Alphabétiquement     [«   »]
εἰρήνῃ 1
εἰρήνην 4
εἰρήνης 4
εἰς 416
εἴς 6
εἷς 2
εἰσαγαγεῖν 1
Fréquences     [«    »]
369 δ´
313 τὸ
400 τὸν
416 εἰς
466 τοὺς
539 τῆς
620 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

εἰς


Livre, Chap.
[19, 65]   Λιβύην. δ´ Ἀγαθοκλῆς παρελθὼν  εἰς   Ἀβάκαινον πόλιν σύμμαχον, τοὺς δοκοῦντας
[19, 91]   δὲ φιλανθρώπως ὁμιλῶν καὶ καθιστὰς  εἰς   ἀγαθὰς ἐλπίδας ἑτοίμους εἶχε καὶ
[19, 44]   καύσας τὸ σῶμα καὶ καταθέμενος  εἰς   ἀγγεῖον τὰ ὀστᾶ πρὸς τοὺς
[19, 67]   Σαυρίαν, Δεριεῖς δὲ μεθ´ ἑτέρων  εἰς   Ἀγρίνιον. δὲ Κάσανδρος ἀπολιπὼν
[19, 85]   τέλος λαβούσης Δημήτριος μὲν διέτεινεν  εἰς   Ἄζωτον περὶ μέσας νύκτας, διελθὼν
[19, 19]   πολλὰ σώματα καὶ τὸ στρατόπεδον  εἰς   ἀθυμίαν ἐνέπεσεν. οὐ μὴν ἀλλ´
[19, 93]   ἦν ἄγειν φέρειν ἐπανῆλθεν  εἰς   Αἴγυπτον. ~Ἀντίγονος δ´ ἀκινδύνως ἀνακτησάμενος
[19, 55]   ἐξεπήδησεν μετὰ πεντήκονθ´ ἱππέων, διανοούμενος  εἰς   Αἴγυπτον ἀποχωρεῖν πρὸς Πτολεμαῖον· διεβεβόητο
[19, 91]   Ἀντιγόνου μετὰ τὴν ἐκ Βαβυλῶνος  εἰς   Αἴγυπτον ἀποχώρησιν. ἀπὸ δὲ τούτων
[19, 93]   ὅλων κατὰ Συρίαν προάγειν  εἰς   Αἴγυπτον καὶ πολεμεῖν ἐκεῖθεν, καθάπερ
[19, 0]   καὶ φυγὴ Σελεύκου πρὸς Πτολεμαῖον  εἰς   Αἴγυπτον. κεʹ Σύνθεσις Πτολεμαίου καὶ
[19, 80]   πραγμάτων ἀπηντηκότων, τότε μὲν ἀπῆρεν  εἰς   Αἴγυπτον, μετ´ ὀλίγον δὲ χρόνον
[19, 85]   τοὺς μὲν ἁλόντας στρατιώτας ἀποστείλας  εἰς   Αἴγυπτον προσέταξεν ἐπὶ τὰς νομαρχίας
[19, 66]   διεφθάρησαν. μετὰ δὲ ταῦτα διαπλεύσαντος  εἰς   Αἰτωλίαν αὐτοῦ Δυμαῖοι, φρουρὰν ἔχοντες
[19, 67]   Μακεδονίας μετὰ δυνάμεως μεγάλης ἧκεν  εἰς   Αἰτωλίαν καὶ κατεστρατοπέδευσεν περὶ τὸν
[19, 53]   ἐκπεσόντων οἱ διασωθέντες κατέφυγον μὲν  εἰς   Ἀλαλκομενίαν καὶ τὸ Τιλφώσιον ὄρος,
[19, 48]   ἱκανοὺς στρατιώτας παρέδωκεν· Πευκέστην δ´  εἰς   ἄλλας ἐλπίδας ἀγαγὼν καὶ κενῶς
[19, 11]   μετὰ Πολυκλέους, ἑνὸς τῶν συμβούλων,  εἰς   Ἀμφίπολιν ἀποχωροῦσα συνελήφθη. τοῦτον δὲ
[19, 32]   μακράν, ἔσχε δὲ χώραν ἀκεραίαν  εἰς   ἀνάληψιν τοῦ στρατοπέδου· διήνυσε γὰρ
[19, 44]   βασίλεια, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν  εἰς   ἅπασαν τὴν σατραπείαν καὶ μάλιστα
[19, 105]   ἀπέστειλαν δὲ καὶ τῶν πολιτῶν  εἰς   ἀποικίαν καὶ κατῴκισαν τὴν προσαγορευομένην
[19, 23]   αὐτὸν τῶν ἱππέων τινὰς ἀποστείλας  εἰς   Ἀραχώτας· καὶ τὰς ἀποσκευὰς κελεύσας
[19, 63]   Ἀλεξάνδρου βραδύνοντος Ἀπολλωνίδης φθάσας κατήντησεν  εἰς   Ἄργος. τῶν δ´ ἐναντιουμένων καταλαβὼν
[19, 64]   τοῦ παρόντος ἀπέγνω, παρελθὼν δ´  εἰς   Ἀρκαδίαν Δάμιν μὲν ἐπιμελητὴν τῆς
[19, 63]   ἐπὶ τῆς Ἀργείων πόλεως ἐξοδεύσας  εἰς   Ἀρκαδίαν νυκτὸς ἐκυρίευσε τῆς τῶν
[19, 24]   εἰς τὸ πίνειν ὁρμήσασιν ἐνέπεσεν  εἰς   ἀρρωστίαν. διόπερ ἡμέρας τινὰς ἐπέσχε
[19, 23]   ἀναιρεθέντος Κασάνδρου, Πολυπέρχων δὲ διαβέβηκεν  εἰς   Ἀσίαν πρὸς Ἀντίγονον ἔχων τῆς
[19, 61]   ὁμολογίας παραλαβὼν φρουρὰν τὴν διαφυλάξουσαν  εἰς   αὐτὴν εἰσήγαγεν. ~Ἅμα δὲ τούτοις
[19, 36]   Ἤπειρον τῇ συμμαχίᾳ καὶ πέμψαντος  εἰς   αὐτὴν ἐπιμελητὴν ἅμα καὶ στρατηγὸν
[19, 52]   χωρίων οὐκ ὀλίγα· κατῴκισε δ´  εἰς   αὐτὴν καὶ τῶν Ὀλυνθίων τοὺς
[19, 98]   εἰωθότων ζῴων εἶναι. ἐμβαλλόντων δ´  εἰς   αὐτὴν ποταμῶν μεγάλων τῇ γλυκύτητι
[19, 75]   καὶ τὴν φρουρουμένην ἄκραν ἐκπολιορκήσαντες  εἰς   αὐτονομίαν ἀποκατέστησαν τὸ πολίτευμα. περὶ
[19, 64]   Παμφυλίας ἐποιήσατο. ἐντεῦθεν δὲ παρακομισθεὶς  εἰς   Ἀφροδισιάδα τῆς Κιλικίας, ὡς ἤκουσεν
[19, 86]   Σελεύκου δοῦναι στρατιώτας τοὺς ἀναβησομένους  εἰς   Βαβυλῶνα προθύμως ὡμολόγησε καὶ προσεπηγγείλατο
[19, 55]   εἴκοσι καὶ δυσὶν αὐτοῦ καταντήσαντος  εἰς   Βαβυλῶνα Σέλευκος τῆς χώρας
[19, 55]   καὶ Ἀλεξάνδρῳ προειπεῖν ὅτι παρελθὼν  εἰς   Βαβυλῶνα τελευτήσει. ὁμοίως δὲ τῇ
[19, 100]   δὲ Δημήτριος ἐπειδὴ παραγενόμενος  εἰς   Βαβυλῶνα τὴν πόλιν ἐκλελειμμένην εὗρεν,
[19, 50]   μετὰ δισχιλίων φυγόντα τῆς Βισαλτίας  εἰς   Βεδύνδια περιστρατοπεδεύσας ἐξεπολιόρκησε καὶ τὰ
[19, 63]   δύναμιν ἧκε διὰ τῆς Θετταλίας  εἰς   Βοιωτίαν. ἐνταῦθα δὲ συνεπιλαβόμενος τοῖς
[19, 110]   ἀνέλαβεν καὶ τὴν παρεμβολὴν ἐμπρήσας  εἰς   Γέλαν ἀπεχώρησε. διαδόντος δ´ αὐτοῦ
[19, 110]   Ἀγαθοκλῆς εἰς Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον  εἰς   Γέλαν ὡς φίλοι καὶ διαψευσθέντες
[19, 8]   τῶν πολιτῶν φόνοις οὐδὲ τῆς  εἰς   γυναῖκας ὕβρεως καὶ παρανομίας ἀπέσχοντο,
[19, 75]   ὄντων τούτων Ἀντίγονος Τράλλεις ἐξεπολιόρκησεν·  εἰς   δὲ Καῦνον παρελθὼν καὶ τὸν
[19, 57]   πρὸς τοὺς ἐν Κύπρῳ βασιλεῖς,  εἰς   δὲ Ῥόδον Ἰδομενέα καὶ Μοσχίωνα,
[19, 74]   ὥστε τὰς ἀνοχύρους πόλεις ἐκλιπεῖν,  εἰς   δὲ τὰ δυσβατώτατα τῶν ὀρῶν
[19, 59]   ἐπιδιεῖλεν εἰς τὰς ἰδίας τάξεις,  εἰς   δὲ τὰς πόλεις παρεισήγαγε φρουρὰν
[19, 48]   πεπολιτευμένους καὶ πολλοὺς ἔχοντας συναγωνιστάς.  εἰς   δὲ τὴν Ἀρίαν ἀπέστειλεν Εὔιτον·
