Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτον 5
τοιούτους 1
τοιούτων 3
τοῖς 292
τόλμα 2
τόλμαις 2
τολμᾶν 1
Fréquences     [«    »]
232 ἐν
265 πρὸς
237 τοῦ
292 τοῖς
301 περὶ
313 τὸ
369 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τοῖς


Livre, Chap.
[19, 26]   δυνάμεσι δαψιλῶς. πρὸς δὲ τούτοις  τοῖς   ἀγαθοῖς τόπος αὐτὸς συνήργει,
[19, 34]   ὡς ἂν εἴποι τις, καταλείπουσα  τοῖς   ἀγαπῶσι μνημεῖον. δὲ κόσμος
[19, 6]   μέλλειν, ἀλλ´ ἐκ χειρὸς ἐπιθεῖναι  τοῖς   ἀδικήσασι τὴν δίκην, τοῖς μὲν
[19, 66]   τῆς τε φρουρᾶς ἐκυρίευσε καὶ  τοῖς   Αἰγιεῦσι κατὰ δόγμα τὴν ἐλευθερίαν
[19, 74]   ἀθροισθέντων ἐκ τῆς φυγῆς καὶ  τοῖς   Αἰτωλοῖς συμμιξάντων πάλιν ἐπελθὼν
[19, 70]   ξενικῆς ἡγεμονίας ἐπιθυμῶν ἀσμένως ὑπήκουσε  τοῖς   Ἀκραγαντίνοις. τὴν δ´ ἀποδημίαν ποιησάμενος
[19, 107]   αὐτῶν ἀνέλαβε. προσέταξε δὲ καὶ  τοῖς   ἄλλοις Γελῴοις πᾶσι τά τε
[19, 55]   ἄπρακτοι. δ´ Ἀντίγονος ἐν  τοῖς   ἄλλοις καταφρονεῖν εἰωθὼς τῶν τοιούτων
[19, 1]   γὰρ τῆς βύβλου ταύτης σὺν  τοῖς   ἄλλοις περιεχούσης καὶ τὴν τυραννίδα
[19, 99]   νεῖν, οὐ καταδύεται καθάπερ ἐν  τοῖς   ἄλλοις ὕδασιν, ἀλλὰ ἐπινήχεται τοῖς
[19, 86]   κοινὴν παρείχετο τούτῳ τε καὶ  τοῖς   ἄλλοις φίλοις τὴν περὶ αὐτὸν
[19, 97]   χώραν σπανίζουσαν πάντων τῶν ἐν  τοῖς   ἄλλοις χρησίμων καὶ βίον εἱλόμεθα
[19, 45]   ὧν μὲν πρῶτος ὀλίγα  τοῖς   ἀνθρώποις ἐνώχλησεν, ὡς ἂν τῆς
[19, 0]   ἀπὸ Ῥωμαίων. λαʹ Τὰ πραχθέντα  τοῖς   Ἀντιγόνου καὶ Κασάνδρου στρατηγοῖς περὶ
[19, 96]   οὐ μὴν παντελῶς ἐπίστευόν γε  τοῖς   Ἀντιγόνου λόγοις, ἀλλὰ τὰς ἐλπίδας
[19, 66]   δικαιολογησάμενος προετρέψατο τὰ πλήθη βοηθεῖν  τοῖς   Ἀντιγόνου πράγμασιν, αὐτὸς δὲ μετὰ
[19, 43]   μὲν ἀργυράσπιδες συμφράξαντες καὶ βιαιότερον  τοῖς   ἀντιτεταγμένοις ἀπιπεσόντες τοὺς μὲν ἐν
[19, 42]   πραττομένοις Ἀντίγονος μὲν συνάψας μάχην  τοῖς   ἀντιτεταγμένοις καὶ μετὰ πλήθους ἱππέων
[19, 31]   ἐν χερσὶν ἐδόκει πᾶσιν εἶναι  τοῖς   ἀντιτεταγμένοις. ὡς δὲ παράγοντες ἀπέσχον
[19, 57]   ἑαυτὸν συνεστηκότας πολλοὺς καὶ μεγάλους  τοῖς   ἀξιώμασιν ἄνδρας καὶ συλλογιζόμενος τὸ
[19, 20]   τάξεις κατέστησε, τοὺς δ´ ἵππους  τοῖς   ἀπολωλεκόσι διαδοὺς καὶ τὸ πλῆθος
[19, 43]   ἄλλους παραδοὺς Πίθωνι προσέταξεν ἐπιθέσθαι  τοῖς   ἀργυράσπισι μεμονωμένοις τῆς τῶν ἱππέων
[19, 13]   μόνον εἶχον καὶ τούτους πολὺ  τοῖς   ἀριθμοῖς λειπομένους τῶν ἐναντίων. νυκτὸς
[19, 0]   ἀποκατέστησε. κβʹ Περὶ τῶν ἐν  τοῖς   ἀρχαίοις χρόνοις συμβάντων τῇ πόλει
[19, 67]   τὰς εὐεργεσίας· διετέλει γὰρ βοηθοῦσα  τοῖς   ἀτυχοῦσι καὶ πολλοὺς τῶν ἀπόρων
[19, 79]   δὲ Ἄγις ἐνεργῶς διαπολεμήσας  τοῖς   ἀφεστηκόσιν ἐκυρίευσε κατὰ κράτος τῆς
[19, 94]   εἰς δρόμον ἑξακοσίους συνέταξεν ἐπιθέσθαι  τοῖς   βαρβάροις ἄφνω καὶ τὴν λείαν
[19, 108]   καταλύσειν πάντα τὸν πόλεμον ἐνέκειντο  τοῖς   βαρβάροις. ~ὁ δ´ Ἀμίλκας ὁρῶν
[19, 19]   ἱππεῖς, ἔτι δὲ τοὺς ἐν  τοῖς   βαρέσιν ὅπλοις κινδυνεύειν ἅμα καὶ
[19, 12]   Πίθωνα πρέσβεις ἀπέστειλεν, ἀξιῶν βοηθεῖν  τοῖς   βασιλεῦσι καὶ μετ´ αὐτοῦ συναγωνίσασθαι
[19, 24]   παρεκάλεσεν ἕκαστον κατὰ δύναμιν δανεῖσαι  τοῖς   βασιλεῦσι. λαβὼν δὲ παρ´ ὧν
[19, 44]   Νῶρα τῆς Φρυγίας οὐδὲν ἧττον  τοῖς   βασιλεῦσι προθυμότατα συνηγωνίσατο. ὁρῶν δὲ
[19, 24]   καὶ πρόθυμον κατεσκεύασεν εἰς τὸ  τοῖς   βασιλεῦσι συναγωνίζεσθαι. σπεύδων δὲ καὶ
[19, 52]   ἐν Αἰγαιαῖς, καθάπερ ἔθος ἦν  τοῖς   βασιλεῦσι. τιμήσας δὲ τοὺς τετελευτηκότας
[19, 12]   ἄνω σατραπειῶν δυνάμεις μεταπέμπεσθαι καὶ  τοῖς   βασιλικοῖς θησαυροῖς χρήσασθαι πρὸς τὰς
[19, 30]   κέρας καὶ πλαγίοις ἐμβαλόντες πυκνοῖς  τοῖς   βέλεσι κατετίτρωσκον, αὐτοὶ μὲν διὰ
[19, 78]   οὖν Πτολεμαῖος ἐκπολιορκήσας Ὠρωπὸν παρέδωκε  τοῖς   Βοιωτοῖς καὶ τοὺς Κασάνδρου στρατιώτας
