HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ψ  =  30 formes différentes pour 95 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[448]   αὐτοῦ τὴν τέχνην ὥσπερ τινὸς  ψέγοντος,   ἥτις δέ ἐστιν οὐκ ~ἀπεκρίνω.
[483]   ἐπαίνους ἐπαινοῦσιν καὶ τοὺς ~(ψόγους  ψέγουσιν·   ἐκφοβοῦντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους τῶν ἀνθρώπων
[492]   τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν· ~ὅθεν  ψέγουσιν   τοὺς τοιούτους δι' αἰσχύνην, ἀποκρυπτόμενοι
[517]   ~(Σωκράτης) ~ὦ δαιμόνιε, οὐδ' ἐγὼ  ψέγω   τούτους ὥς γε διακόνους εἶναι
[510]   ὃς ἂν ὁμοήθης ὤν, ~ταὐτὰ  ψέγων   καὶ ἐπαινῶν, ἐθέλῃ ἄρχεσθαι καὶ
[485]   ἔτι προσήκει διαλέγεσθαι οὕτω,  ψελλιζόμενον   καὶ παῖζον, χαίρω ~τε καὶ
[485]   ὅταν δὲ (ἀνδρὸς ~ἀκούσῃ τις  ψελλιζομένου   παίζοντα ὁρᾷ, καταγέλαστον φαίνεται
[485]   τοὺς ~φιλοσοφοῦντας ὥσπερ πρὸς τοὺς  ψελλιζομένους   καὶ παίζοντας. ὅταν μὲν γὰρ
[518]   ὑγιεινοῦ γεγονυῖα, τούτους ~αἰτιάσονται καὶ  ψέξουσιν   καὶ κακόν τι ποιήσουσιν, ἂν
[454]   ~(Σωκράτης) ~τί δέ; ἐπιστήμη ἐστὶν  ψευδὴς   καὶ ἀληθής; ~(Γοργίας) οὐδαμῶς. ~(Σωκράτης)
[454]   ἔστιν τις, Γοργία, ~πίστις  ψευδὴς   καὶ ἀληθής; φαίης ἄν, ὡς
[458]   κακὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα  (ψευδὴς   περὶ ὧν τυγχάνει νῦν ~ἡμῖν
[467]   ἔχεις ~ἐμὲ ἐρωτᾶν, ἐπίδειξον ὅτι  ψεύδομαι,   εἰ δὲ μή, αὐτὸς ἀποκρίνου.
[472]   γάρ με σὺ ἀναγκάζεις, ἀλλὰ  ~ψευδομάρτυρας   πολλοὺς κατ' ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπιχειρεῖς
[519]   τούτων ~λόγος. τὸ δὲ ὅλον  ψεῦδός   ἐστιν· προστάτης γὰρ πόλεως (οὐδ'
[505]   ~περὶ ὧν λέγομεν καὶ τί  ψεῦδος·   κοινὸν γὰρ ἀγαθὸν ἅπασι φανερὸν
[525]   ψυχήν, καὶ πάντα σκολιὰ ὑπὸ  ~ψεύδους   καὶ ἀλαζονείας καὶ οὐδὲν εὐθὺ
[449]   ἀποθέσθαι; ἀλλ' ὅπερ ὑπισχνῇ, μὴ  ψεύσῃ,   ἀλλὰ ἐθέλησον κατὰ ~βραχὺ τὸ
[485]   ἐν γωνίᾳ τριῶν (τεττάρων  ~ψιθυρίζοντα,   ἐλεύθερον δὲ καὶ μέγα καὶ