[19, 37]   ἀνύδρου προάγειν ἐπίπονον μὲν ἔκρινεν,  εἰς   δὲ τὴν βεβουλευμένην ἐπιβολὴν χρησιμώτατον·
[19, 67]   ποιησάμενος Ἀπολλωνίαν ἐξ ἐφόδου παρέλαβεν.  εἰς   δὲ τὴν Ἰλλυρίδα προελθὼν καὶ
[19, 70]   Μεσσηνίους εἰς τὴν συμμαχίαν προσελάβοντο,  εἰς   δὲ τὴν Λακεδαιμονίαν τῶν φυγάδων
[19, 77]   Χαλκίδος τὴν Ὠρεοῦ πολιορκίαν ἔλυσεν,  εἰς   δὲ τὴν Χαλκίδα παρῆλθεν καὶ
[19, 81]   μείζω, τούτοις μὲν οὐ προσεῖχεν,  εἰς   δὲ τὸν κίνδυνον παρεσκευάζετο τεθαρρηκώς,
[19, 1]   ἀνδρῶν ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται,  εἰς   δὲ τυράννου δῆμος ἀϊδρίῃ δουλοσύνην
[19, 2]   ἐντολὰς Καρχηδονίοις τισὶ θεωροῖς ἀναγομένοις  εἰς   Δελφοὺς ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν περὶ
[19, 38]   μὲν ἐπ´ εὐθείας προάγειν ἀπέγνωσαν,  εἰς   δεξιὰ δὲ κλίναντες προῆγον ἐφ´
[19, 100]   ἑλὼν ἔδωκε τοῖς ἰδίοις στρατιώταις  εἰς   διαρπαγήν· τὴν δ´ ἑτέραν πολιορκήσας
[19, 94]   τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ τοὺς ἐπιτηδείους  εἰς   δρόμον ἑξακοσίους συνέταξεν ἐπιθέσθαι τοῖς
[19, 19]   σφενδονήτας καὶ τοὺς ἄλλους ψιλοὺς  εἰς   δύο μέρη διελόμενος τοὺς μὲν
[19, 43]   καιρῷ. Ἀντίγονος δὲ τοὺς ἱππεῖς  εἰς   δύο μέρη διελόμενος τοὺς μὲν
[19, 73]   τὸν Παυσανίαν καὶ καταλαβὼν αὐτοὺς  εἰς   δυσχωρίας συμπεφευγότας ταύτας τ´ ἐξεπολιόρκησε
[19, 46]   δὲ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν παρῆλθεν  εἰς   Ἐκβάτανα. ἐνταῦθα δὲ παραλαβὼν ἀσήμου
[19, 19]   κακοπαθείας ἀναλαβὼν ἔκρινε συμφέρειν ἀναζευγνύειν  εἰς   Ἐκβάτανα τῆς Μηδικῆς κἀκεῖθεν ὁρμώμενος
[19, 34]   προεκαλέσατο τῶν ὁρώντων τοὺς μὲν  εἰς   ἔλεον, τοὺς δὲ εἰς ὑπερβολὴν
[19, 57]   πρὸς δὲ τούτοις ὅπως παραγενόμενος  εἰς   Ἑλλήσποντον ἐφεδρεύῃ τοῖς περὶ Κάσανδρον,
[19, 81]   ὑπεροχὴν καὶ κατάπληξιν, δι´ ἧς  εἰς   ἐλπίδας ἁδρὰς ἦγε τοὺς πολλούς·
[19, 45]   τῶν ὑδάτων κατὰ τὸ πλεῖστον  εἰς   ἕνα τόπον ποιουμένης εὐθὺς τὰ
[19, 46]   ἀπέκτεινεν. συναγαγὼν δὲ τὸ στρατόπεδον  εἰς   ἕνα τόπον σατράπην μὲν ἀπέδειξε
[19, 61]   μὲν ἐνιαυτὸν καὶ τρεῖς μῆνας,  εἰς   ἔνδειαν δὲ δεινὴν ἀγαγὼν τοὺς
[19, 34]   πρεσβυτέρους πολὺ προέχοντας τῶν νεωτέρων  εἰς   ἐντροπὴν καὶ τιμήν. οἱ δ´
[19, 15]   προαιρῆται. μισθοδοτήσας δὲ τοὺς Μακεδόνας  εἰς   ἓξ μῆνας Εὐδάμῳ τῷ τοὺς
[19, 100]   Ἀντίγονον· οἱ γὰρ Ἄραβες συστραφέντες  εἰς   ἑξακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες ἐν ταῖς δέσμαις
[19, 54]   μὲν τούτων τοὺς ἐλέφαντας διεβίβασεν  εἰς   Ἐπίδαυρον, ἐν δὲ πλοίοις τὴν
[19, 88]   δ´ Ἀλκέτας καταλειφθεὶς κατέφυγεν  εἰς   Εὐρυμενὰς πόλιν Ἠπειρωτικήν. ἐνταῦθα δ´
[19, 22]   ἱερείων καὶ τῶν ἄλλων τῶν  εἰς   εὐωχίαν καὶ πανήγυριν χρησίμων πλῆθος
[19, 105]   ἂν Ἀλέξανδρος ἐκ Ῥωξάνης  εἰς   ἡλικίαν ἔλθῃ, καὶ Λυσίμαχον μὲν
[19, 87]   Πελοπόννησον μετὰ δυνάμεως. καταντήσας δ´  εἰς   Ἦλιν καὶ τὴν ἐντετειχισμένην ἀκρόπολιν
[19, 87]   ἴδια πράγματα συνίστατο. παρελθὼν γὰρ  εἰς   Ἦλιν ὡς ἔτι φυλάττων τὴν
[19, 95]   ὑπογύου δ´ αὐτοῖς οὔσης πανηγύρεως,  εἰς   ἣν εἰώθασιν οἱ περίοικοι καταντᾶν
[19, 52]   τῆς Παλλήνης ὁμώνυμον αὐτοῦ Κασάνδρειαν,  εἰς   ἣν τάς τε ἐκ τῆς
[19, 49]   καὶ χάρακα βαλόμενος ἀπὸ θαλάσσης  εἰς   θάλασσαν, ἔτι δὲ ἐφορμῶν τῷ
[19, 36]   μὲν πόλιν περιεχαράκωσεν ἐκ θαλάττης  εἰς   θάλατταν, παρὰ δὲ τῶν συμμαχεῖν
[19, 53]   συνέβη καὶ τοὺς περὶ Κάδμον  εἰς   Ἰλλυριοὺς ἐκπεσεῖν. μετὰ δὲ ταῦτ´
[19, 51]   ἀδελφὴ δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ στρατεύσαντος  εἰς   Ἰταλίαν, ἔτι δὲ γυνὴ μὲν
[19, 57]   δὲ τὸν ἀδελφιδοῦν μετὰ δυνάμεως  εἰς   Καππαδοκίαν ἀπέστειλεν, ἵνα λύσῃ μὲν
[19, 57]   καὶ τοὺς ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθέντας  εἰς   Καππαδοκίαν ἐκβάλῃ πάντας, πρὸς δὲ
[19, 60]   Πτολεμαῖος πορευθεὶς μετὰ τῆς δυνάμεως  εἰς   Καππαδοκίαν καὶ καταλαβὼν Ἀμισσὸν πολιορκουμένην
[19, 62]   Μυρμιδόνα δὲ καὶ τοὺς ξένους  εἰς   Καρίαν, βοηθήσοντας τοῖς περὶ τὸν
[19, 64]   Σέλευκον ἐκ Κύπρου πλεύσας κατῆρεν  εἰς   Κεγχρεάς, ἀκούσας δὲ τὴν Ἀλεξάνδρου
[19, 69]   τὸ προειρημένον ὄρος, παραγενόμενος δ´  εἰς   Κελαινὰς τῆς Φρυγίας διεῖλε τὸ
[19, 9]   τοῦ πλήθους κατισχυόμενοι τὴν ἔχθραν  εἰς   κενὸν οὐκ ἐτόλμων ἐνδείκνυσθαι. πολλοὶ
[19, 67]   ποταμόν· συναγαγὼν δὲ τοὺς Ἀκαρνᾶνας  εἰς   κοινὴν ἐκκλησίαν καὶ διελθὼν ὅτι
[19, 23]   ἀπειθοῦντας στρατηγίας ὀρεγομένους παρήγαγεν  εἰς   κρίσιν Σιβύρτιον, ὃς ἦν τῆς
[19, 64]   χωρὶς κινδύνων τηλικαῦτα πλεονεκτήσας ἀπέπλευσεν  εἰς   Κύπρον, ἐντεῦθεν δ´ εἰς Πηλούσιον·
[19, 0]   ἅλωσις, ἔτι δὲ Πτολεμαίου στρατεία  εἰς   Κύπρον καὶ Συρίαν. μβʹ Μάχη
[19, 62]   τὸν ἀδελφόν. οὗτοι δὲ πλεύσαντες  εἰς   Κύπρον κἀκεῖ καταλαβόντες Σέλευκον μετὰ
[19, 59]   ταῦτα παρῆν Ἀγησίλαος πεμφθεὶς  εἰς   Κύπρον πρεσβευτής, ἀπαγγέλλων ὅτι Νικοκρέων
