HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ε  =  1157 formes différentes pour 3465 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[19, 0]   τοῦ βασιλέως ἅλωσις καὶ θάνατος.  εʹ   Ὡς Εὐμενὴς ἔχων τοὺς ἀργυράσπιδας
[19, 85]   πλείους ἱππεῖς τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν,  ἑάλωσαν   δ´ ὑπὲρ ὀκτακισχιλίους. οἱ δὲ
[19, 103]   νῆες ἀποσχισθεῖσαι περὶ τὴν Βρεττίαν  ἑάλωσαν   ὑπὸ τῶν Ἀγαθοκλέους στρατηγῶν καὶ
[19, 91]   καὶ πόρρωθεν προπαρασκευαζόμενος τοὺς συμπράξοντας,  ἐὰν   αὐτῷ δοθῇ καιρὸς ἀμφισβητεῖν ἡγεμονίας.
[19, 61]   τοῖς Μακεδόσι καὶ τὸ σύνολον  ἐὰν   μὴ πειθαρχῇ τῷ καθεσταμένῳ στρατηγῷ
[19, 61]   τὸν Κάσανδρον ἐψηφίσατο πολέμιον εἶναι,  ἐὰν   μὴ τάς τε πόλεις καθέλῃ
[19, 50]   τοῖς εἰωθόσι κακοπαθεῖν. ~τοῦ δ´  ἔαρος   ἀρχομένου καὶ τῆς ἐνδείας ἀεὶ
[19, 45]   δὲ τελευταῖος ἐπέπεσε μὲν  ἔαρος   ἀρχομένου, καταρραγέντων ἐξαίφνης μεγάλων ὄμβρων
[19, 100]   πολλῷ θρασυτέρους πεποίηκε τοὺς βαρβάρους  ἐάσας   ἀτιμωρήτους· δόξειν γὰρ αὐτοὺς τετευχέναι
[19, 11]   ὥς ποθ´ καιρὸς συνεχώρει,  ἑαυτὴν   δ´ ἀνακρεμάσασα τῇ ζώνῃ κατέστρεψε
[19, 2]   Ἀγαθοκλέα, τὴν ὁμωνυμίαν εἰς τὸν  ἑαυτῆς   ἀνενέγκασα πατέρα. παρ´ τρεφόμενος
[19, 34]   τῆς πυρᾶς, περιαιρουμένη τὸν κόσμον  ἑαυτῆς   διεδίδου τοῖς οἰκείοις καὶ φίλοις,
[19, 11]   τοιούτοις δὲ παρανομήμασι πληροῦσα τὸν  ἑαυτῆς   θυμὸν ταχὺ πολλοὺς τῶν Μακεδόνων
[19, 19]   κινδυνεύειν ἅμα καὶ πονεῖν, ἀδυνατοῦντας  ἑαυτοῖς   βοηθῆσαι. εἰς τοιαύτην δ´ ἀμηχανίαν
[19, 94]   τῇ λοιπῇ χώρᾳ σημεῖα καταλείπουσιν  ἑαυτοῖς   μὲν γιγνωσκόμενα, τοῖς δ´ ἄλλοις
[19, 9]   ἱμάτιον μεταλαβὼν ἀπῄει, τῶν πολλῶν  ἑαυτὸν   ἀποδείξας ἕνα. ταῦτα δ´ ἔπραττε
[19, 107]   καὶ πᾶσι τοῖς ταττομένοις ὑφ´  ἑαυτὸν   δεινὴν ἐνεποίησε κατάπληξιν. δόξας δ´
[19, 23]   ὄγκον καὶ τὸ πρόσχημα ταπεινώσας  ἑαυτὸν   εἰς ὕψος ἤγαγε καὶ προσδοκίαν
[19, 6]   τῶν φίλων εἰς τεσσαράκοντα, προσποιηθεὶς  ἑαυτὸν   ἐπιβουλεύεσθαι συνελάμβανεν ἅπαντας καὶ κατηγόρησε
[19, 42]   σατράπην, ὃς μετὰ τῶν περὶ  ἑαυτὸν   ἱππέων ἔξω τοῦ κονιορτοῦ διδοὺς
[19, 62]   καὶ πόλεις ἔχοντα τεταγμένας ὑφ´  ἑαυτὸν   οὐκ ὀλίγας. προαπεσταλκὼς δὲ τοῖς
[19, 103]   τὸν Ἀγαθοκλέα πᾶσαν ὑφ´  ἑαυτὸν   ποιήσασθαι Σικελίαν, αὐτὸς δὲ προσδεξάμενος
[19, 42]   ἱππέων ἔξω τοῦ κονιορτοῦ διδοὺς  ἑαυτὸν   συνεπεσπάσατο καὶ τῶν ἄλλων εἰς
[19, 57]   ἐποίουν· Ἀντίγονος δὲ ὁρῶν ἐφ´  ἑαυτὸν   συνεστηκότας πολλοὺς καὶ μεγάλους τοῖς
[19, 105]   εἶχεν ἐλπίδας καὶ τὴν ὑφ´  ἑαυτὸν   τεταγμένην χώραν εἶχεν ὡσανεί τινα
[19, 15]   ἔτρεφε τοὺς ἐκ τῆς ὑφ´  ἑαυτὸν   χώρας συνηκολουθηκότας. Εὐμενὴς μὲν οὖν
[19, 15]   καὶ τὴν παρ´ Ἀλεξάνδρου προαγωγὴν  ἑαυτὸν   ᾤετο δεῖν ἔχειν τὴν τῶν
[19, 107]   Καρχηδονίων δυνάμεις ὁρῶν ὑπερεχούσας τῶν  ἑαυτοῦ   διέλαβε τῶν τε φρουρίων οὐκ
[19, 37]   τῆς Μηδίας καὶ θεωρῶν τὴν  ἑαυτοῦ   δύναμιν ἀσθενεστέραν οὖσαν τῆς τῶν
[19, 109]   δ´ Ἀμίλκας ὁρῶν κατισχυομένους τοὺς  ἑαυτοῦ   καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀεὶ πλείους
[19, 5]   ὄψιν· τούτῳ δὲ δοὺς τὴν  ἑαυτοῦ   πανοπλίαν καὶ τὸν ἵππον, ἔτι
[19, 0]   Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου, ἐπώνυμον δ´  ἑαυτοῦ   πόλιν ἔκτισεν ἐπὶ τῆς Παλλήνης.
[19, 61]   Μακεδόνων κατῴκισεν εἰς τὴν ὁμώνυμον  ἑαυτοῦ   πόλιν καὶ Θήβας ἀνέστησε τὰς
[19, 94]   γὰρ τὸ ἔθνος τοῦτο τῶν  ἑαυτοῦ   πραγμάτων ἀλλότριον εἶναι, προεχειρίσατο τῶν
[19, 87]   Κόρινθον, ἐπειδὴ Πτολεμαῖον ἑώρα μᾶλλον  ἑαυτοῦ   προαγόμενον καὶ τῶν κατὰ τὴν
[19, 96]   τοῦτο δ´ ἔπραττε κρύπτων τὴν  ἑαυτοῦ   προαίρεσιν καὶ βουλόμενος ὑπαγαγέσθαι τοὺς
[19, 105]   πατρῴαν βασιλείαν παραδοῦναι, φοβηθεὶς ὑπὲρ  ἑαυτοῦ   προσέταξε Γλαυκίᾳ τῷ προεστηκότι τῆς
[19, 9]   τῶν ἠτυχηκότων ἐβόων μὴ καταλιπεῖν  ἑαυτούς,   ἀλλὰ προσδέξασθαι τὴν τῶν ὅλων
[19, 84]   καὶ χωρὶς τῶν ὅπλων διασώζειν  ἑαυτοὺς   ἐλαφρούς. παραλλάσσοντος δὲ αὐτοῦ Γάζαν
[19, 43]   συντελοῦντος οἱ Μακεδόνες εἰς πλινθίον  ἑαυτοὺς   ποιήσαντες ἀσφαλῶς ἀπεχώρησαν ἐπὶ τὸν
[19, 96]   αὐτοὶ δὲ συνταξάμενοι τὰ περὶ  ἑαυτοὺς   προσηκόντως ἐκαραδόκουν τὸ ἀποβησόμενον.
