HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


π  =  1223 formes différentes pour 3770 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 8]   μάλιστα μὲν διὰ τὸν τῶν  παθόντων   ἔλεον, ἔπειτα καὶ διὰ τὸ
[19, 24]   τῆς πορείας, καταβαρούμενος ὑπὸ τοῦ  πάθους·   δὲ δύναμις ἐν ἀθυμίᾳ
[19, 24]   πιεζουμένου. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦ  πάθους   κριθέντος ἐπειδὴ βραχέως αὑτὸν προσανέλαβε,
[19, 14]   πάντες, φοβηθέντες μὴ τὸ παραπλήσιον  πάθωσιν,   ὄντος τοῦ Πίθωνος κινητικοῦ καὶ
[19, 52]   διεγνώκει μὲν ἀνελεῖν Ἀλεξάνδρου τὸν  παῖδα   καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ῥωξάνην,
[19, 105]   προάγειν ἐκ τῆς φυλακῆς τὸν  παῖδα   καὶ τὴν πατρῴαν βασιλείαν παραδοῦναι,
[19, 2]   Ἀγαθοκλέα τὴν κεραμευτικὴν τέχνην ἔτι  παῖδα   τὴν ἡλικίαν ὄντα. καθ´ ὃν
[19, 89]   κατέσφαξαν καὶ δύο τῶν υἱῶν  παῖδας   ὄντας τὴν ἡλικίαν Ἠσιονέα καὶ
[19, 52]   ἀπέσπασε δὲ καὶ τοὺς εἰωθότας  παῖδας   συντρέφεσθαι καὶ τὴν ἀγωγὴν οὐκέτι
[19, 2]   μήτηρ νυκτὸς παρελθοῦσα λάθρᾳ τὸ  παιδίον   ἀνείλετο καὶ πρὸς αὑτὴν μὲν
[19, 2]   πυθόμενος καὶ φοβηθεὶς ἐξέθηκε τὸ  παιδίον   δημοσίᾳ καὶ τοὺς τηρήσοντας ἵνα
[19, 23]   γεγραμμένων ὅτι τὸ μὲν Ἀλεξάνδρου  παιδίον   Ὀλυμπιὰς παραλαβοῦσα κεκόμισται καὶ τὴν
[19, 2]   ἐταράττετο. διόπερ ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς  παιδοποιίας   ἔδωκεν ἐντολὰς Καρχηδονίοις τισὶ θεωροῖς
[19, 52]   τὴν μὲν Ῥωξάνην μετὰ τοῦ  παιδὸς   εἰς φυλακὴν παρέδωκε, μεταγαγὼν εἰς
[19, 2]   μήτηρ ἀνέθηκεν λιθίνην εἰκόνα τοῦ  παιδὸς   ἔν τινι τεμένει, πρὸς ἣν
[19, 11]   κατήγαγεν Ὀλυμπιάδα μετὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου  παιδὸς   ἐπὶ τὴν βασιλείαν. ἀκούων οὖν
[19, 0]   ἀνῃρέθησαν. γʹ Ὀλυμπιάδος μετὰ τοῦ  παιδὸς   κάθοδος ἐπὶ τὴν βασιλείαν. δʹ
[19, 40]   ἀνδρείᾳ διαφέρων καὶ τεθραμμένος ἐκ  παιδὸς   στρατιωτικῶς. πρὸ δὲ τοῦ κέρατος
[19, 105]   Γλαυκίᾳ τῷ προεστηκότι τῆς τοῦ  παιδὸς   φυλακῆς τὴν μὲν Ῥωξάνην καὶ
[19, 29]   δὲ τούτων ἐκ τῶν ἰδίων  παίδων   εἶλαι τρεῖς ὑπῆρχον καὶ ταύταις
[19, 28]   καὶ τούτων πρόταγμα τῶν Εὐμενοῦς  παίδων   εἴλας δύο, συνεστηκυίας ἑκατέρας ἐξ
[19, 5]   τὴν ἐπίνοιαν τοῦ στρατηγοῦ τῶν  παίδων   ἐξελέξατο τὸν ἑαυτῷ μάλιστα ἐοικότα
[19, 91]   σώματα τῶν φίλων καὶ τῶν  παίδων,   ὅσοι παρεδόθησαν εἰς φυλακὴν παρ´
[19, 109]   τοῖς κινδύνοις, ὡς ἂν ἐκ  παίδων   παρ´ αὐτοῖς τῆς ἐν ταῖς
[19, 90]   τῶν φίλων καὶ τῶν ἰδίων  παίδων   τὴν εἰς τοὺς ἄνω τόπους
[19, 2]   θυσίαν καὶ θεασάμενος τὸν Ἀγαθοκλέα  παίζοντα   μετά τινων ἡλικιωτῶν ἐθαύμαζε τό
[19, 2]   πατέρα. παρ´ τρεφόμενος  παῖς   ἐξέβη τήν τε ὄψιν εὐπρεπὴς
[19, 36]   ἐβασίλευσε τῆς χώρας· ἀεὶ γὰρ  παῖς   παρὰ πατρὸς διαδεχόμενος τὴν δυναστείαν
[19, 13]   Σέλευκον προσπλεύσαντες πρός τινα διώρυγα  παλαιὰν   ἀνέρρηξαν τὴν ἀρχὴν αὐτῆς, ὑπὸ
[19, 80]   πλησίον τῶν πολεμίων περὶ τὴν  παλαιὰν   Γάζαν τῆς Συρίας. ὁμοίως δὲ
[19, 80]   τῆς χειμασίας στρατιώτας εἰς τὴν  παλαιὰν   Γάζαν ὑπέμεινε τὴν τῶν ἐναντίων
[19, 81]   τεταγμένον· ὅπερ εἴωθε γίγνεσθαι τοῖς  παλαιοῖς   στρατηγοῖς, ὅταν ἐκ πολλῶν προφάσεων
[19, 1]   ~ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑΤΗ.  Παλαιός   τις παραδέδοται λόγος ὅτι τὰς
[19, 33]   πρὸς αὐτὸν διακειμένας. ὄντος δὲ  παλαιοῦ   νόμου παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς τοὺς
[19, 59]   δ´ ἐπανελθὼν εἰς τὴν πρὸς  Παλαιτύρῳ   στρατοπεδείαν παρεσκευάζετο τὰ πρὸς τὴν
[19, 25]   εἶπε τῶν παραδεδομένων μὲν καὶ  παλαιῶν,   οὐκ ἀνοίκειον δὲ τῆς περιστάσεως.
[19, 19]   βαρβάρους· αὐτόνομοι γὰρ ὄντες ἐκ  παλαιῶν   χρόνων κατοικοῦσιν ἐν σπηλαίοις, προσφέρονται
[19, 67]   ὅτι πόλεμον ἔχουσιν ὅμορον ἐκ  παλαιῶν   χρόνων, συνεβούλευεν ἐκ τῶν ἀνοχύρων
[19, 17]   ὁμοίως ἑτέροις παρεδίδοσαν, εἶτ´ ἐκεῖνοι  πάλιν   ἄλλοις, ἕως εἰς τὸ τέρμα
[19, 69]   ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν. διὸ καὶ  πάλιν   ἀναστρέψας εἰς τὴν Κιλικίαν καὶ
[19, 51]   καταιδεσθέντες τὸ περὶ αὐτὴν ἀξίωμα  πάλιν   ἀπεχώρησαν ἄπρακτοι· οἱ δὲ τῶν
[19, 47]   τινας τῶν στρατιωτῶν πείσαντες συναποστῆναι  πάλιν   ἀπεχώρησαν. εὔζωνοι δ´ ὄντες καὶ
[19, 64]   κἀκεῖ συνελθὼν εἰς λόγους Ἀντιγόνῳ  πάλιν   ἀπῆλθεν, οὐ συγχωροῦντος Ἀντιγόνου τὰ
[19, 48]   τῶν φίλων, εὐλαβούμενος μὴ μετανοήσας  πάλιν   αὐτὸν ἀποκλείσῃ· αὐτὸς δὲ παραλαβὼν
[19, 16]   περιεστρατοπέδευσαν τὸ χωρίον. παραδόξως δὲ  πάλιν   αὐτῶν κατακλεισθέντων Δόκιμος μὲν κατάβασίν
[19, 109]   ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκβαλόντες ἐκράτησαν.  πάλιν   δὲ οἱ περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα
[19, 30]   φεύγοντας καὶ παρὰ τὴν ὑπωρίαν  πάλιν   εἰς τάξιν κατέστησεν. καὶ γὰρ
[19, 13]   μὲν ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς ἀποσκευῆς  πάλιν   εἰς τοὐπίσω διεβίβασε τοὺς Μακεδόνας,
[19, 45]   εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ταχὺ  πάλιν   ἕκαστος εἰς τὴν προϋπάρχουσαν τάξιν
[19, 66]   Αἰγίου τοὺς Ἀριστοδήμου μισθοφόρους μεταπεμψάμενοι  πάλιν   ἐπέθεντο τῇ φρουρᾷ καὶ κυριεύσαντες
[19, 98]   χρώματος. ἀλλ´ αὕτη μὲν ἀποκαθίσταται  πάλιν,   ἐπειδὰν ἀναφυσηθῆναι συμβῇ πᾶσαν τὴν
[19, 74]   φυγῆς καὶ τοῖς Αἰτωλοῖς συμμιξάντων  πάλιν   ἐπελθὼν Φίλιππος μάχῃ ἐκράτησεν
[19, 13]   δὲ προσαγαγόντες πρὸς τὴν ἔκβασιν  πάλιν   ἐπεχείρουν τοὺς Μακεδόνας πείθειν ἀποστῆσαι
[19, 65]   δὲ τὰς τῶν καρπῶν συγκομιδὰς  πάλιν   ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν Μεσσήνην. πλησίον
[19, 109]   ἀνέλπιστος. διὸ καὶ ταῖς ψυχαῖς  πάλιν   θαρρήσαντες οἱ μὲν ἐκ τῆς
[19, 43]   ἀπέχειν, ἐπεχείρησεν ἀθροίζειν ἅπαντας καὶ  πάλιν   ἱππομαχεῖν πρὸς Ἀντίγονον· ἤλπιζε γὰρ
[19, 24]   καὶ πρόσχημα μέγα περιποιήσας μετεβάλετο  πάλιν   καὶ τὸν Πευκέστην λόγοις φιλανθρώποις
[19, 31]   ἁφὰς ἀμφότεροι τοὺς φεύγοντας ἀνακαλεσάμενοι  πάλιν   πᾶσαν ἐξέταττον τὴν δύναμιν· τοσαύτης
[19, 75]   διέγνω τῶν κατὰ τὴν Ἑλλάδα  πάλιν   πραγμάτων ἀντέχεσθαι. ἀναζεύξας οὖν μετὰ
[19, 63]   Ἀσίαν πραχθέντα διήλθομεν, ἐν μέρει  πάλιν   τὰ κατὰ τὴν Εὐρώπην διέξιμεν.
