Alphabétiquement     [«   »]
δαψιλεῖς 2
δαψιλῆ 4
δαψιλῶς 4
δὲ 1039
δέ 13
δεδεμένον 1
δεδιὼς 1
Fréquences     [«    »]
620 μὲν
838 τὴν
937 τῶν
1039 δὲ
1334 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

δὲ


Livre, Chap.
[19, 79]   πολέμου, ναύαρχον ἐπιστήσας Ἐπαινετόν.  δὲ   Ἄγις ἐνεργῶς διαπολεμήσας τοῖς ἀφεστηκόσιν
[19, 52]   τὴν Φιλίππου μὲν θυγατέρα, Ἀλεξάνδρου  δὲ   ἀδελφὴν ὁμοπάτριον, σπεύδων οἰκεῖον αὑτὸν
[19, 45]   διεφθάρη πλείω τῶν πεντακοσίων, οἰκίαι  δὲ   αἱ μὲν τελέως ἔπεσον, αἱ
[19, 36]   ἐποίει κατὰ τὴν παρεμβολήν·  δὲ   Αἰακίδης ἐκ παντὸς τρόπου βουλόμενος
[19, 60]   στρατηγὸν ἀπέδειξε τῆς Πελοποννήσου, τὸν  δὲ   Ἀλέξανδρον ἔπεισεν εἰς τὴν Ἀσίαν
[19, 90]   θεὸν προσαγορεῦσαι Σέλευκον βασιλέα, τὸν  δὲ   Ἀλέξανδρον καθ´ ὕπνον ἐπιστάντα φανερῶς
[19, 51]   κατὰ τὴν Εὐρώπην δυναστευσάντων, μήτηρ  δὲ   Ἀλεξάνδρου τοῦ πλεῖστα καὶ κάλλιστα
[19, 51]   τοῦ βασιλέως τῶν Ἠπειρωτῶν, ἀδελφὴ  δὲ   Ἀλεξάνδρου τοῦ στρατεύσαντος εἰς Ἰταλίαν,
[19, 60]   ὀκτακισχιλίους ἐκ τῆς Πελοποννήσου. ἐντυχὼν  δὲ   Ἀλεξάνδρῳ καὶ Πολυπέρχοντι φιλίαν συνέθετο
[19, 11]   μάχῃ κρῖναι τὰ πράγματα. ἀντιταχθέντων  δὲ   ἀλλήλοις τῶν στρατοπέδων οἱ Μακεδόνες
[19, 19]   καὶ τὰς δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσθαι, τοὺς  δὲ   ἄλλους παρ´ ὅλην τὴν ὁδὸν
[19, 25]   ἔχειν τὰς ἰδίας σατραπείας, τῶν  δὲ   ἄλλων τοῖς μὲν χώραν πολλὴν
[19, 46]   μὲν ξένους τρισχιλίους πεντακοσίους. αὐτὸς  δὲ   ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν παρῆλθεν εἰς
[19, 16]   καὶ Πολέμων καὶ Δόκιμος, ἔτι  δὲ   Ἀντίπατρος καὶ Φιλώτας, οἱ μετὰ
[19, 18]   διεφθάρησαν, ὀλίγοι δὲ διεσώθησαν. οἱ  δὲ   ἄπειροι τοῦ κολυμβᾶν ὄντες τὴν
[19, 96]   περὶ Ἀθήναιον κατηγόρουν, ὑπὲρ ἑαυτῶν  δὲ   ἀπελογοῦντο. δ´ Ἀντίγονος ἀντέγραψεν
[19, 46]   μὲν ἰδίαν προαίρεσιν ἐπεκρύψατο, προσποιηθεὶς  δὲ   ἀπιστεῖν τοῖς διαβάλλουσι τούτοις μὲν
[19, 5]   ἀνοδίᾳ τὴν ὁδοιπορίαν ἐποιήσατο. ἐκεῖνοι  δὲ   ἀπὸ τῶν ὅπλων καὶ τῶν
[19, 102]   ἀπορρήτοις χρὴ πράττειν. οὗτος  δὲ   ἀπροσδοκήτως ἐμβαλὼν εἰς τὴν χώραν
[19, 97]   πρέσβεις ἀποστέλλειν περὶ τούτων· οἱ  δὲ   Ἄραβες ἐξέπεμψαν τοὺς πρεσβυτάτους, οἳ
[19, 53]   καὶ τὸ Τιλφώσιον ὄρος, τῶν  δὲ   Ἀργείων ἀποχωρησάντων ἐπανῆλθον εἰς τὴν
[19, 23]   Πευκέστου δὲ μάλιστα φίλος, ἔλαθε  δὲ   αὐτὸν τῶν ἱππέων τινὰς ἀποστείλας
[19, 84]   ὅπλων διασώζειν ἑαυτοὺς ἐλαφρούς. παραλλάσσοντος  δὲ   αὐτοῦ Γάζαν περὶ ἡλίου δύσιν
[19, 24]   τοῦ σώματος καὶ συναγωνιστάς. Οὕτως  δὲ   αὐτοῦ περὶ τούτων πρὸς τὸ
[19, 14]   προϋπάρχοντα Παρθυαίας στρατηγὸν ἀπέκτεινε, τὸν  δὲ   αὑτοῦ ἀδελφὸν Εὔδαμον ἀντὶ τούτου
[19, 105]   Λιβύην καὶ τὴν Ἀραβίαν, Ἀντίγονον  δὲ   ἀφηγεῖσθαι τῆς Ἀσίας πάσης, τοὺς
[19, 56]   διαφυλάσσειν τὴν προϋπάρχουσαν φιλίαν· τῆς  δὲ   Βαβυλωνίας καταστήσας σατράπην Πίθωνα τὸν
[19, 19]   χρόνων κατοικοῦσιν ἐν σπηλαίοις, προσφέρονται  δὲ   βαλάνους καὶ μύκητας, ἔτι δὲ
[19, 106]   χιλίους καὶ ζευγίππας διακοσίους, ἔτι  δὲ   Βαλιάρας σφενδονήτας χιλίους, ὁμοίως δὲ
[19, 35]   παρόδου τὸν Κάσανδρον ἀπέκλεισαν.  δὲ   βιάζεσθαι μὲν πρὸς τόπους δυσεμβόλους
[19, 30]   τὰς ἐλαφρότητας οὐδὲν πάσχοντες, μεγάλα  δὲ   βλάπτοντες τοὺς διὰ τὰ βάρη
[19, 13]   πάντα πειθαρχεῖν Εὐμενεῖ, καὶ τότε  δὲ   βυβλιαφόρους ἀπέστειλεν, ἀξιῶν ἀπαντᾶν εἰς
[19, 105]   καὶ κρύψαι τὰ σώματα, τὸ  δὲ   γεγονὸς μηδενὶ τῶν ἄλλων ἀπαγγεῖλαι.
[19, 72]   πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπέβαλον. τροπῆς  δὲ   γενομένης καθ´ ἅπαν τὸ στρατόπεδον
[19, 31]   ἐπὶ τῶν νεκρῶν στρατοπεδεῦσαι, κύριος  δὲ   γενόμενος τῆς τούτων ταφῆς ἠμφισβήτει
[19, 38]   τρισὶν τέτταρσι παραγενέσθαι· τούτου  δὲ   γενομένου τὴν μὲν ἑαυτῶν δύναμιν
[19, 78]   πόλεων Ἀπολλωνίαν μὲν ἠλευθέρωσαν, Ἐπίδαμνον  δὲ   Γλαυκίᾳ τῷ τῶν Ἰλλυριῶν βασιλεῖ
[19, 67]   προσποιουμένων εἶναι φίλων ἀνῃρέθη,  δὲ   γυνὴ Κρατησίπολις διαδεξαμένη τὰ πράγματα
[19, 51]   τοῦ στρατεύσαντος εἰς Ἰταλίαν, ἔτι  δὲ   γυνὴ μὲν Φιλίππου τοῦ πλεῖστον
[19, 3]   πρόχειρος ἐν ταῖς δημηγορίαις. τοῦ  δὲ   Δάμαντος νόσῳ τελευτήσαντος καὶ τὴν
[19, 90]   παρὰ πᾶσι θαυμαζόμενα κατειργάσατο. πιστεύειν  δὲ   δεῖν καὶ ταῖς τῶν θεῶν
[19, 50]   πρέσβεις ἐξέπεμψε περὶ διαλύσεων. οἰομένου  δὲ   δεῖν τοῦ Κασάνδρου τὰ καθ´
[19, 61]   καὶ τρεῖς μῆνας, εἰς ἔνδειαν  δὲ   δεινὴν ἀγαγὼν τοὺς ἐγκατακεκλεισμένους τοῖς
[19, 62]   δέκα, ἐννήρεις δὲ τρεῖς, δεκήρεις  δὲ   δέκα, ἄφρακτοι δὲ τριάκοντα. διελόμενος
[19, 62]   ἦσαν τετρήρεις μὲν ἐννενήκοντα πεντήρεις  δὲ   δέκα, ἐννήρεις δὲ τρεῖς, δεκήρεις
[19, 14]   παρείχετο πεζοὺς μὲν χιλίους, ἱππεῖς  δὲ   δέκα πρὸς τοῖς ἑξακοσίοις, Ἀνδρόβαζος
[19, 40]   εὐώνυμον μέρος Πίθωνι παρέδωκε, τὸ  δὲ   δεξιὸν τῷ υἱῷ Δημητρίῳ, μεθ´
[19, 38]   θεραπείαν καὶ δεῖπνον παρασκευαζομένων, τῆς  δὲ   δευτέρας ἐλάττω, καὶ τῆς τρίτης
[19, 45]   τοῦτο πολλὴν εὐρυχωρίαν ἐχούσης,  δὲ   δεύτερος μείζων ἐγένετο καὶ πλείω
[19, 22]   καὶ συμμάχων τὸ πλῆθος, τοῦ  δὲ   δευτέρου σταδίων ὀκτώ, καθ´ ὃν
[19, 100]   παρακαλῶν βοηθεῖν τὴν ταχίστην.  δὲ   Δημήτριος ἐπειδὴ παραγενόμενος εἰς Βαβυλῶνα
[19, 59]   πρότερον μὲν Κρατερῷ συνοικούσῃ, τότε  δὲ   Δημητρίῳ τῷ Ἀντιγόνου. αὕτη δ´
[19, 76]   καταφρονήσαντες τῶν Ῥωμαίων ἀπέστησαν,  δὲ   δῆμος εὐθὺς δύναμίν τε τὴν
