Alphabétiquement     [«   »]
καθωπλισμένοι 2
καθωπλισμένον 2
καθωπλισμένους 2
καὶ 1334
καί 8
καινοτομεῖν 1
καίπερ 2
Fréquences     [«    »]
1039 δὲ
838 τὴν
937 τῶν
1334 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

καὶ


Livre, Chap.
[19, 110]   δ´ ἡμέρας οἵ τε Μεσσήνιοι  καὶ   Ἀβακαινῖνοι καὶ συχναὶ τῶν πόλεων
[19, 3]   περιέχει βύβλος. συνεστρατεύετο δ´ αὐτοῖς  καὶ   Ἀγαθοκλῆς, ἐγνωσμένος ὑπὸ τοῦ δήμου
[19, 93]   φίλους ἐβουλεύετο πότερον συμφέρει μένειν  καὶ   ἀγωνίζεσθαι περὶ τῶν ὅλων κατὰ
[19, 74]   πολλοὺς ἀνεῖλεν, ἐν οἷς ἦν  καὶ   Αἰακίδης βασιλεύς. ἐν ὀλίγαις
[19, 62]   καὶ διαπολεμεῖν τοῖς περὶ Ἀριστόδημον  καὶ   Ἀλέξανδρον, ἔτι δὲ Πολυπέρχοντα, Μυρμιδόνα
[19, 22]   δὲ τούτων ὑπῆρχον βωμοὶ θεῶν  καὶ   Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου. καὶ τὰς
[19, 41]   κακαὶ κεφαλαί, τοὺς μετὰ Φιλίππου  καὶ   Ἀλεξάνδρου τὰ ὅλα κατειργασμένους; οὓς
[19, 0]   περὶ Γαλαρίαν ἐνίκησεν. νδʹ Ῥωξάνης  καὶ   Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως θάνατος. νεʹ
[19, 22]   θυσίαν ἐπετέλεσε μεγαλοπρεπῆ τοῖς θεοῖς  καὶ   Ἀλεξάνδρῳ καὶ Φιλίππῳ, μεταπεμψάμενος δὲ
[19, 55]   περὶ ταῦτα σπουδή· δοκοῦσι δὲ  καὶ   Ἀλεξάνδρῳ προειπεῖν ὅτι παρελθὼν εἰς
[19, 94]   ποτῷ μεθ´ ὕδατος. ἔστι δὲ  καὶ   ἄλλα γένη τῶν Ἀράβων, ὧν
[19, 48]   πεντακισχίλια τάλαντα. ἠθροίσθη δ´ αὐτῷ  καὶ   ἄλλο πλῆθος χρημάτων ἔκ τε
[19, 0]   τὴν Ἑλλάδα. μαʹ Ἀπόστασις Κυρηναίων  καὶ   ἅλωσις, ἔτι δὲ Πτολεμαίου στρατεία
[19, 74]   ἀλήθειαν φροντίζει τῆς αὐτονομίας αὐτῶν,  καὶ   ἅμα γινώσκειν ὑπέλαβε τὰ Κασάνδρου
[19, 17]   ὀλίγων οἱ περὶ τὸν Εὐμενῆ  καὶ   Ἀντιγένη ἠξίωσαν τὸν Πευκέστην ἐκ
[19, 21]   πρὸς ἀλλήλους. Εὐμενὴς μὲν γὰρ  καὶ   Ἀντιγένης τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενος
[19, 28]   ἑταίρους ἐννακοσίους καὶ τὸ Πευκέστου  καὶ   Ἀντιγένους ἄγημα, τριακοσίους ἔχον ἱππεῖς
[19, 24]   μετὰ τῆς δυνάμεως ἀφηγουμένου Πευκέστου  καὶ   Ἀντιγένους, αὐτὸς δὲ φορίῳ κομιζόμενος
[19, 59]   ἀπήλλασσε τῶν κινδύνων. λέγεται δὲ  καὶ   Ἀντίπατρον τὸν πατέρα αὐτῆς, ὃς
[19, 37]   δὲ τολμῆσαι διὰ τῆς ἐρήμου  καὶ   ἀνύδρου προάγειν ἐπίπονον μὲν ἔκρινεν,
[19, 34]   πέντε, διὰ δὲ τῆς ἐρήμου  καὶ   ἀνύδρου σταθμοὺς ἐννέα. οἱ μὲν
[19, 107]   καὶ χρημάτων βουλόμενος εὐπορῆσαι,  καὶ   ἀπέσφαξε τῶν Γελῴων πλείους τῶν
[19, 94]   γὰρ παρ´ αὐτοῖς τὸ πέπερι  καὶ   ἀπὸ τῶν δένδρων μέλι πολὺ
[19, 22]   δαψιλῆ πάντα τὰ πρὸς τρυφὴν  καὶ   ἀπόλαυσιν, διεστηκέναι δὲ τοὺς κύκλους
[19, 83]   τοὺς κρατίστους τρισχιλίους, ἐν οἷς  καὶ   αὐτοὶ διεγνώκεισαν ἀγωνίσασθαι. προέταξαν δὲ
[19, 55]   τ´ Ἀσίαν πᾶσαν ὑποχείριον γενέσθαι  καὶ   αὐτὸν Ἀντίγονον ἐν τῇ πρὸς
[19, 68]   τὴν δύναμιν εἰς παραχειμασίαν διῃρηκέναι  καὶ   αὐτὸν ἀσχολεῖσθαι περὶ τὴν ταφὴν
[19, 93]   δύναμιν ἀποστεῖλαι τὴν ταχίστην  καὶ   αὐτὸν παραβαλεῖν εἰς τὴν Συρίαν.
[19, 64]   ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγους, ἐν οἷς  καὶ   αὐτὸν τὸν Θεόδοτον τραυματίαν γενόμενον
[19, 93]   τε δυνάμεως ἄνευ μάχης ἐκυρίευσεν  καὶ   αὐτὸν τὸν στρατηγὸν ἐζώγρησε. τηλικούτου
[19, 24]   εἴη πεποιημένος. δὴ πυθόμενος  καὶ   αὐτὸς ἀνέζευξε, διεγνωκὼς ἀπαντᾶν τοῖς
[19, 40]   τετάχθαι μετὰ τῶν ἀρίστων ἱππέων,  καὶ   αὐτὸς ἀντετάξατο, ἐπὶ τὸ λαιὸν
[19, 40]   τῷ υἱῷ Δημητρίῳ, μεθ´ οὗ  καὶ   αὐτὸς διαγωνίζεσθαι διεγνώκει· τοὺς δὲ
[19, 29]   τῶν ἱππέων τριακοσίων, μεθ´ ὧν  καὶ   αὐτὸς ἐκινδύνευε· πρόταγμα δὲ τούτων
[19, 40]   τῶν συναγωνιζομένων αὐτοῖς ἱππέων ἐπιλέκτων  καὶ   αὐτὸς μετὰ τούτων ἔμελλε κινδυνεύειν·
[19, 107]   τῶν πολιτικῶν. μετ´ ὀλίγον δὲ  καὶ   αὐτὸς παραγενόμενος προδοσίαν ἐνεκάλεσε καὶ
[19, 62]   τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας ἔγραψε  καὶ   αὐτὸς τὰ παραπλήσια, βουλόμενος εἰδέναι
[19, 71]   τῆς στρατηγίας, μετ´ ὀλίγον δὲ  καὶ   βάλλειν τοῖς λίθοις ἐπεχείρησαν· διόπερ
[19, 70]   λόγοις αὐτοῦ πίστιν τε μεγάλην  καὶ   βάρος. ~Τῶν δὲ Ταραντίνων περὶ
[19, 19]   γὰρ ἐπὶ Κόλωνος ὑπῆρχε καλὴ  καὶ   βασιλική, καυματώδης δὲ καὶ μακρά,
[19, 13]   ῥᾴδιον ἦν ἀποστρέψαι τὴν διώρυγα  καὶ   βάσιμον κατασκευάσαι τὴν πλησίον χώραν.
[19, 36]   τῶν συμμαχεῖν βουλομένων μετεπέμπετο ναῦς  καὶ   βέλη παντοδαπὰ καὶ μηχανάς, διανοούμενος
[19, 106]   χιλίους, ὁμοίως δὲ χρημάτων πλῆθος  καὶ   βελῶν καὶ σίτου καὶ τῶν
[19, 57]   συνῆγον καὶ παρασκευὰς ὅπλων τε  καὶ   βελῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν
[19, 72]   ἐποιήσατο δὲ καὶ παρασκευὴν ὅπλων  καὶ   βελῶν παντοδαπῶν, εἰδὼς τοὺς Καρχηδονίους
[19, 9]   προσόδων καὶ τῆς τῶν ὅπλων  καὶ   βελῶν παρασκευῆς, ἔτι δὲ πρὸς
[19, 108]   τάφρου χώσας ἀνέσπασε τὸν χάρακα  καὶ   βιαζόμενος εἰς τὴν παρεμβολὴν παρεισέπεσεν.
