Alphabétiquement     [«   »]
τηροῦντα 1
τηρούντων 1
Τῆς 2
τῆς 539
τί 5
τι 11
Τίγριδος 1
Fréquences     [«    »]
416 εἰς
400 τὸν
466 τοὺς
539 τῆς
620 μὲν
838 τὴν
937 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

τῆς


Livre, Chap.
[19, 0]   καὶ κατὰ θάλατταν. κθʹ Περὶ  τῆς   Ἀγαθοκλέους στρατείας ἐπὶ Μεσσηνίους καὶ
[19, 1]   πρὸς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν πρὸ  τῆς   Ἀγαθοκλέους τυραννίδος, εἰς ὃν ἀπὸ
[19, 64]   παράγει πεζῇ, παρεχόμενος τῷ στόλῳ  τῆς   ἀγωγῆς τὴν ἀσφάλειαν, ἀμφοτέρους κατεστρατήγησε.
[19, 105]   τῆς Θρᾴκης κυριεύειν, Πτολεμαῖον δὲ  τῆς   Αἰγύπτου καὶ τῶν συνοριζουσῶν ταύτῃ
[19, 79]   κατὰ νοῦν ἀπηντηκότων, διῆρεν ἐκ  τῆς   Αἰγύπτου μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν
[19, 69]   περὶ Πτολεμαῖον, οὓς ὑπώπτευεν ἐκ  τῆς   Αἰγύπτου προάξειν μετὰ δυνάμεως ἐπὶ
[19, 15]   ἔφη δεῖν δοθῆναι τὴν ἐξουσίαν  τῆς   αἱρέσεως τοῖς μετ´ αὐτοῦ Μακεδόσιν,
[19, 66]   μετὰ τῶν μισθοφόρων διαβὰς ἐκ  τῆς   Αἰτωλίας εἰς Πελοπόννησον κατέλαβεν Ἀλέξανδρόν
[19, 68]   εἰς Μακεδονίαν. ~ἀπαλλαγέντος δὲ ἐκ  τῆς   Αἰτωλίας τοῦ Κασάνδρου συστραφέντες τῶν
[19, 88]   καὶ Λυκίσκος τεταγμένος ἐπὶ  τῆς   Ἀκαρνανίας στρατηγὸς ὑπὸ Κασάνδρου παρῆλθε
[19, 75]   καὶ ταύτην τὴν πόλιν πλὴν  τῆς   ἄκρας· ταύτην δὲ περιχαρακώσας, καθ´
[19, 66]   ἐπέθεντο τῇ φρουρᾷ καὶ κυριεύσαντες  τῆς   ἄκρας τὴν μὲν πόλιν ἠλευθέρωσαν,
[19, 66]   ὥστε κατ´ ἰδίαν οὖσαν ἀπὸ  τῆς   ἀκροπόλεως διεζεῦχθαι. παρακαλέσαντες δ´ ἀλλήλους
[19, 79]   ἐκβαλοῦντες, παραγενομένων δὲ πρεσβευτῶν ἐκ  τῆς   Ἀλεξανδρείας καὶ παρακαλούντων παύσασθαι τῆς
[19, 54]   πόλιν ταύτην μὲν ἠνάγκασεν ἀποστᾶσαν  τῆς   Ἀλεξάνδρου συμμαχίας αὐτῷ προσθέσθαι, μετὰ
[19, 16]   Ἀντίπατρος καὶ Φιλώτας, οἱ μετὰ  τῆς   Ἀλκέτου δυνάμεως ἁλόντες ἡγεμόνες, ἐφυλάττοντο
[19, 102]   χώραν καὶ πολλῶν αἰχμαλώτων καὶ  τῆς   ἄλλης λείας ἐγκρατὴς γενόμενος ἠξίου
[19, 98]   ἁδρὰν εἶναι συμβαίνει, οὐδαμοῦ μὲν  τῆς   ἄλλης οἰκουμένης εὑρισκομένου τοῦ φυτοῦ,
[19, 100]   δ´ ἦν γεγραμμένον περί τε  τῆς   ἀναβάσεως τῆς Σελεύκου καὶ τῶν
[19, 46]   προῆγεν ἐπὶ τῆς Περσίδος, οὔσης  τῆς   ἀναβάσεως ὡς ἂν εἴκοσιν ἡμερῶν
[19, 83]   ἡμιλλῶντο πρὸς ἀλλήλους, θεατὰς ἔχοντες  τῆς   ἀνδρείας τοὺς συναγωνιζομένους στρατηγούς. ~ἐπὶ
[19, 26]   ἧκόν τινες ηὐτομοληκότες μὲν ἐκ  τῆς   Ἀντιγόνου στρατοπεδείας, λέγοντες δ´ ὅτι
[19, 63]   πρώτων ἐπεχείρησεν ἀφιστάναι τὸν Πολυπέρχοντα  τῆς   Ἀντιγόνου φιλίας· οὐχ ὑπακουόντων δ´
[19, 44]   τοῦ τ´ Εὐμενοῦς καὶ πάσης  τῆς   ἀντιτεταγμένης δυνάμεως Ἀντιγένην μὲν τὸν
[19, 79]   τῆς δυνάμεως ἐκπλεύσας ἐπὶ Συρίας  τῆς   ἄνω καλουμένης Ποσείδιον καὶ Ποταμοὺς
[19, 42]   λήσεσθαι, διὰ δὲ τὴν ἅλωσιν  τῆς   ἀποσκευῆς ἀκονητὶ κρατῆσαι τῶν πολεμίων.
[19, 43]   δὲ Μακεδόνες οὐδετέροις ἔφασαν ὑπακούσεσθαι,  τῆς   ἀποσκευῆς αὐτῶν ἡλωκυίας καὶ παρὰ
[19, 13]   καταλαμβανούσης Εὐμενὴς μὲν ἀγωνιῶν ὑπὲρ  τῆς   ἀποσκευῆς πάλιν εἰς τοὐπίσω διεβίβασε
[19, 32]   μὲν τραυματίας καὶ τὰ βαρύτατα  τῆς   ἀποσκευῆς προαπέστειλεν εἴς τινα τῶν
[19, 0]   τόπους. λγʹ Ἅλωσις περὶ Καρίαν  τῆς   ἀποσταλείσης ὑπὸ Κασάνδρου δυνάμεως. λδʹ
[19, 79]   πόλεως καὶ τοὺς μὲν αἰτίους  τῆς   ἀποστάσεως δήσας ἀπέστειλεν εἰς τὴν
[19, 104]   τὴν Γαλερίαν ἀνακτησάμενοι τοὺς αἰτίους  τῆς   ἀποστάσεως ἐκόλασαν. Ἀγαθοκλῆς δὲ πυνθανόμενος
[19, 73]   παντὸς τρόπου κολάσαι τοὺς αἰτίους  τῆς   ἀποστάσεως. περὶ ταῦτα δ´ ὄντος
[19, 65]   μὲν διαπολεμοῦντες Σαμνίταις Φερέντην, πόλιν  τῆς   Ἀπουλίας, κατὰ κράτος εἷλον. οἱ
[19, 10]   χώραν λεηλατοῦντες. ἐπόρθησαν δὲ καὶ  τῆς   Ἀπουλίας τὴν Δαυνίαν πᾶσαν καὶ
[19, 109]   παρεμβολήν. τεσσαράκοντα σταδίους δ´ ἐχούσης  τῆς   ἀποχωρήσεως καὶ ταῦτα σχεδὸν πάσης
[19, 7]   ἀνῃροῦντο, δεόμενοι μαθεῖν τὴν αἰτίαν  τῆς   ἀπωλείας. καθωπλισμένον γὰρ πλῆθος ἐξουσίαν
[19, 14]   δ´ ἑπτακοσίους. καὶ Σιβύρτιος μὲν  τῆς   Ἀραχωσίας ἡγούμενος παρείχετο πεζοὺς μὲν
[19, 63]   ταχθεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς ἐπὶ  τῆς   Ἀργείων πόλεως ἐξοδεύσας εἰς Ἀρκαδίαν
[19, 14]   δὲ τετρακοσίων. Στάσανδρος δ´  τῆς   Ἀρίας καὶ Δραγγινῆς σατράπης, προσειληφὼς
[19, 63]   τῶν Ἀλεξάνδρου καταφυγόντων εἰς τὸ  τῆς   Ἀρτέμιδος ἱερὸν ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν
[19, 88]   ἔχων ῥᾳδίως τὸν Ἀλκέταν ἀποστήσειν  τῆς   ἀρχῆς ἀσυντάκτων ἔτι τῶν κατὰ
[19, 48]   ὡς ἂν κύριος ὢν ὁμολογουμένως  τῆς   Ἀσίας, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν
[19, 69]   δ´ ὁρῶν τὸν Κάσανδρον ἀντεχόμενον  τῆς   Ἀσίας Δημήτριον μὲν τὸν υἱὸν
[19, 75]   στρατιωτῶν χιλίων, Μήδιος δ´ ἐκ  τῆς   Ἀσίας ἔχων ναῦς ἑκατόν. οὗτοι
[19, 105]   τὴν Ἀραβίαν, Ἀντίγονον δὲ ἀφηγεῖσθαι  τῆς   Ἀσίας πάσης, τοὺς δὲ Ἕλληνας
[19, 50]   ἐνεχείρισε καὶ τὰ πιστὰ περὶ  τῆς   ἀσφαλείας ἔλαβεν. ~ὁ δὲ Κάσανδρος
[19, 72]   διεπολέμουν τοῖς Σαμνίταις, οὐ κακῶς  τῆς   ἀσφαλείας προνοησάμενοι· διὰ γὰρ ταύτην
[19, 98]   δὲ σταδίους τριακοσίους κατεστρατοπέδευσε πλησίον  τῆς   Ἀσφαλτίτιδος λίμνης, ἧς τὴν φύσιν
[19, 98]   δὲ ἔλασσον μόσχον. ἐπιπλεούσης δὲ  τῆς   ἀσφάλτου πελαγίας τόπος φαίνεται
[19, 99]   ἀμύνεται. ὅταν δὲ πλησίον γένωνται  τῆς   ἀσφάλτου, πελέκεις ἔχοντες ἐπιπηδῶσι καὶ
[19, 98]   λίμνης ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ὀσμὴ  τῆς   ἀσφάλτου προσπίπτει μετὰ πνεύματος μοχθηροῦ