[19, 101]   πολλὴν τῆς χώρας κατεκληρούχησεν.  δὲ   δῆμος, κατὰ νοῦν τῶν πραγμάτων
[19, 102]   μὲν ᾕρει κατὰ κράτος,  δὲ   δι´ ὁμολογίας προσήγετο. ~Ἅμα δὲ
[19, 7]   τὰς αὐλίους θύρας ἐξέκοπτον, οἱ  δὲ   διὰ κλιμάκων ἐπὶ τὰς ὀροφὰς
[19, 38]   τὸν Ἀντίγονον καὶ Πίθωνα. οἱ  δὲ   διὰ τὸ παράδοξον καταπλαγέντες καὶ
[19, 30]   ἐπὶ τοῦ λαιοῦ κέρατος. ταχὺ  δὲ   διὰ τὸ παράδοξον τρεψάμενος τοὺς
[19, 95]   μέλλοντος φόβον ἐπαναγκάζουσιν ἐπιμελεῖσθαι, αἱ  δὲ   διὰ τὸ προγεγονὸς εὐτύχημα προτρέπονται
[19, 6]   μὲν διὰ τὴν πλεονεξίαν, τὰ  δὲ   διὰ τὸν θυμὸν ἠγριωμένοι τὰς
[19, 8]   τὰς ἀστυγείτονας πόλεις διεσώθησαν, τινὲς  δὲ   διὰ τὸν φόβον ἀπρονοήτως ἁλλόμενοι
[19, 32]   διατροφὴν δαψιλῶς ἅπαντα χορηγῆσαι. Εὐμενὴς  δὲ   διὰ τῶν κατασκόπων πυθόμενος τὴν
[19, 19]   σχεδὸν ἐφ´ ἡμέρας τεσσαράκοντα,  δὲ   διὰ τῶν Κοσσαίων ἐθνῶν χαλεπὴ
[19, 13]   σατράπας μετὰ τῶν δυνάμεων. Εὐμενὴς  δὲ   διαβὰς τὸν Τίγριν καὶ παραγενόμενος
[19, 23]   βασιλείαν κυρίως, ἀναιρεθέντος Κασάνδρου, Πολυπέρχων  δὲ   διαβέβηκεν εἰς Ἀσίαν πρὸς Ἀντίγονον
[19, 29]   φυγομαχήσειν ἀραιοὶ διαστάντες, ἐκ μεταβολῆς  δὲ   διαγωνιεῖσθαι καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ
[19, 29]   διεγνωκὼς μὲν φυγομαχεῖν,  δὲ   διαγωνίζεσθαι. ~Ἐπεὶ δὲ σύνεγγυς ἀλλήλων
[19, 37]   δέχ´ ἡμερῶν ἄπυρα σιτία, αὐτὸς  δὲ   διαδοὺς λόγον ἐπ´ Ἀρμενίας προάξειν
[19, 88]   ὑπὸ Ἀρύμβου τοῦ πατρός, ἀλλοτρίως  δὲ   διακείμενος πρὸς Κάσανδρον. διὸ καὶ
[19, 68]   αὐτῷ πεζοὺς μὲν ὀκτακισχιλίους, ἱππεῖς  δὲ   διακοσίους. καθ´ ὃν δὴ χρόνον
[19, 39]   λογχοφόρους μὲν Μήδους δισχιλίους, Ταραντίνους  δὲ   διακοσίους, τῶν δὲ πεζῶν τοὺς
[19, 18]   πλήθους τῶν ἐπιβάντων κατεποντίσθη, τῶν  δὲ   διανήχεσθαι τολμησάντων οἱ πλεῖστοι μὲν
[19, 37]   κατὰ κώμας καὶ ῥᾳθυμοῦσι. ταῦτα  δὲ   διανοηθεὶς τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλεν
[19, 71]   ἀνήλωσεν τὰ μὲν πολιτευόμενος, τὰ  δὲ   διανοσφιζόμενος τέλος Σωσίστρατον, ἐπιφανέστατον τῶν
[19, 79]   ἐνοικοῦντας μετήγαγεν εἰς Πάφον. ταῦτα  δὲ   διαπραξάμενος τῆς μὲν Κύπρου κατέστησε
[19, 34]   ὑπὸ τῶν οἰκείων γυναικῶν, κεκοσμημένη  δὲ   διαπρεπῶς ὥσπερ εἴς τινα γάμον
[19, 15]   συνεδρεύειν περὶ τῶν κατεπειγόντων. πάντων  δὲ   διασημαινομένων τὸ ῥηθὲν ὡς συμφέρον
[19, 55]   αὐτοῦ χρείας Ἀλεξάνδρου ζῶντος. τῆς  δὲ   διαφορᾶς καθ´ ἡμέραν αὐξομένης
[19, 91]   στρατιωτῶν πλειόνων χιλίων. οἱ  δὲ   διαφυλάττοντες τὴν πρὸς Ἀντίγονον φιλίαν,
[19, 95]   κοίταις ὄντας ἔτι κατέσφαξαν, τοὺς  δὲ   διεγειρομένους καὶ χωροῦντας εἰς ὅπλα
[19, 31]   μὲν ὥρα κατελάμβανεν μεσονύκτιος, κακῶς  δὲ   διέκειντο ἀμφότεροι διά τε τὴν
[19, 40]   ἡγεμόνα τῶν πάντων Φίλιππον· τούτῳ  δὲ   διεκελεύσατο φυγομαχεῖν καὶ τὴν ἀπὸ
[19, 49]   Ἀντίγονον ἐν τούτοις ἦν. ~Ἡμεῖς  δὲ   διεληλυθότες τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν
[19, 65]   συγχωροῦντος Ἀντιγόνου τὰ ἀξιούμενα. ~Ἡμεῖς  δὲ   διεληλυθότες τὰ πραχθέντα τῶν Ἑλλήνων
[19, 97]   οὔσης μιᾶς ἀναβάσεως χειροποιήτου, αὐτοὶ  δὲ   διελόμενοι τὴν λείαν ἄλλοι κατ´
[19, 45]   αἱ μὲν τελέως ἔπεσον, αἱ  δὲ   διεσείσθησαν. καὶ τὰ μὲν περὶ
[19, 18]   τοῦ ῥεύματος παρενεχθέντες διεφθάρησαν, ὀλίγοι  δὲ   διεσώθησαν. οἱ δὲ ἄπειροι τοῦ
[19, 7]   ἐπὶ τὰς ὀροφὰς προσανέβαινον, ἄλλοι  δὲ   διηγωνίζοντο πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν
[19, 69]   πεζοὺς μὲν ξένους μυρίους, Μακεδόνας  δὲ   δισχιλίους, Λυκίους δὲ καὶ Παμφυλίους
[19, 26]   πολεμίους προάγειν εἰς τοὔμπροσθεν, αὑτῷ  δὲ   δοὺς ἄνεσιν εἰς τὸ προσδέξασθαι
[19, 17]   μὴ τετευχέναι τῆς στρατηγίας, ὕστερον  δὲ   δοὺς αὑτῷ λόγον συνεχώρησεν ὅτι
[19, 93]   φίλων Κίλλην τὸν Μακεδόνα· τούτῳ  δὲ   δοὺς δύναμιν ἱκανὴν προσέταξεν ἐκδιῶξαι
[19, 5]   καὶ κατὰ τὴν ὄψιν· τούτῳ  δὲ   δοὺς τὴν ἑαυτοῦ πανοπλίαν καὶ
[19, 66]   τείχους ἐκυρίευσε τῆς πόλεως, τῶν  δὲ   Δυμαίων τοὺς μὲν ἀπέσφαξεν, τοὺς
[19, 106]   ἐν τῇ νήσῳ πόλεις, ταῖς  δὲ   δυνάμεσιν ὑπερέχοντα τῶν σφετέρων στρατιωτῶν
[19, 92]   φίλων διὰ τῆς ἐρήμου. Σέλευκος  δὲ   δυνάμεως ἁδρᾶς κυριεύσας καὶ φιλανθρώπως
[19, 89]   Ἀλκέταν διαλυσάμενος φιλίαν συνέθετο, τῆς  δὲ   δυνάμεως μέρος ἀναλαβὼν ἀνέζευξεν εἰς
[19, 110]   τὴν ἱκανὴν ἀπολιπεῖν φυλακήν, τῆς  δὲ   δυνάμεως τὴν κρατίστην μετάγειν εἰς
[19, 41]   σαλπιγκτὰς τὸ πολεμικὸν σημαίνειν, τὴν  δὲ   δύναμιν ἀλαλάξαι πᾶσαν. ~Συνῆψε δὲ
[19, 35]   μὲν τοὺς Τεγεάτας διελύσατο, τὴν  δὲ   δύναμιν ἀναλαβὼν προῆγεν ἐπὶ Μακεδονίαν,
[19, 11]   ἰδίους ταῖς εὐνοίαις κατεσκεύαζε. Πολυπέρχων  δὲ   δύναμιν ἤθροισε προσλαβόμενος Αἰακίδην τὸν
[19, 85]   τὰς δὲ πειθοῖ προσαγόμενος. Δημήτριος  δὲ   δύναμιν οὐκ ἔχων ἀξιόχρεων πρὸς
[19, 24]   καταβαρούμενος ὑπὸ τοῦ πάθους·  δὲ   δύναμις ἐν ἀθυμίᾳ καθειστήκει, τῶν
[19, 33]   τῇ μάχῃ λαμπρῶς ἀγωνισάμενος, ἀπέλιπε  δὲ   δύο γυναῖκας συνακολουθούσας ἐν τῷ
[19, 34]   εἰς τὴν ἀρετὴν αὐτῆς. ὡς  δὲ   ἐγγὺς ἐγενήθη τῆς πυρᾶς, περιαιρουμένη
[19, 50]   Ἀμφίπολιν οὐκ ἔφη παραδώσειν. ἐπεὶ  δὲ   ἔγραψε πρὸς αὐτὸν Ὀλυμπιὰς ἀπαιτοῦσα
[19, 48]   παρείλετο τὴν σατραπείαν αὐτοῦ. τῶν  δὲ   ἐγχωρίαν ἀγανακτούντων, ἑνὸς δὲ τῶν
[19, 19]   τὴν τῶν πλοίων σπάνιν, ~ἀδύνατον  δὲ   εἶναι νομίζων τὴν διάβασιν ἀνέζευξεν
[19, 73]   στρατιωτῶν οὓς μὲν ἐλύτρωσεν, οὓς  δὲ   εἰς τὰς ἰδίας τάξεις διένειμεν.