[19, 83]   καὶ Σέλευκον περιιππευσάντων τὸ κέρας  καὶ   βιαιότερον ἐπενεχθέντων ὀρθαῖς ταῖς εἴλαις
[19, 39]   τῶν πολεμίων παντὶ τῷ βάρει  καὶ   βιαιότερον ἐπικειμένων οἱ μὲν ἱππεῖς
[19, 43]   πεζῶν οἱ μὲν ἀργυράσπιδες συμφράξαντες  καὶ   βιαιότερον τοῖς ἀντιτεταγμένοις ἀπιπεσόντες τοὺς
[19, 66]   Ἀλέξανδρος ἧκεν μετὰ δυνάμεως  καὶ   βιασάμενος ἐντὸς τοῦ τείχους ἐκυρίευσε
[19, 97]   τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις χρησίμων  καὶ   βίον εἱλόμεθα ζῆν ἔρημον καὶ
[19, 41]   τοῖς μετ´ Εὐμενοῦς παρατασσομένοις παρακελευσμὸς  καὶ   βοὴ τὴν ταχίστην ἄγειν ἐπὶ
[19, 85]   τῆς στρατηγίας ἐπ´ ἴσης αὐτῷ  καὶ   Βοιωτὸς πολὺν χρόνον συνεζηκὼς Ἀντιγόνῳ
[19, 75]   πρὸς αὐτὸν πρεσβευτῶν παρ´ Αἰτωλῶν  καὶ   Βοιωτῶν πρὸς μὲν τούτους συμμαχίαν
[19, 9]   δήμῳ τὴν αὐτονομίαν εἰλικρινῆ παραδιδόναι  καὶ   βούλεσθαί ποτε τῶν πόνων ἀπολυθεὶς
[19, 13]   δὴ συνιδόντες οἱ περὶ Σέλευκον  καὶ   βουλόμενοι τὴν ταχίστην αὐτοὺς ἐκ
[19, 96]   ἔπραττε κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ προαίρεσιν  καὶ   βουλόμενος ὑπαγαγέσθαι τοὺς βαρβάρους εἰς
[19, 6]   τύχην. παροξυνομένου δὲ τοῦ πλήθους  καὶ   βοῶντος μηκέτι μέλλειν, ἀλλ´ ἐκ
[19, 11]   τέσσαρας, τὴν δ´ Εὐρυδίκην παρρησιαζομένην  καὶ   βοῶσαν αὐτῇ μᾶλλον προσήκειν ἤπερ
[19, 11]   τιμωρίας. εἰσέπεμψεν οὖν αὐτῇ ξίφος  καὶ   βρόχον καὶ κώνειον καὶ συνέταξε
[19, 58]   μὲν παρά τε τὴν Τρίπολιν  καὶ   Βυβλίαν, ἔτι δὲ Σιδωνίαν, πλῆρες
[19, 57]   ἧς ἦν κύριος, διέλαβε πυρσοῖς  καὶ   βυβλιαφόροις, δι´ ὧν ὀξέως ἤμελλεν
[19, 13]   συγχωρήσαντες τὴν διάβασιν. εὐθὺ δὲ  καὶ   βυβλιαφόρους ἀπέστειλαν πρὸς Ἀντίγονον εἰς
[19, 58]   τὴν Φοινίκην, ἔν τε Τριπόλει  καὶ   Βύβλῳ καὶ Σιδῶνι, τέταρτον δὲ
[19, 59]   δυνάμεως ἀναζεύξας τήν τ´ Ἰόππην  καὶ   Γάζαν ἀπειθούσας κατὰ κράτος εἷλε
[19, 93]   Συρίας, Ἰόππην δὲ καὶ Σαμάρειαν  καὶ   Γάζαν τῆς Συρίας, αὐτὸς δὲ
[19, 77]   ὕπατοι Λεύκιος Παπείριος τὸ πέμπτον  καὶ   Γάιος Ἰούνιος, ἤχθη δὲ καὶ
[19, 73]   δ´ ὕπατοι κατεστάθησαν Μάρκος Πόπλιος  καὶ   Γάιος Σουλπίκιος. ἐπὶ δὲ τούτων
[19, 94]   αὐτοὶ δὲ χρῶνται τροφῇ κρέασι  καὶ   γάλακτι καὶ τῶν ἐκ τῆς
[19, 57]   πρὸς Εὐμενῆ μάχην, ποιήσασθαι μερισμόν·  καὶ   γὰρ αὐτοὺς κεκοινωνηκέναι τοῦ πολέμου.
[19, 34]   χρόνοις προέχειν καὶ τῇ τιμῇ·  καὶ   γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων
[19, 52]   ἐνταῦθα τὰς τῶν πραγμάτων μεταβολάς·  καὶ   γὰρ ἐτύγχανεν οἰκείως ἔχων πρὸς
[19, 41]   καὶ τῶν προγεγονότων ἀγώνων ἀξίους.  καὶ   γὰρ ἐτύγχανον κατὰ τοῦτον τὸν
[19, 30]   ὑπωρίαν πάλιν εἰς τάξιν κατέστησεν.  καὶ   γὰρ οἱ περὶ τὸν Εὐμενῆ
[19, 44]   Ὀλυμπιάδα καὶ τοὺς βασιλεῖς φιλίαν·  καὶ   γὰρ πρότερον σωθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ
[19, 72]   γενόμενος ἰσχυρὰν κατεσκευάσατο τὴν δυναστείαν·  καὶ   γὰρ συμμάχων πλῆθος καὶ προσόδους
[19, 36]   συνέβη τὸν Αἰακίδην ἄπρακτον γενέσθαι.  καὶ   γὰρ τὸ πλῆθος τῶν Ἠπειρωτῶν
[19, 86]   ἐποίησεν ἐπιθυμεῖν κοινωνῆσαι τῆς φιλίας.  καὶ   γὰρ τὸν Σέλευκον ἐκ τῆς
[19, 65]   ἀξιόλογον ἴσχυσε βλάψαι τοὺς πολεμίους·  καὶ   γὰρ τῶν ἐκ Συρακουσσῶν φυγάδων
[19, 40]   λαιὸν κέρας ἐπιστήσας τοὺς ἀρίστους·  καὶ   γὰρ τῶν σατραπῶν τοὺς πλείστους
[19, 51]   τῶν καθ´ αὑτὴν ἐσχηκυῖα ἀξίωμα  καὶ   γεγενημένη θυγάτηρ μὲν Νεοπτολέμου τοῦ
[19, 15]   Μακεδόσιν, συγκαταπεπολεμηκόσιν Ἀλεξάνδρῳ τὴν Ἀσίαν  καὶ   γεγονόσι διὰ τὰς ἀρετὰς ἀνικήτοις.
[19, 71]   τὸν στόλον μετεπέμψαντο, Ἀκραγαντῖνοι δὲ  καὶ   Γελῷοι καὶ Μεσσήνιοι κατέλυσαν τὸν
[19, 70]   τῶν Ἀκραγαντίνων ἐψηφίσατο τὸν πόλεμον  καὶ   Γελῴους μὲν καὶ Μεσσηνίους εἰς
[19, 86]   τῶν στρατιωτῶν ἐκπεσὼν ἐκ Τύρου  καὶ   γενόμενος ὑποχείριος προσεδόκα μὲν τιμωρίας
[19, 106]   τῆς Καρχηδόνος τοῦ στόλου παντὸς  καὶ   γενομένου πελαγίου χειμὼν ἐξαίφνης ἐπιπεσὼν
[19, 94]   γένη τῶν Ἀράβων, ὧν ἔνια  καὶ   γεωργεῖ μιγνύμενα τοῖς φορολογουμένοις καὶ
[19, 95]   τοὺς πρεσβυτάτους, ἔτι δὲ τέκνα  καὶ   γυναῖκας. τὸ δὲ χωρίον ὑπῆρχεν
[19, 51]   κατέσφαξαν τὴν βασίλισσαν, οὐδεμίαν ἀγεννῆ  καὶ   γυναικείαν προεμένην ἀξίωσιν. Ὀλυμπιὰς μὲν
[19, 43]   παρὰ τοῖς πολεμίοις ὄντων τέκνων  καὶ   γυναικῶν καὶ πολλῶν ἄλλων ἀναγκαίων
[19, 74]   τῶν ὀρῶν συμφυγεῖν μετὰ τέκνων  καὶ   γυναικῶν. καὶ τὰ μὲν περὶ
[19, 8]   καὶ πῶς προσεφέροντο παρθένοις ὀρφαναῖς  καὶ   γυναιξὶν ἐρήμοις μὲν οὔσαις τῶν
[19, 12]   τὴν δὲ πέραν ἀκέραιον εἶναι  καὶ   δαψιλεῖς δύνασθαι παρέχεσθαι τροφὰς τῷ
[19, 83]   ταύτης τοὺς κομίζοντας χάρακα σεσιδηρωμένον  καὶ   δεδεμένον ἀλύσεσιν, ὃν παρεσκευάσαντο πρὸς
[19, 92]   δὲ Νικάνωρ μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς  καὶ   δεδιὼς μὴ παραδοθῇ τοῖς πολεμίοις,
[19, 26]   κατεστρατήγησαν, ὥσπερ προαγωνιζόμενοι περὶ συνέσεως  καὶ   δεικνύοντες ὅτι τὰς ἐλπίδας ἐν
[19, 104]   κατὰ τοῦτον μέρους τραπέντος ἠναγκάσθη  καὶ   Δεινοκράτης ἀποχωρῆσαι. οἱ δὲ περὶ
[19, 23]   μὲν Εὐμενὴς ἐκέλευσε περιενεγκεῖν  καὶ   δεῖξαι τοῖς τε ἡγεμόσι καὶ
[19, 38]   ἐγρηγορότων ἔτι καὶ πρὸς θεραπείαν  καὶ   δεῖπνον παρασκευαζομένων, τῆς δὲ δευτέρας
[19, 77]   ἐνιαυτὸν ἑβδόμη πρὸς ταῖς ἑκατὸν  καὶ   δέκα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον
[19, 17]   ὑπῆρχεν ἕκτη πρὸς ταῖς ἑκατὸν  καὶ   δέκα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον
[19, 84]   αὐτὸς δὲ μετ´ ὀλίγων ἀπολειφθεὶς  καὶ   δεόμενος ἑκάστου στῆναι καὶ μὴ
[19, 16]   Στρατονίκην, οὖσαν πλησίον τῶν τόπων,  καὶ   δεύτερος διὰ ταύτης ἐκπηδήσας αὐτὸς
[19, 109]   κατ´ ἄλλους τόπους προσβολὰς ἐποιοῦντο  καὶ   δὴ τῆς παρεμβολῆς ἤδη κατὰ
[19, 5]   προσποιηθεὶς δὲ τῆς δημοκρατίας προΐστασθαι  καὶ   δημαγωγήσας ποικίλως τὰ πλήθη στρατηγὸς
[19, 80]   Γάζαν τῆς Συρίας. ὁμοίως δὲ  καὶ   Δημήτριος μεταπεμψάμενος πανταχόθεν τοὺς ἐκ
[19, 86]   προδώσειν τὴν δεδομένην ὑπ´ Ἀντιγόνου  καὶ   Δημητρίου πίστιν, ἐλοιδόρησε φορτικῶς τὸν
[19, 104]   ταχέως ἀποστείλαντος ἐπ´ αὐτοὺς Πασίφιλον  καὶ   Δημόφιλον μετὰ στρατιωτῶν πεντακισχιλίων ἐγένετο
[19, 33]   ἀμφοτέρων πολλὰς τῶν γυναικῶν διαφθείρεσθαι  καὶ   δι´ ἀκρασίαν φιλοστοργεῖν ἑτέρους, τέλος
[19, 90]   διδάσκων ὅτι τοὺς Ἀλεξάνδρῳ συνεστρατευκότας  καὶ   δι´ ἀρετὴν ὑπ´ ἐκείνου προηγμένους
[19, 1]   τὰς εὐθύνας ἐλάμβανεν ἡβηδὸν μιαιφονῶν  καὶ   δι´ ὀλίγους τῶν ἐγκαλουμένων τοὺς
[19, 73]   συστησάμενος ταχὺ τοὺς ἔνδον κατεπλήξατο  καὶ   δι´ ὁμολογίας παρέλαβε τὴν πόλιν.