[19, 84]   εὐρύχωρον ὂν καὶ μαλακὸν συνήργει  τοῖς   βουλομένοις ἐν τάξει ποιεῖσθαι τὴν
[19, 78]   ἐπίκαιρος γὰρ πόλις ἐστὶ  τοῖς   βουλομένοις ἔχειν ὁρμητήριον πρὸς τὸ
[19, 2]   τῆς ἐν Συρακούσσαις πολιτείας πᾶσι  τοῖς   βουλομένοις. δὲ Καρκῖνος μετ´
[19, 107]   παραγενόμενος προδοσίαν ἐνεκάλεσε καὶ μετάθεσιν  τοῖς   Γελῴοις, εἴτε καὶ κατ´ ἀλήθειαν
[19, 107]   δ´ ὠμότερον κεχρῆσθαι τοῦ καθήκοντος  τοῖς   Γελῴοις τοὺς μὲν ἀποσφαγέντας εἰς
[19, 1]   χρόνων πράξεις τὰς γεγενημένας ἐν  τοῖς   γνωριζομένοις μέρεσι τῆς οἰκουμένης, ἐφ´
[19, 94]   σημεῖα καταλείπουσιν ἑαυτοῖς μὲν γιγνωσκόμενα,  τοῖς   δ´ ἄλλοις ἀνεπινόητα. ποτίζουσι δὲ
[19, 75]   ὀλίγον δὲ καὶ πάσας διέφθειραν·  τοῖς   δ´ ἐλαττουμένοις παραγενομένης βοηθείας ἐξ
[19, 49]   σιτομετρεῖν χοίνικας πέντε τοῦ μηνός,  τοῖς   δ´ ἐλέφασι τοῖς κατακλεισθεῖσι διδόναι
[19, 48]   διὰ τὴν ἐξουσίαν γίνονται λυσιτελεῖς,  τοῖς   δ´ ὑπακούσασιν ἰδιώταις μεγάλων κακῶν
[19, 58]   πληρωμάτων Πτολεμαῖος εἶχεν ἐν Αἰγύπτῳ·  τοῖς   δ´ ὑπάρχοις ἐκέλευσεν ἑτοιμάσαι κατὰ
[19, 65]   ἐπετίμησαν ὡς παραβαίνοντι τὰς συνθήκας,  τοῖς   δὲ Μεσσηνίοις εἰρήνην παρεσκεύασαν καὶ
[19, 90]   μέν εἰσι παντελῶς ὀλίγοι συστρατεύοντες,  τοῖς   δὲ πολεμίοις ἐφ´ οὓς προάγουσι
[19, 106]   συμμάχων τὰς ψυχὰς προκαταπεπληγμένας ἀνεκτήσατο,  τοῖς   δὲ πολεμίοις οὐ τὴν τυχοῦσαν
[19, 6]   σαλπιγκταῖς παρήγγειλε σημαίνειν τὸ πολεμικόν,  τοῖς   δὲ στρατιώταις ἀναιρεῖν τοὺς αἰτίους
[19, 26]   δὲ τὴν μὲν ἀποσκευὴν προαπέστειλε,  τοῖς   δὲ στρατιώταις παρήγγειλε τὴν ταχίστην
[19, 101]   καὶ λαφύρων μὲν πλῆθος ἀπέδοτο,  τοῖς   δὲ στρατιώταις πολλὴν τῆς χώρας
[19, 16]   δυνήσεσθαι κακοπαθεῖν διὰ τὴν ἐν  τοῖς   δεσμοῖς γενομένην κακουχίαν. τούτων δὲ
[19, 1]   καταδούλωσιν καὶ δυσχερὲς ἀποσχέσθαι μοναρχίας  τοῖς   δι´ ὑπεροχὴν τὰς τοῦ χρατήσειν
[19, 27]   ~εἶχε δὲ τοὺς σύμπαντας σὺν  τοῖς   διὰ Πίθωνος καὶ Σελεύκου προσγεγενημένοις
[19, 37]   καὶ ῥᾳδίως λαθεῖν ἀπροσδοκήτως ἐπιπεσόντα  τοῖς   διὰ τὴν ἄγνοιαν διερριμμένοις κατὰ
[19, 46]   προαίρεσιν ἐπεκρύψατο, προσποιηθεὶς δὲ ἀπιστεῖν  τοῖς   διαβάλλουσι τούτοις μὲν πολλῶν ἀκουόντων
[19, 54]   τοὺς Βοιωτοὺς ἀνέστησε τὴν πόλιν  τοῖς   διασωζομένοις τῶν Θηβαίων. συνεπελάβοντο δὲ
[19, 1]   ἀδικημάτων λάβωσι τιμωρίαν, ἀλλ´ ὅπως  τοῖς   δυναμένοις παρανομεῖν ἐξουσία μὴ γένηται
[19, 91]   συνήγαγεν καὶ συναγοράσας ἵππους ἀνεδίδου  τοῖς   δυναμένοις χρᾶσθαι. πᾶσι δὲ φιλανθρώπως
[19, 4]   εἰς τὴν πατρίδα. συνεκπεσόντων δὲ  τοῖς   δυνάσταις πολλῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν, ὡς
[19, 14]   καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρὰ  τοῖς   ἐγχωρίοις. δι´ ἃς αἰτίας φασὶ
[19, 33]   ἐξ ὧν ἐνίας προσχρωσθείσας μόνον  τοῖς   ἐδέσμασιν ποτηρίοις ἐπιφέρειν τὴν
[19, 27]   τὰ Μακεδονικά, παντοδαποὶ δ´ ὄντες  τοῖς   ἔθνεσιν, εἰς πεντακισχιλίους. ~Μετὰ δὲ
[19, 69]   ἂν γεγονὼς ἔτη δύο πρὸς  τοῖς   εἴκοσιν. αὐτὸς δὲ τὴν ἄλλην
[19, 7]   στεγῶν ἀμυνομένους. οὐ μὴν οὐδὲ  τοῖς   εἰς τὰ τεμένη καταφυγοῦσιν
[19, 24]   τὴν μέθην συμπεριενεχθεὶς τῶν παραληφθέντων  τοῖς   εἰς τὸ πίνειν ὁρμήσασιν ἐνέπεσεν
[19, 49]   οἰκείαις, ἀλλὰ καὶ τῶν στρατιωτῶν  τοῖς   εἰωθόσι κακοπαθεῖν. ~τοῦ δ´ ἔαρος
[19, 40]   δισχίλιοι, ἱππεῖς δ´ ἐννακισχίλιοι σὺν  τοῖς   ἐκ Μηδίας προσκαταγραφεῖσι, θηρία δὲ
[19, 88]   μετὰ δὲ ταῦτα Δεινίου βοηθήσαντος  τοῖς   ἐλαττουμένοις ἐγένετο δευτέρα μάχη, καθ´
[19, 30]   τάξιν τοῖς μὲν ψιλοῖς καὶ  τοῖς   ἐλαφροτάτοις τῶν ἱππέων εἰσέβαλεν εἰς
[19, 74]   πράξας ἤλπιζε πίστιν κατασκευάζειν παρὰ  τοῖς   Ἕλλησιν ὅτι πρὸς ἀλήθειαν φροντίζει
