Alphabétiquement     [«   »]
ὁτιοῦν 4
ὅτου 2
ὅτῳ 1
οὐ 81
οὗ 15
Οὐαλλέριον 1
οὐδ´ 3
Fréquences     [«    »]
77 ἦν
79 τῇ
80 ὡς
81 οὐ
84 τῷ
89 ταῖς
144 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

οὐ


Livre, Chap.
[19, 5]   τὴν στάσιν καὶ διὰ τοῦτο  οὐ   βουλόμενος αὐτὸν φανερῶς ἀνελεῖν ἐκέλευεν
[19, 62]   αὐτονομίας αὐτῶν οὐχ ἧττον Ἀντιγόνου·  οὐ   γὰρ μικρὰν ῥοπὴν ὁρῶντες οὖσαν
[19, 85]   χωρὶς λύτρων ἀπέστειλαν πρὸς Δημήτριον·  οὐ   γὰρ περὶ τούτων ἔφασαν διαφέρεσθαι
[19, 96]   ἀνελπίστως ἐπιθέμενος κρατήσῃ τῆς ἐπιβολῆς·  οὐ   γὰρ ῥᾴδιον ἦν ἄνευ δόλου
[19, 48]   καὶ τὴν Βακτριανὴν ὁμοίως Στασάνορα·  οὐ   γὰρ ῥᾴδιον ἦν τούτους δι´
[19, 9]   μέντοι γε μετ´ ἄλλων ἄρξειν·  οὐ   γὰρ ὑπομενεῖν, ὧν ἂν ἕτεροι
[19, 100]   δόξειν γὰρ αὐτοὺς τετευχέναι συγγνώμης  οὐ   δι´ ἐπιείκειαν, ἀλλὰ δι´ ἀδυναμίαν
[19, 7]   καθωπλισμένον γὰρ πλῆθος ἐξουσίαν προσλαβὸν  οὐ   διέκρινε φίλον πολέμιον, ἀλλὰ
[19, 108]   παράδοξον καταπεπληγμένοι καὶ πρὸς ἔκταξιν  οὐ   δυνάμενοι λαβεῖν ἀναστροφήν, ὡς ἔτυχε
[19, 62]   τὴν δὲ τῶν Κιτίων πόλιν  οὐ   δυνάμενοι προσαγαγέσθαι συνεχῶς ἐπολιόρκουν πάσῃ
[19, 75]   περὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπῆλθεν ἄπρακτος,  οὐ   δυναμένων αὐτῶν οὐδαμῶς συμφωνῆσαι. διόπερ
[19, 99]   γὰρ ταύτης τοῖς λοιποῖς ἀρώμασιν  οὐ   δυνατὸν γενέσθαι τὴν τῶν σωμάτων
[19, 7]   συγγενῶν, οὐ φύσιν, οὐ σπονδάς,  οὐ   θεοὺς ἐντρεπόμενοι, ἐφ´ οἷς οὐχ
[19, 50]   ἀσθένειαν ἀπελπιεῖν αὐτῆς τὰ πράγματα.  οὐ   κακῶς δ´ αὐτοῦ στοχασαμένου περὶ
[19, 72]   δὲ ὁρμώμενοι διεπολέμουν τοῖς Σαμνίταις,  οὐ   κακῶς τῆς ἀσφαλείας προνοησάμενοι· διὰ
[19, 17]   φιλοτεχνηθὲν περὶ τὰς φυλακάς· ὅπερ  οὐ   καλῶς ἔχει παραδραμεῖν. τῆς γὰρ
[19, 99]   δέσμης διαλυθείσης μὴ δυνάμενος νεῖν,  οὐ   καταδύεται καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις
[19, 72]   τῷ {τε} πλήθει τῶν πολεμίων,  οὐ   κρατήσειν ἐλπίζων, ἀλλ´ ἀήττητον τὴν