[19, 108]   τὸ προσαγορευθὲν ἀπ´ ἐκείνου Φαλάριον.  καὶ   διὰ μέσων μὲν τῶν παρεμβολῶν
[19, 19]   μὲν καὶ στενὴ καὶ παράκρημνος  καὶ   διὰ πολεμίας, ἔτι δὲ τῶν
[19, 28]   μὲν πλείους τρισχιλίων, ἀνίκητοι δὲ  καὶ   διὰ τὰς ἀρετὰς πολὺν φόβον
[19, 53]   κάλλιστον ἔχειν καιρὸν πόλιν διωνομασμένην  καὶ   διὰ τὰς πράξεις καὶ διὰ
[19, 50]   βοηθεῖν, ἐπεχείρησε πεντήρη ναῦν κατασπᾶν  καὶ   διὰ ταύτης αὑτήν τε καὶ
[19, 54]   τὸν πρὸς τοὺς ἠτυχηκότας ἔλεον  καὶ   διὰ τὴν δόξαν τῆς πόλεως·
[19, 53]   παραδεδομένους περὶ αὐτῆς μύθους ἀναστῆσαι  καὶ   διὰ τὴν εὐεργεσίαν ταύτην τυχεῖν
[19, 65]   συνεδεδραμήκεισαν εἰς τὴν πόλιν, οἳ  καὶ   διὰ τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν καὶ
[19, 56]   διόπερ συνέβαινεν αὐτὸν φοβερὸν εἶναι  καὶ   διὰ τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεων
[19, 86]   διά τε τὴν γενομένην λοιδορίαν  καὶ   διὰ τὸ μὴ βεβουλῆσθαι τὴν
[19, 8]   τὸν τῶν παθόντων ἔλεον, ἔπειτα  καὶ   διὰ τὸ μηθένα τῶν ἀναγινωσκόντων
[19, 4]   πάντων ἀγωνισάμενος ἑπτὰ τραύμασι περιέπεσε  καὶ   διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ῥυέντος
[19, 56]   διὰ τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεων  καὶ   διὰ τὸ πλῆθος τῶν χρημάτων.
[19, 65]   καὶ διὰ τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν  καὶ   διὰ τὸ πρὸς τὸν τύραννον
[19, 100]   ταύτας διὰ τὸ γεγονὸς παράπτωμα  καὶ   διὰ τὸ τὸν νοῦν ἔχειν
[19, 95]   περὶ τὸν Ἀθήναιον στρατοπεδευσάντων καταπεφρονηκότως  καὶ   διὰ τὸν κόπον ἐν ὕπνῳ
[19, 53]   διωνομασμένην καὶ διὰ τὰς πράξεις  καὶ   διὰ τοὺς παραδεδομένους περὶ αὐτῆς
[19, 34]   ἀπεφαίνετο τὴν ἑτέραν ἔγκυον εἶναι  καὶ   διὰ τοῦτο μὴ δύνασθαι χρήσασθαι
[19, 9]   τῶν ἐκκλησιαζόντων μετεσχηκότας τῶν ἀσεβημάτων  καὶ   διὰ τοῦτο μηδέποτ´ ἂν βουληθέντας
[19, 70]   υἱὸν προσκεκοφότα πολλοῖς τῶν νέων  καὶ   διὰ τοῦτο ξενικῶν πραγμάτων ὀρεγόμενον.
[19, 5]   γὰρ Ἀκεστορίδης εὐλαβηθεὶς τὴν στάσιν  καὶ   διὰ τοῦτο οὐ βουλόμενος αὐτὸν
[19, 45]   ἂν τῆς πόλεως οὔσης νεοκτίστου  καὶ   διὰ τοῦτο πολλὴν εὐρυχωρίαν ἐχούσης,
[19, 45]   εἶναι τὰς οἰκίας, ἀλλὰ λιθίνας  καὶ   διὰ τοῦτο τοὺς ἐπὶ τὰ
[19, 14]   στολήν, χαρίζεσθαι βουλόμενον τοῖς Πέρσαις  καὶ   διὰ τούτου νομίζοντα κατὰ πάνθ´
[19, 30]   διαπέστειλε τῶν ἱππέων τοὺς ἐλαφροτάτους  καὶ   διὰ τούτων ἀνεκαλέσατο τοὺς φεύγοντας
[19, 108]   τοὺς τὴν λείαν ἄγοντας ἐπιδιωκόντων  καὶ   διαβάντων τὸν ποταμόν, ἐξανέστησαν ἐκ
[19, 67]   εἰς δὲ τὴν Ἰλλυρίδα προελθὼν  καὶ   διαβὰς τὸν Ἕβρον ποταμὸν παρετάξατο
[19, 72]   πυθόμενος δῆμος τῶν Ῥωμαίων  καὶ   διαγωνιάσας περὶ τοῦ μέλλοντος δύναμιν
[19, 43]   δ´ Εὐμενὴς ἀπεφαίνετο μένειν  καὶ   διαγωνίζεσθαι, τῆς μὲν τῶν ἐναντίων
[19, 24]   ἀνέζευξε, διεγνωκὼς ἀπαντᾶν τοῖς πολεμίοις  καὶ   διακινδυνεύειν. κατὰ δὲ τὴν ὁδοιπορίαν
[19, 51]   φυγεῖν, ἐπαγγελλόμενος αὐτῇ ναῦν παρασκευάσειν  καὶ   διακομιεῖν εἰς τὰς Ἀθήνας. τοῦτο
[19, 95]   νυξὶ ταῖς ἴσαις σταδίους δισχιλίους  καὶ   διακοσίους ἔλαθον τοὺς Ἄραβας περὶ
[19, 85]   μέσας νύκτας, διελθὼν σταδίους ἑβδομήκοντα  καὶ   διακοσίους. ἐντεῦθεν δὲ κήρυκα περὶ
[19, 29]   ἀπὸ θαλάσσης συναναβεβηκότας Ταραντίνους δισχιλίους  καὶ   διακοσίους, ἐπιλέκτους ἐν ἐνέδραις καὶ
[19, 14]   ἀπέσταλτο μετὰ πεζῶν μὲν χιλίων  καὶ   διακοσίων, ἱππέων δὲ τετρακοσίων. Στάσανδρος
[19, 61]   ἐπέπλευσε τῇ Τύρῳ. θαλασσοκρατῶν δὲ  καὶ   διακωλύων σῖτον εἰσάγεσθαι προσεκαρτέρησε μὲν
[19, 46]   ἐπαγγελίαις καὶ δωρεαῖς ἰδίους κατασκευάζειν  καὶ   διανοεῖσθαι νεωτερίζειν, τὴν μὲν ἰδίαν
[19, 62]   πεντήκοντα νεῶν πλεῖν εἰς Πελοπόννησον  καὶ   διαπολεμεῖν τοῖς περὶ Ἀριστόδημον καὶ
[19, 6]   δὲ στρατιώταις ἀναιρεῖν τοὺς αἰτίους  καὶ   διαρπάζειν τὰς κτήσεις τῶν ἑξακοσίων
[19, 88]   δὲ Λυκίσκος Εὐρυμενὰς ἐκπολιορκήσας  καὶ   διαρπάσας κατέσκαψε. ~καθ´ ὃν δὴ
[19, 53]   ὄντα διὰ τὸν κατακλυσμὸν ἐκπεσεῖν  καὶ   διασπαρῆναι. τοὺς οὖν τότε κατοικήσαντας
[19, 81]   ἐπί τινος ἀναστήματος μετὰ ἀγωνίας  καὶ   διατροπῆς μὲν ὄχλος ἀνεβόησε
[19, 51]   ἵνα καθ´ αὑτῆς φυγὴν καταγνοῦσα  καὶ   διαφθαρεῖσα κατὰ τὸν πλοῦν δόξῃ
[19, 110]   εἰσῆλθον εἰς Γέλαν ὡς φίλοι  καὶ   διαψευσθέντες τῆς ἐλπίδος κατηκοντίσθησαν.
[19, 39]   ἐφεστηκότες τὸ μὲν πρῶτον ἀντεῖχον  καὶ   διεκαρτέρουν πανταχόθεν κατατιτρωσκόμενοι, βλάψαι δ´
[19, 67]   τοὺς Ἀκαρνᾶνας εἰς κοινὴν ἐκκλησίαν  καὶ   διελθὼν ὅτι πόλεμον ἔχουσιν ὅμορον
[19, 70]   συστραφέντες πληγάς τε ἐνεφόρησαν αὐτῷ  καὶ   διετέλουν ἐπιβουλεύοντες. διὰ ταῦτα δὴ
[19, 34]   {τε} πλῆθος ἐνδεδεμένων λίθοις πολυτελέσι  καὶ   διηλλαγμένοις τοῖς χρώμασι, περὶ δὲ
[19, 23]   τῶν βασιλέων οὓς ἂν βούληται  καὶ   δίκας λαβεῖν παρὰ τῶν ἀδικούντων.