[19, 24]   τρόπῳ τοὺς μὲν ἄλλους καταπληξάμενος,  ἑαυτῷ   δ´ ὄγκον καὶ πρόσχημα μέγα
[19, 25]   ἀξιῶν Εὐμενεῖ μὲν μὴ προσέχειν,  ἑαυτῷ   δὲ πιστεύειν· συγχωρήσειν γὰρ ἔφη
[19, 24]   καὶ μεγάλαις ἐπαγγελίαις προσαγαγόμενος εὔνουν  ἑαυτῷ   καὶ πρόθυμον κατεσκεύασεν εἰς τὸ
[19, 5]   στρατηγοῦ τῶν παίδων ἐξελέξατο τὸν  ἑαυτῷ   μάλιστα ἐοικότα καὶ κατὰ τὸ
[19, 38]   προάγειν τοὺς ἐναντίους, προσέταξεν ἀκολουθεῖν  ἑαυτῷ   πάντας τοὺς ἡγεμόνας μετὰ τῶν
[19, 95]   κατορθώσαντες ἐξ ὑστέρου διὰ τὴν  ἑαυτῶν   ἀβουλίαν τοῦτον τὸν τρόπον ἐσφάλησαν·
[19, 96]   μὲν περὶ Ἀθήναιον κατηγόρουν, ὑπὲρ  ἑαυτῶν   δὲ ἀπελογοῦντο. δ´ Ἀντίγονος
[19, 38]   τούτου δὲ γενομένου τὴν μὲν  ἑαυτῶν   δύναμιν ῥᾳδίως ἀθροισθήσεσθαι, τοὺς δὲ
[19, 16]   τῶν τρισχιλίων, οἳ στρατηγὸν ἐξ  ἑαυτῶν   καταστήσαντες περιεστρατοπέδευσαν τὸ χωρίον. παραδόξως
[19, 43]   εὐχειρίαις καὶ ῥώμαις ὑπερεῖχον ὥσθ´  ἑαυτῶν   μὲν ἀποβαλεῖν μηθένα, τῶν δ´
[19, 61]   στρατιώταις συνεχώρησεν ἀπελθεῖν ἔχουσι τὰ  ἑαυτῶν,   τὴν δὲ πόλιν δι´ ὁμολογίας
[19, 36]   ἀφ´ οὗ Νεοπτόλεμος Ἀχιλλέως  ἐβασίλευσε   τῆς χώρας· ἀεὶ γὰρ παῖς
[19, 77]   ὀλυμπιὰς κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν  ἑβδόμη   πρὸς ταῖς ἑκατὸν καὶ δέκα,
[19, 85]   περὶ μέσας νύκτας, διελθὼν σταδίους  ἑβδομήκοντα   καὶ διακοσίους. ἐντεῦθεν δὲ κήρυκα
[19, 38]   σημεῖα θέμενος περιέλαβεν ὡς ἂν  ἑβδομήκοντα   σταδίων περιφέρειαν. διελὼν δὲ τόπους
[19, 41]   οἱ πλείους μὲν περὶ τὰ  ἑβδομήκοντα,   τινὲς δὲ καὶ πρεσβύτεροι, πάντες
[19, 31]   δημαγωγίας βεβαίως ἔχων τὴν ἡγεμονίαν  ἐβιάσατο   μὲν τὸ πλῆθος ἐπὶ τῶν
[19, 91]   οὓς μὲν ἔπεισεν, οὓς δ´  ἐβιάσατο   συστρατεύειν αὐτῷ. ὡς δ´ εἰς
[19, 73]   καὶ τῶν πολεμίων ἀνελὼν παμπληθεῖς  ἐβιάσατο   τοὺς βαρβάρους. ἐπιφανεὶς δὲ καὶ
[19, 4]   περὶ τὸν Ἡρακλείδην καὶ Σώστρατον  ἐβοήθησεν.   ἔπειτα τῆς ἐν Συρακούσσαις δυναστείας
[19, 108]   ἐπιφανέστατοι τὴν παρεμβολὴν ὁρῶντες ἁλισκομένην  ἐβοήθουν,   οἵ τε περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα
[19, 4]   δὲ τὰς τάξεις διχῇ ταχέως  ἐβοήθουν,   συντρέχοντες πρὸς τὸν ἦχον τῶν
[19, 48]   δὲ μετὰ τῶν φίλων συνεδρεύσας  ἐβουλεύετο   περὶ τῶν σατραπειῶν. τὴν μὲν
[19, 93]   συναγαγὼν τοὺς ἡγεμόνας καὶ φίλους  ἐβουλεύετο   πότερον συμφέρει μένειν καὶ ἀγωνίζεσθαι
[19, 44]   Εὐμενῆ δὲ παραδοὺς εἰς φυλακὴν  ἐβουλεύετο   πῶς αὐτῷ χρηστέον εἴη. ἔσπευδε
[19, 16]   καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἔχοντος  ἐβουλεύοντο   πότερον χρὴ μένειν καὶ χρῆσθαι
[19, 38]   καταπλαγέντες καὶ τῆς ὁδοιπορίας ἐπισχόντες  ἐβουλεύοντο   πῶς χρηστέον τοῖς προσηγγελμένοις· ἦν
[19, 43]   Εὐμενῆ περὶ λύχνων ἁφὰς συνελθόντες  ἐβουλεύοντο   τί χρὴ πράττειν. οἱ μὲν
[19, 9]   οἱ διαπεφορηκότες τὰ τῶν ἠτυχηκότων  ἐβόων   μὴ καταλιπεῖν ἑαυτούς, ἀλλὰ προσδέξασθαι
[19, 67]   Ἰλλυρίδα προελθὼν καὶ διαβὰς τὸν  Ἕβρον   ποταμὸν παρετάξατο πρὸς Γλαυκίαν τὸν
[19, 34]   τὴν ἀρετὴν αὐτῆς. ὡς δὲ  ἐγγὺς   ἐγενήθη τῆς πυρᾶς, περιαιρουμένη τὸν
[19, 79]   ἐλαφυροπώλησεν. ἐπόρθησε δὲ καὶ τὴν  ἐγγὺς   χώραν καὶ τὸ στρατόπεδον ὠφελείας
[19, 60]   προῆγεν ἐπὶ Ἰωνίας καὶ Λυδίας·  ἐγεγράφει   γὰρ Ἀντίγονος αὐτῷ βοηθεῖν τῇ
[19, 107]   εἶναι τὰς τῶν πολεμίων δυνάμεις.  ἐγένετο   δ´ αὐτῷ περὶ τοῦτον τὸν
[19, 88]   ταῦτα Δεινίου βοηθήσαντος τοῖς ἐλαττουμένοις  ἐγένετο   δευτέρα μάχη, καθ´ ἣν οἱ
[19, 109]   μὲν μάχη ταχὺ παλίντροπος  ἐγένετο,   ἔφευγον δ´ οἱ μὲν εἰς
[19, 45]   ἐχούσης, δὲ δεύτερος μείζων  ἐγένετο   καὶ πλείω σώματα διέφθειρεν.
[19, 0]   τῶν Θηβαίων καὶ ποσάκις ἀνάστατος  ἐγένετο.   κγʹ Περὶ τῶν πραχθέντων Κασάνδρῳ
[19, 76]   ἡμέρας ἐκταξάντων ἀμφοτέρων τὰς δυνάμεις  ἐγένετο   μάχη καρτερὰ καὶ συχνοὶ παρ´
[19, 104]   καὶ Δημόφιλον μετὰ στρατιωτῶν πεντακισχιλίων  ἐγένετο   μάχη πρὸς τοὺς φυγάδας, ὧν
[19, 87]   προαγωγὴν Πτολεμαίου τοῦτον τὸν τρόπον  ἐγένετο   προδότης τῆς πρὸς Ἀντίγονον φιλίας.
[19, 3]   πρῶτον δαψιλῶς ἅπαντα χορηγῶν αἴτιος  ἐγένετο   σύμμετρον αὐτὸν οὐσίαν συλλέξασθαι, μετὰ
[19, 30]   διαγωνίζεσθαι. ~Ἐπεὶ δὲ σύνεγγυς ἀλλήλων  ἐγένετο   τὰ στρατόπεδα καὶ τὸ σύσσημον
[19, 2]   Ἀγαθοκλῆς δ´ Συρακόσιος τύραννος  ἐγένετο   τῆς πόλεως. ἕνεκα δὲ τοῦ
[19, 84]   τοῦ τείχους πόλις ὑποχείριος  ἐγένετο   τοῖς περὶ Πτολεμαῖον. ~Τῆς δὲ
[19, 45]   κατοικούντων ἀπολέσθαι βοήθειά τις αὐτόματος  ἐγένετο·   τοῦ γὰρ τείχους ῥαγέντος ἐπὶ
[19, 88]   εἶχε δυνάμεως ἀναζεύξας, ἐπειδὴ πλησίον  ἐγένετο   τῶν πολεμίων, ἀνέμενε τὴν τῶν
[19, 0]   ἀφορμῶν αἷς χρησάμενος Ἀγαθοκλῆς τύραννος  ἐγένετο   τῶν Συρακουσίων. βʹ Ὡς οἱ
[19, 34]   ἀρετὴν αὐτῆς. ὡς δὲ ἐγγὺς  ἐγενήθη   τῆς πυρᾶς, περιαιρουμένη τὸν κόσμον
[19, 12]   ὃν καιρὸν δευτέρα διαίρεσις  ἐγενήθη   τῶν σατραπειῶν ἐν Τριπαραδείσῳ. οἱ
[19, 31]   δ´ ὀλίγοι παντελῶς, τραυματίαι δ´  ἐγένοντο   πλείους τῶν ἐννακοσίων. ~Ὁ δ´
[19, 31]   δὲ πεντήκοντα τέσσαρες, τραυματίαι δ´  ἐγένοντο   πλείους τῶν τετρακισχιλίων· τῶν δ´
[19, 72]   τέλος δὲ ἐπὶ τοῦ προτερήματος  ἐγένοντο   Ῥωμαῖοι. μετὰ δὲ τὴν μάχην
[19, 3]   οὐσίαν καταλιπόντος τῇ γυναικὶ ταύτην  ἔγημε   καὶ τῶν πλουσιωτάτων εἷς ἠριθμεῖτο.
[19, 52]   Μακεδόνων βασιλείαν. διὸ καὶ Θεσσαλονίκην  ἔγημε,   τὴν Φιλίππου μὲν θυγατέρα, Ἀλεξάνδρου
[19, 0]   θάνατος. ιθʹ Ὡς Κάσανδρος Θεσσαλονίκην  ἔγημε   τὴν Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου, ἐπώνυμον
[19, 61]   ἔλεγεν ὡς Θεσσαλονίκην μὲν βιασάμενος  ἔγημεν,   φανερῶς δὲ ἐξιδιάζεται τὴν Μακεδόνων
[19, 58]   τοσοῦτο γὰρ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν  ἐγίνετο   δαπάνημα. αὐτὸς δὲ πανταχόθεν ἀθροίσας
[19, 4]   τοῖς περὶ τὸν Σώστρατον φυγάσιν  ἐγίνοντο   κίνδυνοι συνεχεῖς καὶ παρατάξεις ἁδρῶν
[19, 101]   τὸν πρὸς Σαμνίτας πόλεμον συνεχεῖς  ἐγίνοντο   προνομαὶ τῆς χώρας καὶ πολιορκίαι
[19, 41]   παρὰ μὲν τοῖς περὶ Ἀντίγονον  ἐγίνοντο   φωναὶ δυσχερεῖς, ὅτι συναναγκάζοιντο πρὸς
[19, 71]   ἐπὶ τὸ δεῖπνον παραλαβὼν ἐδολοφόνησεν,  ἐγκαλέσαι   μὲν ἁπλῶς οὐδ´ ὁτιοῦν ἔχων,
[19, 87]   τὴν Ἑλλάδα πραγμάτων πιστευόμενον ἁπάντων,  ἐγκαλέσας   Ἀντιγόνῳ περὶ τούτων τὰς μὲν
[19, 1]   μιαιφονῶν καὶ δι´ ὀλίγους τῶν  ἐγκαλουμένων   τοὺς πολλοὺς καὶ μηδ´ ὁτιοῦν
[19, 61]   ἔνδειαν δὲ δεινὴν ἀγαγὼν τοὺς  ἐγκατακεκλεισμένους   τοῖς μὲν παρὰ Πτολεμαίου στρατιώταις
[19, 79]   Κιλικίας Μάλον εἷλε καὶ τοὺς  ἐγκαταληφθέντας   ἐλαφυροπώλησεν. ἐπόρθησε δὲ καὶ τὴν
[19, 43]   στρατιωτῶν οἱ πλεῖστοι, τὸν στρατηγὸν  ἐγκαταλιπόντες,   τῆς ἰδίας ἀσφαλείας μόνον ἐφρόντισαν.
