HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ζ  =  39 formes différentes pour 67 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Pages
[516]   μὲν ~οὐκ ἐκπίπτουσιν ἐκ τῶν  ζευγῶν,   ἐπειδὰν δὲ θεραπεύσωσιν τοὺς ἵππους
[453]   δέ γε μηδεὶς ἄλλος  Ζεῦξις   ἔγραφε, καλῶς ἄν σοι ἀπεκέκριτο;
[453]   ἐρωτῶν τίς ἐστιν τῶν ζωγράφων  Ζεῦξις,   εἴ μοι εἶπες ὅτι
[523]   ἑκατέρωσε ~ἀνάξιοι. εἶπεν οὖν  Ζεύς·   ἀλλ' ἐγώ, ἔφη, παύσω τοῦτο
[523]   λέγει, ~διενείμαντο τὴν ἀρχὴν  Ζεὺς   καὶ Ποσειδῶν καὶ
[478]   ~(Πῶλος) ναί. ~(Σωκράτης) κάκιστα ἄρα  ζῇ   ἔχων (ἀδικίαν) καὶ μὴ
[489]   Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~μὰ τὸν  Ζῆθον,   Καλλίκλεις, σὺ χρώμενος
[485]   οὖν πεπονθέναι νῦν ὅπερ  ~Ζῆθος   πρὸς τὸν Ἀμφίονα Εὐριπίδου,
[506]   ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς τοῦ  Ζήθου·   ἐπειδὴ δὲ σύ, ~Καλλίκλεις,
[468]   πόλει ~μᾶλλον μή, οὐδὲ  ζηλοῖς   ὅταν ἴδῃς τινὰ ἀποκτείναντα
[469]   οὐ χρὴ οὔτε τοὺς ἀζηλώτους  ζηλοῦν   οὔτε τοὺς ἀθλίους, ἀλλ' ἐλεεῖν.
[522]   ἐγὼ δὲ οὔτε τοὺς πορίζοντας  ζηλῶ   οὔτε οἷς πορίζεται· ἐάν ~τέ
[486]   ἐξ ὧν κενοῖσιν ~ἐγκατοικήσεις δόμοις·  ζηλῶν   οὐκ ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ μικρὰ
[469]   ~ὁπότερ' ἂν ποιῇ, οὐκ ἀμφοτέρως  ζηλωτόν   ἐστιν; ~(Σωκράτης) εὐφήμει, Πῶλε.
[469]   ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι  ζηλωτός.   ~(Πῶλος) οὐκ ἄρτι ἄθλιον ἔφησθα
[473]   ~διαβιῷ ποιῶν ὅτι ἂν βούληται,  ζηλωτὸς   ὢν καὶ εὐδαιμονιζόμενος ὑπὸ τῶν
[480]   δὲ δεσμοῦ, δεῖν, ἐὰν δὲ  ζημίας,   ~ἀποτίνοντα, ἐὰν δὲ φυγῆς, φεύγοντα,
[490]   οὐ πλεονεκτητέον, εἰ μὴ μέλλει  ζημιοῦσθαι,   ἀλλὰ τῶν μὲν ~πλέον, τῶν
[470]   ~ὅτι ἀναγκαῖον τὸν οὕτω πράττοντα  ζημιοῦσθαί   ἐστιν. ~(Σωκράτης) τὸ δὲ ζημιοῦσθαι
[470]   ζημιοῦσθαί ἐστιν. ~(Σωκράτης) τὸ δὲ  ζημιοῦσθαι   οὐ κακόν; ~(Πῶλος) πάνυ γε.
[505]   οἶμαι λυσιτελεῖ μετὰ μοχθηρίας σώματος  ζῆν   ἀνθρώπῳ· ἀνάγκη γὰρ ~οὕτω καὶ
[512]   ~ἀνθρώπῳ· κακῶς γὰρ ἀνάγκη ἐστὶν  ζῆν.   ~διὰ ταῦτα οὐ νόμος ἐστὶ
[486]   τὴν οὐσίαν, ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον  ζῆν   ἐν τῇ πόλει; τὸν δὲ
[494]   ἐν τούτῳ ἐστὶν τὸ ~ἡδέως  ζῆν,   ἐν τῷ ὡς πλεῖστον ἐπιρρεῖν.