[492]   νόμον τε καὶ λόγον καὶ  ψόγον;   πῶς οὐκ ἂν ἄθλιοι
[512]   τις ἔτυχεν, καταγέλαστός σοι  ψόγος   ~γίγνεται καὶ μηχανοποιοῦ καὶ ἰατροῦ
[483]   τοὺς ἐπαίνους ἐπαινοῦσιν καὶ τοὺς  ~(ψόγους   ψέγουσιν· ἐκφοβοῦντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους τῶν
[503]   βέλτισται ~ἔσονται τῶν πολιτῶν αἱ  ψυχαί,   καὶ διαμάχεσθαι λέγοντα τὰ βέλτιστα,
[504]   πολίταις (δικαιοσύνη μὲν ἐν ταῖς  ψυχαῖς   ~γίγνηται, ἀδικία δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ
[504]   καὶ τοὺς ~λόγους προσοίσει ταῖς  ψυχαῖς   οὓς ἂν λέγῃ, καὶ τὰς
[512]   οὔτε τὰ σώματα ~οὔτε τὰς  ψυχάς.   λογίζεται οὖν ὅτι οὐκ, εἰ
[523]   ~Πολλοὶ οὖν, δ' ὅς,  ψυχὰς   πονηρὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένοι εἰσὶ σώματά
[511]   κυβερνητικήν, οὐ μόνον τὰς  ψυχὰς   σῴζει ἀλλὰ ~καὶ τὰ σώματα
[507]   ~πολλὴ ἀνάγκη. ~ἡ ἄρα σώφρων  ψυχὴ   ἀγαθή. ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω
[505]   ~(Σωκράτης) ~τὸ κολάζεσθαι ἄρα τῇ  ψυχῇ   ἄμεινόν ἐστιν ἀκολασία,
[506]   τῶν ὄντων; ~ἔμοιγε δοκεῖ. ~καὶ  ψυχὴ   ἄρα κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς
[504]   γε. ~(Σωκράτης) ~τί δ'  ψυχή;   ἀταξίας τυχοῦσα ἔσται χρηστή,
[523]   γυμνὸν εἶναι, τεθνεῶτα, αὐτῇ τῇ  ψυχῇ   αὐτὴν τὴν ψυχὴν ~θεωροῦντα ἐξαίφνης
[486]   ὁμολογήσῃς περὶ ὧν ἐμὴ  ψυχὴ   δοξάζει, ταῦτ' ἤδη ἐστὶν ~αὐτὰ
[504]   δὲ αὖ τῷ ἐν τῇ  ψυχῇ   ἐγγιγνομένῳ ἐκ τῆς τάξεως καὶ
[524]   ἔνδηλα πάντα ἐστὶν ἐν τῇ  ~ψυχῇ,   ἐπειδὰν γυμνωθῇ τοῦ σώματος, τά
[478]   μὴ ἔχων κακίαν ἐν  ψυχῇ,   ἐπειδὴ τοῦτο ~(μέγιστον τῶν κακῶν
[505]   γάρ που αὐτῇ ἄμεινον τῇ  ψυχῇ;   ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν
[524]   ἑκάστου πράγματος ἔσχεν ἐν τῇ  ψυχῇ   ἄνθρωπος. ἐπειδὰν οὖν ~ἀφίκωνται
[478]   εἴτ' ἐν σώματι εἴτ' ἐν  ψυχῇ,   ~ἰατρευόμενος καὶ ἀπαλλαττόμενος τοῦ
[513]   εἴτε σῶμα τυγχάνει ὂν εἴτε  ψυχή,   ~θεραπεύομεν; ~(Καλλίκλης) πάνυ γε.