[19, 33]   συνέβη· διὰ γὰρ τὴν ὑπερβολὴν  τῆς   ἀτιμίας ἑκάστης ὑπομενούσης ἑκουσίως τὸν
[19, 70]   τὴν πρὸς Ἀντίπατρον μάχην ἀπολυόντων  τῆς   ἀτιμίας τοὺς ἐκ τῆς ἥττης
[19, 78]   δὲ Πτολεμαῖος ἀναζεύξας ἐκ  τῆς   Ἀττικῆς εἰς τὴν Βοιωτίαν τήν
[19, 26]   αὑτὸν κατεστρατηγημένον οὐδὲν ἧττον ἀντείχετο  τῆς   αὐτῆς προαιρέσεως. παραγγείλας οὖν τοῖς
[19, 73]   παρὰ Λυσιμάχου ταύτην ἐξέβαλον καὶ  τῆς   αὐτονομίας ἀντείχοντο. ὡσαύτως δὲ τήν
[19, 74]   Ἕλλησιν ὅτι πρὸς ἀλήθειαν φροντίζει  τῆς   αὐτονομίας αὐτῶν, καὶ ἅμα γινώσκειν
[19, 62]   εἰδέναι τοὺς Ἕλληνας ὅτι φροντίζει  τῆς   αὐτονομίας αὐτῶν οὐχ ἧττον Ἀντιγόνου·
[19, 66]   διεζεῦχθαι. παρακαλέσαντες δ´ ἀλλήλους ἀντέχεσθαι  τῆς   αὐτονομίας περιεστρατοπέδευσαν τὴν ἄκραν καὶ
[19, 103]   ἐντὸς τοῦ τείχους. ταύτης δὲ  τῆς   ἀφορμῆς λαβόμενος Ἀγαθοκλῆς ἐνεκάλεσέ τε
[19, 86]   καὶ γὰρ τὸν Σέλευκον ἐκ  τῆς   Βαβυλωνίας ἐκπεσόντα φιλοτίμως ὑπεδέξατο καὶ
[19, 55]   δυνάμεως ἔχων ταῦτα προῆγεν ἐπὶ  τῆς   Βαβυλωνίας. ἐν ἡμέραις δ´ εἴκοσι
[19, 12]   ἀφηγούμενον αὐτῶν Ἀντιγένην παρεχείμασε μὲν  τῆς   Βαβυλωνίας ἐν ταῖς ὀνομαζομέναις Καρῶν
[19, 12]   τῆς Μηδίας, δ´ ἕτερος  τῆς   Βαβυλωνίας σατράπης ἀπεδέδεικτο, καθ´ ὃν
[19, 85]   αὐτὸν τοὐναντίον ἀφέλοιτο τὴν σατραπείαν  τῆς   Βαβυλωνίας Σελεύκου παρὰ πάντα τὰ
[19, 100]   δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου  τῆς   Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατροκλῆς πυθόμενος περὶ
[19, 12]   ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμὸν κατεστρατοπέδευσε,  τῆς   Βαβυλῶνος ἀπέχων σταδίους τριακοσίους. καὶ
[19, 14]   σατράπης, προσειληφὼς καὶ τοὺς ἐκ  τῆς   Βακτριανῆς, εἶχε πεζοὺς μὲν χιλίους
[19, 81]   τε πατρὸς ἤδη γεγηρακότος αἱ  τῆς   βασιλείας ἐλπίδες εἰς τὴν τούτου
[19, 52]   Ῥωξάνην, ἵνα μηδεὶς διάδοχος  τῆς   βασιλείας· κατὰ δὲ τὸ παρὸν
[19, 61]   πειθαρχῇ τῷ καθεσταμένῳ στρατηγῷ καὶ  τῆς   βασιλείας παρειληφότι τὴν ἐπιμέλειαν Ἀντιγόνῳ.
[19, 11]   ~Κατὰ γὰρ τὴν Μακεδονίαν Εὐρυδίκη  τῆς   βασιλείας προεστηκυῖα καὶ πυνθανομένη τὴν
[19, 11]   τελευτῆς παρεκελεύσατο μηδέποτε συγχωρῆσαι γυναικὶ  τῆς   βασιλείας προστατῆσαι. τὰ μὲν οὖν
[19, 29]   καθ´ ὃν καιρὸν ἐπιμελητὴς ἀπεδείχθη  τῆς   βασιλείας. τῶν δ´ ἱππέων πρῶτοι
[19, 23]   εἰς Ἀσίαν πρὸς Ἀντίγονον ἔχων  τῆς   βασιλικῆς δυνάμεως τὴν κρατίστην καὶ
[19, 52]   ὁμοπάτριον, σπεύδων οἰκεῖον αὑτὸν ἀποδεῖξαι  τῆς   βασιλικῆς συγγενείας. ἔκτισε δὲ καὶ
[19, 51]   φοβηθεὶς μήποτε τὸ πλῆθος ἀκοῦον  τῆς   βασιλίσσης ἀπολογουμένης καὶ τῶν Ἀλεξάνδρου
[19, 50]   τὸν Κρατεύαν μετὰ δισχιλίων φυγόντα  τῆς   Βισαλτίας εἰς Βεδύνδια περιστρατοπεδεύσας ἐξεπολιόρκησε
[19, 77]   μετὰ παντὸς τοῦ στόλου καταπλεύσας  τῆς   Βοιωτίας εἰς τὸν Βαθὺν καλούμενον
[19, 10]   Κροτωνιατῶν κατεστρατοπέδευσαν ἐπὶ τῶν μεθορίων  τῆς   Βρεττίων χώρας, μετ´ ὀλίγον δὲ
[19, 1]   πόλεων θάνατον κατεγίνωσκεν. ἀλλὰ γὰρ  τῆς   βύβλου ταύτης σὺν τοῖς ἄλλοις
[19, 94]   κεκονιαμένα μόνοις παρέχεται μὴν ἀσφάλειαν.  τῆς   γὰρ γῆς οὔσης τῆς μὲν
[19, 17]   ὅπερ οὐ καλῶς ἔχει παραδραμεῖν.  τῆς   γὰρ Περσίδος οὔσης αὐλωνοειδοῦς καὶ
[19, 1]   γένηται κατὰ τῆς πατρίδος ἐξαμαρτεῖν.  τῆς   γὰρ Σόλωνος φωνῆς ὥσπερ χρησμοῦ
[19, 4]   γάρ ποτε τῶν Συρακοσίων πλησίον  τῆς   Γέλας αὐτὸς μὲν νυκτὸς παρεισέπεσεν
[19, 110]   τοὺς Καρχηδονίους πρὸς τὴν πολιορκίαν  τῆς   Γέλας, ἵν´ οἱ Συρακόσιοι πολλὴν
[19, 4]   ῥηθὲν πραξάντων οἱ προσβοηθήσαντες ἐκ  τῆς   Γέλας τὸ μὲν ἀληθὲς διὰ
[19, 0]   κατὰ τὴν Ἰταλίαν. νϛ Περὶ  τῆς   γενομένης τοῖς Καρχηδονίοις ναυαγίας. νζʹ
[19, 94]   καὶ γάλακτι καὶ τῶν ἐκ  τῆς   γῆς φυομένων τοῖς ἐπιτηδείοις· φύεται
[19, 8]   τὰ κατὰ μέρος, ἐν ἑτοίμῳ  τῆς   γνώσεως οὔσης. οἱ γὰρ μεθ´
[19, 59]   μεγίστων. μηνύσει δ´ ἀκριβέστερον τὸ  τῆς   γυναικὸς ἦθος προϊὼν λόγος
[19, 68]   ὥστε τὴν μὲν πόλιν παραδοῦναι,  τῆς   δ´ ἀσφαλείας τυχόντας αὐτοὺς ἀπαλλαγῆναι,
[19, 98]   ἄλλης οἰκουμένης εὑρισκομένου τοῦ φυτοῦ,  τῆς   δ´ ἐξ αὐτοῦ χρείας εἰς
[19, 32]   ἀναιρέσεως παρήγγειλε τῆς ὥρας δειπνοποιεῖσθαι.  τῆς   δ´ ἡμέρας διελθούσης τὸν μὲν
[19, 56]   ἀξιῶν διαφυλάσσειν τὴν προϋπάρχουσαν φιλίαν·  τῆς   δὲ Βαβυλωνίας καταστήσας σατράπην Πίθωνα
[19, 38]   πρὸς θεραπείαν καὶ δεῖπνον παρασκευαζομένων,  τῆς   δὲ δευτέρας ἐλάττω, καὶ τῆς
[19, 55]   ἐξ αὐτοῦ χρείας Ἀλεξάνδρου ζῶντος.  τῆς   δὲ διαφορᾶς καθ´ ἡμέραν αὐξομένης
[19, 89]   μὲν Ἀλκέταν διαλυσάμενος φιλίαν συνέθετο,  τῆς   δὲ δυνάμεως μέρος ἀναλαβὼν ἀνέζευξεν
[19, 110]   πόλεως τὴν ἱκανὴν ἀπολιπεῖν φυλακήν,  τῆς   δὲ δυνάμεως τὴν κρατίστην μετάγειν
[19, 37]   ἡμέρας μὲν τὰ πυρὰ κάειν,  τῆς   δὲ νυκτὸς κατασβεννύναι τελέως, ὅπως
[19, 31]   καὶ τὰ πλήθη τῶν ἀγωνιζομένων.  τῆς   δὲ νυκτὸς οὔσης αἰθρίου καὶ
[19, 51]   καὶ τὸ τῶν Μακεδόνων εὐμετάβολον.  τῆς   δὲ Ὀλυμπιάδος οὐ φαμένης φεύξεσθαι,
[19, 94]   γῆς οὔσης τῆς μὲν ἀργελλώδους,  τῆς   δὲ πέτραν ἐχούσης μαλακὴν ὀρύγματα
[19, 5]   συνιδόντες τὸν μὲν φόνον ἐπετέλεσαν,  τῆς   δὲ προκεχειρισμένης πράξεως διήμαρτον. μετὰ
[19, 86]   τῶν ὑπαίθρων Σιδῶνα μὲν προσηγάγετο,  τῆς   δὲ Τύρου πλησίον στρατοπεδεύσας παρεκάλεσεν
[19, 43]   μὲν τῶν ἐναντίων φάλαγγος συντετριμμένης,  τῆς   δὲ τῶν ἱππέων δυνάμεως ἐφαμίλλου