[19, 6]   δὲ μεταπεμπόμενος τοὺς περὶ Πείσαρχον  καὶ   Διοκλέα, τοὺς δοκοῦντας προεστάναι τῆς
[19, 68]   καὶ πρὸς Δημήτριον τὸν Φαληρέα  καὶ   Διονύσιον τὸν φρουροῦντα τὴν Μουνυχίαν,
[19, 45]   μὲν περὶ τὸ δεῖγμα  καὶ   Διονύσιον τόπος ἐπεπλήρωτο, πρὸς δὲ
[19, 64]   ναυσίν, ἐχούσαις ἀπὸ Καρίας πληρώματα,  καὶ   διότι Περίλαος μετὰ στρατιωτῶν παράγει
[19, 73]   πεζῇ, τὴν δὲ κατὰ θάλασσαν,  καὶ   διότι τῷ μὲν στόλῳ Λύκων
[19, 26]   προῆγε σύντονον τὴν πορείαν ποιούμενος  καὶ   διωγμῷ παραπλήσιον. προέχοντος δ´ Εὐμενοῦς
[19, 100]   στρατιωτῶν προβολαῖς χρώμενος ῥεύμασι ποταμῶν  καὶ   διώρυξιν ἀνεστρέφετο περὶ τὴν σατραπείαν,
[19, 100]   δὲ τῷ κατασκέψασθαι τὴν λίμνην  καὶ   δοκεῖν εὑρηκέναι τινὰ τῇ βασιλείᾳ
[19, 16]   τούτοις πραττομένοις Ἄτταλος καὶ Πολέμων  καὶ   Δόκιμος, ἔτι δὲ Ἀντίπατρος καὶ
[19, 92]   φίλους, ἔχων ἤδη βασιλικὸν ἀνάστημα  καὶ   δόξαν ἀξίαν ἡγεμονίας. ~Ἅμα δὲ
[19, 26]   ἱκανοῦ διαστήματος τῶν πολεμίων ἱππεῖς  καὶ   δόξαντες εἶναι πλησίον ἅπασαν τὴν
[19, 106]   δὲ τὴν γεγενημένην ἀτυχίαν διορθωσάμενος  καὶ   δόξας ἀγαθὸς εἶναι τῶν μὲν
[19, 18]   μὲν ἀπέδειξε τῆς χώρας σατράπην  καὶ   δοὺς αὐτῷ στρατιώτας προσέταξε πολιορκεῖν
[19, 14]   Στάσανδρος δ´ τῆς Ἀρίας  καὶ   Δραγγινῆς σατράπης, προσειληφὼς καὶ τοὺς
[19, 106]   Σικελίαν ἀεὶ μᾶλλον αὐξομένου Ἀγαθοκλέους  καὶ   δυνάμεις ἁδροτέρας ἀθροίζοντος Καρχηδόνιοι πυνθανόμενοι
[19, 90]   δὲ πολεμίοις ἐφ´ οὓς προάγουσι  καὶ   δυνάμεις ὑπάρχουσιν ἕτοιμοι μεγάλαι καὶ
[19, 34]   εἰς τὴν Γαβηνήν, οὖσαν ἀκέραιον  καὶ   δυναμένην πάντα δαψιλῆ ταῖς δυνάμεσι
[19, 32]   οὔσης τῆς χώρας ὑπὸ Πίθωνα  καὶ   δυναμένης μεγάλαις δυνάμεσι πρὸς διατροφὴν
[19, 73]   πᾶν εἶναι σύστημα βάρος ἔχον  καὶ   δυνάμενον ἁδραῖς δυνάμεσιν ἀντιτάσσεσθαι.
[19, 71]   δὲ ποιήσασθαι σπεύδων δραστικὸν ἄνδρα  καὶ   δυνάμενον ἐφεδρεῦσαι τοῖς κακῶς προϊσταμένοις
[19, 102]   τῶν ξένων τοὺς εὐνουστάτους αὐτοῖς  καὶ   δυναμένους ἀμύνασθαι τὸν τύραννον ἐκβεβληκότες
[19, 55]   ἐν ἀξιώμασι τῶν ἀνδρῶν ὄντας  καὶ   δυναμένους πραγμάτων ἀντιλαμβάνεσθαι πάντας σπεύδειν
[19, 101]   τῆς χώρας καὶ πολιορκίαι πόλεων  καὶ   δυνάμεων ἐν ὑπαίθρῳ στρατοπεδεῖαι· τὰ
[19, 48]   ἐκβαλεῖν δυνατὸν ἄνευ χρόνου πολλοῦ  καὶ   δυνάμεως ἁδρᾶς. μετεπέμψατο δὲ καὶ
[19, 64]   στρατηγίαν δώσειν ἔφησε πάσης Πελοποννήσου  καὶ   δυνάμεως ἀποδείξειν κύριον, ἔτι δὲ
[19, 74]   Ἠπειρώτην εἰς τὴν βασιλείαν κατεληλυθότα  καὶ   δύναμιν ἁδρὰν συνηθροικότα ταχέως ὥρμησεν
[19, 110]   Γέλαν, πυνθανόμενος δὲ ἐν ταύτῃ  καὶ   δύναμιν εἶναι τὴν ἀμυνομένην καὶ
[19, 46]   τῶν ἄνω σατραπειῶν στρατηγὸν Πίθωνα  καὶ   δύναμιν ἱκανὴν τὴν παρέξουσαν τὴν
[19, 81]   μὴ παρατάττεσθαι πρὸς ἡγεμόνα τηλικοῦτον  καὶ   δύναμιν μείζω, τούτοις μὲν οὐ
[19, 89]   δὲ Κάσανδρος πολλοὺς στρατιώτας ἀποβαλὼν  καὶ   δύναμιν μὲν οὐκ ἔχων περὶ
[19, 83]   τὸ δεξιὸν κέρας ἰσχὺν ἔχον  καὶ   δύναμιν τὴν κρατίστην διαγωνίσηται πρὸς
[19, 57]   τά τ´ ἔθνη καὶ πόλεις  καὶ   δυνάστας προσεκαλεῖτο εἰς συμμαχίαν. Ἀγησίλαον
[19, 89]   τοῖς πλήθεσιν αὐτόν τε κατέσφαξαν  καὶ   δύο τῶν υἱῶν παῖδας ὄντας
[19, 10]   παρ´ αὐτῶν ἔλαβον. προσέθηκαν δὲ  καὶ   δύο φυλὰς ταῖς προϋπαρχούσαις, τήν
[19, 84]   ῥώμην, ἐν δὲ τοῖς τραχέσι  καὶ   δυσβάτοις τελέως ἄπρακτον ἔχει τὴν
[19, 19]   τῶν τόπων. κρημνώδους δ´ οὔσης  καὶ   δυσβάτου τῆς ὁδοῦ συνέβαινε τούς
[19, 55]   Βαβυλωνίας. ἐν ἡμέραις δ´ εἴκοσι  καὶ   δυσὶν αὐτοῦ καταντήσαντος εἰς Βαβυλῶνα
[19, 1]   ἐπὶ τὴν τῆς πατρίδος καταδούλωσιν  καὶ   δυσχερὲς ἀποσχέσθαι μοναρχίας τοῖς δι´
[19, 98]   δὲ πλησίον τόπος ἔμπυρος ὢν  καὶ   δυσώδης ποιεῖ τὰ σώματα τῶν
[19, 46]   ἐν τῇ χειμασίᾳ στρατιωτῶν ἐπαγγελίαις  καὶ   δωρεαῖς ἰδίους κατασκευάζειν καὶ διανοεῖσθαι
[19, 81]   τὰ πλήθη τοῖς οἰκείοις λόγοις  καὶ   δωρεάς τε δώσειν κατὰ τὴν
[19, 86]   τὸν φρούραρχον παραδοῦναι τὴν πόλιν  καὶ   δωρεάς τε καὶ τιμὰς ἁδρὰς
[19, 25]   τὰς πατρίδας ἀποστελεῖν μετὰ τιμῆς  καὶ   δωρεῶν, τοὺς δὲ στρατεύεσθαι βουλομένους
[19, 62]   ταῖς ἐν Τύρῳ καταληφθείσαις ἑκατὸν  καὶ   εἴκοσιν, ὥστε τὰς πάσας περὶ
[19, 0]   τῆς ἐρήμου ἐπὶ τοὺς πολεμίους  καὶ   ἐπίθεσις τοῖς ἐν τῇ παραχειμασίᾳ
[19, 106]   δὲ τῆς Τυρρηνίας μισθοφόρους χιλίους  καὶ   ζευγίππας διακοσίους, ἔτι δὲ Βαλιάρας
[19, 53]   ἐκπεσεῖν. μετὰ δὲ ταῦτ´ Ἀμφίονος  καὶ   Ζήθου κρατησάντων τοῦ τόπου καὶ
[19, 97]   τινας αἰχμαλώτους ἕξεις δούλους ἀθύμους  καὶ   ζῆν οὐκ ἂν ὑπομείναντας ἐν
[19, 38]   θαυμασάντων τὸ παράδοξον τῆς ἐπαγγελίας  καὶ   ζητούντων μαθεῖν τί ποτ´ ἔσται
[19, 60]   δὲ ταῦτα πορευθεὶς διὰ Βιθυνίας  καὶ   Ζιβύτην τὸν βασιλέα τῶν Βιθυνῶν
[19, 108]   ὡς ἔτυχε τοῖς πολεμίοις ἀπήντων  καὶ   ἠγωνίζοντο. περὶ δὲ τὴν τάφρον
[19, 17]   Ἐρυθρὰν ἐξερεύγεται θάλασσαν, ἔχει δὲ  καὶ   θαλάσσιον ἰχθὺν πολὺν καὶ θηρία
[19, 0]   καὶ Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἅλωσις  καὶ   θάνατος. εʹ Ὡς Εὐμενὴς ἔχων
[19, 0]   ιηʹ Ὀλυμπιάδος ἅλωσις ὑπὸ Κασάνδρου  καὶ   θάνατος. ιθʹ Ὡς Κάσανδρος Θεσσαλονίκην
[19, 2]   ὑφ´ Ἡρακλείδου πρός τινα θυσίαν  καὶ   θεασάμενος τὸν Ἀγαθοκλέα παίζοντα μετά
[19, 64]   δὲ παρελθὼν εἰς τὴν Ἀργείαν  καὶ   θεὶς τὸν τῶν Νεμέων ἀγῶνα
[19, 52]   ἐλπίσι τὴν Μακεδόνων βασιλείαν. διὸ  καὶ   Θεσσαλονίκην ἔγημε, τὴν Φιλίππου μὲν
[19, 35]   καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ῥωξάνην  καὶ   Θετταλονίκην τὴν Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου
[19, 64]   ἀκούσας δὲ τὴν Ἀλεξάνδρου μετάθεσιν  καὶ   θεωρῶν μηδὲν ὑπάρχον πολέμιον σύστημα
[19, 37]   χειμάζων ἐν Γαδαμάλοις τῆς Μηδίας  καὶ   θεωρῶν τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἀσθενεστέραν
[19, 61]   εἰς τὴν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ πόλιν  καὶ   Θήβας ἀνέστησε τὰς ὑπὸ Μακεδόνων
[19, 17]   δὲ καὶ θαλάσσιον ἰχθὺν πολὺν  καὶ   θηρία τῶν πελαγίων, φαίνεται
[19, 97]   καὶ βίον εἱλόμεθα ζῆν ἔρημον  καὶ   θηριώδη παντελῶς, οὐδὲν ὑμᾶς βλάπτοντες.