[19, 44]   γενομένων περὶ αὐτὴν ἀτυχημάτων ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν χρόνοις· πλείστας γὰρ ἔχουσα
[19, 102]   δὲ ταῦτα τοὺς ἐναντιουμένους ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν χρόνοις τῇ δυναστείᾳ μεταπεμψάμενος
[19, 73]   δὲ τούτων Καλλαντιανοὶ κατοικοῦντες ἐν  τοῖς   ἐν ἀριστερᾷ μέρεσι τοῦ Πόντου
[19, 1]   γὰρ μετάβασις εἶναι δοκεῖ  τοῖς   ἐν ἐξουσίᾳ μένουσιν ἐπὶ τὴν
[19, 62]   ἑαυτὸν οὐκ ὀλίγας. προαπεσταλκὼς δὲ  τοῖς   ἐν Κύπρῳ βασιλεῦσι στρατιώτας τρισχιλίους
[19, 0]   ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἐπίθεσις  τοῖς   ἐν τῇ παραχειμασίᾳ θηρίοις. ιδʹ
[19, 58]   θαλασσοκρατοῦντες οἱ πολέμιοι πορθήσουσι τοὺς  τοῖς   ἐναντίοις κοινοπραγοῦντας ἀπὸ τῆς πρὸς
[19, 26]   ἐπέστη ταῖς ἀκρωρείαις, φανερὸς ὢν  τοῖς   ἐναντίοις. οἱ δὲ περὶ τὸν
[19, 76]   τῶν κατ´ Ἰταλίαν πόλεων ὅσαι  τοῖς   ἐναντίοις συνηγωνίζοντο, οἱ δ´ ὕπατοι
[19, 62]   τῶν ἄλλων τῶν συμμαχούντων διαπολεμεῖν  τοῖς   ἐναντιουμένοις. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον
[19, 38]   ὀλίγα παντελῶς ὥστε δοκεῖν εἶναι  τοῖς   ἐξ ἀποστήματος θεωροῦσιν ἀληθινὴν στρατοπεδείαν.
[19, 98]   ἀσφάλτου πελαγίας τόπος φαίνεται  τοῖς   ἐξ ἀποστήματος θεωροῦσιν οἱονεί τις
[19, 14]   χιλίους, ἱππεῖς δὲ δέκα πρὸς  τοῖς   ἑξακοσίοις, Ἀνδρόβαζος δ´ ἐκ Παροπανισαδῶν,
[19, 0]   ἀπὸ Λυσιμάχου καὶ τὰ συμβάντα  τοῖς   ἐπὶ τὴν βοήθειαν ἀποσταλεῖσιν ὑπ´
[19, 78]   Κορκυραῖοι μὲν βοηθήσαντες Ἀπολλωνιάταις καὶ  τοῖς   Ἐπιδαμνίοις τοὺς μὲν στρατιώτας Κασάνδρου
[19, 72]   προέπεμψε πολλήν. εἰωθότες δ´ ἐν  τοῖς   ἐπικινδύνοις καιροῖς αὐτοκράτορα τοῦ πολέμου
[19, 99]   τοῖς ἄλλοις ὕδασιν, ἀλλὰ ἐπινήχεται  τοῖς   ἐπισταμένοις ὁμοίως. φύσει γὰρ τοῦτο
[19, 94]   τῶν ἐκ τῆς γῆς φυομένων  τοῖς   ἐπιτηδείοις· φύεται γὰρ παρ´ αὐτοῖς
[19, 46]   δὲ Πίθων ἐτύγχανε μὲν ἐν  τοῖς   ἐσχάτοις μέρεσι τῆς Μηδίας χειμάζων
[19, 29]   μετὰ τῶν ἱππέων τῶν ἐν  τοῖς   εὐωνύμοις μέρεσι. τοῦτον δὲ τὸν
[19, 83]   τοὺς μετὰ Δημητρίου τεταγμένους ἐν  τοῖς   εὐωνύμοις μέρεσιν. ἔταξαν δὲ ἐπὶ
[19, 87]   Κυλλήνην, φρουρουμένην ὑπ´ αὐτοῦ, καὶ  τοῖς   Ἠλείοις ἀποκατέστησεν. ~Ἅμα δὲ τούτοις
[19, 87]   κατασκάψας τήν τε ἐλευθερίαν ἀπέδωκε  τοῖς   Ἠλείοις καὶ τὰ χρήματα ἀποκατέστησεν
[19, 36]   δοὺς στρατόπεδον καὶ συντάξας ἀπαντᾶν  τοῖς   Ἠπειρώταις. οὗ ταχὺ τὸ προσταχθὲν
[19, 22]   χώρας στρατηγός, θυσίαν ἐπετέλεσε μεγαλοπρεπῆ  τοῖς   θεοῖς καὶ Ἀλεξάνδρῳ καὶ Φιλίππῳ,
[19, 24]   τὴν ὁδοιπορίαν δευτεραῖος θυσίαν ἐπετέλεσε  τοῖς   θεοῖς καὶ τὴν δύναμιν εὐωχήσας
[19, 63]   εἰς Βοιωτίαν. ἐνταῦθα δὲ συνεπιλαβόμενος  τοῖς   Θηβαίοις τῆς τῶν τειχῶν οἰκοδομίας
[19, 39]   ψιλοὺς ἅπαντας· ἤλπιζε γὰρ μεμονωμένοις  τοῖς   θηρίοις τὴν ἐπίθεσιν ποιησάμενος τούτων
[19, 98]   ἐξ αὐτοῦ χρείας εἰς φάρμακα  τοῖς   ἰατροῖς καθ´ ὑπερβολὴν εὐθετούσης. ~τὴν
[19, 59]   καὶ θυγατέρας τῶν ἀπόρων ἐξεδίδου  τοῖς   ἰδίοις δαπανήμασι, πολλοὺς δὲ καὶ
[19, 64]   τῶν ἀπὸ Ῥόδου νεῶν παραβοηθεῖν  τοῖς   ἰδίοις ἐπιπλεύσας Πολύκλειτος ἄφνω
[19, 30]   καὶ ταῖς ἐλαφρότησιν, ἐπειρῶντο χρήσασθαι  τοῖς   ἰδίοις προτερήμασι. τὸ μὲν γὰρ
[19, 100]   ὧν τὴν ἑτέραν ἑλὼν ἔδωκε  τοῖς   ἰδίοις στρατιώταις εἰς διαρπαγήν· τὴν
[19, 89]   φρουρὰν ἐκβαλόντες τὴν αὐτοῦ προσέθεντο  τοῖς   Ἰλλυριοῖς. οὐ μὴν οἵ γε
[19, 33]   ὄντος δὲ παλαιοῦ νόμου παρὰ  τοῖς   Ἰνδοῖς τοὺς γαμοῦντας καὶ τὰς
[19, 71]   δραστικὸν ἄνδρα καὶ δυνάμενον ἐφεδρεῦσαι  τοῖς   κακῶς προϊσταμένοις τῆς ἡγεμονίας. διαβοηθείσης
[19, 73]   δυνάμεις ἀπέσταλκεν Ἀντίγονος ἐπὶ βοήθειαν  τοῖς   Καλλαντιανοῖς, τὴν μὲν πεζῇ, τὴν
[19, 109]   ἤδη κατὰ κράτος ἁλισκομένης κατέπλευσε  τοῖς   Καρχηδονίοις δύναμις ἐκ Λιβύης ἀνέλπιστος.
