Alphabétiquement     [«   »]
τάχος 4
ταχὺ 19
τέ 1
τε 144
Τεγέαν 1
Τεγεάτας 1
τεθαρρηκότες 1
Fréquences     [«    »]
81 οὐ
89 ταῖς
84 τῷ
144 τε
147 διὰ
150 ἐκ
170 μετὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τε


Livre, Chap.
[19, 59]   ἁρμοζόντως πολιτευομένη πρὸς ἕκαστον, τάς  τε   ἀδελφὰς καὶ θυγατέρας τῶν ἀπόρων
[19, 83]   τὰ ψιλικὰ τάγματα, παραγγείλαντες τοῖς  τε   ἀκοντισταῖς καὶ τοξόταις συνεχῶς κατατιτρώσκειν
[19, 82]   διακοσίους, ἐν οἷς ἦσαν οἵ  τε   ἄλλοι φίλοι πάντες καὶ Πίθων
[19, 85]   τὴν ἀναίρεσιν τῶν νεκρῶν τήν  τε   ἁλοῦσαν βασιλικὴν ἀποσκευὴν καὶ τῶν
[19, 28]   ὄντας πλείους τρισχιλίων, ἀφηγουμένου τούτων  τε   ἅμα καὶ τῶν ἀργυρασπίδων Ἀντιγένους
[19, 29]   τετρακοσίους, ἐπὶ πᾶσι δὲ τούς  τε   ἀμφίππους ὀνομαζομένους καὶ τοὺς ἐκ
[19, 22]   ὀκτώ, καθ´ ὃν ὑπῆρχον οἵ  τε   ἀργυράσπιδες Μακεδόνες καὶ τῶν ἑταίρων
[19, 25]   τοῖς πρεσβευταῖς Εὐμενὴς παρελθὼν ἐπῄνεσέν  τε   αὐτοὺς καὶ λόγον εἶπε τῶν
[19, 55]   τῆς χώρας σατράπης δωρεαῖς  τε   βασιλικαῖς ἐτίμησε τὸν Ἀντίγονον καὶ
[19, 21]   πλήρης τῶν ἐπετείων καρπῶν· αὐλῶνάς  τε   γὰρ εἶχε πυκνοὺς καὶ συσκίους
[19, 59]   γυνὴ συνέσει δοκεῖ διενηνοχέναι· τούς  τε   γὰρ ταραχώδεις τῶν ἐν τῷ
[19, 108]   πλησίον τόπος νεκρῶν κατεστρώθη· οἵ  τε   γὰρ τῶν Καρχηδονίων ἐπιφανέστατοι τὴν
[19, 2]   κάλλος καὶ τὴν ῥώμην, τῆς  τε   γυναικὸς εἰπούσης ὅτι τηλικοῦτος ἂν
[19, 22]   δὲ τόπον ἀναπληροῦσθαι κατακειμένων τῶν  τε   δευτέρων ἡγεμόνων καὶ τῶν ἔξω
[19, 93]   πολεμίοις ἑωθινῆς φυλακῆς ἄφνω τῆς  τε   δυνάμεως ἄνευ μάχης ἐκυρίευσεν καὶ
[19, 15]   ἐπέσχε τὴν σπουδὴν καὶ τήν  τε   δύναμιν ἀνελάμβανε καὶ προσκατέγραφε στρατιώτας·
[19, 81]   τοῖς οἰκείοις λόγοις καὶ δωρεάς  τε   δώσειν κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ
[19, 29]   ἐπὶ ταύτης τῆς φάλαγγος τούς  τε   ἐκ Μηδίας καὶ Παρθυαίας ἀφιπποτοξότας
[19, 52]   αὐτοῦ Κασάνδρειαν, εἰς ἣν τάς  τε   ἐκ τῆς Χερρονήσου πόλεις συνῴκισε
[19, 58]   αὐτὴν τὴν στρατοπεδείαν καταπεφρονηκότως οἵ  τε   ἐκ τῶν συμμαχίδων πόλεων καὶ
[19, 87]   τὴν ἐντετειχισμένην ἀκρόπολιν κατασκάψας τήν  τε   ἐλευθερίαν ἀπέδωκε τοῖς Ἠλείοις καὶ
[19, 19]   δυσβάτου τῆς ὁδοῦ συνέβαινε τούς  τε   ἐλέφαντας καὶ τοὺς ἱππεῖς, ἔτι
[19, 70]   πρόστιμα· οὗτοι γὰρ συστραφέντες πληγάς  τε   ἐνεφόρησαν αὐτῷ καὶ διετέλουν ἐπιβουλεύοντες.