[494]   ἐγὼ ἔλεγον, τὸ ὥσπερ λίθον  ζῆν,   ἐπειδὰν ~(πληρώσῃ, μήτε χαίροντα ἔτι
[527]   ὡς δεῖ ἄλλον τινὰ βίον  ζῆν   τοῦτον, ὅσπερ καὶ ἐκεῖσε
[526]   ἂν δύνωμαι βέλτιστος ὢν καὶ  ζῆν   καὶ ἐπειδὰν ἀποθνῄσκω ~(ἀποθνῄσκειν. παρακαλῶ
[492]   ἐστι κατθανεῖν, ~τὸ κατθανεῖν δὲ  ζῆν;   ~(καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἴσως
[511]   παρασκευάζεσθαι ~ἄνθρωπον, ὡς πλεῖστον χρόνον  ζῆν,   καὶ μελετᾶν τὰς τέχνας ταύτας
[507]   εἶναι πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ  ~ζῆν,   καὶ πάντα εἰς τοῦτο τὰ
[527]   τὴν ἄλλην ἀρετὴν ~ἀσκοῦντας καὶ  ζῆν   καὶ τεθνάναι. τούτῳ οὖν ἑπώμεθα,
[494]   διατελοῦντα τὸν βίον ~εὐδαιμόνως ἔστι  ζῆν.   ~(Καλλίκλης) ὡς ἄτοπος εἶ,
[492]   ~τίς δ' οἶδεν, εἰ τὸ  ζῆν   μέν ἐστι κατθανεῖν, ~τὸ κατθανεῖν
[505]   ἀνθρώπῳ· ἀνάγκη γὰρ ~οὕτω καὶ  ζῆν   μοχθηρῶς. οὐχ οὕτως; ~(Καλλίκλης)
[512]   μὴ γὰρ τοῦτο μέν, τὸ  ζῆν   ὁποσονδὴ (χρόνον, ~τόν γε ὡς
[483]   ~κρεῖττόν ἐστιν τεθνάναι  ζῆν,   ὅστις ἀδικούμενος καὶ προπηλακιζόμενος μὴ
[500]   τοῦτο, ὅντινα χρὴ ~τρόπον  ζῆν,   πότερον ἐπὶ ὃν σὺ παρακαλεῖς
[494]   καὶ δυνάμενον πληροῦντα ~χαίροντα εὐδαιμόνως  ζῆν.   ~(Σωκράτης) ~εὖγε, βέλτιστε· διατέλει
[512]   οἶδεν ὅτι οὐκ ἄμεινόν ἐστιν  ζῆν   τῷ μοχθηρῷ ~ἀνθρώπῳ· κακῶς γὰρ
[483]   ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων  ~ζητεῖν   ἔχειν· ἀγαπῶσι γὰρ οἶμαι αὐτοὶ
[483]   καὶ αἰσχρὸν λέγεται, τὸ πλέον  ζητεῖν   ἔχειν τῶν ~πολλῶν, καὶ ἀδικεῖν
[503]   πῶς εἴπω. ~(Καλλίκλης) ἀλλ' ἐὰν  ζητῇς   καλῶς, εὑρήσεις. ~(Σωκράτης) ~ἴδωμεν δὴ
[457]   ἑαυτῶν λέγειν, φιλονικοῦντας ἀλλ' οὐ  ζητοῦντας   τὸ προκείμενον ἐν ~τῷ λόγῳ·
[527]   θαυμαστὸν καταφρονεῖν τούτων, εἴ πῃ  ζητοῦντες   ~εἴχομεν αὐτῶν βελτίω καὶ ἀληθέστερα
[506]   εἰδὼς λέγω λέγω, ἀλλὰ  ζητῶ   κοινῇ μεθ' ὑμῶν, ὥστε, ἂν
[453]   εἰσὶ ζωγράφοι γράφοντες ἄλλα πολλὰ  ζῷα;   ~(Γοργίας) ναί. ~(Σωκράτης) ~εἰ δέ