[19, 5]   μόνον τοῖς πολίταις, ἀλλὰ καὶ  τοῖς   Καρχηδονίοις ἐπείσθη κατελθεῖν εἰς τὴν
[19, 107]   εἴκοσιν ἐπὶ τὸν πορθμὸν ὑποχείριοι  τοῖς   Καρχηδονίοις κατέστησαν σὺν αὐτοῖς ἀνδράσιν.
[19, 0]   Ἰταλίαν. νϛ Περὶ τῆς γενομένης  τοῖς   Καρχηδονίοις ναυαγίας. νζʹ Ὡς Καρχηδόνιοι
[19, 102]   ἑξακοσίων· διανοούμενος γὰρ πόλεμον ἐκφέρειν  τοῖς   Καρχηδονίοις πᾶν τὸ διακείμενον ἀλλοτρίως
[19, 52]   ὀλίγους. πολλῆς δὲ χώρας προσορισθείσης  τοῖς   Κασανδρεῦσι καὶ ταύτης ἀγαθῆς, ἔτι
[19, 21]   μερῶν οὐκ ἀξιόμαχόν ἐστι, συνεχώρησε  τοῖς   καταβεβηκόσι σατράπαις. ἀναζεύξαντες οὖν ἀπὸ
[19, 49]   τοῦ μηνός, τοῖς δ´ ἐλέφασι  τοῖς   κατακλεισθεῖσι διδόναι πρίοντας τὰς δοκούς,
[19, 103]   ἀφορμῆς λαβόμενος Ἀγαθοκλῆς ἐνεκάλεσέ τε  τοῖς   Κεντοριπίνοις καὶ τοὺς δόξαντας αἰτίους
[19, 45]   προϋπάρχουσαν τάξιν ἀποκατέστη. συνήργησε δὲ  τοῖς   κινδυνεύουσι καὶ τὸ μεθ´ ἡμέραν
[19, 66]   πολιορκοῦντας τὴν Κυλλήνην, εὐκαίρως δὲ  τοῖς   κινδυνεύουσιν ἐπιφανεὶς ἔλυσε τὴν πολιορκίαν.
[19, 76]   μετὰ στρατοπέδου παραγενόμενοι παραβοηθεῖν ἐπειρῶντο  τοῖς   κινδυνεύουσιν τῶν συμμάχων. ἀντεστρατοπεδεύσαντο δὲ
[19, 80]   προῆγεν ἐπὶ Κιλικίας συντόμως, βοηθήσων  τοῖς   κινδυνεύουσιν. ὑστερήσας δὲ τῶν καιρῶν
[19, 109]   μεγάλα συμβάλλονται πρὸς νίκην ἐν  τοῖς   κινδύνοις, ὡς ἂν ἐκ παίδων
[19, 29]   ὠχυρωμένον τοῖς τε θηρίοις καὶ  τοῖς   κρατίστοις τῶν ἱππέων ἀντέταξε τοὺς
[19, 71]   μετ´ ὀλίγον δὲ καὶ βάλλειν  τοῖς   λίθοις ἐπεχείρησαν· διόπερ φοβηθεὶς τὴν
[19, 25]   τῶν δὲ Μακεδόνων οὐ προσεχόντων  τοῖς   λόγοις, ἀλλὰ καὶ προσαπειλούντων τοῖς
[19, 70]   τὸ τῆς οἰκίας σχῆμα προσένεμον  τοῖς   λόγοις αὐτοῦ πίστιν τε μεγάλην
[19, 12]   τῶν δὲ Μακεδόνων οὐ προσεχόντων  τοῖς   λόγοις Εὐμενὴς ἐπαινέσας αὐτῶν τὴν
[19, 99]   νεκρῶν· μὴ μιγνυμένης γὰρ ταύτης  τοῖς   λοιποῖς ἀρώμασιν οὐ δυνατὸν γενέσθαι
[19, 61]   προαγαγὼν ἐκ τῆς φυλακῆς ἀποδῷ  τοῖς   Μακεδόσι καὶ τὸ σύνολον ἐὰν
[19, 15]   τὰς μετ´ αὐτῶν δυνάμεις συνεληλυθυίας  τοῖς   Μακεδόσιν, ἐπέσχε τὴν σπουδὴν καὶ
[19, 11]   παρανομήσασα τοὺς ἠτυχηκότας, ἐπειδὴ παρὰ  τοῖς   Μακεδόσιν ἠδόξει διὰ τὸν πρὸς
[19, 48]   οὖν προσδεξάμενος προσεποιεῖτο τιμᾶν ἐν  τοῖς   μεγίστοις τῶν φίλων, εὐλαβούμενος μὴ
[19, 1]   ἔμφυτον γὰρ εἶναι τὸ πλεονεκτεῖν  τοῖς   μειζόνων ὀρεγομένοις καὶ τὰς ἐπιθυμίας
[19, 35]   γὰρ τροφῆς ἱκανὸν ἦν πλῆθος  τοῖς   μέλλουσι πολιορκίαν ὑπομένειν πολυχρόνιον. ὧν
[19, 94]   χρώμενοι ὀχυρώματι· ἄνυδρος γὰρ οὖσα  τοῖς   μὲν ἄλλοις ἀνεπίβατός ἐστι, τούτοις
[19, 100]   ὀλίγους ἔχων περὶ αὑτόν, ἀλλὰ  τοῖς   μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν
[19, 12]   Τριπαραδείσῳ. οἱ δὲ περὶ Σέλευκον  τοῖς   μὲν βασιλεῦσιν ἔφασαν βούλεσθαι παρέχεσθαι
[19, 77]   κατ´ αὐτοῦ μήτε κατὰ Κασάνδρου  τοῖς   μὲν Βυζαντίοις ἔδοξε μένειν ἐφ´
[19, 48]   τιμωρίαν· αἱ γὰρ ἀσεβεῖς χρεῖαι  τοῖς   μὲν δυνάσταις διὰ τὴν ἐξουσίαν
[19, 61]   δὲ δεινὴν ἀγαγὼν τοὺς ἐγκατακεκλεισμένους  τοῖς   μὲν παρὰ Πτολεμαίου στρατιώταις συνεχώρησεν
[19, 6]   ἐπιθεῖναι τοῖς ἀδικήσασι τὴν δίκην,  τοῖς   μὲν σαλπιγκταῖς παρήγγειλε σημαίνειν τὸ
[19, 25]   δὲ πιστεύειν· συγχωρήσειν γὰρ ἔφη  τοῖς   μὲν σατράπαις ἔχειν τὰς ἰδίας
[19, 6]   δ´ αὐτῷ πάντ´ ἦν εὐτρεπῆ,  τοῖς   μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν ἀπαντᾶν ἅμ´
[19, 37]   καὶ ῥᾳθυμοῦσι. ταῦτα δὲ διανοηθεὶς  τοῖς   μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν ἑτοίμους εἶναι
[19, 30]   καὶ τὴν φάλαγγα πᾶσαν τετραμμένην  τοῖς   μὲν συμβουλούουσιν ἀποχωρεῖν πρὸς τὴν
[19, 25]   ἰδίας σατραπείας, τῶν δὲ ἄλλων  τοῖς   μὲν χώραν πολλὴν δώσειν, τοὺς
[19, 30]   ἐπὶ κέρας τὴν ὅλην τάξιν  τοῖς   μὲν ψιλοῖς καὶ τοῖς ἐλαφροτάτοις
[19, 62]   Πτολεμαῖος μὲν ἀκούσας τὰ δεδογμένα  τοῖς   μετ´ Ἀντιγόνου Μακεδόσι περὶ τῆς