[19, 93]   μὴ διακινδυνεύειν πρὸς δύναμιν πολλαπλασίονα  καὶ   θηρίων πλῆθος, ἔτι δὲ στρατηγὸν
[19, 14]   τρισχιλίους, ἱππεῖς δ´ Ἕλληνας μὲν  καὶ   Θρᾷκας ἑξακοσίους, Πέρσας δὲ πλείους
[19, 73]   χρόνον ἧκον οἵ τε Σχύθαι  καὶ   Θρᾷκες σὺν πολλῇ δυνάμει βοηθήσοντες
[19, 59]   πρὸς ἕκαστον, τάς τε ἀδελφὰς  καὶ   θυγατέρας τῶν ἀπόρων ἐξεδίδου τοῖς
[19, 33]   χήραν μὲν εἶναι διὰ τέλους  καὶ   θυσιῶν καὶ τῶν ἄλλων νομίμων
[19, 105]   Ῥωμαῖοι δυνάμεσιν ἁδραῖς πεζῶν τε  καὶ   ἱππέων ἐστράτευσαν ἐπὶ Πολλίτιον, Μαρρουκίνων
[19, 16]   πλήθεσι διὰ τὰς ἀρετὰς ἀντείχοντο  καὶ   καθ´ ἡμέραν ἀγωνιζόμενοι διεκαρτέρουν· πολιορκηθέντες
[19, 98]   τὸ δ´ ὕδωρ ἔχει διάπικρον  καὶ   καθ´ ὑπερβολὴν δυσῶδες, ὥστε μήτ´
[19, 99]   τῆς ἀσφάλτου, πελέκεις ἔχοντες ἐπιπηδῶσι  καὶ   καθάπερ μαλακῆς πέτρας ἀποκόπτοντες γεμίζουσι
[19, 91]   χρᾶσθαι. πᾶσι δὲ φιλανθρώπως ὁμιλῶν  καὶ   καθιστὰς εἰς ἀγαθὰς ἐλπίδας ἑτοίμους
[19, 6]   κεκοινωνηκότας ἑξακοσίους ἀεὶ πολεμικῶς εἶχον  καὶ   καθόλου τὸν δῆμον ἐμίσουν, ἀναγκαζόμενοι
[19, 26]   καὶ πλήρης καρπῶν καὶ χορτασμάτων  καὶ   καθόλου τῶν δυναμένων χορηγῆσαι τὰ
[19, 32]   τοὺς ἰδίους στρατιώτας ἐν ἀσιτίᾳ  καὶ   κακοπαθείαις μεγάλαις γεγονέναι, περὶ δὲ
[19, 51]   μήτηρ δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ πλεῖστα  καὶ   κάλλιστα κατεργασαμένου τοιαύτης καταστροφῆς ἔτυχε.
[19, 1]   ὥστε καταδουλώσασθαι μὲν τὴν μεγίστην  καὶ   καλλίστην τῶν πασῶν νήσων, κατακτήσασθαι
[19, 29]   καὶ διακοσίους, ἐπιλέκτους ἐν ἐνέδραις  καὶ   καλῶς διακειμένους ταῖς εὐνοίαις πρὸς
[19, 110]   ἐκκαλούμενος τοὺς Σικελιώτας πρὸς εὔνοιαν.  καὶ   Καμαριναῖοι μὲν καὶ Λεοντῖνοι, πρὸς
[19, 55]   διαγνοὺς κατακομίζειν ἐπὶ θάλασσαν, ἁμάξας  καὶ   καμήλους παρεσκευάσατο καὶ μετὰ τῆς
[19, 78]   ἔλαβε. μετὰ δὲ ταῦτα Ἐρετριεῖς  καὶ   Καρυστίους εἰς τὴν συμμαχίαν προσλαβόμενος
[19, 56]   πρός τε Πτολεμαῖον καὶ Λυσίμαχον  καὶ   Κάσανδρον, ἀξιῶν διαφυλάσσειν τὴν προϋπάρχουσαν
[19, 57]   παρά τε Πτολεμαίου καὶ Λυσιμάχου  καὶ   Κασάνδρου. οὗτοι δ´ εἰσαχθέντες εἰς
[19, 0]   κεʹ Σύνθεσις Πτολεμαίου καὶ Σελεύκου  καὶ   Κασάνδρου, πρὸς δὲ τούτοις καὶ
[19, 0]   λαʹ Τὰ πραχθέντα τοῖς Ἀντιγόνου  καὶ   Κασάνδρου στρατηγοῖς περὶ τὴν Ἑλλάδα.
[19, 107]   καὶ μετάθεσιν τοῖς Γελῴοις, εἴτε  καὶ   κατ´ ἀλήθειαν αὐτῶν διανοηθέντων τι
[19, 48]   ὀλίγον χρόνον ἀντικατέστησεν Εὐαγόραν, ἄνδρα  {καὶ}   κατ´ ἀνδρείαν καὶ σύνεσιν θαυμαζόμενον.
[19, 46]   Ἀλεξάνδρῳ προαγωγῆς δι´ ἀρετὴν τετευχότα  καὶ   κατ´ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν σατράπην
[19, 75]   ἐπὶ τὴν ἐλευθέρωσιν τῶν πόλεων  καὶ   κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν,
[19, 36]   διανοούμενος πολιορκεῖν τοὺς μετ´ Ὀλυμπιάδος  καὶ   κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν.
[19, 0]   ναύαρχος ἐνίκησε τοὺς Ἀντιγόνου στρατηγοὺς  καὶ   κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν.
[19, 36]   μετ´ Ὀλυμπιάδος καὶ κατὰ γῆν  καὶ   κατὰ θάλασσαν. πυθόμενος δ´ Αἰακίδην
[19, 75]   τῶν πόλεων καὶ κατὰ γῆν  καὶ   κατὰ θάλασσαν, τοῦ μὲν στόλου
[19, 0]   Ἀντιγόνου στρατηγοὺς καὶ κατὰ γῆν  καὶ   κατὰ θάλατταν. κθʹ Περὶ τῆς
[19, 91]   δὲ Σέλευκος συστησάμενος πολιορκίαν  καὶ   κατὰ κράτος ἑλὼν τὴν ἄκραν
[19, 38]   διαστάντας ὡς ἂν εἴκοσι πήχεις  καὶ   κατὰ μὲν τὴν πρώτην φυλακὴν
[19, 10]   ἔτος ἤδη διεπολέμουν πρὸς Σαυνίτας  καὶ   κατὰ μὲν τοὺς ἔμπροσθεν χρόνους
[19, 15]   ἕστατο γὰρ Ἀλεξάνδρῳ τετελευτηκότι σκηνὴ  καὶ   κατὰ ταύτην θρόνος, πρὸς
[19, 8]   μεθ´ ἡμέραν ἐν ταῖς ὁδοῖς  καὶ   κατὰ τὴν ἀγορὰν σφάττειν τολμῶντες
[19, 105]   Ἀλέξανδρον τὸν ἐκ Ῥωξάνης αὐξόμενον  καὶ   κατὰ τὴν Μακεδονίαν λόγους ὑπό
[19, 48]   ταῦτα γὰρ ἦσαν πεντακισχίλια τάλαντα,  καὶ   κατὰ τὴν Μηδίαν ἄλλα τοσαῦτα
[19, 5]   κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ σώματος  καὶ   κατὰ τὴν ὄψιν· τούτῳ δὲ
[19, 34]   περιῆλθεν, αὐτὴ δὲ τἀνδρὶ παρακλιθεῖσα  καὶ   κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς ὁρμὴν
[19, 5]   ἐξελέξατο τὸν ἑαυτῷ μάλιστα ἐοικότα  καὶ   κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ σώματος
[19, 72]   τούτῳ τῷ πολέμῳ προετέρησαν, ἀλλὰ  καὶ   κατὰ τοὺς μετὰ ταῦτα γενομένους
[19, 68]   δ´ Αἰτωλοὶ παραβάντες τὰς συνθήκας  καὶ   καταδιώξαντες τοὺς οὐδὲν ἐλπίζοντας πείσεσθαι
[19, 44]   προγεγενημένην φιλίαν καύσας τὸ σῶμα  καὶ   καταθέμενος εἰς ἀγγεῖον τὰ ὀστᾶ
[19, 44]   τὸν τῶν ἀργυρασπίδων ἡγούμενον συλλαβὼν  καὶ   καταθέμενος εἰς σειρὸν ζῶντα κατέκαυσεν,
[19, 54]   τῆς δυνάμεως ἀναζεύξας ἐπὶ Πελοποννήσου  καὶ   καταλαβὼν Ἀλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος διειληφότα
[19, 60]   μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς Καππαδοκίαν  καὶ   καταλαβὼν Ἀμισσὸν πολιορκουμένην ὑπ´ Ἀσκληπιοδώρου
[19, 80]   κινδυνεύουσιν. ὑστερήσας δὲ τῶν καιρῶν  καὶ   καταλαβὼν ἀποπεπλευκότας τοὺς πολεμίους ἐπανῆλθε
[19, 73]   καὶ τοῖς περὶ τὸν Παυσανίαν  καὶ   καταλαβὼν αὐτοὺς εἰς δυσχωρίας συμπεφευγότας
[19, 68]   ἐπιβαλὼν τῷ χάρακι τῶν ἐναντίων  καὶ   καταλαβὼν ἀφυλάκτους καὶ κοιμωμένους αὐτόν
[19, 64]   Κάσανδρος παρελθὼν εἰς τὴν Μεσσηνίαν  καὶ   καταλαβὼν φρουρουμένην ὑπὸ Πολυπέρχοντος τὴν
[19, 4]   ἐν Ἰταλίᾳ μετὰ τῶν κοινοπραγούντων  καὶ   καταλαμβάνεσθαι τὴν τῶν Κροτωνιατῶν πόλιν
[19, 77]   τοὺς ἄλλους Βοιωτοὺς ἀνοχὰς ποιησάμενος  καὶ   καταλιπὼν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος στρατηγὸν
[19, 69]   Πυδναίων ναυσίν, οὔσαις τριάκοντα ἕξ,  καὶ   καταναυμαχήσας αὐτάνδρων τῶν σκαφῶν ἐκυρίευσεν.