[19, 68]   δὲ ταῦτα Σέλευκος μὲν ἀπέπλευσεν  εἰς   Κῶν, Διοσκουρίδης δὲ κατασταθεὶς ναύαρχος
[19, 68]   τὴν Μουνυχίαν, προστάττων εἴκοσι ναῦς  εἰς   Λῆμνον ἐκπέμψαι. ἀποστειλάντων δ´ αὐτῶν
[19, 68]   αὐτῶν Ἀριστοτέλη οὗτος μὲν καταπλεύσας  εἰς   Λῆμνον καὶ μεταπεμψάμενος Σέλευκον μετὰ
[19, 68]   πυθόμενος τὸν πλοῦν Σελεύκου, κατῆρεν  εἰς   Λῆμνον καὶ τὸν μὲν Ἀριστοτέλη
[19, 110]   τὴν ἐν ἀρχῇ πρόθεσιν τὴν  εἰς   Λιβύην Ἀγαθοκλέους διάβασιν ἀρχὴν ποιησόμεθα
[19, 110]   δὲ δυνάμεως τὴν κρατίστην μετάγειν  εἰς   Λιβύην καὶ μετατιθέναι τὸν πόλεμον
[19, 64]   τὸ καλούμενον Ἔκρηγμα κἀκεῖ συνελθὼν  εἰς   λόγους Ἀντιγόνῳ πάλιν ἀπῆλθεν, οὐ
[19, 17]   χρημάτων Ἀντιγόνῳ δοῦναί τι μήτ´  εἰς   λόγους ἔρχεσθαι, αὐτοὶ δὲ τὰς
[19, 75]   συνέθετο, τῷ δὲ Κασάνδρῳ συνελθὼν  εἰς   λόγους ὑπὲρ εἰρήνης περὶ τὸν
[19, 72]   πράγματα τελέως ἀποβάλωσιν, ἀποικίαν ἐξέπεμψαν  εἰς   Λουκερίαν πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν
[19, 77]   τῆς Ἑλλάδος στρατηγὸν Εὐπόλεμον ἀπῆλθεν  εἰς   Μακεδονίαν, ἀγωνιῶν περὶ τῆς τῶν
[19, 67]   προσαγαγόμενος καὶ φρουρὰν ἐγκαταστήσας ἐπανῆλθεν  εἰς   Μακεδονίαν. ~ἀπαλλαγέντος δὲ ἐκ τῆς
[19, 64]   τὸν τῶν Νεμέων ἀγῶνα τὴν  εἰς   Μακεδονίαν ἐπάνοδον ἐποιήσατο. τούτου δὲ
[19, 0]   πρὸς χειμασίαν. ιαʹ Κασάνδρου στρατεία  εἰς   Μακεδονίαν καὶ πολιορκία Ὀλυμπιάδος ἐν
[19, 68]   ἀπέσφαξαν. δὲ Κάσανδρος παραγενόμενος  εἰς   Μακεδονίαν, καὶ πυθόμενος πολεμεῖσθαι τὰς
[19, 35]   πυθόμενος τήν τε Ὀλυμπιάδος κάθοδον  εἰς   Μακεδονίαν καὶ τὴν Εὐρυδίκης καὶ
[19, 35]   {τῶν} κατὰ τὴν προτέραν ἐμβολὴν  εἰς   Μακεδονίαν Κάσανδρος ἐκεκυριεύκει. ~ὃς τότε
[19, 78]   δ´ Ἀντιγόνου στρατηγὸς Πτολεμαῖος χωρισθέντος  εἰς   Μακεδονίαν Κασάνδρου καταπληξάμενος τοὺς φρουροῦντας
[19, 77]   Ἑλλησπόντῳ κατὰ τάχος, ὡς διαβησόμενος  εἰς   Μακεδονίαν, ὅπως μένοντος Κασάνδρου
[19, 54]   δισχιλίους καὶ στρατηγὸν Μόλυκκον ἐπανῆλθεν  εἰς   Μακεδονίαν. ~Τοῦ δ´ ἔτους τούτου
[19, 89]   δὲ χειμερινὴν ὥραν θεωρῶν ἐπανῆλθεν  εἰς   Μακεδονίαν. τούτου δὲ χωρισθέντος Λευκάδιοι
[19, 56]   τὴν πορείαν ποιούμενος. ὡς δ´  εἰς   Μάλον παρεγένετο, διεμέρισε τὴν δύναμιν
[19, 74]   εὑρὼν δὲ τοὺς Ἠπειρώτας ἑτοίμους  εἰς   μάχην ἐξ ἐφόδου συνῆψεν εἰς
[19, 104]   αὐτοὺς καὶ πλησίον γενόμενος προεκαλεῖτο  εἰς   μάχην, ἐπηρμένος τῇ προγεγενημένῃ νίκῃ.
[19, 26]   τὸ στρατόπεδον ἧκεν, ἅπαν ἐξέταξεν  εἰς   μάχην καὶ κατέβαινε συντεταγμένος ἐπὶ
[19, 39]   δυνάμεων ἐξέταξαν ἀμφότεροι τὸ στρατόπεδον  εἰς   μάχην, ὡς περὶ τῶν ὅλων
[19, 61]   τάλαντα καὶ περὶ τῶν μελλόντων  εἰς   μεγάλας ἀγαγὼν ἐλπίδας ἐξαπέστειλεν εἰς
[19, 2]   κατὰ τὴν ἀκμὴν ἥξειν αὐτὸν  εἰς   μεγάλην ἐπιφάνειαν· ὅπερ καὶ συνετελέσθη.
[19, 54]   διειληφότα τὸν Ἰσθμὸν φυλακαῖς παρῆλθεν  εἰς   Μέγαρα. ἐνταῦθα δὲ κατασκευάσας σχεδίας
[19, 97]   νομίσαντες συντόμως ἥκειν τοὺς Ἕλληνας,  εἰς   μὲν τὴν πέτραν ἀπέθεντο τὰς
[19, 40]   διαγωνίζεσθαι διεγνώκει· τοὺς δὲ πεζοὺς  εἰς   μέσον καταστήσας παρέταξε παρ´ ὅλην
[19, 13]   καὶ βυβλιαφόρους ἀπέστειλαν πρὸς Ἀντίγονον  εἰς   Μεσοποταμίαν, ἀξιοῦντες ἥκειν τὴν ταχίστην
[19, 91]   ὑπομένειν. ~ἐπεὶ δὲ προάγων κατήντησεν  εἰς   Μεσοποταμίαν, τῶν ἐν Κάραις κατῳκισμένων
[19, 0]   Κοπράτην ποταμὸν ἠλαττώθη. ηʹ Ὡς  εἰς   Μηδίαν ἀναζεύξας ἐν ταῖς παρόδοις
[19, 44]   Ἀντίγονος τὴν δύναμιν ἅπασαν ἀναλαβὼν  εἰς   Μηδίαν αὐτὸς μὲν ἔν τινι
[19, 19]   δ´ ὁδῶν δύο τῶν φερουσῶν  εἰς   Μηδίαν ἑκατέρᾳ προσῆν τι δυσχερές·
[19, 14]   κἀκεῖνος τὸ μὲν πρῶτον ἀνεχώρησεν  εἰς   Μηδίαν, μετ´ ὀλίγον δ´ εἰς
[19, 100]   ἅμα δὲ πέμπων πρὸς Σέλευκον  εἰς   Μηδίαν περὶ τῶν ἀεὶ συντελουμένων
[19, 0]   Ἀποχώρησις Ἀντιγόνου μετὰ τῆς δυνάμεως  εἰς   Μηδίαν πρὸς χειμασίαν. ιαʹ Κασάνδρου
[19, 48]   ἄλλων κατασκευασμάτων, τῶν πάντων συναγομένων  εἰς   μύρια καὶ πεντακισχίλια τάλαντα. ἠθροίσθη
[19, 11]   παράπαν οὔτε τῆς κοινῆς τύχης  εἰς   οἶκτον ἐλθοῦσα. τοιγαροῦν τῆς ὁμοίας
[19, 47]   Εὐμενοῦς τε καὶ Πίθωνος συνήθων,  εἰς   ὀκτακοσίους ἱππεῖς. καὶ τὸ μὲν
[19, 67]   τῶν ἀνοχύρων καὶ μικρῶν χωρίων  εἰς   ὀλίγας πόλεις μετοικῆσαι, ὅπως μὴ
[19, 1]   τὸν πρὸ τῆς Ἀγαθοκλέους τυραννίδος,  εἰς   ὃν ἀπὸ Τροίας ἁλώσεως ἔτη
[19, 95]   τοὺς δὲ διεγειρομένους καὶ χωροῦντας  εἰς   ὅπλα κατηκόντιζον· καὶ πέρας οἱ
[19, 67]   Σικυωνίων, ἔχουσα πολλοὺς στρατιώτας ἑτοίμους  εἰς   πάντα κίνδυνον. καὶ τὰ μὲν
[19, 54]   τοῦ δ´ Ἀλεξάνδρου μὴ συγκαταβαίνοντος  εἰς   παράταξιν ἀπολιπὼν ἐπὶ τὸν ἰσθμὸν
[19, 68]   τὸν Ἀντιγόνου στρατηγὸν τὴν δύναμιν  εἰς   παραχειμασίαν διῃρηκέναι καὶ αὐτὸν ἀσχολεῖσθαι
[19, 56]   Μάλον παρεγένετο, διεμέρισε τὴν δύναμιν  εἰς   παραχειμασίαν μετὰ δύσιν Ὠρίωνος. παρέλαβε
[19, 79]   κατέσκαψε, τοὺς δ´ ἐνοικοῦντας μετήγαγεν  εἰς   Πάφον. ταῦτα δὲ διαπραξάμενος τῆς