[19, 21]   τὴν ἀπὸ θαλάσσης ἀνάβασιν πεποιημένοι  πάλιν   ᾤοντο δεῖν ἐπὶ θάλατταν καταβαίνειν,
[19, 109]   παραδόξως μὲν μάχη ταχὺ  παλίντροπος   ἐγένετο, ἔφευγον δ´ οἱ μὲν
[19, 0]   ἑαυτοῦ πόλιν ἔκτισεν ἐπὶ τῆς  Παλλήνης.   κʹ Ὡς Πολυπέρχων ἀπογνοὺς τὰ
[19, 52]   δὲ καὶ πόλιν ἐπὶ τῆς  Παλλήνης   ὁμώνυμον αὐτοῦ Κασάνδρειαν, εἰς ἣν
[19, 73]   ὀλίγους καὶ τῶν πολεμίων ἀνελὼν  παμπληθεῖς   ἐβιάσατο τοὺς βαρβάρους. ἐπιφανεὶς δὲ
[19, 64]   πολέμιον σύστημα τὸν πλοῦν ἐπὶ  Παμφυλίας   ἐποιήσατο. ἐντεῦθεν δὲ παρακομισθεὶς εἰς
[19, 29]   μετὰ δὲ τούτους Λύκιοι καὶ  Παμφύλιοι   τρισχίλιοι, παντοδαποὶ δ´ εἰς τὰ
[19, 82]   μὲν δισχίλιοι, Λύκιοι δὲ καὶ  Παμφύλιοι   χίλιοι, μισθοφόροι δ´ ὀκτακισχίλιοι. ἐπὶ
[19, 69]   δὲ δισχιλίους, Λυκίους δὲ καὶ  Παμφυλίους   πεντακοσίους, Πέρσας δὲ τοξότας καὶ
[19, 73]   Σκυθῶν τοὺς ὁμοροῦντας, ὥστε τὸ  πᾶν   εἶναι σύστημα βάρος ἔχον καὶ
[19, 7]   οἰόμενοι τὰς ἰδίας ἀπορίας ἐπανορθώσασθαι  πᾶν   ἐμηχανῶντο πρὸς τὸν κατ´ αὐτῶν
[19, 29]   ἑκατόν. παρὰ δὲ τὸ κέρας  πᾶν   ἐξέταξε τοὺς κρατίστους τῶν ἐλεφάντων
[19, 91]   τῶν ἐγχωρίων ἀπήντων καὶ προστιθέμενοι  πᾶν   ἔφασαν αὐτῷ τὸ δοκοῦν συμπράξειν·
[19, 48]   Σούσοις χρημάτων, ἀπεσταλμένος ὑπὸ Σελεύκου  πᾶν   ποιῆσαι τὸ προστασσόμενον. τοῦτον μὲν
[19, 102]   γὰρ πόλεμον ἐκφέρειν τοῖς Καρχηδονίοις  πᾶν   τὸ διακείμενον ἀλλοτρίως κατὰ τὴν
[19, 7]   τῶν μισουμένων, ἔχοντες ἐξουσίαν διατιθέναι  πᾶν   τὸ κεχαρισμένον τῷ θυμῷ· οἱ
[19, 81]   ἐπὶ τῶν αὐτῶν μένον καὶ  πᾶν   τὸ μὴ πλεονάζον κεχαρισμένην ἔχει
[19, 20]   τοσοῦτον ἀριθμὸν ὥστε δύνασθαι καθοπλίσαι  πᾶν   τὸ στρατόπεδον, καὶ προσέτι τάλαντα
[19, 1]   ἀναγκάζων τὴν αὐτὴν ἀναδέχεσθαι συμφορὰν  πανδημεὶ   τῶν πόλεων θάνατον κατεγίνωσκεν. ἀλλὰ
[19, 95]   συμβέβηκεν. ὑπογύου δ´ αὐτοῖς οὔσης  πανηγύρεως,   εἰς ἣν εἰώθασιν οἱ περίοικοι
[19, 22]   δύναμιν. ἐπλήρωσε δὲ τῆς τῶν  πανηγυριζόντων   θυσίας κύκλους τέσσαρας ἐντὸς ἀλλήλων
[19, 95]   στρατόπεδον παραχρῆμα ἠθροίσθησαν καὶ τὴν  πανήγυριν   ἀπολιπόντες ἧκον ἐπὶ τὴν πέτραν·
[19, 22]   ἄλλων τῶν εἰς εὐωχίαν καὶ  πανήγυριν   χρησίμων πλῆθος εἱστίασε τὴν δύναμιν.
[19, 14]   καὶ διὰ τούτου νομίζοντα κατὰ  πάνθ´   ἕξειν τὸ ἔθνος ὑπήκοον. εἶχε
[19, 2]   Καρχηδονίους φοβούμενος μετῴκησεν εἰς Συρακούσσας  πανοίκιος·   πένης δ´ ὢν ἐδίδαξε τὸν
[19, 5]   τούτῳ δὲ δοὺς τὴν ἑαυτοῦ  πανοπλίαν   καὶ τὸν ἵππον, ἔτι δὲ
[19, 3]   γὰρ ἐν ταῖς ἐξοπλασίαις φορεῖν  πανοπλίαν   τηλικαύτην τὸ μέγεθος ὥστε μηδένα
[19, 31]   δὲ νυκτὸς οὔσης αἰθρίου καὶ  πανσελήνου   καὶ τῶν δυνάμεων ἀντιπαραγουσῶν ἀλλήλαις
[19, 6]   ἰσχυόντων ἐπιφανείαις. ὡς δ´ αὐτῷ  πάντ´   ἦν εὐτρεπῆ, τοῖς μὲν στρατιώταις
[19, 18]   οὐ μὴν ἠδυνήθη γε κατὰ  πάντα   ἄθικτος γενέσθαι τῶν κατὰ τὴν
[19, 57]   δι´ ὧν ὀξέως ἤμελλεν ὑπηρετεῖσθαι  πάντα.   ~Ἀπὸ δὲ τούτων γενόμενος ἀνέζευξεν
[19, 49]   ἔτι δὲ ἐφορμῶν τῷ λιμένι  πάντα   βουλόμενον ἐπικουρῆσαι διεκώλυεν. ταχὺ δὲ
[19, 90]   πρὸς δὲ τούτοις ἀπεφαίνετο διότι  πάντα   γίνεται τὰ καλὰ καὶ παρ´
[19, 34]   Γαβηνήν, οὖσαν ἀκέραιον καὶ δυναμένην  πάντα   δαψιλῆ ταῖς δυνάμεσι παρέχεσθαι. ἀπέχειν
[19, 25]   τοὺς ὀδόντας τὸν πατέρα, θεωρήσαντα  πάντα   δι´ ὧν ἦν φοβερὸς ἀποβεβληκότα,
[19, 55]   ἐγχωρίων, αὐτὸς δὲ τὰ χρήματα  πάντα   διαγνοὺς κατακομίζειν ἐπὶ θάλασσαν, ἁμάξας
[19, 67]   ἔχουσα πολλοὺς στρατιώτας ἑτοίμους εἰς  πάντα   κίνδυνον. καὶ τὰ μὲν περὶ
[19, 13]   ἐπιστολάς, ἐν αἷς ἦν γεγραμμένον  πάντα   πειθαρχεῖν Εὐμενεῖ, καὶ τότε δὲ
[19, 86]   Βαβυλῶνα προθύμως ὡμολόγησε καὶ προσεπηγγείλατο  πάντα   συμπράξειν μέχρι ἀνακτήσαιτο τὴν προϋπάρχουσαν
[19, 48]   ἐν Σούσοις θησαυρῶν, ὥστε τὰ  πάντα   συναχθῆναι τάλαντα δισμύρια πεντακισχίλια. καὶ
[19, 85]   σατραπείαν τῆς Βαβυλωνίας Σελεύκου παρὰ  πάντα   τὰ δίκαια. δὲ Πτολεμαῖος
[19, 22]   περιστρώμασι, χορηγούσης τῆς Περσίδος δαψιλῆ  πάντα   τὰ πρὸς τρυφὴν καὶ ἀπόλαυσιν,
[19, 108]   καὶ νομίζοντες ἑνὶ κινδύνῳ καταλύσειν  πάντα   τὸν πόλεμον ἐνέκειντο τοῖς βαρβάροις.