[19, 81]   ὅπλοις βασιλικοῖς εἶχε πολλὴν ὑπεροχὴν  καὶ   κατάπληξιν, δι´ ἧς εἰς ἐλπίδας
[19, 92]   Σέλευκος ἄφνω πολλὴν ταραχὴν  καὶ   κατάπληξιν κατεσκεύασε· συναψάντων γὰρ μάχην
[19, 20]   ὁμιλήσας τοῖς στρατιώταις Ἀντίγονος  καὶ   κατασκευασάμενος δαψιλῆ χορηγίαν πάντων τῶν
[19, 37]   πολεμίων ἔσπευδεν ἀνελπίστως αὐτοῖς ἐπιθέσθαι  καὶ   καταστρατηγῆσαι. ἐτύγχανον δ´ οὗτοι τὴν
[19, 53]   ἐξέπεσον κατελθόντος Πολυδώρου τοῦ Κάδμου  καὶ   καταφρονήσαντος τῶν πραγμάτων διὰ τὴν
[19, 95]   εἴωθεν ὡς ἐπίπαν ἀκολουθεῖν ῥᾳθυμία  καὶ   καταφρόνησις. διόπερ ἔνιοι προσηκόντως ὑπολαμβάνουσιν
[19, 96]   ἀνδρῶν περιγενέσθαι νομάδα βίον ἐζηλωκότων  καὶ   καταφυγὴν ἀπρόσιτον ἐχόντων τὴν ἔρημον.
[19, 9]   πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἀπόρων  καὶ   κατάχρεων ἄσμενοι τὴν μεταβολὴν προσεδέξαντο·
[19, 26]   ἧκεν, ἅπαν ἐξέταξεν εἰς μάχην  καὶ   κατέβαινε συντεταγμένος ἐπὶ τοὺς πολεμίους
[19, 4]   τεταγμένης δυνάμεως ἐτρέψαντο τοὺς παρεισπεπτωκότας  καὶ   κατέβαλον εἰς τριακοσίους. τῶν δ´
[19, 53]   λοιπὸς μετὰ δυνάμεως τῶν ἀντιπρασσόντων  καὶ   κατειλήφει πόλεις τε καὶ τόπους
[19, 16]   εἰς τὸ χωρίον οὐκ ὀλίγους  καὶ   κατελάβετο μίαν τῶν ὀρθίων πετρῶν.
[19, 90]   δὲ καὶ πρὸς τοὺς συστρατεύοντας  καὶ   κατεσκεύαζεν αὑτὸν ἴσον ἅπασιν, ὥσθ´
[19, 84]   πολλοὶ τῶν ἱππέων συνακολουθοῦντες ὑπήκουον  καὶ   κατέστησαν εἰς τάξεις, ὥστε μηδένα
[19, 67]   δυνάμεως μεγάλης ἧκεν εἰς Αἰτωλίαν  καὶ   κατεστρατοπέδευσεν περὶ τὸν καλούμενον Καμπύλον
[19, 19]   τῶν ἀναγκαίων σπανίζουσα, σύντομος δὲ  καὶ   κατεψυγμένη. οὐ ῥᾴδιον δ´ ἐστὶ
[19, 11]   ἤθροισε προσλαβόμενος Αἰακίδην τὸν Ἠπειρώτην  καὶ   κατήγαγεν Ὀλυμπιάδα μετὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου
[19, 6]   προσποιηθεὶς ἑαυτὸν ἐπιβουλεύεσθαι συνελάμβανεν ἅπαντας  καὶ   κατηγόρησε μὲν αὐτῶν ἐν τοῖς
[19, 56]   τε πάσης ἐτύγχανε παρὰ Πτολεμαίῳ  καὶ   κατηγορίαν ἐποιεῖτο πικρὰν Ἀντιγόνου, λέγων
[19, 46]   δὲ κυριεύσας τοῦ σώματος  καὶ   κατηγορίαν ποιησάμενος ἐν τοῖς μετέχουσι
[19, 6]   τὴν πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν,  καὶ   κατωδύρετο τὴν περὶ αὐτὸν τύχην.
[19, 105]   καὶ τῶν πολιτῶν εἰς ἀποικίαν  καὶ   κατῴκισαν τὴν προσαγορευομένην Ἰντέραμναν. ~Κατὰ
[19, 44]   ἐξ Ἰνδῶν καταγαγόντα τοὺς ἐλέφαντας  καὶ   Κελβανὸν καί τινας ἄλλους τῶν
[19, 50]   αὐτὸν Ὀλυμπιὰς ἀπαιτοῦσα τὴν πίστιν  καὶ   κελεύουσα παραδοῦναι, διαλαβὼν ἀναγκαῖον εἶναι
[19, 48]   δ´ εἰς ἄλλας ἐλπίδας ἀγαγὼν  καὶ   κενῶς μετεωρίσας ἐξήγαγεν ἐκ τῆς
[19, 59]   καὶ Λαπίθιος, ἔτι δὲ Μαριεὺς  καὶ   Κερυνίτης τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν
[19, 90]   παρ´ ἀνθρώποις θαυμαζόμενα διὰ πόνων  καὶ   κινδύνων. ἐπολιτεύετο δὲ καὶ πρὸς
[19, 55]   παραδεδωκέναι τὴν σατραπείαν χωρὶς ἀγώνων  καὶ   κινδύνων. μετὰ δὲ ταῦτα προσελθόντων
[19, 68]   τῶν ἐναντίων καὶ καταλαβὼν ἀφυλάκτους  καὶ   κοιμωμένους αὐτόν τε τὸν Εὐπόλεμον
[19, 86]   τῆς Βαβυλωνίας ἐκπεσόντα φιλοτίμως ὑπεδέξατο  καὶ   κοινὴν παρείχετο τούτῳ τε καὶ
[19, 17]   μὲν ὑπάτους κατέστησαν Γάιον Ἰούνιον  καὶ   Κόιντον Αἰμίλιον, ὀλυμπιὰς δ´ ὑπῆρχεν
[19, 66]   ὕπατοι Λεύκιος Παπείριος τὸ τέταρτον  καὶ   Κόιντος Πόπλιος τὸ δεύτερον. ἐπὶ
[19, 14]   δὲ τῶν ἡγεμόνων ἐπιφανέστατος μὲν  καὶ   κοινῷ δόγματι πάντων τὴν στρατηγίαν
[19, 36]   πατρίδας κατεστασίασαν ἀπόντα τὸν βασιλέα  καὶ   κοινῷ δόγματι φυγὴν αὐτοῦ καταγνόντες
[19, 14]   παρεκάλει τὸν Σέλευκον βοηθεῖν αὐτῷ  καὶ   κοινωνεῖν τῶν αὐτῶν ἐλπίδων. διὰ
[19, 84]   ἀναβεβηκότας· βιαζομένων δὲ τῶν Ἰνδῶν  καὶ   κολαζόντων τὰ θηρία τινὰ μὲν
[19, 25]   ἕως ἂν τῆς δυνάμεως κυριεύσῃ  καὶ   κολάσῃ τηνικαῦτα τοὺς ἀφηγουμένους. ἐπισημαινομένου
[19, 74]   καὶ πάσας ἠλευθέρωσε πλὴν Σικυῶνος  καὶ   Κορίνθου· ἐν ταύταις γὰρ Πολυπέρχων
[19, 93]   καὶ τόπων ὀχυρότητι πιστεύοντα. διὸ  καὶ   κρίνας ἐκλιπεῖν τὴν Συρίαν κατέσκαψε
[19, 59]   καὶ τὰ πράγματα λαμβάνοντα μεταβολὴν  καὶ   κρίσιν ἐσχάτην τῆς περὶ Δημήτριον
[19, 105]   Ῥωξάνην καὶ τὸν βασιλέα κατασφάξαι  καὶ   κρύψαι τὰ σώματα, τὸ δὲ
[19, 58]   πλῆρες δ´ ἐστὶ ξύλων κεδρίνων  καὶ   κυπαρισσίνων θαυμαστῶν τό τε κάλλος
[19, 66]   μεταπεμψάμενοι πάλιν ἐπέθεντο τῇ φρουρᾷ  καὶ   κυριεύσαντες τῆς ἄκρας τὴν μὲν
[19, 11]   οὖν αὐτῇ ξίφος καὶ βρόχον  καὶ   κώνειον καὶ συνέταξε τούτων
[19, 60]   μὲν πλεύσας εἰς τὴν Λακωνικὴν  καὶ   λαβὼν παρὰ τῶν Σπαρτιατῶν ἐξουσίαν
[19, 42]   περιιππεύσαντες τὸ κέρας τῶν ἐναντίων  καὶ   λαθόντες ἐπέθεντο τοῖς σκευοφόροις, ἀπέχουσι
[19, 71]   τοῦ πλήθους ὁρμὴν νυκτὸς ἔφυγε  καὶ   λαθὼν διῆρεν εἰς τὴν Λακωνικήν.