[19, 44]   στρατηγὸν ἀγαθὸν καὶ χάριτος ὑπόχρεων,  οὐ   λίαν δ´ ἐπίστευεν αὐτοῦ ταῖς
[19, 72]   μέρος ἀποδεικνύων. οὗτος μὲν οὖν  οὐ   μετασχὼν τοῖς πολίταις τῆς κατὰ
[19, 9]   πάντας δὲ λόγοις φιλανθρώποις δημαγωγῶν  οὐ   μετρίας ἀποδοχῆς ἐτύγχανεν. ἔχων δὲ
[19, 55]   καταφρονεῖν εἰωθὼς τῶν τοιούτων προρρήσεων  οὐ   μετρίως ἐκινήθη τότε, καταπλαγεὶς τὸ
[19, 90]   χορηγίαι λαμπραὶ καὶ συμμάχων πλῆθος,  οὐ   μετρίως ἠθύμουν. οὓς ὁρῶν καταπεπληγμένους
[19, 19]   τὸ στρατόπεδον εἰς ἀθυμίαν ἐνέπεσεν.  οὐ   μὴν ἀλλ´ ἐν τῇ προειρημένῃ
[19, 34]   τοὺς δὲ εἰς ὑπερβολὴν ἐπαίνων.  οὐ   μὴν ἀλλ´ ἔνιοι τῶν Ἑλλήνων
[19, 107]   Καρχηδονίοις κατέστησαν σὺν αὐτοῖς ἀνδράσιν.  οὐ   μὴν ἀλλὰ κρίνας τὴν τῶν
[19, 19]   συμβουλεύουσι χρημάτων πρίασθαι τὴν πάροδον·  οὐ   μὴν ἀλλὰ πολλοὺς ἀποβαλὼν καὶ
[19, 93]   γεγενημένου τὴν ἧτταν ἀναμαχήσασθαι διειλήφει.  οὐ   μὴν ἀλλὰ τὸν Πτολεμαῖον ὑπολαμβάνων
[19, 24]   στρατηγῶν ὑπὸ τῆς νόσου πιεζουμένου.  οὐ   μὴν ἀλλὰ τοῦ πάθους κριθέντος
[19, 20]   τεσσαράκοντα τρισὶ μεγάλοις ἀτυχήμασι περιεπεπτώκεισαν.  οὐ   μὴν ἀλλὰ φιλανθρώπως ὁμιλήσας τοῖς
[19, 100]   ἀναλαβόντα συνάγειν εἴς τινα τόπον.  οὐ   μὴν ἀπέβη γε καὶ τὸ
[19, 105]   τοὺς δὲ Ἕλληνας αὐτονόμους εἶναι.  οὐ   μὴν ἐνέμεινάν γε ταῖς ὁμολογίαις
[19, 18]   τὸν ποταμὸν πρὶν ἥλιον ἀνατέλλειν.  οὐ   μὴν ἠδυνήθη γε κατὰ πάντα
[19, 86]   μὴ βεβουλῆσθαι τὴν Τύρον παραδοῦναι·  οὐ   μὴν γε Πτολεμαῖος ἐμνησικάκησεν,
[19, 89]   τὴν αὐτοῦ προσέθεντο τοῖς Ἰλλυριοῖς.  οὐ   μὴν οἵ γε ἐν τῇ
[19, 7]   τοὺς ἀπὸ τῶν στεγῶν ἀμυνομένους.  οὐ   μὴν οὐδὲ τοῖς εἰς τὰ
[19, 96]   τῷ δοκεῖν ἀπολελύσθαι μεγάλων φόβων,  οὐ   μὴν παντελῶς ἐπίστευόν γε τοῖς
[19, 107]   χρόνον καὶ περὶ τὸν στόλον  οὐ   μικρὸν ἐλάσσωμα· τῶν γὰρ νεῶν
[19, 37]   δὲ τὴν βεβουλευμένην ἐπιβολὴν χρησιμώτατον·  οὐ   μόνον γὰρ διὰ ταύτης συντόμως
[19, 81]   γίνεσθαι κρίσει διὰ τῆς παρατάξεως.  οὐ   μόνον γὰρ πρὸς πλείονας ἤμελλε
