Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέροις 4
ἀμφοτέρους 2
ἀμφοτέρων 8
ἂν 30
ἀναβάσεως 3
ἀνάβασιν 2
ἀναβεβηκότας 2
Fréquences     [«    »]
30 Ἀγαθοκλῆς
29 ἐπ´
29 ὑπ´
30 ἂν
30 δι´
30 Κάσανδρος
30 πόλεις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἂν


Livre, Chap.
[19, 105]   εἶναι στρατηγὸν τῆς Εὐρώπης, μέχρι  ἂν   Ἀλέξανδρος ἐκ Ῥωξάνης εἰς
[19, 15]   συνετετάχεισαν διδόναι καθ´ ὅ, τι  ἂν   αὐτὸς προαιρῆται. μισθοδοτήσας δὲ τοὺς
[19, 9]   ἀσεβημάτων καὶ διὰ τοῦτο μηδέποτ´  ἂν   βουληθέντας ἄλλῳ τὴν στρατηγίαν ἐγχειρίσαι.
[19, 23]   προάγειν διὰ τῶν βασιλέων οὓς  ἂν   βούληται καὶ δίκας λαβεῖν παρὰ
[19, 69]   ἔτι νέος τὴν ἡλικίαν, ὡς  ἂν   γεγονὼς ἔτη δύο πρὸς τοῖς
[19, 5]   καὶ φύλαξ τῆς εἰρήνης, μέχρι  ἂν   γνησίως ὁμονοήσωσιν οἱ συνεληλυθότες εἰς
[19, 99]   δέσμην, εἶτα ἀποπλέουσιν εἰς τοὐπίσω.  ἂν   δέ τις αὐτῶν ἀποπέσῃ τῆς
[19, 96]   κολάσαι τοὺς Ἄραβας καθ´ ὃν  ἂν   δύνηται τρόπον. οὗτος μὲν οὖν
[19, 38]   εὐφυῆ, σημεῖα θέμενος περιέλαβεν ὡς  ἂν   ἑβδομήκοντα σταδίων περιφέρειαν. διελὼν δὲ
[19, 38]   φυλακὴν πολλὴν φλόγα ποιεῖν ὡς  ἂν   ἐγρηγορότων ἔτι καὶ πρὸς θεραπείαν
[19, 38]   νυκτὸς πῦρ κάειν διαστάντας ὡς  ἂν   εἴκοσι πήχεις καὶ κατὰ μὲν
[19, 46]   Περσίδος, οὔσης τῆς ἀναβάσεως ὡς  ἂν   εἴκοσιν ἡμερῶν εἰς τὸ βασίλειον,
[19, 34]   τοῖς οἰκείοις καὶ φίλοις, ὡς  ἂν   εἴποι τις, καταλείπουσα τοῖς ἀγαπῶσι
[19, 109]   νίκην ἐν τοῖς κινδύνοις, ὡς  ἂν   ἐκ παίδων παρ´ αὐτοῖς τῆς
[19, 31]   τῶν δυνάμεων ἀντιπαραγουσῶν ἀλλήλαις ὡς  ἂν   ἐν τέτταρσι πλέθροις ψόφος
[19, 57]   Ἑλλήσποντον ἐφεδρεύῃ τοῖς περὶ Κάσανδρον,  ἂν   ἐπιχειρῇ διαβαίνειν ἐκ τῆς Εὐρώπης.
[19, 9]   ἄρξειν· οὐ γὰρ ὑπομενεῖν, ὧν  ἂν   ἕτεροι παρανομήσωσι, τούτων αὐτὸν συνάρχοντα
[19, 2]   τε γυναικὸς εἰπούσης ὅτι τηλικοῦτος  ἂν   ἦν ἐκτεθείς, εἴπερ ἐτράφη,
[19, 48]   τῶν ἐγχωρίων ἠξιώθη βασιλικῆς ὡς  ἂν   κύριος ὢν ὁμολογουμένως τῆς Ἀσίας,
[19, 95]   τὰ περὶ τὰς φυλακάς, ὡς  ἂν   νομίζοντες μὴ πρότερον δύνασθαι τοὺς
[19, 36]   οὐκ ἀξιόμαχος δ´ ἦν ὡς  ἂν   ὀλίγου καταλελειμμένου τοῦ περὶ αὐτὸν
[19, 94]   μήτε οἰκίαν κατασκευάζειν· ὃς δ´  ἂν   παρὰ ταῦτα ποιῶν εὑρίσκηται, θάνατον
[19, 18]   τὸ μὲν πλάτος εἶχεν ὡς  ἂν   τεσσάρων πλέθρων, ὀξὺς δὲ ὢν
[19, 7]   ψυχήν, οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ  ἂν   τὴν τῶν πασχόντων τύχην ἐλεήσειεν.
[19, 25]   γὰρ ποιεῖσθαι τὰς ἐπαγγελίας ἕως  ἂν   τῆς δυνάμεως κυριεύσῃ καὶ κολάσῃ
[19, 4]   δυνάσταις πολλῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν, ὡς  ἂν   τῆς ὀλιγαρχίας κενοινωνηκότων τῆς τῶν
[19, 45]   ὀλίγα τοῖς ἀνθρώποις ἐνώχλησεν, ὡς  ἂν   τῆς πόλεως οὔσης νεοκτίστου καὶ
[19, 15]   θεραπεύων τὸν ἄνδρα· γὰρ  ἂν   τῶν στασιαζόντων οὗτος προσθοῖτο, μεγίστην
[19, 23]   μὴ λαθὼν διέδρα, θανάτῳ περιέπεσεν  ἂν   ὑπὸ τοῦ πλήθους. ~τούτῳ δὲ
[19, 97]   δούλους ἀθύμους καὶ ζῆν οὐκ  ἂν   ὑπομείναντας ἐν ἄλλοις νομίμοις. ῥηθέντων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006