[19, 25]   μὲν χώραν πολλὴν δώσειν, τοὺς  δὲ   εἰς τὰς πατρίδας ἀποστελεῖν μετὰ
[19, 14]   μὲν καὶ σφενδονήτας μυρίους, τοὺς  δὲ   εἰς τὴν Μακεδονικὴν τάξιν καθωπλισμένους
[19, 10]   μεγάλαις δυνάμεσιν ἦσαν διηγωνισμένοι, τότε  δὲ   εἰς τὴν πολεμίαν εἰσβολὰς ποιούμενοι
[19, 34]   τοὺς μὲν εἰς ἔλεον, τοὺς  δὲ   εἰς ὑπερβολὴν ἐπαίνων. οὐ μὴν
[19, 68]   ἐγκαταστήσας ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν. ~ἀπαλλαγέντος  δὲ   ἐκ τῆς Αἰτωλίας τοῦ Κασάνδρου
[19, 52]   τῆς πόλεως μετ´ ὀλίγων, πορευθεὶς  δὲ   ἐκ τῆς Θεσσαλίας καὶ παραλαβὼν
[19, 48]   καὶ τῶν ἄλλων δωρεῶν, ἔτι  δὲ   ἐκ τῶν λαφύρων· ταῦτα γὰρ
[19, 18]   πρὸς τὴν διάβασιν παρεσκευάζετο. οὗτος  δὲ   ἔκ τινος ὀρεινῆς ῥέων ἐξέπιπτεν
[19, 14]   πεντακοσίων, πεζῶν δὲ τριακοσίων, ἐλεφάντων  δὲ   ἑκατὸν εἴκοσι· τὰ δὲ θηρία
[19, 82]   ἱππεῖς ξυστοφόρους μὲν πεντακοσίους, Ταραντίνους  δὲ   ἑκατόν. ἑξῆς δ´ ἔταξε τῶν
[19, 28]   ἱππεῖς δὲ ἑξακισχίλιοι ἑκατόν, ἐλέφαντες  δὲ   ἑκατὸν τεσσαρεσκαίδεκα. ~Ἀντίγονος δ´ ἐκ
[19, 40]   ἑπτακόσιοι, ἱππεῖς δὲ ἑξακισχίλιοι, ἐλέφαντες  δὲ   ἑκατὸν τεσσαρεσκαίδεκα. ~Μικρὸν δὲ πρὸ
[19, 16]   ἄλλων τοὺς μὲν κατασφάξαντες, τοὺς  δὲ   ἐκβαλόντες ἐνεπύρισαν τὰς οἰκίας. τῶν
[19, 66]   ὑπὸ τῶν Κασάνδρου στρατιωτῶν, Αἴγιον  δὲ   ἐκπολιορκήσας τῆς τε φρουρᾶς ἐκυρίευσε
[19, 98]   μὲν μεῖζον καλοῦσι ταῦρον, τὸ  δὲ   ἔλασσον μόσχον. ἐπιπλεούσης δὲ τῆς
[19, 105]   ἀφηγεῖσθαι τῆς Ἀσίας πάσης, τοὺς  δὲ   Ἕλληνας αὐτονόμους εἶναι. οὐ μὴν
[19, 101]   τὸ πάτριον ἔθος. μετ´ ὀλίγον  δὲ   ἐμβαλὼν εἰς τὴν τῶν πολεμίων
[19, 110]   ἐπεχείρει πολιορκεῖν τὴν Γέλαν, πυνθανόμενος  δὲ   ἐν ταύτῃ καὶ δύναμιν εἶναι
[19, 58]   παράπαν οὐδ´ ὀλίγας εἶναι. στρατοπεδεύσας  δὲ   ἐν Τύρῳ τῆς Φοινίκης καὶ
[19, 16]   καθ´ ἡμέραν ἀγωνιζόμενοι διεκαρτέρουν· πολιορκηθέντες  δὲ   ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας τέσσαρας ἥλωσαν
[19, 62]   ναῦς τεσσαράκοντα Θεμίσωνος ναυαρχοῦντος· ὁμοίως  δὲ   ἐξ Ἑλλησπόντου καὶ Ῥόδου κατήγαγε
[19, 22]   καὶ Ἀλεξάνδρῳ καὶ Φιλίππῳ, μεταπεμψάμενος  δὲ   ἐξ ὅλης σχεδὸν τῆς Περσίδος
[19, 28]   πεζοὶ μὲν τρισμύριοι πεντακισχίλιοι, ἱππεῖς  δὲ   ἑξακισχίλιοι ἑκατόν, ἐλέφαντες δὲ ἑκατὸν
[19, 40]   μὲν τρισμύριοι ἑξακισχίλιοι ἑπτακόσιοι, ἱππεῖς  δὲ   ἑξακισχίλιοι, ἐλέφαντες δὲ ἑκατὸν τεσσαρεσκαίδεκα.
[19, 40]   τοῖς ἐκ Μηδίας προσκαταγραφεῖσι, θηρία  δὲ   ἑξήκοντα καὶ πέντε. δ´
[19, 27]   ἱππεῖς δ´ ὀκτακισχιλίους πεντακοσίους, ἐλέφαντας  δὲ   ἑξήκοντα πέντε. Διηλλαγμέναις δ´ ἐχρήσαντο
[19, 61]   Θεσσαλονίκην μὲν βιασάμενος ἔγημεν, φανερῶς  δὲ   ἐξιδιάζεται τὴν Μακεδόνων βασιλείαν, ἔτι
[19, 30]   τοὺς ἐλαφροτάτους τῶν ἱππέων, ἐξαγαγὼν  δὲ   ἐπὶ κέρας τὴν ὅλην τάξιν
[19, 34]   τινος συμφορᾶς μεγάλης προσηγγελμένης·  δὲ   ἐπὶ τῇ νίκῃ περιχαρὴς ἀπῄει
[19, 73]   σπεύδων συνάψαι τοῖς πολεμίοις. παραγενόμενος  δὲ   ἐπὶ τὴν κατὰ τὸν Αἷμον
[19, 54]   πλοίοις τὴν ἄλλην δύναμιν. παρελθὼν  δὲ   ἐπὶ τὴν τῶν Ἀργείων πόλιν
[19, 83]   ἐν τοῖς εὐωνύμοις μέρεσιν. ἔταξαν  δὲ   ἐπὶ τοῦ κέρατος τούτου τῶν
[19, 72]   μὲν παρ´ ἀμφοτέρων ἀνῃρέθησαν, τέλος  δὲ   ἐπὶ τοῦ προτερήματος ἐγένοντο Ῥωμαῖοι.
[19, 26]   μὲν ἔλυσε τὴν ἐκκλησίαν· ~νυκτὸς  δὲ   ἐπιγενομένης ἧκόν τινες ηὐτομοληκότες μὲν
[19, 79]   τοὺς ἀπειθοῦντας τῶν βασιλέων. Πυγμαλίωνα  δὲ   εὑρὼν διαπρεσβευόμενον πρὸς Ἀντίγονον ἀνεῖλε,
[19, 4]   ποτὲ μὲν ἰδιώτης ὤν, ποτὲ  δὲ   ἐφ´ ἡγεμονίας τεταγμένος, ὑπελήφθη δραστικὸς
[19, 49]   ἀπὸ θαλάσσης εἰς θάλασσαν, ἔτι  δὲ   ἐφορμῶν τῷ λιμένι πάντα βουλόμενον
[19, 66]   δ´ εἰς φυλακὴν ἀπέθετο, πολλοὺς  δὲ   ἐφυγάδευσεν. οἱ δὲ περιλειφθέντες ἀπαλλαγέντος
[19, 58]   καὶ πριζόντων ἀνδρῶν ὀκτακισχιλίων, κατακομιζόντων  δὲ   ζευγῶν χιλίων. τὸ δ´ ὄρος
[19, 64]   τοὺς μὲν πεσεῖν μαχομένους, οὓς  δὲ   ζωγρηθῆναι. ἐπιχειρούντων δὲ τῶν ἀπὸ
[19, 47]   ἀνῃρέθησαν, οἱ δ´ ἐζωγρήθησαν. τῶν  δὲ   ἡγεμόνων Μελέαγρος καὶ Ὀκράνης
[19, 13]   ἀριθμοῖς λειπομένους τῶν ἐναντίων. νυκτὸς  δὲ   ἤδη καταλαμβανούσης Εὐμενὴς μὲν ἀγωνιῶν
[19, 82]   ἐξ ἀνδρῶν μυρίων χιλίων· τούτων  δὲ   ἦσαν Μακεδόνες μὲν δισχίλιοι, Λύκιοι
[19, 108]   τοὺς ἀτυχοῦντας ἀσεβείας προσηγορεῦσθαι. ἐκ  δὲ   θατέρου μέρους Ἀγαθοκλῆς ἕτερον τῶν
[19, 38]   ἐνδεεῖς ὄντας ὑποχειρίους γενήσεσθαι. πάντων  δὲ   θαυμασάντων τὸ παράδοξον τῆς ἐπαγγελίας
[19, 85]   ἐπὶ τὰς νομαρχίας διελεῖν, αὐτὸς  δὲ   θάψας τῶν ἰδίων τοὺς ἐν
[19, 18]   ἥλωσαν, εἰς τετρακισχιλίους ὄντες. Ἀντίγονος  δὲ   θεωρῶν τοσοῦτο πλῆθος ἀπολλύμενον βοηθῆσαι
[19, 53]   διὰ τὸ πανταχόθεν συναχθῆναι, τινὲς  δὲ   Θηβαγενῆ διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν
[19, 14]   ἐλεφάντων δὲ ἑκατὸν εἴκοσι· τὰ  δὲ   θηρία ταῦτα παρέλαβε μετὰ τὴν
[19, 57]   Πτολεμαίῳ, Βαβυλωνίαν δὲ Σελεύκῳ, τῶν  δὲ   θησαυρῶν, οὓς παρέλαβεν μετὰ τὴν
[19, 29]   φάλαγγι μισθοφόροι παντοδαποὶ πεντακόσιοι, ἑξῆς  δὲ   Θρᾷκες χίλιοι, παρὰ δὲ τῶν
[19, 95]   μὲν πεζοὶ πάντες ἀνῃρέθησαν, τῶν  δὲ   ἱππέων διεσώθησαν εἰς πεντήκοντα καὶ
[19, 46]   τῆς Μηδίας Ὀροντοβάτην Μῆδον, στρατηγὸν  δὲ   Ἱππόστρατον, ἔχοντα πεζοὺς μὲν ξένους
[19, 100]   πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς·  δὲ   καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας
[19, 80]   καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν, τὸ  δὲ   καθωπλισμένον καὶ πρὸς μάχην χρήσιμον.