[19, 20]   ἵππους, ἔτι δὲ ὑποζυγίων πλῆθος.  τῆς   δὲ χώρας ταύτης ἀεὶ τετραπόδων
[19, 99]   ἂν δέ τις αὐτῶν ἀποπέσῃ  τῆς   δέσμης διαλυθείσης μὴ δυνάμενος νεῖν,
[19, 5]   πατρίδα καὶ παραχθεὶς εἰς τὸ  τῆς   Δήμητρος ἱερὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν
[19, 10]   τοὺς ἐκπεπτωκότας τῶν πολιτῶν ὑπὸ  τῆς   δημοκρατίας διὰ τὴν πρὸς Ἡρακλείδην
[19, 5]   ἐναντιωθήσεσθαι τῇ δημοκρατίᾳ. προσποιηθεὶς δὲ  τῆς   δημοκρατίας προΐστασθαι καὶ δημαγωγήσας ποικίλως
[19, 6]   προαιρέσεσιν εὐθετωτάτων πρὸς τὴν κατάλυσιν  τῆς   δημοκρατίας προσεπελέξατο καὶ τῶν πολιτῶν
[19, 4]   τοῖς φυγάσι πρὸς τοὺς ἀντεχομένους  τῆς   δημοκρατίας. συμμαχούντων δὲ τῶν Καρχηδονίων
[19, 21]   τῶν ἄνω τόπων. αὐξομένης δὲ  τῆς   διαφορᾶς Εὐμενὴς ὁρῶν ὅτι διαιρεθέντος
[19, 85]   δὲ πρὸς Εὐμενῆ τὰ μέρη  τῆς   δορικτήτου χώρας οὐκ ἀποδοίη τοῖς
[19, 54]   τὴν πατρίδα. Κάσανδρος δὲ μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἀναζεύξας ἐπὶ Πελοποννήσου καὶ
[19, 59]   τῆς πολιορκίας, αὐτὸς δὲ μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἀναζεύξας τήν τ´ Ἰόππην
[19, 77]   φρουρᾶς, αὐτὸς δὲ μετὰ πάσης  τῆς   δυνάμεως ἀναζεύξας Ὠρωπὸν μὲν κατὰ
[19, 101]   οὖν τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι μέρος  τῆς   δυνάμεως ἀναλαβόντες ἀντεστρατοπέδευσαν ταῖς τῶν
[19, 73]   ἱκανοὺς στρατιώτας, τὸ δὲ χράτιστον  τῆς   δυνάμεως ἀναλαβὼν αὐτὸς ἠπείγετο, σπεύδων
[19, 56]   ἐκ τῆς Ἰνδικῆς καταβεβηκότα μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἀνέζευξεν, ἐπὶ τῆς Κιλικίας
[19, 30]   ὄντες οἱονεὶ στόμωμα καθειστήκεισαν πάσης  τῆς   δυνάμεως. Ἀντίγονος δ´ ὁρῶν τό
[19, 24]   ἐκ Μηδίας ἀπαγγέλλοντες ὅτι μετὰ  τῆς   δυνάμεως Ἀντίγονος τὴν ἀνάζευξιν ἐπὶ
[19, 24]   βραχέως αὑτὸν προσανέλαβε, προῆγε μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἀφηγουμένου Πευκέστου καὶ Ἀντιγένους,
[19, 62]   ἐναντιουμένοις. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον  τῆς   δυνάμεως διαμερισθείσης οἱ περὶ Σέλευκον
[19, 60]   τῶν στρατηγῶν Πτολεμαῖος πορευθεὶς μετὰ  τῆς   δυνάμεως εἰς Καππαδοκίαν καὶ καταλαβὼν
[19, 0]   Παραιτάκοις. ιʹ Ἀποχώρησις Ἀντιγόνου μετὰ  τῆς   δυνάμεως εἰς Μηδίαν πρὸς χειμασίαν.
[19, 0]   τὸν υἱὸν Δημήτριον ἐξαπέστειλε μετὰ  τῆς   δυνάμεως εἰς τὴν Βαβυλωνίαν. νʹ
[19, 79]   ἐκπεπτωκότων βασιλέων, αὐτὸς δὲ μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἐκπλεύσας ἐπὶ Συρίας τῆς
[19, 85]   μάχῃ τελευτήσαντας ἅπαντας μεγαλοπρεπῶς μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἐπῄει τῶν κατὰ Φοινίκην
[19, 93]   ἥξειν ἐπ´ αὐτὸν μετὰ πάσης  τῆς   δυνάμεως, ἐστρατοπέδευσε προβλήματα τῆς παρεμβολῆς
[19, 55]   καὶ καμήλους παρεσκευάσατο καὶ μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἔχων ταῦτα προῆγεν ἐπὶ
[19, 18]   διοικούντων Ἀντίγονος, ἐπειδὴ προάγων μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἧκεν εἰς Σοῦσα τὸ
[19, 6]   μόνον γὰρ στρατηγὸς ὢν κύριος  τῆς   δυνάμεως ἦν, ἀλλὰ καὶ προσαγγελθέντος
[19, 12]   αὐτῶν τὴν προθυμίαν ἀνέζευξε μετὰ  τῆς   δυνάμεως καὶ παραγενηθεὶς ἐπὶ τὸν
[19, 32]   φυλακῆς ἀρχομένης ἀνέζευξε μετὰ πάσης  τῆς   δυνάμεως καὶ συντόνους τὰς πορείας
[19, 0]   κατὰ Πελοπόννησον. κδʹ Ἀντιγόνου μετὰ  τῆς   δυνάμεως κατάβασις ἐπὶ θάλατταν καὶ
[19, 25]   ποιεῖσθαι τὰς ἐπαγγελίας ἕως ἂν  τῆς   δυνάμεως κυριεύσῃ καὶ κολάσῃ τηνικαῦτα
[19, 90]   τοὺς δὲ περὶ Ἀντίγονον μετὰ  τῆς   δυνάμεως μακρὰν ἀπεσπασμένους παραδεδωκέναι καιρὸν
[19, 39]   πολεμίων παρελεῖσθαι τὸ κράτιστον μέρος  τῆς   δυνάμεως. δ´ Εὐμενὴς καταστοχασάμενος
[19, 30]   ἔχοντα τὸ περὶ αὐτὸν μέρος  τῆς   δυνάμεως, οὐ προσέσχε, τῷ δὲ
[19, 13]   ἀριθμὸν ὄντα, διεβίβασαν τὸ κράτιστον  τῆς   δυνάμεως οὐδενὸς παρενοχλοῦντος κατὰ τὴν
[19, 40]   δὲ πᾶς ἀριθμὸς ἦν αὐτοῦ  τῆς   δυνάμεως πεζοὶ μὲν δισμύριοι δισχίλιοι,
[19, 96]   αὑτῶν καιρόν, ἐξέλεξεν ἐξ ἁπάσης  τῆς   δυνάμεως πεζοὺς μὲν ψιλοὺς καὶ
[19, 37]   αὐγὴν τοῦ πυρός. ἐπιπόνως δὲ  τῆς   δυνάμεως πένθ´ ἡμέρας ὁδοιπορούσης οἱ
[19, 13]   ἀξιοῦντες ἥκειν τὴν ταχίστην μετὰ  τῆς   δυνάμεως, πρὶν καταβῆναι τοὺς
[19, 74]   ἧκεν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν μετὰ  τῆς   δυνάμεως, τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρει
[19, 67]   Πολυπέρχοντος ἐκ Σικυῶνος ἀναζευγνύων μετὰ  τῆς   δυνάμεως ὑπ´ Ἀλεξίωνος τοῦ Σικυωνίου
[19, 11]   Εὐίοις τῆς Μακεδονίας οὖσαν μετὰ  τῆς   δυνάμεως ὥρμησεν ἐπ´ αὐτήν, σπεύδων
[19, 73]   Λυσίμαχος πυθόμενος τὰ πεπραγμένα μετὰ  τῆς   δυνάμεως ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς ἀφεστηκότας.
[19, 1]   δὲ ταύτῃ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ  τῆς   δυναστείας ταύτης ποιησάμενοι καταλήξομεν εἰς
[19, 15]   δαπάνας, τῷ δ´ ἔργῳ διὰ  τῆς   δωρεᾶς ταύτης θεραπεύων τὸν ἄνδρα·
[19, 102]   καλουμένην. ~Ἐν δὲ τῇ Σικελίᾳ  τῆς   εἰρήνης ἄρτι γεγενημένης Ἀγαθοκλεῖ πρὸς
[19, 5]   πλήθη στρατηγὸς κατεστάθη καὶ φύλαξ  τῆς   εἰρήνης, μέχρι ἂν γνησίως ὁμονοήσωσιν
[19, 8]   τοῖς τῶν πολιτῶν φόνοις οὐδὲ  τῆς   εἰς γυναῖκας ὕβρεως καὶ παρανομίας
[19, 83]   ῥᾴδιον ἦν εἴργειν τὰ θηρία  τῆς   εἰς τοὔμπροσθεν πορείας. προέταξαν δὲ
[19, 108]   καὶ τὸν τόπον Ἔκνομον ἀπὸ  τῆς   εἰς τοὺς ἀτυχοῦντας ἀσεβείας προσηγορεῦσθαι.
