Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοὺς 25
αὐτούς 2
αὑτοὺς 4
αὐτῷ 56
αὑτῷ 3
αὐτῶν 50
αὑτῶν 4
Fréquences     [«    »]
54 Ἀντιγόνου
54 αὐτὸν
53 ἔτι
56 αὐτῷ
58 αὐτὸς
60 παρὰ
61 Ἀντίγονος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

αὐτῷ


Livre, Chap.
[19, 60]   καὶ Λυδίας· ἐγεγράφει γὰρ Ἀντίγονος  αὐτῷ   βοηθεῖν τῇ παραλίῳ κατὰ τάχος,
[19, 64]   Ἀντιγόνου μὲν ἀποστῆναι, συμμαχεῖν δ´  αὐτῷ   γνησίως. τοῦτο δ´ αὐτοῦ πράξαντος
[19, 58]   τότε θαλασσοκρατεῖν ναῦς πολλὰς ἔχοντας,  αὐτῷ   δὲ τὸ παράπαν οὐδ´ ὀλίγας
[19, 55]   χώρας ὑπέχειν εὐθύνας, ἣν Μακεδόνες  αὐτῷ   δεδώκασι διὰ τὰς γεγενημένας ἐξ
[19, 42]   ὑπάρχοντος ἀργοῦ διὰ τὴν ἐν  αὐτῷ   διήκουσαν ἁλμυρίδα τοσοῦτον συνέβη ὑπὸ
[19, 91]   πόρρωθεν προπαρασκευαζόμενος τοὺς συμπράξοντας, ἐὰν  αὐτῷ   δοθῇ καιρὸς ἀμφισβητεῖν ἡγεμονίας. προσεχώρησε
[19, 25]   λέγειν ὡς ἕτοιμος μέν ἐστιν  αὐτῷ   δοῦναι, δεδοικέναι δὲ τοὺς ὄνυχας
[19, 19]   δωροδοκεῖν ἀγεννὲς ἡγεῖτο, τηλικαύτης  αὐτῷ   δυνάμεως συνακολουθούσης, προχειρισάμενος δὲ τῶν
[19, 48]   τὴν πορείαν ἐπὶ Σούσων ἀπήντησεν  αὐτῷ   ἐπὶ τῷ Πασιτίγρι ποταμῷ Ξενόφιλος
[19, 16]   φυλακὴν παρεδόθη, δὲ συγκαταβὰς  αὐτῷ   καθηγησάμενος τοῖς πολεμίοις ἀνήγαγεν εἰς
[19, 48]   καὶ πεντακισχίλια τάλαντα. ἠθροίσθη δ´  αὐτῷ   καὶ ἄλλο πλῆθος χρημάτων ἔκ
[19, 85]   μετέχων τῆς στρατηγίας ἐπ´ ἴσης  αὐτῷ   καὶ Βοιωτὸς πολὺν χρόνον συνεζηκὼς
[19, 70]   γὰρ συστραφέντες πληγάς τε ἐνεφόρησαν  αὐτῷ   καὶ διετέλουν ἐπιβουλεύοντες. διὰ ταῦτα
[19, 14]   παραγενόμενος παρεκάλει τὸν Σέλευκον βοηθεῖν  αὐτῷ   καὶ κοινωνεῖν τῶν αὐτῶν ἐλπίδων.
[19, 91]   καιρὸς ἀμφισβητεῖν ἡγεμονίας. προσεχώρησε δ´  αὐτῷ   καὶ Πολύαρχος, τεταγμένος ἐπί τινος
[19, 69]   πλείους τῶν τεσσαράκοντα. παρακατέστησε δ´  αὐτῷ   καὶ συμβούλους τέσσαρας, Νέαρχόν τε
[19, 79]   Πτολεμαῖος δέ, τῶν περὶ Κυρήνην  αὐτῷ   κατὰ νοῦν ἀπηντηκότων, διῆρεν ἐκ
[19, 62]   σκάφη Διοσκουρίδης ὀγδοήκοντα. προϋπῆρχον δ´  αὐτῷ   κατηρτισμέναι ναῦς τῶν ἐν Φοινίκῃ
[19, 100]   τῇ πρὸς τοὺς Ναβαταίους ἐπετίμησεν  αὐτῷ,   λέγων ὅτι πολλῷ θρασυτέρους πεποίηκε
[19, 107]   καὶ τῶν πόλεων ὅσαι προσέκοπτον  αὐτῷ.   μάλιστα δ´ εὐλαβεῖτο περὶ τῆς
[19, 73]   φυλάσσοντα τὰς παρόδους. συνάψας δ´  αὐτῷ   μάχην ἐφ´ ἱκανὸν χρόνον τῶν
[19, 100]   ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους· συνετέτακτο δ´  αὐτῷ   μέχρι Βαβυλῶνος ἀναβῆναι καὶ τὴν
[19, 14]   αἰτίας φασὶ καὶ τὸν Ἀλέξανδρον  αὐτῷ   μόνῳ Μακεδόνων συγχωρῆσαι Περσικὴν φορεῖν
[19, 77]   τοὺς Ἕλληνας ἐλευθερώσοντα, συνέπεμψε δ´  αὐτῷ   ναῦς μὲν μακρὰς ἑκατὸν καὶ
[19, 6]   τῶν ἰσχυόντων ἐπιφανείαις. ὡς δ´  αὐτῷ   πάντ´ ἦν εὐτρεπῆ, τοῖς μὲν
[19, 4]   πολεμίους οὐ μόνον τοὺς σὺν  αὐτῷ   παραδόξως ἔσωσεν, ἀλλὰ καὶ τῶν
[19, 107]   τὴν πόλιν ἀποβάλῃ μεγάλας ἀφορμὰς  αὐτῷ   παρεχομένην. ἀπέστειλεν οὖν κατ´ ὀλίγους