[19, 55]   περὶ ταῦτα σπουδή· δοκοῦσι  δὲ   καὶ Ἀλεξάνδρῳ προειπεῖν ὅτι παρελθὼν
[19, 94]   χρῶνται ποτῷ μεθ´ ὕδατος. ἔστι  δὲ   καὶ ἄλλα γένη τῶν Ἀράβων,
[19, 59]   δικαίαις ἀπήλλασσε τῶν κινδύνων. λέγεται  δὲ   καὶ Ἀντίπατρον τὸν πατέρα αὐτῆς,
[19, 107]   προτερῆσαι τῶν πολιτικῶν. μετ´ ὀλίγον  δὲ   καὶ αὐτὸς παραγενόμενος προδοσίαν ἐνεκάλεσε
[19, 71]   αὐτὸν τῆς στρατηγίας, μετ´ ὀλίγον  δὲ   καὶ βάλλειν τοῖς λίθοις ἐπεχείρησαν·
[19, 13]   ἀνοχῶν, συγχωρήσαντες τὴν διάβασιν. εὐθὺ  δὲ   καὶ βυβλιαφόρους ἀπέστειλαν πρὸς Ἀντίγονον
[19, 71]   Σικελίαν τὸν στόλον μετεπέμψαντο, Ἀκραγαντῖνοι  δὲ   καὶ Γελῷοι καὶ Μεσσήνιοι κατέλυσαν
[19, 80]   παλαιὰν Γάζαν τῆς Συρίας. ὁμοίως  δὲ   καὶ Δημήτριος μεταπεμψάμενος πανταχόθεν τοὺς
[19, 28]   ὄντες μὲν πλείους τρισχιλίων, ἀνίκητοι  δὲ   καὶ διὰ τὰς ἀρετὰς πολὺν
[19, 61]   καταρτίσας ἐπέπλευσε τῇ Τύρῳ. θαλασσοκρατῶν  δὲ   καὶ διακωλύων σῖτον εἰσάγεσθαι προσεκαρτέρησε
[19, 10]   ὁμήρους παρ´ αὐτῶν ἔλαβον. προσέθηκαν  δὲ   καὶ δύο φυλὰς ταῖς προϋπαρχούσαις,
[19, 17]   τὴν Ἐρυθρὰν ἐξερεύγεται θάλασσαν, ἔχει  δὲ   καὶ θαλάσσιον ἰχθὺν πολὺν καὶ
[19, 19]   δὲ τῶν ἀναγκαίων σπανίζουσα, σύντομος  δὲ   καὶ κατεψυγμένη. οὐ ῥᾴδιον δ´
[19, 21]   τόποις ἡδίστοις πρὸς ἀνάπαυσιν. ἦν  δὲ   καὶ λείας παντοδαπῆς πλῆθος, ἣν
[19, 19]   ὑπῆρχε καλὴ καὶ βασιλική, καυματώδης  δὲ   καὶ μακρά, παρεκτείνουσα σχεδὸν ἐφ´
[19, 43]   ποιουμένων ἐπί τινα τόπον, ἅμα  δὲ   καὶ νυκτὸς καταλαμβανούσης ἠναγκάσθη συνεῖξαι
[19, 77]   πέμπτον καὶ Γάιος Ἰούνιος, ἤχθη  δὲ   καὶ ὀλυμπιὰς κατὰ τοῦτον τὸν
[19, 82]   ἦσαν Μακεδόνες μὲν δισχίλιοι, Λύκιοι  δὲ   καὶ Παμφύλιοι χίλιοι, μισθοφόροι δ´
[19, 69]   μυρίους, Μακεδόνας δὲ δισχιλίους, Λυκίους  δὲ   καὶ Παμφυλίους πεντακοσίους, Πέρσας δὲ
[19, 77]   ἀξιῶν μετέχειν τῆς συμμαχίας. παραγενομένων  δὲ   καὶ παρὰ Λυσιμάχου πρεσβευτῶν καὶ
[19, 17]   κοινοπραγίαν Σελεύκῳ καὶ Πίθωνι· προσλαβόμενος  δὲ   καὶ παρὰ τούτων στρατιώτας ἔζευξε
[19, 24]   τὸ τοῖς βασιλεῦσι συναγωνίζεσθαι. σπεύδων  δὲ   καὶ παρὰ τῶν ἄλλων σατραπῶν
[19, 72]   ἱππεῖς δὲ τρισχιλίους πεντήκοντα. ἐποιήσατο  δὲ   καὶ παρασκευὴν ὅπλων καὶ βελῶν
[19, 75]   τέσσαρας μὲν κατέκαυσαν, παρ´ ὀλίγον  δὲ   καὶ πάσας διέφθειραν· τοῖς δ´
[19, 84]   τάξει ποιεῖσθαι τὴν ἀποχώρησιν. συνείποντο  δὲ   καὶ πεζῶν οἱ βουληθέντες λιπεῖν
[19, 58]   ὕλης ἐκ τοῦ Ταύρου. ἦν  δὲ   καὶ περὶ Ῥόδον ἄλλο, συγχωρήσαντος
[19, 52]   ἀποδεῖξαι τῆς βασιλικῆς συγγενείας. ἔκτισε  δὲ   καὶ πόλιν ἐπὶ τῆς Παλλήνης
[19, 68]   τὰς πλείους αὐτάνδρους εἷλε. Κάσανδρος  δὲ   καὶ Πρεπέλαος ἀφηγοῦντο μὲν τῆς
[19, 41]   μὲν περὶ τὰ ἑβδομήκοντα, τινὲς  δὲ   καὶ πρεσβύτεροι, πάντες δὲ ταῖς
[19, 3]   τὸν ἐκείνου τόπον κατέστησεν.  δὲ   καὶ πρὸ τῆς στρατείας μὲν
[19, 46]   τὴν παρέξουσαν τὴν ἀσφάλειαν. ἔγραψε  δὲ   καὶ πρὸς αὐτὸν ἐπιστολήν, ἀξιῶν
[19, 68]   διαβαίνειν εἰς τὴν Εὐρώπην. ἔγραψε  δὲ   καὶ πρὸς Δημήτριον τὸν Φαληρέα
[19, 77]   πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους. ἐποιήσατο  δὲ   καὶ πρὸς Ῥοδίους συμμαχίαν καὶ
[19, 93]   ποιησάμενος ἕλη καὶ λίμνας. ἔγραψε  δὲ   καὶ πρὸς τὸν πατέρα περὶ
[19, 90]   διὰ πόνων καὶ κινδύνων. ἐπολιτεύετο  δὲ   καὶ πρὸς τοὺς συστρατεύοντας καὶ
[19, 3]   παράβολος ἐν ταῖς μάχαις, ἰταμὸς  δὲ   καὶ πρόχειρος ἐν ταῖς δημηγορίαις.
