Alphabétiquement     [«   »]
εἰωθότες 2
εἰωθότων 3
εἰωθὼς 1
ἐκ 150
ἔκ 5
ἐκάλουν 1
ἔκαον 1
Fréquences     [«    »]
147 διὰ
89 ταῖς
144 τε
150 ἐκ
170 μετὰ
171
172 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἐκ


Livre, Chap.
[19, 91]   φυλακὴν παρ´ Ἀντιγόνου μετὰ τὴν  ἐκ   Βαβυλῶνος εἰς Αἴγυπτον ἀποχώρησιν. ἀπὸ
[19, 69]   ὃς καταβεβήκει πρότερον ὀλίγαις ἡμέραις  ἐκ   Βαβυλῶνος, πρὸς δὲ τούτοις Ἀνδρόνικόν
[19, 100]   μὲν οὖν Δημήτριος ὁρμήσας  ἐκ   Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν
[19, 108]   εἰς τοὺς ἀτυχοῦντας ἀσεβείας προσηγορεῦσθαι.  ἐκ   δὲ θατέρου μέρους Ἀγαθοκλῆς ἕτερον
[19, 14]   χιλίους πεντακοσίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους.  ἐκ   δὲ τῆς Ἰνδικῆς Εὔδαμος παρεγένετο
[19, 106]   δ´ ἀπὸ τῆς Λιβύης μυρίους,  ἐκ   δὲ τῆς Τυρρηνίας μισθοφόρους χιλίους
[19, 36]   Πύδνης τὴν μὲν πόλιν περιεχαράκωσεν  ἐκ   θαλάττης εἰς θάλατταν, παρὰ δὲ
[19, 10]   στρατηγοὺς ἐχειροτόνησαν. οἱ δὲ φυγάδες  ἐκ   Θουρίων ὁρμήσαντες καὶ προσλαβόντες μισθοφόρους
[19, 28]   ἐχομένους μὲν τῆς φάλαγγος τοὺς  ἐκ   Καρμανίας ὀκτακοσίους, ὧν Τληπόλεμος σατράπης
[19, 65]   καθ´ ὃν δὴ χρόνον ἧκον  ἐκ   Καρχηδόνος πρέσβεις, οἳ τῷ μὲν
[19, 93]   Ἀντιγόνου παρατάξει μεγάλῃ. ὃν πυνθανόμενος  ἐκ   Κιλικίας ἀνεστραφέναι καὶ στρατοπεδεύειν περὶ
[19, 85]   τῆς Φοινίκης μετεπέμπετό τε τοὺς  ἐκ   Κιλικίας στρατιώτας καὶ τῶν ἄλλων
[19, 3]   ἐδυνάστευσαν τῆς πατρίδος μετὰ τὴν  ἐκ   Κρότωνος ἐπάνοδον. ~ὁ δ´ Ἀγαθοκλῆς
[19, 64]   πεμφθεὶς ὑπὸ τῶν περὶ Σέλευκον  ἐκ   Κύπρου πλεύσας κατῆρεν εἰς Κεγχρεάς,
[19, 0]   Ἀκραγαντίνους πείσαντες πολεμεῖν Ἀγαθοκλεῖ στρατηγὸν  ἐκ   Λακεδαίμονος Ἀκρότατον μετεπέμψαντο. λεʹ Ὡς
[19, 109]   ἁλισκομένης κατέπλευσε τοῖς Καρχηδονίοις δύναμις  ἐκ   Λιβύης ἀνέλπιστος. διὸ καὶ ταῖς
[19, 110]   Συρακούσσας ἀναζευγνύειν διέγνωκε, τριακόσιοι τῶν  ἐκ   Λιβύης ἱππέων κατὰ τὴν χώραν
[19, 67]   δὲ τοὺς Αἰτωλούς. διόπερ ἀναζεύξας  ἐκ   Μακεδονίας μετὰ δυνάμεως μεγάλης ἧκεν
[19, 1]   ἔθηκε τόδε τὸ ἐλεγεῖον ἀνδρῶν  ἐκ   μεγάλων πόλις ὄλλυται, εἰς δὲ