[19, 52]   ἄκραν τὴν ἐν Ἀμφιπόλει, τάξας  τε   ἐπ´ αὐτῆς Γλαυκίαν τινὰ τῶν
[19, 30]   δυνάμεως. Ἀντίγονος δ´ ὁρῶν τό  τε   εὐώνυμον κέρας τῶν ἰδίων πεφευγότας
[19, 2]   ἐκτεθείς, εἴπερ ἐτράφη, μεταμέλεσθαί  τε   ἔφη τοῖς πραχθεῖσι καὶ συνεχῶς
[19, 83]   συμπλεκόμενοι πολλοὺς ἀλλήλων ἀνῄρουν, οἵ  τε   ἡγεμόνες αὐτοὶ πρὸ πάντων κινδυνεύοντες
[19, 23]   ἐκέλευσε περιενεγκεῖν καὶ δεῖξαι τοῖς  τε   ἡγεμόσι καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν
[19, 29]   ἐναντίων δεξιὸν κέρας ὠχυρωμένον τοῖς  τε   θηρίοις καὶ τοῖς κρατίστοις τῶν
[19, 73]   δ´ εἰς τὴν φιλίαν τῶν  τε   Θρᾳκῶν καὶ Σκυθῶν τοὺς ὁμοροῦντας,
[19, 73]   μάχην ἐφ´ ἱκανὸν χρόνον τῶν  τε   ἰδίων ἀπέβαλεν οὐκ ὀλίγους καὶ
[19, 80]   ταγμάτων, αὐτὸς δ´ ἀναλαβὼν τούς  τε   ἱππεῖς καὶ τὰ ψιλικὰ τάγματα
[19, 47]   ταῦτα πυθόμενοι καταπεφρονηκότως στρατοπεδεύειν τόν  τε   Ἱππόστρατον καὶ τὸν Ὀροντοβάτην ἐπέθεντο
[19, 78]   Ἀττικῆς εἰς τὴν Βοιωτίαν τήν  τε   Καδμείαν εἷλε καὶ τὴν φρουρὰν
[19, 57]   τε συνῆγον καὶ παρασκευὰς ὅπλων  τε   καὶ βελῶν καὶ τῶν ἄλλων
[19, 105]   Ἰταλίαν Ῥωμαῖοι δυνάμεσιν ἁδραῖς πεζῶν  τε   καὶ ἱππέων ἐστράτευσαν ἐπὶ Πολλίτιον,
[19, 1]   μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν Σικελίαν  τε   καὶ Λιβύην. δι´ ἀπορίαν γὰρ
[19, 56]   λόγοις ἐχθροὺς Ἀντιγόνου καταστῆσαι Κάσανδρόν  τε   καὶ Λυσίμαχον. ὧν ταχὺ τὸ
[19, 35]   αὐτῇ βοηθήσειν κατὰ θάλασσαν Ἑλλήνων  τε   καὶ Μακεδόνων πολλούς. συνῆσαν δ´
[19, 37]   χρείας ἔκαον πῦρ μεθ´ ἡμέραν  τε   καὶ νύκτωρ ἐν ταῖς στρατοπεδείαις.
[19, 47]   ἤθροισαν τοὺς πλανωμένους τῶν Εὐμενοῦς  τε   καὶ Πίθωνος συνήθων, εἰς ὀκτακοσίους
[19, 20]   καὶ συνάγειν ὡς πλείστους ἱππεῖς  τε   καὶ πολεμιστὰς ἵππους, ἔτι δὲ
[19, 94]   ὀλίγοι κατάγειν ἐπὶ θάλασσαν λιβανωτόν  τε   καὶ σμύρναν καὶ τὰ πολυτελέστατα
[19, 43]   σατράπαι καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων  τε   καὶ στρατιωτῶν οἱ πλεῖστοι, τὸν
[19, 74]   ἁδρὰς ἔχων καὶ πιστεύων ταύταις  τε   καὶ ταῖς τῶν τόπων ὀχυρότησιν.
[19, 86]   παραδοῦναι τὴν πόλιν καὶ δωρεάς  τε   καὶ τιμὰς ἁδρὰς ἐπηγγείλατο δοῦναι.