[19, 75]   τοὺς μὲν στρατιώτας παραδώσει  πάντας   Ἀντιγόνῳ, τὰς δ´ Ἑλληνίδας πόλεις
[19, 68]   ἐλπίζοντας πείσεσθαι δεινὸν πλὴν ὀλίγων  πάντας   ἀπέσφαξαν. δὲ Κάσανδρος παραγενόμενος
[19, 103]   δόξαντας αἰτίους γεγονέναι τοῦ νεωτερισμοῦ  πάντας   ἀπέσφαξε. περὶ ταῦτα δ´ ὄντος
[19, 56]   καὶ τὰ περὶ αὐτὸν συμβάντα·  πάντας   γὰρ οὐδὲν ἠδικηκότας, ἀλλὰ καὶ
[19, 9]   οὐκ ὀλίγους δ´ ἐπαγγελίαις μετεωρίζων,  πάντας   δὲ λόγοις φιλανθρώποις δημαγωγῶν οὐ
[19, 15]   ἕνα μὲν μὴ καθιστᾶν ἡγεμόνα,  πάντας   δὲ τοὺς προκεκριμένους ὑπὸ τοῦ
[19, 18]   κατισχύσας φυγεῖν εἰς τὸν ποταμὸν  πάντας   κατηνάγκασε. πάντων δὲ ὁρμησάντων ἐπὶ
[19, 61]   τὸν ὑπὲρ αὐτῶν πόλεμον ἀναδεχομένου  πάντας   μεταπεσεῖσθαι ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς
[19, 43]   πεντακισχιλίους, τρέψασθαι δὲ τοὺς πεζοὺς  πάντας,   ὄντας πολλαπλασίους. Εὐμενὴς δὲ πυθόμενος
[19, 57]   Κασάνδρου πεμφθέντας εἰς Καππαδοκίαν ἐκβάλῃ  πάντας,   πρὸς δὲ τούτοις ὅπως παραγενόμενος
[19, 71]   τὰ πλήθη μεγάλαις ἐλπίσι παρεστήσατο  πάντας   προσδοκᾶν σύντομον κατάλυσιν τοῦ τυράννου,
[19, 55]   ὄντας καὶ δυναμένους πραγμάτων ἀντιλαμβάνεσθαι  πάντας   σπεύδειν ἐκ ποδῶν ἀπαλλάσσειν. ταῦτ´
[19, 84]   Ἰνδῶν κατακοντισθέντων ὑποχειρίους συνέβη γενέσθαι  πάντας   τοὺς ἐλέφαντας. οὗ τελεσθέντος οἱ
[19, 56]   πικρὰν Ἀντιγόνου, λέγων ὅτι διέγνωκεν  πάντας   τοὺς ἐν ἀξιώμασιν ὄντας καὶ
[19, 72]   πόλεις συνεστῶτος οἱ μὲν Σαμνῖται  πάντας   τοὺς ἐν ἡλικίᾳ στρατείας ὄντας
[19, 38]   τοὺς ἐναντίους, προσέταξεν ἀκολουθεῖν ἑαυτῷ  πάντας   τοὺς ἡγεμόνας μετὰ τῶν ἰδίων
[19, 81]   Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον· οὗτοι γὰρ  πάντας   τοὺς πολέμους Ἀλεξάνδρῳ συστρατευσάμενοι καὶ
[19, 81]   δι´ ἧς εἰς προθυμίαν ἐξεκαλεῖτο  πάντας,   ὥστε καὶ τοὺς ἐκτὸς τάξεως
[19, 61]   τῶν στρατιωτῶν τὰ ῥηθέντα διαπέστειλε  πανταχῇ   τοὺς κομιοῦντας τὸ δόγμα· τοὺς
[19, 58]   ἐνιαυτὸν ἐγίνετο δαπάνημα. αὐτὸς δὲ  πανταχόθεν   ἀθροίσας ὑλοτόμους καὶ πρίστας, ἔτι
[19, 42]   Εὐμενὴς ὁρῶν τοὺς μετ´ αὐτοῦ  πανταχόθεν   ἐλαττουμένους ἐξῆγεν ἐκ τῆς μάχης
[19, 38]   ἔρημον καὶ πρὸς τὴν ἀποθεώρησιν  πανταχόθεν   εὐφυῆ, σημεῖα θέμενος περιέλαβεν ὡς
[19, 39]   μὲν πρῶτον ἀντεῖχον καὶ διεκαρτέρουν  πανταχόθεν   κατατιτρωσκόμενοι, βλάψαι δ´ οὐδὲν τοὺς
[19, 12]   στρατοπέδῳ. συναγαγόντος οὖν αὐτοῦ πλοῖα  πανταχόθεν   πρὸς τὴν διάβασιν οἱ περὶ
[19, 53]   μὲν Σπαρτὸν προσηγόρευσαν διὰ τὸ  πανταχόθεν   συναχθῆναι, τινὲς δὲ Θηβαγενῆ διὰ
[19, 80]   περὶ τὸν Δημήτριον. συναγαγὼν οὖν  πανταχόθεν   τὰς δυνάμεις ἀνέζευξεν ἀπὸ Ἀλεξανδρείας
[19, 78]   πλείους τῶν πόλεων προσαγόμενος ἐξέβαλε  πανταχόθεν   τὰς Κασάνδρου φρουράς· ἐπῆλθε δὲ
[19, 38]   τῶν πολεμίων πρὶν συνελθεῖν  πανταχόθεν   τὴν συμμαχοῦσαν δύναμιν. ὧν ὁρῶν
[19, 53]   εἰς τὴν Βοιωτίαν. μεταπεμψάμενος δὲ  πανταχόθεν   τοὺς διασωζομένους τῶν Θηβαίων ἐνεχείρει
[19, 39]   τρόπον καταστρατηγήσας τοὺς πολεμίους μετεπέμπετο  πανταχόθεν   τοὺς διερριμμένους τῶν στρατιωτῶν καὶ
[19, 80]   ὁμοίως δὲ καὶ Δημήτριος μεταπεμψάμενος  πανταχόθεν   τοὺς ἐκ τῆς χειμασίας στρατιώτας
[19, 18]   οὔσης τῆς ὁδοῦ καυματώδους καὶ  παντελῶς   ἐπικινδύνου ξενικαῖς δυνάμεσι διελθεῖν. διὸ
[19, 96]   ἀπολελύσθαι μεγάλων φόβων, οὐ μὴν  παντελῶς   ἐπίστευόν γε τοῖς Ἀντιγόνου λόγοις,
[19, 13]   χώραν κατὰ μέρος σίτου μὲν  παντελῶς   ἐσπάνιζεν, ὄρυζαν δὲ καὶ σήσαμον
[19, 7]   οὐχ ὅτι φίλος, ἀλλὰ καὶ  παντελῶς   ἐχθρός, μέτριός γε τὴν ψυχήν,
[19, 81]   παρεσκευάζετο τεθαρρηκώς, καίπερ νέος ὢν  παντελῶς   καὶ τηλικαύτην μάχην μέλλων ἀγωνίζεσθαι
[19, 94]   ὧν τὰ μὲν στόμια μικρὰ  παντελῶς   κατασκευάζουσι, κατὰ βάθους δ´ ἀεὶ
[19, 90]   ὅτι μετ´ αὐτῶν μέν εἰσι  παντελῶς   ὀλίγοι συστρατεύοντες, τοῖς δὲ πολεμίοις
[19, 98]   σώματα τῶν περιοικούντων ἐπίνοσα καὶ  παντελῶς   ὀλιγοχρόνια. ἀγαθὴ δ´ ἐστὶ φοινικόφυτος
[19, 97]   εἱλόμεθα ζῆν ἔρημον καὶ θηριώδη  παντελῶς,   οὐδὲν ὑμᾶς βλάπτοντες. ἀξιοῦμεν οὖν
[19, 31]   πεντακόσιοι τεσσαράκοντα, ἱππεῖς δ´ ὀλίγοι  παντελῶς,   τραυματίαι δ´ ἐγένοντο πλείους τῶν
[19, 21]   δὲ μετέωρος καὶ τὸν ἀέρα  παντελῶς   ὑγιεινὸν ἔχουσα καὶ πλήρης τῶν
[19, 38]   καὶ τῆς τρίτης ἀπολιπεῖν ὀλίγα  παντελῶς   ὥστε δοκεῖν εἶναι τοῖς ἐξ
[19, 0]   φυγάδες ἐπιστρατεύσαντες ἐπὶ τὴν πατρίδα  πάντες   ἀνῃρέθησαν. γʹ Ὀλυμπιάδος μετὰ τοῦ
[19, 95]   καὶ πέρας οἱ μὲν πεζοὶ  πάντες   ἀνῃρέθησαν, τῶν δὲ ἱππέων διεσώθησαν
[19, 23]   ἅπαν μετετέθη ταῖς διανοίαις καὶ  πάντες   ἀπέβλεπον πρὸς τὰς Εὐμενοῦς ἐλπίδας,
[19, 11]   Μακεδόνων ἐποίησε μισῆσαι τὴν ὠμότητα·  πάντες   γὰρ ἀνεμιμνήσκοντο τῶν Ἀντιπάτρου λόγων,
[19, 41]   ἑβδομήκοντα, τινὲς δὲ καὶ πρεσβύτεροι,  πάντες   δὲ ταῖς ἐμπειρίαις καὶ ταῖς
[19, 47]   ἀπεχώρησαν. εὔζωνοι δ´ ὄντες καὶ  πάντες   ἵπποις χρώμενοι τάς τε καταδρομὰς
[19, 82]   ἦσαν οἵ τε ἄλλοι φίλοι  πάντες   καὶ Πίθων συνεστρατευμένος μὲν
[19, 2]   τοῖς περὶ ταῦτ´ ἀσχολουμένοις ἀπεφήναντο  πάντες   κατὰ τὴν ἀκμὴν ἥξειν αὐτὸν
[19, 10]   τῆς πολιτικῆς δυνάμεως ἐπελθούσης πολλαπλασίου  πάντες   μαχόμενοι κατεσφάγησαν. ἡμεῖς δ´ ἐπεὶ
[19, 14]   Πῶρον τὸν βασιλέα. οἱ δὲ  πάντες   μετὰ τῶν σατραπῶν ἠθροίσθησαν πεζοὶ
[19, 58]   ἐκ τῶν συμμαχίδων πόλεων καὶ  πάντες   οἱ κοινοπραγοῦντες τοῖς περὶ Ἀντίγονον
[19, 71]   φυγάδες συνέτρεχον ἐπ´ αὐτὸν καὶ  πάντες   οἱ λοιποὶ διετέθησαν ἀλλοτρίως καὶ
[19, 21]   τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενος καὶ  πάντες   οἱ τὴν ἀπὸ θαλάσσης ἀνάβασιν
