Alphabétiquement     [«   »]
πόλεσιν 2
πόλεων 21
πόλεως 35
πόλιν 71
πολιορκεῖν 5
πολιορκηθέντες 1
πολιορκῆσαι 1
Fréquences     [«    »]
63 ἱππεῖς
62 οὐκ
66 τούτων
71 πόλιν
72 ὑπὸ
73 δυνάμεως
73 δύναμιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

πόλιν


Livre, Chap.
[19, 88]   καταστρατοπεδεύσαντος δ´ αὐτοῦ περὶ Κασσωπίαν  πόλιν   Ἀλκέτας τοὺς μὲν υἱοὺς Ἀλέξανδρον
[19, 105]   ἐστράτευσαν ἐπὶ Πολλίτιον, Μαρρουκίνων οὖσαν  πόλιν.   ἀπέστειλαν δὲ καὶ τῶν πολιτῶν
[19, 107]   Γελῴους προφάσεως δεομένους καὶ τὴν  πόλιν   ἀποβάλῃ μεγάλας ἀφορμὰς αὐτῷ παρεχομένην.
[19, 107]   ἀλλὰ κρίνας τὴν τῶν Γελῴων  πόλιν   ἀσφαλίσασθαι φρουρᾷ, φανερῶς οὐκ ἐτόλμα
[19, 0]   καὶ τὰ συμβάντα περὶ τὴν  πόλιν   ἀτυχήματα. ιζʹ Πείθωνος ὑπ´ Ἀντιγόνου
[19, 103]   δήμῳ. παρεισπεσόντος δ´ εἰς τὴν  πόλιν   αὐτοῦ νυκτὸς οἱ προεστῶτες τῆς
[19, 106]   ὀλίγοι, δι´ οὓς συνέβη τὴν  πόλιν   δημόσιον ἄρασθαι πένθος· εἰώθασι γάρ,
[19, 61]   ἔχουσι τὰ ἑαυτῶν, τὴν δὲ  πόλιν   δι´ ὁμολογίας παραλαβὼν φρουρὰν τὴν
[19, 67]   δυνάμεως παρελθὼν ἐπὶ Λευκάδος τὴν  πόλιν   διὰ πρεσβείας προσηγάγετο. μετὰ δὲ
[19, 79]   παρελόμενος καὶ τὰ κατὰ τὴν  πόλιν   διοικήσας ὥς ποτ´ ἔδοξεν αὐτῷ
[19, 53]   Θήβας, ὑπολαβὼν κάλλιστον ἔχειν καιρὸν  πόλιν   διωνομασμένην καὶ διὰ τὰς πράξεις
[19, 67]   ἀσφαλισαμένη δὲ τὰ κατὰ τὴν  πόλιν   ἐδυνάστευε τῶν Σικυωνίων, ἔχουσα πολλοὺς
[19, 101]   αὐτοκράτωρ ᾑρημένος, τήν τε Φρεγελλανῶν  πόλιν   εἷλε καὶ τῶν ἀλλοτρίως διακειμένων
[19, 5]   ὁμονοήσωσιν οἱ συνεληλυθότες εἰς τὴν  πόλιν.   εἰς πολλὰ γὰρ μέρη συνέβαινε
[19, 77]   συγκλειούσης διέδωκε τοὺς στρατιώτας κατὰ  πόλιν   εἰς τὴν χειμασίαν. ~Ἅμα δὲ
[19, 60]   τοῦ Κασάνδρου στρατηγοῦ τὴν μὲν  πόλιν   ἐκ τῶν κινδύνων ἐρρύσατο, τοὺς
[19, 84]   ἱππέων τινὲς παρῆλθον εἰς τὴν  πόλιν,   ἐκκομίσαι βουλόμενοι τὰς ἀποσκευάς. ἀνοιχθεισῶν
[19, 100]   ἐπειδὴ παραγενόμενος εἰς Βαβυλῶνα τὴν  πόλιν   ἐκλελειμμένην εὗρεν, πολιορκεῖν ἐπεχείρει τὰς
[19, 75]   ἐποιεῖτο. ἐπὶ δὲ τὴν Ἰασὸν  πόλιν   ἐκπεμφθεὶς Πτολεμαῖος μετὰ δυνάμεως ἱκανῆς
[19, 0]   τοῦ Ἀμύντου, ἐπώνυμον δ´ ἑαυτοῦ  πόλιν   ἔκτισεν ἐπὶ τῆς Παλλήνης. κʹ
[19, 75]   νεῶν εἰς Ὠρεὸν ἐπολιόρκει τὴν  πόλιν.   ἐνεργῶς δ´ αὐτοῦ ταῖς προσβολαῖς
[19, 50]   τὸ προστασσόμενον ποιεῖν, τήν τε  πόλιν   ἐνεχείρισε καὶ τὰ πιστὰ περὶ
[19, 72]   δὲ τὴν μάχην ἐκπολιορκήσαντες τὴν  πόλιν   ἐπῄεσαν ἀδεῶς τὰ πλησίον πολίσματα
[19, 52]   βασιλικῆς συγγενείας. ἔκτισε δὲ καὶ  πόλιν   ἐπὶ τῆς Παλλήνης ὁμώνυμον αὐτοῦ
[19, 72]   ἀποβάλωσιν, ἀποικίαν ἐξέπεμψαν εἰς Λουκερίαν  πόλιν   ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν τοῖς τόποις.