[19, 62]   εὔνοιαν διημιλλῶντο πρὸς ἀλλήλους περὶ  τῆς   εἰς τούτους εὐεργεσίας. προσελάβετο δ´
[19, 58]   κατασκευάζειν ναῦς ἀπὸ τῆς ὕλης  τῆς   εἰσκομιζομένης. τοῦ δ´ Ἀντιγόνου περὶ
[19, 61]   Ἕλληνας ὑπελάμβανε διὰ τὴν ἐλπίδα  τῆς   ἐλευθερίας προθύμους ἕξειν συναγωνιστὰς εἰς
[19, 54]   ἀπέστειλαν οὐ μόνον τῶν ἐκ  τῆς   Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ Σικελίας, ἔτι
[19, 77]   ἀνοχὰς ποιησάμενος καὶ καταλιπὼν ἐπὶ  τῆς   Ἑλλάδος στρατηγὸν Εὐπόλεμον ἀπῆλθεν εἰς
[19, 110]   Γέλαν ὡς φίλοι καὶ διαψευσθέντες  τῆς   ἐλπίδος κατηκοντίσθησαν. δ´ Ἀγαθοκλῆς
[19, 4]   Ἡρακλείδην καὶ Σώστρατον ἐβοήθησεν. ἔπειτα  τῆς   ἐν Συρακούσσαις δυναστείας καταλυθείσης καὶ
[19, 2]   Κρημισσῷ μάχην τοὺς Καρχηδονίους μετέδωκε  τῆς   ἐν Συρακούσσαις πολιτείας πᾶσι τοῖς
[19, 109]   ἂν ἐκ παίδων παρ´ αὐτοῖς  τῆς   ἐν ταῖς σφενδόναις γυμνασίας διαπονουμένης.
[19, 27]   οἱ στρατηγοί, διαμιλλώμενοι καὶ περὶ  τῆς   ἐν τούτοις ἐμπειρίας πρὸς ἀλλήλους.
[19, 18]   τοῦ κολυμβᾶν ὄντες τὴν αἰχμαλωσίαν  τῆς   ἐν τῷ ποταμῷ τελευτῆς προκρίναντες
[19, 77]   αὐτοῦ Πλείσταρχον μὲν ἀπέλιπεν ἐπὶ  τῆς   ἐν Χαλκίδι φρουρᾶς, αὐτὸς δὲ
[19, 50]   ~τοῦ δ´ ἔαρος ἀρχομένου καὶ  τῆς   ἐνδείας ἀεὶ μᾶλλον αὐξανομένης συνέδραμον
[19, 49]   ἐλπίσιν οἱ μὲν ἐλέφαντες ὑπὸ  τῆς   ἐνδείας διεφθάρησαν, τῶν δ´ ἱππέων
[19, 108]   διαβάντων τὸν ποταμόν, ἐξανέστησαν ἐκ  τῆς   ἐνέδρας ἄφνω καὶ προσπεσόντες ἀτάκτοις
[19, 63]   τῷ πρυτανείῳ τούτους μὲν ἀποκλείσας  τῆς   ἐξόδου ζῶντας κατέκαυσε, τῶν δ´
[19, 65]   οὐ μόνον διεψεύσατο τοὺς πιστεύσαντας  τῆς   ἐπαγγελίας, ἀλλὰ καὶ τὴν Μεσσήνην
[19, 38]   πάντων δὲ θαυμασάντων τὸ παράδοξον  τῆς   ἐπαγγελίας καὶ ζητούντων μαθεῖν τί
[19, 85]   ἐξέπεμψεν, σπεύδων ἐκ παντὸς τρόπου  τῆς   ἐπιβαλλούσης κηδείας ἀξιῶσαι τοὺς τετελευτηκότας·
[19, 65]   τῶν {προ} ἐπιβουλευομένων ταύτης μὲν  τῆς   ἐπιβολῆς ἀπέτυχεν, ἐπὶ δὲ τὰς
[19, 90]   τέλος ἔσεσθαι τῆς στρατείας ἄξιον  τῆς   ἐπιβολῆς· ἐν μὲν γὰρ Βραγχίδαις
[19, 74]   ~Ὁ δ´ Ἀντίγονος ἀποτυχὼν ταύτης  τῆς   ἐπιβολῆς ἐξέπεμψε Τελεσφόρον εἰς Πελοπόννησον,
[19, 96]   ῥᾳθυμίαν, ὅπως ἀνελπίστως ἐπιθέμενος κρατήσῃ  τῆς   ἐπιβολῆς· οὐ γὰρ ῥᾴδιον ἦν
[19, 110]   τὸν Ἀγαθοκλέα ταύτης μὲν ἀπέστη  τῆς   ἐπιβολῆς, τὰ δὲ φρούρια καὶ
[19, 47]   καὶ παρ´ ὀλίγον μὲν ἐκράτησαν  τῆς   ἐπιβολῆς, ὑπὸ δὲ τοῦ πλήθους
[19, 47]   τοῦ Πίθωνος φίλοι καὶ μετεσχηκότες  τῆς   ἐπιβουλῆς, ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι Μελέαγρος
[19, 26]   δ´ οὖν Ἀντίγονος διὰ ταύτης  τῆς   ἐπινοίας ἐκώλυσε μὲν τοὺς πολεμίους
[19, 23]   δὲ ὄντος Πευκέστῃ. πιστευθείσης δὲ  τῆς   ἐπιστολῆς διὰ τὴν συνήθειαν τὴν
[19, 110]   Λιβύην Ἀγαθοκλέους διάβασιν ἀρχὴν ποιησόμεθα  τῆς   ἑπομένης βίβλου.
[19, 80]   χρήσιμον. ἀπὸ δὲ Πηλουσίου διὰ  τῆς   ἐρήμου διελθὼν κατεστρατοπέδευσε πλησίον τῶν
[19, 0]   πορευομένους. ιγʹ Ἀντιγόνου πορεία διὰ  τῆς   ἐρήμου ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ
[19, 38]   καὶ μένειν ἐπὶ τῶν ὅρων  τῆς   ἐρήμου· εὑρηκέναι γὰρ τρόπον δι´
[19, 37]   εὐθεώρητον, τὸ δὲ τολμῆσαι διὰ  τῆς   ἐρήμου καὶ ἀνύδρου προάγειν ἐπίπονον
[19, 34]   σταθμοὺς εἴκοσι πέντε, διὰ δὲ  τῆς   ἐρήμου καὶ ἀνύδρου σταθμοὺς ἐννέα.
[19, 0]   Εὐμενὴς τοὺς περὶ Ἀντίγονον διὰ  τῆς   ἐρήμου πορευομένους. ιγʹ Ἀντιγόνου πορεία
[19, 92]   ἔφυγε μετὰ τῶν φίλων διὰ  τῆς   ἐρήμου. Σέλευκος δὲ δυνάμεως ἁδρᾶς
[19, 37]   τὴν πάντων ὑπόληψιν ὥρμησε διὰ  τῆς   ἐρήμου, τῆς ὥρας οὔσης περὶ
[19, 90]   ὕπνον ἐπιστάντα φανερῶς διασημᾶναι περὶ  τῆς   ἐσομένης ἡγεμονίας, ἧς δεῖ τυχεῖν
[19, 35]   πλοῖα καὶ σχεδίας ἔκ τε  τῆς   Εὐβοίας καὶ τῆς Λοκρίδος ἐπεραίωσε
[19, 94]   διαδεχόμενοι παρὰ τῶν κομιζόντων ἐκ  τῆς   Εὐδαίμονος καλουμένης Ἀραβίας. φιλελεύθεροι δέ
[19, 18]   εἰς τὸν Πασιτίγριν, ὃς ἀπεῖχε  τῆς   Εὐμενοῦς στρατοπεδείας σταδίους ὀγδοήκοντα καὶ
[19, 57]   Κάσανδρον, ἂν ἐπιχειρῇ διαβαίνειν ἐκ  τῆς   Εὐρώπης. Ἀριστόδημον δὲ τὸν Μιλήσιον
[19, 10]   λόγον ἐπὶ τὰ λοιπὰ μέρη  τῆς   Εὐρώπης. ~Κατὰ γὰρ τὴν Μακεδονίαν
[19, 105]   ἦν Κάσανδρον μὲν εἶναι στρατηγὸν  τῆς   Εὐρώπης, μέχρι ἂν Ἀλέξανδρος
[19, 65]   διεληλυθότες τὰ πραχθέντα τῶν Ἑλλήνων  τῆς   Εὐρώπης περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ
[19, 71]   δυνάμενον ἐφεδρεῦσαι τοῖς κακῶς προϊσταμένοις  τῆς   ἡγεμονίας. διαβοηθείσης δὲ τῆς πράξεως
[19, 12]   καὶ τοὺς ἀργυράσπιδας, ἀξιοῦντες ἀφιστάναι  τῆς   ἡγεμονίας Εὐμενῆ. τῶν δὲ Μακεδόνων
[19, 15]   πολλὴν συνέβη γενέσθαι φιλοτιμίαν ὑπὲρ  τῆς   ἡγεμονίας. Πευκέστης μὲν γὰρ διά
[19, 72]   διαπολεμοῦντες Ῥωμαίοις ἔτη πλείονα περὶ  τῆς   ἡγεμονίας Πληστικὴν μὲν φρουρὰν ἔχουσαν
[19, 87]   τὴν Τελεσφόρου καὶ τὴν κατάληψιν  τῆς   Ἠλείων πόλεως, ἔτι δὲ τὴν
[19, 37]   κατὰ δὲ τὰς στρατοπεδείας παρήγγειλε  τῆς   ἡμέρας μὲν τὰ πυρὰ κάειν,
[19, 70]   ἀπολυόντων τῆς ἀτιμίας τοὺς ἐκ  τῆς   ἥττης διασωθέντας μόνος ἐνέστη τῷ
[19, 58]   περὶ ταῦτα ὄντος καὶ πλησίον  τῆς   θαλάσσης κατεστρατοπεδευκότος ἧκεν ἐξ Αἰγύπτου
[19, 17]   παραποταμίαν ἀπὸ τῶν πηγῶν ἕως  τῆς   θαλάσσης φυλακαῖς διαλαβόντες ἀνέμενον τὴν
[19, 11]   βασιλεὺς εὐθὺς ἥλω μετὰ  τῆς   θεραπείας, δ´ Εὐρυδίκη μετὰ
[19, 52]   μετ´ ὀλίγων, πορευθεὶς δὲ ἐκ  τῆς   Θεσσαλίας καὶ παραλαβὼν τοὺς περὶ
[19, 63]   αὐτῶν συναγαγὼν δύναμιν ἧκε διὰ  τῆς   Θετταλίας εἰς Βοιωτίαν. ἐνταῦθα δὲ
[19, 73]   ποιούμενος δὲ τὴν πορείαν διὰ  τῆς   Θρᾴκης καὶ τὸν Αἷμον ὑπερβαλὼν
[19, 105]   ἡλικίαν ἔλθῃ, καὶ Λυσίμαχον μὲν  τῆς   Θρᾴκης κυριεύειν, Πτολεμαῖον δὲ τῆς