[19, 15]   δοθῆναι τὴν ἐξουσίαν τῆς αἱρέσεως  τοῖς   μετ´ αὐτοῦ Μακεδόσιν, συγκαταπεπολεμηκόσιν Ἀλεξάνδρῳ
[19, 41]   καὶ πρεσβυτέρους διαμάχεσθαι, παρὰ δὲ  τοῖς   μετ´ Εὐμενοῦς παρατασσομένοις παρακελευσμὸς καὶ
[19, 35]   στρατηγὸν μετὰ δυνάμεως, προστάξας διαπολεμεῖν  τοῖς   μετὰ Πολυπέρχοντος. Δεινίας δὲ τὰ
[19, 46]   σώματος καὶ κατηγορίαν ποιησάμενος ἐν  τοῖς   μετέχουσι τοῦ συνεδρίου ῥᾳδίως κατεδίκασε
[19, 97]   κατανοήσαντες πολεμίαν δύναμιν εἰσβεβληκυῖαν ἐσήμηναν  τοῖς   Ναβαταίοις διὰ τῶν συγκειμένων πυρσῶν·
[19, 34]   ἀλλ´ ἔνιοι τῶν Ἑλλήνων ἐπετίμων  τοῖς   νομίμοις ὡς ἀγρίοις οὖσι καὶ
[19, 83]   μὲν οὖν τὴν πρώτην ἔφοδον  τοῖς   ξυστοῖς ἀγωνισάμενοι τούτων τε τὰ
[19, 19]   καὶ τοὺς κρημνοὺς προκατειληφότες ἐπεκύλιον  τοῖς   ὁδοιποροῦσι πέτρας συνεχεῖς καὶ μεγάλας·
[19, 34]   περιαιρουμένη τὸν κόσμον ἑαυτῆς διεδίδου  τοῖς   οἰκείοις καὶ φίλοις, ὡς ἂν
[19, 81]   οὖν Δημήτριος παρακαλέσας τὰ πλήθη  τοῖς   οἰκείοις λόγοις καὶ δωρεάς τε
[19, 19]   μὴν ἀλλὰ πολλοὺς ἀποβαλὼν καὶ  τοῖς   ὅλοις κινδυνεύσας διεσώθη μόγις ἐνναταῖος
[19, 99]   καὶ χρυσῷ καὶ μολύβδῳ καὶ  τοῖς   ὁμοίοις· καὶ ταῦτα μὲν πολὺ
[19, 56]   εἰς τὴν Εὐρώπην, προστάξας πειρᾶσθαι  τοῖς   ὁμοίοις λόγοις ἐχθροὺς Ἀντιγόνου καταστῆσαι
[19, 81]   τοῦ πατρός. συναγαγόντος δ´ ἐν  τοῖς   ὅπλοις ἐκκλησίαν αὐτοῦ καὶ στάντος
[19, 34]   μὲν γὰρ δύναμις ἐν  τοῖς   ὅπλοις πᾶσα πρὶν ἅπτεσθαι τὴν
[19, 26]   Ἀντίγονος μέχρι μέν τινος ἐν  τοῖς   ὅπλοις συνεῖχε τὴν δύναμιν, ὡς
[19, 24]   αὐτὸς δὲ φορίῳ κομιζόμενος ἐπηκολούθει  τοῖς   οὐραγοῦσιν, ὅπως μὴ διὰ τὸν
[19, 110]   φθάνουσαι πρὸς Ἀμίλκαν ἀφίσταντο· τοσαύτη  τοῖς   ὄχλοις ἐνέπεσεν ὁρμὴ μετὰ τὴν
[19, 81]   ἡγεμονίας τεταγμένον· ὅπερ εἴωθε γίγνεσθαι  τοῖς   παλαιοῖς στρατηγοῖς, ὅταν ἐκ πολλῶν
[19, 61]   πάντας μεταπεσεῖσθαι ταῖς γνώμαις καὶ  τοῖς   παραγγελλομένοις ἑτοίμως ὑπακούσεσθαι. ἀπὸ δὲ
[19, 9]   καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ποιήσεσθαι καὶ  τοῖς   πένησι χώραν δωρήσεσθαι. ἀπὸ δὲ
[19, 2]   γνοῦσα τὴν ὁρμὴν τἀνδρὸς συμφωνοῦσαν  τοῖς   πεπραγμένοις ἐξέθηκε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
[19, 55]   παρατάξει καταστρέψειν τὸν βίον, μεταμεληθεὶς  τοῖς   πεπραγμένοις ἐξέπεμψε τοὺς διώξοντας· οἳ
[19, 102]   ἠναγκασμένοι καταδέξασθαι μετεμέλοντο μὲν ἐπὶ  τοῖς   πεπραγμένοις, ἠναγκάζοντο δὲ καρτερεῖν, καταπεπληγμένοι
[19, 58]   πόλεων καὶ πάντες οἱ κοινοπραγοῦντες  τοῖς   περὶ Ἀντίγονον ἄθυμοι καθειστήκεισαν· πρόδηλον
[19, 75]   μετὰ δυνάμεως ἱκανῆς ἠνάγκασε προσθέσθαι  τοῖς   περὶ Ἀντίγονον. αὗται μὲν οὖν
[19, 41]   κηρύγματος καθότι προείρηται, παρὰ μὲν  τοῖς   περὶ Ἀντίγονον ἐγίνοντο φωναὶ δυσχερεῖς,
[19, 62]   πλεῖν εἰς Πελοπόννησον καὶ διαπολεμεῖν  τοῖς   περὶ Ἀριστόδημον καὶ Ἀλέξανδρον, ἔτι
[19, 37]   οἰκούντων ἔπεμψαν τοὺς ἀπαγγελοῦντας αὐθημερὸν  τοῖς   περὶ Εὐμενῆ καὶ Πευκέστην, δόντες
[19, 57]   ὅπως παραγενόμενος εἰς Ἑλλήσποντον ἐφεδρεύῃ  τοῖς   περὶ Κάσανδρον, ἂν ἐπιχειρῇ διαβαίνειν
[19, 35]   μὲν ἀπέδειξε στρατηγόν, κελεύσασα διαπολεμεῖν  τοῖς   περὶ Κάσανδρον, αὐτὴ δὲ παρῆλθεν
[19, 89]   ἧκεν εἰς τὴν Ἤπειρον βοηθήσων  τοῖς   περὶ Λυκίσκον. καταλαβὼν δ´ αὐτοὺς
[19, 19]   μὲν ἐπὶ τῷ μὴ πεισθῆναι  τοῖς   περὶ Πίθωνα, συμβουλεύουσι χρημάτων πρίασθαι
[19, 68]   ἐν Καρίᾳ πόλεις ὅσαι συνεμάχουν  τοῖς   περὶ Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον, ἐξέπεμψε
[19, 84]   τείχους πόλις ὑποχείριος ἐγένετο  τοῖς   περὶ Πτολεμαῖον. ~Τῆς δὲ μάχης
[19, 2]   ἰσχίων. τοῦ δὲ σημείου προσενεχθέντος  τοῖς   περὶ ταῦτ´ ἀσχολουμένοις ἀπεφήναντο πάντες
[19, 5]   διαφοράς, μέγιστον δ´ ἦν ἀντίταγμα  τοῖς   περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα τὸ τῶν
[19, 38]   καταδραμόντες εἰς τὸ πεδίον ἀπήγγειλαν  τοῖς   περὶ τὸν Ἀντίγονον καὶ Πίθωνα.