[19, 6]   εἰς τὸ συντελέσαι τὸ βουλευθέν.  οὐ   μόνον γὰρ στρατηγὸς ὢν κύριος
[19, 65]   δόντων δὲ τῶν Μεσσηνίων τἀργύριον  οὐ   μόνον διεψεύσατο τοὺς πιστεύσαντας τῆς
[19, 72]   διὰ γὰρ ταύτην τὴν πόλιν  οὐ   μόνον ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ
[19, 33]   ἑκάστης ὑπομενούσης ἑκουσίως τὸν θάνατον  οὐ   μόνον προνοεῖσθαι τῆς τῶν συνοικούντων
[19, 43]   Ἀντίγονον· ἤλπιζε γὰρ μάχῃ κρατήσας  οὐ   μόνον τὴν ἰδίαν ἀποσκευὴν σώσειν,
[19, 5]   μεσογείῳ συνεστήσατο. γενόμενος δὲ φοβερὸς  οὐ   μόνον τοῖς πολίταις, ἀλλὰ καὶ
[19, 4]   τὸν τρόπον καταστρατηγήσας τοὺς πολεμίους  οὐ   μόνον τοὺς σὺν αὐτῷ παραδόξως
[19, 54]   πρὸς τὰς κατεπειγούσας χρείας ἀπέστειλαν  οὐ   μόνον τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος,
[19, 76]   ταραχῆς ἐξέδωκαν, οἳ προτεθείσης κρίσεως  οὐ   περιμείναντες τὴν ἀπόφασιν αὑτοὺς ἀνεῖλαν.
[19, 39]   τὴν οὐραγίαν ἔχοντες συναγωνιζομένους ἱππεῖς  οὐ   πλείους τετρακοσίων. ἐπιπεσόντων δ´ αὐτοῖς
[19, 90]   ἀναλαβὼν παρὰ Πτολεμαίου πεζοὺς μὲν  οὐ   πλείους τῶν ὀκτακοσίων, ἱππεῖς δὲ
[19, 99]   λίμνην· ἐπὶ δὲ τούτων ἐπικάθηνται  οὐ   πλείω τριῶν, ὧν δύο μὲν
[19, 95]   περὶ πεντακόσια τάλαντα. ἐνδιατρίψαντες δ´  οὐ   πλείω χρόνον φυλακῆς ἑωθινῆς εὐθὺς
[19, 29]   ὀκτακισχιλίων, ἐπὶ πᾶσι δὲ Μακεδόνες  οὐ   πολὺ ἐλάττους τῶν ὀκτακισχιλίων, οὓς
[19, 37]   γὰρ τὸ ζῷον τοῦτο σταδίους  οὐ   πολὺ ἐλάττους χιλίων πεντακοσίων. ~οἱ
[19, 98]   τρίπλεθρον, ἔστι δ´ ὅτ´  οὐ   πολὺ λειπόμενον πλέθρου· ἐφ´
[19, 94]   ταῖς εὐπορίαις, τὸν ἀριθμὸν ὄντες  οὐ   πολὺ πλείους τῶν μυρίων· εἰώθασι
[19, 8]   σφάττειν τολμῶντες τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας  οὐ   προσδέονται τοῦ δηλώσοντος τί νύκτωρ
[19, 17]   δὲ τὸ μὲν πρῶτον  οὐ   προσεῖχεν αὐτοῖς, μεμψιμοιρῶν ἐπὶ τῷ
[19, 81]   καὶ δύναμιν μείζω, τούτοις μὲν  οὐ   προσεῖχεν, εἰς δὲ τὸν κίνδυνον
