Alphabétiquement     [«   »]
πλήθεσι 3
πλήθεσιν 4
πλήθη 7
πλῆθος 40
πλήθους 16
πλήμης 1
πλὴν 7
Fréquences     [«    »]
40 ἐξ
40 Κασάνδρου
40 μετ´
40 πλῆθος
40 πολεμίων
42 πλείους
43 ἱππέων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

πλῆθος


Livre, Chap.
[19, 81]   ἕνα καιρὸν ἀθροίζηται· τὸ γὰρ  πλῆθος   ἀεὶ δυσάρεστον ἐπὶ τῶν αὐτῶν
[19, 51]   Κάσανδρος φοβηθεὶς μήποτε τὸ  πλῆθος   ἀκοῦον τῆς βασιλίσσης ἀπολογουμένης καὶ
[19, 48]   τήν τε χρυσῆν ἀναδενδράδα καὶ  πλῆθος   ἄλλων κατασκευασμάτων, τῶν πάντων συναγομένων
[19, 108]   δεῖ περὶ τὸν τόπον τοῦτον  πλῆθος   ἀνθρώπων ἐν μάχῃ διαφθαρῆναι. οὐκ
[19, 101]   ἀκρόπολιν ἐξεπολιόρκησεν καὶ λαφύρων μὲν  πλῆθος   ἀπέδοτο, τοῖς δὲ στρατιώταις πολλὴν
[19, 18]   ὄντες. Ἀντίγονος δὲ θεωρῶν τοσοῦτο  πλῆθος   ἀπολλύμενον βοηθῆσαι μὲν οὐκ ἴσχυσε
[19, 22]   εἰς εὐωχίαν καὶ πανήγυριν χρησίμων  πλῆθος   εἱστίασε τὴν δύναμιν. ἐπλήρωσε δὲ
[19, 34]   μὲν τὰς χεῖρας δακτυλίων {τε}  πλῆθος   ἐνδεδεμένων λίθοις πολυτελέσι καὶ διηλλαγμένοις
[19, 7]   αἰτίαν τῆς ἀπωλείας. καθωπλισμένον γὰρ  πλῆθος   ἐξουσίαν προσλαβὸν οὐ διέκρινε φίλον
[19, 31]   τὴν ἡγεμονίαν ἐβιάσατο μὲν τὸ  πλῆθος   ἐπὶ τῶν νεκρῶν στρατοπεδεῦσαι, κύριος
[19, 93]   πρὸς δύναμιν πολλαπλασίονα καὶ θηρίων  πλῆθος,   ἔτι δὲ στρατηγὸν ἀήττητον· εὐχερέστερον
[19, 46]   μέρεσι τῆς Μηδίας χειμάζων καὶ  πλῆθος   ἤδη διεφθαρκὼς τῶν ἐπαγγελλομένων συναποστήσεσθαι,
[19, 107]   διὰ τὸν φόβον χρημάτων τε  πλῆθος   ἤθροισε καὶ πᾶσι τοῖς ταττομένοις
[19, 8]   ἀπρονοήτως ἁλλόμενοι κατεκρημνίσθησαν. τὸ δὲ  πλῆθος   ἦν τῶν ἐκπεσόντων ἐκ τῆς
[19, 21]   ἦν δὲ καὶ λείας παντοδαπῆς  πλῆθος,   ἣν μεταπεμπόμενος Πευκέστης παρὰ τῶν
[19, 106]   σφενδονήτας χιλίους, ὁμοίως δὲ χρημάτων  πλῆθος   καὶ βελῶν καὶ σίτου καὶ
[19, 72]   τὴν δυναστείαν· καὶ γὰρ συμμάχων  πλῆθος   καὶ προσόδους ἁδρὰς καὶ στρατόπεδον
[19, 16]   τοῦ δὲ φρουρίου σίτου τε  πλῆθος   καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἔχοντος
[19, 35]   συγγενεῖς, ὥστ´ ἀθροισθῆναι περὶ αὐτὴν  πλῆθος   μὲν πολὺ σωμάτων, ἀχρείων δ´
[19, 15]   τῶν θησαυροφυλακούντων Εὐμενὴς ἔλαβε χρημάτων  πλῆθος   ὅσον ἦν ἱκανὸν εἰς τὰς
[19, 90]   καὶ χορηγίαι λαμπραὶ καὶ συμμάχων  πλῆθος,   οὐ μετρίως ἠθύμουν. οὓς ὁρῶν
[19, 23]   κατὰ τρόπον ὑπηρετουμένων ἐπεσημαίνετο τὸ  πλῆθος   τὴν τοῦ Πευκέστου προθυμίαν καὶ
[19, 20]   πολεμιστὰς ἵππους, ἔτι δὲ ὑποζυγίων  πλῆθος.   τῆς δὲ χώρας ταύτης ἀεὶ
[19, 23]   τὸν Πευκέστην πολιτεύεσθαι πρὸς τὸ  πλῆθος   τῆς στρατηγίας ὀρεγόμενον, ἐπλάσατο ψευδεῖς
[19, 80]   οἱ δὲ μισθοφόροι, Αἰγυπτίων δὲ  πλῆθος,   τὸ μὲν κομίζον βέλη καὶ
[19, 35]   οὐδὲ γὰρ τροφῆς ἱκανὸν ἦν  πλῆθος   τοῖς μέλλουσι πολιορκίαν ὑπομένειν πολυχρόνιον.
[19, 22]   τε μισθοφόροι καὶ συμμάχων τὸ  πλῆθος,   τοῦ δὲ δευτέρου σταδίων ὀκτώ,
[19, 42]   ταῦτα καὶ τὸ τῶν ἱππέων  πλῆθος.   τοῦ δὲ πεδίου πολλὴν εὐρυχωρίαν
[19, 4]   τραύμασι περιέπεσε καὶ διὰ τὸ  πλῆθος   τοῦ ῥυέντος αἵματος τὸ σῶμα
[19, 84]   σεσιδηρωμένον χάρακα κατήντησε, τὸ μὲν  πλῆθος   τῶν ἀκοντιστῶν καὶ τοξοτῶν συνεχῶς
[19, 36]   ἄπρακτον γενέσθαι. καὶ γὰρ τὸ  πλῆθος   τῶν Ἠπειρωτῶν ἀκουσίως ἐστράτευσεν ἐπὶ
[19, 30]   ἤδη προβεβήκεισαν, διὰ δὲ τὸ  πλῆθος   τῶν κινδύνων διέφερον ταῖς τόλμαις
[19, 34]   περὶ δὲ τὸν τράχηλον ὅρμων  πλῆθος,   τῶν μὲν ἐλασσόνων, τῶν δ´
[19, 63]   εἰς Πελοπόννησον καὶ τὸ συνηθροισμένον  πλῆθος   τῶν ξένων τὸ μὲν πρώτων
[19, 30]   παρ´ Εὐμενεῖ καὶ τὸ λοιπὸν  πλῆθος   τῶν πεζῶν ὡς τάχιστα ἐτρέψατο
[19, 15]   μὲν γὰρ διά τε τὸ  πλῆθος   τῶν συναγωνιζομένων καὶ τὴν παρ´
[19, 20]   τοῖς ἀπολωλεκόσι διαδοὺς καὶ τὸ  πλῆθος   τῶν ὑποζυγίων διαχαρισάμενος ἀνεκτήσατο τὴν
[19, 56]   περὶ αὐτὸν δυνάμεων καὶ τὸ  πλῆθος   τῶν χρημάτων, ἔτι δὲ τὰς
[19, 56]   τῶν δυνάμεων καὶ διὰ τὸ  πλῆθος   τῶν χρημάτων. ~Προάγοντος δ´ εἰς
[19, 48]   ἠθροίσθη δ´ αὐτῷ καὶ ἄλλο  πλῆθος   χρημάτων ἔκ τε τῶν στεφάνων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006