Alphabétiquement     [«   »]
πάντων 26
πάντως 1
Παπείριος 2
παρ´ 45
παρὰ 60
παρά 3
παραβαίνοντι 1
Fréquences     [«    »]
43 ἱππέων
42 πλείους
40 πολεμίων
45 παρ´
46 μὴ
47 ἀπὸ
47 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

παρ´


Livre, Chap.
[19, 75]   ἡμέρας ἐλθόντων πρὸς αὐτὸν πρεσβευτῶν  παρ´   Αἰτωλῶν καὶ Βοιωτῶν πρὸς μὲν
[19, 15]   πλῆθος τῶν συναγωνιζομένων καὶ τὴν  παρ´   Ἀλεξάνδρου προαγωγὴν ἑαυτὸν ᾤετο δεῖν
[19, 51]   Ἀριστόνουν ὑπάρχον ἀξίωμα διὰ τὴν  παρ´   Ἀλεξάνδρου προαγωγὴν καὶ σπεύδων ἐκ
[19, 46]   οὐ ῥᾴδιον ἦν ἄνδρα καὶ  παρ´   Ἀλεξάνδρῳ προαγωγῆς δι´ ἀρετὴν τετευχότα
[19, 76]   ἐγένετο μάχη καρτερὰ καὶ συχνοὶ  παρ´   ἀμφοτέροις ἔπεσον. τὸ δὲ τέλος
[19, 30]   στρατόπεδα καὶ τὸ σύσσημον ἤρθη  παρ´   ἀμφοτέροις, ἐπηλάλαξαν μὲν αἱ δυνάμεις
[19, 30]   τὸ δὲ τελευταῖον πολλῶν πεσόντων  παρ´   ἀμφοτέροις ἐπικρατῆσαι τοὺς παρ´ Εὐμενεῖ
[19, 43]   δὲ τῶν ἱππέων δυνάμεως ἐφαμίλλου  παρ´   ἀμφοτέροις οὔσης. οἱ δὲ Μακεδόνες
[19, 72]   οὖν μάχης ἰσχυρᾶς πολλοὶ μὲν  παρ´   ἀμφοτέρων ἀνῃρέθησαν, τέλος δὲ ἐπὶ
[19, 42]   Ἀντιγόνου τῷ πλήθει περιγινομένων πολλοὶ  παρ´   ἀμφοτέρων ἔπιπτον· ὅτε δὴ συνέβη
[19, 90]   πάντα γίνεται τὰ καλὰ καὶ  παρ´   ἀνθρώποις θαυμαζόμενα διὰ πόνων καὶ
[19, 64]   ἀπέλυσεν, ἐλθούσης περὶ τούτων πρεσβείας  παρ´   Ἀντιγόνου. αὐτὸς δὲ παρῆλθεν ἐπὶ
[19, 41]   μέρος φάλαγξ ἦν τῶν  παρ´   Ἀντιγόνου Μακεδόνων, ἀνεβόησεν Ἐπὶ τοὺς
[19, 91]   παίδων, ὅσοι παρεδόθησαν εἰς φυλακὴν  παρ´   Ἀντιγόνου μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος
[19, 58]   ποιουμένου δ´ αὐτοῦ τὸν παράπλουν  παρ´   αὐτὴν τὴν στρατοπεδείαν καταπεφρονηκότως οἵ
[19, 97]   δεξάμενον δῶρα τὰ πολυτελέστατα τῶν  παρ´   αὐτοῖς διαλύσασθαι. ~Ὁ μὲν οὖν
[19, 1]   τῶν πολιτῶν ἐφυγάδευσαν, τὸν λεγόμενον  παρ´   αὐτοῖς ἐξοστρακισμὸν νομοθετήσαντες. καὶ τοῦτ´
[19, 106]   ἑκατόν, στρατηγὸν δὲ προχειρισάμενοι τῶν  παρ´   αὐτοῖς ἐπιφανεστάτων Ἀμίλκαν ἔδωκαν αὐτῷ
[19, 55]   μυριάδας ἐτῶν ὑπάρχειν ἐξ οὗ  παρ´   αὐτοῖς ἐστιν περὶ ταῦτα
[19, 72]   δ´ ἔπεισαν κατασφάξαι μὲν τοὺς  παρ´   αὐτοῖς Ῥωμαίους, συμμαχίαν δὲ πρὸς
[19, 109]   κινδύνοις, ὡς ἂν ἐκ παίδων  παρ´   αὐτοῖς τῆς ἐν ταῖς σφενδόναις
[19, 94]   φυομένων τοῖς ἐπιτηδείοις· φύεται γὰρ  παρ´   αὐτοῖς τὸ πέπερι καὶ ἀπὸ