[19, 43]   οἱ πλεῖστοι, τὸν στρατηγὸν ἐγκαταλιπόντες,  τῆς   ἰδίας ἀσφαλείας μόνον ἐφρόντισαν. ~Ἀντίγονος
[19, 13]   βουλόμενοι τὴν ταχίστην αὐτοὺς ἐκ  τῆς   ἰδίας σατραπείας ἀπαλλάξαι πρέσβεις ἀπέστειλαν
[19, 95]   τὴν δύναμιν· διανύσαντες δ´ ἀπὸ  τῆς   Ἰδουμαίας ἐπαρχίας ἐν ἡμέραις τρισὶ
[19, 98]   γὰρ κατὰ μέσην τὴν σατραπείαν  τῆς   Ἰδουμαίας, τῷ μὲν μήκει παρεκτείνουσα
[19, 33]   ~Κητεὺς γὰρ τῶν ἐκ  τῆς   Ἰνδικῆς ἀπηντηκότων στρατηγὸς ἀνῃρέθη μὲν
[19, 15]   τοὺς ἐλέφαντας καταγαγόντι τοὺς ἐκ  τῆς   Ἰνδικῆς ἔδωκε διακόσια τάλαντα, τῷ
[19, 14]   ἱππεῖς δὲ χιλίους. ἐκ δὲ  τῆς   Ἰνδικῆς Εὔδαμος παρεγένετο μεθ´ ἱππέων
[19, 56]   καταστήσας σατράπην Πίθωνα τὸν ἐκ  τῆς   Ἰνδικῆς καταβεβηκότα μετὰ τῆς δυνάμεως
[19, 84]   στρατηγούς. ~ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον  τῆς   ἱππομαχίας οὔσης ἐφαμίλλου τὰ θηρία
[19, 1]   Λιβύης τὴν πλείστην καὶ μέρη  τῆς   Ἰταλίας, ὕβρεως δὲ καὶ σφαγῆς
[19, 8]   κατέφυγον πρὸς τοὺς Ἀκραγαντίνους κἀκεῖ  τῆς   καθηκούσης ἐπιμελείας ἠξιώθησαν. οἱ δὲ
[19, 19]   τινὰς καὶ τὸ στρατόπεδον ἐκ  τῆς   κακοπαθείας ἀναλαβὼν ἔκρινε συμφέρειν ἀναζευγνύειν
[19, 38]   χώρας, βουλόμενοι τὴν δύναμιν ἐκ  τῆς   κακοπαθίας ἀναλαβεῖν. ~Εὐμενὴς δὲ τὸν
[19, 20]   τῶν κακῶν καὶ τὴν ὑπερβολὴν  τῆς   κακοπαθίας ἐν αἰτίαις εἶχε τὸν
[19, 80]   τέσσαρας, ὥστε διὰ τὴν ὑπερβολὴν  τῆς   κακοπαθίας μήτε σκευοφόρον ἀκολουθῆσαι μηδένα
[19, 20]   ἐπιτηδείων ἀνέλαβε τὴν δύναμιν ἐκ  τῆς   κακοπαθίας. Πίθωνα δ´ ἐξαπέστειλε κελεύσας
[19, 0]   ἔθνη τῶν Ἀράβων. μηʹ Περὶ  τῆς   καλουμένης Ἀσφαλτίτιδος λίμνης. μθʹ Ὡς
[19, 21]   ἦν πρώτη μὲν ἕως  τῆς   καλουμένης Κλίμακος κοίλη, καυματώδης δὲ
[19, 76]   Φούλβιον ἵππαρχον. τούτων δὲ πλησίον  τῆς   Καπύης καταστρατοπεδευσάντων οἱ Καμπανοὶ τὸ
[19, 75]   δὲ τὴν Ἀσίαν Κάσανδρος  τῆς   Καρίας κυριεύων πιεζούμενος τῷ πολέμῳ
[19, 75]   περὶ Ἀντίγονον. αὗται μὲν οὖν  τῆς   Καρίας οὖσαι τοῦτον τὸν τρόπον
[19, 62]   εἰς τὴν συμμαχίαν καὶ τὸν  τῆς   Καρίας σατράπην Κάσανδρον, ἰσχύοντα καὶ
[19, 68]   ἐνεδρεῦσαι τοῖς πολεμίοις περὶ Κάπριμα  τῆς   Καρίας· συνεξέπεμψαν δ´ αὐτῷ πεζοὺς
[19, 106]   καθήκουσαν παρασκευήν. ἀναχθέντος δ´ ἐκ  τῆς   Καρχηδόνος τοῦ στόλου παντὸς καὶ
[19, 72]   οὖν οὐ μετασχὼν τοῖς πολίταις  τῆς   κατὰ τὴν φυγὴν αἰσχύνης ἰδίᾳ
[19, 79]   τῆς Λαπιθίας βασιλέα καὶ τὸν  τῆς   Κερυνίας δυνάστην ὑποπτεύσας ἀλλοτρίως ἔχειν
[19, 56]   μετὰ τῆς δυνάμεως ἀνέζευξεν, ἐπὶ  τῆς   Κιλικίας τὴν πορείαν ποιούμενος. ὡς
[19, 64]   ἐντεῦθεν δὲ παρακομισθεὶς εἰς Ἀφροδισιάδα  τῆς   Κιλικίας, ὡς ἤκουσεν ὅτι Θεόδοτος
[19, 11]   παρανομουμένης ἐντραπεῖσα τὸ παράπαν οὔτε  τῆς   κοινῆς τύχης εἰς οἶκτον ἐλθοῦσα.
[19, 25]   λέοντα παρθένου διαλεχθῆναι τῷ πατρὶ  τῆς   κόρης ὑπὲρ τοῦ γάμου, τὸν
[19, 34]   οὗ συμβάντος μὲν ἀποτυχοῦσα  τῆς   κρίσεως ἀπῄει μετὰ κλαυθμοῦ, καταρρήξασα
[19, 79]   Ἀντίγονον ἀνεῖλε, Πράξιππον δὲ τὸν  τῆς   Λαπιθίας βασιλέα καὶ τὸν τῆς
[19, 88]   Λύσανδρος Ἀθηναῖος κατασταθεὶς ἐπὶ  τῆς   Λευκάδος ὑπὸ Κασάνδρου. μετὰ δὲ
[19, 106]   τῶν ἐπιφανῶν, τῶν δ´ ἀπὸ  τῆς   Λιβύης μυρίους, ἐκ δὲ τῆς
[19, 98]   πρὸ ἡμερῶν εἴκοσι· κύκλῳ γὰρ  τῆς   λίμνης ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ὀσμὴ
[19, 100]   τὴν ἄφοδον αὐτῷ ποιήσασθαι, μετὰ  τῆς   λοιπῆς δυνάμεως τὴν ἐπὶ θάλασσαν
[19, 35]   ἔκ τε τῆς Εὐβοίας καὶ  τῆς   Λοκρίδος ἐπεραίωσε τὴν δύναμιν εἰς
[19, 64]   Ἀντιγόνου ναύαρχος ἐκ Πατάρων  τῆς   Λυκίας παραπλεῖ ταῖς ἀπὸ Ῥόδου
[19, 35]   μετὰ μεγάλης δυνάμεως πλησίον εἶναι  τῆς   Μακεδονίας, Ἀριστόνουν μὲν ἀπέδειξε στρατηγόν,
[19, 11]   ἀκούων οὖν Εὐρυδίκην ἐν Εὐίοις  τῆς   Μακεδονίας οὖσαν μετὰ τῆς δυνάμεως
[19, 53]   συστησάμενος ἱκανὴν δύναμιν ἀνέζευξεν ἐκ  τῆς   Μακεδονίας, σπεύδων Ἀλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος
[19, 49]   γὰρ Κάσανδρος εἰς Πύδναν  τῆς   Μακεδονίας συγκεκλεικὼς Ὀλυμπιάδα προσβολὰς μὲν
[19, 76]   πλείους τῶν μυρίων ἀνεῖλον. καὶ  τῆς   μάχης ἀγνοουμένης ἔτι Καμπανοὶ μὲν
[19, 32]   δ´ Ἀντίγονος μετὰ τὴν ἐκ  τῆς   μάχης ἀποχώρησιν ὁρῶν τοὺς στρατιώτας
[19, 31]   τὴν ἀσιτίαν, ὥστε ἡναγκάσθησαν ἀφέμενοι  τῆς   μάχης καταστρατοπεδεῦσαι. Εὐμενὴς μὲν οὖν
[19, 42]   αὐτοῦ πανταχόθεν ἐλαττουμένους ἐξῆγεν ἐκ  τῆς   μάχης τοὺς ὑπολελειμμένους ἱππεῖς καὶ
[19, 42]   λαθόντες ἐπέθεντο τοῖς σκευοφόροις, ἀπέχουσι  τῆς   μάχης ὡς πέντε σταδίους· εὑρόντες
[19, 64]   εἰς Ἀρκαδίαν Δάμιν μὲν ἐπιμελητὴν  τῆς   Μεγάλης πόλεως ἀπέλιπεν, αὐτὸς δὲ
[19, 33]   πρὸς ἀλλήλας ἁμιλλᾶσθαι καθάπερ ὑπὲρ  τῆς   μεγίστης εὐδοξίας. ~ὃ καὶ τότε
[19, 46]   ποιήσηται. ταῦτα δ´ ἐμηχανήσατο σπεύδων  τῆς   μὲν ἀληθοῦς ὑποψίας αὐτὸν ἀποστῆσαι,
[19, 23]   εἰς κρίσιν Σιβύρτιον, ὃς ἦν  τῆς   μὲν Ἀραχωσίας σατράπης, Πευκέστου δὲ
[19, 94]   ἀσφάλειαν. τῆς γὰρ γῆς οὔσης  τῆς   μὲν ἀργελλώδους, τῆς δὲ πέτραν
[19, 79]   εἰς Πάφον. ταῦτα δὲ διαπραξάμενος  τῆς   μὲν Κύπρου κατέστησε στρατηγὸν Νικοκρέοντα,
[19, 51]   ὧν ποιησάντων τὸ προσταχθὲν καὶ  τῆς   μὲν Ὀλυμπιάδος οὔτε παρούσης οὔτε
[19, 110]   τῆς χώρας σῖτον ἀπεκόμιζε, διανοούμενος  τῆς   μὲν πόλεως τὴν ἱκανὴν ἀπολιπεῖν
[19, 63]   τῶν ἀλλοτρίως ἐχόντων πρὸς Ἀλέξανδρον  τῆς   μὲν πόλεως φυλακὴν ἀπέλιπε, τῶν
[19, 26]   μάχεσθαι νυκτὸς διεγνώκασιν οἱ πολέμιοι,  τῆς   μὲν πορείας ἀπέσχετο, διέτασσε δὲ
[19, 26]   εἶναι πλησίον ἅπασαν τὴν δύναμιν,  τῆς   μὲν πορείας ἐπέσχον, τὴν δὲ