[19, 11]   τὴν κάθοδον πρὸς μὲν Κάσανδρον  εἰς   Πελοπόννησον ἀπέστειλε βιβλιαφόρον, ἀξιοῦσα βοηθεῖν
[19, 61]   εἰς μεγάλας ἀγαγὼν ἐλπίδας ἐξαπέστειλεν  εἰς   Πελοπόννησον· αὐτὸς δὲ παρὰ Ῥοδίων
[19, 74]   ταύτης τῆς ἐπιβολῆς ἐξέπεμψε Τελεσφόρον  εἰς   Πελοπόννησον, δοὺς αὐτῷ πεντήκοντα ναῦς
[19, 57]   Εὐρώπης. Ἀριστόδημον δὲ τὸν Μιλήσιον  εἰς   Πελοπόννησον ἐξέπεμψεν ἔχοντα χίλια τάλαντα·
[19, 62]   Πολύκλειτον μετὰ πεντήκοντα νεῶν πλεῖν  εἰς   Πελοπόννησον καὶ διαπολεμεῖν τοῖς περὶ
[19, 63]   τῆς τῶν τειχῶν οἰκοδομίας παρῆλθεν  εἰς   Πελοπόννησον· καὶ τὸ μὲν πρῶτον
[19, 63]   δὲ πυθόμενος τὸν Ἀριστοδήμου κατάπλουν  εἰς   Πελοπόννησον καὶ τὸ συνηθροισμένον πλῆθος
[19, 66]   μισθοφόρων διαβὰς ἐκ τῆς Αἰτωλίας  εἰς   Πελοπόννησον κατέλαβεν Ἀλέξανδρόν τε καὶ
[19, 87]   κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν χρημάτων παρῆλθεν  εἰς   Πελοπόννησον μετὰ δυνάμεως. καταντήσας δ´
[19, 52]   τῶν Μακεδόνων τοὺς εὐθέτους, διεγνωκὼς  εἰς   Πελοπόννησον στρατεύειν. τούτου δὲ περὶ
[19, 62]   στόλον πεντήκοντα μὲν ναῦς ἐξέπεμψεν  εἰς   Πελοπόννησον, τῶν δ´ ἄλλων ναύαρχον
[19, 27]   παντοδαποὶ δ´ ὄντες τοῖς ἔθνεσιν,  εἰς   πεντακισχιλίους. ~Μετὰ δὲ τούτους ἐτάχθησαν
[19, 63]   Ἄργος. τῶν δ´ ἐναντιουμένων καταλαβὼν  εἰς   πεντακοσίους συνηδρευκότας ἐν τῷ πρυτανείῳ
[19, 95]   ἀνῃρέθησαν, τῶν δὲ ἱππέων διεσώθησαν  εἰς   πεντήκοντα καὶ τούτων οἱ πλείους
[19, 16]   ἔξωθεν καραδοκούντων προσελάβοντο τὸν ἀριθμὸν  εἰς   πεντήκοντα. τοῦ δὲ φρουρίου σίτου
[19, 68]   τοῖς συμμάχοις, ἅμα δὲ σπεύδων  εἰς   περισπασμοὺς ἐμβαλεῖν Ἀντίγονον, ἵνα μὴ
[19, 21]   τοῦ Πασιτίγριος προῆγον τῆς Περσίδος  εἰς   Περσέπολιν τὸ βασίλειον, οὔσης τῆς
[19, 22]   σατραπειῶν. ~ὡς δέ ποθ´ ἧκον  εἰς   Περσέπολιν τὸ βασίλειον, Πευκέστης μέν,
[19, 80]   τὰς δυνάμεις ἀνέζευξεν ἀπὸ Ἀλεξανδρείας  εἰς   Πηλούσιον, ἔχων πεζοὺς μὲν μυρίους
[19, 64]   ἀπέπλευσεν εἰς Κύπρον, ἐντεῦθεν δ´  εἰς   Πηλούσιον· δὲ Πτολεμαῖος τοῦτον
[19, 30]   διιππεύσας μέρει τῶν ἱππέων ἐνέβαλεν  εἰς   πλαγίους τοὺς περὶ τὸν Εὔδαμον
[19, 43]   τὸ προσταχθὲν συντελοῦντος οἱ Μακεδόνες  εἰς   πλινθίον ἑαυτοὺς ποιήσαντες ἀσφαλῶς ἀπεχώρησαν
[19, 39]   οἱ τῶν ἐλεφάντων ἡγεμόνες τάξαντες  εἰς   πλινθίον τὰ θηρία προῆγον, ἐν
[19, 106]   προϋπαρχούσας δυνάμεις καὶ πάντων τῶν  εἰς   πόλεμον εὐθέτων ἐπιμέλειαν ποιησάμενος ἐν
[19, 35]   μὲν πολὺ σωμάτων, ἀχρείων δ´  εἰς   πόλεμον τῶν πλείστων· οὐδὲ γὰρ
[19, 106]   σίτου καὶ τῶν ἄλλων τῶν  εἰς   πόλεμον χρησίμων τὴν καθήκουσαν παρασκευήν.
[19, 5]   οἱ συνεληλυθότες εἰς τὴν πόλιν.  εἰς   πολλὰ γὰρ μέρη συνέβαινε διαιρεῖσθαι
[19, 81]   ἁρμόζουσα νέῳ βασιλεῖ, δι´ ἧς  εἰς   προθυμίαν ἐξεκαλεῖτο πάντας, ὥστε καὶ
[19, 35]   περὶ Κάσανδρον, αὐτὴ δὲ παρῆλθεν  εἰς   Πύδναν ἔχουσα τὸν υἱὸν τὸν
[19, 49]   προειρημένων διέξιμεν. γὰρ Κάσανδρος  εἰς   Πύδναν τῆς Μακεδονίας συγκεκλεικὼς Ὀλυμπιάδα
[19, 96]   καὶ βουλόμενος ὑπαγαγέσθαι τοὺς βαρβάρους  εἰς   ῥᾳθυμίαν, ὅπως ἀνελπίστως ἐπιθέμενος κρατήσῃ
[19, 101]   ὄντας πλείους τῶν διακοσίων ἀπήγαγεν  εἰς   Ῥώμην καὶ προαγαγὼν εἰς τὴν
[19, 44]   ἀργυρασπίδων ἡγούμενον συλλαβὼν καὶ καταθέμενος  εἰς   σειρὸν ζῶντα κατέκαυσεν, Εὔδημον δὲ
[19, 71]   δ´ ἀπαλλαγέντος Ταραντῖνοι μὲν ἀπεσταλκότες  εἰς   Σικελίαν τὸν στόλον μετεπέμψαντο, Ἀκραγαντῖνοι
[19, 15]   μετὰ δὲ ταῦτα παρελθόντων αὐτῶν  εἰς   Σοῦσα παρὰ τῶν θησαυροφυλακούντων Εὐμενὴς
[19, 12]   τριακοσίους. καὶ πρόθεσιν μὲν εἶχεν  εἰς   Σοῦσα ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, διανοούμενος
[19, 18]   προάγων μετὰ τῆς δυνάμεως ἧκεν  εἰς   Σοῦσα τὸ βασίλειον, Σέλευκον μὲν
[19, 67]   τῶν Ἀκαρνάνων οἱ πλεῖστοι μὲν  εἰς   Στράτον πόλιν συνῴκησαν, ὀχυρωτάτην οὖσαν
[19, 57]   καὶ πόλεις καὶ δυνάστας προσεκαλεῖτο  εἰς   συμμαχίαν. Ἀγησίλαον μὲν οὖν πρὸς
[19, 110]   αὐτοῦ λόγον ὡς κατὰ σπουδὴν  εἰς   Συρακούσσας ἀναζευγνύειν διέγνωκε, τριακόσιοι τῶν
[19, 110]   στρατιωτῶν. ὧν εἰπόντων ὡς Ἀγαθοκλῆς  εἰς   Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον εἰς Γέλαν
[19, 110]   εἰς τὴν Γέλαν, οὐκ ἀδυνατῶν  εἰς   Συρακούσσας διασωθῆναι, βουλόμενος δὲ περισπάσαι
[19, 65]   ὁμολογίας παρέλαβε. καὶ τότε μὲν  εἰς   Συρακούσσας ἐχωρίσθη, κατὰ δὲ τὰς
[19, 2]   τοὺς δὲ Καρχηδονίους φοβούμενος μετῴκησεν  εἰς   Συρακούσσας πανοίκιος· πένης δ´ ὢν
[19, 110]   Ἀγαθοκλῆς ἀπαγαγὼν τὴν ὑπολελειμμένην δύναμιν  εἰς   Συρακούσσας τὰ πεπονηκότα τῶν τειχῶν
[19, 82]   τῆς τῶν πεζῶν φάλαγγος, μίξας  εἰς   τὰ διαστήματα τῶν ψιλῶν τοὺς
[19, 29]   καὶ Παμφύλιοι τρισχίλιοι, παντοδαποὶ δ´  εἰς   τὰ Μακεδονικὰ καθωπλισμένοι πλείους τῶν
[19, 40]   ξένους καὶ τῶν ἄλλων τοὺς  εἰς   τὰ Μακεδονικὰ καθωπλισμένους, καὶ πρὸ
[19, 27]   δ´ ἑξῆς οἱ καθωπλισμένοι μὲν  εἰς   τὰ Μακεδονικά, παντοδαποὶ δ´ ὄντες