[19, 53]   μὲν πρῶτον τῶν Θηβαίων τοῦ  παρ´   αὐτῶν ἔθνους προστάντων, μετὰ δὲ
[19, 10]   πᾶσαν καὶ προσαγαγόμενοι Κανυσίους ὁμήρους  παρ´   αὐτῶν ἔλαβον. προσέθηκαν δὲ καὶ
[19, 77]   πρὸς Ῥοδίους συμμαχίαν καὶ προσελάβετο  παρ´   αὐτῶν ναῦς ἐξηρτισμένας πρὸς τὸν
[19, 65]   φρούριον τῶν Μεσσηνίων ἐπηγγείλατο λαβὼν  παρ´   αὐτῶν τριάκοντα τάλαντα παραδώσειν τὸν
[19, 12]   ταύτην τὴν προαίρεσιν διαλεχθέντες συνεξέπεμψαν  παρ´   αὑτῶν πρεσβευτὴν πρὸς Ἀντιγένην καὶ
[19, 32]   πρᾶγμα παράδοξον καὶ πολὺ τῶν  παρ´   Ἕλλησι νομίμων ἐξηλλαγμένον. ~Κητεὺς γὰρ
[19, 30]   τῷ πλήθει τῶν ἀφιπποτοξοτῶν μετεπέμψατο  παρ´   Εὐδάμου τοῦ τὸ λαιὸν κέρας
[19, 30]   οἱ μὲν γὰρ ἀργυράσπιδες οἱ  παρ´   Εὐμενεῖ καὶ τὸ λοιπὸν πλῆθος
[19, 30]   πεσόντων παρ´ ἀμφοτέροις ἐπικρατῆσαι τοὺς  παρ´   Εὐμενεῖ τεταγμένους διὰ τὰς τῶν
[19, 16]   τῶν τόπων ὀχυρότητι, καραδοκοῦντας τὴν  παρ´   Εὐμενοῦς βοήθειαν, φυγόντας τὴν
[19, 14]   αὐτὸ τὰ στρατόπεδα παρῆσαν οἱ  παρ´   Εὐμενοῦς βυβλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας τὰς
[19, 39]   αὐτῶν καταπονουμένων ἀνελπίστως ἐπιφανέντες οἱ  παρ´   Εὐμενοῦς ἐξήρπασαν αὐτοὺς ἐκ τῶν
[19, 97]   ἀδικεῖν ἡμᾶς, ἀλλὰ λαβόντας δωρεὰς  παρ´   ἡμῶν ἀπαγαγεῖν τὸ στρατόπεδον καὶ
[19, 40]   πεζοὺς εἰς μέσον καταστήσας παρέταξε  παρ´   ὅλην τὴν δύναμιν τοὺς ἐλέφαντας,
[19, 19]   δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσθαι, τοὺς δὲ ἄλλους  παρ´   ὅλην τὴν ὁδὸν τάξας αὐτὸς
[19, 75]   ἐνῆκαν καὶ τέσσαρας μὲν κατέκαυσαν,  παρ´   ὀλίγον δὲ καὶ πάσας διέφθειραν·
[19, 47]   ἐπέθεντο νυκτὸς τῇ παρεμβολῇ. καὶ  παρ´   ὀλίγον μὲν ἐκράτησαν τῆς ἐπιβολῆς,
[19, 108]   διαφθαρῆναι. οὐκ ὄντος δὲ φανεροῦ  παρ´   ὁποτέροις γενήσεται τὸ ἀτύχημα, συνέβαινε
[19, 7]   διέκρινε φίλον πολέμιον, ἀλλὰ  παρ´   οὗ πλέον ὠφεληθήσεσθαι διειλήφει, τοῦτον
[19, 97]   ἄλλο τι ἁπλῶς οὐδὲν τῶν  παρ´   ὑμῖν εἰς τὴν χρείαν ἀνηκόντων;
[19, 2]   εἰς τὸν ἑαυτῆς ἀνενέγκασα πατέρα.  παρ´   τρεφόμενος παῖς ἐξέβη
[19, 24]   δανεῖσαι τοῖς βασιλεῦσι. λαβὼν δὲ  παρ´   ὧν ἐδόκει συμφέρειν ἡγεμόνων τετρακόσια
[19, 95]   ἔλαθόν τινες τῶν αἰχμαλώτων διαδράντες,  παρ´   ὧν οἱ Ναβαταῖοι μαθόντες τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006