[19, 59]   πεποίηνται συμμαχίαν, δὲ Κιτιεὺς  καὶ   Λαπίθιος, ἔτι δὲ Μαριεὺς καὶ
[19, 62]   οἱ περὶ Σέλευκον Κερυνίαν μὲν  καὶ   Λάπιθον ἐξεπολιόρκησαν, Στασίοικον δὲ τὸν
[19, 101]   καὶ τὴν Νωλάνων ἀκρόπολιν ἐξεπολιόρκησεν  καὶ   λαφύρων μὲν πλῆθος ἀπέδοτο, τοῖς
[19, 21]   ἡδίστοις πρὸς ἀνάπαυσιν. ἦν δὲ  καὶ   λείας παντοδαπῆς πλῆθος, ἣν μεταπεμπόμενος
[19, 110]   πρὸς εὔνοιαν. καὶ Καμαριναῖοι μὲν  καὶ   Λεοντῖνοι, πρὸς δὲ τούτοις Καταναῖοι
[19, 1]   ἀλλὰ καὶ πᾶσαν Σικελίαν τε  καὶ   Λιβύην. δι´ ἀπορίαν γὰρ βίου
[19, 93]   προβλήματα τῆς παρεμβολῆς ποιησάμενος ἕλη  καὶ   λίμνας. ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς
[19, 44]   ἀντὶ τῶν προϋπαρχόντων ἄλλους φανῆναι  καὶ   λίμνας. ~Κατὰ δὲ τούτους τοὺς
[19, 25]   Εὐμενὴς παρελθὼν ἐπῄνεσέν τε αὐτοὺς  καὶ   λόγον εἶπε τῶν παραδεδομένων μὲν
[19, 29]   ἐκ Μηδίας καὶ Παρθυαίας ἀφιπποτοξότας  καὶ   λογχοφόρους, ὄντας μὲν χιλίους, πεφυκότας
[19, 60]   λαβὼν ὁμήρους προῆγεν ἐπὶ Ἰωνίας  καὶ   Λυδίας· ἐγεγράφει γὰρ Ἀντίγονος αὐτῷ
[19, 29]   αὐτόν, τοὺς δ´ ἀπὸ Φρυγίας  καὶ   Λυδίας χιλίους, τοὺς δὲ μετὰ
[19, 57]   τὸ συνέδριον ἠξίουν Καππαδοκίαν μὲν  καὶ   Λυκίαν Κασάνδρῳ δοθῆναι, Φρυγίαν δὲ
[19, 88]   δὲ διακείμενος πρὸς Κάσανδρον. διὸ  καὶ   Λυκίσκος τεταγμένος ἐπὶ τῆς
[19, 88]   ἀνδρῶν καὶ Μίκυθος στρατηγὸς  καὶ   Λύσανδρος Ἀθηναῖος κατασταθεὶς ἐπὶ
[19, 105]   οἱ περὶ Κάσανδρον καὶ Πτολεμαῖον  καὶ   Λυσίμαχον διαλύσεις ἐποιήσαντο πρὸς Ἀντίγονον
[19, 57]   ταῦθ´ οἱ μὲν περὶ Πτολεμαῖον  καὶ   Λυσίμαχον, ἔτι δὲ Κάσανδρον συμμαχίαν
[19, 56]   ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς πρός τε Πτολεμαῖον  καὶ   Λυσίμαχον καὶ Κάσανδρον, ἀξιῶν διαφυλάσσειν
[19, 105]   τὸ προσταχθὲν οἱ περὶ Κάσανδρον  καὶ   Λυσίμαχον καὶ Πτολεμαῖον, ἔτι δ´
[19, 105]   ἐκ Ῥωξάνης εἰς ἡλικίαν ἔλθῃ,  καὶ   Λυσίμαχον μὲν τῆς Θρᾴκης κυριεύειν,
[19, 56]   ἐχθροὺς Ἀντιγόνου καταστῆσαι Κάσανδρόν τε  καὶ   Λυσίμαχον. ὧν ταχὺ τὸ κελευσθὲν
[19, 57]   παρεγένοντο πρέσβεις παρά τε Πτολεμαίου  καὶ   Λυσιμάχου καὶ Κασάνδρου. οὗτοι δ´
[19, 0]   καὶ Κασάνδρου, πρὸς δὲ τούτοις  καὶ   Λυσιμάχου πρὸς τὸν κατ´ Ἀντιγόνου
[19, 25]   τὰ στρατόπεδα, κατασκόπους ἔπεμψαν ἀμφότεροι  καὶ   μαθόντες τὰ πλήθη καὶ τὰς
[19, 65]   τῆς Εὐρώπης περὶ τὴν Ἑλλάδα  καὶ   Μακεδονίαν ἐν μέρει διέξιμεν περὶ
[19, 105]   καὶ τὰ περὶ τὴν Ἑλλάδα  καὶ   Μακεδονίαν ἐν τούτοις ἦν. κατὰ
[19, 35]   βοηθήσειν κατὰ θάλασσαν Ἑλλήνων τε  καὶ   Μακεδόνων πολλούς. συνῆσαν δ´ αὐτῇ
[19, 19]   καλὴ καὶ βασιλική, καυματώδης δὲ  καὶ   μακρά, παρεκτείνουσα σχεδὸν ἐφ´ ἡμέρας
[19, 37]   χώρας ὁδοιπορεῖν ἀπεδοκίμασε διὰ τὸ  καὶ   μακρὰν εἶναι καὶ τοῖς πολεμίοις
[19, 4]   τῶν χρησίμων· ὧν ἓν ἔπραξε  καὶ   μάλα μνήμης ἄξιον. στρατοπεδευόντων γάρ
[19, 84]   τὸ γὰρ πεδίον εὐρύχωρον ὂν  καὶ   μαλακὸν συνήργει τοῖς βουλομένοις ἐν
[19, 84]   τοῦτο κατὰ μὲν τοὺς ὁμαλοὺς  καὶ   μαλακοὺς τόπους ἀνυπόστατον παρέχεται κατὰ
[19, 86]   συγγνωμονικός, ἔτι δ´ εὐεργετικός. ὅπερ  καὶ   μάλιστ´ αὐτὸν ηὔξησε καὶ πολλοὺς
[19, 44]   τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις  καὶ   μάλιστ´ εὐδαιμονούσας τηλικούτους ἔσχε σεισμοὺς
[19, 19]   σκοπὰς προκατελάβοντο, τῶν δὲ πολλῶν  καὶ   μάλιστα ἀναγκαίων τόπων ὑστερήσαντες συχνοὺς
[19, 44]   ἐπιδιεῖλεν εἰς ἅπασαν τὴν σατραπείαν  καὶ   μάλιστα εἰς τὴν ἐπαρχίαν τὴν
[19, 56]   πάντας τοὺς ἐν ἀξιώμασιν ὄντας  καὶ   μάλιστα τοὺς Ἀλεξάνδρῳ συνεστρατευκότας ἐκβαλεῖν
[19, 2]   μὲν κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Πλώτιον  καὶ   Μάνιον Φούλβιον, Ἀγαθοκλῆς δ´
[19, 55]   δὲ κατέστησαν ὕπατοι Ναύτιος Σπόριος  καὶ   Μάρκος Πόπλιος. ἐπὶ δὲ τούτων
[19, 14]   πάθωσιν, ὄντος τοῦ Πίθωνος κινητικοῦ  καὶ   μεγάλα ταῖς ἐπιβολαῖς περιβαλομένου. περιγενόμενοι
[19, 11]   Μακεδόνων τοὺς πρακτικωτάτους ἀνακαλουμένη δωρεαῖς  καὶ   μεγάλαις ἐπαγγελίαις ἰδίους ταῖς εὐνοίαις
[19, 24]   καὶ τὸν Πευκέστην λόγοις φιλανθρώποις  καὶ   μεγάλαις ἐπαγγελίαις προσαγαγόμενος εὔνουν ἑαυτῷ
[19, 19]   ἐπεκύλιον τοῖς ὁδοιποροῦσι πέτρας συνεχεῖς  καὶ   μεγάλας· ἅμα δὲ καὶ τοῖς
[19, 56]   ἠδικηκότας, ἀλλὰ καὶ χρείας πολλὰς  καὶ   μεγάλας ἐν τῇ φιλίᾳ παρεσχημένους
[19, 46]   φίλων περὶ τῶν Ἀντιγόνου προαιρέσεων  καὶ   μεγάλας ὑπογραφόντων ἐλπίδας ἐξαπατηθεὶς κεναῖς
[19, 14]   εἶχεν ἔτη πλείονα τῆς Περσίδος  καὶ   μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρὰ τοῖς
[19, 3]   ἄνδρες ἐν ἐπιβουλαῖς καὶ φόνοις  καὶ   μεγάλοις ἀσεβήμασι γεγονότες τὸν πλείω
[19, 109]   τῶν χιλίων. οὗτοι δὲ συνεχεῖς  καὶ   μεγάλους λίθους ἀφιέντες πολλοὺς μὲν
[19, 57]   ὁρῶν ἐφ´ ἑαυτὸν συνεστηκότας πολλοὺς  καὶ   μεγάλους τοῖς ἀξιώμασιν ἄνδρας καὶ
[19, 6]   ἁρπαγὴν πόλις ἐπληρώθη ταραχῆς  καὶ   μεγάλων ἀτυχημάτων· οἱ μὲν γὰρ
[19, 56]   κελευσθὲν συντελεσάντων ἀρχὴ διαφορᾶς ἐφύετο  καὶ   μεγάλων πολέμων. δ´ Ἀντίγονος
[19, 58]   κυπαρισσίνων θαυμαστῶν τό τε κάλλος  καὶ   μέγεθος. ναυπηγεῖα δ´ ἀπέδειξε τρία
[19, 53]   δὲ τὴν πόλιν ταύτην πλείσταις  καὶ   μεγίσταις κεχρῆσθαι μεταβολαῖς, οὐκ ὀλιγάκις
[19, 67]   Στράτον πόλιν συνῴκησαν, ὀχυρωτάτην οὖσαν  καὶ   μεγίστην, Οἰνιάδαι δὲ καί τινες
[19, 45]   γὰρ ἔπιπτον, ἔστι δ´ ὅτε  καὶ   μείζους, ὥστε πολλὰς μὲν τῶν
[19, 10]   δεύτερον ἔτος ἤδη πολεμοῦντες Πάρωνα  καὶ   Μενέδημον, ἄνδρας ἐπιφανεῖς, στρατηγοὺς ἐχειροτόνησαν.