[19, 30]   περὶ αὐτὸν μέρος τῆς δυνάμεως,  οὐ   προσέσχε, τῷ δὲ παρὰ τοῦ
[19, 68]   ἔπειθεν ἀποστῆναι τῶν περὶ Ἀντίγονον·  οὐ   προσεχόντων δ´ αὐτῶν τήν τε
[19, 31]   καὶ τὴν νίκην ἀναμφισβήτητον περιποιήσασθαι.  οὐ   προσεχόντων δὲ τῶν στρατιωτῶν, ἀλλὰ
[19, 3]   τυραννίδι κατηγόρησεν ἐν τῷ δήμῳ.  οὐ   προσεχόντων δὲ τῶν Συρακοσίων ταῖς
[19, 25]   καθηκούσας τάξεις. τῶν δὲ Μακεδόνων  οὐ   προσεχόντων τοῖς λόγοις, ἀλλὰ καὶ
[19, 12]   ἡγεμονίας Εὐμενῆ. τῶν δὲ Μακεδόνων  οὐ   προσεχόντων τοῖς λόγοις Εὐμενὴς ἐπαινέσας
[19, 19]   σπανίζουσα, σύντομος δὲ καὶ κατεψυγμένη.  οὐ   ῥᾴδιον δ´ ἐστὶ ταύτην παρελθεῖν
[19, 26]   δύο φυλακὰς ὁρῶν ὅτι καταλαβεῖν  οὐ   ῥᾴδιόν ἐστι τῇ δυνάμει πάσῃ
[19, 46]   χεῖρας· μετὰ βίας γὰρ συλλαβεῖν  οὐ   ῥᾴδιον ἦν ἄνδρα καὶ παρ´
[19, 49]   οἱ μὲν ἔξω τάξεως ὄντες  οὐ   σιτομετρούμενοι τὸ παράπαν σχεδὸν ἅπαντες
[19, 71]   ὥστε Πέρσην εἶναι δοκεῖν καὶ  οὐ   Σπαρτιάτην. ἐπεὶ δὲ τῶν προσόδων
[19, 7]   οἰκεῖοι κατὰ συγγενῶν, οὐ φύσιν,  οὐ   σπονδάς, οὐ θεοὺς ἐντρεπόμενοι, ἐφ´
[19, 64]   εἰς λόγους Ἀντιγόνῳ πάλιν ἀπῆλθεν,  οὐ   συγχωροῦντος Ἀντιγόνου τὰ ἀξιούμενα. ~Ἡμεῖς
[19, 5]   καὶ τἀκριβὲς διὰ τὸ σκότος  οὐ   συνιδόντες τὸν μὲν φόνον ἐπετέλεσαν,
[19, 1]   χρησάμενος, ἀτυχήμασι δὲ μεγίστοις περιβαλὼν  οὐ   τὰς Συρακούσσας μόνον, ἀλλὰ καὶ
[19, 106]   προκαταπεπληγμένας ἀνεκτήσατο, τοῖς δὲ πολεμίοις  οὐ   τὴν τυχοῦσαν ἀγωνίαν ἐπέστησεν. ~Ἀγαθοκλῆς
[19, 51]   τὰς Ἀθήνας. τοῦτο δ´ ἔπραττεν  οὐ   τῆς σωτηρίας προνοούμενος, ἀλλ´ ἵνα
[19, 15]   πόλεμον μεγάλων στρατοπέδων καὶ παρασκευῆς  οὐ   τῆς τυχούσης προσδεόμενον. ~Ἅμα δὲ
[19, 104]   μάχην, ἐπηρμένος τῇ προγεγενημένῃ νίκῃ.  οὐ   τολμώντων δὲ τῶν βαρβάρων παρατάξασθαι
[19, 51]   Μακεδόνων εὐμετάβολον. τῆς δὲ Ὀλυμπιάδος  οὐ   φαμένης φεύξεσθαι, τοὐναντίον δ´ ἑτοίμης
[19, 7]   καθ´ Ἑλλήνων, οἰκεῖοι κατὰ συγγενῶν,  οὐ   φύσιν, οὐ σπονδάς, οὐ θεοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006