[464]   ἐν σώματι εἶναι καὶ ἐν  ψυχῇ,   ποιεῖ μὲν δοκεῖν εὖ
[453]   πειθὼ τοῖς ἀκούουσιν ἐν τῇ  ψυχῇ   ~ποιεῖν; ~(Γοργίας) ~οὐδαμῶς, Σώκρατες,
[464]   τέχνας· τὴν μὲν ἐπὶ τῇ  ψυχῇ   πολιτικὴν καλῶ, τὴν δὲ ἐπὶ
[512]   τῷ τοῦ σώματος ~τιμιωτέρῳ, τῇ  ψυχῇ,   πολλὰ νοσήματα ἔχει καὶ ἀνίατα,
[477]   ἔγωγε. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν καὶ ἐν  ψυχῇ   πονηρίαν ἡγῇ τινα εἶναι; ~(Πῶλος)
[479]   μὴ ὑγιοῦς σώματος μὴ ὑγιεῖ  ψυχῇ   συνοικεῖν, ἀλλὰ ~σαθρᾷ καὶ ἀδίκῳ
[513]   Καλλίκλεις, ἐνὼν ἐν τῇ  ψυχῇ   τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μοι· ἀλλ'
[465]   γὰρ ἄν, εἰ μὴ  ψυχὴ   τῷ σώματι (ἐπεστάτει, ἀλλ' ~αὐτὸ
[465]   εἶναι, ἀκήκοας· ~ἀντίστροφον (ὀψοποιίας ἐν  ψυχῇ,   ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι. ἴσως
[501]   ἔχουσαι τοῦ βελτίστου περὶ τὴν  ψυχήν,   αἱ δὲ τούτου μὲν ~ὀλιγωροῦσαι,
[477]   ὑπολαμβάνω τὴν ὠφελίαν; βελτίων τὴν  ψυχὴν   γίγνεται, εἴπερ ~δικαίως κολάζεται; ~(Πῶλος)
[464]   σῶμά που καλεῖς τι καὶ  ψυχήν;   ~(Γοργίας) πῶς γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης)
[525]   τε ~καὶ αἰσχρότητος γέμουσαν τὴν  ψυχὴν   εἶδεν· ἰδὼν δὲ ἀτίμως ταύτην
[493]   πρὸς ἐμὲ (λέγων, τὴν  ψυχὴν   ~εἶναι· τὴν δὲ ψυχὴν κοσκίνῳ
[524]   ~τοῦτ' ἄρα καὶ περὶ τὴν  ψυχὴν   εἶναι, Καλλίκλεις· ἔνδηλα πάντα
[522]   πολλῶν γὰρ ἀδικημάτων γέμοντα ~τὴν  ψυχὴν   εἰς Ἅιδου ἀφικέσθαι πάντων ἔσχατον
[501]   ~πότερον δὲ περὶ μὲν μίαν  ψυχὴν   ἔστιν τοῦτο, περὶ δὲ δύο
[486]   ὁμολογήσειεν ἐκείνη καλῶς ~τεθεραπεῦσθαι τὴν  ψυχήν,   εὖ εἴσεσθαι ὅτι ἱκανῶς ἔχω
[464]   ἔχειν τὸ ~σῶμα καὶ τὴν  ψυχήν,   (ἔχει δὲ οὐδὲν μᾶλλον. ~(Γοργίας)
[464]   τὸ σῶμα, τῶν δὲ τὴν  ψυχήν,   κολακευτικὴ ~αἰσθομένη οὐ γνοῦσα
[523]   αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν  ψυχὴν   ~θεωροῦντα ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου, ἔρημον
[517]   τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν  ψυχήν,   καὶ ~μὲν ἑτέρα διακονική
[511]   κακὸν ὑπάρξει μοχθηρῷ ὄντι τὴν  ψυχὴν   καὶ ~λελωβημένῳ διὰ τὴν μίμησιν
[525]   πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωμόρξατο εἰς τὴν  ψυχήν,   καὶ πάντα σκολιὰ ὑπὸ ~ψεύδους
[501]   καὶ περὶ σῶμα καὶ περὶ  ψυχὴν   καὶ περὶ ἄλλο ὅτου ἄν
[493]   τὴν ψυχὴν ~εἶναι· τὴν δὲ  ψυχὴν   κοσκίνῳ ἀπῄκασεν τὴν τῶν ἀνοήτων