[19, 38]   τὴν ἀθυμίαν Εὐμενὴς θαρρεῖν παρεκελεύετο  καὶ   μένειν ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς
[19, 62]   τοὺς δὲ περὶ τὸν Σέλευκον  καὶ   Μενέλαον ὑπολειφθέντας ἐν Κύπρῳ μετὰ
[19, 47]   ἐπιβουλῆς, ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι Μελέαγρος  καὶ   Μενοίτας, ἤθροισαν τοὺς πλανωμένους τῶν
[19, 1]   τῆς τε Λιβύης τὴν πλείστην  καὶ   μέρη τῆς Ἰταλίας, ὕβρεως δὲ
[19, 71]   μετεπέμψαντο, Ἀκραγαντῖνοι δὲ καὶ Γελῷοι  καὶ   Μεσσήνιοι κατέλυσαν τὸν πρὸς Ἀγαθοκλέα
[19, 70]   τὸν πόλεμον καὶ Γελῴους μὲν  καὶ   Μεσσηνίους εἰς τὴν συμμαχίαν προσελάβοντο,
[19, 76]   καὶ στρατηγὸν αὐτοκράτορα Γάιον Μάνιον  καὶ   μετ´ αὐτοῦ κατὰ τὸ πάτριον
[19, 72]   ἀνδρῶν προεχειρίσαντο τότε Κόιντον Φάβιον  καὶ   μετ´ αὐτοῦ Κόιντον Αὔλιον ἵππαρχον.
[19, 12]   ἀπέστειλεν, ἀξιῶν βοηθεῖν τοῖς βασιλεῦσι  καὶ   μετ´ αὐτοῦ συναγωνίσασθαι πρὸς Ἀντίγονον.
[19, 75]   τούτων ὅμηρον Ἀγάθωνα τὸν ἀδελφὸν  καὶ   μετ´ ὀλίγας ἡμέρας μεταμεληθεὶς ἐπὶ
[19, 4]   τῶν Κροτωνιατῶν πόλιν ἐπιχειρήσας ἐξέπεσε  καὶ   μετ´ ὀλίγων εἰς Τάραντα διεσώθη.
[19, 42]   μὲν συνάψας μάχην τοῖς ἀντιτεταγμένοις  καὶ   μετὰ πλήθους ἱππέων ἐπιφανεὶς κατεπλήξατο
[19, 2]   δὲ Καρκῖνος μετ´ Ἀγαθοκλέους πολιτογραφηθεὶς  καὶ   μετὰ ταῦτα ὀλίγον βιώσας χρόνον
[19, 55]   θάλασσαν, ἁμάξας καὶ καμήλους παρεσκευάσατο  καὶ   μετὰ τῆς δυνάμεως ἔχων ταῦτα
[19, 107]   καὶ αὐτὸς παραγενόμενος προδοσίαν ἐνεκάλεσε  καὶ   μετάθεσιν τοῖς Γελῴοις, εἴτε καὶ
[19, 69]   πάλιν ἀναστρέψας εἰς τὴν Κιλικίαν  καὶ   μεταλαβὼν ἕτερον καιρὸν διεξῆλθε μὲν
[19, 68]   οὗτος μὲν καταπλεύσας εἰς Λῆμνον  καὶ   μεταπεμψάμενος Σέλευκον μετὰ στόλου τοὺς
[19, 110]   τὴν κρατίστην μετάγειν εἰς Λιβύην  καὶ   μετατιθέναι τὸν πόλεμον εἰς τὴν
[19, 47]   ὄντος οἱ τοῦ Πίθωνος φίλοι  καὶ   μετεσχηκότες τῆς ἐπιβουλῆς, ὧν ἦσαν
[19, 85]   χρόνον συνεζηκὼς Ἀντιγόνῳ τῷ πατρὶ  καὶ   μετεσχηκὼς παντὸς ἀπορρήτου· κατὰ δὲ
[19, 94]   καὶ γεωργεῖ μιγνύμενα τοῖς φορολογουμένοις  καὶ   μετέχει τῶν αὐτῶν τοῖς Σύροις
[19, 84]   ἀπολειφθεὶς καὶ δεόμενος ἑκάστου στῆναι  καὶ   μὴ καταλιπεῖν αὐτόν, ὡς οὐδεὶς
[19, 13]   ἀποστῆσαι τὸν Εὐμενῆ τῆς στρατηγίας  καὶ   μὴ προάγειν καθ´ αὑτῶν ἄνδρα
[19, 102]   τοὺς Μεσσηνίους βούλεσθαι τὴν φιλίαν  καὶ   μὴ συναναγκάζεσθαι τοῖς πολεμιωτάτοις αὐτοῦ
[19, 1]   ὀλίγους τῶν ἐγκαλουμένων τοὺς πολλοὺς  καὶ   μηδ´ ὁτιοῦν ἀδικήσαντας ἀναγκάζων τὴν
[19, 90]   τοσοῦτον μεμετεωρισμένος ταῖς ἐλπίσιν ὥστ´εἰ  καὶ   μηδεμίαν εἶχε δύναμιν τὸ παράπαν,
[19, 92]   ῥᾳδίως προσηγάγετο τήν τε Σουσιανὴν  καὶ   Μηδίαν καί τινας τῶν σύνεγγυς
[19, 16]   ἀγωνιζόμενοι διεκαρτέρουν· πολιορκηθέντες δὲ ἐνιαυτὸν  καὶ   μῆνας τέσσαρας ἥλωσαν κατὰ κράτος.
[19, 11]   ἐκκεντῆσαι, βασιλέα γεγενημένον ἓξ ἔτη  καὶ   μῆνας τέσσαρας, τὴν δ´ Εὐρυδίκην
[19, 36]   μετεπέμπετο ναῦς καὶ βέλη παντοδαπὰ  καὶ   μηχανάς, διανοούμενος πολιορκεῖν τοὺς μετ´
[19, 1]   εἰς τοῦτο προῆλθε δυνάμεως ἅμα  καὶ   μιαιφονίας ὥστε καταδουλώσασθαι μὲν τὴν
[19, 40]   ἔμελλε κινδυνεύειν· συνῆν δ´ αὐτοῖς  καὶ   Μιθριδάτης Ἀριοβαρζάνου μὲν υἱός,
[19, 67]   χρόνων, συνεβούλευεν ἐκ τῶν ἀνοχύρων  καὶ   μικρῶν χωρίων εἰς ὀλίγας πόλεις
[19, 88]   τέ τινες τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν  καὶ   Μίκυθος στρατηγὸς καὶ Λύσανδρος
[19, 19]   ἀναγκαίων τόπων ὑστερήσαντες συχνοὺς ἀπέβαλον  καὶ   μόλις διεξέπεσαν ἐπικειμένων τῶν βαρβάρων.
[19, 99]   παραπλησίαν ἔχειν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ  καὶ   μολύβδῳ καὶ τοῖς ὁμοίοις· καὶ
[19, 50]   Μακεδονίᾳ τὴν εὔνοιαν διεφύλαξαν Ἀριστόνους  καὶ   Μόνιμος, ὧν Ἀριστόνους μὲν Ἀμφιπόλεως
[19, 57]   βασιλεῖς, εἰς δὲ Ῥόδον Ἰδομενέα  καὶ   Μοσχίωνα, Πτολεμαῖον δὲ τὸν ἀδελφιδοῦν
[19, 19]   ἐν σπηλαίοις, προσφέρονται δὲ βαλάνους  καὶ   μύκητας, ἔτι δὲ τεταριχευμένα κρέα
[19, 68]   δ´ αὐτῶν εὐθὺς τὰ σκάφη  καὶ   ναύαρχον ἐπ´ αὐτῶν Ἀριστοτέλη οὗτος
[19, 0]   μβʹ Μάχη Δημητρίου πρὸς Πτολεμαῖον  καὶ   νίκη Πτολεμαίου. μγʹ Ἀπόστασις Τελεσφόρου
[19, 67]   ὅπλων ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν παραταξαμένη  καὶ   νικήσασα πολλοὺς μὲν ἀνεῖλε, συλλαβοῦσα
[19, 89]   παῖδας ὄντας τὴν ἡλικίαν Ἠσιονέα  καὶ   Νίσον. ~Κατὰ δὲ τὴν Ἀσίαν
[19, 108]   τὸν Ἀγαθοκλέα τῷ προτερήματι τεθαρρηκότες  καὶ   νομίζοντες ἑνὶ κινδύνῳ καταλύσειν πάντα
[19, 76]   πυθόμενοι τὴν τῶν Σαμνιτῶν ἧτταν  καὶ   νομίσαντες πάσας τὰς δυνάμεις ἥξειν
[19, 96]   φιλοποιησάμενος χρόνον τινὰ τοὺς βαρβάρους  καὶ   νομίσας αὐτοὺς ἐξηπατημένους παραδεδωκέναι τὸν
[19, 43]   ἐπί τινα τόπον, ἅμα δὲ  καὶ   νυκτὸς καταλαμβανούσης ἠναγκάσθη συνεῖξαι τῷ
[19, 37]   ἔκαον πῦρ μεθ´ ἡμέραν τε  καὶ   νύκτωρ