[19, 4]   καὶ καταλαμβάνεσθαι τὴν τῶν Κροτωνιατῶν  πόλιν   ἐπιχειρήσας ἐξέπεσε καὶ μετ´ ὀλίγων
[19, 66]   κυριεύσαντες τῆς ἄκρας τὴν μὲν  πόλιν   ἠλευθέρωσαν, τῶν δὲ καταλειφθέντων τοὺς
[19, 88]   Ἀλκέτας καταλειφθεὶς κατέφυγεν εἰς Εὐρυμενὰς  πόλιν   Ἠπειρωτικήν. ἐνταῦθα δ´ αὐτοῦ πολιορκουμένου
[19, 86]   Ἀνδρόνικον τὸν φρούραρχον παραδοῦναι τὴν  πόλιν   καὶ δωρεάς τε καὶ τιμὰς
[19, 61]   κατῴκισεν εἰς τὴν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ  πόλιν   καὶ Θήβας ἀνέστησε τὰς ὑπὸ
[19, 73]   δὲ τήν τε τῶν Ἰστριανῶν  πόλιν   καὶ τὰς ἄλλας τὰς πλησιοχώρους
[19, 76]   δὲ τοῖς πολεμίοις περὶ Κίνναν  πόλιν   καὶ ταύτην μὲν εὐθὺς ἐρύσαντο
[19, 49]   τοιαύτης δὲ περιστάσεως κατεχούσης τὴν  πόλιν   καὶ τῆς Ὀλυμπιάδος ἔτι προσανεχούσης
[19, 100]   μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν  πόλιν   καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν διαβάντας
[19, 78]   φρουροῦντας τὴν Χαλκίδα παρέλαβε τὴν  πόλιν   καὶ τοὺς Χαλκιδεῖς ἀφῆκεν ἀφρουρήτους,
[19, 49]   τοὺς χειμῶνας, περιστρατοπεδεύσας δὲ τὴν  πόλιν   καὶ χάρακα βαλόμενος ἀπὸ θαλάσσης
[19, 87]   τὴν ἀκρόπολιν ἐνετείχισε καὶ τὴν  πόλιν   κατεδουλώσατο. ἐσύλησεν δὲ καὶ τὸ
[19, 79]   τοῦ Μαλιέως· καὶ τὴν μὲν  πόλιν   κατέσκαψε, τοὺς δ´ ἐνοικοῦντας μετήγαγεν
[19, 106]   τις ἀτυχία γένηται περὶ τὴν  πόλιν,   μέλασι σακκίοις κατακαλύπτειν τὰ τείχη.
[19, 73]   καὶ δι´ ὁμολογίας παρέλαβε τὴν  πόλιν.   μετὰ δὲ ταῦτα τῷ παραπλησίῳ
[19, 4]   μὲν νυκτὸς παρεισέπεσεν εἰς τὴν  πόλιν   μετὰ χιλίων στρατιωτῶν, οἱ δὲ
[19, 50]   περὶ τὴν Ὀλυμπιάδα παρέδωκε τὴν  πόλιν·   δ´ Ἀριστόνους τὸ μὲν
[19, 65]   φυγάδων πολλοὶ συνεδεδραμήκεισαν εἰς τὴν  πόλιν,   οἳ καὶ διὰ τὴν ἰδίαν
[19, 62]   δοῦναι, τὴν δὲ τῶν Κιτίων  πόλιν   οὐ δυνάμενοι προσαγαγέσθαι συνεχῶς ἐπολιόρκουν
[19, 72]   προνοησάμενοι· διὰ γὰρ ταύτην τὴν  πόλιν   οὐ μόνον ἐν τούτῳ τῷ
[19, 68]   ὁμολογίας ποιησαμένων ὥστε τὴν μὲν  πόλιν   παραδοῦναι, τῆς δ´ ἀσφαλείας τυχόντας
[19, 7]   καὶ παρῆν ὁρᾶν πᾶσαν τὴν  πόλιν   πεπληρωμένην ὕβρεως καὶ φόνων καὶ
[19, 9]   ὀλιγαρχίας, καθαρὰν δὲ φήσας τὴν  πόλιν   πεποιηκέναι τῶν δυναστεύειν ἐπιχειρούντων ἀπεφαίνετο
[19, 36]   πλησίον τῆς Πύδνης τὴν μὲν  πόλιν   περιεχαράκωσεν ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν,