[19, 67]   Ἐπιδαμνίων πόλιν προσαγαγόμενος καὶ φρουρὰν  ἐγκαταστήσας   ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν. ~ἀπαλλαγέντος δὲ
[19, 95]   τὴν πέτραν. εὐθὺς δὲ τῶν  ἐγκατειλημμένων   οὓς μὲν ἀνῄρουν, οὓς δ´
[19, 9]   εἶχεν, εἶτα τοῦ πλήθους βιαιότερον  ἐγκειμένου   προσδέξασθαι μὲν ἔφησε τὴν στρατηγίαν,
[19, 8]   τετρακισχιλίων ἀνῃρέθησαν αὐθημερόν, τοῦτο μόνον  ἐγκληθέντες   ὅτι χαριέστεροι τῶν ἄλλων ἦσαν.
[19, 81]   ὅταν ἐκ πολλῶν προφάσεων ἓν  ἔγκλημα   πρὸς ἕνα καιρὸν ἀθροίζηται· τὸ
[19, 81]   σιωπὴν παρείχοντο. οὔτε γὰρ στρατιωτικὸν  ἔγκλημα   ὑπῆρχε περὶ αὐτὸν οὔτε πολιτικόν,
[19, 45]   οὔσης τῆς Ῥόδου καὶ τὰς  ἐγκλίσεις   τῶν ὑδάτων κατὰ τὸ πλεῖστον
[19, 102]   αἰχμαλώτων καὶ τῆς ἄλλης λείας  ἐγκρατὴς   γενόμενος ἠξίου τοὺς Μεσσηνίους βούλεσθαι
[19, 72]   τὰ χωρία. ταχὺ δὲ πολλῶν  ἐγκρατὴς   γενόμενος ἰσχυρὰν κατεσκευάσατο τὴν δυναστείαν·
[19, 34]   νεωτέρα μὲν ἀπεφαίνετο τὴν ἑτέραν  ἔγκυον   εἶναι καὶ διὰ τοῦτο μὴ
[19, 34]   μαιεύεσθαι δυναμένων γνόντες τὴν πρεσβυτέραν  ἔγκυον   οὖσαν προέκριναν τὴν νεωτέραν. οὗ
[19, 2]   τινὶ γυναικὶ καὶ ποιήσας αὐτὴν  ἔγκυον   συνεχῶς κατὰ τοὺς ὕπνους ἐταράττετο.
[19, 33]   ἀνδράσιν αἱ γυναῖκες πλὴν τῶν  ἐγκύων   τῶν ἐχουσῶν τέκνα· τὴν
[19, 3]   συνεστρατεύετο δ´ αὐτοῖς καὶ Ἀγαθοκλῆς,  ἐγνωσμένος   ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ τεταγμένος
[19, 105]   ἐποιήσαντο πρὸς Ἀντίγονον καὶ συνθήκας  ἔγραψαν.   ἐν δὲ ταύταις ἦν Κάσανδρον
[19, 46]   ἱκανὴν τὴν παρέξουσαν τὴν ἀσφάλειαν.  ἔγραψε   δὲ καὶ πρὸς αὐτὸν ἐπιστολήν,
[19, 68]   ἔχῃ διαβαίνειν εἰς τὴν Εὐρώπην.  ἔγραψε   δὲ καὶ πρὸς Δημήτριον τὸν
[19, 93]   παρεμβολῆς ποιησάμενος ἕλη καὶ λίμνας.  ἔγραψε   δὲ καὶ πρὸς τὸν πατέρα
[19, 61]   κατασκαφείσας. συναγανακτούντων δὲ τῶν ὄχλων  ἔγραψε   δόγμα καθ´ τὸν Κάσανδρον
[19, 62]   περὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας  ἔγραψε   καὶ αὐτὸς τὰ παραπλήσια, βουλόμενος
[19, 50]   οὐκ ἔφη παραδώσειν. ἐπεὶ δὲ  ἔγραψε   πρὸς αὐτὸν Ὀλυμπιὰς ἀπαιτοῦσα τὴν
[19, 92]   τόπων· περί τε τῶν διῳκημένων  ἔγραψε   πρὸς Πτολεμαῖον καὶ τοὺς ἄλλους
[19, 38]   πολλὴν φλόγα ποιεῖν ὡς ἂν  ἐγρηγορότων   ἔτι καὶ πρὸς θεραπείαν καὶ
[19, 9]   ἂν βουληθέντας ἄλλῳ τὴν στρατηγίαν  ἐγχειρίσαι.   εὐθὺ γοῦν οἱ διαπεφορηκότες τὰ
[19, 4]   τάξει καὶ πολλαῖς καὶ παραβόλοις  ἐγχειρῶν   πράξεσιν εἰς ὑποψίαν ἦλθε καινοτομεῖν.
[19, 53]   τοὺς οὖν τότε κατοικήσαντας ὕστερον  Ἐγχελεῖς   καταπολεμήσαντες ἐξέβαλον, ὅτε δὴ συνέβη
[19, 48]   τὴν σατραπείαν αὐτοῦ. τῶν δὲ  ἐγχωρίαν   ἀγανακτούντων, ἑνὸς δὲ τῶν ἐπιφανεστάτων
[19, 19]   ἀβοηθήτοις κινδύνοις περιέπιπτον. οἱ γὰρ  ἐγχώριοι   τῶν τόπων ἔμπειροι καθεστῶτες καὶ
[19, 14]   μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρὰ τοῖς  ἐγχωρίοις.   δι´ ἃς αἰτίας φασὶ καὶ
[19, 48]   ἐκβαλεῖν, εὖ τὰ πρὸς τοὺς  ἐγχωρίους   πεπολιτευμένους καὶ πολλοὺς ἔχοντας συναγωνιστάς.
[19, 16]   χωρὶς δὲ τούτων ἐκ τῶν  ἐγχωρίων   ἄλλοι παντοδαποὶ πλείους τῶν τρισχιλίων,
[19, 91]   Βαβυλωνίαν ἐνέβαλεν, οἱ πλείους τῶν  ἐγχωρίων   ἀπήντων καὶ προστιθέμενοι πᾶν ἔφασαν
[19, 55]   ἀπέλιπε σατράπην Ἀσπίσαν, ἕνα τῶν  ἐγχωρίων,   αὐτὸς δὲ τὰ χρήματα πάντα
[19, 21]   ἣν μεταπεμπόμενος Πευκέστης παρὰ τῶν  ἐγχωρίων   διεδίδου δαψιλῆ τοῖς στρατιώταις, ἐκκαλούμενος
[19, 17]   ἐφειστήκεισαν οἱ μέγιστον φθεγγόμενοι τῶν  ἐγχωρίων·   διῃρημένων γὰρ τῶν τόπων εἰς
[19, 13]   Μακεδόνας, εἰσηγησαμένου δέ τινος τῶν  ἐγχωρίων   ἐπεβάλετό τινα τόπον ἀνακαθαίρειν, δι´
[19, 48]   Περσίδα, τιμῆς μὲν ὑπὸ τῶν  ἐγχωρίων   ἠξιώθη βασιλικῆς ὡς ἂν κύριος
[19, 39]   ἔρημον καὶ πυθόμενος παρὰ τῶν  ἐγχωρίων   σχεδὸν τὴν μὲν ἄλλην δύναμιν
[19, 2]   ὑπὸ Καρχηδονίους. ἐμπλακεὶς δὲ τῶν  ἐγχωρίων   τινὶ γυναικὶ καὶ ποιήσας αὐτὴν
[19, 2]   ἔφη τοῖς πραχθεῖσι καὶ συνεχῶς  ἐδάκρυεν.   εἶθ´ μὲν γνοῦσα τὴν
[19, 33]   ὧν ἐνίας προσχρωσθείσας μόνον τοῖς  ἐδέσμασιν   ποτηρίοις ἐπιφέρειν τὴν ἀπώλειαν.
[19, 68]   δ´ αὐτῶν τήν τε χώραν  ἐδῄωσε   καὶ τὴν πόλιν περιχαρακώσας ἐπολιόρκει.