[19, 94]   αὑτοῦ φίλων Ἀθήναιον, δοὺς δ´  αὐτῷ   πεζοὺς μὲν εὐζώνους τετρακισχιλίους, ἱππεῖς
[19, 69]   δυνάμεως ἐπὶ Συρίας, συναπέλιπε δ´  αὐτῷ   πεζοὺς μὲν ξένους μυρίους, Μακεδόνας
[19, 68]   Κάπριμα τῆς Καρίας· συνεξέπεμψαν δ´  αὐτῷ   πεζοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ
[19, 100]   στρατηγὸν ἐπὶ τῆς πολιορκίας, δοὺς  αὐτῷ   πεζοὺς μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ
[19, 74]   ἐξέπεμψε Τελεσφόρον εἰς Πελοπόννησον, δοὺς  αὐτῷ   πεντήκοντα ναῦς καὶ στρατιώτας τοὺς
[19, 107]   τῶν πολεμίων δυνάμεις. ἐγένετο δ´  αὐτῷ   περὶ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ
[19, 102]   ἔπεισεν καταδέξασθαι τοὺς συστρατευομένους μὲν  αὐτῷ,   πεφυγαδευμένους δὲ νόμῳ ὑπὸ τῶν
[19, 100]   συντεταγμένον ἦν τὴν ἄφοδον  αὐτῷ   ποιήσασθαι, μετὰ τῆς λοιπῆς δυνάμεως
[19, 54]   ἠνάγκασεν ἀποστᾶσαν τῆς Ἀλεξάνδρου συμμαχίας  αὐτῷ   προσθέσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα τὰς
[19, 90]   διὰ τὴν προϋπάρχουσαν εὔνοιαν ἑτοίμως  αὐτῷ   προσθήσεσθαι, τοὺς δὲ περὶ Ἀντίγονον
[19, 94]   παρὰ ταῦτα ποιῶν εὑρίσκηται, θάνατον  αὐτῷ   πρόστιμον εἶναι. χρῶνται δὲ τῷ
[19, 6]   ἐν τῇ μεσογείῳ πόλεων τοὺς  αὐτῷ   πρότερον συμπορευθέντας πρὸς Καρχηδονίους. οὗτοι
[19, 101]   δῆμος, κατὰ νοῦν τῶν πραγμάτων  αὐτῷ   προχωρούντων, ἀποικίαν ἀπέστειλεν εἰς τὴν
[19, 0]   ἐκράτησε Βαβυλῶνος καὶ τὴν προϋπάρχουσαν  αὐτῷ   σατραπείαν ἀνεσώσατο. μϛ Ὡς Ἀντίγονος
[19, 18]   τῆς χώρας σατράπην καὶ δοὺς  αὐτῷ   στρατιώτας προσέταξε πολιορκεῖν τὴν ἄκραν
[19, 81]   ἐναντίων ἔφοδον. ~τῶν δὲ φίλων  αὐτῷ   συμβουλευόντων μὴ παρατάττεσθαι πρὸς ἡγεμόνα
[19, 79]   πόλιν διοικήσας ὥς ποτ´ ἔδοξεν  αὐτῷ   συμφέρειν ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Αἴγυπτον.
[19, 27]   ὀχυρωσάμενος τὸ λαιὸν κέρας συνῆψεν  αὐτῷ   τὴν φάλαγγα. ταύτης δὲ τὸ
[19, 91]   ἀπήντων καὶ προστιθέμενοι πᾶν ἔφασαν  αὐτῷ   τὸ δοκοῦν συμπράξειν· τετραετῆ γὰρ
[19, 57]   ποιήσει, συστάντες ἅπαντες ἔφασαν πολεμήσειν  αὐτῷ.   τοῦ δ´ Ἀντιγόνου τραχύτερον ἀποκριναμένου
[19, 80]   τῶν τόπων κατέλιπε στρατηγόν, δοὺς  αὐτῷ   τοὺς ἐλέφαντας καὶ τὰ βαρέα
[19, 56]   τούτων ἐκπίπτειν ἐκ τῶν προσόδων  αὐτῷ   τῶν κατ´ ἐνιαυτὸν τάλαντα μύρια
[19, 106]   παρ´ αὐτοῖς ἐπιφανεστάτων Ἀμίλκαν ἔδωκαν  αὐτῷ   τῶν μὲν πολιτικῶν στρατιωτῶν δισχιλίους,
[19, 80]   δὲ Πτολεμαῖος, κατὰ νοῦν  αὐτῷ   τῶν πραγμάτων ἀπηντηκότων, τότε μὲν
[19, 52]   ἔτυχε. ~Κάσανδρος δέ, κατὰ νοῦν  αὐτῷ   τῶν πραγμάτων προχωρούντων, περιελάμβανε ταῖς
[19, 46]   τῶν ἐπαγγελλομένων συναποστήσεσθαι, γραφόντων δ´  αὐτῷ   τῶν φίλων περὶ τῶν Ἀντιγόνου
[19, 55]   κινδύνων. μετὰ δὲ ταῦτα προσελθόντων  αὐτῷ   τῶν Χαλδαίων καὶ προλεγόντων ὡς,
[19, 44]   παραδοὺς εἰς φυλακὴν ἐβουλεύετο πῶς  αὐτῷ   χρηστέον εἴη. ἔσπευδε γὰρ ἔχειν
[19, 91]   ἔπεισεν, οὓς δ´ ἐβιάσατο συστρατεύειν  αὐτῷ.   ὡς δ´ εἰς τὴν Βαβυλωνίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006