[19, 45]   κρίσεσιν. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν  εἰς   τὰ πλοῖα συνέφυγον, οἱ δ´
[19, 7]   ἀμυνομένους. οὐ μὴν οὐδὲ τοῖς  εἰς   τὰ τεμένη καταφυγοῦσιν τῶν
[19, 20]   δ´ Ἀντίγονος τοὺς μὲν ἱππεῖς  εἰς   τάξεις κατέστησε, τοὺς δ´ ἵππους
[19, 6]   στρατεύειν ἐπὶ τὴν Ἐρβίταν κατέλεξεν  εἰς   τάξεις τούς τ´ ἐκ Μοργαντίνης
[19, 84]   ἱππέων συνακολουθοῦντες ὑπήκουον καὶ κατέστησαν  εἰς   τάξεις, ὥστε μηδένα ῥᾳδίως τολμᾶν
[19, 30]   καὶ παρὰ τὴν ὑπωρίαν πάλιν  εἰς   τάξιν κατέστησεν. καὶ γὰρ οἱ
[19, 4]   ἐπιχειρήσας ἐξέπεσε καὶ μετ´ ὀλίγων  εἰς   Τάραντα διεσώθη. ταχθεὶς δὲ παρὰ
[19, 70]   τοὺς Ἀπολλωνιάτας. ἐντεῦθεν δὲ πλεύσας  εἰς   Τάραντα καὶ παρακαλέσας τὸν δῆμον
[19, 51]   αὐτῇ ναῦν παρασκευάσειν καὶ διακομιεῖν  εἰς   τὰς Ἀθήνας. τοῦτο δ´ ἔπραττεν
[19, 43]   τὴν ταχίστην ἔφησαν δεῖν ἀποχωρεῖν  εἰς   τὰς ἄνω σατραπείας, δ´
[19, 16]   δὲ τοὺς περὶ τὸν Ἀντίγονον  εἰς   τὰς ἄνω σατραπείας ποιεῖσθαι τὴν
[19, 0]   ἔχων τοὺς ἀργυράσπιδας ἀνέβη μὲν  εἰς   τὰς ἄνω σατραπείας, συνήγαγε δὲ
[19, 8]   κατὰ τῶν τειχῶν ῥίπτοντες αὑτοὺς  εἰς   τὰς ἀστυγείτονας πόλεις διεσώθησαν, τινὲς
[19, 25]   τοὺς δὲ στρατεύεσθαι βουλομένους διανεμεῖν  εἰς   τὰς ἑκάστῳ καθηκούσας τάξεις. τῶν
[19, 107]   τοῖς Γελῴοις τοὺς μὲν ἀποσφαγέντας  εἰς   τὰς ἐκτὸς τῶν τειχῶν τάφρους
[19, 73]   οὓς μὲν ἐλύτρωσεν, οὓς δὲ  εἰς   τὰς ἰδίας τάξεις διένειμεν. τὰ
[19, 59]   μὲν καταληφθέντας Πτολεμαίου στρατιώτας ἐπιδιεῖλεν  εἰς   τὰς ἰδίας τάξεις, εἰς δὲ
[19, 6]   ὄλεθρον, ἐξεπήδων ἐκ τῶν οἰκιῶν  εἰς   τὰς ὁδούς, μαθεῖν σπεύδοντες τὸν
[19, 25]   χώραν πολλὴν δώσειν, τοὺς δὲ  εἰς   τὰς πατρίδας ἀποστελεῖν μετὰ τιμῆς
[19, 36]   οἱ δὲ χωρισθέντες τῶν Ἠπειρωτῶν  εἰς   τὰς πατρίδας κατεστασίασαν ἀπόντα τὸν
[19, 0]   Ἱμέραν Ἀγαθοκλέα παρατάξει νικήσαντες συνέκλεισαν  εἰς   τὰς Συρακούσσας. ~ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
[19, 104]   ἀκονιτὶ κρατεῖν τῶν ὑπαίθρων ἐπανῆλθεν  εἰς   τὰς Συρακούσσας καὶ τῶν ναῶν
[19, 99]   εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ πωλοῦσιν  εἰς   τὰς ταριχείας τῶν νεκρῶν· μὴ
[19, 15]   χρημάτων πλῆθος ὅσον ἦν ἱκανὸν  εἰς   τὰς χρείας· μόνῳ γὰρ τούτῳ
[19, 95]   ἀγοράσοντές τι τῶν αὐτοῖς χρησίμων,  εἰς   ταύτην ἐπορεύθησαν, ἀπολιπόντες ἐπί τινος
[19, 59]   τῶν ὀστῶν τῶν Κρατεροῦ παρέδωκεν  εἰς   ταφὴν αὐτὰ Φίλᾳ τῇ πρότερον
[19, 6]   ἐπειδὴ παρεγένοντο παραλαβόντες τῶν φίλων  εἰς   τεσσαράκοντα, προσποιηθεὶς ἑαυτὸν ἐπιβουλεύεσθαι συνελάμβανεν
[19, 18]   τῷ ποταμῷ τελευτῆς προκρίναντες ἥλωσαν,  εἰς   τετρακισχιλίους ὄντες. Ἀντίγονος δὲ θεωρῶν
[19, 23]   καὶ τὰς ἀποσκευὰς κελεύσας παρελέσθαι  εἰς   τηλικούτους περιέστησε κινδύνους ὥστε, εἰ
[19, 101]   ἀπήγαγεν εἰς Ῥώμην καὶ προαγαγὼν  εἰς   τὴν ἀγορὰν ῥαβδίσας ἐπελέκησε κατὰ
[19, 99]   βάρβαροι πρόσοδον ἀπάγουσι τὴν ἄσφαλτον  εἰς   τὴν Αἴγυπτον καὶ πωλοῦσιν εἰς
[19, 79]   ποτ´ ἔδοξεν αὐτῷ συμφέρειν ἐπανῆλθεν  εἰς   τὴν Αἴγυπτον. Πτολεμαῖος δέ, τῶν
[19, 56]   ~Ὁ δ´ οὖν Σέλευκος διασωθεὶς  εἰς   τὴν Αἴγυπτον φιλανθρωπίας τε πάσης
[19, 0]   Φίλιππος ἀποσταλεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς  εἰς   τὴν Αἰτωλίαν ἐνίκησεν Αἰτωλοὺς ἅμα
[19, 0]   τὰ πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἔφυγεν  εἰς   τὴν Αἰτωλίαν. καʹ Ὡς Κάσανδρος
[19, 0]   τὴν Ἑλλάδα. λβʹ Κασάνδρου στρατεία  εἰς   τὴν Αἰτωλίαν καὶ τοὺς κατὰ
[19, 52]   τοὺς περὶ τὸν Αἰακίδην ἀπεχώρησεν  εἰς   τὴν Αἰτωλίαν, ὑπολαβὼν ἀσφαλέστατα καραδοκήσειν
[19, 74]   Αἰτωλοὺς πόλεμον ὡς τάχισθ´ ἧκεν  εἰς   τὴν Ἀκαρνανίαν μετὰ τῆς δυνάμεως,
[19, 91]   τὴν τοῦ πλήθους ὁρμήν, συνέφευγον  εἰς   τὴν ἄκραν, ἧς φύλαξ ἀπεδέδεικτο
[19, 52]   παιδὸς εἰς φυλακὴν παρέδωκε, μεταγαγὼν  εἰς   τὴν ἄκραν τὴν ἐν Ἀμφιπόλει,
[19, 79]   αἰτίους τῆς ἀποστάσεως δήσας ἀπέστειλεν  εἰς   τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ τῶν ἄλλων
[19, 57]   πλῆθος τῶν χρημάτων. ~Προάγοντος δ´  εἰς   τὴν ἄνω Συρίαν Ἀντιγόνου παρεγένοντο
[19, 83]   κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἀναστροφὴν  εἰς   τὴν ἀπὸ τοῦ ξίφους μάχην
[19, 96]   ἦν ῥᾴδιον συνορᾶν πόρρωθεν τὰς  εἰς   τὴν Ἀραβίαν ἐμβολάς, αὐτοὶ δὲ
[19, 0]   παραλαβὼν Κοίλην Συρίαν δύναμιν ἐξέπεμψεν  εἰς   τὴν Ἀραβίαν. μζʹ Περὶ τῶν
[19, 64]   πόλεως ἀπέλιπεν, αὐτὸς δὲ παρελθὼν  εἰς   τὴν Ἀργείαν καὶ θεὶς τὸν
[19, 34]   ὑπὸ τῶν συγγενῶν, ᾀδόντων ὕμνον  εἰς   τὴν ἀρετὴν αὐτῆς. ὡς δὲ
[19, 77]   τὰ στρατόπεδα, μετεπέμψατο τὸν Μήδιον  εἰς   τὴν Ἀσίαν μετὰ τοῦ στόλου,
[19, 53]   Ἰλιακὸν πόλεμον ἐκστρατευσάντων τῶν Θηβαίων  εἰς   τὴν Ἀσίαν οἱ καταλειφθέντες ἐξέπεσον
[19, 60]   Πελοποννήσου, τὸν δὲ Ἀλέξανδρον ἔπεισεν  εἰς   τὴν Ἀσίαν πλεῦσαι πρὸς Ἀντίγονον.