[19, 103]   Σικελίαν, αὐτὸς δὲ προσδεξάμενος τοὺς  ἐκ   Μεσσήνης ἐκβεβλημένους φυγάδας, ἔχων ἁδρὰν
[19, 29]   μὲν ἤμελλον φυγομαχήσειν ἀραιοὶ διαστάντες,  ἐκ   μεταβολῆς δὲ διαγωνιεῖσθαι καὶ τούτῳ
[19, 29]   πεφυκότας δ´ εὖ πρὸς τὴν  ἐκ   μεταβολῆς κρίσιν, ἑξῆς δὲ τοὺς
[19, 29]   δὲ ἑκατὸν τεσσαρεσκαίδεκα. ~Ἀντίγονος δ´  ἐκ   μετεώρων τόπων κατιδὼν τὴν τῶν
[19, 24]   τὸ μέλλον στρατηγοῦντος ἧκόν τινες  ἐκ   Μηδίας ἀπαγγέλλοντες ὅτι μετὰ τῆς
[19, 42]   δὴ κατανοήσας Ἀντίγονος ἀπέστειλε τοὺς  ἐκ   Μηδίας ἱππεῖς καὶ τῶν Ταραντίνων
[19, 29]   ταύτης τῆς φάλαγγος τούς τε  ἐκ   Μηδίας καὶ Παρθυαίας ἀφιπποτοξότας καὶ
[19, 40]   ἱππεῖς δ´ ἐννακισχίλιοι σὺν τοῖς  ἐκ   Μηδίας προσκαταγραφεῖσι, θηρία δὲ ἑξήκοντα
[19, 6]   κατέλεξεν εἰς τάξεις τούς τ´  ἐκ   Μοργαντίνης καὶ τῶν ἄλλων τῶν
[19, 40]   ἀνὴρ ἀνδρείᾳ διαφέρων καὶ τεθραμμένος  ἐκ   παιδὸς στρατιωτικῶς. πρὸ δὲ τοῦ
[19, 109]   ἐν τοῖς κινδύνοις, ὡς ἂν  ἐκ   παίδων παρ´ αὐτοῖς τῆς ἐν
[19, 19]   οἰκοῦντας βαρβάρους· αὐτόνομοι γὰρ ὄντες  ἐκ   παλαιῶν χρόνων κατοικοῦσιν ἐν σπηλαίοις,
[19, 67]   διελθὼν ὅτι πόλεμον ἔχουσιν ὅμορον  ἐκ   παλαιῶν χρόνων, συνεβούλευεν ἐκ τῶν
[19, 36]   τὴν παρεμβολήν· δὲ Αἰακίδης  ἐκ   παντὸς τρόπου βουλόμενος βοηθεῖν Ὀλυμπιάδι
[19, 73]   πόλιν περιστρατοπεδεύσας συνεστήσατο πολιορκίαν, φιλοτιμούμενος  ἐκ   παντὸς τρόπου κολάσαι τοὺς αἰτίους
[19, 85]   τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως ἐξέπεμψεν, σπεύδων  ἐκ   παντὸς τρόπου τῆς ἐπιβαλλούσης κηδείας
[19, 73]   ἔπεισε μεταθέσθαι, τοὺς δὲ Σκύθας  ἐκ   παρατάξεως νικήσας καὶ πολλοὺς ἀνελὼν
[19, 27]   ἑξῆς δ´ ἦσαν πεντακόσιοι μὲν  ἐκ   Παροπανισαδῶν, οἱ δὲ τούτοις ἴσοι
[19, 14]   πρὸς τοῖς ἑξακοσίοις, Ἀνδρόβαζος δ´  ἐκ   Παροπανισαδῶν, τοῦ Ὀξυάρτου κυριεύοντος τῆς
[19, 64]   Θεόδοτος μὲν Ἀντιγόνου ναύαρχος  ἐκ   Πατάρων τῆς Λυκίας παραπλεῖ ταῖς
[19, 75]   βοηθήσων τοῖς Ὠρίταις Τελεσφόρος μὲν  ἐκ   Πελοποννήσου μετὰ νεῶν εἴκοσι καὶ
[19, 15]   τοὺς περὶ τὸν Εὐμενῆ διώκειν  ἐκ   ποδὸς πρὶν αὐξηθῆναι, ὡς δ´