[19, 65]   καλουμένην οἰκοῦντες πεισθέντες ὑπό τινων  τῆς   μὲν Ῥωμαίων φιλίας ἀπέστησαν, πρὸς
[19, 55]   Πόπλιος. ἐπὶ δὲ τούτων Ἀντίγονος  τῆς   μὲν Σουσιανῆς ἀπέλιπε σατράπην Ἀσπίσαν,
[19, 43]   Εὐμενὴς ἀπεφαίνετο μένειν καὶ διαγωνίζεσθαι,  τῆς   μὲν τῶν ἐναντίων φάλαγγος συντετριμμένης,
[19, 0]   Ἀγαθοκλέους στρατείας ἐπὶ Μεσσηνίους καὶ  τῆς   μεσιτευθείσης εἰρήνης ὑπὸ Καρχηδονίων. λʹ
[19, 17]   τοὺς καιροὺς Ἀντίγονος μὲν ἐκ  τῆς   Μεσοποταμίας ἀναζεύξας ἧκεν εἰς τὴν
[19, 102]   μεταπεμψάμενος ἔκ τε Ταυρομενίου καὶ  τῆς   Μεσσήνης ἅπαντας ἀπέσφαξεν, οὐκ ἐλάττους
[19, 38]   ἀγγείοις πλείοσι πῦρ. ἐκλεξάμενος δὲ  τῆς   μετεώρου χώρας τόπον ἐστραμμένον ἐπὶ
[19, 37]   Ἀντίγονος μὲν χειμάζων ἐν Γαδαμάλοις  τῆς   Μηδίας καὶ θεωρῶν τὴν ἑαυτοῦ
[19, 12]   τούτων δ´ μὲν Πίθων  τῆς   Μηδίας, δ´ ἕτερος τῆς
[19, 46]   ἕνα τόπον σατράπην μὲν ἀπέδειξε  τῆς   Μηδίας Ὀροντοβάτην Μῆδον, στρατηγὸν δὲ
[19, 32]   στρατοπέδου· διήνυσε γὰρ ἕως Γαμάργων  τῆς   Μηδίας, οὔσης τῆς χώρας ὑπὸ
[19, 46]   τὸν καιρὸν σατράπην μὲν ὄντα  τῆς   Μηδίας, πεπολιτευμένον δὲ πρὸς ἅπαν
[19, 19]   μόγις ἐνναταῖος εἰς τὴν οἰκουμένην  τῆς   Μηδίας. ~τὸ δὲ στρατόπεδον διὰ
[19, 46]   μὲν ἐν τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι  τῆς   Μηδίας χειμάζων καὶ πλῆθος ἤδη
[19, 19]   ἔκρινε συμφέρειν ἀναζευγνύειν εἰς Ἐκβάτανα  τῆς   Μηδικῆς κἀκεῖθεν ὁρμώμενος κατακτᾶσθαι τὰς
[19, 33]   ἀλλήλους, τὸν μὲν ἔμπροσθεν χρόνον  τῆς   μνηστείας γενομένης διὰ νεωτέρων ταῖς
[19, 1]   πρὸ τοῦ Ῥωμαίους κυριεῦσαι ταύτης  τῆς   νήσου· αἱ γὰρ πόλεις ταῖς
[19, 110]   πόλεμον εἰς τὴν ἤπειρον ἐκ  τῆς   νήσου. Ἡμεῖς δὲ κατὰ τὴν
[19, 68]   τὸν μὲν Ἀριστοτέλη ἐξέβαλεν ἐκ  τῆς   νήσου, τῶν δὲ νεῶν τὰς
[19, 31]   γενόμενος τῆς τούτων ταφῆς ἠμφισβήτει  τῆς   νίκης, ἀποφαινόμενος προτερεῖν ἐν ταῖς
[19, 30]   φεύγοντας τῶν ἰδίων ἔσωσε καὶ  τῆς   νίκης ἔτυχεν. οἱ μὲν γὰρ
[19, 26]   ἐλπίδας ἐν αὑτοῖς {ἀντ} ἔχουσι  τῆς   νίκης. δ´ οὖν Ἀντίγονος
[19, 24]   δ´ ἱκανωτάτου τῶν στρατηγῶν ὑπὸ  τῆς   νόσου πιεζουμένου. οὐ μὴν ἀλλὰ
[19, 73]   τὸν Αἷμον ὑπερβαλὼν κατεστρατοπέδευσε πλησίον  τῆς   Ὀδησσοῦ. πολιορκίαν δὲ συστησάμενος ταχὺ
[19, 19]   τὸν Εὔλαιον ποταμόν. οὔσης δὲ  τῆς   ὁδοιπορίας ἐμπύρου διὰ τὸ μέγεθος
[19, 38]   διὰ τὸ παράδοξον καταπλαγέντες καὶ  τῆς   ὁδοιπορίας ἐπισχόντες ἐβουλεύοντο πῶς χρηστέον
[19, 21]   εἰς Περσέπολιν τὸ βασίλειον, οὔσης  τῆς   ὁδοιπορίας ἡμερῶν εἴκοσι καὶ τεσσάρων,
[19, 18]   ἀνέζευξεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὔσης  τῆς   ὁδοῦ καυματώδους καὶ παντελῶς ἐπικινδύνου
[19, 19]   κρημνώδους δ´ οὔσης καὶ δυσβάτου  τῆς   ὁδοῦ συνέβαινε τούς τε ἐλέφαντας
[19, 67]   πόλεις μετοικῆσαι, ὅπως μὴ διεσπαρμένης  τῆς   οἰκήσεως ἀδυνατῶσιν ἀλλήλοις βοηθεῖν καὶ
[19, 70]   γὰρ τὴν συγγένειαν καὶ τὸ  τῆς   οἰκίας σχῆμα προσένεμον τοῖς λόγοις
[19, 95]   καθ´ ὑπερβολήν, ἀτείχιστον δὲ καὶ  τῆς   οἰκουμένης ἀπέχον δυεῖν ἡμερῶν ὁδόν.
[19, 1]   γεγενημένας ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι  τῆς   οἰκουμένης, ἐφ´ ὅσον ἡμῖν δύναμις,
[19, 34]   τῶν περὶ Ἀντίγονον διὰ μὲν  τῆς   οἰκουμένης πορευομένῳ σταθμοὺς εἴκοσι πέντε,
[19, 38]   κλίναντες προῆγον ἐφ´ ἑκάτερα μέρη  τῆς   οἰκουμένης χώρας, βουλόμενοι τὴν δύναμιν
[19, 37]   ἕξ. τὸ μὲν οὖν διὰ  τῆς   οἰκουμένης χώρας ὁδοιπορεῖν ἀπεδοκίμασε διὰ
[19, 53]   τῶν ἀπογόνων τούτου βασιλευόντων καὶ  τῆς   ὅλης χώρας ἤδη Βοιωτίας καλουμένης
[19, 4]   πολλῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν, ὡς ἂν  τῆς   ὀλιγαρχίας κενοινωνηκότων τῆς τῶν ἑξακοσίων
[19, 52]   πολλῶν λόγους, τίνες ἔσονται περὶ  τῆς   Ὀλυμπιάδος ἀναιρέσεως, ἅμα δ´ οὐδὲν
[19, 11]   στρατοπέδων οἱ Μακεδόνες ἐντραπέντες τὸ  τῆς   Ὀλυμπιάδος ἀξίωμα καὶ τῶν εὐεργεσιῶν
[19, 49]   περιστάσεως κατεχούσης τὴν πόλιν καὶ  τῆς   Ὀλυμπιάδος ἔτι προσανεχούσης ταῖς ἔξωθεν
[19, 75]   τὸν μὲν ἀδελφὸν ἐξέκλεψεν ἐκ  τῆς   ὁμηρίας, πρὸς δὲ Πτολεμαῖον καὶ
[19, 49]   ὀλίγοι δὲ καὶ τῶν στρατιωτῶν  τῆς   ὁμοίας καταστροφῆς ἔτυχον. ἔνιοι δὲ
[19, 11]   τύχης εἰς οἶκτον ἐλθοῦσα. τοιγαροῦν  τῆς   ὁμοίας μεταβολῆς τυχοῦσα τῆς ὠμότητος
[19, 17]   ἀπέχοντα Σούσων ὁδὸν ἡμέρας,  τῆς   ὀρεινῆς ἐκρεῖ τῆς ὑπὸ τῶν
[19, 17]   ἐλεφάντων, καὶ φερόμενος μὲν ἀπὸ  τῆς   ὀρεινῆς ἐπὶ σταδίους ἑπτακοσίους εἰς
[19, 19]   τῆς φάλαγγος προῆγεν, ἐπὶ δὲ  τῆς   οὐραγίας ἔταξε Πίθωνα. οἱ μὲν
[19, 2]   ὕπνους ἐταράττετο. διόπερ ἀγωνιῶν ὑπὲρ  τῆς   παιδοποιίας ἔδωκεν ἐντολὰς Καρχηδονίοις τισὶ
[19, 0]   δ´ ἑαυτοῦ πόλιν ἔκτισεν ἐπὶ  τῆς   Παλλήνης. κʹ Ὡς Πολυπέρχων ἀπογνοὺς
[19, 52]   ἔκτισε δὲ καὶ πόλιν ἐπὶ  τῆς   Παλλήνης ὁμώνυμον αὐτοῦ Κασάνδρειαν, εἰς
[19, 36]   μιᾶς δ´ οὔσης αὐτῇ βοηθείας  τῆς   παρὰ Πολυπέρχοντος συνέβη καὶ ταύτην
[19, 11]   θάνατον, οὔτε τὸ προγεγενημένον ἀξίωμα  τῆς   παρανομουμένης ἐντραπεῖσα τὸ παράπαν οὔτε
[19, 41]   ἑκατὸν τεσσαρεσκαίδεκα. ~Μικρὸν δὲ πρὸ  τῆς   παρατάξεως Ἀντιγένης τῶν ἀργυρασπίδων
[19, 26]   δὲ στρατιὰν διέτασσον, ὡς αὐτίκα  τῆς   παρατάξεως γενησομένης. οἱ μὲν οὖν
[19, 81]   τῇ μελλούσῃ γίνεσθαι κρίσει διὰ  τῆς   παρατάξεως. οὐ μόνον γὰρ πρὸς
[19, 109]   τῷ τρόπῳ τοὺς Ἕλληνας ἐκ  τῆς   παρεμβολῆς ἐκβαλόντες ἐκράτησαν. πάλιν δὲ
[19, 109]   τόπους προσβολὰς ἐποιοῦντο καὶ δὴ  τῆς   παρεμβολῆς ἤδη κατὰ κράτος ἁλισκομένης
[19, 109]   πάλιν θαρρήσαντες οἱ μὲν ἐκ  τῆς   παρεμβολῆς κατὰ στόμα ἐκινδύνευον, οἱ
[19, 93]   πάσης τῆς δυνάμεως, ἐστρατοπέδευσε προβλήματα  τῆς   παρεμβολῆς ποιησάμενος ἕλη καὶ λίμνας.