[19, 68]   τοὺς ἀποσταλέντας ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγοὺς  εἰς   τὴν Ἀσίαν τοιαῦτ´ ἦν. ~Ἀντίγονος
[19, 78]   εἰς τὴν συμμαχίαν προσλαβόμενος ἐστράτευσεν  εἰς   τὴν Ἀττικήν, Δημητρίου τοῦ Φαληρέως
[19, 52]   δὲ τοῦ Κασάνδρου πολλὰ συμφιλοτιμηθέντος  εἰς   τὴν αὔξησιν ταχὺ μεγάλην ἐπίδοσιν
[19, 32]   τὸν μὲν κήρυκα ἀπέπεμψε, δοὺς  εἰς   τὴν αὔριον τὴν ἀναίρεσιν, αὐτὸς
[19, 77]   κατὰ κράτος εἷλε, Θηβαίους δ´  εἰς   τὴν αὑτοῦ συμμαχίαν κατέστησεν· πρὸς
[19, 66]   τῷ φρουρίῳ τὴν ἀσφάλειαν ἀνέζευξεν  εἰς   τὴν Ἀχαΐαν καὶ Πάτρας μὲν
[19, 14]   εἰς Μηδίαν, μετ´ ὀλίγον δ´  εἰς   τὴν Βαβυλῶνα παραγενόμενος παρεκάλει τὸν
[19, 91]   ἐβιάσατο συστρατεύειν αὐτῷ. ὡς δ´  εἰς   τὴν Βαβυλωνίαν ἐνέβαλεν, οἱ πλείους
[19, 17]   ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἀναζεύξας ἧκεν  εἰς   τὴν Βαβυλωνίαν κἀκεῖ συνέθετο κοινοπραγίαν
[19, 0]   Δημήτριον ἐξαπέστειλε μετὰ τῆς δυνάμεως  εἰς   τὴν Βαβυλωνίαν. νʹ Περὶ τῶν
[19, 74]   δὲ πυθόμενος Αἰακίδην τὸν Ἠπειρώτην  εἰς   τὴν βασιλείαν κατεληλυθότα καὶ δύναμιν
[19, 15]   τοῦ πλήθους σατράπας καὶ στρατηγοὺς  εἰς   τὴν βασιλικὴν αὐλὴν συνιόντας καθ´
[19, 51]   ταχίστην. οὗτοι μὲν οὖν παρεισπεσόντες  εἰς   τὴν βασιλικὴν οἰκίαν, ὡς ἴδον
[19, 53]   ἐπὶ τῶν κοράκων χρησμὸν ἀπῆλθον  εἰς   τὴν Βοιωτίαν καὶ τὰς Θήβας
[19, 53]   φυλαττομένας μόγις τούτους βιασάμενος παρῆλθεν  εἰς   τὴν Βοιωτίαν. μεταπεμψάμενος δὲ πανταχόθεν
[19, 78]   Πτολεμαῖος ἀναζεύξας ἐκ τῆς Ἀττικῆς  εἰς   τὴν Βοιωτίαν τήν τε Καδμείαν
[19, 26]   ἀληθῶς ὑπέλαβε τοὺς πολεμίους ἀποχωρήσειν  εἰς   τὴν Γαβηνήν· αὕτη γὰρ ἀπέχουσα
[19, 26]   τὴν ὁδοιπορίαν ποιούμενοι κατὰ τάχος  εἰς   τὴν Γαβηνήν. δ´ Ἀντίγονος
[19, 34]   γενόμενος ἀνέζευξεν ἐκ τῶν Παραιτάκων  εἰς   τὴν Γαβηνήν, οὖσαν ἀκέραιον καὶ
[19, 110]   δ´ Ἀγαθοκλῆς συνέκλεισεν αὑτὸν  εἰς   τὴν Γέλαν, οὐκ ἀδυνατῶν εἰς
[19, 77]   τούτων τῶν χρόνων Ἀντίγονος ἀπέστειλεν  εἰς   τὴν Ἑλλάδα στρατηγὸν Πτολεμαῖον τοὺς
[19, 64]   ἐμπεσόντων δὲ πρῶτον τῶν πεζῶν  εἰς   τὴν ἐνέδραν συνέβη τόν τε
[19, 44]   ἅπασαν τὴν σατραπείαν καὶ μάλιστα  εἰς   τὴν ἐπαρχίαν τὴν προσαγορευομένην Ῥάγας,
[19, 97]   ἄλλοι κατ´ ἄλλους τόπους ἀπήλαυνον  εἰς   τὴν ἔρημον. Δημήτριος δὲ παραγενόμενος
[19, 94]   πολεμίων δύναμις ἁδρὰ προσίῃ, φεύγουσιν  εἰς   τὴν ἔρημον, ταύτῃ χρώμενοι ὀχυρώματι·
[19, 100]   αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην φυγεῖν  εἰς   τὴν ἔρημον, τοὺς δὲ περάσαντας
[19, 17]   τῆς ὀρεινῆς ἐπὶ σταδίους ἑπτακοσίους  εἰς   τὴν Ἐρυθρὰν ἐξερεύγεται θάλασσαν, ἔχει
[19, 68]   ἵνα μὴ σχολὴν ἔχῃ διαβαίνειν  εἰς   τὴν Εὐρώπην. ἔγραψε δὲ καὶ
[19, 56]   πόλεμον ἐξέπεμψέ τινας τῶν φίλων  εἰς   τὴν Εὐρώπην, προστάξας πειρᾶσθαι τοῖς
[19, 1]   τῆς δυναστείας ταύτης ποιησάμενοι καταλήξομεν  εἰς   τὴν ἐφ´ Ἱμέρᾳ μάχην Ἀγαθοκλεῖ
[19, 89]   γεγονὸς εὐτύχημα κατὰ σπουδὴν ἧκεν  εἰς   τὴν Ἤπειρον βοηθήσων τοῖς περὶ
[19, 110]   Λιβύην καὶ μετατιθέναι τὸν πόλεμον  εἰς   τὴν ἤπειρον ἐκ τῆς νήσου.
[19, 88]   ὑπὸ Κασάνδρου παρῆλθε μετὰ δυνάμεως  εἰς   τὴν Ἤπειρον, ἐλπίδας ἔχων ῥᾳδίως
[19, 45]   ἐξέπεσε ταύτῃ τὸ συνεστηκὸς ὕδωρ  εἰς   τὴν θάλασσαν καὶ ταχὺ πάλιν
[19, 35]   τῆς Λοκρίδος ἐπεραίωσε τὴν δύναμιν  εἰς   τὴν Θετταλίαν. ἀκούων δὲ περὶ
[19, 68]   Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον, ἐξέπεμψε δύναμιν  εἰς   τὴν Καρίαν, ἅμα μὲν βουλόμενος
[19, 68]   τῆς ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθείσης δυνάμεως  εἰς   τὴν Καρίαν, πυθόμενοι δὲ Πτολεμαῖον
[19, 69]   στρατιωτῶν. διὸ καὶ πάλιν ἀναστρέψας  εἰς   τὴν Κιλικίαν καὶ μεταλαβὼν ἕτερον
[19, 79]   ἐκ τῆς Αἰγύπτου μετὰ δυνάμεως  εἰς   τὴν Κύπρον ἐπὶ τοὺς ἀπειθοῦντας
[19, 79]   τὸ στρατόπεδον ὠφελείας ἐμπλήσας ἀπέπλευσεν  εἰς   τὴν Κύπρον. ἐπολιτεύετο δὲ πρὸς
[19, 70]   δὲ πεμφθέντες ὥς ποθ´ ἧκον  εἰς   τὴν Λακωνικήν, εὗρον Ἀκρότατον τὸν
[19, 60]   Ἀντιγόνου στρατηγῶν Ἀριστόδημος μὲν πλεύσας  εἰς   τὴν Λακωνικὴν καὶ λαβὼν παρὰ
[19, 71]   νυκτὸς ἔφυγε καὶ λαθὼν διῆρεν  εἰς   τὴν Λακωνικήν. τούτου δ´ ἀπαλλαγέντος
[19, 65]   ἀναγκάσαντες ἀποκαταστῆσαι τὸν τύραννον ἀπέπλευσαν  εἰς   τὴν Λιβύην. δ´ Ἀγαθοκλῆς
[19, 99]   γὰρ δέσμας καλάμων εὐμεγέθεις ἐμβάλλουσιν  εἰς   τὴν λίμνην· ἐπὶ δὲ τούτων
[19, 14]   καὶ σφενδονήτας μυρίους, τοὺς δὲ  εἰς   τὴν Μακεδονικὴν τάξιν καθωπλισμένους παντοδαποὺς
[19, 81]   συγχωρήσειν ἐπαγγειλάμενος ἐξέταξε τὴν δύναμιν  εἰς   τὴν μάχην. ~Ἐπὶ μὲν οὖν
[19, 102]   Πασίφιλον στρατηγὸν ἐξαπέστειλε μετὰ δυνάμεως  εἰς   τὴν Μεσσήνην, ἐντειλάμενος ἐν ἀπορρήτοις
[19, 102]   μὲν φυγάδες τῶν Συρακοσίων ἠθροίσθησαν  εἰς   τὴν Μεσσήνην, ταύτην ὁρῶντες λοιπὴν
[19, 64]   νόμιμα. ~Ὁ δὲ Κάσανδρος παρελθὼν  εἰς   τὴν Μεσσηνίαν καὶ καταλαβὼν φρουρουμένην
[19, 0]   καὶ τῶν δι´ αὐτὸν ἀποστάντων  εἰς   τὴν Μηδίαν ἀναίρεσις. ιηʹ Ὀλυμπιάδος
[19, 101]   πραγμάτων αὐτῷ προχωρούντων, ἀποικίαν ἀπέστειλεν  εἰς   τὴν νῆσον τὴν Ποντίαν καλουμένην.