[19, 100]   τὸ τέλος κατὰ τὴν ἐλπίδα  τοῖς   περὶ τὸν Ἀντίγονον· οἱ γὰρ
[19, 93]   Ταῦρον ὑπερβαλὼν ὀλίγαις ἡμέραις συνέμιξε  τοῖς   περὶ τὸν Δημήτριον. Πτολεμαῖος δὲ
[19, 80]   ἐπὶ Κοίλην Συρίαν καὶ παρατάττεσθαι  τοῖς   περὶ τὸν Δημήτριον. συναγαγὼν οὖν
[19, 30]   σάλπιγγι τοὺς διώκοντας, σπεύδοντες βοηθῆσαι  τοῖς   περὶ τὸν Εὔδαμον. ~ἤδη δὲ
[19, 43]   τοὺς μὲν αὐτὸς ἔχων ἐφήδρευε  τοῖς   περὶ τὸν Εὐμενῆ, τὴν ὁρμὴν
[19, 39]   μὲν ἄλλην δύναμιν ἅπασαν συνεληλυθέναι  τοῖς   περὶ τὸν Εὐμενῆ, τοὺς δ´
[19, 62]   τοὺς ξένους εἰς Καρίαν, βοηθήσοντας  τοῖς   περὶ τὸν Κάσανδρον πολεμουμένοις ὑπὸ
[19, 73]   τοὺς βαρβάρους. ἐπιφανεὶς δὲ καὶ  τοῖς   περὶ τὸν Παυσανίαν καὶ καταλαβὼν
[19, 4]   δημοκρατίας. συμμαχούντων δὲ τῶν Καρχηδονίων  τοῖς   περὶ τὸν Σώστρατον φυγάσιν ἐγίνοντο
[19, 14]   Περσικὴν φορεῖν στολήν, χαρίζεσθαι βουλόμενον  τοῖς   Πέρσαις καὶ διὰ τούτου νομίζοντα
[19, 48]   Ἀντίγονος ὁρῶν τὸν Πευκέστην παρὰ  τοῖς   Πέρσαις μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντα τὸ
[19, 23]   ἡγεμόσι καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν  τοῖς   πλείστοις, τὸ δὲ στρατόπεδον ἅπαν
[19, 16]   περὶ τὸν Ἄτταλον πολὺ λειπόμενοι  τοῖς   πλήθεσι διὰ τὰς ἀρετὰς ἀντείχοντο
[19, 71]   καὶ τῶν τυράννων ὠμότερος προσέκοπτε  τοῖς   πλήθεσι. πρὸς δὲ τούτοις τὴν
[19, 9]   μεταβαλόμενος δ´ εἰς τοὐναντίον εὐγνωμόνως  τοῖς   πλήθεσι προσεφέρετο καὶ πολλοὺς μὲν
[19, 89]   βασιλευόμενοι, χρωμένου δ´ αὐτοῦ χαλεπώτερον  τοῖς   πλήθεσιν αὐτόν τε κατέσφαξαν καὶ
[19, 23]   καὶ προσδοκίαν ἐλπίδων ἀγαθῶν παρὰ  τοῖς   πλήθεσιν. ἦν δ´ νοῦς
[19, 89]   πολὺν χρόνον οἱ μὲν Ἀπολλωνιᾶται  τοῖς   πλήθεσιν ὑπερέχοντες τοὺς ἀντιτεταγμένους φυγεῖν
[19, 88]   περὶ Λυκίσκον ἐπικειμένων καὶ πολὺ  τοῖς   πλήθεσιν ὑπερεχόντων οἱ μὲν Ἠπειρῶται
[19, 92]   πολεμίους, ἔκρυψε τοὺς στρατιώτας ἐν  τοῖς   πλησίον ἕλεσι, διανοούμενος ἀπροσδόκητον ποιήσασθαι
[19, 100]   ταῖς δέσμαις ἐπὶ τοὺς ἐν  τοῖς   πλοίοις, σχεδὸν ἅπαντας κατετόξευσαν. ἐξ
[19, 100]   τὴν σατραπείαν, ἅμα μὲν ἐφεδρεύων  τοῖς   πολεμίοις, ἅμα δὲ πέμπων πρὸς
[19, 16]   δὲ συγκαταβὰς αὐτῷ καθηγησάμενος  τοῖς   πολεμίοις ἀνήγαγεν εἰς τὸ χωρίον
[19, 108]   δυνάμενοι λαβεῖν ἀναστροφήν, ὡς ἔτυχε  τοῖς   πολεμίοις ἀπήντων καὶ ἠγωνίζοντο. περὶ
[19, 92]   ἑπτακισχιλίους ὥρμησεν κατὰ σπουδὴν ἀπαντήσων  τοῖς   πολεμίοις. εἶχε δὲ τοὺς σύμπαντας
[19, 28]   τὰς ἀρετὰς πολὺν φόβον παρεχόμενοι  τοῖς   πολεμίοις. ἐπὶ πᾶσι δὲ τοὺς
[19, 37]   τὸ καὶ μακρὰν εἶναι καὶ  τοῖς   πολεμίοις εὐθεώρητον, τὸ δὲ τολμῆσαι
[19, 92]   ἀπολειφθεὶς καὶ δεδιὼς μὴ παραδοθῇ  τοῖς   πολεμίοις, ἔφυγε μετὰ τῶν φίλων
[19, 93]   πορείαν σύντομον ἐποιήσατο, προσπεσὼν δὲ  τοῖς   πολεμίοις ἑωθινῆς φυλακῆς ἄφνω τῆς
[19, 37]   μετεώρων κατανοήσαντες ἀπαγγείλωσι τὸ γινόμενον  τοῖς   πολεμίοις· ἦν γὰρ μὲν
[19, 24]   καὶ αὐτὸς ἀνέζευξε, διεγνωκὼς ἀπαντᾶν  τοῖς   πολεμίοις καὶ διακινδυνεύειν. κατὰ δὲ
[19, 38]   καὶ πάντων ἐνδεεῖς συνηγμένοις ἤδη  τοῖς   πολεμίοις καὶ πάντων εὐποροῦσι συμβαλεῖν.