[19, 55]   δυναμένους πραγμάτων ἀντιλαμβάνεσθαι πάντας σπεύδειν  ἐκ   ποδῶν ἀπαλλάσσειν. ταῦτ´ οὖν εὐλαβηθεὶς
[19, 71]   μὲν ἁπλῶς οὐδ´ ὁτιοῦν ἔχων,  ἐκ   ποδῶν δὲ ποιήσασθαι σπεύδων δραστικὸν
[19, 102]   διακείμενον ἀλλοτρίως κατὰ τὴν Σικελίαν  ἐκ   ποδῶν ἐποιεῖτο. οἱ δὲ Μεσσήνιοι
[19, 51]   παρ´ Ἀλεξάνδρου προαγωγὴν καὶ σπεύδων  ἐκ   ποδῶν ποιεῖν τοὺς δυναμένους νεωτερίζειν
[19, 37]   ὑψηλῶν, ἀφ´ ὧν ῥᾴδιον ἦν  ἐκ   πολλοῦ διαστήματος συνορᾶν τὴν αὐγὴν
[19, 81]   γίγνεσθαι τοῖς παλαιοῖς στρατηγοῖς, ὅταν  ἐκ   πολλῶν προφάσεων ἓν ἔγκλημα πρὸς
[19, 105]   Κάσανδρος δὲ ὁρῶν Ἀλέξανδρον τὸν  ἐκ   Ῥωξάνης αὐξόμενον καὶ κατὰ τὴν
[19, 105]   Εὐρώπης, μέχρι ἂν Ἀλέξανδρος  ἐκ   Ῥωξάνης εἰς ἡλικίαν ἔλθῃ, καὶ
[19, 67]   πρασσομένοις Ἀλέξανδρος μὲν Πολυπέρχοντος  ἐκ   Σικυῶνος ἀναζευγνύων μετὰ τῆς δυνάμεως
[19, 65]   πεζῇ μὲν τοὺς ἱππεῖς ἀπέστειλεν  ἐκ   Συρακουσσῶν, αὐτὸς δ´ ἀναλαβὼν ναῦς
[19, 102]   πολέμου τούς τε φυγάδας τοὺς  ἐκ   Συρακουσσῶν ἐξέβαλον καὶ τὸν Ἀγαθοκλέα
[19, 72]   γὰρ τῶν συμμάχων καὶ τῶν  ἐκ   Συρακουσσῶν καταγραφέντων εἰς τὴν στρατείαν
[19, 65]   τοὺς πολεμίους· καὶ γὰρ τῶν  ἐκ   Συρακουσσῶν φυγάδων πολλοὶ συνεδεδραμήκεισαν εἰς
[19, 72]   ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν τοῖς τόποις.  ἐκ   ταύτης δὲ ὁρμώμενοι διεπολέμουν τοῖς
[19, 79]   αὐτῷ κατὰ νοῦν ἀπηντηκότων, διῆρεν  ἐκ   τῆς Αἰγύπτου μετὰ δυνάμεως εἰς
[19, 69]   τοὺς περὶ Πτολεμαῖον, οὓς ὑπώπτευεν  ἐκ   τῆς Αἰγύπτου προάξειν μετὰ δυνάμεως
[19, 66]   δὲ μετὰ τῶν μισθοφόρων διαβὰς  ἐκ   τῆς Αἰτωλίας εἰς Πελοπόννησον κατέλαβεν
[19, 68]   ἐπανῆλθεν εἰς Μακεδονίαν. ~ἀπαλλαγέντος δὲ  ἐκ   τῆς Αἰτωλίας τοῦ Κασάνδρου συστραφέντες
[19, 79]   φρουρὰν ἐκβαλοῦντες, παραγενομένων δὲ πρεσβευτῶν  ἐκ   τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ παρακαλούντων παύσασθαι
[19, 26]   ἐπιγενομένης ἧκόν τινες ηὐτομοληκότες μὲν  ἐκ   τῆς Ἀντιγόνου στρατοπεδείας, λέγοντες δ´
[19, 75]   καὶ στρατιωτῶν χιλίων, Μήδιος δ´  ἐκ   τῆς Ἀσίας ἔχων ναῦς ἑκατόν.