[19, 93]   μὲν τῆς Φοινίκης Συρίας, Ἰόππην  δὲ   καὶ Σαμάρειαν καὶ Γάζαν τῆς
[19, 13]   σίτου μὲν παντελῶς ἐσπάνιζεν, ὄρυζαν  δὲ   καὶ σήσαμον καὶ φοίνικα διέδωκε
[19, 48]   πολλοῦ καὶ δυνάμεως ἁδρᾶς. μετεπέμψατο  δὲ   καὶ Σιβύρτιον ἐξ Ἀραχωτῶν, εὖ
[19, 21]   τῆς καλουμένης Κλίμακος κοίλη, καυματώδης  δὲ   καὶ σπανίζουσα τῶν ἐπιτηδείων,
[19, 79]   στρατηγὸν μετὰ δυνάμεως πεζῆς, ἐξέπεμψε  δὲ   καὶ στόλον τὸν συλληψόμενον τοῦ
[19, 66]   τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς, ἅμα  δὲ   καὶ συμμάχων ὄντες ἔρημοι· μετὰ
[19, 1]   καὶ μέρη τῆς Ἰταλίας, ὕβρεως  δὲ   καὶ σφαγῆς ἐμπλῆσαι τὰς κατὰ
[19, 27]   ἐν ἐπικαμπίῳ τεσσαράκοντα πέντε, τοξότας  δὲ   καὶ σφενδονήτας ἐν τοῖς τῶν
[19, 56]   παραχειμασίαν μετὰ δύσιν Ὠρίωνος. παρέλαβε  δὲ   καὶ τὰ ἐν Κυΐνδοις χρήματα,
[19, 56]   παρεσχημένους ἀρετῆς ὑπομεμενηκέναι πρόστιμον. διεξῄει  δὲ   καὶ τὰ μεγέθη τῶν περὶ
[19, 77]   Ἀσίαν μετὰ τοῦ στόλου, εὐθὺς  δὲ   καὶ τὰς δυνάμεις ἀναλαβὼν προῆγεν
[19, 77]   ἱππεῖς δὲ χιλίους τριακοσίους. μετεπέμψατο  δὲ   καὶ τὰς ἐξ Ὠρεοῦ ναῦς
[19, 106]   συμμάχων ἐστρατολόγει τοὺς εὐθέτους. παρέλαβε  δὲ   καὶ τὰς προϋπαρχούσας δυνάμεις καὶ
[19, 79]   καὶ τοὺς ἐγκαταληφθέντας ἐλαφυροπώλησεν. ἐπόρθησε  δὲ   καὶ τὴν ἐγγὺς χώραν καὶ
[19, 94]   τοῖς δ´ ἄλλοις ἀνεπινόητα. ποτίζουσι  δὲ   καὶ τὴν λείαν δι´ ἡμερῶν
[19, 78]   πανταχόθεν τὰς Κασάνδρου φρουράς· ἐπῆλθε  δὲ   καὶ τὴν Λοκρίδα καὶ τῶν
[19, 44]   τοῖς βασιλεῦσι προθυμότατα συνηγωνίσατο. ὁρῶν  δὲ   καὶ τὴν τῶν Μακεδόνων ὁρμὴν
[19, 10]   καὶ τὴν χώραν λεηλατοῦντες. ἐπόρθησαν  δὲ   καὶ τῆς Ἀπουλίας τὴν Δαυνίαν
[19, 95]   ὀχυρὸν μὲν καθ´ ὑπερβολήν, ἀτείχιστον  δὲ   καὶ τῆς οἰκουμένης ἀπέχον δυεῖν
[19, 77]   Ἀντίγονος δυσχρηστούμενος ἐπὶ τούτοις, ἅμα  δὲ   καὶ τῆς χειμερινῆς ὥρας συγκλειούσης
[19, 67]   ὀχυρωτάτην οὖσαν καὶ μεγίστην, Οἰνιάδαι  δὲ   καί τινες ἄλλοι συνῆλθον ἐπὶ
[19, 87]   καὶ τὴν πόλιν κατεδουλώσατο. ἐσύλησεν  δὲ   καὶ τὸ ἱερὸν τὸ κατὰ
[19, 107]   τὰς οὐσίας αὐτῶν ἀνέλαβε. προσέταξε  δὲ   καὶ τοῖς ἄλλοις Γελῴοις πᾶσι
[19, 73]   παμπληθεῖς ἐβιάσατο τοὺς βαρβάρους. ἐπιφανεὶς  δὲ   καὶ τοῖς περὶ τὸν Παυσανίαν
[19, 19]   πέτρας συνεχεῖς καὶ μεγάλας· ἅμα  δὲ   καὶ τοῖς τόξοις πυκνοῖς χρώμενοι
[19, 52]   Γλαυκίαν τινὰ τῶν πιστευομένων· ἀπέσπασε  δὲ   καὶ τοὺς εἰωθότας παῖδας συντρέφεσθαι
[19, 61]   παρειληφότι τὴν ἐπιμέλειαν Ἀντιγόνῳ. εἶναι  δὲ   καὶ τοὺς Ἕλληνας ἅπαντας ἐλευθέρους,
[19, 62]   Ἀλέξανδρον, ἔτι δὲ Πολυπέρχοντα, Μυρμιδόνα  δὲ   καὶ τοὺς ξένους εἰς Καρίαν,
[19, 51]   διὰ τῶν Κρατεύα συγγενῶν. προετρέψατο  δὲ   καὶ τοὺς οἰκείους τῶν ἀνῃρημένων
[19, 81]   τὴν τῶν ὄχλων εὔνοιαν. ἦν  δὲ   καὶ τῷ κάλλει καὶ τῷ
[19, 35]   καὶ τὰς Ἀττάλου θυγατέρας, ὁμοίως  δὲ   καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀξιολογωτάτων
[19, 45]   διὰ τὸ βάρος, οὐκ ὀλίγους  δὲ   καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπόλλυσθαι· θεατροειδοῦς
[19, 9]   κενὸν οὐκ ἐτόλμων ἐνδείκνυσθαι. πολλοὶ  δὲ   καὶ τῶν ἀπόρων καὶ κατάχρεων
[19, 109]   πολλοὺς μὲν ἐτραυμάτιζον, οὐκ ὀλίγους  δὲ   καὶ τῶν βιαζομένων ἀπέκτεινον, τῶν
[19, 59]   ἐξεδίδου τοῖς ἰδίοις δαπανήμασι, πολλοὺς  δὲ   καὶ τῶν διαβολαῖς περιπιπτόντων μὴ
[19, 54]   τοῖς διασωζομένοις τῶν Θηβαίων. συνεπελάβοντο  δὲ   καὶ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων τοῦ
[19, 9]   μακραῖς ναυσὶν ἑτέρας ἐναυπηγήσατο. προσελάβετο  δὲ   καὶ τῶν ἐν τῇ μεσογείῳ
[19, 83]   πολεμίοις μετὰ πολλῆς κραυγῆς. Ἀντεπαγόντων  δὲ   καὶ τῶν ἐναντίων τὸ μὲν
[19, 106]   διεσώθη πρὸς τὴν Σικελίαν. ἀπώλοντο  δὲ   καὶ τῶν ἐπιφανῶν Καρχηδονίων οὐκ
[19, 30]   εἰσέβαλεν εἰς τοὺς ἐναντίους, ἐπακολουθούντων  δὲ   καὶ τῶν θηρίων ῥᾳδίως τρεψάμενος
[19, 11]   ἔφησε, τὸν Ἀλεξάνδρου θάνατον, ἐπέλεξε  δὲ   καὶ τῶν Κασάνδρου φίλων τοὺς
[19, 7]   ἐν ταῖς οἰκίαις ἐφονεύοντο. πολλοὶ  δὲ   καὶ τῶν μηδ´ ὁτιοῦν διαβεβλημένων
[19, 43]   τῆς τῶν ἱππέων ἥττης. καταντησάντων  δὲ   καὶ τῶν περὶ τὸν Εὐμενῆ
[19, 105]   Πολλίτιον, Μαρρουκίνων οὖσαν πόλιν. ἀπέστειλαν  δὲ   καὶ τῶν πολιτῶν εἰς ἀποικίαν
[19, 9]   σχεδὸν ἅπαντες οἱ τύραννοι. ἐπεμελήθη  δὲ   καὶ τῶν προσόδων καὶ τῆς
[19, 49]   σχεδὸν ἅπαντες ἐτελεύτησαν, οὐκ ὀλίγοι  δὲ   καὶ τῶν στρατιωτῶν τῆς ὁμοίας
[19, 54]   μὲν ᾠκοδόμησαν κατὰ δύναμιν, οἱ  δὲ   καὶ χρήματα πρὸς τὰς κατεπειγούσας
[19, 2]   πολιτείας πᾶσι τοῖς βουλομένοις.  δὲ   Καρκῖνος μετ´ Ἀγαθοκλέους πολιτογραφηθεὶς καὶ
[19, 89]   πρὸ τῶν τειχῶν παρετάξαντο. γενομένης  δὲ   καρτερᾶς μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον
[19, 102]   μὲν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις, ἠναγκάζοντο  δὲ   καρτερεῖν, καταπεπληγμένοι τὴν ὑπεροχὴν τῶν
[19, 108]   εἰς τὴν παρεμβολὴν παρεισέπεσεν. οἱ  δὲ   Καρχηδόνιοι διά τε τὸ παράδοξον
[19, 108]   ἀπολιπὼν ἀντεστρατοπέδευσε τοῖς πολεμίοις. ~κατεῖχον  δὲ   Καρχηδόνιοι μὲν τὸν Ἔκνομον λόφον,
[19, 2]   τὸν μὲν υἱὸν ἀπέλαβε, τοὺς  δὲ   Καρχηδονίους φοβούμενος μετῴκησεν εἰς Συρακούσσας
[19, 102]   ταύτην τὴν πόλιν συσκευάσασθαι· τῶν  δὲ   Καρχηδονίων καταπλευσάντων ναυσὶν ἑξήκοντα ταύτης
[19, 57]   περὶ Πτολεμαῖον καὶ Λυσίμαχον, ἔτι  δὲ   Κάσανδρον συμμαχίαν πρὸς ἀλλήλους ποιησάμενοι
[19, 77]   ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐφρουροῦντο.  δὲ   Κάσανδρος ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς Χαλκίδος
[19, 67]   μεθ´ ἑτέρων εἰς Ἀγρίνιον.  δὲ   Κάσανδρος ἀπολιπὼν στρατηγὸν Λυκίσκον μετὰ
[19, 52]   ἴσχυσε τῶν ἐν Μακεδονίᾳ.  δὲ   Κάσανδρος διεγνώκει μὲν ἀνελεῖν Ἀλεξάνδρου
[19, 51]   περὶ τῆς ἀσφαλείας ἔλαβεν. ~ὁ  δὲ   Κάσανδρος ὁρῶν περὶ τὸν Ἀριστόνουν