[19, 86]   ὑπεδέξατο καὶ κοινὴν παρείχετο τούτῳ  τε   καὶ τοῖς ἄλλοις φίλοις τὴν
[19, 53]   τῶν ἀντιπρασσόντων καὶ κατειλήφει πόλεις  τε   καὶ τόπους ἐπικαίρους. τὴν μὲν
[19, 66]   Αἰτωλίας εἰς Πελοπόννησον κατέλαβεν Ἀλέξανδρόν  τε   καὶ τοὺς Ἠλείους πολιορκοῦντας τὴν
[19, 50]   κατασπᾶν καὶ διὰ ταύτης αὑτήν  τε   καὶ τοὺς φίλους σώζειν. αὐτομόλου
[19, 107]   νομίσματα καὶ τὸν ἄσημον ἄργυρόν  τε   καὶ χρυσὸν ἀνενεγκεῖν, διαπειλησάμενος τιμωρήσασθαι
[19, 58]   κεδρίνων καὶ κυπαρισσίνων θαυμαστῶν τό  τε   κάλλος καὶ μέγεθος. ναυπηγεῖα δ´
[19, 2]   μετά τινων ἡλικιωτῶν ἐθαύμαζε τό  τε   κάλλος καὶ τὴν ῥώμην, τῆς
[19, 47]   καὶ πάντες ἵπποις χρώμενοι τάς  τε   καταδρομὰς ἀπροσδοκήτους ἐποιοῦντο καὶ τὴν
[19, 89]   αὐτοῦ χαλεπώτερον τοῖς πλήθεσιν αὐτόν  τε   κατέσφαξαν καὶ δύο τῶν υἱῶν
[19, 1]   κατακτήσασθαι δὲ χρόνον τινὰ τῆς  τε   Λιβύης τὴν πλείστην καὶ μέρη
[19, 70]   προσένεμον τοῖς λόγοις αὐτοῦ πίστιν  τε   μεγάλην καὶ βάρος. ~Τῶν δὲ
[19, 110]   μετ´ ὀλίγας δ´ ἡμέρας οἵ  τε   Μεσσήνιοι καὶ Ἀβακαινῖνοι καὶ συχναὶ
[19, 92]   στρατηγοῦ συναγαγόντος ἐπ´ αὐτὸν ἔκ  τε   Μηδίας καὶ Περσίδος καὶ τῶν
[19, 100]   παρὰ Νικάνορος τοῦ στρατηγοῦ τῆς  τε   Μηδίας καὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν·
[19, 22]   δέκα σταδίων, ἣν ἀνεπλήρουν οἵ  τε   μισθοφόροι καὶ συμμάχων τὸ πλῆθος,
[19, 64]   τοὺς πολεμίους. διόπερ συνέβη τάς  τε   ναῦς ἁλῶναι πάσας καὶ τῶν
[19, 107]   τοῖς ἄλλοις Γελῴοις πᾶσι τά  τε   νομίσματα καὶ τὸν ἄσημον ἄργυρόν
[19, 85]   πεπτωκότες, ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι Πίθων  τε   μετέχων τῆς στρατηγίας ἐπ´
[19, 35]   Αἰτωλοὶ δὲ χαρίζεσθαι βουλόμενοι τῇ  τε   Ὀλυμπιάδι καὶ Πολυπέρχοντι τὰ περὶ
[19, 61]   ἐκκλησίαν κατηγόρησε Κασάνδρου, προφερόμενος τήν  τε   Ὀλυμπιάδος ἀναίρεσιν καὶ τὰ συμβάντα
[19, 35]   Τεγέαν πολιορκῶν καὶ πυθόμενος τήν  τε   Ὀλυμπιάδος κάθοδον εἰς Μακεδονίαν καὶ
[19, 25]   τοῦ δὲ λέοντος ἐξελόντος τούς  τε   ὄνυχας καὶ τοὺς ὀδόντας τὸν
[19, 2]   τρεφόμενος παῖς ἐξέβη τήν  τε   ὄψιν εὐπρεπὴς καὶ τὸ σῶμα
[19, 56]   διασωθεὶς εἰς τὴν Αἴγυπτον φιλανθρωπίας  τε   πάσης ἐτύγχανε παρὰ Πτολεμαίῳ καὶ
[19, 81]   κεχαρισμένην ἔχει τὴν μεταβολήν· τοῦ  τε   πατρὸς ἤδη γεγηρακότος αἱ τῆς
[19, 50]   πόλεως ἐξέπεμψε τοὺς παραληψομένους τήν  τε   Πέλλαν καὶ τὴν Ἀμφίπολιν.
