Alphabétiquement     [«   »]
ζῷον 1
ζῴων 2
η 1
ἢ 36
1
38
2
Fréquences     [«    »]
34 Ἀλεξάνδρου
35 πόλεως
34 τοῦτον
36 ἢ
38 ἀλλὰ
38
39 στρατιώτας
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX


Livre, Chap.
[19, 99]   τοὺς προσπλέοντας ἐκ τοῦ πέραν     βιάζεσθαι τολμῶντας ἀμύνεται. ὅταν δὲ
[19, 93]   γενομένου κατορθώματος, {καὶ} παρακαλῶν αὐτὸν     δύναμιν ἀποστεῖλαι τὴν ταχίστην
[19, 19]   ζῴων. τούτους Ἀντίγονος πεῖσαι μὲν     δωροδοκεῖν ἀγεννὲς ἡγεῖτο, τηλικαύτης αὐτῷ
[19, 18]   ἐν τῇ καταφορᾷ προσεδεῖτο πλοίων     ζεύγματος. καταλαβὼν δ´ ὀλίγα πλοῖα
[19, 93]   δύναμιν ἀποστεῖλαι τὴν ταχίστην     καὶ αὐτὸν παραβαλεῖν εἰς τὴν
[19, 107]   καὶ ψευδέσι διαβολαῖς φυγάδων πεισθεὶς     καὶ χρημάτων βουλόμενος εὐπορῆσαι, καὶ
[19, 67]   σύνεσις πραγματικὴ καὶ τόλμα μείζων     κατὰ γυναῖκα· τῶν γὰρ Σικυωνίων
[19, 2]   τὸ σῶμα εὔρωστος πολὺ μᾶλλον     κατὰ τὴν ἡλικίαν. ἑπταετοῦς δ´
[19, 13]   ταχίστην μετὰ τῆς δυνάμεως, πρὶν     καταβῆναι τοὺς σατράπας μετὰ τῶν
[19, 24]   τοὺς πρότερον ὑπόπτους ὄντας ἐπιβουλεύειν     καταλείψειν πιστοτάτους φύλακας ἔσχε τοῦ
[19, 9]   γενόμενος τοῦ μὲν ἔτι φονεύειν     κολάζειν τινὰς ἀπέστη, μεταβαλόμενος δ´
[19, 77]   ὡς διαβησόμενος εἰς Μακεδονίαν, ὅπως     μένοντος Κασάνδρου περὶ τὴν Εὔβοιαν
[19, 93]   τὸ παράπαν ἐκ τῆς Συρίας     περικαταλαβόντα συντρῖψαι. τούτου δ´ ὄντος
[19, 70]   τύραννον ἰσχυρὸν γενέσθαι διαπολεμεῖν ἑκουσίως     περιμείναντας αὐτοῦ τὴν αὔξησιν ἐξ
[19, 98]   αὐτῆς συμβαίνει διειλῆφθαι ποταμοῖς χρησίμοις     πηγαῖς δυναμέναις ἀρδεύειν. γίνεται δὲ
[19, 99]   βάρος συμβαίνει μετέχειν αὐξήσεως     πνεύματος, ἔξω τῶν στερεῶν,
[19, 85]   καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι παρεφύλαττον     πόλεις φρούρια μακρὰν ἀφεστῶτα
[19, 7]   ἐξουσίαν προσλαβὸν οὐ διέκρινε φίλον     πολέμιον, ἀλλὰ παρ´ οὗ πλέον
[19, 105]   λοιπὸν ἕκαστος τῶν κρατούντων ἐθνῶν     πόλεων βασιλικὰς εἶχεν ἐλπίδας καὶ
[19, 33]   ἐνίας προσχρωσθείσας μόνον τοῖς ἐδέσμασιν     ποτηρίοις ἐπιφέρειν τὴν ἀπώλειαν. ἐπιπολαζούσης
[19, 93]   περὶ τῶν ὅλων κατὰ Συρίαν     προάγειν εἰς Αἴγυπτον καὶ πολεμεῖν
[19, 23]   Εὐμενὴς βουλόμενος καταπλήξασθαι τοὺς ἀπειθοῦντας     στρατηγίας ὀρεγομένους παρήγαγεν εἰς κρίσιν
[19, 74]   γὰρ κατ´ ἰδίαν διαγωνίσασθαι πρὶν     συμμίξαι τὴν τῶν Αἰτωλῶν δύναμιν.
[19, 38]   καταληφθῶσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων πρὶν     συνελθεῖν πανταχόθεν τὴν συμμαχοῦσαν δύναμιν.
[19, 95]   εὐχερέστερον ὑπάρχειν συμφορὰς ἐνεγκεῖν ἐπιδεξίως     τὰς εὐμεγέθεις εὐημερίας ἐμφρόνως· αἱ
[19, 38]   τὸν Ἀντίγονον ὕστερον ἡμέραις τρισὶν     τέτταρσι παραγενέσθαι· τούτου δὲ γενομένου
[19, 77]   ἔρημον καταλάβῃ Μακεδονίαν τῶν ἀμυνομένων     τῇ βασιλείᾳ βοηθῶν ἀποβάλῃ τὰ
[19, 97]   ἀνεβόησεν Βασιλεῦ Δημήτριε, τί βουλόμενος     τίνος ἀναγκάζοντος πολεμεῖς ἡμᾶς, οἰκοῦντας
[19, 103]   Καρχηδονίους διεπέμπετο, βοηθεῖν ἀξιῶν πρὶν     τὸν Ἀγαθοκλέα πᾶσαν ὑφ´ ἑαυτὸν
[19, 98]   στερεᾶς μέγεθος ποτὲ μὲν μεῖζον     τρίπλεθρον, ἔστι δ´ ὅτ´ οὐ
[19, 95]   δύνασθαι τοὺς πολεμίους ἐλθεῖν δυεῖν     τριῶν ἡμερῶν. οἱ δ´ Ἄραβες
[19, 33]   αἱ γυναῖκες πλὴν τῶν ἐγκύων     τῶν ἐχουσῶν τέκνα· τὴν δὲ
[19, 93]   χρημάτων ὅσα δυνατὸν ἦν ἄγειν     φέρειν ἐπανῆλθεν εἰς Αἴγυπτον. ~Ἀντίγονος
[19, 85]   ἄλλων ὅσοι παρεφύλαττον πόλεις     φρούρια μακρὰν ἀφεστῶτα τῶν πολεμίων.
[19, 16]   καραδοκοῦντας τὴν παρ´ Εὐμενοῦς βοήθειαν,     φυγόντας τὴν ταχίστην ἀλᾶσθαι κατὰ
[19, 91]   τινος διοικήσεως, μετὰ στρατιωτῶν πλειόνων     χιλίων. οἱ δὲ διαφυλάττοντες τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006