[19, 78]   συμμαχίας. δὲ Πτολεμαῖος ἀναζεύξας  ἐκ   τῆς Ἀττικῆς εἰς τὴν Βοιωτίαν
[19, 86]   φιλίας. καὶ γὰρ τὸν Σέλευκον  ἐκ   τῆς Βαβυλωνίας ἐκπεσόντα φιλοτίμως ὑπεδέξατο
[19, 14]   Δραγγινῆς σατράπης, προσειληφὼς καὶ τοὺς  ἐκ   τῆς Βακτριανῆς, εἶχε πεζοὺς μὲν
[19, 4]   τὸ ῥηθὲν πραξάντων οἱ προσβοηθήσαντες  ἐκ   τῆς Γέλας τὸ μὲν ἀληθὲς
[19, 94]   κρέασι καὶ γάλακτι καὶ τῶν  ἐκ   τῆς γῆς φυομένων τοῖς ἐπιτηδείοις·
[19, 54]   χρείας ἀπέστειλαν οὐ μόνον τῶν  ἐκ   τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ Σικελίας,
[19, 108]   καὶ διαβάντων τὸν ποταμόν, ἐξανέστησαν  ἐκ   τῆς ἐνέδρας ἄφνω καὶ προσπεσόντες
[19, 94]   ἀρωμάτων, διαδεχόμενοι παρὰ τῶν κομιζόντων  ἐκ   τῆς Εὐδαίμονος καλουμένης Ἀραβίας. φιλελεύθεροι
[19, 57]   περὶ Κάσανδρον, ἂν ἐπιχειρῇ διαβαίνειν  ἐκ   τῆς Εὐρώπης. Ἀριστόδημον δὲ τὸν
[19, 70]   μάχην ἀπολυόντων τῆς ἀτιμίας τοὺς  ἐκ   τῆς ἥττης διασωθέντας μόνος ἐνέστη
[19, 52]   πόλεως μετ´ ὀλίγων, πορευθεὶς δὲ  ἐκ   τῆς Θεσσαλίας καὶ παραλαβὼν τοὺς
[19, 13]   καὶ βουλόμενοι τὴν ταχίστην αὐτοὺς  ἐκ   τῆς ἰδίας σατραπείας ἀπαλλάξαι πρέσβεις
[19, 33]   ἐξηλλαγμένον. ~Κητεὺς γὰρ τῶν  ἐκ   τῆς Ἰνδικῆς ἀπηντηκότων στρατηγὸς ἀνῃρέθη
[19, 15]   τῷ τοὺς ἐλέφαντας καταγαγόντι τοὺς  ἐκ   τῆς Ἰνδικῆς ἔδωκε διακόσια τάλαντα,
[19, 56]   Βαβυλωνίας καταστήσας σατράπην Πίθωνα τὸν  ἐκ   τῆς Ἰνδικῆς καταβεβηκότα μετὰ τῆς
[19, 19]   ἡμέρας τινὰς καὶ τὸ στρατόπεδον  ἐκ   τῆς κακοπαθείας ἀναλαβὼν ἔκρινε συμφέρειν
[19, 38]   οἰκουμένης χώρας, βουλόμενοι τὴν δύναμιν  ἐκ   τῆς κακοπαθίας ἀναλαβεῖν. ~Εὐμενὴς δὲ
[19, 20]   τῶν ἐπιτηδείων ἀνέλαβε τὴν δύναμιν  ἐκ   τῆς κακοπαθίας. Πίθωνα δ´ ἐξαπέστειλε
[19, 106]   τὴν καθήκουσαν παρασκευήν. ἀναχθέντος δ´  ἐκ   τῆς Καρχηδόνος τοῦ στόλου παντὸς
[19, 53]   δὲ συστησάμενος ἱκανὴν δύναμιν ἀνέζευξεν  ἐκ   τῆς Μακεδονίας, σπεύδων Ἀλέξανδρον τὸν
[19, 32]   ~Ὁ δ´ Ἀντίγονος μετὰ τὴν  ἐκ   τῆς μάχης ἀποχώρησιν ὁρῶν τοὺς