[513]   ἕκαστον ~θεραπεύειν, καὶ σῶμα καὶ  ψυχήν,   μίαν μὲν πρὸς ἡδονὴν ὁμιλεῖν,
[524]   ἐκείνους ἐπιστήσας θεᾶται ἑκάστου τὴν  ψυχήν,   οὐκ εἰδὼς ὅτου ~ἐστίν, ἀλλὰ
[480]   νόσημα τῆς ἀδικίας ὕπουλον τὴν  ψυχὴν   ~ποιήσει καὶ ἀνίατον· πῶς
[501]   καὶ ~εἶναί τινες καὶ περὶ  ψυχὴν   τοιαῦται ἄλλαι πραγματεῖαι, αἱ μὲν
[518]   ταῦτα ὅτι ἔστιν καὶ ~περὶ  ψυχήν,   τοτὲ μέν μοι δοκεῖς μανθάνειν
[526]   τῷ κριτῇ ὡς ὑγιεστάτην τὴν  ψυχήν·   χαίρειν οὖν ~ἐάσας τὰς τιμὰς
[505]   ~(Καλλίκλης) ἔγωγε. ~(Σωκράτης) ~περὶ δὲ  ψυχήν,   ἄριστε, οὐχ αὐτὸς
[486]   ~εἰ χρυσῆν ἔχων ἐτύγχανον τὴν  ψυχήν,   Καλλίκλεις, οὐκ ἂν οἴει
[524]   κατεῖδεν οὐδὲν ὑγιὲς ὂν τῆς  ψυχῆς,   ~ἀλλὰ διαμεμαστιγωμένην καὶ οὐλῶν μεστὴν
[477]   εἰκός γε. ~(Σωκράτης) κακίας ἄρα  ψυχῆς   ἀπαλλάττεται δίκην διδούς; ~(Πῶλος)
[506]   καὶ σκεύους καὶ σώματος καὶ  ψυχῆς   αὖ καὶ ~ζῴου παντός, οὐ
[463]   τι ἐπιτήδευμα τεχνικὸν μὲν οὔ,  ψυχῆς   δὲ ~στοχαστικῆς καὶ ἀνδρείας καὶ
[496]   αὐτὸν τόπον καὶ χρόνον εἴτε  ~ψυχῆς   εἴτε σώματος βούλει; οὐδὲν γὰρ
[524]   δυοῖν πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς  ψυχῆς   καὶ τοῦ σώματος, ~ἀπ' ἀλλήλοιν·
[493]   (τῶν δ' ἀνοήτων τοῦτο τῆς  ψυχῆς   οὗ αἱ ~ἐπιθυμίαι εἰσί, τὸ
[487]   (ὅτι τὸν μέλλοντα βασανιεῖν ἱκανῶς  ψυχῆς   πέρι ~ὀρθῶς τε ζώσης καὶ
[477]   θαυμασίῳ ὑπερβάλλουσα ~(τἆλλα τῆς  ψυχῆς   πονηρία αἴσχιστόν ἐστι πάντων, ἐπειδὴ
[477]   ἀκολασία καὶ ἄλλη  ψυχῆς   πονηρία μέγιστον τῶν ὄντων ~κακόν
[477]   ~αἴσχιστον δὲ ἀδικία καὶ σύμπασα  ψυχῆς   πονηρία νυνδὴ (ὡμολόγηται ἡμῖν; ~(Πῶλος)
[477]   ἀδικία καὶ συλλήβδην τῆς  ψυχῆς   ~πονηρία; ~(Πῶλος) πολύ γε. ~(Σωκράτης)
[491]   μὴ ἀποκάμνωσι διὰ μαλακίαν τῆς  ψυχῆς.   ~(Σωκράτης) ~ὁρᾷς, βέλτιστε Καλλίκλεις,
[504]   ~(Σωκράτης) ~ταῖς δέ γε τῆς  ψυχῆς   τάξεσι καὶ κοσμήσεσιν νόμιμόν τε
[523]   αὐτοὶ ἀμπεχόμενοι δικάζουσι, πρὸ τῆς  ψυχῆς   τῆς ~αὑτῶν ὀφθαλμοὺς καὶ ὦτα
[501]   ἐκεῖ, τὴν ἡδονὴν μόνον τῆς  ψυχῆς,   τίνα ἂν ~αὐτῇ τρόπον γίγνοιτο,
[493]   ἐστιν ἡμῖν σῆμα, τῆς ~δὲ  ψυχῆς   τοῦτο ἐν ἐπιθυμίαι εἰσὶ
[477]   ~οὐκοῦν χρημάτων (καὶ σώματος καὶ  ψυχῆς,   τριῶν ὄντων, τριττὰς εἴρηκας ~πονηρίας,
[486]   δεῖ σε ἐπιμελεῖσθαι, ~καὶ φύσιν  ψυχῆς   ὧδε γενναίαν μειρακιώδει (τινὶ διατρέπεις
[494]   πρῶτον μὲν εἰπὲ εἰ καὶ  ψωρῶντα   καὶ ~κνησιῶντα, ἀφθόνως ἔχοντα τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005