραπείας   δύο μόρια λέγω, τὴν μὲν
[501]   ὅτι μὲν τούτου οὗ  θεραπεύει   καὶ τὴν φύσιν ~ἔσκεπται καὶ
[513]   τὰς παρασκευὰς ἐπὶ τὸ ἕκαστον  ~θεραπεύειν,   καὶ σῶμα καὶ ψυχήν, μίαν
[513]   τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις  θεραπεύειν,   ὡς ~βελτίστους αὐτοὺς τοὺς πολίτας
[501]   ὅτου ἄν τις τὴν ἡδονὴν  ~θεραπεύῃ,   ἀσκέπτως ἔχων τοῦ ἀμείνονός τε
[524]   ~φύσιν τὴν αὑτοῦ καὶ τὰ  θεραπεύματα   καὶ τὰ παθήματα ἔνδηλα (πάντα.
[513]   τυγχάνει ὂν εἴτε ψυχή,  ~θεραπεύομεν;   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ'
[464]   καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ ~βέλτιστον  θεραπευουσῶν   τῶν μὲν τὸ σῶμα, τῶν
[516]   ἐκ τῶν ζευγῶν, ἐπειδὰν δὲ  θεραπεύσωσιν   τοὺς ἵππους καὶ αὐτοὶ ~ἀμείνους
[518]   ἀγαθοὶ γεγόνασιν εἰσὶν σωμάτων  ~θεραπευταί,   ἔλεγές μοι πάνυ σπουδάζων, Θεαρίων
[518]   ὅτι οὗτοι ~θαυμάσιοι γεγόνασιν σωμάτων  θεραπευταί,   μὲν ἄρτους θαυμαστοὺς ~(παρασκευάζων,
[517]   καὶ αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις  θεραπευτὴν   εἶναι σώματος, παντὶ τῷ μὴ
[525]   ~Τάνταλον καὶ Σίσυφον καὶ Τιτυόν·  Θερσίτην   δέ, καὶ εἴ τις ἄλλος
[513]   τὰς τὴν σελήνην ~καθαιρούσας, τὰς  Θετταλίδας·   σὺν τοῖς φιλτάτοις αἵρεσις
[512]   ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα ~περὶ τούτων τῷ  θεῷ   καὶ πιστεύσαντα ταῖς γυναιξὶν ὅτι
[507]   ἂν εἴη τοιοῦτος οὔτε  θεῷ·   κοινωνεῖν γὰρ ἀδύνατος, ὅτῳ δὲ
[514]   καὶ σὺ ἐμέ, φέρε πρὸς  θεῶν,   αὐτὸς δὲ (Σωκράτης) πῶς
[525]   τε καὶ δίκην διδόντες ὑπὸ  θεῶν   τε καὶ ἀνθρώπων οὗτοι οἳ
[472]   δίκην καὶ τυγχάνῃ δίκης ὑπὸ  θεῶν   τε καὶ ἀνθρώπων. ~(Πῶλος) ἄτοπά
[474]   ἡδονήν τινα, ἐὰν ἐν τῷ  θεωρεῖσθαι   χαίρειν ποιῇ ~τοὺς θεωροῦντας; ἔχεις
[523]   τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν  ~θεωροῦντα   ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου, ἔρημον πάντων
[474]   τῷ θεωρεῖσθαι χαίρειν ποιῇ ~τοὺς  θεωροῦντας;   ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν
[500]   κτήσεως, τὴν μὲν τοῦ ἡδέος  θήραν,   τὴν ~δὲ τοῦ ἀγαθοῦ αὐτὸ
[464]   φροντίζει, τῷ δὲ ἀεὶ ἡδίστῳ  θηρεύεται   τὴν ἄνοιαν ~καὶ ἐξαπατᾷ, ὥστε
[490]   βούλεσθαι λέγειν καὶ οὐ ῥήματι  θηρεύω   εἰ ~εἷς τῶν μυρίων
[489]   οὐκ αἰσχύνῃ ~τηλικοῦτος ὢν ὀνόματα  θηρεύων,   καὶ (ἐάν τις ῥήματι ἁμάρτῃ,
[484]   ὅτι ~νόμος πάντων βασιλεὺς  ~θνατῶν   τε καὶ ἀθανάτων· ~οὗτος δὲ
[469]   ~κατεαγὼς ἔσται αὐτίκα μάλα, κἂν  θοἰμάτιον   διεσχίσθαι, διεσχισμένον ἔσται ~οὕτω (μέγα
[458]   ἄλλο πράττειν. ~(Χαιρεφῶν) ~τοῦ μὲν  θορύβου,   Γοργία τε καὶ Σώκρατες,
[512]   ὑεῖ αὐτοῦ οὔτ' ἂν δοῦναι  θυγατέρα   ἐθέλοις, οὔτ' ἂν αὐτὸς λαβεῖν
[481]   μοι, Σώκρατες, (πότερόν σε  θῶμεν   νυνὶ ~σπουδάζοντα παίζοντα; εἰ
[454]   ~(Σωκράτης) ~βούλει οὖν δύο εἴδη  θῶμεν   πειθοῦς, τὸ μὲν πίστιν παρεχόμενον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005