[19, 107]   τὴν ἱκανὴν φρουρὰν ἀπολιπὼν ἀντεστρατοπέδευσε  τοῖς   πολεμίοις. ~κατεῖχον δὲ Καρχηδόνιοι μὲν
[19, 83]   ἄλλην δύναμιν ἐκτάξαντες ἐνδεχομένως ἐπῆγον  τοῖς   πολεμίοις μετὰ πολλῆς κραυγῆς. Ἀντεπαγόντων
[19, 88]   οἱ μὲν Ἠπειρῶται καταπλαγέντες προσεχώρησαν  τοῖς   πολεμίοις, δ´ Ἀλκέτας καταλειφθεὶς
[19, 50]   δέ τινος τὸ γινόμενον ἀπαγγείλαντος  τοῖς   πολεμίοις μὲν Κάσανδρος ἐπιπλεύσας
[19, 43]   ἀποσκευῆς αὐτῶν ἡλωκυίας καὶ παρὰ  τοῖς   πολεμίοις ὄντων τέκνων καὶ γυναικῶν
[19, 73]   ἀναλαβὼν αὐτὸς ἠπείγετο, σπεύδων συνάψαι  τοῖς   πολεμίοις. παραγενόμενος δὲ ἐπὶ τὴν
[19, 68]   τοῦ πατρός, Εὐπόλεμον ἀπέστειλαν ἐνεδρεῦσαι  τοῖς   πολεμίοις περὶ Κάπριμα τῆς Καρίας·
[19, 76]   κινδυνεύουσιν τῶν συμμάχων. ἀντεστρατοπεδεύσαντο δὲ  τοῖς   πολεμίοις περὶ Κίνναν πόλιν καὶ
[19, 75]   ἐπέπλευσαν οἱ περὶ Κάσανδρον καταφρονοῦσι  τοῖς   πολεμίοις. συμβαλόντες δ´ αὐτοῖς μίαν
[19, 102]   τὴν φιλίαν καὶ μὴ συναναγκάζεσθαι  τοῖς   πολεμιωτάτοις αὐτοῦ διαλύεσθαι. οἱ δὲ
[19, 50]   μέλλοντος οἱ μὲν συναγωνίζεσθαι διεγνωκότες  τοῖς   πολιορκουμένοις μετενόησαν καὶ πρὸς Κάσανδρον
[19, 5]   γενόμενος δὲ φοβερὸς οὐ μόνον  τοῖς   πολίταις, ἀλλὰ καὶ τοῖς Καρχηδονίοις
[19, 63]   Ἀρτέμιδος ἱερὸν ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν  τοῖς   πολίταις βούλοιντο πρᾶξαι. οἱ
[19, 72]   οὗτος μὲν οὖν οὐ μετασχὼν  τοῖς   πολίταις τῆς κατὰ τὴν φυγὴν
[19, 13]   ἐφ´ ἡσυχίας, ἀπορούμενοι πῶς χρηστέον  τοῖς   πράγμασι· τῇ δ´ ὑστεραίᾳ παραστησάμενοι
[19, 2]   εἴπερ ἐτράφη, μεταμέλεσθαί τε ἔφη  τοῖς   πραχθεῖσι καὶ συνεχῶς ἐδάκρυεν. εἶθ´
[19, 25]   τοῖς λόγοις, ἀλλὰ καὶ προσαπειλούντων  τοῖς   πρεσβευταῖς Εὐμενὴς παρελθὼν ἐπῄνεσέν τε
[19, 97]   ἐξέπεμψαν τοὺς πρεσβυτάτους, οἳ παραπλήσια  τοῖς   προειρημένοις διελθόντες ἔπεισαν δεξάμενον δῶρα
[19, 1]   περὶ αὐτῆς προλέγειν τὰ συνεχῆ  τοῖς   προειρημένοις προσθήσομεν, παραθέντες πρότερον τοὺς
[19, 38]   ὁδοιπορίας ἐπισχόντες ἐβουλεύοντο πῶς χρηστέον  τοῖς   προσηγγελμένοις· ἦν γὰρ ἐπικίνδυνον τὸ
[19, 4]   τῶν δὲ πολεμίων ἐπικειμένων παρήγγειλε  τοῖς   σαλπιγκταῖς ἐπ´ ἀμφότερα τὰ μέρη
[19, 72]   ἐκ ταύτης δὲ ὁρμώμενοι διεπολέμουν  τοῖς   Σαμνίταις, οὐ κακῶς τῆς ἀσφαλείας
[19, 23]   διὰ τὴν συνήθειαν τὴν προϋπάρχουσαν  τοῖς   σατράπαις μὲν Εὐμενὴς ἐκέλευσε
[19, 42]   τῶν ἐναντίων καὶ λαθόντες ἐπέθεντο  τοῖς   σκευοφόροις, ἀπέχουσι τῆς μάχης ὡς
[19, 104]   καὶ τῶν ναῶν τοὺς ἐπιφανεστάτους  τοῖς   σκύλοις ἐκόσμησεν. ταῦτα μὲν οὖν
[19, 26]   τῆς αὐτῆς προαιρέσεως. παραγγείλας οὖν  τοῖς   στρατιώταις ἀναζευγνύειν, προῆγε σύντονον τὴν
[19, 26]   στρατοπεδείας, λέγοντες δ´ ὅτι παρήγγειλε  τοῖς   στρατιώταις Ἀντίγονος ἀναζευγνύειν περὶ δευτέραν
[19, 13]   καὶ σήσαμον καὶ φοίνικα διέδωκε  τοῖς   στρατιώταις, δαψιλῶς ἐχούσης τῆς χώρας
[19, 31]   πεισθῆναι τῷ πλήθει· οὔτε γὰρ  τοῖς   στρατιώταις δυνατὸν ἦν πικρῶς ἐπιτιμᾶν,
[19, 21]   παρὰ τῶν ἐγχωρίων διεδίδου δαψιλῆ  τοῖς   στρατιώταις, ἐκκαλούμενος αὐτῶν τὴν εὔνοιαν.