[19, 63]   τὸ μὲν πρῶτον Κεγχρεὰς ἐκπολιορκήσας  ἐδῄωσε   τὴν χώραν τῶν Κορινθίων, μετὰ
[19, 2]   Συρακούσσας πανοίκιος· πένης δ´ ὢν  ἐδίδαξε   τὸν Ἀγαθοκλέα τὴν κεραμευτικὴν τέχνην
[19, 95]   μαθόντες τὰ γεγονότα κατὰ σπουδὴν  ἐδίωκον   τοὺς Ἕλληνας. τῶν δὲ περὶ
[19, 73]   ἀνελὼν τούτων μὲν τοὺς ὑπολειφθέντας  ἐδίωξεν   ἐκτὸς τῶν ὅρων, τὴν δὲ
[19, 31]   ἵππων φρυαγμὸς ἐν χερσὶν  ἐδόκει   πᾶσιν εἶναι τοῖς ἀντιτεταγμένοις. ὡς
[19, 24]   βασιλεῦσι. λαβὼν δὲ παρ´ ὧν  ἐδόκει   συμφέρειν ἡγεμόνων τετρακόσια τάλαντα τοὺς
[19, 71]   ἀφηγησάμενον, ἐπὶ τὸ δεῖπνον παραλαβὼν  ἐδολοφόνησεν,   ἐγκαλέσαι μὲν ἁπλῶς οὐδ´ ὁτιοῦν
[19, 106]   δυνάμεσιν ὑπερέχοντα τῶν σφετέρων στρατιωτῶν  ἔδοξαν   ἐνεργέστερον ἅψασθαι τοῦ πολέμου. εὐθὺς
[19, 77]   κατὰ Κασάνδρου τοῖς μὲν Βυζαντίοις  ἔδοξε   μένειν ἐφ´ ἡσυχίας καὶ τηρεῖν
[19, 79]   τὴν πόλιν διοικήσας ὥς ποτ´  ἔδοξεν   αὐτῷ συμφέρειν ἐπανῆλθεν εἰς τὴν
[19, 62]   συνήδρευσαν βουλευόμενοι τί χρὴ πράττειν.  ἔδοξεν   οὖν αὐτοῖς Πολύκλειτον μετὰ πεντήκοντα
[19, 53]   ποιητής φησιν οἳ πρῶτοι Θήβης  ἕδος   ἔκτισαν ἑπταπύλοιο» τὸ δεύτερον οἱ
[19, 9]   αὐτοκράτωρ καὶ τὸ λοιπὸν φανερῶς  ἐδυνάστευε   καὶ τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο,
[19, 67]   δὲ τὰ κατὰ τὴν πόλιν  ἐδυνάστευε   τῶν Σικυωνίων, ἔχουσα πολλοὺς στρατιώτας
[19, 3]   διαβολαῖς οἱ μὲν περὶ Σώστρατον  ἐδυνάστευσαν   τῆς πατρίδος μετὰ τὴν ἐκ
[19, 104]   τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ὧν ἡμεῖς  ἐδυνήθημεν   ἐφικέσθαι. ~Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι
[19, 106]   τῶν παρ´ αὐτοῖς ἐπιφανεστάτων Ἀμίλκαν  ἔδωκαν   αὐτῷ τῶν μὲν πολιτικῶν στρατιωτῶν
[19, 15]   καταγαγόντι τοὺς ἐκ τῆς Ἰνδικῆς  ἔδωκε   διακόσια τάλαντα, τῷ μὲν λόγῳ
[19, 63]   εἰς τὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν  ἔδωκε   τὴν ἐξουσίαν τοῖς πολίταις
[19, 100]   ἀκροπόλεις. ὧν τὴν ἑτέραν ἑλὼν  ἔδωκε   τοῖς ἰδίοις στρατιώταις εἰς διαρπαγήν·
[19, 29]   πολὺ ἐλάττους τῶν ὀκτακισχιλίων, οὓς  ἔδωκεν   Ἀντίπατρος καθ´ ὃν καιρὸν ἐπιμελητὴς
[19, 2]   διόπερ ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς παιδοποιίας  ἔδωκεν   ἐντολὰς Καρχηδονίοις τισὶ θεωροῖς ἀναγομένοις
[19, 17]   δὲ καὶ παρὰ τούτων στρατιώτας  ἔζευξε   πλοίοις τὸν Τίγριν ποταμὸν καὶ
[19, 96]   τινὸς ἀνδρῶν περιγενέσθαι νομάδα βίον  ἐζηλωκότων   καὶ καταφυγὴν ἀπρόσιτον ἐχόντων τὴν
[19, 9]   οὔτε δορυφόρους εἶχεν οὔτε δυσεντευξίαν  ἐζήλωσεν,   ἅπερ εἰώθασι ποιεῖν σχεδὸν ἅπαντες
[19, 47]   μὲν αὐτῶν ἀνῃρέθησαν, οἱ δ´  ἐζωγρήθησαν.   τῶν δὲ ἡγεμόνων Μελέαγρος καὶ
[19, 68]   κοιμωμένους αὐτόν τε τὸν Εὐπόλεμον  ἐζώγρησε   καὶ τοὺς στρατιώτας συνηνάγκασε παραδοῦναι
[19, 93]   ἐκυρίευσεν καὶ αὐτὸν τὸν στρατηγὸν  ἐζώγρησε.   τηλικούτου δ´ εὐτυχήματος γεγενημένου τὴν
[19, 74]   μὲν ἀνεῖλεν, οὐκ ὀλίγους δ´  ἐζώγρησεν,   ἐν οἷς συνέβαινεν εἶναι καὶ
[19, 101]   πρὸς τὴν Ῥώμην τοὺς ἐπιφανεστάτους  ἐζώγρησεν.   τούτους δὲ τὸν ἀριθμὸν ὄντας
[19, 95]   οὓς μὲν ἀνῄρουν, οὓς δ´  ἐζώγρουν,   ἐνίους δὲ τραυματίας ἀπέλιπον καὶ
[19, 2]   Ἀγαθοκλέα παίζοντα μετά τινων ἡλικιωτῶν  ἐθαύμαζε   τό τε κάλλος καὶ τὴν
[19, 52]   δὲ Κύνναν, ἣν ἀνεῖλεν Ἀλκέτας,  ἔθαψεν   ἐν Αἰγαιαῖς, καθάπερ ἔθος ἦν
[19, 33]   τὰς ἄλλας τῶν ἀδικημάτων, νόμον  ἔθεσαν   ὅπως συγκατακαίωνται τοῖς τετελευτηκόσιν ἀνδράσιν
[19, 1]   περὶ τῆς Πεισιστράτου τυραννίδος προλέγων  ἔθηκε   τόδε τὸ ἐλεγεῖον ἀνδρῶν ἐκ
[19, 108]   μέλλον ἔσεσθαι παρὰ τὸν ποταμὸν  ἔθηκεν   ἐνέδραν ἀνδρῶν ἐπιλέκτων ταῖς ἀρεταῖς.
[19, 27]   Μακεδονικά, παντοδαποὶ δ´ ὄντες τοῖς  ἔθνεσιν,   εἰς πεντακισχιλίους. ~Μετὰ δὲ τούτους
[19, 57]   τοῦ φυομένου πολέμου τά τ´  ἔθνη   καὶ πόλεις καὶ δυνάστας προσεκαλεῖτο
[19, 0]   τῶν νομίμων οἷς χρᾶται τὰ  ἔθνη   τῶν Ἀράβων. μηʹ Περὶ τῆς
[19, 51]   Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου πρὸς ἅπαν  ἔθνος   εὐεργεσιῶν ἀναμιμνησκόμενον μετανοήσῃ, διακοσίους τῶν
[19, 52]   οἰκείως ἔχων πρὸς τοῦτο τὸ  ἔθνος.   ~Κάσανδρος δὲ συστησάμενος ἱκανὴν δύναμιν
[19, 94]   καλουμένων Ναβαταίων. κρίνας γὰρ τὸ  ἔθνος   τοῦτο τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων ἀλλότριον
[19, 14]   νομίζοντα κατὰ πάνθ´ ἕξειν τὸ  ἔθνος   ὑπήκοον. εἶχε δὲ τότε Πέρσας
[19, 53]   τῶν Θηβαίων τοῦ παρ´ αὐτῶν  ἔθνους   προστάντων, μετὰ δὲ ταῦτα τῆς
[19, 105]   τὸ λοιπὸν ἕκαστος τῶν κρατούντων  ἐθνῶν   πόλεων βασιλικὰς εἶχεν ἐλπίδας
[19, 101]   μαχιμώτατα τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν  ἐθνῶν   περὶ ἡγεμονίας φιλοτιμούμενα παντοίους συνίσταντο
[19, 72]   ὁρμητηρίῳ χρώμενοι κατὰ τῶν πλησίον  ἐθνῶν.   ~Τῶν δὲ κατὰ τοῦτον τὸν
[19, 94]   οὐκ ὀλίγων δ´ ὄντων Ἀραβικῶν  ἐθνῶν   τῶν τὴν ἔρημον ἐπινεμόντων οὗτοι
[19, 19]   δὲ διὰ τῶν Κοσσαίων  ἐθνῶν   χαλεπὴ μὲν καὶ στενὴ καὶ
[19, 52]   Ἀλκέτας, ἔθαψεν ἐν Αἰγαιαῖς, καθάπερ  ἔθος   ἦν τοῖς βασιλεῦσι. τιμήσας δὲ
[19, 76]   μετ´ αὐτοῦ κατὰ τὸ πάτριον  ἔθος   Μάνιον Φούλβιον ἵππαρχον. τούτων δὲ
[19, 101]   ῥαβδίσας ἐπελέκησε κατὰ τὸ πάτριον  ἔθος.   μετ´ ὀλίγον δὲ ἐμβαλὼν εἰς
[19, 57]   γὰρ αὐτοὺς κεκοινωνηκέναι τοῦ πολέμου.  εἰ   δὲ μηδὲν τούτων ποιήσει, συστάντες
[19, 23]   εἰς τηλικούτους περιέστησε κινδύνους ὥστε,  εἰ   μὴ λαθὼν διέδρα, θανάτῳ περιέπεσεν
[19, 55]   τῶν Χαλδαίων καὶ προλεγόντων ὡς,  εἰ   τὸν Σέλευκον ἐκ τῶν χειρῶν
[19, 48]   πατέρα τὴν ἐν Παροπανισάδαις σατραπείαν  εἴασεν   ἔχειν, καθὰ καὶ πρότερον εἶχεν·