[19, 108]   Ἑλλήνων καί τινα τῶν ἀπὸ  τῆς   παρεμβολῆς ὑποζυγίων ἀπαγαγόντων ἐπεξῆλθον ἐκ
[19, 14]   τῶν συναγωνισαμένων ἀνελόντες ἐξήλασαν ἐκ  τῆς   Παρθυαίας. κἀκεῖνος τὸ μὲν πρῶτον
[19, 35]   τὰς Πύλας στενὰ κατελάβοντο καὶ  τῆς   παρόδου τὸν Κάσανδρον ἀπέκλεισαν.
[19, 1]   παρανομεῖν ἐξουσία μὴ γένηται κατὰ  τῆς   πατρίδος ἐξαμαρτεῖν. τῆς γὰρ Σόλωνος
[19, 1]   ἐν ἐξουσίᾳ μένουσιν ἐπὶ τὴν  τῆς   πατρίδος καταδούλωσιν καὶ δυσχερὲς ἀποσχέσθαι
[19, 2]   Ῥηγῖνος φυγὰς γενόμενος ἐκ  τῆς   πατρίδος κατῴκησεν ἐν Θέρμοις τῆς
[19, 3]   οἱ μὲν περὶ Σώστρατον ἐδυνάστευσαν  τῆς   πατρίδος μετὰ τὴν ἐκ Κρότωνος
[19, 71]   προϊόντος πρᾶξιν μὲν οὐδεμίαν οὔτε  τῆς   πατρίδος οὔτε τῆς περὶ τὸ
[19, 8]   πλῆθος ἦν τῶν ἐκπεσόντων ἐκ  τῆς   πατρίδος ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους, ὧν
[19, 1]   τινος ἐμνημόνευον, ἐν οἷς περὶ  τῆς   Πεισιστράτου τυραννίδος προλέγων ἔθηκε τόδε
[19, 50]   τὴν Ἀμφίπολιν. μὲν οὖν  τῆς   Πέλλης κυριεύων Μόνιμος ἀκούσας τὰ
[19, 60]   ξενολογεῖν, στρατιώτας ἤθροισεν ὀκτακισχιλίους ἐκ  τῆς   Πελοποννήσου. ἐντυχὼν δὲ Ἀλεξάνδρῳ καὶ
[19, 53]   Ἀλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος ἐκβαλεῖν ἐκ  τῆς   Πελοποννήσου· οὗτος γὰρ ἦν λοιπὸς
[19, 60]   καὶ Πολυπέρχοντα μὲν στρατηγὸν ἀπέδειξε  τῆς   Πελοποννήσου, τὸν δὲ Ἀλέξανδρον ἔπεισεν
[19, 90]   ἰδίαις ἐπιβολαῖς. τοιαύτης δ´ οὔσης  τῆς   περὶ αὐτὸν ὁρμῆς οἱ συνόντες
[19, 59]   λαμβάνοντα μεταβολὴν καὶ κρίσιν ἐσχάτην  τῆς   περὶ Δημήτριον βασιλείας. καὶ τὰ
[19, 71]   οὐδεμίαν οὔτε τῆς πατρίδος οὔτε  τῆς   περὶ τὸ γένος ἐπιφανείας ἀξίαν
[19, 25]   καὶ παλαιῶν, οὐκ ἀνοίκειον δὲ  τῆς   περιστάσεως. ἔφη γὰρ ἐρασθέντα λέοντα
[19, 52]   ἐτύγχανε μὲν πολιορκούμενος ἐν Ἀζωρίῳ  τῆς   Περραιβίας, ἀκούσας δὲ τὴν Ὀλυμπιάδος
[19, 56]   Πίθωνος ἀναίρεσιν καὶ τὴν Πευκέστου  τῆς   Περσίδος ἀφαίρεσιν καὶ τὰ περὶ
[19, 22]   αὐλαίαις καὶ παντοδαποῖς περιστρώμασι, χορηγούσης  τῆς   Περσίδος δαψιλῆ πάντα τὰ πρὸς
[19, 24]   δυνάμεως Ἀντίγονος τὴν ἀνάζευξιν ἐπὶ  τῆς   Περσίδος εἴη πεποιημένος. δὴ
[19, 21]   οὖν ἀπὸ τοῦ Πασιτίγριος προῆγον  τῆς   Περσίδος εἰς Περσέπολιν τὸ βασίλειον,
[19, 22]   μεταπεμψάμενος δὲ ἐξ ὅλης σχεδὸν  τῆς   Περσίδος ἱερείων καὶ τῶν ἄλλων
[19, 14]   σατραπείαν δ´ εἶχεν ἔτη πλείονα  τῆς   Περσίδος καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε
[19, 17]   Ἀντιγένη ἠξίωσαν τὸν Πευκέστην ἐκ  τῆς   Περσίδος μεταπέμψασθαι τοξότας μυρίους.