[19, 68]   πλὴν ὀλίγων πάντας ἀπέσφαξαν.  δὲ   Κάσανδρος παραγενόμενος εἰς Μακεδονίαν, καὶ
[19, 64]   κοινὰ τῶν Ἑλλήνων νόμιμα. ~Ὁ  δὲ   Κάσανδρος παρελθὼν εἰς τὴν Μεσσηνίαν
[19, 51]   Μακεδόνες κατεγίνωσκον αὐτῆς θάνατον,  δὲ   Κάσανδρος πέμψας τινὰς τῶν φίλων
[19, 89]   τοὺς ἀντιτεταγμένους φυγεῖν ἠνάγκασαν,  δὲ   Κάσανδρος πολλοὺς στρατιώτας ἀποβαλὼν καὶ
[19, 50]   πολιορκίαν λῦσαι συνεχώρησεν ἀπαλλάττεσθαι.  δὲ   Κάσανδρος προσδεξάμενος ἅπαντας τοὺς αὐτομολήσαντας
[19, 77]   κατὰ τὴν Ἑλλάδα πράγματα.  δὲ   Κάσανδρος συνιδὼν τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ
[19, 36]   τὰ κατ´ Ὀλυμπιάδα πράγματα, τῷ  δὲ   Κασάνδρῳ προσέθεντο. μιᾶς δ´ οὔσης
[19, 75]   μὲν τούτους συμμαχίαν συνέθετο, τῷ  δὲ   Κασάνδρῳ συνελθὼν εἰς λόγους ὑπὲρ
[19, 64]   καὶ δυνάμεως ἀποδείξειν κύριον, ἔτι  δὲ   κατ´ ἀξίαν τιμήσειν. δ´
[19, 73]   Καλλαντιανοῖς, τὴν μὲν πεζῇ, τὴν  δὲ   κατὰ θάλασσαν, καὶ διότι τῷ
[19, 17]   δὲ ὅτε καὶ τεσσάρων, βάθος  δὲ   κατὰ μέσον τὸ ῥεῦμα πρὸς
[19, 110]   ἤπειρον ἐκ τῆς νήσου. Ἡμεῖς  δὲ   κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ πρόθεσιν
[19, 24]   πλήθη πρὸς εὔνοιαν προεκαλέσατο, αὐτὸς  δὲ   κατὰ τὴν μέθην συμπεριενεχθεὶς τῶν
[19, 73]   κατὰ τῶν πλησίον ἐθνῶν. ~Τῶν  δὲ   κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν πράξεων
[19, 23]   εἶναι πάσας τὰς παρασκευάς. ~πάντων  δὲ   κατὰ τρόπον ὑπηρετουμένων ἐπεσημαίνετο τὸ
[19, 8]   τὰς πύλας ὁρμήσαντες συνελήφθησαν, οἱ  δὲ   κατὰ τῶν τειχῶν ῥίπτοντες αὑτοὺς
[19, 66]   τὴν μὲν πόλιν ἠλευθέρωσαν, τῶν  δὲ   καταλειφθέντων τοὺς πλείστους ἀποσφάξαντες συνανεῖλαν
[19, 54]   φυλακαῖς παρῆλθεν εἰς Μέγαρα. ἐνταῦθα  δὲ   κατασκευάσας σχεδίας ἐπὶ μὲν τούτων
[19, 68]   μὲν ἀπέπλευσεν εἰς Κῶν, Διοσκουρίδης  δὲ   κατασταθεὶς ναύαρχος ὑπ´ Ἀντιγόνου, πυθόμενος
[19, 5]   τὴν ὁδὸν ἀποκτενοῦντας ἐξαπέστειλεν. Ἀγαθοκλῆς  δὲ   καταστοχασάμενος πιθανῶς τὴν ἐπίνοιαν τοῦ
[19, 108]   πρόβλημα τῶν πολεμίων ἐπεποίηντο, φῆμαι  δὲ   κατεῖχον ἐπὶ τῶν προτέρων χρόνων
[19, 94]   μὲν ἄλλοις ἀνεπίβατός ἐστι, τούτοις  δὲ   κατεσκευακόσιν ἀγγεῖα κατὰ γῆς ὀρυκτὰ
[19, 55]   μὲν ἦρχε Πραξίβουλος, ἐν Ῥώμῃ  δὲ   κατέστησαν ὕπατοι Ναύτιος Σπόριος καὶ
[19, 48]   ἑτέρῳ, τοῦτον μὲν ἀπέκτεινεν, Ἀσκληπιόδωρον  δὲ   κατέστησε τῆς Περσίδος ὕπαρχον καὶ
[19, 68]   καὶ περιχαρακώσαντες Ἀγρίνιον ἐπολιόρκουν, τῶν  δὲ   κατοικούντων τὸ χωρίον ὁμολογίας ποιησαμένων
[19, 75]   τούτων Ἀντίγονος Τράλλεις ἐξεπολιόρκησεν· εἰς  δὲ   Καῦνον παρελθὼν καὶ τὸν στόλον
[19, 81]   καὶ τῷ μεγέθει διάφορος, ἔτι  δὲ   κεκοσμημένος ὅπλοις βασιλικοῖς εἶχε πολλὴν
[19, 0]   ἀντιταξαμένους Μεσσηνίων καὶ Ταυρομενιτῶν, ἔτι  δὲ   Κεντοριπίνων ἀπέσφαξεν. νγʹ Ὡς Ἀγαθοκλῆς
[19, 85]   σταδίους ἑβδομήκοντα καὶ διακοσίους. ἐντεῦθεν  δὲ   κήρυκα περὶ τῆς τῶν νεκρῶν
[19, 59]   πρὸς Πτολεμαῖον πεποίηνται συμμαχίαν,  δὲ   Κιτιεὺς καὶ Λαπίθιος, ἔτι δὲ
[19, 38]   εὐθείας προάγειν ἀπέγνωσαν, εἰς δεξιὰ  δὲ   κλίναντες προῆγον ἐφ´ ἑκάτερα μέρη
[19, 34]   καταλείπουσα τοῖς ἀγαπῶσι μνημεῖον.  δὲ   κόσμος ἦν περὶ μὲν τὰς
[19, 86]   μακρὰν ἀφεστῶτα τῶν πολεμίων. ~Πτολεμαῖος  δὲ   κρατῶν τῶν ὑπαίθρων Σιδῶνα μὲν
[19, 52]   καὶ Φίλιππον τοὺς βασιλεῖς, ἔτι  δὲ   Κύνναν, ἣν ἀνεῖλεν Ἀλκέτας, ἔθαψεν
[19, 50]   τὴν τοῦ σώματος ἀσφάλειαν. Κάσανδρος  δὲ   κυριεύσας τῆς πόλεως ἐξέπεμψε τοὺς
[19, 46]   προσδοκίαις ἧκε πρὸς Ἀντίγονον.  δὲ   κυριεύσας τοῦ σώματος καὶ κατηγορίαν
[19, 60]   καὶ πρὸς τὸν Ζιβύτην, ἔτι  δὲ   λαβὼν ὁμήρους προῆγεν ἐπὶ Ἰωνίας
[19, 108]   φρούριον γεγενῆσθαι Φαλάριδος. ἐν τούτῳ  δὲ   λέγεται κατεσκευακέναι τὸν τύραννον ταῦρον
[19, 108]   παρωξύνθη τὸ παραπλήσιον ποιῆσαι. ἀγόντων  δὲ   λείαν τῶν Ἑλλήνων καί τινα
[19, 25]   προσενέγκηται τῇ παρθένῳ θηριωδῶς. τοῦ  δὲ   λέοντος ἐξελόντος τούς τε ὄνυχας
[19, 9]   ὀλίγους δ´ ἐπαγγελίαις μετεωρίζων, πάντας  δὲ   λόγοις φιλανθρώποις δημαγωγῶν οὐ μετρίας
[19, 101]   πόλεσι παρείχοντο τὴν ἀσφάλειαν. τὸ  δὲ   λοιπὸν στρατόπεδον ἀναλαβὼν Κόιντος Φάβιος,
[19, 106]   τῶν σιτηγῶν πλοίων διέφθειρεν·  δὲ   λοιπὸς στόλος μεγάλοις περιπεσὼν χειμῶσι
[19, 8]   μὲν ἀλλοτριώτατα διακειμένους ἀνεῖλε, τοὺς  δὲ   λοιποὺς ἐφυγάδευσε. ~Μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 82]   δι´ αὐτοῦ γινομένην κρίσιν. τοὺς  δὲ   λοιποὺς τῶν ἐλεφάντων τρεισκαίδεκα ἔστησε
[19, 88]   ἐρυμνὸν μετὰ τοῦ πατρός,  δὲ   Λυκίσκος Εὐρυμενὰς ἐκπολιορκήσας καὶ διαρπάσας
[19, 73]   δυνάμενον ἁδραῖς δυνάμεσιν ἀντιτάσσεσθαι.  δὲ   Λυσίμαχος πυθόμενος τὰ πεπραγμένα μετὰ
[19, 29]   πλείους τῶν ὀκτακισχιλίων, ἐπὶ πᾶσι  δὲ   Μακεδόνες οὐ πολὺ ἐλάττους τῶν
[19, 43]   ἐφαμίλλου παρ´ ἀμφοτέροις οὔσης. οἱ  δὲ   Μακεδόνες οὐδετέροις ἔφασαν ὑπακούσεσθαι, τῆς
[19, 12]   ἀφιστάναι τῆς ἡγεμονίας Εὐμενῆ. τῶν  δὲ   Μακεδόνων οὐ προσεχόντων τοῖς λόγοις
[19, 25]   τὰς ἑκάστῳ καθηκούσας τάξεις. τῶν  δὲ   Μακεδόνων οὐ προσεχόντων τοῖς λόγοις,
[19, 11]   ἀξιοῦσα βοηθεῖν τὴν ταχίστην, τῶν  δὲ   Μακεδόνων τοὺς πρακτικωτάτους ἀνακαλουμένη δωρεαῖς
[19, 18]   μὲν ἄλλους εὐθὺς ἐτρέψατο, τῶν  δὲ   Μακεδόνων τοὺς ὑποστάντας τῇ βίᾳ
[19, 23]   τῆς μὲν Ἀραχωσίας σατράπης, Πευκέστου  δὲ   μάλιστα φίλος, ἔλαθε δὲ αὐτὸν
[19, 59]   δὲ Κιτιεὺς καὶ Λαπίθιος, ἔτι  δὲ   Μαριεὺς καὶ Κερυνίτης τὴν πρὸς
[19, 42]   δὲ δύναμιν ἀλαλάξαι πᾶσαν. ~Συνῆψε  δὲ   μάχην πρῶτον μὲν τὰ θηρία,
[19, 85]   ἐγένετο τοῖς περὶ Πτολεμαῖον. ~Τῆς  δὲ   μάχης τοιοῦτο τὸ τέλος λαβούσης
[19, 1]   ἀφορμαῖς μὲν ἐλαχίσταις χρησάμενος, ἀτυχήμασι  δὲ   μεγίστοις περιβαλὼν οὐ τὰς Συρακούσσας
[19, 67]   ἄλλοι συνῆλθον ἐπὶ Σαυρίαν, Δεριεῖς  δὲ   μεθ´ ἑτέρων εἰς Ἀγρίνιον.