[19, 21]   χώραν τῶν Περσῶν οἱ μαχιμώτατοι,  πάντες   ὄντες τοξόται καὶ σφενδονῆται, πολυανθρωπίᾳ
[19, 93]   ἐκεῖθεν, καθάπερ καὶ πρότερον Περδίκκᾳ.  πάντες   οὖν συνεβούλευον μὴ διακινδυνεύειν πρὸς
[19, 6]   συμπορευθέντας πρὸς Καρχηδονίους. οὗτοι γὰρ  πάντες   πρὸς Ἀγαθοκλέα μὲν εὐνούστατα διέκειντο,
[19, 14]   γενομένου συνέδραμον οἱ λοιποὶ σατράπαι  πάντες,   φοβηθέντες μὴ τὸ παραπλήσιον πάθωσιν,
[19, 13]   τῆς τῶν Μακεδόνων στρατοπεδείας καὶ  πάντῃ   τοῦ συνεχοῦς τόπου λιμνάσαντος ἐκινδύνευσεν
[19, 39]   ἐπιπεσόντων δ´ αὐτοῖς τῶν πολεμίων  παντὶ   τῷ βάρει καὶ βιαιότερον ἐπικειμένων
[19, 36]   βουλομένων μετεπέμπετο ναῦς καὶ βέλη  παντοδαπὰ   καὶ μηχανάς, διανοούμενος πολιορκεῖν τοὺς
[19, 21]   ἀνάπαυσιν. ἦν δὲ καὶ λείας  παντοδαπῆς   πλῆθος, ἣν μεταπεμπόμενος Πευκέστης παρὰ
[19, 29]   τούτους Λύκιοι καὶ Παμφύλιοι τρισχίλιοι,  παντοδαποὶ   δ´ εἰς τὰ Μακεδονικὰ καθωπλισμένοι
[19, 27]   καθωπλισμένοι μὲν εἰς τὰ Μακεδονικά,  παντοδαποὶ   δ´ ὄντες τοῖς ἔθνεσιν, εἰς
[19, 29]   κέρατος συνάπτοντες τῇ φάλαγγι μισθοφόροι  παντοδαποὶ   πεντακόσιοι, ἑξῆς δὲ Θρᾷκες χίλιοι,
[19, 16]   τούτων ἐκ τῶν ἐγχωρίων ἄλλοι  παντοδαποὶ   πλείους τῶν τρισχιλίων, οἳ στρατηγὸν
[19, 34]   χρυσῶν ἀστερίσκων οὐκ ὀλίγος ἀριθμὸς  παντοδαποῖς   λίθοις διειλημμένων, περὶ δὲ τὸν
[19, 22]   φυλλάδος κατεσκευάσθαι, κεκαλυμμένας αὐλαίαις καὶ  παντοδαποῖς   περιστρώμασι, χορηγούσης τῆς Περσίδος δαψιλῆ
[19, 82]   ἀριθμὸν ὀκτακοσίους, μετὰ δὲ τούτους  παντοδαποὺς   ἱππεῖς οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων
[19, 14]   εἰς τὴν Μακεδονικὴν τάξιν καθωπλισμένους  παντοδαποὺς   τρισχιλίους, ἱππεῖς δ´ Ἕλληνας μὲν
[19, 21]   παραδείσων φυτείας ποικίλας, ἔτι δὲ  παντοδαπῶν   δένδρων φυσικὰς συναγκίας καὶ ῥύσεις
[19, 72]   καὶ παρασκευὴν ὅπλων καὶ βελῶν  παντοδαπῶν,   εἰδὼς τοὺς Καρχηδονίους ἐπιτετιμηκότας τῷ
[19, 101]   Ἰταλίαν ἐθνῶν περὶ ἡγεμονίας φιλοτιμούμενα  παντοίους   συνίσταντο κινδύνους. οἱ μὲν οὖν
[19, 7]   πεπληρωμένην ὕβρεως καὶ φόνων καὶ  παντοίων   ἀνομημάτων. οἱ μὲν γὰρ διὰ
[19, 85]   Ἀντιγόνῳ τῷ πατρὶ καὶ μετεσχηκὼς  παντὸς   ἀπορρήτου· κατὰ δὲ τὴν παράταξιν
[19, 82]   ἐλάττους τῶν χιλίων πεντακοσίων. πρὸ  παντὸς   δὲ τοῦ κέρατος ἔστησε τῶν
[19, 40]   στρατιωτικῶς. πρὸ δὲ τοῦ κέρατος  παντὸς   ἔταξεν ἐν ἐπικαμπίῳ τοὺς κρατίστους
[19, 106]   ἐκ τῆς Καρχηδόνος τοῦ στόλου  παντὸς   καὶ γενομένου πελαγίου χειμὼν ἐξαίφνης
[19, 77]   ἐλευθέρωσιν. δὲ Πτολεμαῖος μετὰ  παντὸς   τοῦ στόλου καταπλεύσας τῆς Βοιωτίας
[19, 36]   παρεμβολήν· δὲ Αἰακίδης ἐκ  παντὸς   τρόπου βουλόμενος βοηθεῖν Ὀλυμπιάδι τοὺς
[19, 73]   περιστρατοπεδεύσας συνεστήσατο πολιορκίαν, φιλοτιμούμενος ἐκ  παντὸς   τρόπου κολάσαι τοὺς αἰτίους τῆς
[19, 85]   νεκρῶν ἀναιρέσεως ἐξέπεμψεν, σπεύδων ἐκ  παντὸς   τρόπου τῆς ἐπιβαλλούσης κηδείας ἀξιῶσαι
[19, 42]   πεδίου πολλὴν εὐρυχωρίαν ἔχοντος καὶ  παντὸς   ὑπάρχοντος ἀργοῦ διὰ τὴν ἐν
[19, 33]   τῶν ἄλλων νομίμων εἴργεσθαι διὰ  παντὸς   ὡς ἀσεβοῦσαν. τούτων δὲ νομοθετηθέντων
[19, 1]   γένωνται τῶν ἐξαπατηθέντων. ἰδιώτατα δὲ  πάντων   Ἀγαθοκλῆς ἐτυράννησε τῶν Συρακοσίων, ἀφορμαῖς
[19, 4]   ἐρρύσατο. αὐτὸς μὲν γὰρ λαμπρότατα  πάντων   ἀγωνισάμενος ἑπτὰ τραύμασι περιέπεσε καὶ
[19, 15]   εἰώθεισαν συνεδρεύειν περὶ τῶν κατεπειγόντων.  πάντων   δὲ διασημαινομένων τὸ ῥηθὲν ὡς
[19, 38]   πάντων ἐνδεεῖς ὄντας ὑποχειρίους γενήσεσθαι.  πάντων   δὲ θαυμασάντων τὸ παράδοξον τῆς
[19, 23]   δ´ εἶναι πάσας τὰς παρασκευάς.  ~πάντων   δὲ κατὰ τρόπον ὑπηρετουμένων ἐπεσημαίνετο
[19, 18]   εἰς τὸν ποταμὸν πάντας κατηνάγκασε.  πάντων   δὲ ὁρμησάντων ἐπὶ τὰ πλοῖα
[19, 38]   τοὺς δὲ πολεμίους καταπεπονημένους καὶ  πάντων   ἐνδεεῖς ὄντας ὑποχειρίους γενήσεσθαι. πάντων
[19, 38]   γὰρ ἐπικίνδυνον τὸ πεπονηκότας καὶ  πάντων   ἐνδεεῖς συνηγμένοις ἤδη τοῖς πολεμίοις
[19, 1]   ἀϊδρίῃ δουλοσύνην ἔπεσεν. μάλιστα δὲ  πάντων   ἐπεπόλασεν πρὸς τὰς μοναρχίας
[19, 6]   τῶν τούτοις κοινοπραγούντων. ὁρμησάντων δὲ  πάντων   ἐπὶ τὴν ἁρπαγὴν πόλις
[19, 110]   δύναμιν εἶναι τὴν ἀμυνομένην καὶ  πάντων   εὐπορεῖν τὸν Ἀγαθοκλέα ταύτης μὲν
[19, 38]   συνηγμένοις ἤδη τοῖς πολεμίοις καὶ  πάντων   εὐποροῦσι συμβαλεῖν. ὑπολαβόντες δὲ προδοσίαν
[19, 15]   ᾤετο δεῖν ἔχειν τὴν τῶν  πάντων   ἡγεμονίαν, Ἀντιγένης δὲ τῶν ἀργυρασπίδων
[19, 83]   οἵ τε ἡγεμόνες αὐτοὶ πρὸ  πάντων   κινδυνεύοντες προετρέποντο τοὺς ὑποτεταγμένους εὐρώστως
[19, 95]   τὸ προγεγονὸς εὐτύχημα προτρέπονται καταφρονεῖν  πάντων.   ~Οἱ δὲ Ναβαταῖοι τοὺς πολεμίους
[19, 107]   τιμωρήσασθαι τοὺς ἀπειθήσαντας. ταχὺ δὲ  πάντων   πραξάντων τὸ προσταχθὲν διὰ τὸν
[19, 25]   καὶ προνομεύοντες τὴν χώραν διετέλεσαν,  πάντων   σπανίζοντες, τῇ πέμπτῃ δ´ Ἀντίγονος
[19, 62]   μετὰ νεῶν ἑκατόν, τῶν δὲ  πάντων   στρατηγὸν Μενέλαον τὸν ἀδελφόν. οὗτοι
[19, 48]   καὶ πλῆθος ἄλλων κατασκευασμάτων, τῶν  πάντων   συναγομένων εἰς μύρια καὶ πεντακισχίλια
[19, 14]   ἐπιφανέστατος μὲν καὶ κοινῷ δόγματι  πάντων   τὴν στρατηγίαν παραλαβὼν Πευκέστης, γεγενημένος
[19, 106]   καὶ τὰς προϋπαρχούσας δυνάμεις καὶ  πάντων   τῶν εἰς πόλεμον εὐθέτων ἐπιμέλειαν
[19, 97]   δουλεύειν συμπεφεύγαμεν εἰς χώραν σπανίζουσαν  πάντων   τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις χρησίμων
[19, 20]   Ἀντίγονος καὶ κατασκευασάμενος δαψιλῆ χορηγίαν  πάντων   τῶν ἐπιτηδείων ἀνέλαβε τὴν δύναμιν
[19, 39]   συμμάχων, ἐπλήρωσε δὲ τὴν στρατοπεδείαν  πάντων   τῶν ἐπιτηδείων. δ´ Ἀντίγονος
[19, 37]   Ἀρμενίας προάξειν ἄφνω παρὰ τὴν  πάντων   ὑπόληψιν ὥρμησε διὰ τῆς ἐρήμου,