[19, 46]   ἀργύρου τάλαντα πεντακισχίλια προῆγεν ἐπὶ  τῆς   Περσίδος, οὔσης τῆς ἀναβάσεως ὡς
[19, 42]   ἱππέων ἐπιφανεὶς κατεπλήξατο Πευκέστην τὸν  τῆς   Περσίδος σατράπην, ὃς μετὰ τῶν
[19, 48]   μὲν ἀπέκτεινεν, Ἀσκληπιόδωρον δὲ κατέστησε  τῆς   Περσίδος ὕπαρχον καὶ τοὺς ἱκανοὺς
[19, 98]   τὰς ὁμολογηθείσας δωρεὰς ἀνέζευξεν ἀπὸ  τῆς   πέτρας· διατείνας δὲ σταδίους τριακοσίους
[19, 16]   τὸ τεῖχος ἔρριψαν, σταδιαῖον ἐχούσης  τῆς   πέτρας ὕψος, τῶν δ´ ἄλλων
[19, 84]   τὸ μέλλον ἐκ τοῦ χάρακος  τῆς   πήξεως ἄπρακτον ἐποίει τὴν βίαν
[19, 13]   ἅπαν ἀπολέσθαι τὸ στρατόπεδον ὑπὸ  τῆς   πλήμης. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν
[19, 54]   ἔλεον καὶ διὰ τὴν δόξαν  τῆς   πόλεως· Ἀθηναῖοι μὲν γὰρ τὸ
[19, 66]   οἱ δὲ περιλειφθέντες ἀπαλλαγέντος ἐκ  τῆς   πόλεως Ἀλεξάνδρου χρόνον μέν τινα
[19, 45]   ἀνδριάντων βάσεις προσανέβησαν. κινδυνευούσης δὲ  τῆς   πόλεως ἄρδην μετὰ τῶν κατοικούντων
[19, 8]   ~πᾶσαι μὲν γὰρ αἱ πύλαι  τῆς   πόλεως ἐκλείσθησαν, πλείους δὲ τῶν
[19, 0]   ναʹ Ὡς Ἀγαθοκλῆς Μεσσηνίους παρακρουσάμενος  τῆς   πόλεως ἐκυρίευσεν. νβʹ Ὡς τοὺς
[19, 2]   δ´ Συρακόσιος τύραννος ἐγένετο  τῆς   πόλεως. ἕνεκα δὲ τοῦ σαφεστέρας
[19, 50]   σώματος ἀσφάλειαν. Κάσανδρος δὲ κυριεύσας  τῆς   πόλεως ἐξέπεμψε τοὺς παραληψομένους τήν
[19, 53]   δὲ τούτων τῶν χρόνων διαμενούσης  τῆς   πόλεως ἐπ´ ἔτη σχεδὸν ὀκτακόσια
[19, 9]   τὸ λοιπὸν φανερῶς ἐδυνάστευε καὶ  τῆς   πόλεως ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο, τῶν δ´
[19, 45]   τόπον ποιουμένης εὐθὺς τὰ ταπεινὰ  τῆς   πόλεως ἐπληροῦτο, τῶν μὲν ὀχετῶν
[19, 104]   Ἀγαθοκλέους ἐξέβαλον, αὐτοὶ δὲ πρὸ  τῆς   πόλεως ἐστρατοπέδευσαν. Ἀγαθοκλέους δὲ ταχέως
[19, 78]   δὲ τοῦ Πτολεμαίου παραγενηθέντος πλησίον  τῆς   πόλεως θαρρήσαντες ἠνάγκασαν τὸν Δημήτριον
[19, 79]   τοῖς ἀφεστηκόσιν ἐκυρίευσε κατὰ κράτος  τῆς   πόλεως καὶ τοὺς μὲν αἰτίους
[19, 102]   ἀμύνασθαι τὸν τύραννον ἐκβεβληκότες ἐκ  τῆς   πόλεως καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς
[19, 52]   τὰ κατὰ Μακεδονίαν ἐξεπήδησεν ἐκ  τῆς   πόλεως μετ´ ὀλίγων, πορευθεὶς δὲ
[19, 5]   αὐτὸν φανερῶς ἀνελεῖν ἐκέλευεν ἐκ  τῆς   πόλεως μεταστῆναι καὶ τοὺς νυκτὸς
[19, 70]   ἐν Ἀκράγαντι παρεκάλουν τοὺς προεστηκότας  τῆς   πόλεως μὴ περιορᾶν Ἀγαθοκλέα συσκευαζόμενον
[19, 78]   Ἀττικήν, Δημητρίου τοῦ Φαληρέως ἐπιστατοῦντος  τῆς   πόλεως. οἱ δ´ Ἀθηναῖοι τὸ
[19, 5]   συνέδριον, κατὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ὑφηγημένον  τῆς   πόλεως· οἱ προέχοντες γὰρ τῶν
[19, 45]   τοῖς ἀνθρώποις ἐνώχλησεν, ὡς ἂν  τῆς   πόλεως οὔσης νεοκτίστου καὶ διὰ
[19, 49]   σώματα τῶν ἀποθνησκόντων. ταχὺ δὲ  τῆς   πόλεως πληρουμένης νεκρῶν οἱ προεστηκότες
[19, 65]   ναῦς ἡμιολίας νυκτὸς κατέπλευσε πλησίον  τῆς   πόλεως. προαισθομένων δὲ τῶν {προ}
[19, 45]   οἰκιῶν εἰς τοὺς μετεώρους τόπους  τῆς   πόλεως· πρὸς δὲ τούτοις τὸ
[19, 65]   ἐπὶ τὴν Μεσσήνην. πλησίον δὲ  τῆς   πόλεως στρατοπεδεύσας καὶ προσβολὰς συνεχεῖς
[19, 2]   ἐν Θέρμοις τῆς Σικελίας, τεταγμένης  τῆς   πόλεως ταύτης ὑπὸ Καρχηδονίους. ἐμπλακεὶς
[19, 66]   βιασάμενος ἐντὸς τοῦ τείχους ἐκυρίευσε  τῆς   πόλεως, τῶν δὲ Δυμαίων τοὺς
[19, 73]   Λυσίμαχος διαταραχθεὶς ἐπὶ μὲν  τῆς   πολιορκίας ἀπέλιπεν τοὺς ἱκανοὺς στρατιώτας,
[19, 59]   καὶ στρατηγὸν Ἀνδρόνικον κατέλιπεν ἐπὶ  τῆς   πολιορκίας, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς
[19, 100]   τῶν φίλων ἀπέλιπε στρατηγὸν ἐπὶ  τῆς   πολιορκίας, δοὺς αὐτῷ πεζοὺς μὲν
[19, 10]   Βρεττίων χώρας, μετ´ ὀλίγον δὲ  τῆς   πολιτικῆς δυνάμεως ἐπελθούσης πολλαπλασίου πάντες
[19, 24]   ἀρρωστίαν. διόπερ ἡμέρας τινὰς ἐπέσχε  τῆς   πορείας, καταβαρούμενος ὑπὸ τοῦ πάθους·
[19, 71]   προϊσταμένοις τῆς ἡγεμονίας. διαβοηθείσης δὲ  τῆς   πράξεως εὐθὺς οἵ τε φυγάδες
[19, 87]   δὲ στρατιωτῶν τοὺς βουλομένους κοινωνεῖν  τῆς   προαιρέσεως ἀναλαβὼν ἴδια πράγματα συνίστατο.
[19, 51]   κοινῇ τῶν Μακεδόνων ἐκκλησίᾳ κατηγορεῖν  τῆς   προειρημένης γυναικός. ὧν ποιησάντων τὸ
[19, 53]   διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν ἐκ  τῆς   προειρημένης πόλεως ὄντα διὰ τὸν
[19, 102]   καταπλευσάντων ναυσὶν ἑξήκοντα ταύτης μὲν  τῆς   προθέσεως ἀπέστη, τὴν δὲ χώραν
[19, 58]   τοὺς τοῖς ἐναντίοις κοινοπραγοῦντας ἀπὸ  τῆς   πρὸς Ἀντίγονον φιλίας. δ´
[19, 87]   τοῦτον τὸν τρόπον ἐγένετο προδότης  τῆς   πρὸς Ἀντίγονον φιλίας. Πτολεμαῖος δ´
[19, 30]   ἐτρέψατο τοὺς ἀντιτεταγμένους, ἐπεδίωκεν μέχρι  τῆς   πρότερον ὑπωρίας· δ´ Ἀντίγονος
[19, 36]   Περραιβίαν στενὰ καὶ παραγενόμενος πλησίον  τῆς   Πύδνης τὴν μὲν πόλιν περιεχαράκωσεν
[19, 34]   αὐτῆς. ὡς δὲ ἐγγὺς ἐγενήθη  τῆς   πυρᾶς, περιαιρουμένη τὸν κόσμον ἑαυτῆς
[19, 33]   ἐπιφέρειν τὴν ἀπώλειαν. ἐπιπολαζούσης δὲ  τῆς   ῥᾳδιουργίας καὶ πολλῶν ἀναιρουμένων τοῦτον
[19, 45]   ἀνθρώπων ἀπόλλυσθαι· θεατροειδοῦς δ´ οὔσης  τῆς   Ῥόδου καὶ τὰς ἐγκλίσεις τῶν
[19, 14]   ἐκ Παροπανισαδῶν, τοῦ Ὀξυάρτου κυριεύοντος  τῆς   σατραπείας, ἀπέσταλτο μετὰ πεζῶν μὲν
[19, 17]   ἄλλοις, ἕως εἰς τὸ τέρμα  τῆς   σατραπείας τὸ δοθὲν παραδοθῇ. ~Τῶν
[19, 100]   γεγραμμένον περί τε τῆς ἀναβάσεως  τῆς   Σελεύκου καὶ τῶν γεγονότων περὶ
[19, 2]   τῆς πατρίδος κατῴκησεν ἐν Θέρμοις  τῆς   Σικελίας, τεταγμένης τῆς πόλεως ταύτης
[19, 95]   καὶ τοῦ μὲν λιβανωτοῦ καὶ  τῆς   σμύρνης συνεσκευάσαντο τὸ πλεῖον μέρος,
[19, 83]   αὐτοὶ διεγνώκεισαν ἀγωνίσασθαι. προέταξαν δὲ  τῆς   στάσεως ταύτης τοὺς κομίζοντας χάρακα
[19, 90]   θεῶν προρρήσεσι τὸ τέλος ἔσεσθαι  τῆς   στρατείας ἄξιον τῆς ἐπιβολῆς· ἐν
[19, 3]   κατέστησεν. δὲ καὶ πρὸ  τῆς   στρατείας μὲν ἦν πολύσεμνος διὰ
[19, 4]   καινοτομεῖν. διόπερ ἀπολυθεὶς καὶ ταύτης  τῆς   στρατείας συνήθροισε τοὺς κατὰ τὴν
[19, 36]   τοὺς μὲν ἀλλοτρίως διακειμένους ἀπέλυσε  τῆς   στρατείας, τοὺς δὲ συγκινδυνεύειν βουλομένους
[19, 85]   ἐπιφανέστατοι Πίθων τε μετέχων  τῆς   στρατηγίας ἐπ´ ἴσης αὐτῷ καὶ
[19, 13]   Μακεδόνας πείθειν ἀποστῆσαι τὸν Εὐμενῆ  τῆς   στρατηγίας καὶ μὴ προάγειν καθ´
[19, 17]   ἀγωνιῶν οὖν ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ  τῆς   στρατηγίας μᾶλλον τεύξεσθαι νομίζων ὡς
[19, 71]   τὸ μὲν πρῶτον ἀπέστησαν αὐτὸν  τῆς   στρατηγίας, μετ´ ὀλίγον δὲ καὶ
[19, 23]   Πευκέστην πολιτεύεσθαι πρὸς τὸ πλῆθος  τῆς   στρατηγίας ὀρεγόμενον, ἐπλάσατο ψευδεῖς ἐπιστολάς,
[19, 31]   ἦν πικρῶς ἐπιτιμᾶν, ἀμφισβητούντων πολλῶν  τῆς   στρατηγίας, οὔτε τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον
[19, 17]   μεμψιμοιρῶν ἐπὶ τῷ μὴ τετευχέναι  τῆς   στρατηγίας, ὕστερον δὲ δοὺς αὑτῷ
[19, 18]   τοῦ θησαυροφύλακος, αὐτὸς δὲ μετὰ  τῆς   στρατιᾶς ἀνέζευξεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους,
[19, 36]   πρότερον κατὰ Μακεδονίαν διστάζοντες περὶ  τῆς   συμμαχίας ἀπήλπισαν μὲν τὰ κατ´
[19, 77]   διεπρεσβεύσατο πρὸς Βυζαντίους, ἀξιῶν μετέχειν  τῆς   συμμαχίας. παραγενομένων δὲ καὶ παρὰ
[19, 62]   τῶν νήσων τὰς μήπω μετεχούσας  τῆς   συμμαχίας προσαγόμενον. τὰ μὲν οὖν
[19, 66]   ἡσυχίαν ἦγον, καταπεπληγμένοι τὸ μέγεθος