[19, 108]   παρεμβολὴν ὁρῶντες ἁλισκομένην ἐβοήθουν, οἵ  τε   περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα τῷ προτερήματι
[19, 64]   εἰς τὴν ἐνέδραν συνέβη τόν  τε   Περίλαον ἁλῶναι καὶ τῶν ἄλλων
[19, 56]   καὶ τούτων ἀποδείξεις ἔφερε τήν  τε   Πίθωνος ἀναίρεσιν καὶ τὴν Πευκέστου
[19, 30]   ὑπερέχοντες δὲ τῶν ἀντιτεταγμένων τῷ  τε   πλήθει καὶ ταῖς ἐλαφρότησιν, ἐπειρῶντο
[19, 72]   τῇ φυγῇ μόνος ὑπέστη τῷ  {τε}   πλήθει τῶν πολεμίων, οὐ κρατήσειν
[19, 34]   περὶ μὲν τὰς χεῖρας δακτυλίων  {τε}   πλῆθος ἐνδεδεμένων λίθοις πολυτελέσι καὶ
[19, 107]   προσταχθὲν διὰ τὸν φόβον χρημάτων  τε   πλῆθος ἤθροισε καὶ πᾶσι τοῖς
[19, 16]   πεντήκοντα. τοῦ δὲ φρουρίου σίτου  τε   πλῆθος καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων
[19, 61]   πολέμιον εἶναι, ἐὰν μὴ τάς  τε   πόλεις καθέλῃ καὶ τὸν βασιλέα
[19, 79]   κατέστησε στρατηγὸν Νικοκρέοντα, παραδοὺς τάς  τε   πόλεις καὶ τὰς προσόδους τῶν
[19, 50]   εἶναι τὸ προστασσόμενον ποιεῖν, τήν  τε   πόλιν ἐνεχείρισε καὶ τὰ πιστὰ
[19, 75]   τὴν πόλιν τῶν Μιλησίων τούς  τε   πολίτας ἐκάλουν ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν
[19, 19]   τὸ μέγεθος τῶν καυμάτων διεφθάρη  τε   πολλὰ σώματα καὶ τὸ στρατόπεδον
[19, 0]   πόλεμον. κϛ Ὡς Ἀντίγονος ναῦς  τε   πολλὰς ἐναυπηγήσατο καὶ στρατηγοὺς ἀπέστειλεν
[19, 104]   δὲ περὶ τὸν Πασίφιλον τούτων  τε   πολλοὺς κατὰ τὴν φυγὴν ἀνεῖλον
[19, 21]   ὄντες τοξόται καὶ σφενδονῆται, πολυανθρωπίᾳ  τε   πολὺ διαφέρειν συμβαίνει τὴν χώραν
[19, 56]   Σελεύκου προαίρεσιν ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς πρός  τε   Πτολεμαῖον καὶ Λυσίμαχον καὶ Κάσανδρον,
[19, 57]   Συρίαν Ἀντιγόνου παρεγένοντο πρέσβεις παρά  τε   Πτολεμαίου καὶ Λυσιμάχου καὶ Κασάνδρου.