[19, 48]   σατραπειῶν. τὴν μὲν οὖν Καρμανίαν  εἴασεν   ἔχειν Τληπόλεμον καὶ τὴν Βακτριανὴν
[19, 62]   καὶ αὐτὸς τὰ παραπλήσια, βουλόμενος  εἰδέναι   τοὺς Ἕλληνας ὅτι φροντίζει τῆς
[19, 72]   παρασκευὴν ὅπλων καὶ βελῶν παντοδαπῶν,  εἰδὼς   τοὺς Καρχηδονίους ἐπιτετιμηκότας τῷ Ἀμίλκᾳ
[19, 9]   τὸν δημοτικὸν ὑποκρινόμενος καὶ σαφῶς  εἰδὼς   τοὺς πλείους τῶν ἐκκλησιαζόντων μετεσχηκότας
[19, 44]   φυλακὴν ἐβουλεύετο πῶς αὐτῷ χρηστέον  εἴη.   ἔσπευδε γὰρ ἔχειν μεθ´ αὑτοῦ
[19, 24]   τὴν ἀνάζευξιν ἐπὶ τῆς Περσίδος  εἴη   πεποιημένος. δὴ πυθόμενος καὶ
[19, 2]   τοῖς πραχθεῖσι καὶ συνεχῶς ἐδάκρυεν.  εἶθ´   μὲν γνοῦσα τὴν ὁρμὴν
[19, 84]   μηδένα ῥᾳδίως τολμᾶν προσάγειν τῶν  εἰκῇ   διωκόντων· τὸ γὰρ πεδίον εὐρύχωρον
[19, 2]   δὲ μήτηρ ἀνέθηκεν λιθίνην  εἰκόνα   τοῦ παιδὸς ἔν τινι τεμένει,
[19, 8]   τοὺς μὲν ἄνδρας καὶ πατέρας  εἰκὸς   ἦν πείσεσθαι γυναικῶν ὕβρεις καὶ
[19, 70]   συνελευθεροῦν Συρακοσίους, ἔπεισε ψηφίσασθαι ναυσὶν  εἴκοσι   βοηθεῖν· διὰ γὰρ τὴν συγγένειαν
[19, 55]   τῆς Βαβυλωνίας. ἐν ἡμέραις δ´  εἴκοσι   καὶ δυσὶν αὐτοῦ καταντήσαντος εἰς
[19, 75]   μὲν ἐκ Πελοποννήσου μετὰ νεῶν  εἴκοσι   καὶ στρατιωτῶν χιλίων, Μήδιος δ´
[19, 80]   ἓξ ἡμέραις ἀπὸ Μάλου σταθμοὺς  εἴκοσι   καὶ τέσσαρας, ὥστε διὰ τὴν
[19, 21]   βασίλειον, οὔσης τῆς ὁδοιπορίας ἡμερῶν  εἴκοσι   καὶ τεσσάρων, ἧς ἦν
[19, 98]   φανερὰν συμβαίνει γίνεσθαι πρὸ ἡμερῶν  εἴκοσι·   κύκλῳ γὰρ τῆς λίμνης ἐπὶ
[19, 68]   τὸν φρουροῦντα τὴν Μουνυχίαν, προστάττων  εἴκοσι   ναῦς εἰς Λῆμνον ἐκπέμψαι. ἀποστειλάντων
[19, 34]   μὲν τῆς οἰκουμένης πορευομένῳ σταθμοὺς  εἴκοσι   πέντε, διὰ δὲ τῆς ἐρήμου
[19, 38]   πῦρ κάειν διαστάντας ὡς ἂν  εἴκοσι   πήχεις καὶ κατὰ μὲν τὴν
[19, 14]   δὲ τριακοσίων, ἐλεφάντων δὲ ἑκατὸν  εἴκοσι·   τὰ δὲ θηρία ταῦτα παρέλαβε
[19, 69]   γεγονὼς ἔτη δύο πρὸς τοῖς  εἴκοσιν.   αὐτὸς δὲ τὴν ἄλλην δύναμιν
[19, 107]   μικρὸν ἐλάσσωμα· τῶν γὰρ νεῶν  εἴκοσιν   ἐπὶ τὸν πορθμὸν ὑποχείριοι τοῖς
[19, 46]   οὔσης τῆς ἀναβάσεως ὡς ἂν  εἴκοσιν   ἡμερῶν εἰς τὸ βασίλειον,
[19, 62]   ἐν Τύρῳ καταληφθείσαις ἑκατὸν καὶ  εἴκοσιν,   ὥστε τὰς πάσας περὶ αὐτὸν
[19, 54]   Φιλίππου κατὰ κράτος ἐκπολιορκήσας κατέσκαψεν.  ~εἰκοστῷ   δ´ ἔτει ὕστερον Κάσανδρος φιλοδοξῆσαι
[19, 56]   δ´ Ἀντίγονος ἐκ τῶν  εἰκότων   συλλογισάμενος τὴν Σελεύκου προαίρεσιν ἐξέπεμψε
[19, 29]   τούτων ἐκ τῶν ἰδίων παίδων  εἶλαι   τρεῖς ὑπῆρχον καὶ ταύταις ἴσαι
[19, 83]   καὶ βιαιότερον ἐπενεχθέντων ὀρθαῖς ταῖς  εἴλαις   συνέστη καρτερὰ μάχη διὰ τὰς
[19, 27]   ἑκατὸν πεντήκοντα, πρόταγμα δὲ τούτων  εἴλας   δύο ξυστοφόρων ἐπιλέκτων, βάθος ἐχούσας
[19, 28]   τούτων πρόταγμα τῶν Εὐμενοῦς παίδων  εἴλας   δύο, συνεστηκυίας ἑκατέρας ἐξ ἱππέων
[19, 82]   ὅλων μέτοχος. πρόταγμα δὲ τρεῖς  εἴλας   ἱππέων ἔταξεν καὶ πλαγιοφυλάκους τὰς
[19, 28]   πλαγίας φυλαττούσας ἔξω τοῦ κέρατος  εἴλας   τέσσαρας, ἐν αἷς ἦσαν ἱππεῖς
[19, 77]   ἀναζεύξας Ὠρωπὸν μὲν κατὰ κράτος  εἷλε,   Θηβαίους δ´ εἰς τὴν αὑτοῦ
[19, 75]   παρελθὼν καὶ τὸν στόλον μεταπεμψάμενος  εἷλε   καὶ ταύτην τὴν πόλιν πλὴν
[19, 78]   τὴν Βοιωτίαν τήν τε Καδμείαν  εἷλε   καὶ τὴν φρουρὰν ἐκβαλὼν ἠλευθέρωσε
[19, 79]   δὲ πλεύσας ἐπὶ Κιλικίας Μάλον  εἷλε   καὶ τοὺς ἐγκαταληφθέντας ἐλαφυροπώλησεν. ἐπόρθησε
[19, 59]   καὶ Γάζαν ἀπειθούσας κατὰ κράτος  εἷλε   καὶ τοὺς μὲν καταληφθέντας Πτολεμαίου
[19, 101]   ᾑρημένος, τήν τε Φρεγελλανῶν πόλιν  εἷλε   καὶ τῶν ἀλλοτρίως διακειμένων πρὸς
[19, 68]   δὲ νεῶν τὰς πλείους αὐτάνδρους  εἷλε.   Κάσανδρος δὲ καὶ Πρεπέλαος ἀφηγοῦντο
[19, 28]   τριακοσίους ἔχον ἱππεῖς μιᾷ περιειλημμένους  εἴλῃ,   ἐπ´ ἄκρου δὲ τοῦ κέρατος
[19, 9]   ἀπεφαίνετο τῷ δήμῳ τὴν αὐτονομίαν  εἰλικρινῆ   παραδιδόναι καὶ βούλεσθαί ποτε τῶν
[19, 97]   τοῖς ἄλλοις χρησίμων καὶ βίον  εἱλόμεθα   ζῆν ἔρημον καὶ θηριώδη παντελῶς,
[19, 65]   πόλιν τῆς Ἀπουλίας, κατὰ κράτος  εἷλον.   οἱ δὲ τὴν Νουκερίαν τὴν
[19, 61]   βασιλείας παρειληφότι τὴν ἐπιμέλειαν Ἀντιγόνῳ.  εἶναι   δὲ καὶ τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας
[19, 22]   περιεχομένους ὑφ´ ἑνὸς τοῦ μεγίστου·  εἶναι   δὲ συνέβαινε τοῦ μὲν ἐκτὸς
[19, 33]   τῷ δόγματι πιθαρχεῖν χήραν μὲν  εἶναι   διὰ τέλους καὶ θυσιῶν καὶ
[19, 55]   γάρ τις ἐμπειρία περὶ τούτους  εἶναι   δοκεῖ καὶ παρατήρησις τῶν ἄστρων
[19, 1]   ἐπιφανείας. σύνεγγυς γὰρ μετάβασις  εἶναι   δοκεῖ τοῖς ἐν ἐξουσίᾳ μένουσιν
[19, 71]   ἐνετρύφησεν οὕτως ἀσελγῶς ὥστε Πέρσην  εἶναι   δοκεῖν καὶ οὐ Σπαρτιάτην. ἐπεὶ
[19, 61]   τὸν Κάσανδρον ἐψηφίσατο πολέμιον  εἶναι,   ἐὰν μὴ τάς τε πόλεις
[19, 98]   τῶν καθ´ ὕδατος εἰωθότων ζῴων  εἶναι.   ἐμβαλλόντων δ´ εἰς αὐτὴν ποταμῶν
[19, 12]   προνενομεῦσθαι, τὴν δὲ πέραν ἀκέραιον  εἶναι   καὶ δαψιλεῖς δύνασθαι παρέχεσθαι τροφὰς
[19, 56]   χίλια. διόπερ συνέβαινεν αὐτὸν φοβερὸν  εἶναι   καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῶν
[19, 34]   μὲν ἀπεφαίνετο τὴν ἑτέραν ἔγκυον  εἶναι   καὶ διὰ τοῦτο μὴ δύνασθαι
[19, 49]   ὑπὲρ τῶν τειχῶν ἐξερρίπτουν, ὥστ´  εἶναι   καὶ τὴν θέαν τὴν τούτων
[19, 37]   ἀπεδοκίμασε διὰ τὸ καὶ μακρὰν  εἶναι   καὶ τοῖς πολεμίοις εὐθεώρητον, τὸ
[19, 74]   δ´ ἐζώγρησεν, ἐν οἷς συνέβαινεν  εἶναι   καὶ τῶν αἰτίων τῆς τοῦ
[19, 4]   ἐφ´ ἡγεμονίας τεταγμένος, ὑπελήφθη δραστικὸς  εἶναι   καὶ φιλότεχνος ἐκ τοῦ πρὸς
[19, 5]   συνιόντων καὶ πρὸς ἀλλήλους ἑκάστοις  εἶναι   μεγάλας διαφοράς, μέγιστον δ´ ἦν