[19, 88]   διακελευσάμενος στρατολογεῖν ὡς πλείστους, αὐτὸς  δὲ   μεθ´ ἧς εἶχε δυνάμεως ἀναζεύξας,
[19, 100]   καὶ τὴν Ἐρυθρὰν θάλατταν, αὐτὸς  δὲ   μεθ´ ὧν εἶχε στρατιωτῶν προβολαῖς
[19, 98]   κατὰ τὴν δυσωδίαν, ἐξ αὑτῆς  δὲ   μέσης ἐκφυσᾷ κατ´ ἐνιαυτὸν ἀσφάλτου
[19, 102]   τοῖς πολεμιωτάτοις αὐτοῦ διαλύεσθαι. οἱ  δὲ   Μεσσήνιοι λαβόντες ἐλπίδας τοῦ χωρὶς
[19, 102]   Σικελίαν ἐκ ποδῶν ἐποιεῖτο. οἱ  δὲ   Μεσσήνιοι τῶν ξένων τοὺς εὐνουστάτους
[19, 65]   ὡς παραβαίνοντι τὰς συνθήκας, τοῖς  δὲ   Μεσσηνίοις εἰρήνην παρεσκεύασαν καὶ τὸ
[19, 42]   Εὐμενοῦς ταῖς προθυμίαις προεχόντων, τῶν  δὲ   μετ´ Ἀντιγόνου τῷ πλήθει περιγινομένων
[19, 48]   τὴν Ἀρίαν ἀπέστειλεν Εὔιτον· τελευτήσαντος  δὲ   μετ´ ὀλίγον χρόνον ἀντικατέστησεν Εὐαγόραν,
[19, 42]   ἄλλων εἰς χιλίους πεντακοσίους. Εὐμενὴς  δὲ   μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς ἐπ´ ἄκρου
[19, 84]   καταπλαγέντες πρὸς φυγὴν ὥρμησαν· αὐτὸς  δὲ   μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς καὶ δεόμενος
[19, 67]   μὲν παρήγγειλε βοηθεῖν Ἀκαρνᾶσιν, αὐτὸς  δὲ   μετὰ δυνάμεως παρελθὼν ἐπὶ Λευκάδος
[19, 62]   ἀπέστειλε μετὰ στρατιωτῶν μυρίων, Πολύκλειτον  δὲ   μετὰ νεῶν ἑκατόν, τῶν δὲ
[19, 77]   τῆς ἐν Χαλκίδι φρουρᾶς, αὐτὸς  δὲ   μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας
[19, 29]   Φρυγίας καὶ Λυδίας χιλίους, τοὺς  δὲ   μετὰ Πίθωνος χιλίους πεντακοσίους καὶ
[19, 53]   Βοιωτῶν ὑπὸ Πελασγῶν. οὐκ ὀλίγοις  δὲ   μετὰ ταῦτα περιπεσόντες συμπτώμασι μόγις
[19, 54]   τρόπον ἐκομίσαντο τὴν πατρίδα. Κάσανδρος  δὲ   μετὰ τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας ἐπὶ
[19, 59]   κατέλιπεν ἐπὶ τῆς πολιορκίας, αὐτὸς  δὲ   μετὰ τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας τήν
[19, 79]   προσόδους τῶν ἐκπεπτωκότων βασιλέων, αὐτὸς  δὲ   μετὰ τῆς δυνάμεως ἐκπλεύσας ἐπὶ
[19, 18]   {δὲ} Ξενοφίλου τοῦ θησαυροφύλακος, αὐτὸς  δὲ   μετὰ τῆς στρατιᾶς ἀνέζευξεν ἐπὶ
[19, 29]   μὲν τῆς φάλαγγος προέστησεν, ὀλίγα  δὲ   μετὰ τῶν ἱππέων τῶν ἐν
[19, 66]   βοηθεῖν τοῖς Ἀντιγόνου πράγμασιν, αὐτὸς  δὲ   μετὰ τῶν μισθοφόρων διαβὰς ἐκ
[19, 48]   ὢν ὁμολογουμένως τῆς Ἀσίας, αὐτὸς  δὲ   μετὰ τῶν φίλων συνεδρεύσας ἐβουλεύετο
[19, 6]   ἡμέρᾳ εἰς τὸ Τιμολεόντιον, αὐτὸς  δὲ   μεταπεμπόμενος τοὺς περὶ Πείσαρχον καὶ
[19, 21]   σπανίζουσα τῶν ἐπιτηδείων, λοιπὴ  δὲ   μετέωρος καὶ τὸν ἀέρα παντελῶς
[19, 33]   τῶν ἐχουσῶν τέκνα· τὴν  δὲ   μὴ βουλομένην τῷ δόγματι πιθαρχεῖν
[19, 33]   δι´ ἀκρασίαν φιλοστοργεῖν ἑτέρους, τέλος  δὲ   μὴ δυναμένας εὐσχημόνως ἀπολιπεῖν τοὺς
[19, 57]   αὐτοὺς κεκοινωνηκέναι τοῦ πολέμου. εἰ  δὲ   μηδὲν τούτων ποιήσει, συστάντες ἅπαντες
[19, 2]   ὀλίγον βιώσας χρόνον ἐτελεύτησεν.  δὲ   μήτηρ ἀνέθηκεν λιθίνην εἰκόνα τοῦ
[19, 80]   ἦσαν οἱ μὲν Μακεδόνες, οἱ  δὲ   μισθοφόροι, Αἰγυπτίων δὲ πλῆθος, τὸ
[19, 100]   πεζοὺς Μακεδόνας μὲν πεντακισχιλίους, μισθοφόρους  δὲ   μυρίους, ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους· συνετέτακτο
[19, 96]   εὐτύχημα προτρέπονται καταφρονεῖν πάντων. ~Οἱ  δὲ   Ναβαταῖοι τοὺς πολεμίους κολάσαντες ἀνδρωδῶς
[19, 58]   ἀθροίσας ὑλοτόμους καὶ πρίστας, ἔτι  δὲ   ναυπηγοὺς κατεκόμιζε τὴν ὕλην ἐπὶ
[19, 32]   τινα τῶν πλησίον πόλεων, τοὺς  δὲ   νεκροὺς ἅμ´ ἡμέρᾳ θάψας καὶ
[19, 68]   ἐξέβαλεν ἐκ τῆς νήσου, τῶν  δὲ   νεῶν τὰς πλείους αὐτάνδρους εἷλε.
[19, 92]   ἀπροσδόκητον ποιήσασθαι τὴν ἐπίθεσιν.  δὲ   Νικάνωρ ἐπειδὴ παραγενηθεὶς ἐπὶ τὸν
[19, 92]   πραττομένοις μετεβάλοντο πρὸς Σέλευκον.  δὲ   Νικάνωρ μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς καὶ
[19, 33]   διὰ παντὸς ὡς ἀσεβοῦσαν. τούτων  δὲ   νομοθετηθέντων εἰς τοὐναντίον τὴν παρανομίαν
[19, 102]   τοὺς συστρατευομένους μὲν αὐτῷ, πεφυγαδευμένους  δὲ   νόμῳ ὑπὸ τῶν Μεσσηνίων. μετὰ
[19, 92]   νομίζων αὐτοὺς πεφευγέναι μακρότερον. ἐπιγενομένης  δὲ   νυκτὸς καὶ τῶν περὶ Νικάνορα
[19, 37]   μὲν τὰ πυρὰ κάειν, τῆς  δὲ   νυκτὸς κατασβεννύναι τελέως, ὅπως μή
[19, 31]   τὰ πλήθη τῶν ἀγωνιζομένων. τῆς  δὲ   νυκτὸς οὔσης αἰθρίου καὶ πανσελήνου
[19, 18]   προσέταξε πολιορκεῖν τὴν ἄκραν ἀπειθοῦντος  {δὲ}   Ξενοφίλου τοῦ θησαυροφύλακος, αὐτὸς δὲ
[19, 80]   εἰς τοὺς ἐπιφερομένους κινδύνους. ~Δημήτριος  δὲ   Ἀντιγόνου διέτριβεν ἀεὶ περὶ
[19, 109]   τῆς παρεμβολῆς ἐκβαλόντες ἐκράτησαν. πάλιν  δὲ   οἱ περὶ τὸν Ἀγαθοκλέα κατ´
[19, 33]   στρατοπέδῳ, τὴν μὲν νεόγαμον, τὴν  δὲ   ὀλίγοις ἔτεσι πρότερον συνοικήσασαν, ἀμφοτέρας
[19, 51]   τὸ τῶν Μακεδόνων εὐμετάβολον. τῆς  δὲ   Ὀλυμπιάδος οὐ φαμένης φεύξεσθαι, τοὐναντίον
[19, 23]   σατραπείαν μὲν ἔχοντος Ἀρμενίας, φίλου  δὲ   ὄντος Πευκέστῃ. πιστευθείσης δὲ τῆς
[19, 16]   τῶν τηρούντων αὐτοὺς λῦσαι, κυριεύσαντες  δὲ   ὅπλων ἐπέθεντο τῇ φυλακῇ περὶ
[19, 18]   τὸν ποταμὸν πάντας κατηνάγκασε. πάντων  δὲ   ὁρμησάντων ἐπὶ τὰ πλοῖα ταῦτα
[19, 72]   ἐν τοῖς τόποις. ἐκ ταύτης  δὲ   ὁρμώμενοι διεπολέμουν τοῖς Σαμνίταις, οὐ
[19, 105]   εὐλόγους ποριζόμενος πλεονεκτεῖν ἐπειρᾶτο. Κάσανδρος  δὲ   ὁρῶν Ἀλέξανδρον τὸν ἐκ Ῥωξάνης
[19, 57]   ἄλλων τῶν χρησίμων ἐποίουν· Ἀντίγονος  δὲ   ὁρῶν ἐφ´ ἑαυτὸν συνεστηκότας πολλοὺς
[19, 17]   {μὲν} τόπους τριῶν σταδίων, ἔστι  δὲ   ὅτε καὶ τεσσάρων, βάθος δὲ
[19, 104]   μὲν ὑπὲρ τοὺς τρισχιλίους, ἱππεῖς  δὲ   οὐκ ἐλάττους δισχιλίων, τὴν καλουμένην
[19, 50]   ἀφεῖναι διὰ τὴν ἀπορίαν.  δὲ   οὔτε σιτομετρεῖν αὐτοὺς δυναμένη τὸ
[19, 33]   φιλοστόργως πρὸς αὐτὸν διακειμένας. ὄντος  δὲ   παλαιοῦ νόμου παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς
[19, 16]   καταστήσαντες περιεστρατοπέδευσαν τὸ χωρίον. παραδόξως  δὲ   πάλιν αὐτῶν κατακλεισθέντων Δόκιμος μὲν
[19, 58]   τὸν ἐνιαυτὸν ἐγίνετο δαπάνημα. αὐτὸς  δὲ   πανταχόθεν ἀθροίσας ὑλοτόμους καὶ πρίστας,
[19, 53]   παρῆλθεν εἰς τὴν Βοιωτίαν. μεταπεμψάμενος  δὲ   πανταχόθεν τοὺς διασωζομένους τῶν Θηβαίων
[19, 14]   δολοφονήσας Πῶρον τὸν βασιλέα. οἱ  δὲ   πάντες μετὰ τῶν σατραπῶν ἠθροίσθησαν
[19, 21]   καὶ παραδείσων φυτείας ποικίλας, ἔτι  δὲ   παντοδαπῶν δένδρων φυσικὰς συναγκίας καὶ
[19, 1]   δεσπόται γένωνται τῶν ἐξαπατηθέντων. ἰδιώτατα  δὲ   πάντων Ἀγαθοκλῆς ἐτυράννησε τῶν Συρακοσίων,
[19, 1]   δῆμος ἀϊδρίῃ δουλοσύνην ἔπεσεν. μάλιστα  δὲ   πάντων ἐπεπόλασεν πρὸς τὰς
[19, 6]   καὶ τῶν τούτοις κοινοπραγούντων. ὁρμησάντων  δὲ   πάντων ἐπὶ τὴν ἁρπαγὴν
[19, 107]   διαπειλησάμενος τιμωρήσασθαι τοὺς ἀπειθήσαντας. ταχὺ  δὲ   πάντων πραξάντων τὸ προσταχθὲν διὰ
[19, 62]   δὲ μετὰ νεῶν ἑκατόν, τῶν  δὲ   πάντων στρατηγὸν Μενέλαον τὸν ἀδελφόν.