[19, 19]   ὅλοις κινδυνεύσας διεσώθη μόγις ἐνναταῖος  εἰς   τὴν οἰκουμένην τῆς Μηδίας. ~τὸ
[19, 61]   Ὀλυνθίους ὄντας πολεμιωτάτους Μακεδόνων κατῴκισεν  εἰς   τὴν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ πόλιν καὶ
[19, 80]   τοὺς ἐκ τῆς χειμασίας στρατιώτας  εἰς   τὴν παλαιὰν Γάζαν ὑπέμεινε τὴν
[19, 109]   τῶν Ἑλλήνων ἀεὶ πλείους παρεισπίπτοντας  εἰς   τὴν παρεμβολὴν ἐπέστησε τοὺς σφενδονήτας
[19, 108]   ἀνέσπασε τὸν χάρακα καὶ βιαζόμενος  εἰς   τὴν παρεμβολὴν παρεισέπεσεν. οἱ δὲ
[19, 109]   τὸν Ἱμέραν ποταμόν, οἱ δ´  εἰς   τὴν παρεμβολήν. τεσσαράκοντα σταδίους δ´
[19, 10]   τριακοσίους ἐπεχείρησαν μὲν νυκτὸς παρεισπίπτειν  εἰς   τὴν πατρίδα, ἀποκρουσθέντες δ´ ὑπὸ
[19, 5]   καὶ τοῖς Καρχηδονίοις ἐπείσθη κατελθεῖν  εἰς   τὴν πατρίδα καὶ παραχθεὶς εἰς
[19, 53]   τῶν δὲ Ἀργείων ἀποχωρησάντων ἐπανῆλθον  εἰς   τὴν πατρίδα. μετὰ δὲ ταῦτα
[19, 4]   περὶ τὸν Σώστρατον φυγόντων κατῆλθεν  εἰς   τὴν πατρίδα. συνεκπεσόντων δὲ τοῖς
[19, 74]   δὲ Τελεσφόρος ἐπειδὴ τάχιστα κατέπλευσεν  εἰς   τὴν Πελοπόννησον, ἐπῆλθε τὰς ὑπ´
[19, 48]   δ´ Ἀντίγονος ἐπειδὴ τάχιστ´ ἦλθεν  εἰς   τὴν Περσίδα, τιμῆς μὲν ὑπὸ
[19, 0]   τε σατράπας καὶ τὰς δυνάμεις  εἰς   τὴν Περσίδα. Ὡς Ἄτταλος καὶ
[19, 97]   τὴν ἔρημον. Δημήτριος δὲ παραγενόμενος  εἰς   τὴν πέτραν καὶ τὴν λείαν
[19, 96]   κολάσαντες ἀνδρωδῶς αὐτοὶ μὲν ἐπανῆλθον  εἰς   τὴν πέτραν τὰ σφέτερα κεκομισμένοι,
[19, 10]   δυνάμεσιν ἦσαν διηγωνισμένοι, τότε δὲ  εἰς   τὴν πολεμίαν εἰσβολὰς ποιούμενοι μέγα
[19, 103]   δοθῆναι τῷ δήμῳ. παρεισπεσόντος δ´  εἰς   τὴν πόλιν αὐτοῦ νυκτὸς οἱ
[19, 5]   ἂν γνησίως ὁμονοήσωσιν οἱ συνεληλυθότες  εἰς   τὴν πόλιν. εἰς πολλὰ γὰρ
[19, 84]   ἀπολιπόντες τῶν ἱππέων τινὲς παρῆλθον  εἰς   τὴν πόλιν, ἐκκομίσαι βουλόμενοι τὰς
[19, 4]   Γέλας αὐτὸς μὲν νυκτὸς παρεισέπεσεν  εἰς   τὴν πόλιν μετὰ χιλίων στρατιωτῶν,
[19, 65]   ἐκ Συρακουσσῶν φυγάδων πολλοὶ συνεδεδραμήκεισαν  εἰς   τὴν πόλιν, οἳ καὶ διὰ
[19, 77]   δ´ Ἀντίγονος ἐπειδὴ κατήντησεν  εἰς   τὴν Προποντίδα, διεπρεσβεύσατο πρὸς Βυζαντίους,
[19, 59]   τοὺς ἐνοικοῦντας. αὐτὸς δ´ ἐπανελθὼν  εἰς   τὴν πρὸς Παλαιτύρῳ στρατοπεδείαν παρεσκευάζετο
[19, 76]   αἱ δὲ πόλεις τυχοῦσαι συγγνώμης  εἰς   τὴν προϋπάρχουσαν συμμαχίαν ἀποκατέστησαν. ~Τοῦ
[19, 45]   θάλασσαν καὶ ταχὺ πάλιν ἕκαστος  εἰς   τὴν προϋπάρχουσαν τάξιν ἀποκατέστη. συνήργησε
[19, 13]   δὲ βυβλιαφόρους ἀπέστειλεν, ἀξιῶν ἀπαντᾶν  εἰς   τὴν Σουσιανὴν ἅπαντας μετὰ τῶν
[19, 13]   διαβὰς τὸν Τίγριν καὶ παραγενόμενος  εἰς   τὴν Σουσιανὴν εἰς τρία μέρη
[19, 100]   δὲ περάσαντας τὸν Τίγριν ἀπελθεῖν  εἰς   τὴν Σουσιανὴν πρὸς Εὐτελῆ καὶ
[19, 15]   τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι. ~Ἐπεὶ δὲ παρεγενήθησαν  εἰς   τὴν Σουσιανὴν πρὸς τοὺς περὶ
[19, 72]   καὶ τῶν ἐκ Συρακουσσῶν καταγραφέντων  εἰς   τὴν στρατείαν μισθοφόρους ἐπιλέκτους εἶχε
[19, 62]   εἰς τούτους εὐεργεσίας. προσελάβετο δ´  εἰς   τὴν συμμαχίαν καὶ τὸν τῆς
[19, 70]   καὶ Γελῴους μὲν καὶ Μεσσηνίους  εἰς   τὴν συμμαχίαν προσελάβοντο, εἰς δὲ
[19, 78]   δὲ ταῦτα Ἐρετριεῖς καὶ Καρυστίους  εἰς   τὴν συμμαχίαν προσλαβόμενος ἐστράτευσεν εἰς
[19, 93]   ταχίστην καὶ αὐτὸν παραβαλεῖν  εἰς   τὴν Συρίαν. δ´ Ἀντίγονος
[19, 81]   γεγηρακότος αἱ τῆς βασιλείας ἐλπίδες  εἰς   τὴν τούτου διαδοχὴν ἦγον ἅμα
[19, 70]   εἰς τὸν Ἀδρίαν κατῆρε μὲν  εἰς   τὴν τῶν Ἀπολλωνιατῶν χώραν, καταλαβὼν
[19, 101]   ἔθος. μετ´ ὀλίγον δὲ ἐμβαλὼν  εἰς   τὴν τῶν πολεμίων χώραν Καλατίαν
[19, 73]   πολεμεῖν τῷ δυνάστῃ· προσελάβοντο δ´  εἰς   τὴν φιλίαν τῶν τε Θρᾳκῶν
[19, 78]   Θήβας. μετὰ δὲ ταῦτα πορευθεὶς  εἰς   τὴν Φωκίδα καὶ τὰς μὲν
[19, 77]   διέδωκε τοὺς στρατιώτας κατὰ πόλιν  εἰς   τὴν χειμασίαν. ~Ἅμα δὲ τούτοις
[19, 97]   ἁπλῶς οὐδὲν τῶν παρ´ ὑμῖν  εἰς   τὴν χρείαν ἀνηκόντων; ἡμεῖς γὰρ
[19, 102]   πράττειν. οὗτος δὲ ἀπροσδοκήτως ἐμβαλὼν  εἰς   τὴν χώραν καὶ πολλῶν αἰχμαλώτων
[19, 14]   αἰτίας τῶν ἄνω σατραπῶν συνηθροικότων  εἰς   τὸ αὐτὸ τὰ στρατόπεδα παρῆσαν
[19, 46]   ἀναβάσεως ὡς ἂν εἴκοσιν ἡμερῶν  εἰς   τὸ βασίλειον, καλεῖται Περσέπολις.
[19, 38]   πρὸς ἀλήθειαν εἶναι στρατοπεδείαν, καταδραμόντες  εἰς   τὸ πεδίον ἀπήγγειλαν τοῖς περὶ
[19, 24]   μέθην συμπεριενεχθεὶς τῶν παραληφθέντων τοῖς  εἰς   τὸ πίνειν ὁρμήσασιν ἐνέπεσεν εἰς
[19, 26]   τοὔμπροσθεν, αὑτῷ δὲ δοὺς ἄνεσιν  εἰς   τὸ προσδέξασθαι τὴν δύναμιν, ἐπειδὴ
[19, 43]   κομισάμενοι καὶ πίστεις λαβόντες κατετάχθησαν  εἰς   τὸ στρατόπεδον. τὸ παραπλήσιον δ´
[19, 57]   καὶ Κασάνδρου. οὗτοι δ´ εἰσαχθέντες  εἰς   τὸ συνέδριον ἠξίουν Καππαδοκίαν μὲν
[19, 6]   ὢν δυναστείας πολλὰς ἀφορμὰς ἔσχεν  εἰς   τὸ συντελέσαι τὸ βουλευθέν. οὐ
[19, 17]   εἶτ´ ἐκεῖνοι πάλιν ἄλλοις, ἕως  εἰς   τὸ τέρμα τῆς σατραπείας τὸ
[19, 63]   δὲ φίλων τῶν Ἀλεξάνδρου καταφυγόντων  εἰς   τὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν ἔδωκε
[19, 5]   εἰς τὴν πατρίδα καὶ παραχθεὶς  εἰς   τὸ τῆς Δήμητρος ἱερὸν ὑπὸ
[19, 6]   στρατιώταις παρήγγειλεν ἀπαντᾶν ἅμ´ ἡμέρᾳ  εἰς   τὸ Τιμολεόντιον, αὐτὸς δὲ μεταπεμπόμενος
[19, 24]   εὔνουν ἑαυτῷ καὶ πρόθυμον κατεσκεύασεν  εἰς   τὸ τοῖς βασιλεῦσι συναγωνίζεσθαι. σπεύδων
[19, 16]   αὐτῷ καθηγησάμενος τοῖς πολεμίοις ἀνήγαγεν  εἰς   τὸ χωρίον οὐκ ὀλίγους καὶ
[19, 48]   γὰρ ἐνετείλατο κατ´ ὀλίγους αὐτῶν  εἰς   τοιαύτας χρείας ἀποστέλλειν ἐν αἷς
[19, 19]   καὶ πονεῖν, ἀδυνατοῦντας ἑαυτοῖς βοηθῆσαι.  εἰς   τοιαύτην δ´ ἀμηχανίαν συγκλεισθεὶς Ἀντίγονος
[19, 84]   τὰ θηρία διὰ τῶν Ἰνδῶν  εἰς   τὸν ἀγῶνα παρορμηθέντα μέχρι μέν
[19, 70]   Ἀκράγαντος. ἀπενεχθεὶς δ´ ὑπ´ ἀνέμων  εἰς   τὸν Ἀδρίαν κατῆρε μὲν εἰς
[19, 89]   δὲ δυνάμεως μέρος ἀναλαβὼν ἀνέζευξεν  εἰς   τὸν Ἀδρίαν, πολιορκήσων Ἀπολλωνιάτας, ὅτι
[19, 71]   τὴν παρασκευὴν ὄντων αὐτὸς συνεκπλεύσας  εἰς   τὸν Ἀκράγαντα παρέλαβε τὴν στρατηγίαν
[19, 77]   τοῦ στόλου καταπλεύσας τῆς Βοιωτίας  εἰς   τὸν Βαθὺν καλούμενον λιμένα παρὰ
[19, 2]   καταθεμένη προσηγόρευσεν Ἀγαθοκλέα, τὴν ὁμωνυμίαν  εἰς   τὸν ἑαυτῆς ἀνενέγκασα πατέρα. παρ´
[19, 3]   τῶν χιλιάρχων τις ἀπέθανεν, τοῦτον  εἰς   τὸν ἐκείνου τόπον κατέστησεν.