[19, 39]   ἐκ τῆς χειμασίας καὶ πλησίον  εἶναι   μεμονωμένους πάσης βοηθείας, ἀπέστειλεν ἐπ´
[19, 19]   τῶν πλοίων σπάνιν, ~ἀδύνατον δὲ  εἶναι   νομίζων τὴν διάβασιν ἀνέζευξεν ἐπὶ
[19, 105]   πάσης, τοὺς δὲ Ἕλληνας αὐτονόμους  εἶναι.   οὐ μὴν ἐνέμεινάν γε ταῖς
[19, 22]   παρενοχλεῖσθαι τοὺς ἑστιωμένους, πλησίον δ´  εἶναι   πάσας τὰς παρασκευάς. ~πάντων δὲ
[19, 26]   τῶν πολεμίων ἱππεῖς καὶ δόξαντες  εἶναι   πλησίον ἅπασαν τὴν δύναμιν, τῆς
[19, 70]   συσκευαζόμενον τὰς πόλεις· αἱρετώτερον γὰρ  εἶναι   πρὸ τοῦ τὸν τύραννον ἰσχυρὸν
[19, 94]   τοῦτο τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων ἀλλότριον  εἶναι,   προεχειρίσατο τῶν αὑτοῦ φίλων Ἀθήναιον,
[19, 37]   τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν ἑτοίμους  εἶναι   πρὸς ἀνάζευξιν καὶ παρασκευάσασθαι δέχ´
[19, 105]   δὲ ταύταις ἦν Κάσανδρον μὲν  εἶναι   στρατηγὸν τῆς Εὐρώπης, μέχρι ἂν
[19, 38]   σατράπῃ. δόξαντες δὲ πρὸς ἀλήθειαν  εἶναι   στρατοπεδείαν, καταδραμόντες εἰς τὸ πεδίον
[19, 58]   δὲ τὸ παράπαν οὐδ´ ὀλίγας  εἶναι.   στρατοπεδεύσας δὲ ἐν Τύρῳ τῆς
[19, 98]   βάλσαμον, ἐξ οὗ πρόσοδον ἁδρὰν  εἶναι   συμβαίνει, οὐδαμοῦ μὲν τῆς ἄλλης
[19, 95]   οὖν νόμιμα τῶν Ἀράβων τοιαῦτ´  εἶναι   συμβέβηκεν. ὑπογύου δ´ αὐτοῖς οὔσης
[19, 48]   ἔμελλον ἀπολεῖσθαι. ἐν δὲ τούτοις  εἶναι   συνέβαινε καὶ τοὺς Εὐμενῆ παραδόντας,
[19, 73]   τοὺς ὁμοροῦντας, ὥστε τὸ πᾶν  εἶναι   σύστημα βάρος ἔχον καὶ δυνάμενον
[19, 45]   δὲ τούτοις τὸ μὴ πλινθίνας  εἶναι   τὰς οἰκίας, ἀλλὰ λιθίνας καὶ
[19, 107]   ἐν τῇ τούτων χώρᾳ πάσας  εἶναι   τὰς τῶν πολεμίων δυνάμεις. ἐγένετο
[19, 110]   δὲ ἐν ταύτῃ καὶ δύναμιν  εἶναι   τὴν ἀμυνομένην καὶ πάντων εὐπορεῖν
[19, 71]   τὰς δ´ ἄλλας πάσας αὐτονόμους  εἶναι,   τὴν ἡγεμονίαν ἐχόντων Συρακοσίων. ~μετὰ
[19, 34]   δὲ πρεσβυτέρα δικαιότερον ἀπεφαίνετο  εἶναι   τὴν προέχουσαν τοῖς χρόνοις προέχειν
[19, 35]   Κάσανδρον μετὰ μεγάλης δυνάμεως πλησίον  εἶναι   τῆς Μακεδονίας, Ἀριστόνουν μὲν ἀπέδειξε
[19, 1]   χρατήσειν ἐλπίδας περιπεποιημένοις· ἔμφυτον γὰρ  εἶναι   τὸ πλεονεκτεῖν τοῖς μειζόνων ὀρεγομένοις
[19, 50]   καὶ κελεύουσα παραδοῦναι, διαλαβὼν ἀναγκαῖον  εἶναι   τὸ προστασσόμενον ποιεῖν, τήν τε
[19, 31]   φρυαγμὸς ἐν χερσὶν ἐδόκει πᾶσιν  εἶναι   τοῖς ἀντιτεταγμένοις. ὡς δὲ παράγοντες
[19, 38]   ἀπολιπεῖν ὀλίγα παντελῶς ὥστε δοκεῖν  εἶναι   τοῖς ἐξ ἀποστήματος θεωροῦσιν ἀληθινὴν
[19, 5]   καὶ τῶν ἄλλων συσσήμων ὑπολαβόντες  εἶναι   τὸν Ἀγαθοκλέα καὶ τἀκριβὲς διὰ
[19, 82]   κέρατος ἀπολελυμένας τρεῖς Ταραντίνων, ὥστ´  εἶναι   τοὺς περὶ τὸ σῶμα τεταγμένους
[19, 100]   στρατηγὸς Πατροκλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν  εἶναι   τοὺς πολεμίους, ὑπομεῖναι μὲν τὴν
[19, 106]   ἀτυχίαν διορθωσάμενος καὶ δόξας ἀγαθὸς  εἶναι   τῶν μὲν συμμάχων τὰς ψυχὰς
[19, 67]   Σικυωνίου καί τινων ἄλλων προσποιουμένων  εἶναι   φίλων ἀνῃρέθη, δὲ γυνὴ
[19, 94]   ποιῶν εὑρίσκηται, θάνατον αὐτῷ πρόστιμον  εἶναι.   χρῶνται δὲ τῷ νόμῳ τούτῳ
[19, 42]   ἄκρου τοῦ κέρατος τὸ μὲν  εἶξαι   τῇ τύχῃ καὶ φυγεῖν αἰσχρὸν
[19, 25]   ἐπῄνεσέν τε αὐτοὺς καὶ λόγον  εἶπε   τῶν παραδεδομένων μὲν καὶ παλαιῶν,
[19, 53]   ὧν οὐκ ἀνοίκειον ἐν κεφαλαίοις  εἰπεῖν.   μετὰ γὰρ τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος
[19, 2]   τηλικοῦτος ἂν ἦν ἐκτεθείς,  εἴπερ   ἐτράφη, μεταμέλεσθαί τε ἔφη τοῖς
[19, 34]   οἰκείοις καὶ φίλοις, ὡς ἂν  εἴποι   τις, καταλείπουσα τοῖς ἀγαπῶσι μνημεῖον.
[19, 57]   ἀποκριναμένου καὶ τὰ πρὸς πόλεμον  εἰπόντος   παρασκευάζεσθαι συνέβη τοὺς πρέσβεις ἀπράκτους
[19, 110]   τισι τῶν Ἀγαθοκλέους στρατιωτῶν. ὧν  εἰπόντων   ὡς Ἀγαθοκλῆς εἰς Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν,
[19, 2]   τὴν ῥώμην, τῆς τε γυναικὸς  εἰπούσης   ὅτι τηλικοῦτος ἂν ἦν
[19, 83]   ταθέντος γὰρ τούτου ῥᾴδιον ἦν  εἴργειν   τὰ θηρία τῆς εἰς τοὔμπροσθεν
[19, 33]   θυσιῶν καὶ τῶν ἄλλων νομίμων  εἴργεσθαι   διὰ παντὸς ὡς ἀσεβοῦσαν. τούτων
[19, 15]   διασημαινομένων τὸ ῥηθὲν ὡς συμφέρον  εἰρημένον   συνῆγε καθ´ ἡμέραν συνέδριον οἷόν
[19, 7]   ἀνθρώπων. καὶ ταῦτ´ ἐτόλμων ἐν  εἰρήνῃ   καὶ πατρίδι παρανομεῖν Ἕλληνες καθ´
[19, 77]   καὶ τηρεῖν τὴν πρὸς ἀμφοτέρους  εἰρήνην   ἅμα καὶ φιλίαν. δ´
[19, 0]   διεγένετο, οἱ δ´ Ἀκραγαντῖνοι τὴν  εἰρήνην   ἐποιήσαντο πρὸς τὸν δυνάστην. λϛ
[19, 65]   τὰς συνθήκας, τοῖς δὲ Μεσσηνίοις  εἰρήνην   παρεσκεύασαν καὶ τὸ φρούριον ἀναγκάσαντες
[19, 5]   Σωστράτου φυγάδας καὶ πρὸς Καρχηδονίους  εἰρήνην   συνθεμένων Ἀγαθοκλῆς φυγὰς ὢν ἰδίαν
[19, 102]   ~Ἐν δὲ τῇ Σικελίᾳ τῆς  εἰρήνης   ἄρτι γεγενημένης Ἀγαθοκλεῖ πρὸς τοὺς
[19, 5]   στρατηγὸς κατεστάθη καὶ φύλαξ τῆς  εἰρήνης,   μέχρι ἂν γνησίως ὁμονοήσωσιν οἱ
[19, 75]   Κασάνδρῳ συνελθὼν εἰς λόγους ὑπὲρ  εἰρήνης   περὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπῆλθεν ἄπρακτος,
[19, 0]   ἐπὶ Μεσσηνίους καὶ τῆς μεσιτευθείσης  εἰρήνης   ὑπὸ Καρχηδονίων. λʹ Νουκερίας ἀπόστασις
[19, 65]   Λιβύην. δ´ Ἀγαθοκλῆς παρελθὼν  εἰς   Ἀβάκαινον πόλιν σύμμαχον, τοὺς δοκοῦντας
[19, 91]   δὲ φιλανθρώπως ὁμιλῶν καὶ καθιστὰς  εἰς   ἀγαθὰς ἐλπίδας ἑτοίμους εἶχε καὶ
[19, 44]   καύσας τὸ σῶμα καὶ καταθέμενος  εἰς   ἀγγεῖον τὰ ὀστᾶ πρὸς τοὺς
[19, 67]   Σαυρίαν, Δεριεῖς δὲ μεθ´ ἑτέρων  εἰς   Ἀγρίνιον. δὲ Κάσανδρος ἀπολιπὼν
[19, 85]   τέλος λαβούσης Δημήτριος μὲν διέτεινεν  εἰς   Ἄζωτον περὶ μέσας νύκτας, διελθὼν
[19, 19]   πολλὰ σώματα καὶ τὸ στρατόπεδον  εἰς   ἀθυμίαν ἐνέπεσεν. οὐ μὴν ἀλλ´