[19, 40]   τοὺς ἀσθενεστέρους ἀπέδειξεν ἡγεμόνα τῶν  πάντων   Φίλιππον· τούτῳ δὲ διεκελεύσατο φυγομαχεῖν
[19, 90]   ὑπ´ ἐκείνου προηγμένους προσήκει μὴ  πάντως   δυνάμει καὶ χρήμασι πεποιθότας ἀντέχεσθαι
[19, 77]   Ῥώμῃ δ´ ὑπῆρχον ὕπατοι Λεύκιος  Παπείριος   τὸ πέμπτον καὶ Γάιος Ἰούνιος,
[19, 66]   Ῥώμῃ δ´ ἦσαν ὕπατοι Λεύκιος  Παπείριος   τὸ τέταρτον καὶ Κόιντος Πόπλιος
[19, 75]   ἡμέρας ἐλθόντων πρὸς αὐτὸν πρεσβευτῶν  παρ´   Αἰτωλῶν καὶ Βοιωτῶν πρὸς μὲν
[19, 15]   πλῆθος τῶν συναγωνιζομένων καὶ τὴν  παρ´   Ἀλεξάνδρου προαγωγὴν ἑαυτὸν ᾤετο δεῖν
[19, 51]   Ἀριστόνουν ὑπάρχον ἀξίωμα διὰ τὴν  παρ´   Ἀλεξάνδρου προαγωγὴν καὶ σπεύδων ἐκ
[19, 46]   οὐ ῥᾴδιον ἦν ἄνδρα καὶ  παρ´   Ἀλεξάνδρῳ προαγωγῆς δι´ ἀρετὴν τετευχότα
[19, 76]   ἐγένετο μάχη καρτερὰ καὶ συχνοὶ  παρ´   ἀμφοτέροις ἔπεσον. τὸ δὲ τέλος
[19, 30]   στρατόπεδα καὶ τὸ σύσσημον ἤρθη  παρ´   ἀμφοτέροις, ἐπηλάλαξαν μὲν αἱ δυνάμεις
[19, 30]   τὸ δὲ τελευταῖον πολλῶν πεσόντων  παρ´   ἀμφοτέροις ἐπικρατῆσαι τοὺς παρ´ Εὐμενεῖ
[19, 43]   δὲ τῶν ἱππέων δυνάμεως ἐφαμίλλου  παρ´   ἀμφοτέροις οὔσης. οἱ δὲ Μακεδόνες
[19, 72]   οὖν μάχης ἰσχυρᾶς πολλοὶ μὲν  παρ´   ἀμφοτέρων ἀνῃρέθησαν, τέλος δὲ ἐπὶ
[19, 42]   Ἀντιγόνου τῷ πλήθει περιγινομένων πολλοὶ  παρ´   ἀμφοτέρων ἔπιπτον· ὅτε δὴ συνέβη
[19, 90]   πάντα γίνεται τὰ καλὰ καὶ  παρ´   ἀνθρώποις θαυμαζόμενα διὰ πόνων καὶ
[19, 64]   ἀπέλυσεν, ἐλθούσης περὶ τούτων πρεσβείας  παρ´   Ἀντιγόνου. αὐτὸς δὲ παρῆλθεν ἐπὶ
[19, 41]   μέρος φάλαγξ ἦν τῶν  παρ´   Ἀντιγόνου Μακεδόνων, ἀνεβόησεν Ἐπὶ τοὺς
[19, 91]   παίδων, ὅσοι παρεδόθησαν εἰς φυλακὴν  παρ´   Ἀντιγόνου μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος
[19, 58]   ποιουμένου δ´ αὐτοῦ τὸν παράπλουν  παρ´   αὐτὴν τὴν στρατοπεδείαν καταπεφρονηκότως οἵ
[19, 97]   δεξάμενον δῶρα τὰ πολυτελέστατα τῶν  παρ´   αὐτοῖς διαλύσασθαι. ~Ὁ μὲν οὖν
[19, 1]   τῶν πολιτῶν ἐφυγάδευσαν, τὸν λεγόμενον  παρ´   αὐτοῖς ἐξοστρακισμὸν νομοθετήσαντες. καὶ τοῦτ´
[19, 106]   ἑκατόν, στρατηγὸν δὲ προχειρισάμενοι τῶν  παρ´   αὐτοῖς ἐπιφανεστάτων Ἀμίλκαν ἔδωκαν αὐτῷ
[19, 55]   μυριάδας ἐτῶν ὑπάρχειν ἐξ οὗ  παρ´   αὐτοῖς ἐστιν περὶ ταῦτα
[19, 72]   δ´ ἔπεισαν κατασφάξαι μὲν τοὺς  παρ´   αὐτοῖς Ῥωμαίους, συμμαχίαν δὲ πρὸς
[19, 109]   κινδύνοις, ὡς ἂν ἐκ παίδων  παρ´   αὐτοῖς τῆς ἐν ταῖς σφενδόναις
[19, 94]   φυομένων τοῖς ἐπιτηδείοις· φύεται γὰρ  παρ´   αὐτοῖς τὸ πέπερι καὶ ἀπὸ
[19, 53]   μὲν πρῶτον τῶν Θηβαίων τοῦ  παρ´   αὐτῶν ἔθνους προστάντων, μετὰ δὲ
[19, 10]   πᾶσαν καὶ προσαγαγόμενοι Κανυσίους ὁμήρους  παρ´   αὐτῶν ἔλαβον. προσέθηκαν δὲ καὶ
[19, 77]   πρὸς Ῥοδίους συμμαχίαν καὶ προσελάβετο  παρ´   αὐτῶν ναῦς ἐξηρτισμένας πρὸς τὸν
[19, 65]   φρούριον τῶν Μεσσηνίων ἐπηγγείλατο λαβὼν  παρ´   αὐτῶν τριάκοντα τάλαντα παραδώσειν τὸν
[19, 12]   ταύτην τὴν προαίρεσιν διαλεχθέντες συνεξέπεμψαν  παρ´   αὑτῶν πρεσβευτὴν πρὸς Ἀντιγένην καὶ
[19, 32]   πρᾶγμα παράδοξον καὶ πολὺ τῶν  παρ´   Ἕλλησι νομίμων ἐξηλλαγμένον. ~Κητεὺς γὰρ
[19, 30]   τῷ πλήθει τῶν ἀφιπποτοξοτῶν μετεπέμψατο  παρ´   Εὐδάμου τοῦ τὸ λαιὸν κέρας
[19, 30]   οἱ μὲν γὰρ ἀργυράσπιδες οἱ  παρ´   Εὐμενεῖ καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος
[19, 30]   πεσόντων παρ´ ἀμφοτέροις ἐπικρατῆσαι τοὺς  παρ´   Εὐμενεῖ τεταγμένους διὰ τὰς τῶν
[19, 16]   τῶν τόπων ὀχυρότητι, καραδοκοῦντας τὴν  παρ´   Εὐμενοῦς βοήθειαν, φυγόντας τὴν
[19, 14]   αὐτὸ τὰ στρατόπεδα παρῆσαν οἱ  παρ´   Εὐμενοῦς βυβλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας τὰς
[19, 39]   αὐτῶν καταπονουμένων ἀνελπίστως ἐπιφανέντες οἱ  παρ´   Εὐμενοῦς ἐξήρπασαν αὐτοὺς ἐκ τῶν
[19, 97]   ἀδικεῖν ἡμᾶς, ἀλλὰ λαβόντας δωρεὰς  παρ´   ἡμῶν ἀπαγαγεῖν τὸ στρατόπεδον καὶ
[19, 40]   πεζοὺς εἰς μέσον καταστήσας παρέταξε  παρ´   ὅλην τὴν δύναμιν τοὺς ἐλέφαντας,
[19, 19]   δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσθαι, τοὺς δὲ ἄλλους  παρ´   ὅλην τὴν ὁδὸν τάξας αὐτὸς
[19, 75]   ἐνῆκαν καὶ τέσσαρας μὲν κατέκαυσαν,  παρ´   ὀλίγον δὲ καὶ πάσας διέφθειραν·
[19, 47]   ἐπέθεντο νυκτὸς τῇ παρεμβολῇ. καὶ  παρ´   ὀλίγον μὲν ἐκράτησαν τῆς ἐπιβολῆς,
[19, 108]   διαφθαρῆναι. οὐκ ὄντος δὲ φανεροῦ  παρ´   ὁποτέροις γενήσεται τὸ ἀτύχημα, συνέβαινε
[19, 7]   διέκρινε φίλον πολέμιον, ἀλλὰ  παρ´   οὗ πλέον ὠφεληθήσεσθαι διειλήφει, τοῦτον
[19, 97]   ἄλλο τι ἁπλῶς οὐδὲν τῶν  παρ´   ὑμῖν εἰς τὴν χρείαν ἀνηκόντων;
[19, 2]   εἰς τὸν ἑαυτῆς ἀνενέγκασα πατέρα.  παρ´   τρεφόμενος παῖς ἐξέβη
[19, 24]   δανεῖσαι τοῖς βασιλεῦσι. λαβὼν δὲ  παρ´   ὧν ἐδόκει συμφέρειν ἡγεμόνων τετρακόσια
[19, 95]   ἔλαθόν τινες τῶν αἰχμαλώτων διαδράντες,  παρ´   ὧν οἱ Ναβαταῖοι μαθόντες τὰ
[19, 28]   κατόπιν τοῦ περὶ αὐτὸν ἀγήματος.  παρὰ   δὲ τὴν ὅλην τοῦ κέρατος
[19, 29]   παράλληλοι, συναγωνιζομένων αὐτοῖς Ταραντίνων ἑκατόν.  παρὰ   δὲ τὸ κέρας πᾶν ἐξέταξε
[19, 41]   πρὸς συγγενεῖς καὶ πρεσβυτέρους διαμάχεσθαι,  παρὰ   δὲ τοῖς μετ´ Εὐμενοῦς παρατασσομένοις
[19, 1]   ἐκόλαζε πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἀποσφάττων,  παρὰ   δὲ τῶν πόλεων τὰς εὐθύνας
[19, 36]   περιεχαράκωσεν ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν,  παρὰ   δὲ τῶν συμμαχεῖν βουλομένων μετεπέμπετο
[19, 29]   πεντακόσιοι, ἑξῆς δὲ Θρᾷκες χίλιοι,  παρὰ   δὲ τῶν συμμάχων πεντακόσιοι, ἐχόμενοι
[19, 95]   ἀπολιπόντες ἧκον ἐπὶ τὴν πέτραν·  παρὰ   δὲ τῶν τραυματιῶν μαθόντες τὰ
[19, 66]   Αἰτωλίαν αὐτοῦ Δυμαῖοι, φρουρὰν ἔχοντες  παρὰ   Κασάνδρου, διετείχισαν τὴν πόλιν, ὥστε