[19, 39]   θηρίοις τὴν ἐπίθεσιν ποιησάμενος τούτων  τε   ῥᾳδίως κυριεύσειν καὶ τῶν πολεμίων
[19, 43]   στρατόπεδον. τὸ παραπλήσιον δ´ οἵ  τε   σατράπαι καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων
[19, 0]   ἄνω σατραπείας, συνήγαγε δὲ τούς  τε   σατράπας καὶ τὰς δυνάμεις εἰς
[19, 48]   τὰ πρὸς αὐτόν, καὶ τήν  τε   σατραπείαν ἔχειν συνεχώρησε καὶ τῶν
[19, 92]   μάχην τῶν Περσῶν συνέβη τόν  τε   σατράπην αὐτῶν Εὔαγρον πεσεῖν καί
[19, 92]   πᾶσι προσφερόμενος ῥᾳδίως προσηγάγετο τήν  τε   Σουσιανὴν καὶ Μηδίαν καί τινας
[19, 22]   σταδίων, διειλήφεισαν τὰς κλισίας οἵ  τε   στρατηγοὶ καὶ οἱ τὰς ἱππαρχίας
[19, 23]   ἐπιστολάς, διὰ δὲ τούτων τούς  τε   στρατιώτας εὐθαρσεῖς πρὸς τὰς μάχας
[19, 61]   φιλίαν, αὐτὸς δὲ συναγαγὼν τῶν  τε   στρατιωτῶν καὶ τῶν παρεπιδημούντων κοινὴν
[19, 62]   τὸν ἀδελφιδοῦν προσέταξε περιπλεῖν τοῖς  τε   συμμάχοις παρεχόμενον τὴν ἀσφάλειαν καὶ
[19, 57]   συμμαχίαν πρὸς ἀλλήλους ποιησάμενοι δυνάμεις  τε   συνῆγον καὶ παρασκευὰς ὅπλων τε
[19, 94]   ~Ἀντίγονος δ´ ἀκινδύνως ἀνακτησάμενος τήν  τε   Συρίαν πᾶσαν καὶ Φοινίκην ἐπεβάλετο
[19, 50]   ἀντέχεσθαι τῶν πραγμάτων διεγνώκει, στρατιώτας  τε   συχνοὺς ἔχων καὶ προσφάτως εὐημερηκώς·
[19, 73]   ὃν δὴ χρόνον ἧκον οἵ  τε   Σχύθαι καὶ Θρᾷκες σὺν πολλῇ
[19, 83]   ἔφοδον τοῖς ξυστοῖς ἀγωνισάμενοι τούτων  τε   τὰ πλεῖστα συνέτριψαν καὶ τῶν
[19, 60]   πολιορκίαν. ποιησάμενος δὲ συμμαχίαν πρός  τε   τὰς πόλεις ταύτας καὶ πρὸς
[19, 102]   χρόνοις τῇ δυναστείᾳ μεταπεμψάμενος ἔκ  τε   Ταυρομενίου καὶ τῆς Μεσσήνης ἅπαντας
[19, 35]   θυγατέρα, πρὸς δὲ τούτοις Δηιδάμειάν  τε   τὴν Αἰακίδου θυγατέρα τοῦ βασιλέως
[19, 86]   προσεδόκα μὲν τιμωρίας τεύξεσθαι διά  τε   τὴν γενομένην λοιδορίαν καὶ διὰ
[19, 0]   ἐναυπηγήσατο καὶ στρατηγοὺς ἀπέστειλεν εἴς  τε   τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Πόντον.
[19, 76]   δὲ δῆμος εὐθὺς δύναμίν  τε   τὴν ἱκανὴν ἐξέπεμψεν ἐπ´ αὐτοὺς
[19, 105]   τῶν συνοριζουσῶν ταύτῃ πόλεων κατά  τε   τὴν Λιβύην καὶ τὴν Ἀραβίαν,
[19, 31]   κακῶς δὲ διέκειντο ἀμφότεροι διά  τε   τὴν ὁδοιπορίαν καὶ τὴν ἐν
[19, 58]   ὄρος τοῦτο παρήκει μὲν παρά  τε   τὴν Τρίπολιν καὶ Βυβλίαν, ἔτι
[19, 100]   ταύτῃ δ´ ἦν γεγραμμένον περί  τε   τῆς ἀναβάσεως τῆς Σελεύκου καὶ
[19, 35]   δὲ πλοῖα καὶ σχεδίας ἔκ  τε   τῆς Εὐβοίας καὶ τῆς Λοκρίδος
[19, 109]   οἱ πολλοὶ τῶν φευγόντων διά  τε   τὸ καῦμα καὶ τὴν ἐκ