[19, 93]   ἦν ἄγειν φέρειν ἐπανῆλθεν  εἰς   Αἴγυπτον. ~Ἀντίγονος δ´ ἀκινδύνως ἀνακτησάμενος
[19, 55]   ἐξεπήδησεν μετὰ πεντήκονθ´ ἱππέων, διανοούμενος  εἰς   Αἴγυπτον ἀποχωρεῖν πρὸς Πτολεμαῖον· διεβεβόητο
[19, 91]   Ἀντιγόνου μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος  εἰς   Αἴγυπτον ἀποχώρησιν. ἀπὸ δὲ τούτων
[19, 93]   ὅλων κατὰ Συρίαν προάγειν  εἰς   Αἴγυπτον καὶ πολεμεῖν ἐκεῖθεν, καθάπερ
[19, 0]   καὶ φυγὴ Σελεύκου πρὸς Πτολεμαῖον  εἰς   Αἴγυπτον. κεʹ Σύνθεσις Πτολεμαίου καὶ
[19, 80]   πραγμάτων ἀπηντηκότων, τότε μὲν ἀπῆρεν  εἰς   Αἴγυπτον, μετ´ ὀλίγον δὲ χρόνον
[19, 85]   τοὺς μὲν ἁλόντας στρατιώτας ἀποστείλας  εἰς   Αἴγυπτον προσέταξεν ἐπὶ τὰς νομαρχίας
[19, 66]   διεφθάρησαν. μετὰ δὲ ταῦτα διαπλεύσαντος  εἰς   Αἰτωλίαν αὐτοῦ Δυμαῖοι, φρουρὰν ἔχοντες
[19, 67]   Μακεδονίας μετὰ δυνάμεως μεγάλης ἧκεν  εἰς   Αἰτωλίαν καὶ κατεστρατοπέδευσεν περὶ τὸν
[19, 53]   ἐκπεσόντων οἱ διασωθέντες κατέφυγον μὲν  εἰς   Ἀλαλκομενίαν καὶ τὸ Τιλφώσιον ὄρος,
[19, 48]   ἱκανοὺς στρατιώτας παρέδωκεν· Πευκέστην δ´  εἰς   ἄλλας ἐλπίδας ἀγαγὼν καὶ κενῶς
[19, 11]   μετὰ Πολυκλέους, ἑνὸς τῶν συμβούλων,  εἰς   Ἀμφίπολιν ἀποχωροῦσα συνελήφθη. τοῦτον δὲ
[19, 32]   μακράν, ἔσχε δὲ χώραν ἀκεραίαν  εἰς   ἀνάληψιν τοῦ στρατοπέδου· διήνυσε γὰρ
[19, 44]   βασίλεια, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν  εἰς   ἅπασαν τὴν σατραπείαν καὶ μάλιστα
[19, 105]   ἀπέστειλαν δὲ καὶ τῶν πολιτῶν  εἰς   ἀποικίαν καὶ κατῴκισαν τὴν προσαγορευομένην
[19, 23]   αὐτὸν τῶν ἱππέων τινὰς ἀποστείλας  εἰς   Ἀραχώτας· καὶ τὰς ἀποσκευὰς κελεύσας
[19, 63]   Ἀλεξάνδρου βραδύνοντος Ἀπολλωνίδης φθάσας κατήντησεν  εἰς   Ἄργος. τῶν δ´ ἐναντιουμένων καταλαβὼν
[19, 64]   τοῦ παρόντος ἀπέγνω, παρελθὼν δ´  εἰς   Ἀρκαδίαν Δάμιν μὲν ἐπιμελητὴν τῆς
[19, 63]   ἐπὶ τῆς Ἀργείων πόλεως ἐξοδεύσας  εἰς   Ἀρκαδίαν νυκτὸς ἐκυρίευσε τῆς τῶν
[19, 24]   εἰς τὸ πίνειν ὁρμήσασιν ἐνέπεσεν  εἰς   ἀρρωστίαν. διόπερ ἡμέρας τινὰς ἐπέσχε
[19, 23]   ἀναιρεθέντος Κασάνδρου, Πολυπέρχων δὲ διαβέβηκεν  εἰς   Ἀσίαν πρὸς Ἀντίγονον ἔχων τῆς
[19, 61]   ὁμολογίας παραλαβὼν φρουρὰν τὴν διαφυλάξουσαν  εἰς   αὐτὴν εἰσήγαγεν. ~Ἅμα δὲ τούτοις
[19, 36]   Ἤπειρον τῇ συμμαχίᾳ καὶ πέμψαντος  εἰς   αὐτὴν ἐπιμελητὴν ἅμα καὶ στρατηγὸν
[19, 52]   χωρίων οὐκ ὀλίγα· κατῴκισε δ´  εἰς   αὐτὴν καὶ τῶν Ὀλυνθίων τοὺς
[19, 98]   εἰωθότων ζῴων εἶναι. ἐμβαλλόντων δ´  εἰς   αὐτὴν ποταμῶν μεγάλων τῇ γλυκύτητι
[19, 75]   καὶ τὴν φρουρουμένην ἄκραν ἐκπολιορκήσαντες  εἰς   αὐτονομίαν ἀποκατέστησαν τὸ πολίτευμα. περὶ
[19, 64]   Παμφυλίας ἐποιήσατο. ἐντεῦθεν δὲ παρακομισθεὶς  εἰς   Ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας, ὡς ἤκουσεν
[19, 86]   Σελεύκου δοῦναι στρατιώτας τοὺς ἀναβησομένους  εἰς   Βαβυλῶνα προθύμως ὡμολόγησε καὶ προσεπηγγείλατο
[19, 55]   εἴκοσι καὶ δυσὶν αὐτοῦ καταντήσαντος  εἰς   Βαβυλῶνα Σέλευκος τῆς χώρας
[19, 55]   καὶ Ἀλεξάνδρῳ προειπεῖν ὅτι παρελθὼν  εἰς   Βαβυλῶνα τελευτήσει. ὁμοίως δὲ τῇ
[19, 100]   δὲ Δημήτριος ἐπειδὴ παραγενόμενος  εἰς   Βαβυλῶνα τὴν πόλιν ἐκλελειμμένην εὗρεν,
[19, 50]   μετὰ δισχιλίων φυγόντα τῆς Βισαλτίας  εἰς   Βεδύνδια περιστρατοπεδεύσας ἐξεπολιόρκησε καὶ τὰ
[19, 63]   δύναμιν ἧκε διὰ τῆς Θετταλίας  εἰς   Βοιωτίαν. ἐνταῦθα δὲ συνεπιλαβόμενος τοῖς
[19, 110]   ἀνέλαβεν καὶ τὴν παρεμβολὴν ἐμπρήσας  εἰς   Γέλαν ἀπεχώρησε. διαδόντος δ´ αὐτοῦ
[19, 110]   Ἀγαθοκλῆς εἰς Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον  εἰς   Γέλαν ὡς φίλοι καὶ διαψευσθέντες
[19, 8]   τῶν πολιτῶν φόνοις οὐδὲ τῆς  εἰς   γυναῖκας ὕβρεως καὶ παρανομίας ἀπέσχοντο,
[19, 75]   ὄντων τούτων Ἀντίγονος Τράλλεις ἐξεπολιόρκησεν·  εἰς   δὲ Καῦνον παρελθὼν καὶ τὸν
[19, 57]   πρὸς τοὺς ἐν Κύπρῳ βασιλεῖς,  εἰς   δὲ Ῥόδον Ἰδομενέα καὶ Μοσχίωνα,
[19, 74]   ὥστε τὰς ἀνοχύρους πόλεις ἐκλιπεῖν,  εἰς   δὲ τὰ δυσβατώτατα τῶν ὀρῶν
[19, 59]   ἐπιδιεῖλεν εἰς τὰς ἰδίας τάξεις,  εἰς   δὲ τὰς πόλεις παρεισήγαγε φρουρὰν
[19, 48]   πεπολιτευμένους καὶ πολλοὺς ἔχοντας συναγωνιστάς.  εἰς   δὲ τὴν Ἀρίαν ἀπέστειλεν Εὔιτον·
[19, 37]   ἀνύδρου προάγειν ἐπίπονον μὲν ἔκρινεν,  εἰς   δὲ τὴν βεβουλευμένην ἐπιβολὴν χρησιμώτατον·
[19, 67]   ποιησάμενος Ἀπολλωνίαν ἐξ ἐφόδου παρέλαβεν.  εἰς   δὲ τὴν Ἰλλυρίδα προελθὼν καὶ
[19, 70]   Μεσσηνίους εἰς τὴν συμμαχίαν προσελάβοντο,  εἰς   δὲ τὴν Λακεδαιμονίαν τῶν φυγάδων
[19, 77]   Χαλκίδος τὴν Ὠρεοῦ πολιορκίαν ἔλυσεν,  εἰς   δὲ τὴν Χαλκίδα παρῆλθεν καὶ
[19, 81]   μείζω, τούτοις μὲν οὐ προσεῖχεν,  εἰς   δὲ τὸν κίνδυνον παρεσκευάζετο τεθαρρηκώς,
[19, 1]   ἀνδρῶν ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται,  εἰς   δὲ τυράννου δῆμος ἀϊδρίῃ δουλοσύνην
[19, 2]   ἐντολὰς Καρχηδονίοις τισὶ θεωροῖς ἀναγομένοις  εἰς   Δελφοὺς ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν περὶ
[19, 38]   μὲν ἐπ´ εὐθείας προάγειν ἀπέγνωσαν,  εἰς   δεξιὰ δὲ κλίναντες προῆγον ἐφ´
[19, 100]   ἑλὼν ἔδωκε τοῖς ἰδίοις στρατιώταις  εἰς   διαρπαγήν· τὴν δ´ ἑτέραν πολιορκήσας
[19, 94]   τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τοὺς ἐπιτηδείους  εἰς   δρόμον ἑξακοσίους συνέταξεν ἐπιθέσθαι τοῖς
[19, 19]   σφενδονήτας καὶ τοὺς ἄλλους ψιλοὺς  εἰς   δύο μέρη διελόμενος τοὺς μὲν
[19, 43]   καιρῷ. Ἀντίγονος δὲ τοὺς ἱππεῖς  εἰς   δύο μέρη διελόμενος τοὺς μὲν
[19, 73]   τὸν Παυσανίαν καὶ καταλαβὼν αὐτοὺς  εἰς   δυσχωρίας συμπεφευγότας ταύτας τ´ ἐξεπολιόρκησε