[19, 73]   ὅρων, τὴν δὲ τῶν Καλλαντιανῶν  πόλιν   περιστρατοπεδεύσας συνεστήσατο πολιορκίαν, φιλοτιμούμενος ἐκ
[19, 68]   τε χώραν ἐδῄωσε καὶ τὴν  πόλιν   περιχαρακώσας ἐπολιόρκει. μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 75]   μεταπεμψάμενος εἷλε καὶ ταύτην τὴν  πόλιν   πλὴν τῆς ἄκρας· ταύτην δὲ
[19, 70]   Ἀπολλωνιατῶν χώραν, καταλαβὼν δὲ τὴν  πόλιν   πολιορκουμένην ὑπὸ Γλαυκίου τοῦ βασιλέως
[19, 67]   συμμάχους, τὴν δὲ τῶν Ἐπιδαμνίων  πόλιν   προσαγαγόμενος καὶ φρουρὰν ἐγκαταστήσας ἐπανῆλθεν
[19, 65]   δ´ Ἀγαθοκλῆς παρελθὼν εἰς Ἀβάκαινον  πόλιν   σύμμαχον, τοὺς δοκοῦντας ἀλλοτρίως ἔχειν
[19, 60]   τε τῶν Ἀστακηνῶν καὶ Χαλκηδονίων  πόλιν   συνηνάγκασε λῦσαι τὴν πολιορκίαν. ποιησάμενος
[19, 67]   οἱ πλεῖστοι μὲν εἰς Στράτον  πόλιν   συνῴκησαν, ὀχυρωτάτην οὖσαν καὶ μεγίστην,
[19, 102]   Ἀκράγαντος, διανοούμενος καὶ ταύτην τὴν  πόλιν   συσκευάσασθαι· τῶν δὲ Καρχηδονίων καταπλευσάντων
[19, 103]   τῶν στρατιωτῶν, ἐπὶ τὴν Κεντοριπίνων  πόλιν·   ταύτην γὰρ φρουρουμένην ὑπ´ Ἀγαθοκλέους
[19, 54]   δὲ ἐπὶ τὴν τῶν Ἀργείων  πόλιν   ταύτην μὲν ἠνάγκασεν ἀποστᾶσαν τῆς
[19, 53]   ἀθανάτου δόξης. συμβέβηκε δὲ τὴν  πόλιν   ταύτην πλείσταις καὶ μεγίσταις κεχρῆσθαι
[19, 65]   Ῥωμαῖοι μὲν διαπολεμοῦντες Σαμνίταις Φερέντην,  πόλιν   τῆς Ἀπουλίας, κατὰ κράτος εἷλον.
[19, 64]   καταλαβὼν φρουρουμένην ὑπὸ Πολυπέρχοντος τὴν  πόλιν   τὸ μὲν πολιορκεῖν αὐτὴν ἐπὶ
[19, 54]   πείσας τοὺς Βοιωτοὺς ἀνέστησε τὴν  πόλιν   τοῖς διασωζομένοις τῶν Θηβαίων. συνεπελάβοντο
[19, 45]   συνέβη γενέσθαι περὶ τὴν Ῥοδίων  πόλιν   τὸν τρίτον κατακλυσμόν, ὃς πολλοὺς
[19, 78]   πρὸς Ἀντίγονον, ἀξιοῦντες ἐλευθερῶσαι τὴν  πόλιν·   τότε δὲ τοῦ Πτολεμαίου παραγενηθέντος
[19, 63]   Πολυπέρχοντος Ἀλέξανδρον, ἐπαγγελλόμενοι παραδώσειν τὴν  πόλιν.   τοῦ δ´ Ἀλεξάνδρου βραδύνοντος Ἀπολλωνίδης
[19, 53]   ἐξ Ἄργους ἐπιγόνων ἐκπολιορκησάντων τὴν  πόλιν.   τῶν δ´ ἐκπεσόντων οἱ διασωθέντες
[19, 75]   οὗτοι δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὴν  πόλιν   τῶν Μιλησίων τούς τε πολίτας
[19, 0]   Ὡς Κάσανδρος τὴν τῶν Θηβαίων  πόλιν   ὑπ´ Ἀλεξάνδρου κατεσκαμμένην ἀποκατέστησε. κβʹ
[19, 66]   ἔχοντες παρὰ Κασάνδρου, διετείχισαν τὴν  πόλιν,   ὥστε κατ´ ἰδίαν οὖσαν ἀπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006