[19, 58]   μυριάδας τετρακοσίας πεντήκοντα. τοσοῦτο γὰρ  εἰς   τὸν ἐνιαυτὸν ἐγίνετο δαπάνημα. αὐτὸς
[19, 109]   ἐγένετο, ἔφευγον δ´ οἱ μὲν  εἰς   τὸν Ἱμέραν ποταμόν, οἱ δ´
[19, 26]   ἀπέσχετο, διέτασσε δὲ τὴν δύναμιν  εἰς   τὸν κίνδυνον. τοῦ δὲ περὶ
[19, 97]   στρατόπεδον καὶ φίλους νομίζειν Ναβαταίους  εἰς   τὸν λοιπὸν χρόνον. οὔτε γὰρ
[19, 103]   ὄντος τοῦ δυνάστου Καρχηδόνιοι καταπλεύσαντες  εἰς   τὸν μέγαν λιμένα τῶν Συρακοσίων
[19, 108]   παράλογός τις αἰτία προεκαλέσατο αὐτοὺς  εἰς   τὸν ὁλοσχερῆ κίνδυνον. τῶν γὰρ
[19, 18]   ἔκ τινος ὀρεινῆς ῥέων ἐξέπιπτεν  εἰς   τὸν Πασιτίγριν, ὃς ἀπεῖχε τῆς
[19, 61]   τῆς ἐλευθερίας προθύμους ἕξειν συναγωνιστὰς  εἰς   τὸν πόλεμον, τοὺς δ´ ἐν
[19, 73]   στόλῳ Λύκων στρατηγὸς παραπέπλευκεν  εἰς   τὸν Πόντον, Παυσανίας δ´ ἔχων
[19, 18]   καὶ τῷ πλήθει κατισχύσας φυγεῖν  εἰς   τὸν ποταμὸν πάντας κατηνάγκασε. πάντων
[19, 74]   Φίλιππος ὑπὸ Κασάνδρου πεμφθεὶς στρατηγὸς  εἰς   τὸν πρὸς Αἰτωλοὺς πόλεμον ὡς
[19, 48]   τοὺς Εὐμενῆ παραδόντας, ὥστε τῶν  εἰς   τὸν στρατηγὸν παρανομημάτων συντόμως αὐτοῖς
[19, 4]   Ἀγαθοκλέα μετὰ πάσης ἀσφαλείας διεσώθησαν  εἰς   τὸν χάρακα. ἐνταῦθα μὲν οὖν
[19, 26]   ἐκώλυσε μὲν τοὺς πολεμίους προάγειν  εἰς   τοὔμπροσθεν, αὑτῷ δὲ δοὺς ἄνεσιν
[19, 83]   ἦν εἴργειν τὰ θηρία τῆς  εἰς   τοὔμπροσθεν πορείας. προέταξαν δὲ τοῦ
[19, 9]   κολάζειν τινὰς ἀπέστη, μεταβαλόμενος δ´  εἰς   τοὐναντίον εὐγνωμόνως τοῖς πλήθεσι προσεφέρετο
[19, 33]   ὡς ἀσεβοῦσαν. τούτων δὲ νομοθετηθέντων  εἰς   τοὐναντίον τὴν παρανομίαν τῶν γυναικῶν
[19, 99]   γεμίζουσι τὴν δέσμην, εἶτα ἀποπλέουσιν  εἰς   τοὐπίσω. ἂν δέ τις αὐτῶν
[19, 13]   ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς ἀποσκευῆς πάλιν  εἰς   τοὐπίσω διεβίβασε τοὺς Μακεδόνας, εἰσηγησαμένου
[19, 103]   τῶν Φοινίκων ἔπαθον οἷς ἔπραξαν  εἰς   τοὺς ἁλόντας. ~Οἱ δὲ περὶ
[19, 90]   καὶ τῶν ἰδίων παίδων τὴν  εἰς   τοὺς ἄνω τόπους ἀνάβασιν ποιεῖσθαι·
[19, 108]   τὸν τόπον Ἔκνομον ἀπὸ τῆς  εἰς   τοὺς ἀτυχοῦντας ἀσεβείας προσηγορεῦσθαι. ἐκ
[19, 30]   τοῖς ἐλαφροτάτοις τῶν ἱππέων εἰσέβαλεν  εἰς   τοὺς ἐναντίους, ἐπακολουθούντων δὲ καὶ
[19, 79]   οὕτως ἐκκαλούμενος αὐτῶν τὰς προθυμίας  εἰς   τοὺς ἐπιφερομένους κινδύνους. ~Δημήτριος δὲ
[19, 38]   ἑωρᾶσθαι τὴν στρατοπεδείαν, διέγνωσαν ἀναχωρεῖν  εἰς   τοὺς ἐσχάτους τόπους τῆς χειμασίας,
[19, 45]   φθάσαντες ἐξεπήδησαν ἐκ τῶν οἰκιῶν  εἰς   τοὺς μετεώρους τόπους τῆς πόλεως·
[19, 8]   ἱκανὴν ὑπελάμβανον λήψεσθαι τιμωρίαν τὴν  εἰς   τοὺς συγγενεῖς ἐπήρειαν· δεινότερα γὰρ
[19, 49]   ἔνδειαν ὥστ´ ἐκλυθῆναι τὸ παράπαν·  εἰς   τοῦτο γὰρ ἦλθον ἀνάγκης ὥστε
[19, 1]   ἀσθένειαν τὴν κεραμευτικὴν τέχνην μεταχειρισάμενος  εἰς   τοῦτο προῆλθε δυνάμεως ἅμα καὶ
[19, 62]   διημιλλῶντο πρὸς ἀλλήλους περὶ τῆς  εἰς   τούτους εὐεργεσίας. προσελάβετο δ´ εἰς
[19, 13]   καὶ παραγενόμενος εἰς τὴν Σουσιανὴν  εἰς   τρία μέρη διεῖλε τὴν δύναμιν
[19, 4]   ἐτρέψαντο τοὺς παρεισπεπτωκότας καὶ κατέβαλον  εἰς   τριακοσίους. τῶν δ´ ἄλλων ἐπιβαλομένων
[19, 85]   τὴν ταχίστην· αὐτὸς δὲ παρελθὼν  εἰς   Τρίπολιν τῆς Φοινίκης μετεπέμπετό τε
[19, 31]   τῶν μὲν Ἀντιγόνου πεζοὶ μὲν  εἰς   τρισχιλίους ἑπτακοσίους, ἱππεῖς δὲ πεντήκοντα
[19, 68]   τοῦ Κασάνδρου συστραφέντες τῶν Αἰτωλῶν  εἰς   τρισχιλίους καὶ περιχαρακώσαντες Ἀγρίνιον ἐπολιόρκουν,
[19, 6]   δ´ ὄντων μὲν τὸν ἀριθμὸν  εἰς   τρισχιλίους, ταῖς δ´ ὁρμαῖς καὶ
[19, 34]   μὲν εἰς ἔλεον, τοὺς δὲ  εἰς   ὑπερβολὴν ἐπαίνων. οὐ μὴν ἀλλ´
[19, 4]   πολλαῖς καὶ παραβόλοις ἐγχειρῶν πράξεσιν  εἰς   ὑποψίαν ἦλθε καινοτομεῖν. διόπερ ἀπολυθεὶς
[19, 23]   καὶ τὸ πρόσχημα ταπεινώσας ἑαυτὸν  εἰς   ὕψος ἤγαγε καὶ προσδοκίαν ἐλπίδων
[19, 98]   τῆς δ´ ἐξ αὐτοῦ χρείας  εἰς   φάρμακα τοῖς ἰατροῖς καθ´ ὑπερβολὴν
[19, 66]   τοὺς μὲν ἀπέσφαξεν, τοὺς δ´  εἰς   φυλακὴν ἀπέθετο, πολλοὺς δὲ ἐφυγάδευσεν.
[19, 44]   ἐχόντων ἀνεῖλεν. Εὐμενῆ δὲ παραδοὺς  εἰς   φυλακὴν ἐβουλεύετο πῶς αὐτῷ χρηστέον
[19, 11]   ἄνδρα Φίλιππον τὸ μὲν πρῶτον  εἰς   φυλακὴν καταθεμένη κακουχεῖν ἐπεχείρησε· περιοικοδομήσασα
[19, 91]   καὶ τῶν παίδων, ὅσοι παρεδόθησαν  εἰς   φυλακὴν παρ´ Ἀντιγόνου μετὰ τὴν
[19, 16]   μὲν οὐκ ἔτυχε πίστεως, ἀλλ´  εἰς   φυλακὴν παρεδόθη, δὲ συγκαταβὰς
[19, 52]   μὲν Ῥωξάνην μετὰ τοῦ παιδὸς  εἰς   φυλακὴν παρέδωκε, μεταγαγὼν εἰς τὴν
[19, 41]   ἀναβοῆσαι. οὗτος δὲ προσιππεύσας μόνος  εἰς   φωνῆς ἀκοὴν, καθ´ μέρος
[19, 17]   ἐγχωρίων· διῃρημένων γὰρ τῶν τόπων  εἰς   φωνῆς ἀκοὴν οἱ παραλαμβάνοντες τὸ
[19, 69]   τῆς Φρυγίας διεῖλε τὸ στρατόπεδον  εἰς   χειμασίαν. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν
[19, 74]   εἰς μάχην ἐξ ἐφόδου συνῆψεν  εἰς   χεῖρας καὶ πολλοὺς μὲν ἀνεῖλεν,
[19, 46]   δ´ ὡς σατράπην καταλειφθησόμενον ἐλθεῖν  εἰς   χεῖρας· μετὰ βίας γὰρ συλλαβεῖν
[19, 42]   ἑαυτὸν συνεπεσπάσατο καὶ τῶν ἄλλων  εἰς   χιλίους πεντακοσίους. Εὐμενὴς δὲ μετ´
[19, 97]   οὐδενὶ τρόπῳ προσιέμενοι δουλεύειν συμπεφεύγαμεν  εἰς   χώραν σπανίζουσαν πάντων τῶν ἐν
[19, 75]   ἀναζεύξας οὖν μετὰ τριάκοντα νεῶν  εἰς   Ὠρεὸν ἐπολιόρκει τὴν πόλιν. ἐνεργῶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006