[19, 42]   μετ´ αὐτοῦ πανταχόθεν ἐλαττουμένους ἐξῆγεν  ἐκ   τῆς μάχης τοὺς ὑπολελειμμένους ἱππεῖς
[19, 17]   τούτους τοὺς καιροὺς Ἀντίγονος μὲν  ἐκ   τῆς Μεσοποταμίας ἀναζεύξας ἧκεν εἰς
[19, 110]   τὸν πόλεμον εἰς τὴν ἤπειρον  ἐκ   τῆς νήσου. Ἡμεῖς δὲ κατὰ
[19, 68]   καὶ τὸν μὲν Ἀριστοτέλη ἐξέβαλεν  ἐκ   τῆς νήσου, τῶν δὲ νεῶν
[19, 75]   συνθήκαις τὸν μὲν ἀδελφὸν ἐξέκλεψεν  ἐκ   τῆς ὁμηρίας, πρὸς δὲ Πτολεμαῖον
[19, 109]   δὲ τῷ τρόπῳ τοὺς Ἕλληνας  ἐκ   τῆς παρεμβολῆς ἐκβαλόντες ἐκράτησαν. πάλιν
[19, 109]   ψυχαῖς πάλιν θαρρήσαντες οἱ μὲν  ἐκ   τῆς παρεμβολῆς κατὰ στόμα ἐκινδύνευον,
[19, 14]   πολλοὺς τῶν συναγωνισαμένων ἀνελόντες ἐξήλασαν  ἐκ   τῆς Παρθυαίας. κἀκεῖνος τὸ μὲν
[19, 2]   Καρκῖνος Ῥηγῖνος φυγὰς γενόμενος  ἐκ   τῆς πατρίδος κατῴκησεν ἐν Θέρμοις
[19, 8]   δὲ πλῆθος ἦν τῶν ἐκπεσόντων  ἐκ   τῆς πατρίδος ὑπὲρ τοὺς ἑξακισχιλίους,
[19, 60]   ἐξουσίαν ξενολογεῖν, στρατιώτας ἤθροισεν ὀκτακισχιλίους  ἐκ   τῆς Πελοποννήσου. ἐντυχὼν δὲ Ἀλεξάνδρῳ
[19, 53]   σπεύδων Ἀλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος ἐκβαλεῖν  ἐκ   τῆς Πελοποννήσου· οὗτος γὰρ ἦν
[19, 17]   καὶ Ἀντιγένη ἠξίωσαν τὸν Πευκέστην  ἐκ   τῆς Περσίδος μεταπέμψασθαι τοξότας μυρίους.
[19, 66]   ἐφυγάδευσεν. οἱ δὲ περιλειφθέντες ἀπαλλαγέντος  ἐκ   τῆς πόλεως Ἀλεξάνδρου χρόνον μέν
[19, 102]   δυναμένους ἀμύνασθαι τὸν τύραννον ἐκβεβληκότες  ἐκ   τῆς πόλεως καὶ τῶν πολιτῶν
[19, 52]   ἀπελπίσας τὰ κατὰ Μακεδονίαν ἐξεπήδησεν  ἐκ   τῆς πόλεως μετ´ ὀλίγων, πορευθεὶς
[19, 5]   βουλόμενος αὐτὸν φανερῶς ἀνελεῖν ἐκέλευεν  ἐκ   τῆς πόλεως μεταστῆναι καὶ τοὺς
[19, 53]   Θηβαγενῆ διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν  ἐκ   τῆς προειρημένης πόλεως ὄντα διὰ
[19, 93]   ἐκδιῶξαι τὸν Δημήτριον τὸ παράπαν  ἐκ   τῆς Συρίας περικαταλαβόντα συντρῖψαι.
[19, 110]   δὲ τηλικαύτῃ συμφορᾷ περιπεσὼν τοὺς  ἐκ   τῆς τροπῆς διασωθέντας ἀνέλαβεν καὶ
[19, 15]   ἄλλων σατραπῶν ἕκαστος ἔτρεφε τοὺς  ἐκ   τῆς ὑφ´ ἑαυτὸν χώρας συνηκολουθηκότας.