[453]   μοι εἶπες ὅτι τὰ  ζῷα   ~γράφων, ἆρ' οὐκ ἂν δικαίως
[453]   τοῦτο, ὅτι καὶ ἄλλοι εἰσὶ  ζωγράφοι   γράφοντες ἄλλα πολλὰ ζῷα; ~(Γοργίας)
[448]   ὀρθῶς ἐκαλοῦμεν; ~(Πῶλος) δῆλον ὅτι  ζωγράφον.   ~(Χαιρεφῶν) ~νῦν δ' ἐπειδὴ τίνος
[454]   ἄλλαι, δικαίως ~ὥσπερ περὶ τοῦ  ζωγράφου   μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεθ' ἂν τὸν
[503]   οἷον εἰ βούλει ἰδεῖν ~τοὺς  ζωγράφους,   τοὺς οἰκοδόμους, τοὺς ναυπηγούς, τοὺς
[453]   σε ἐρωτῶν τίς ἐστιν τῶν  ζωγράφων   Ζεῦξις, εἴ μοι εἶπες ὅτι
[524]   οἷος εἶναι παρεσκεύαστο τὸ σῶμα  ζῶν,   ἔνδηλα ταῦτα ~καὶ τελευτήσαντος
[524]   ὑπὸ μαστίγων ~ἄλλων τραυμάτων  ζῶν,   καὶ τεθνεῶτος τὸ σῶμα ἔστιν
[527]   ἐνταῦθα, οἷ ἀφικόμενος εὐδαιμονήσεις καὶ  ζῶν   καὶ τελευτήσας, ὡς ~ὁ λόγος
[507]   ~πληροῦν, ἀνήνυτον κακόν, λῃστοῦ βίον  ζῶντα.   οὔτε γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπῳ
[523]   γάρ, ἔφη, οἱ κρινόμενοι ~κρίνονται·  ζῶντες   γὰρ κρίνονται. ~Πολλοὶ οὖν,
[523]   τοῦ Διὸς τὴν ἀρχὴν ἔχοντος  ζῶντες   ~ἦσαν ζώντων, ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
[524]   του ἦν μέλη διεστραμμένα  ζῶντος,   καὶ (τεθνεῶτος ταὐτὰ ~ταῦτα ἔνδηλα.
[524]   φύσει τροφῇ ἀμφότερα  ζῶντος,   τούτου καὶ ~ἐπειδὰν ἀποθάνῃ
[523]   τὴν ἀρχὴν ἔχοντος ζῶντες ~ἦσαν  ζώντων,   ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ δικάζοντες
[483]   ἔχει, καὶ ἐν ~τοῖς ἄλλοις  ζῴοις   καὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν ὅλαις
[516]   (κακὸς ~εἶναι ἐπιμελητὴς ὁστισοῦν ὁτουοῦν  ζῴου,   ὃς ἂν παραλαβὼν ἡμερώτερα ~ἀποδείξῃ
[506]   σώματος καὶ ψυχῆς αὖ καὶ  ~ζῴου   παντός, οὐ τῷ εἰκῇ κάλλιστα
[487]   ἱκανῶς ψυχῆς πέρι ~ὀρθῶς τε  ζώσης   καὶ μὴ τρία ἄρα δεῖ
[453]   ἠρόμην τὰ ποῖα τῶν  ζῴων   γράφων καὶ ποῦ; ~(Γοργίας) πάνυ
[516]   καὶ ἄνθρωπος ἓν τῶν  ~ζῴων   ἐστὶν οὔ; ~(Καλλίκλης) πῶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005