[19, 46]   δὲ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν παρῆλθεν  εἰς   Ἐκβάτανα. ἐνταῦθα δὲ παραλαβὼν ἀσήμου
[19, 19]   κακοπαθείας ἀναλαβὼν ἔκρινε συμφέρειν ἀναζευγνύειν  εἰς   Ἐκβάτανα τῆς Μηδικῆς κἀκεῖθεν ὁρμώμενος
[19, 34]   προεκαλέσατο τῶν ὁρώντων τοὺς μὲν  εἰς   ἔλεον, τοὺς δὲ εἰς ὑπερβολὴν
[19, 57]   πρὸς δὲ τούτοις ὅπως παραγενόμενος  εἰς   Ἑλλήσποντον ἐφεδρεύῃ τοῖς περὶ Κάσανδρον,
[19, 81]   ὑπεροχὴν καὶ κατάπληξιν, δι´ ἧς  εἰς   ἐλπίδας ἁδρὰς ἦγε τοὺς πολλούς·
[19, 45]   τῶν ὑδάτων κατὰ τὸ πλεῖστον  εἰς   ἕνα τόπον ποιουμένης εὐθὺς τὰ
[19, 46]   ἀπέκτεινεν. συναγαγὼν δὲ τὸ στρατόπεδον  εἰς   ἕνα τόπον σατράπην μὲν ἀπέδειξε
[19, 61]   μὲν ἐνιαυτὸν καὶ τρεῖς μῆνας,  εἰς   ἔνδειαν δὲ δεινὴν ἀγαγὼν τοὺς
[19, 34]   πρεσβυτέρους πολὺ προέχοντας τῶν νεωτέρων  εἰς   ἐντροπὴν καὶ τιμήν. οἱ δ´
[19, 15]   προαιρῆται. μισθοδοτήσας δὲ τοὺς Μακεδόνας  εἰς   ἓξ μῆνας Εὐδάμῳ τῷ τοὺς
[19, 100]   Ἀντίγονον· οἱ γὰρ Ἄραβες συστραφέντες  εἰς   ἑξακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες ἐν ταῖς δέσμαις
[19, 54]   μὲν τούτων τοὺς ἐλέφαντας διεβίβασεν  εἰς   Ἐπίδαυρον, ἐν δὲ πλοίοις τὴν
[19, 88]   δ´ Ἀλκέτας καταλειφθεὶς κατέφυγεν  εἰς   Εὐρυμενὰς πόλιν Ἠπειρωτικήν. ἐνταῦθα δ´
[19, 22]   ἱερείων καὶ τῶν ἄλλων τῶν  εἰς   εὐωχίαν καὶ πανήγυριν χρησίμων πλῆθος
[19, 105]   ἂν Ἀλέξανδρος ἐκ Ῥωξάνης  εἰς   ἡλικίαν ἔλθῃ, καὶ Λυσίμαχον μὲν
[19, 87]   Πελοπόννησον μετὰ δυνάμεως. καταντήσας δ´  εἰς   Ἦλιν καὶ τὴν ἐντετειχισμένην ἀκρόπολιν
[19, 87]   ἴδια πράγματα συνίστατο. παρελθὼν γὰρ  εἰς   Ἦλιν ὡς ἔτι φυλάττων τὴν
[19, 95]   ὑπογύου δ´ αὐτοῖς οὔσης πανηγύρεως,  εἰς   ἣν εἰώθασιν οἱ περίοικοι καταντᾶν
[19, 52]   τῆς Παλλήνης ὁμώνυμον αὐτοῦ Κασάνδρειαν,  εἰς   ἣν τάς τε ἐκ τῆς
[19, 49]   καὶ χάρακα βαλόμενος ἀπὸ θαλάσσης  εἰς   θάλασσαν, ἔτι δὲ ἐφορμῶν τῷ
[19, 36]   μὲν πόλιν περιεχαράκωσεν ἐκ θαλάττης  εἰς   θάλατταν, παρὰ δὲ τῶν συμμαχεῖν
[19, 53]   συνέβη καὶ τοὺς περὶ Κάδμον  εἰς   Ἰλλυριοὺς ἐκπεσεῖν. μετὰ δὲ ταῦτ´
[19, 51]   ἀδελφὴ δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ στρατεύσαντος  εἰς   Ἰταλίαν, ἔτι δὲ γυνὴ μὲν
[19, 57]   δὲ τὸν ἀδελφιδοῦν μετὰ δυνάμεως  εἰς   Καππαδοκίαν ἀπέστειλεν, ἵνα λύσῃ μὲν
[19, 57]   καὶ τοὺς ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθέντας  εἰς   Καππαδοκίαν ἐκβάλῃ πάντας, πρὸς δὲ
[19, 60]   Πτολεμαῖος πορευθεὶς μετὰ τῆς δυνάμεως  εἰς   Καππαδοκίαν καὶ καταλαβὼν Ἀμισσὸν πολιορκουμένην
[19, 62]   Μυρμιδόνα δὲ καὶ τοὺς ξένους  εἰς   Καρίαν, βοηθήσοντας τοῖς περὶ τὸν
[19, 64]   Σέλευκον ἐκ Κύπρου πλεύσας κατῆρεν  εἰς   Κεγχρεάς, ἀκούσας δὲ τὴν Ἀλεξάνδρου
[19, 69]   τὸ προειρημένον ὄρος, παραγενόμενος δ´  εἰς   Κελαινὰς τῆς Φρυγίας διεῖλε τὸ
[19, 9]   τοῦ πλήθους κατισχυόμενοι τὴν ἔχθραν  εἰς   κενὸν οὐκ ἐτόλμων ἐνδείκνυσθαι. πολλοὶ
[19, 67]   ποταμόν· συναγαγὼν δὲ τοὺς Ἀκαρνᾶνας  εἰς   κοινὴν ἐκκλησίαν καὶ διελθὼν ὅτι
[19, 23]   ἀπειθοῦντας στρατηγίας ὀρεγομένους παρήγαγεν  εἰς   κρίσιν Σιβύρτιον, ὃς ἦν τῆς
[19, 64]   χωρὶς κινδύνων τηλικαῦτα πλεονεκτήσας ἀπέπλευσεν  εἰς   Κύπρον, ἐντεῦθεν δ´ εἰς Πηλούσιον·
[19, 0]   ἅλωσις, ἔτι δὲ Πτολεμαίου στρατεία  εἰς   Κύπρον καὶ Συρίαν. μβʹ Μάχη
[19, 62]   τὸν ἀδελφόν. οὗτοι δὲ πλεύσαντες  εἰς   Κύπρον κἀκεῖ καταλαβόντες Σέλευκον μετὰ
[19, 59]   ταῦτα παρῆν Ἀγησίλαος πεμφθεὶς  εἰς   Κύπρον πρεσβευτής, ἀπαγγέλλων ὅτι Νικοκρέων
[19, 68]   δὲ ταῦτα Σέλευκος μὲν ἀπέπλευσεν  εἰς   Κῶν, Διοσκουρίδης δὲ κατασταθεὶς ναύαρχος
[19, 68]   τὴν Μουνυχίαν, προστάττων εἴκοσι ναῦς  εἰς   Λῆμνον ἐκπέμψαι. ἀποστειλάντων δ´ αὐτῶν
[19, 68]   αὐτῶν Ἀριστοτέλη οὗτος μὲν καταπλεύσας  εἰς   Λῆμνον καὶ μεταπεμψάμενος Σέλευκον μετὰ
[19, 68]   πυθόμενος τὸν πλοῦν Σελεύκου, κατῆρεν  εἰς   Λῆμνον καὶ τὸν μὲν Ἀριστοτέλη
[19, 110]   τὴν ἐν ἀρχῇ πρόθεσιν τὴν  εἰς   Λιβύην Ἀγαθοκλέους διάβασιν ἀρχὴν ποιησόμεθα
[19, 110]   δὲ δυνάμεως τὴν κρατίστην μετάγειν  εἰς   Λιβύην καὶ μετατιθέναι τὸν πόλεμον
[19, 64]   τὸ καλούμενον Ἔκρηγμα κἀκεῖ συνελθὼν  εἰς   λόγους Ἀντιγόνῳ πάλιν ἀπῆλθεν, οὐ
[19, 17]   χρημάτων Ἀντιγόνῳ δοῦναί τι μήτ´  εἰς   λόγους ἔρχεσθαι, αὐτοὶ δὲ τὰς
[19, 75]   συνέθετο, τῷ δὲ Κασάνδρῳ συνελθὼν  εἰς   λόγους ὑπὲρ εἰρήνης περὶ τὸν
[19, 72]   πράγματα τελέως ἀποβάλωσιν, ἀποικίαν ἐξέπεμψαν  εἰς   Λουκερίαν πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν
[19, 77]   τῆς Ἑλλάδος στρατηγὸν Εὐπόλεμον ἀπῆλθεν  εἰς   Μακεδονίαν, ἀγωνιῶν περὶ τῆς τῶν
[19, 67]   προσαγαγόμενος καὶ φρουρὰν ἐγκαταστήσας ἐπανῆλθεν  εἰς   Μακεδονίαν. ~ἀπαλλαγέντος δὲ ἐκ τῆς
[19, 64]   τὸν τῶν Νεμέων ἀγῶνα τὴν  εἰς   Μακεδονίαν ἐπάνοδον ἐποιήσατο. τούτου δὲ
[19, 0]   πρὸς χειμασίαν. ιαʹ Κασάνδρου στρατεία  εἰς   Μακεδονίαν καὶ πολιορκία Ὀλυμπιάδος ἐν
[19, 68]   ἀπέσφαξαν. δὲ Κάσανδρος παραγενόμενος  εἰς   Μακεδονίαν, καὶ πυθόμενος πολεμεῖσθαι τὰς
[19, 35]   πυθόμενος τήν τε Ὀλυμπιάδος κάθοδον  εἰς   Μακεδονίαν καὶ τὴν Εὐρυδίκης καὶ
[19, 35]   {τῶν} κατὰ τὴν προτέραν ἐμβολὴν  εἰς   Μακεδονίαν Κάσανδρος ἐκεκυριεύκει. ~ὃς τότε
[19, 78]   δ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς Πτολεμαῖος χωρισθέντος  εἰς   Μακεδονίαν Κασάνδρου καταπληξάμενος τοὺς φρουροῦντας
[19, 77]   Ἑλλησπόντῳ κατὰ τάχος, ὡς διαβησόμενος  εἰς   Μακεδονίαν, ὅπως μένοντος Κασάνδρου
[19, 54]   δισχιλίους καὶ στρατηγὸν Μόλυκκον ἐπανῆλθεν  εἰς   Μακεδονίαν. ~Τοῦ δ´ ἔτους τούτου
[19, 89]   δὲ χειμερινὴν ὥραν θεωρῶν