[19, 93]   δὲ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ἀνέζευξεν  ἐκ   τῆς Φρυγίας καὶ τὸν Ταῦρον
[19, 74]   δὲ περὶ τὸν Αἰακίδην ἀθροισθέντων  ἐκ   τῆς φυγῆς καὶ τοῖς Αἰτωλοῖς
[19, 109]   τε τὸ καῦμα καὶ τὴν  ἐκ   τῆς φυγῆς κακοπάθειαν ἔκδιψοι γιγνόμενοι
[19, 61]   τὴν μητέρα τὴν Ῥωξάνην προαγαγὼν  ἐκ   τῆς φυλακῆς ἀποδῷ τοῖς Μακεδόσι
[19, 105]   τινων διαδιδομένους ὅτι καθήκει προάγειν  ἐκ   τῆς φυλακῆς τὸν παῖδα καὶ
[19, 39]   τοὺς δ´ ἐλέφαντας μέλλειν ἀναζευγνύειν  ἐκ   τῆς χειμασίας καὶ πλησίον εἶναι
[19, 80]   καὶ Δημήτριος μεταπεμψάμενος πανταχόθεν τοὺς  ἐκ   τῆς χειμασίας στρατιώτας εἰς τὴν
[19, 52]   Κασάνδρειαν, εἰς ἣν τάς τε  ἐκ   τῆς Χερρονήσου πόλεις συνῴκισε καὶ
[19, 48]   ἀγαγὼν καὶ κενῶς μετεωρίσας ἐξήγαγεν  ἐκ   τῆς χώρας. ποιουμένου δ´ αὐτοῦ
[19, 108]   τῆς παρεμβολῆς ὑποζυγίων ἀπαγαγόντων ἐπεξῆλθον  ἐκ   τοῦ Καρχηδονίων χάρακος οἱ τούτους
[19, 34]   τῶν μὲν ἐλασσόνων, τῶν δ´  ἐκ   τοῦ κατ´ ὀλίγον ἀεὶ καθ´
[19, 58]   κατεκόμιζε τὴν ὕλην ἐπὶ θάλασσαν  ἐκ   τοῦ Λιβάνου, τεμνόντων μὲν αὐτὴν
[19, 99]   δὲ φορῶν τόξα τοὺς προσπλέοντας  ἐκ   τοῦ πέραν βιάζεσθαι τολμῶντας
[19, 4]   ὑπελήφθη δραστικὸς εἶναι καὶ φιλότεχνος  ἐκ   τοῦ πρὸς ἕκαστον τῶν καιρῶν
[19, 58]   περὶ Κιλικίαν, κομιζομένης τῆς ὕλης  ἐκ   τοῦ Ταύρου. ἦν δὲ καὶ
[19, 84]   Πτολεμαῖον συνετῶς προεωραμένων τὸ μέλλον  ἐκ   τοῦ χάρακος τῆς πήξεως ἄπρακτον
[19, 106]   στρατηγὸς ἀναλαβὼν τοὺς διασωθέντας  ἐκ   τοῦ χειμῶνος μισθοφόρους συνῆγε καὶ
[19, 86]   δὲ στασιασάντων τῶν στρατιωτῶν ἐκπεσὼν  ἐκ   Τύρου καὶ γενόμενος ὑποχείριος προσεδόκα
[19, 67]   ὅμορον ἐκ παλαιῶν χρόνων, συνεβούλευεν  ἐκ   τῶν ἀνοχύρων καὶ μικρῶν χωρίων
[19, 27]   οἱ δὲ τούτοις ἴσοι Θρᾷκες  ἐκ   τῶν ἄνω κατοικιῶν. πρὸ δὲ
[19, 29]   τε ἀμφίππους ὀνομαζομένους καὶ τοὺς  ἐκ   τῶν ἄνω κατοικούντων Θρᾳκῶν ὀκτακοσίους.