[19, 108]   παρεισέπεσεν. οἱ δὲ Καρχηδόνιοι διά  τε   τὸ παράδοξον καταπεπληγμένοι καὶ πρὸς
[19, 15]   ἡγεμονίας. Πευκέστης μὲν γὰρ διά  τε   τὸ πλῆθος τῶν συναγωνιζομένων καὶ
[19, 37]   ὁδοιπορούσης οἱ μὲν στρατιῶται διά  τε   τὸ ψῦχος καὶ τὰς ἀναγκαίας
[19, 103]   τῆς ἀφορμῆς λαβόμενος Ἀγαθοκλῆς ἐνεκάλεσέ  τε   τοῖς Κεντοριπίνοις καὶ τοὺς δόξαντας
[19, 68]   καταλαβὼν ἀφυλάκτους καὶ κοιμωμένους αὐτόν  τε   τὸν Εὐπόλεμον ἐζώγρησε καὶ τοὺς
[19, 69]   αὐτῷ καὶ συμβούλους τέσσαρας, Νέαρχόν  τε   τὸν Κρῆτα καὶ Πίθωνα τὸν
[19, 103]   φρουρᾶς αἰσθόμενοι τὸ γεγονὸς αὐτόν  τε   τὸν Μυμφόδωρον ἀνεῖλον καὶ τοὺς
[19, 69]   Βαβυλῶνος, πρὸς δὲ τούτοις Ἀνδρόνικόν  τε   τὸν Ὀλύνθιον καὶ Φίλιππον, ἄνδρας
[19, 54]   πόλεων τοῦ συνοικισμοῦ πολλαὶ διά  τε   τὸν πρὸς τοὺς ἠτυχηκότας ἔλεον
[19, 85]   εἰς Τρίπολιν τῆς Φοινίκης μετεπέμπετό  τε   τοὺς ἐκ Κιλικίας στρατιώτας καὶ
[19, 25]   δ´ Ἀντίγονος πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλε πρός  τε   τοὺς σατράπας καὶ τοὺς Μακεδόνας,
[19, 58]   μὲν κατὰ τὴν Φοινίκην, ἔν  τε   Τριπόλει καὶ Βύβλῳ καὶ Σιδῶνι,
[19, 60]   τῶν Βιθυνῶν καταλαβὼν πολιορκοῦντα τήν  τε   τῶν Ἀστακηνῶν καὶ Χαλκηδονίων πόλιν
[19, 92]   τινας τῶν σύνεγγυς τόπων· περί  τε   τῶν διῳκημένων ἔγραψε πρὸς Πτολεμαῖον
[19, 73]   αὐτονομίας ἀντείχοντο. ὡσαύτως δὲ τήν  τε   τῶν Ἰστριανῶν πόλιν καὶ τὰς
[19, 48]   καὶ ἄλλο πλῆθος χρημάτων ἔκ  τε   τῶν στεφάνων καὶ τῶν ἄλλων
[19, 10]   δύο φυλὰς ταῖς προϋπαρχούσαις, τήν  τε   Φαλέρναν καὶ τὴν Ὠφεντῖναν. ἅμα
[19, 101]   ὃς ἦν αὐτοκράτωρ ᾑρημένος, τήν  τε   Φρεγελλανῶν πόλιν εἷλε καὶ τῶν
[19, 66]   στρατιωτῶν, Αἴγιον δὲ ἐκπολιορκήσας τῆς  τε   φρουρᾶς ἐκυρίευσε καὶ τοῖς Αἰγιεῦσι
[19, 10]   ἄξιον διεπράξαντο, διετέλουν δὲ τοῖς  τε   φρουρίοις προσβολὰς ποιούμενοι καὶ τὴν
[19, 107]   ὑπερεχούσας τῶν ἑαυτοῦ διέλαβε τῶν  τε   φρουρίων οὐκ ὀλίγα μεταθήσεσθαι πρὸς
[19, 102]   κινδύνων ἀπολυθήσεσθαι τοῦ πολέμου τούς  τε   φυγάδας τοὺς ἐκ Συρακουσσῶν ἐξέβαλον
[19, 71]   δὲ τῆς πράξεως εὐθὺς οἵ  τε   φυγάδες συνέτρεχον ἐπ´ αὐτὸν καὶ
[19, 51]   δὲ τῶν ἀνῃρημένων συγγενεῖς, Κασάνδρῳ  τε   χαρίζεσθαι βουλόμενοι καὶ τοῖς τετελευτηκόσιν
[19, 93]   διαγωνιεῖσθαι κατὰ τὴν Αἴγυπτον, ταῖς  τε   χορηγίαις ὑπερέχοντα καὶ τόπων ὀχυρότητι
[19, 48]   ἄκραν κατέλαβεν ἐν αὐτῇ τήν  τε   χρυσῆν ἀναδενδράδα καὶ πλῆθος ἄλλων
[19, 68]   οὐ προσεχόντων δ´ αὐτῶν τήν  τε   χώραν ἐδῄωσε καὶ τὴν πόλιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006