[19, 24]   δύναμιν δανεῖσαι τοῖς βασιλεῦσι. λαβὼν  δὲ   παρ´ ὧν ἐδόκει συμφέρειν ἡγεμόνων
[19, 61]   ἐλπίδας ἐξαπέστειλεν εἰς Πελοπόννησον· αὐτὸς  δὲ   παρὰ Ῥοδίων μεταπεμψάμενος ναῦς καὶ
[19, 4]   ὀλίγων εἰς Τάραντα διεσώθη. ταχθεὶς  δὲ   παρὰ τοῖς Ταραντίνοις ἐν τῇ
[19, 30]   τῆς δυνάμεως, οὐ προσέσχε, τῷ  δὲ   παρὰ τοῦ καιροῦ δοθέντι προτερήματι
[19, 26]   ὅπλοις συνεῖχε τὴν δύναμιν, ὡς  δὲ   παρὰ τῶν κατασκόπων ἐπύθετο τὴν
[19, 83]   τῶν ἐναντίων τὴν ἐπιβολήν· μαθόντες  δὲ   παρὰ τῶν κατασκόπων τὸ γεγονὸς
[19, 75]   στρατοπέδου καταστήσας στρατηγὸν Δόκιμον. οὗτοι  δὲ   παραγενόμενοι πρὸς τὴν πόλιν τῶν
[19, 97]   ἀπήλαυνον εἰς τὴν ἔρημον. Δημήτριος  δὲ   παραγενόμενος εἰς τὴν πέτραν καὶ
[19, 61]   πλησίον οὖσαν ἀπέπλευσεν ἄπρακτος. ~Ἀντίγονος  δὲ   παραγενομένου πρὸς αὐτὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ
[19, 31]   πᾶσιν εἶναι τοῖς ἀντιτεταγμένοις. ὡς  δὲ   παράγοντες ἀπέσχον ἀπὸ τῶν ἐν
[19, 44]   ἰδίας ἀσφαλείας μόνον ἐφρόντισαν. ~Ἀντίγονος  δὲ   παραδόξως κυριεύσας τοῦ τ´ Εὐμενοῦς
[19, 44]   πρὸς αὐτὸν ἐχόντων ἀνεῖλεν. Εὐμενῆ  δὲ   παραδοὺς εἰς φυλακὴν ἐβουλεύετο πῶς
[19, 64]   πλοῦν ἐπὶ Παμφυλίας ἐποιήσατο. ἐντεῦθεν  δὲ   παρακομισθεὶς εἰς Ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας,
[19, 36]   μέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν. Κασάνδρου  δὲ   παραλαβόντος τὴν Ἤπειρον τῇ συμμαχίᾳ
[19, 46]   δύναμιν παρῆλθεν εἰς Ἐκβάτανα. ἐνταῦθα  δὲ   παραλαβὼν ἀσήμου ἀργύρου τάλαντα πεντακισχίλια
[19, 48]   μετανοήσας πάλιν αὐτὸν ἀποκλείσῃ· αὐτὸς  δὲ   παραλαβὼν τὴν ἐν Σούσοις ἄκραν
[19, 11]   οὓς ἅπαντας ἀπέσφαξεν. ἐν τοιούτοις  δὲ   παρανομήμασι πληροῦσα τὸν ἑαυτῆς θυμὸν
[19, 15]   διατρίβων ἀνελάμβανε τὴν δύναμιν, Ἀντίγονος  δὲ   παραχειμάσας ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ τὸ
[19, 18]   οὔσης περὶ κυνὸς ἀνατολάς. ἐπεὶ  δὲ   παρεγενήθη πρὸς τὸν Κοπράτην ποταμόν,
[19, 15]   ἱππεῖς δὲ τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι. ~Ἐπεὶ  δὲ   παρεγενήθησαν εἰς τὴν Σουσιανὴν πρὸς
[19, 64]   τῆς Μεγάλης πόλεως ἀπέλιπεν, αὐτὸς  δὲ   παρελθὼν εἰς τὴν Ἀργείαν καὶ
[19, 85]   ἀξιῶν βοηθεῖν τὴν ταχίστην· αὐτὸς  δὲ   παρελθὼν εἰς Τρίπολιν τῆς Φοινίκης
[19, 35]   διαπολεμεῖν τοῖς περὶ Κάσανδρον, αὐτὴ  δὲ   παρῆλθεν εἰς Πύδναν ἔχουσα τὸν
[19, 64]   τούτων πρεσβείας παρ´ Ἀντιγόνου. αὐτὸς  δὲ   παρῆλθεν ἐπὶ τὸ καλούμενον Ἔκρηγμα
[19, 109]   παρεμβολῆς κατὰ στόμα ἐκινδύνευον, οἱ  δὲ   παρόντες ἐπὶ τὴν βοήθειαν κύκλῳ
[19, 40]   διαστήματα τοῖς ψιλικοῖς τάγμασιν.  δὲ   πᾶς ἀριθμὸς ἦν αὐτοῦ τῆς
[19, 28]   τάξιν προέταξεν ἐλέφαντας τεσσαράκοντα.  δὲ   πᾶσα δύναμις ἦν τῶν περὶ
[19, 64]   πολεμίους τὴν πάροδον ποιήσασθαι, αὐτὸς  δὲ   πάσαις ταῖς ναυσὶν ἐπιπλεύσας καὶ
[19, 57]   τὴν ἐφ´ Ἑλλησπόντῳ Λυσιμάχῳ, Συρίαν  δὲ   πᾶσαν Πτολεμαίῳ, Βαβυλωνίαν δὲ Σελεύκῳ,
[19, 57]   τοὺς ἱκανοὺς διαπολεμεῖν Κασάνδρῳ. αὐτὸς  δὲ   πᾶσαν τὴν Ἀσίαν, ἧς ἦν
[19, 28]   ἀργυρασπίδων Ἀντιγένους καὶ Τευτάμου. πρὸ  δὲ   πάσης τῆς φάλαγγος ἔστησεν ἐλέφαντας
[19, 25]   κόρης ὑπὲρ τοῦ γάμου, τὸν  δὲ   πατέρα λέγειν ὡς ἕτοιμος μέν
[19, 42]   τὸ τῶν ἱππέων πλῆθος. τοῦ  δὲ   πεδίου πολλὴν εὐρυχωρίαν ἔχοντος καὶ
[19, 40]   καὶ αὐτὸς διαγωνίζεσθαι διεγνώκει· τοὺς  δὲ   πεζοὺς εἰς μέσον καταστήσας παρέταξε
[19, 77]   πεντήκοντα, Μήδιον ἐπιστήσας ναύαρχον, στρατιώτας  δὲ   πεζοὺς μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ
[19, 43]   τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος. ~Τῶν  δὲ   πεζῶν οἱ μὲν ἀργυράσπιδες συμφράξαντες
[19, 29]   Πίθων εἶχε τὴν ἡγεμονίαν· τῶν  δὲ   πεζῶν πρῶτοι μὲν ἐτάχθησαν οἱ
[19, 40]   τοῖς ψιλοῖς διέλαβε τάγμασι. τῶν  δὲ   πεζῶν πρώτους μὲν ἔταξε τοὺς
[19, 39]   δισχιλίους, Ταραντίνους δὲ διακοσίους, τῶν  δὲ   πεζῶν τοὺς ψιλοὺς ἅπαντας· ἤλπιζε
[19, 85]   πόλεων τὰς μὲν πολιορκῶν, τὰς  δὲ   πειθοῖ προσαγόμενος. Δημήτριος δὲ δύναμιν
[19, 100]   μὲν ἐφεδρεύων τοῖς πολεμίοις, ἅμα  δὲ   πέμπων πρὸς Σέλευκον εἰς Μηδίαν
[19, 42]   ἀκονητὶ κρατῆσαι τῶν πολεμίων. οἱ  δὲ   πεμφθέντες περιιππεύσαντες τὸ κέρας τῶν
[19, 70]   Τιμολέοντος τοῦ Κορινθίου στρατηγίας. οἱ  δὲ   πεμφθέντες ὥς ποθ´ ἧκον εἰς
[19, 60]   Δημητρίου γυναῖκα τοιαῦτ´ ἦν. ~Τῶν  δὲ   πεμφθέντων ὑπ´ Ἀντιγόνου στρατηγῶν Ἀριστόδημος
[19, 69]   τοξότας καὶ σφενδονήτας τετρακοσίους, ἱππεῖς  δὲ   πεντακισχιλίους, ἐλέφαντας δὲ πλείους τῶν
[19, 77]   δὲ πεζοὺς μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς  δὲ   πεντακοσίους. ἐποιήσατο δὲ καὶ πρὸς
[19, 31]   μὲν εἰς τρισχιλίους ἑπτακοσίους, ἱππεῖς  δὲ   πεντήκοντα τέσσαρες, τραυματίαι δ´