[19, 12]   ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, διανοούμενος τὰς  ἐκ   τῶν ἄνω σατραπειῶν δυνάμεις μεταπέμπεσθαι
[19, 21]   ἐπὶ θάλατταν καταβαίνειν, οἱ δ´  ἐκ   τῶν ἄνω σατραπειῶν καταβεβηκότες ἀγωνιῶντες
[19, 109]   παρεμβολὴν ἐπέστησε τοὺς σφενδονήτας τοὺς  ἐκ   τῶν Βαλιαρίδων νήσων, ὄντας οὐκ
[19, 16]   δὲ τετρακόσιοι, χωρὶς δὲ τούτων  ἐκ   τῶν ἐγχωρίων ἄλλοι παντοδαποὶ πλείους
[19, 56]   μεγάλων πολέμων. δ´ Ἀντίγονος  ἐκ   τῶν εἰκότων συλλογισάμενος τὴν Σελεύκου
[19, 29]   αὐτὸς ἐκινδύνευε· πρόταγμα δὲ τούτων  ἐκ   τῶν ἰδίων παίδων εἶλαι τρεῖς
[19, 4]   σωτηρίαν ἀπεγνωκότων παραδόξως αὐτοὺς Ἀγαθοκλῆς  ἐκ   τῶν κινδύνων ἐρρύσατο. αὐτὸς μὲν
[19, 60]   Κασάνδρου στρατηγοῦ τὴν μὲν πόλιν  ἐκ   τῶν κινδύνων ἐρρύσατο, τοὺς δὲ
[19, 39]   οἱ παρ´ Εὐμενοῦς ἐξήρπασαν αὐτοὺς  ἐκ   τῶν κινδύνων. μετὰ δ´ ἡμέρας
[19, 48]   τῶν ἄλλων δωρεῶν, ἔτι δὲ  ἐκ   τῶν λαφύρων· ταῦτα γὰρ ἦσαν
[19, 37]   κατασβεννύναι τελέως, ὅπως μή τινες  ἐκ   τῶν μετεώρων κατανοήσαντες ἀπαγγείλωσι τὸ
[19, 6]   καθ´ αὑτῶν κεκυρωμένον ὄλεθρον, ἐξεπήδων  ἐκ   τῶν οἰκιῶν εἰς τὰς ὁδούς,
[19, 45]   οἱ γὰρ πλεῖστοι φθάσαντες ἐξεπήδησαν  ἐκ   τῶν οἰκιῶν εἰς τοὺς μετεώρους
[19, 34]   τῶν τετελευτηκότων ταφῆς γενόμενος ἀνέζευξεν  ἐκ   τῶν Παραιτάκων εἰς τὴν Γαβηνήν,
[19, 56]   μύρια. χωρὶς δὲ τούτων ἐκπίπτειν  ἐκ   τῶν προσόδων αὐτῷ τῶν κατ´
[19, 56]   μάλιστα τοὺς Ἀλεξάνδρῳ συνεστρατευκότας ἐκβαλεῖν  ἐκ   τῶν σατραπειῶν καὶ τούτων ἀποδείξεις
[19, 58]   τὴν στρατοπεδείαν καταπεφρονηκότως οἵ τε  ἐκ   τῶν συμμαχίδων πόλεων καὶ πάντες
[19, 16]   δὲ πρὸς ἀλλήλους διισταμένων ἔφθασαν  ἐκ   τῶν σύνεγγυς φρουρίων συνδραμόντες στρατιῶται
[19, 12]   γὰρ τὰ σκάφη ταῦτα περιῆν  ἐκ   τῶν ὑπ´ Ἀλεξάνδρου ναυπηγηθέντων περὶ
[19, 28]   πολεμίοις. ἐπὶ πᾶσι δὲ τοὺς  ἐκ   τῶν ὑπασπιστῶν, ὄντας πλείους τρισχιλίων,
[19, 55]   προλεγόντων ὡς, εἰ τὸν Σέλευκον  ἐκ   τῶν χειρῶν ἀφήσει, συμβήσεται τήν
[19, 58]   ναυπηγίας, ἐπειδὴ τὰς ναῦς τὰς  ἐκ   Φοινίκης ἁπάσας μετὰ τῶν πληρωμάτων
[19, 69]   μετὰ δὲ ταῦτα τὸν στόλον  ἐκ   Φοινίκης μετεπέμψατο Μηδίου ναυαρχοῦντος, ὃς
[19, 22]   καὶ τὰς μὲν κλισίας συνέβαινεν  ἐκ   φυλλάδος κατεσκευάσθαι, κεκαλυμμένας αὐλαίαις καὶ
[19, 6]   καὶ βοῶντος μηκέτι μέλλειν, ἀλλ´  ἐκ   χειρὸς ἐπιθεῖναι τοῖς ἀδικήσασι τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006