[19, 20]   οὐ μὴν ἀλλὰ φιλανθρώπως ὁμιλήσας  τοῖς   στρατιώταις Ἀντίγονος καὶ κατασκευασάμενος
[19, 6]   καὶ κατηγόρησε μὲν αὐτῶν ἐν  τοῖς   στρατιώταις, φήσας ὑπὸ τῶν ἑξακοσίων
[19, 8]   ἐστὶ τὴν ἐπίθετον καὶ συνήθη  τοῖς   συγγραφεῦσι τραγῳδίαν, μάλιστα μὲν διὰ
[19, 68]   Καρίαν, ἅμα μὲν βουλόμενος βοηθεῖν  τοῖς   συμμάχοις, ἅμα δὲ σπεύδων εἰς
[19, 73]   Θρᾷκες σὺν πολλῇ δυνάμει βοηθήσοντες  τοῖς   συμμάχοις κατὰ τὰς συνθήκας. οἷς
[19, 94]   φορολογουμένοις καὶ μετέχει τῶν αὐτῶν  τοῖς   Σύροις πλὴν τοῦ πατασκηνοῦν ἐν
[19, 4]   Τάραντα διεσώθη. ταχθεὶς δὲ παρὰ  τοῖς   Ταραντίνοις ἐν τῇ τῶν μισθοφόρων
[19, 107]   τε πλῆθος ἤθροισε καὶ πᾶσι  τοῖς   ταττομένοις ὑφ´ ἑαυτὸν δεινὴν ἐνεποίησε
[19, 28]   ἀπὸ πασῶν τῶν ἱππαρχιῶν ἐπιλελεγμένους  τοῖς   τάχεσι καὶ ταῖς ῥώμαις ἱππεῖς
[19, 83]   καὶ τὰ ψιλικὰ τάγματα, παραγγείλαντες  τοῖς   τε ἀκοντισταῖς καὶ τοξόταις συνεχῶς
[19, 23]   Εὐμενὴς ἐκέλευσε περιενεγκεῖν καὶ δεῖξαι  τοῖς   τε ἡγεμόσι καὶ τῶν ἄλλων
[19, 29]   τῶν ἐναντίων δεξιὸν κέρας ὠχυρωμένον  τοῖς   τε θηρίοις καὶ τοῖς κρατίστοις
[19, 62]   Διοσκουρίδην τὸν ἀδελφιδοῦν προσέταξε περιπλεῖν  τοῖς   τε συμμάχοις παρεχόμενον τὴν ἀσφάλειαν
[19, 10]   μνήμης ἄξιον διεπράξαντο, διετέλουν δὲ  τοῖς   τε φρουρίοις προσβολὰς ποιούμενοι καὶ
[19, 49]   Μακεδονίας συγκεκλεικὼς Ὀλυμπιάδα προσβολὰς μὲν  τοῖς   τείχεσιν ἠδυνάτει ποιεῖσθαι διὰ τοὺς
[19, 45]   χειμῶνα κατημελημένων, τῶν δ´ ἐν  τοῖς   τείχεσιν ὀβελίσκων συμφραχθέντων. τοῦ δ´
[19, 51]   Κασάνδρῳ τε χαρίζεσθαι βουλόμενοι καὶ  τοῖς   τετελευτηκόσιν ἀμῦναι, κατέσφαξαν τὴν βασίλισσαν,
[19, 33]   ἀδικημάτων, νόμον ἔθεσαν ὅπως συγκατακαίωνται  τοῖς   τετελευτηκόσιν ἀνδράσιν αἱ γυναῖκες πλὴν
[19, 19]   καὶ μεγάλας· ἅμα δὲ καὶ  τοῖς   τόξοις πυκνοῖς χρώμενοι κατετίτρωσκον τοὺς
[19, 72]   Λουκερίαν πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν  τοῖς   τόποις. ἐκ ταύτης δὲ ὁρμώμενοι
[19, 44]   ἔχουσα πόλεις τῶν ἐν ἐκείνοις  τοῖς   τόποις καὶ μάλιστ´ εὐδαιμονούσας τηλικούτους
[19, 34]   τοσοῦτον ἀλλήλων διεστῶτες ἐν τούτοις  τοῖς   τόποις παρεχείμαζον ἅμα καὶ τὰς
[19, 44]   οἰκείους ἀπέστειλεν. ἀνήχθη δ´ ἐν  τοῖς   τραυματίαις αἰχμάλωτος καὶ τὰς
[19, 84]   στόμα τὴν ῥώμην, ἐν δὲ  τοῖς   τραχέσι καὶ δυσβάτοις τελέως ἄπρακτον
[19, 27]   τοξότας δὲ καὶ σφενδονήτας ἐν  τοῖς   τῶν θηρίων διαστήμασι τοὺς ἱκανούς.
[19, 8]   περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα διημερεύσαντες ἐν  τοῖς   τῶν πολιτῶν φόνοις οὐδὲ τῆς
[19, 92]   κίνδυνον καταπεπληγμένοι, τὰ δὲ προσκόπτοντες  τοῖς   ὑπ´ Ἀντιγόνου πραττομένοις μετεβάλοντο πρὸς
[19, 35]   δὲ τὰ στενὰ προκαταληψόμενος, ἀπαντήσας  τοῖς   ὑπ´ Ὀλυμπιάδος ἐξαποσταλεῖσι στρατιώταις ἔφθασε
[19, 27]   πεντήκοντα. καὶ συνῆψε μὲν τούτους  τοῖς   ὑπερδεξίοις τῆς ὑπωρίας, ἑξῆς δὲ
[19, 85]   τῆς δορικτήτου χώρας οὐκ ἀποδοίη  τοῖς   φίλοις καὶ συνθέμενος φιλίαν πρὸς
[19, 94]   ὧν ἔνια καὶ γεωργεῖ μιγνύμενα  τοῖς   φορολογουμένοις καὶ μετέχει τῶν αὐτῶν
[19, 4]   ἑξακοσίων τῶν ἐπιφανεστάτων, ἐνέστη πόλεμος  τοῖς   φυγάσι πρὸς τοὺς ἀντεχομένους τῆς
[19, 34]   δικαιότερον ἀπεφαίνετο εἶναι τὴν προέχουσαν  τοῖς   χρόνοις προέχειν καὶ τῇ τιμῇ·
[19, 72]   μὲν περὶ Σικελίαν ἐν τούτοις  τοῖς   χρόνοις τοιαύτην ἔσχε τὴν κατάστασιν.
[19, 34]   ἐνδεδεμένων λίθοις πολυτελέσι καὶ διηλλαγμένοις  τοῖς   χρώμασι, περὶ δὲ τὴν κεφαλὴν
[19, 28]   τεσσαράκοντα καὶ τὰ τούτων διαστήματα  τοῖς   ψιλικοῖς τάγμασιν ἀνεπλήρωσεν. ἐπὶ δὲ
[19, 40]   τοὺς ἐλέφαντας, πληρώσας τὰ διαστήματα  τοῖς   ψιλικοῖς τάγμασιν. δὲ πᾶς
[19, 82]   καὶ τὰ διαστήματα αὐτῶν ἐπλήρωσε  τοῖς   ψιλικοῖς τάγμασιν, ὧν ἦσαν ἀκοντισταὶ
[19, 40]   ἐλεφάντων ἑξήκοντα καὶ τὰ διαστήματα  τοῖς   ψιλοῖς διέλαβε τάγμασι. τῶν δὲ
[19, 29]   καὶ τὰ διαστήματα τούτων συνεπλήρωσε  τοῖς   ψιλοῖς τάγμασιν ἐπιλέκτοις· τῶν δ´
[19, 75]   κατὰ κράτος ἁλισκομένου παρεγένετο βοηθήσων  τοῖς   Ὠρίταις Τελεσφόρος μὲν ἐκ Πελοποννήσου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006