[19, 89]   δὲ χωρισθέντος Λευκάδιοι προσλαβόμενοι βοήθειαν  παρὰ   Κορκυραίων ἐξέβαλον τὴν φρουρὰν τοῦ
[19, 77]   τῆς συμμαχίας. παραγενομένων δὲ καὶ  παρὰ   Λυσιμάχου πρεσβευτῶν καὶ παρακαλούντων μηδὲν
[19, 73]   τοῦ Πόντου καὶ φρουρὰν ἔχοντες  παρὰ   Λυσιμάχου ταύτην ἐξέβαλον καὶ τῆς
[19, 41]   δὲ τοῦ κηρύγματος καθότι προείρηται,  παρὰ   μὲν τοῖς περὶ Ἀντίγονον ἐγίνοντο
[19, 77]   εἰς τὸν Βαθὺν καλούμενον λιμένα  παρὰ   μὲν τοῦ κοινοῦ τῶν Βοιωτῶν
[19, 100]   τοὺς καιροὺς βυβλιαφόρος ἔχων ἐπιστολὴν  παρὰ   Νικάνορος τοῦ στρατηγοῦ τῆς τε
[19, 23]   ἐπιστολὴ Συρίοις γεγραμμένη γράμμασιν ἀπέσταλτο  παρὰ   Ὀρόντου τοῦ σατραπείαν μὲν ἔχοντος
[19, 85]   τὴν σατραπείαν τῆς Βαβυλωνίας Σελεύκου  παρὰ   πάντα τὰ δίκαια. δὲ
[19, 90]   ὧν κἀκεῖνος τὰ μεγάλα καὶ  παρὰ   πᾶσι θαυμαζόμενα κατειργάσατο. πιστεύειν δὲ
[19, 36]   τῆς χώρας· ἀεὶ γὰρ παῖς  παρὰ   πατρὸς διαδεχόμενος τὴν δυναστείαν ἐναπέθνησκε
[19, 36]   δ´ οὔσης αὐτῇ βοηθείας τῆς  παρὰ   Πολυπέρχοντος συνέβη καὶ ταύτην συντριβῆναι
[19, 0]   πραχθέντα Κασάνδρῳ. μεʹ Ὡς Σέλευκος  παρὰ   Πτολεμαίου λαβὼν δύναμιν ὀλίγην ἐκράτησε
[19, 90]   περὶ Γάζαν τῆς Συρίας ἀναλαβὼν  παρὰ   Πτολεμαίου πεζοὺς μὲν οὐ πλείους
[19, 61]   ἀγαγὼν τοὺς ἐγκατακεκλεισμένους τοῖς μὲν  παρὰ   Πτολεμαίου στρατιώταις συνεχώρησεν ἀπελθεῖν ἔχουσι
[19, 56]   Αἴγυπτον φιλανθρωπίας τε πάσης ἐτύγχανε  παρὰ   Πτολεμαίῳ καὶ κατηγορίαν ἐποιεῖτο πικρὰν
[19, 61]   ἐξαπέστειλεν εἰς Πελοπόννησον· αὐτὸς δὲ  παρὰ   Ῥοδίων μεταπεμψάμενος ναῦς καὶ τῶν
[19, 63]   ἱκέτας βιαίως ἀναστήσαντες ἅπαντας ἀνεῖλον  παρὰ   τὰ κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα.
[19, 96]   δὲ περὶ Ἀθήναιον κατηγόρει, φάσκων  παρὰ   τὰς δεδομένας ἐντολὰς ὑπ´ αὐτοῦ
[19, 94]   οἰκίαν κατασκευάζειν· ὃς δ´ ἂν  παρὰ   ταῦτα ποιῶν εὑρίσκηται, θάνατον αὐτῷ
[19, 57]   ἄνω Συρίαν Ἀντιγόνου παρεγένοντο πρέσβεις  παρά   τε Πτολεμαίου καὶ Λυσιμάχου καὶ
[19, 58]   δ´ ὄρος τοῦτο παρήκει μὲν  παρά   τε τὴν Τρίπολιν καὶ Βυβλίαν,
[19, 37]   δὴ συνιδόντες τινὲς τῶν  παρὰ   τὴν ἔρημον οἰκούντων ἔπεμψαν τοὺς
[19, 37]   λόγον ἐπ´ Ἀρμενίας προάξειν ἄφνω  παρὰ   τὴν πάντων ὑπόληψιν ὥρμησε διὰ
[19, 30]   τούτων ἀνεκαλέσατο τοὺς φεύγοντας καὶ  παρὰ   τὴν ὑπωρίαν πάλιν εἰς τάξιν
[19, 68]   καθ´ ὃν δὴ χρόνον Πτολεμαῖος  παρά   τινων αὐτομόλων ἀκούσας τὴν προαίρεσιν
[19, 14]   Περσίδος καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε  παρὰ   τοῖς ἐγχωρίοις. δι´ ἃς αἰτίας
[19, 74]   γὰρ πράξας ἤλπιζε πίστιν κατασκευάζειν  παρὰ   τοῖς Ἕλλησιν ὅτι πρὸς ἀλήθειαν
[19, 33]   διακειμένας. ὄντος δὲ παλαιοῦ νόμου  παρὰ   τοῖς Ἰνδοῖς τοὺς γαμοῦντας καὶ
[19, 11]   ἡμέρας παρανομήσασα τοὺς ἠτυχηκότας, ἐπειδὴ  παρὰ   τοῖς Μακεδόσιν ἠδόξει διὰ τὸν
[19, 48]   οὖν Ἀντίγονος ὁρῶν τὸν Πευκέστην  παρὰ   τοῖς Πέρσαις μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντα
[19, 23]   ἤγαγε καὶ προσδοκίαν ἐλπίδων ἀγαθῶν  παρὰ   τοῖς πλήθεσιν. ἦν δ´
[19, 43]   τῆς ἀποσκευῆς αὐτῶν ἡλωκυίας καὶ  παρὰ   τοῖς πολεμίοις ὄντων τέκνων καὶ
[19, 4]   εἰς Τάραντα διεσώθη. ταχθεὶς δὲ  παρὰ   τοῖς Ταραντίνοις ἐν τῇ τῶν
[19, 19]   ἐπὶ πόλεως Βαδάκης, κεῖται  παρὰ   τὸν Εὔλαιον ποταμόν. οὔσης δὲ
[19, 108]   Ἀγαθοκλῆς προϊδόμενος τὸ μέλλον ἔσεσθαι  παρὰ   τὸν ποταμὸν ἔθηκεν ἐνέδραν ἀνδρῶν
[19, 109]   ἐν τῷ διωγμῷ σφαγέντων εὑρέθησαν  παρὰ   τὸν ποταμὸν τετελευτηκότες ἄτρωτοι. ἔπεσον
[19, 30]   δυνάμεως, οὐ προσέσχε, τῷ δὲ  παρὰ   τοῦ καιροῦ δοθέντι προτερήματι δεξιῶς
[19, 50]   ἐπὶ τὰς πόλεις· ἤλπιζε γὰρ  παρὰ   τούτων πυθομένους τοὺς Μακεδόνας τὴν
[19, 17]   καὶ Πίθωνι· προσλαβόμενος δὲ καὶ  παρὰ   τούτων στρατιώτας ἔζευξε πλοίοις τὸν
[19, 23]   ἂν βούληται καὶ δίκας λαβεῖν  παρὰ   τῶν ἀδικούντων. μετὰ δὲ τὴν
[19, 24]   βασιλεῦσι συναγωνίζεσθαι. σπεύδων δὲ καὶ  παρὰ   τῶν ἄλλων σατραπῶν καὶ στρατηγῶν
[19, 89]   πόλει κατεπλάγησαν, ἀλλὰ βοήθειαν μεταπεμψάμενοι  παρὰ   τῶν ἄλλων συμμάχων πρὸ τῶν
[19, 13]   μὲν καὶ πρότερον ἀπεσταλκὼς τὰς  παρὰ   τῶν βασιλέων ἐπιστολάς, ἐν αἷς
[19, 21]   παντοδαπῆς πλῆθος, ἣν μεταπεμπόμενος Πευκέστης  παρὰ   τῶν ἐγχωρίων διεδίδου δαψιλῆ τοῖς
[19, 39]   διελθὼν τὴν ἔρημον καὶ πυθόμενος  παρὰ   τῶν ἐγχωρίων σχεδὸν τὴν μὲν
[19, 8]   ὕβρεως καὶ παρανομίας ἀπέσχοντο, ἀλλὰ  παρὰ   τῶν ἐκπεφευγότων τὸν θάνατον ἱκανὴν
[19, 95]   ἡμερῶν. οἱ δ´ Ἄραβες πυθόμενοι  παρὰ   τῶν ἑωρακότων τὸ στρατόπεδον παραχρῆμα
[19, 15]   ταῦτα παρελθόντων αὐτῶν εἰς Σοῦσα  παρὰ   τῶν θησαυροφυλακούντων Εὐμενὴς ἔλαβε χρημάτων
[19, 26]   συνεῖχε τὴν δύναμιν, ὡς δὲ  παρὰ   τῶν κατασκόπων ἐπύθετο τὴν ἀποχώρησιν
[19, 18]   λοιπὴν δύναμιν. Εὐμενὴς δὲ πυθόμενος  παρὰ   τῶν κατασκόπων τὴν ἐπιβολὴν τῶν
[19, 83]   ἐναντίων τὴν ἐπιβολήν· μαθόντες δὲ  παρὰ   τῶν κατασκόπων τὸ γεγονὸς ταχέως
[19, 94]   τὰ πολυτελέστατα τῶν ἀρωμάτων, διαδεχόμενοι  παρὰ   τῶν κομιζόντων ἐκ τῆς Εὐδαίμονος
[19, 32]   ἡμέρᾳ θάψας καὶ παρακατασχὼν τὸν  παρὰ   τῶν πολεμίων ἥκοντα κήρυκα περὶ
[19, 60]   εἰς τὴν Λακωνικὴν καὶ λαβὼν  παρὰ   τῶν Σπαρτιατῶν ἐξουσίαν ξενολογεῖν, στρατιώτας
[19, 20]   τῶν ὑποζυγίων διαχαρισάμενος ἀνεκτήσατο τὴν  παρὰ   τῶν στρατιωτῶν εὔνοιαν. ~Οἱ δὲ
[19, 65]   περὶ τῶν πραχθέντων ἐπετίμησαν ὡς  παραβαίνοντι   τὰς συνθήκας, τοῖς δὲ Μεσσηνίοις
[19, 93]   τὴν ταχίστην καὶ αὐτὸν  παραβαλεῖν   εἰς τὴν Συρίαν. δ´
[19, 68]   σπονδαῖς ἀπῄεσαν, οἱ δ´ Αἰτωλοὶ  παραβάντες   τὰς συνθήκας καὶ καταδιώξαντες τοὺς
[19, 76]   τῶν Ῥωμαίων μετὰ στρατοπέδου παραγενόμενοι  παραβοηθεῖν   ἐπειρῶντο τοῖς κινδυνεύουσιν τῶν συμμάχων.
[19, 64]   δὲ τῶν ἀπὸ Ῥόδου νεῶν  παραβοηθεῖν   τοῖς ἰδίοις ἐπιπλεύσας Πολύκλειτος
[19, 4]   μισθοφόρων τάξει καὶ πολλαῖς καὶ  παραβόλοις   ἐγχειρῶν πράξεσιν εἰς ὑποψίαν ἦλθε
[19, 90]   ὥσθ´ ἕκαστον αἰδεῖσθαι καὶ τὸ  παράβολον   τῆς τόλμης ἑκουσίως ὑπομένειν. ~ἐπεὶ
[19, 3]   δόξαν, φιλοκίνδυνος μὲν ὢν καὶ  παράβολος   ἐν ταῖς μάχαις, ἰταμὸς δὲ
[19, 83]   τούτου καὶ τὰ ψιλικὰ τάγματα,  παραγγείλαντες   τοῖς τε ἀκοντισταῖς καὶ τοξόταις
[19, 26]   ἧττον ἀντείχετο τῆς αὐτῆς προαιρέσεως.  παραγγείλας   οὖν τοῖς στρατιώταις ἀναζευγνύειν, προῆγε
[19, 30]   δυναμένους μήτ´ ἀναχωρεῖν, ὅταν καιρὸς  παραγγείλῃ.   Εὐμενὴς δ´ ὁρῶν πιεζούμενον τὸ
[19, 17]   Περδῶν ὁδὸν ἡμερῶν τριάκοντα τὸ  παραγγελθὲν   αὐθημερὸν ἤκουον διὰ τὸ φιλοτεχνηθὲν
[19, 17]   φωνῆς ἀκοὴν οἱ παραλαμβάνοντες τὸ  παραγγελθὲν   ὁμοίως ἑτέροις παρεδίδοσαν, εἶτ´ ἐκεῖνοι
[19, 20]   ἀεὶ τετραπόδων γεμούσης ῥᾳδίως τὸ  παραγγελθὲν   συντελέσας Πίθων ἧκεν ἄγων
[19, 61]   μεταπεσεῖσθαι ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς  παραγγελλομένοις   ἑτοίμως ὑπακούσεσθαι. ἀπὸ δὲ τούτων
[19, 64]   καὶ διότι Περίλαος μετὰ στρατιωτῶν  παράγει   πεζῇ, παρεχόμενος τῷ στόλῳ τῆς
[19, 38]   ὕστερον ἡμέραις τρισὶν τέτταρσι  παραγενέσθαι·   τούτου δὲ γενομένου τὴν μὲν
[19, 12]   ἀνέζευξε μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ  παραγενηθεὶς   ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμὸν κατεστρατοπέδευσε,
[19, 92]   ἐπίθεσιν. δὲ Νικάνωρ ἐπειδὴ  παραγενηθεὶς   ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμὸν οὐχ
[19, 78]   πόλιν· τότε δὲ τοῦ Πτολεμαίου  παραγενηθέντος   πλησίον τῆς πόλεως θαρρήσαντες ἠνάγκασαν
[19, 75]   πάσας διέφθειραν· τοῖς δ´ ἐλαττουμένοις  παραγενομένης   βοηθείας ἐξ Ἀθηνῶν ἐπέπλευσαν οἱ
[19, 76]   ὕπατοι τῶν Ῥωμαίων μετὰ στρατοπέδου  παραγενόμενοι   παραβοηθεῖν ἐπειρῶντο τοῖς κινδυνεύουσιν τῶν
[19, 75]   καταστήσας στρατηγὸν Δόκιμον. οὗτοι δὲ  παραγενόμενοι   πρὸς τὴν πόλιν τῶν Μιλησίων
[19, 41]   φάλαγγα τῶν ἐναντίων, προστάξας πλησίον  παραγενόμενον   ἀναβοῆσαι. οὗτος δὲ προσιππεύσας μόνος
[19, 102]   Συρακουσσῶν ἐξέβαλον καὶ τὸν Ἀγαθοκλέα  παραγενόμενον   μετὰ δυνάμεως προσεδέξαντο. δὲ
[19, 69]   μὲν ἀσφαλέστερον τὸ προειρημένον ὄρος,  παραγενόμενος   δ´ εἰς Κελαινὰς τῆς Φρυγίας
[19, 73]   ἠπείγετο, σπεύδων συνάψαι τοῖς πολεμίοις.  παραγενόμενος   δὲ ἐπὶ τὴν κατὰ τὸν
[19, 100]   ταχίστην. δὲ Δημήτριος ἐπειδὴ  παραγενόμενος   εἰς Βαβυλῶνα τὴν πόλιν ἐκλελειμμένην
[19, 57]   πάντας, πρὸς δὲ τούτοις ὅπως  παραγενόμενος   εἰς Ἑλλήσποντον ἐφεδρεύῃ τοῖς περὶ
[19, 68]   πάντας ἀπέσφαξαν. δὲ Κάσανδρος  παραγενόμενος   εἰς Μακεδονίαν, καὶ πυθόμενος πολεμεῖσθαι
[19, 97]   εἰς τὴν ἔρημον. Δημήτριος δὲ  παραγενόμενος   εἰς τὴν πέτραν καὶ τὴν
[19, 13]   δὲ διαβὰς τὸν Τίγριν καὶ  παραγενόμενος   εἰς τὴν Σουσιανὴν εἰς τρία
[19, 14]   ὀλίγον δ´ εἰς τὴν Βαβυλῶνα  παραγενόμενος   παρεκάλει τὸν Σέλευκον βοηθεῖν αὐτῷ
[19, 36]   τὰ κατὰ Περραιβίαν στενὰ καὶ  παραγενόμενος   πλησίον τῆς Πύδνης τὴν μὲν
[19, 107]   μετ´ ὀλίγον δὲ καὶ αὐτὸς  παραγενόμενος   προδοσίαν ἐνεκάλεσε καὶ μετάθεσιν τοῖς
[19, 61]   οὖσαν ἀπέπλευσεν ἄπρακτος. ~Ἀντίγονος δὲ  παραγενομένου   πρὸς αὐτὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος
[19, 77]   Βυζαντίους, ἀξιῶν μετέχειν τῆς συμμαχίας.  παραγενομένων   δὲ καὶ παρὰ Λυσιμάχου πρεσβευτῶν
[19, 79]   αὐτίκα μάλα τὴν φρουρὰν ἐκβαλοῦντες,  παραγενομένων   δὲ πρεσβευτῶν ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας
[19, 31]   εἶναι τοῖς ἀντιτεταγμένοις. ὡς δὲ  παράγοντες   ἀπέσχον ἀπὸ τῶν ἐν τῇ
[19, 53]   τὰς πράξεις καὶ διὰ τοὺς  παραδεδομένους   περὶ αὐτῆς μύθους ἀναστῆσαι καὶ
[19, 25]   αὐτοὺς καὶ λόγον εἶπε τῶν  παραδεδομένων   μὲν καὶ παλαιῶν, οὐκ ἀνοίκειον
[19, 1]   ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑΤΗ. Παλαιός τις  παραδέδοται   λόγος ὅτι τὰς δημοκρατίας οὐχ
[19, 90]   μετὰ τῆς δυνάμεως μακρὰν ἀπεσπασμένους  παραδεδωκέναι   καιρὸν οἰκεῖον ταῖς ἰδίαις ἐπιβολαῖς.
[19, 55]   δ´ αὐτὸν αὑτοῦ καταγνόντα φυγὴν  παραδεδωκέναι   τὴν σατραπείαν χωρὶς ἀγώνων καὶ
[19, 96]   βαρβάρους καὶ νομίσας αὐτοὺς ἐξηπατημένους  παραδεδωκέναι   τὸν καθ´ αὑτῶν καιρόν, ἐξέλεξεν
[19, 21]   εἶχε πυκνοὺς καὶ συσκίους καὶ  παραδείσων   φυτείας ποικίλας, ἔτι δὲ παντοδαπῶν
[19, 99]   φύσει γὰρ τοῦτο τὸ ὑγρὸν  παραδέχεται   βάρος συμβαίνει μετέχειν αὐξήσεως
[19, 9]   τῷ δήμῳ τὴν αὐτονομίαν εἰλικρινῆ  παραδιδόναι   καὶ βούλεσθαί ποτε τῶν πόνων
[19, 92]   ὀλίγων ἀπολειφθεὶς καὶ δεδιὼς μὴ  παραδοθῇ   τοῖς πολεμίοις, ἔφυγε μετὰ τῶν
[19, 17]   τέρμα τῆς σατραπείας τὸ δοθὲν  παραδοθῇ.   ~Τῶν δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ
[19, 48]   εἶναι συνέβαινε καὶ τοὺς Εὐμενῆ  παραδόντας,   ὥστε τῶν εἰς τὸν στρατηγὸν
[19, 32]   ἔνθα δὴ συνέβη γενέσθαι πρᾶγμα  παράδοξον   καὶ πολὺ τῶν παρ´ Ἕλλησι
[19, 108]   δὲ Καρχηδόνιοι διά τε τὸ  παράδοξον   καταπεπληγμένοι καὶ πρὸς ἔκταξιν οὐ
[19, 38]   Πίθωνα. οἱ δὲ διὰ τὸ  παράδοξον   καταπλαγέντες καὶ τῆς ὁδοιπορίας ἐπισχόντες
[19, 38]   γενήσεσθαι. πάντων δὲ θαυμασάντων τὸ  παράδοξον   τῆς ἐπαγγελίας καὶ ζητούντων μαθεῖν
[19, 30]   κέρατος. ταχὺ δὲ διὰ τὸ  παράδοξον   τρεψάμενος τοὺς ἐναντίους καὶ πολλοὺς
[19, 45]   ὀβελίσκων συμφραχθέντων. τοῦ δ´ ὕδατος  παραδόξως   ἀθροιζομένου πᾶς μὲν περὶ
[19, 4]   τόπου καὶ τὴν σωτηρίαν ἀπεγνωκότων  παραδόξως   αὐτοὺς Ἀγαθοκλῆς ἐκ τῶν κινδύνων
[19, 16]   ἑαυτῶν καταστήσαντες περιεστρατοπέδευσαν τὸ χωρίον.  παραδόξως   δὲ πάλιν αὐτῶν κατακλεισθέντων Δόκιμος
[19, 4]   οὐ μόνον τοὺς σὺν αὐτῷ  παραδόξως   ἔσωσεν, ἀλλὰ καὶ τῶν συμμάχων
[19, 109]   περιίσταντο τοὺς Ἕλληνας. ὧν τιτρωσκομένων  παραδόξως   μὲν μάχη ταχὺ παλίντροπος
[19, 44]   ἀσφαλείας μόνον ἐφρόντισαν. ~Ἀντίγονος δὲ  παραδόξως   κυριεύσας τοῦ τ´ Εὐμενοῦς καὶ
[19, 36]   Πολυπέρχοντος συνέβη καὶ ταύτην συντριβῆναι  παραδόξως·   γὰρ ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθεὶς
[19, 50]   ἀπαιτοῦσα τὴν πίστιν καὶ κελεύουσα  παραδοῦναι,   διαλαβὼν ἀναγκαῖον εἶναι τὸ προστασσόμενον
[19, 86]   τὸ μὴ βεβουλῆσθαι τὴν Τύρον  παραδοῦναι·   οὐ μὴν γε Πτολεμαῖος
[19, 68]   ἐζώγρησε καὶ τοὺς στρατιώτας συνηνάγκασε  παραδοῦναι   σφᾶς αὐτούς. τὰ μὲν οὖν
[19, 86]   στρατοπεδεύσας παρεκάλεσεν Ἀνδρόνικον τὸν φρούραρχον  παραδοῦναι   τὴν πόλιν καὶ δωρεάς τε
[19, 68]   ποιησαμένων ὥστε τὴν μὲν πόλιν  παραδοῦναι,   τῆς δ´ ἀσφαλείας τυχόντας αὐτοὺς
[19, 105]   παῖδα καὶ τὴν πατρῴαν βασιλείαν  παραδοῦναι,   φοβηθεὶς ὑπὲρ ἑαυτοῦ προσέταξε Γλαυκίᾳ
[19, 44]   αὐτὸν ἐχόντων ἀνεῖλεν. Εὐμενῆ δὲ  παραδοὺς   εἰς φυλακὴν ἐβουλεύετο πῶς αὐτῷ
[19, 26]   τοιοῦτο. τὴν μὲν ἄλλην δύναμιν  παραδοὺς   Πίθωνι προσέταξε κατὰ σχολὴν ἀκολουθεῖν,
[19, 43]   αὐτῶν ἀποθεωρῶν, τοὺς δ´ ἄλλους  παραδοὺς   Πίθωνι προσέταξεν ἐπιθέσθαι τοῖς ἀργυράσπισι
[19, 79]   μὲν Κύπρου κατέστησε στρατηγὸν Νικοκρέοντα,  παραδοὺς   τάς τε πόλεις καὶ τὰς
[19, 98]   ἧς τὴν φύσιν οὐκ ἄξιον  παραδραμεῖν   ἀνεπισήμαντον. κεῖται γὰρ κατὰ μέσην
[19, 17]   φυλακάς· ὅπερ οὐ καλῶς ἔχει  παραδραμεῖν.   τῆς γὰρ Περσίδος οὔσης αὐλωνοειδοῦς
[19, 75]   ἐφ´ τοὺς μὲν στρατιώτας  παραδώσει   πάντας Ἀντιγόνῳ, τὰς δ´ Ἑλληνίδας
[19, 50]   συνεπιλήψεσθαι τὴν Ἀμφίπολιν οὐκ ἔφη  παραδώσειν.   ἐπεὶ δὲ ἔγραψε πρὸς αὐτὸν
[19, 103]   Ἀγαθοκλέους τῶν πολιτικῶν τινες ἐπηγγείλαντο  παραδώσειν,   ἐφ´ ὅτῳ τὴν αὐτονομίαν δοθῆναι
[19, 63]   ἐπεκαλέσαντο τὸν Πολυπέρχοντος Ἀλέξανδρον, ἐπαγγελλόμενοι  παραδώσειν   τὴν πόλιν. τοῦ δ´ Ἀλεξάνδρου
[19, 65]   λαβὼν παρ´ αὐτῶν τριάκοντα τάλαντα  παραδώσειν   τὸν τόπον. δόντων δὲ τῶν
[19, 1]   τὰ συνεχῆ τοῖς προειρημένοις προσθήσομεν,  παραθέντες   πρότερον τοὺς οἰκείους τῇ γραφῇ
[19, 0]   Εὐμενῆ καὶ τοὺς σατράπας ἐν  Παραιτάκοις.   ιʹ Ἀποχώρησις Ἀντιγόνου μετὰ τῆς
[19, 34]   ταφῆς γενόμενος ἀνέζευξεν ἐκ τῶν  Παραιτάκων   εἰς τὴν Γαβηνήν, οὖσαν ἀκέραιον
[19, 66]   οὖσαν ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως διεζεῦχθαι.  παρακαλέσαντες   δ´ ἀλλήλους ἀντέχεσθαι τῆς αὐτονομίας
[19, 81]   ἀνίκητοι. δ´ οὖν Δημήτριος  παρακαλέσας   τὰ πλήθη τοῖς οἰκείοις λόγοις
[19, 70]   δὲ πλεύσας εἰς Τάραντα καὶ  παρακαλέσας   τὸν δῆμον συνελευθεροῦν Συρακοσίους, ἔπεισε
[19, 86]   αὐτὸν εὐδαιμονίαν. διὸ καὶ τότε  παρακαλοῦντος   αὐτὸν Σελεύκου δοῦναι στρατιώτας τοὺς
[19, 77]   καὶ παρὰ Λυσιμάχου πρεσβευτῶν καὶ  παρακαλούντων   μηδὲν ποιεῖν μήτε κατ´ αὐτοῦ
[19, 79]   πρεσβευτῶν ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ  παρακαλούντων   παύσασθαι τῆς φιλοτιμίας τούτους μὲν
[19, 93]   περὶ τοῦ γενομένου κατορθώματος, {καὶ}  παρακαλῶν   αὐτὸν δύναμιν ἀποστεῖλαι τὴν
[19, 100]   περὶ τῶν ἀεὶ συντελουμένων καὶ  παρακαλῶν   βοηθεῖν τὴν ταχίστην. δὲ
[19, 32]   νεκροὺς ἅμ´ ἡμέρᾳ θάψας καὶ  παρακατασχὼν   τὸν παρὰ τῶν πολεμίων ἥκοντα
[19, 69]   ἐλέφαντας δὲ πλείους τῶν τεσσαράκοντα.  παρακατέστησε   δ´ αὐτῷ καὶ συμβούλους τέσσαρας,
[19, 2]   καὶ τοὺς τηρήσοντας ἵνα τελευτήσῃ  παρακατέστησεν.   διελθουσῶν δέ τινων ἡμερῶν τὸ
[19, 41]   δὲ τοῖς μετ´ Εὐμενοῦς παρατασσομένοις  παρακελευσμὸς   καὶ βοὴ τὴν ταχίστην ἄγειν
[19, 2]   ἡλικίαν. ἑπταετοῦς δ´ ὄντος αὐτοῦ  παρακληθεὶς   Καρκῖνος ὑφ´ Ἡρακλείδου πρός
[19, 2]   γεννηθησομένου βρέφους. ὧν ἐπιμελῶς τὸ  παρακληθὲν   πραξάντων ἐξέπεσε χρησμὸς ὅτι μεγάλων
[19, 34]   τρὶς περιῆλθεν, αὐτὴ δὲ τἀνδρὶ  παρακλιθεῖσα   καὶ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς
[19, 64]   ἐπὶ Παμφυλίας ἐποιήσατο. ἐντεῦθεν δὲ  παρακομισθεὶς   εἰς Ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας, ὡς
[19, 19]   χαλεπὴ μὲν καὶ στενὴ καὶ  παράκρημνος   καὶ διὰ πολεμίας, ἔτι δὲ
[19, 0]   Σαμνίταις. ναʹ Ὡς Ἀγαθοκλῆς Μεσσηνίους  παρακρουσάμενος   τῆς πόλεως ἐκυρίευσεν. νβʹ Ὡς
[19, 72]   ἵππαρχον. οὗτοι δὲ τὰς δυνάμεις  παραλαβόντες   παρετάξαντο πρὸς τοὺς Σαμνίτας περὶ
[19, 6]   κοινῇ συμφερόντων διαλεξόμενος, ἐπειδὴ παρεγένοντο  παραλαβόντες   τῶν φίλων εἰς τεσσαράκοντα, προσποιηθεὶς
[19, 36]   τῶνδε τῶν καιρῶν. Κασάνδρου δὲ  παραλαβόντος   τὴν Ἤπειρον τῇ συμμαχίᾳ καὶ
[19, 23]   τὸ μὲν